Знаменательных и памятных дат республики казахстан


ШАНИН  ЖҮМАТ  Т¥РҒЫНБАИ¥ЛЫжүктеу 1.57 Mb.
Pdf просмотр
бет8/16
Дата08.01.2017
өлшемі1.57 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

ШАНИН  ЖҮМАТ  Т¥РҒЫНБАИ¥ЛЫ
Туганына 125 жыл (1892-1938)
Режиссер, 
драматург, 
актер,  ұлттық  театр  өнерінің 
негізін  салуш ылардың  бірі,  қоғам  жөне  театр  қайраткері, 
Қазақстанның халық артисі.
Алғашыңда  ауыл  молдасьшан  оқып,  хат  таныды.  Жас 
кезінен  ұлттық ойын-сауықтар мен ән-күйлерге ынтық больш, 
туған  нағашысы  Алтыбайдан  ән  салып,  домбыра  тартуды 
үйренеді.  1913  жылы  Омбыға  келіп,  күнкөріс  қамымен  біраз
уақыт  зауытга  жұмыс  істейді.  Мунда  С.  Сейфуллинмен,
Н.  Нұрмақовпен  жэне  Б.  Серкебаевпен  танысады,  әрі  өз 
бетінше  оқып  білімін  жетілдіреді. 
1915-1916  жылдары 
есепшілік  курста  оқып  бітіргеннен  кейін  зауытта  есепшінің 
көмекшісі болып қызмет етеді.  Көп ұзамай  майдан жүмысына 
тартылады.  Туған  ауылына  1917  жылы  оралады.  Сол  жылдан 
бастап Қарқаралының уездік кооперативінде есепш,  1921-1922 
жылдары  Павлодар  уезі  комитетінің  мүшесі,  1922  жылы 
Зайсан  уездік  атқару  комитетінің  төрағасы,  1923  жылдан

Семей  губерниясы  атқару  комитетінің  жэне  Қазақ  КСР  ОАК 
мүшесі  болып,  тағы  басқада  жауапты  орыңцарда  қызметтер 
атқарған.  1925  жылы  ашылған  Қазақ  драма  театрының 
директоры  болуымен  қатар  оның  көркемдік  жағын  басқарған. 
1926-1932  жылдары  қазақ  драма  театрында  ұлтгық  драма- 
тургиядан  С.  Сейфуллиннің  «Қызыл  сұңқарларын»,  С.  Абла- 
новтың  «Күндеспейтін  қатыңдар»  мен  «1910  жылын», 
Ж.  Ш аниннің  «Болатын»,  I.  Ж ансүгіровтің  «Кегі»  мен 
«Түрксібін»,  Б.  М айлиннің  «Майданьш»,  М.  Әуезовтін 
«Октябрь үшін» жэне классикалық туындылардан А.  Пушкин- 
нщ  «Тас  мейманы»  мен  «Сараң  серісін»,  У.  Ш експирдің 
«Гамлетш»,  сонымен бірге өзі жазған «Торсықбай», «Арқалық 
батыр»(екі  кешке  арналған  2  бөлімді),  «Айдарбек»,  «Баян 
батыр», 
«Өлімнен 
үмітке» 
(«Ш ахта») 
тағы 
басқа 
шығармаларды  қойған.  1927  жьшы  бір  топ  өнер  шеберлерін
^ * * *   этногРаФ>«™ к  концертке  каіысқан. 
1932-  933  жыддары  Қыргыз  драма  театрынық  бас  режиссері
болды.  1934  жылы  ашылган  музыкалық  теаірды  (қазіргі 
Қазактьщ  опера жэне  балет  театры)  ұйымдастыруға  қатысып, 
Қ   Ж авдарбековпеи  бірге  Е.Г.  Брусиловскийдің  «Жалбыр», 
Қыз  Жібек»  пен  «Ер  Тарғьгаын»  қойды.  1936  жылға  дейін 
осы театрдың көркемдік жағьш басқарған.  1930-1937 жылдары 
Орал  музыкалық  драма  театрын  ұйымдастырумен  бірге  оған 
шылық  жасаған.  Ол  бірқатар  пьесалар  («Ж аңды  еурет»
»
,<Қюы  көрт е ш  ■ Б м и  
« V -   б ^ >
жазыіц ұлтгык драматургияны дамьпуда жемісті еңбек етгі
« Ю ж в ^ Т   Шымкенг  о6яысы «Р»»8  теирына  және  бурынғь.
«Ю*НЫН»  кеңшарына  (Паалодар  облысы)  берілпж .  * ма™ -
^
н
^
- ^
н
д
а
  Ж.  Ш анин  т в д т і   сп ш ен д н ,
с э  
ш  
ш
Ж 
ж '  Аркалык  ®«™р:  пьесалар  мен  макалалар
Ж. Шанин.- Алматы: Өнеп 
1
 чкя _ апп «

*
ШАНИН  ЖҰМАТ  Т¥РҒЫ НБАЙ¥ЛЫ   / / Қазақсган
Т ^ ^ й Э^ ?
7
ій 01? ДИЯ  7  ба° 
Б '  Аяған’  "  Алматы,  2007.-
, І  
37
 
мәдениеті: энциклопедиялық анықгама-
лық  / бас ред. И.Н. Тасмағамбетов.- Алматы, 2005.- 629-630 б.
Қысқаша өмірбаяны берілген.
// 
АС^ А Е В   з.  Үш  алыптьщ  достығы  /  3.  Асабаев 
// Ьгемен  Қазақстан.-201 3 1 4  ақпан (№ 67).- 5 б
Б. Майішн, Т. Жүргенов, Ж. Шанин туралы.
НҮРПЕШС  Б.  Жұмат  Шанин  -  қазақ  театрында  кэсіби 
режиссураның  непзін  салуш ы//  Нұрпейіс  Б.  Қазақ  театр
режиссурасының қалыптасуы мен даму кезеңцері (1915-2005V 
монография,-  Алматы, 2014.- 68-84 б.
НӘСЕНОВ  Б.  Жұмат  Шаниннің  көгапілікке  белгісіз
оір  ерлігі туралы / Б. Нәсенов / / Мэдениет.- 2014.- № з._ 4.5 б.
Ж  Шашпшщ  Радиохабар  тарату  туралы  деректеоі
архивтен көшіріп алынған. 
Р 
ректері
П
5
.ГТО  ,І1¥ цҒАЛИ  Р- 
Дегелең  дерті:  Роман.  Хикаят.  Новел- 
лалар / Р. Нұрғали.- Алматы: Қайнар, 2004.- 464 б.
Ж.  Шаниннщ  өмірі  мен  тағдырына  арналған  «Ай 
қанатгы арғымақ» романы берілген.

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ  КЕҢЕС  ОДАҒЫ
БАТЫРЛАРЫНЫҢ  МЕРЕЙТОЙЛЫҚ  КҮНДЕРІ
Туганына 100 жыл
Әбеуілов Мұқатай
(1917-1944)
Белібаев Закария
(1917-1982)
Громов Иван Иванович 
(1917-2003)
Гуцало Александр Семенович
(1917-1946)
Дәулетбеков Амантай 
(1917-1943)
Должанский Николай
Иванович (19
1
7-20
11
)
Жүнісов Мэжит
(1917-1945)
Кайдалов Константин 
Поталович (1917-1996) 
Қабылов Төлен
(1917-1945)
Қайылов Жүнісбай 
(1917-1944)
Қожамбергенов 
(Көжебергенов) Әлиасқар 
(1917-1941)
М артехов Василий 
Федорович (1917-1943)
М олдағалиев Жанғазы
Әкімұлы (1917-1943)
Попов Александр 
Григорьевич (1917-2004) 
Прохоров Михаил Семенович
(1917-1987)
Седнев Сергей Егорович 
(1917-1975)
Сеңгірбаев Мүсабек
(1917-1941)
Түктібаев Орман 
(1917-1944)
Чумаев Григорий Иванович
(1917-1945)
Чурилин Алексей Павлович
(1917-1982)
Ш илков Анфилофий 
Петрович (1917-1990) 
Ш улятиков Василий 
Александрович (1917-2009^
ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҮЛТТЫҚ  МЕРЕКЕСІ
Қазақстан  Республикасының  Тэуелсізді
күні 
*
 
^

ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
МЕМЛЕКЕТТПС  МЕРЕКЕЛЕРІ
1 -2 қаңгар
Ж аңажыл
8 наурыз
Халықаралық әйелдер күні
21-23 наурыз
Наурыз мейрамы
1  мамьф
Қазақстан халқының  бірлігі мерекесі
7 мамьф
Отан қорғаушылар күні
9 мамыр
Жеңіс күні
6 шілде
Астана күні
30 тамыз
Қазақстан Республикасының
Конституциясы күні
1  желтоқсан
Қазақстан Республикасының
Тұңғыш Презқценті күні
ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ  КӘСШТІК
ЖӘНЕ  ӨЗГЕ  ДЕ  МЕРЕКЕЛЕР
1  наурыз
Алғыс айту күні
2 сәуір
Геолог күні — сәуірдің бірінші жексенбісі
12 сәуір
Ғылым қызметкерлері күні
21  сәуір
Қазақстан Республикасы  Мемлекеттік күзет 
қызметі күні
21  мамьф
Мэдениет және өнер қызметкерлерінің күні
28 мамыр
Химия  өнеркэсібі  кызметкерлерінің  күні  -  
мамырдың соңғы жексенбісі
31  мамыр
Саяси 
қуғын-сүргін 
жэне 
ашаршылық 
кұрбаңцарын еске алу күні

4 маусым
Қазақстан  Республикасының  мемлекеттік 
рәміздері күні
5 маусым
Эколог күні
11  маусым
Ж еңіл  өнеркәсіп  қызметкерлерінің  күні  — 
маусымның екінші жексенбісі
18 маусым
М едицина  қызметкері  күні  —  маусымның 
үшінші жексенбісі
23 маусым
М емлекетгік қызметші күні
23 маусым
Полиция күні
28 маусым
Байланыс  және  ақпарат  қызметкерлерінің 
күні
2 шілде
Дипломатиял ық қызмет күні
13 шілде
Үлттық  қауіпсіздік  органдары  қызметкер- 
лерінің күні
16 шілде
М еталлург  күні  —  ш ілденің  үшінші  жек- 
сенбісі
6 тамыз
Көлік  қызметкерлері  күні  -   тамыздың 
бірінш і жексенбісі
13 тамыз
Құрылысшы 
күні  —  тамыздың  екінші 
жексенбісі
20 тамыз
Спорт күні -  тамыздың үшінші жексенбісі
18 тамыз
Ш екарашылар күні
27 тамыз
Ш ахтер күні -  тамыздың соңгы жексенбісі
1  қыркүйек
Білім күні
3  қыркүйек
М ұнай-газ  кешені  қызметкерлерінің  күні  — 
қыркүйектің бірінші жексенбісі
10 қыркүйек
Огбасы күні-қыркүйектің екінш і жексенбісі
17 қыркүйек
Қазақстан 
халкы 
тіпдерінің 
күні 
-  
қыркүйектің үшінші жексенбісі

24 қыркүйек 
24 қыркүйек
28 қьфкүйек 
30 қыркуйек 
1  қазан
19 қазан
29 қазан
8 қараша 
19 қараша
15 қараша
6 желтоқсан 
17 желтоқсан
Еңбек күні-қыркүйеюің соңғы жексенбісі
Машина  жасаушы  күні  - 
қыркүйектің 
соңғы жексенбісі
Атом саласыньщ қызметкерлері күні
Әділет органдары қызметкерлерінің күні
Мұгалім күні - қазанның бірінші жексенбісі 
Құтқарушы күні
Әлеуметтік қорғау жүйесі  қызметкерлерінің 
күні -  қазанның соңғы жексенбісі
Статистика күні
Ауьіл 
шаруашылығы 
қызметкерлерінің 
күні — қарашаның үшінші жексенбісі
¥ л п ы қ  валюта - теңге  күні,  қаржы сапасы 
қызметкерлерінің кәсіптік мерекесі
Прокуратура күні
Энергетик  күні  -   желтоқсанның  үшінші
жексенбісі

ЕСШ ДЕР КӨРСЕТКППІ
Абдулкабирова М.А. 31 
Азаматов Ю.А. 20 
Айбекұлы Б. 38 
Айбергенов Т.  12, 49-51 
Айдарбеков А. 6 
Айманов К. 6 
АйсаровЮ .  19 
Ақай А.  14 
Алдамжаров 3. 34 
Алдашев А.А. 26 
АлпамысН.  17 
Алтаев Ш.А. 6 
Алтынбаев Қ.Қ. 32 
Асабаев 3. 8 
АсановС. 29 
Атабиев Қ. 25 
Атмачиди А.И. 28
Ахетов А.  18
Ахметов Қ.К. 23
Ахметов Қ. 28
Ахметов Т. 9
0
Әбдікәрімов Ш. 27 
Әбдіқалов  А. 27
Әбдідцин С.Ә. 33 
Әбдіраман Ш. 29
Әбдірахманов Т.  16 
Әбдірахманова Г. 34 
Әбисатов Қ.Ә.  11
Әбіқаев Н. Ә.  17, 75-77
Әбілдаұлы Б. 31
Әбішев Б.Ө. 23 
Әзиев Ә.М. 20 
Әлиакпаров М.Т. 29 
Элиев Т.Н. 37
Әлмашұлы Ж.  10 
Әлім Қ. 7 
Әмзеұлы Ә. 35 
Әрін Ә. 25 
Әубәкірова Ж Л .  15 
Әшімбаев С.  15,66-68 
Әшімов А.  17, 72-75 
Әшімов Б. 24, 84-85 
Әшімов Ә. 6 
Әш імова Б. 31
Б
'ЛН
Базар жырау Оңдасұлы 3 7 
Базарбаев М.Б.  18 
Байболов С.М. 20 
Байзақов С.Б. 34 
Байзақова М.И. 23 
Байкөншеков Ж.Ж. 22 
Байқадамова А. 28 
Байқадамов Б. 13,55-57 
Байм еновС .З.  10 
Байсейітов  М.Ы. 37
Байсейітова Р.Х. 27 
Байсеркенов  М.  10 
Байсултанов  С.М. 24 
Байырбеков Е. 37 
Баласагұн Ж. 39 
Балгымбаев Н.Ө. 32 
Балұстаулы  Есбай
(Тазбала) 39 
БаненкоТ .П .  19 
Балов Р.С.  35,98-99
Барманқұлов М.К.  10 
Баязитова Г. 34 
Баялиев К.  11 
Баяндин Қ. 23 
Бәйгелұлы Д. 38

Бегалиев Қ. 3 2 
Бейсекова Ш. 31, 90-91 
Бейсенбайұлы Ж.  14
Бейсенова Ш .Қ. 29 
Бейсенов Б.С. 27 
Бекбосынов А. 20 
Бекенов Е. 3 8 
Бекқұлов Ә. 36 
Бекмұхамедов Ш.М.  38 
Бекгурғанов Қ.Қ.  12
Бектұрсынұлы К. 35
Белан  П.С. 25 
Бердібаев Р.Б.  33, 91-93 
Берекетов Б.М. 9 
Берсенов М.Т.  7 
Берсімбаев Р.Е.  12 
Бибасарұлы А. 29 
Бизақов С. 33 
Бодықов О.  13 
Бисенов Қ.А. 23 
Бойченко Г.М. 9 
Боранбаев Ж.  11 
Ботбаев Д.  7 
Бөкеева З.М . 38 
Бөкеева  X.  11,47-49 
Будневич И.Л.  8 
Буланова 3. 6 
Бучинская В.С.  8
В
Васильченко Т. 21
Г
ГаркавецА .Н . 29 
Гумеров М. Б. 31 
Гольдман З.М. 29 
Гуммель Ю .В.  17 
Григорук В.В. 33
Ғ
Ғаббасов Э.Ғ.  8
Ғабдуллаұлы С.  25
Габдуллин Н. 36 
Ғабитов Т.Х. 32 
Галиева Г.Қ. 32 
Галымов Ә.М . 32 
Галымбаева А.Г. 36, 99-101 
Ганиев Ә.  7
Дайырова Ә.М. 27 
Данилов А.С.  17
Дәрібаев А. 3 8 
Дэуренбеков Т. 21 
Дэутайұлы Н. 36 
Дэуітов С.  8
Дербісәлі Ә. 27 
Доғашев Г.Н. 3 5 
Долматова Н.В. 26 
Д орж еновС .Б.  16 
Досымбетов Т.Қ. 35 
Дрижд Н.А. 36 
Дүйсенбаева Ж.С. 29 
Дүйсенбеков 3. 29 
Д үйсеноваШ .  13 
Дүкенбаев С.Х. 34 
Дінисламов Ф. 38
£
Егізбаева Қ.Е. 32 
Е леуовК .  15 
Елеусізов С. 33 
Елубай С.  12,51-53 
Елшібеков Ж.  17
Епонешникова Э.И.  18
Есенбаев Х.М. 39

Есенәліұлы Б. 38 
Есқараев  А. 20 
Есенов Ш.Е. 24
Есім Ғ.  15,64-66 
ЕсімовҒ.Қ.  17
Ж
Жайымов А.Т.  16 
Жақсымбетова М.С. 34 
Жақыпбаев А.Н. 8 
Жақыпбай Н. 21 
Жақыпбеков С.Қ. 25 
Жақыпов С. 39 
Жақыпова Г.Қ. 34 
Жалилов Ә. 36 
Жалмұхамедова Ж. 39 
Жамбылов Ә.  17 
Жанғалиева Б. 20 
Жандіпдинов М.М. 9 
Жантасов Қ.Т. 30 
Жанүзақов Т.С. 22 
Жаңбырбаев Ә. 6 
Жапарханов С. 26 
Жарылғасұлы Ш. 42 
Жасұзақов С.Ә. 30
Жеңсікбаев А.Ә. 25 
Жетен батыр 39 
Жойқынбеков Қ. 3 3 
Жолбарысұлы Б. 37 
Жолдасбеков М.  19,79-81 
Жорабеков Қ. 6 
Жүсіп Қ.Ө. 7 
Жұбанов А.Қ. 31
Жұбанова Ғ.А. 33,93-95 
Жұмабеков Ж. 7 
Жұмагалиев Қ. 27
Жұмаділдин А.  17
Жылгелдіүлы  Ескелді би 
39
Зайкенова Р.З. 24 
Зәкен К. 25 
Зубов А.А.  18 
Зыков Д.А. 31
И
Ибрагимов Ә.  18
Иманэлиев О. 3 5 
Иманбаев М. 27 
Иманбеков Т. 6 
Иманталиева К. 39 
Иманов Б. 20
Иран Ғ айып (Оразбаев 
Иранбек) Ә.20 
Исабаев С.М.  13
Исаков Е.И.  10 
Исмұхамбетов Ж.Д 1.35
К
Каневская Л.С. 25 
Кәкішев Т.К. 25, 86-88 
Квятковский А.Н.  19 
Келімбетов Н.  14,61-64 
Кенеев Т.  14 
Кененбай Ы.С. 21
Кенжебай М.  17 
Кенжебаев Ш.Б. 24 
Кетегенова Н.С.  10 
Ким В.Н.  11
Ким Н.В. 21 
Клушкин Ю.С.  10 
Ковшарь А.Ф.  13 
Колесников В.В. 22 
Колпаков В.Б. 26 
Корсунов Н.Ф. 36 
Қ өбековЫ .39
Көкіүлы Е. (Тама Есет) 39

Көпішев Ә.  15 
Курлапов Л.И. 7 
Курскеев А.К. 27
Күзембаева С.Ә.  13
Күмісбеков К. 32
қ
Қабдолов 3.  34,95-98 
Қабыкей А. 23 
Қабылүлы Б. 3 8 
Қадырова М.Ш. 39 
Қацырова Р.Х. 22 
Қажиев С.Т. 31 
Қажығалиев Ш. 20
Ңаз дауысты Қазыбек би
40,101-104 
Қазиев Е. 40 
Қазиев Е. 40 
Қазыханов Қ.Р. 32 
Қайыпов Д.Қ. 33
Қаламқарова Л.Ы.  18
Қалдыбайұлы А. 40
Қалиев Ж. 31 
Қалиев Ө. 40 
Қалимолдаев М.Н. 21
Қалыбаев А.Ә. 9 
Қанғожин М.М. 35 
Қапанов А.Қ.  12 
Қаражанов Қ.Ж. 24 
Қараманов ¥ . 25 
Қарасаева Ж. 7 
Қасейінов Д.Қ.  13,53-55 
Қастеев Ә.Ә.  16
ҚастееваЗ.А.  10
Қасымов Қ.Н.  18 
Қиқымов Х.Қ.  14 
Қирабаев С.С.  13, 57-59 
Қожамқұлова Б.С. 28
Қожықова Л.Н. 40 
Қойшыбаева З.Т.  12 
Қонаев Ж.С.  12 
Қоңыров М.С. 9 
Қорабай С.С. 22
Қошқаров X.  18
Қуандықов Қ.К. 28 
Қунақова Р. 35 
Құлсариев Е. 40 
ҚІлыбаев А.А. 22 
Құралбаев Б.С. 22
Құрманалин М. 29 
Құсайынов С.Қ,  18 
Қ рты баев С.  19 
Қыдыров Ж.Б.  13 
Қыраубаева А.М.  19 
Қырбасов Ә.М.  19 
Қыпшақбаев И.  7
Қышқашбаев Т.Ә. 40
Л
Латиева С. 9 
Лебедов К.Б. 8
М
Маданов Х.М. 9 
Малышев В.П. 23 
Мамыраев Б.Б. 9
МанихинВ.П.  14
Маңғьпаев  М. 35 
Мартынов А.А. 30 
Матущак  П.Ф. 31 
Матыжан К.І.  12 
Махамбетов X. 40 
Мэмбетқазиев Е.Ә. 27 
Мәңдібай Т.  13 
Мәсенов Т.М. 32 
МекішевБ.  14 
Меңцебаев Т.Н. 8

Меңдиярова Ш.М.  17 
Мергенүл ы Б. 3 8 
Мирзоев К.И.  18
Мирошниченко Л.А.  19 
Молдабеков М.М. 23
Мошанұлы С. 41 
Мұкаметқалиев Т.М. 36
Мұқашев С. 40 
Мұрзамедиев А.М.  19 
Мұса  Ж.Н. 33
Мұсабаев М.Х. 26 
Мұстафин Б.М. 34 
Мыңбаев Ж. 41 
Мырзахметов Е. 8
Н
Назырбаев Қ. 28 
Найманбайұлы Ә. 37 
Нагыметов А. 20 
Нэдіров Қ. С.  10 
Ниязов А.Р. 21 
Ноғайбаев Ә.Ә. 41 
Нұқай Т. 41 
Нұрғалиев Т.С. 26 
Нұрқанов Ж.  13 
Нұрлыбаев Ә.Т.  13 
Нұрлыбаев Қ.А.  16 
Нұрмаханов Қ.Ә. 28 
Нұрпейісов Р. 34 
Нұрсапаев С.И.  13 
Нүсіпжанов Н. 7, 43-44 
Нысанбаев Ә.  16, 68-70
О
Омарбеков С. 8 
Омаров Б.У.  17 
Омаров Е.  11 
Оразалиев (Оразалин) 
Н.М. 20, 81-87
Оразәлі С.  18,77-79 
Оразбек Н. 33 
Османов Т.С. 26 
Оспанбекова Ж.Ә. 30
Ө
Өтесінұлы Р.  8
П
Паншаев М.О. 9 
Писарева Н.Ф.  17 
Порядин В.И. 22 
Пономарев А.С. 25 
Пұсырманов В. 21
Р
Ракымбаев I. 30 
Рақымов X. 25 
Рамазанова Б.Р. 21 
Раушанов Е.Ә. 28 
Рахымжанов К. 41 
Рогов Е.И.  15 
Ророкин А.Н.  11 
Русаков М.П. 32 
Рүстембеков С.И. 6 
Рымбаева Р.Қ. 30 
Рымжанов Т. 23 
Рысбеков Т.З. 23
С
Сағындықов А.Ә.  13 
Сайрамбаев Т.  10
Сақабеков А. 22 
СалықовМ .Ә.  19
Самашев 3. 32
Сарай Ә.Т. 32 
Сарбалаев Б.Т.  18 
Сартаев С.С. 29,88-90

Сары бае в Б.Ш. 24 
Сарынова Л.П. 23 
Сатыбалдиев М. 28 
Сатыбалдин Қ. 36 
Сатыбалдин С.С.  16, 70-72 
Саятов М.Х.10 
Сэрсембаев М. А. 35
Сәтпаев Т.С.  19 
Сәтібеков Ж. 21 
Семерьянов В.Г. 28 
Серқебаев Б.Қ.  125 
СерікбаеваЖ .  12 
Скалковская Н.П. 27 
Сейдалин Р.А. 25 
Сейсекенүлы Ү. 27 
Сейтхазин С. 7 
Сейітжан Г. 30 
Сейітов С. 32 
Сопыбеков А.  16 
Стамбеков Д. 9 
Старыш А.Т. 24 
Субханбердина Ү.  8 
Сұлтанбаев Қ.Т.  16 
Сұлтанғазин Д.  17
Сүлтанғалиев А.  16 
Сүйеніш Қ. 35 
Сүлейменов Ж.Т. 22 
Сүртібаев М. 31 
Сығай Ә.Т. 7,45-47 
Сыдыханов Ә.А. 24
Т
Тайманов А.Д. 30 
Таран Л.И. 42
Тасанбаев Е. 11 
Тауасаров Ә. 34 
Тауланов С.С. 26 
Твердохлебов В.С.18
Телжанов Қ. 
(Мұхамедханафия) Т.  16
Телібаев  Ғ.Т. 24 
Тілеужанов М. 35 
Тоқмырзаұлы Қ.  15 
Торыбаев Х.Қ. 28 
Төреқұлов Н. 42,104-106 
Төлем ісова К.А. 24 
Туманшин Қ.М.  11
Тұрсынбаев Ж.Қ.  11
Тұрысов Е. 29 
Ті і  
Тіібеков Қ.  14 
Тілеубаев М. 6 
Тінэлиев Ә.Б.  15
Ү
Үкібаев Х.И. 31
Ф
Файызов Қ.Ш. 28 
Федоченко В.Г. 7
X
Хакимов Ш.Р. 3 0 
Халифа А. (Ғақыпұлы) 36 
Хамзабаев Ж.Х. 29 
Хамзин М. 36 
Ханкелді С.  15 
Хасенов Ә. 29 
Хасенов М. 6 
Ходжаев Р.Ш. 27
Ч
Чернова Н.М.  8 
Чистяков М.И. 26 
Чокушев Ғ.И. 30

Шанин Ж.Т. 42,106-108 
Шарнин Г.М. 42 
Шапай Т.М. 9 
Шайкенов Н.Л.  12 
Шәкерім Ж.Ж.  16 
Шэмкенов А. 23 
Шэрденов Ж.  14 
Шевченко С.П. 30
Шегебаев О.Ш.  19
Шерім М. 34 
Шлыгина В.Ф.  10 
Шолақов П.Ш. 27 
Шорманов Т.Х. 36 
Шортанбай  Е. 42 
Шотыков С.Б.  12 
Шүкіров 3. 10 
Шүленбаев Қ.Ш.  12 
Шығаева М.Х.  8
Щеголихин И.П.  14,59-61 
Щербаков Ф.И.  19
Ы
Ыбыраев Б.Ә.  16 
Ысқақов Б.Ғ.  10
I
I з і мберген о в Н.І. 3 6
Я
Яковлев Н.И. 21

МАЗ МУНЫ
Алғы сөз......................................................................................  
5
Қазақстан Республ икасының 2017 жылы аталып
өтілетін жэне еске алынатын күндер тізбегі....................  
6
Туған күні, айы белгісіз қайраткерлер,  мекемелер мен 
тарихи оқигалар тізім і.............................................................  
37
М ерейтойлық күндерге қысқаша аныктама жэне 
әдебиеттер тізім і...................................... <Т..........................  
43
Қазақстандық Кеңес Одағы батырларының мерей- 
тойлық күндері..........................................................................  
109
Қазақстан Республикасының Ултгық мерекесі................. 
109
Қазақстан Республикасының мемлекеттік мерекелері... 
110
Қазақстан Республикасындағы кэсіптік және өзге де 
мерекелер....................................................................................  
110
Есімдер көрсеткіші.................................................................. 

13

Календарь знаменательных и
памятных дат 
Республики Казахстан на 2017 год
Алматы, 2016

Составитель
Редактор
Абишева Р М 
Латипоаа Г .А.
О 
Национальная 
библиотека 
Республики Казахстан. 2016

Предисловие
Служба  национальной  библиографии  Национальной
библиотеки Республики Казахстан,  ежегодно,  начиная  с  1966 
года,  выпускает  «Календарь  знаменательных и  памятных дат 
Республики Казахстан ...» на казахском и русском языках
В 
календарь 
включены 
юбилеи 
общенародных 
культурных  событий  республики,  отдельных  учреждений, 
организаций  и  видных  деятелей  науки  и  искусства, 
юбилейные  даты  казахстанцев  -   Героев  Советского  Союза,
праздничные  дни,  профессиональные  праздники  Республики 
Казахстан.
Календарь  систематизирован  по  месяцам.  Отдельно
сгруппирован «Список деятелей и учреждений, дни рождения
которых  не  установлены».  К  юбилейным  датам,  отмеченных
звездочкой  (*),  прилагается  краткая  справка  и  список
литературы.  В  списках  литературы  рекомендуется,  в
основном,  новая  литература,  включающая  книги,  статьи  из 
республиканской печати.
Отбор  юбилейных  событий  не  претендует  на  полноту. 
По  Постановлению  Правительства  Республики  Казахстан  от 
28 сентября  1999 года № 1465 отбираются «круглые даты».
В  конце  издания  помещен  алфавитный  указатель  лиц, 
отмеченных в календаре.
Данный 
календарь 
окажет 
помощь 
работникам 
библиотек,  музеев,  архивов  и  других  учреждений  при 
проведении 
массовых 
мероприятий, 
при 
организации 
книжных  выставок,  в  пополнении  краеведческих  картотек, 
выполнении библиографических справок и т.д.
«Календарь 
знаменательных 
и 
памятных 
дат 
Республики  Казахстан...»  можно  приобрести  в Национальной 
библиотеке  РК  и  подписаться  по  каталогам  «Евразия-пресс», 
«Эврика-пресс» и «Казпочта».
Телефон 
Службы 
национальной 
библиографии:
+7(727)267-28-63.
Каталог: fulltext -> transactions
transactions -> Тіл тағдыры ел тағдыры и-том павлодар м 2 0 1 0
transactions -> К ұ з б а с ы н д а ғ ы а ң ш ы н ы ң з а р ы
transactions -> Әбікейзейшысәтбаев к ж садықоөа, А. М. Садықова С. ТораОаыров атындаеы Павлодар мемлекеттік
transactions -> Шшт • ~ п т І і І ■ п І ж І г І м І м ш ивякпИіях н
transactions -> Б 8 3 (5 к ) Қ 5 6 Б. Р. К,ожахметова МӘШҺҮр жүсіп фольклористикасындағы би-шешендердің
transactions -> Әбдіраиымов шақанай әміржанұлы екінші кітабы
transactions -> Монография «Тұран-Астана»
transactions -> Б 82(5К) Қ44 Сеиіт ҚАСҚаьасод
transactions -> Тәңірберген Қалилаханов
transactions -> Ж ү с І п о в а МӘШҺҮр жүсіп көпеиүлы деректанушы

жүктеу 1.57 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет