Знаменательных и памятных дат республики казахстанжүктеу 1.57 Mb.
Pdf просмотр
бет6/16
Дата08.01.2017
өлшемі1.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
§ 
м 

*
ӘШІМОВ  БАИКЕН  //  Қазақстан:  ұлтгык  энциклопедия 
/ бас ред. Ә.Нысанбаев.- Алматы,  1999.- Т.2.- 26 б.
Қыскаша омірбаяны берілген.
САЛЫҚОВ  К.  Бәйкен аға / К.  Салыков  / ред.  Ғ.Жайлы- 
бай - Алматы: Үш Қиян, 2002.-  135 
6
.
САЛЫҚОВ  К.  Бәйкен  жолы:  лирикалық  поэма  және 
өлеңцер / К. Салықов,- Алматы: Создік-Словарь, 2007.-  168 б.
ЫСМАҒҮЛОВ  Ж.  Бәйкен  Әшімов:  тұмырнамалық 
хюсаят / Ж.  Ысмагулов - Алматы:  Қазақстан. 2008 - 316 
6
.
БЕКБОСЫН  М.  Ж аңа мешітке  Бәйкен  Әшімовггің есімі
бершді /  М.  Бекбосын //  Алматы  акшамы.-2014.- 
6
  желтоксан 
(№ 151).-  13 
6
.
Алматыда жаңа мешітгің салтанатты ашылу рәсімі өтті.
ЕСАЛИ А.  Текп  қазақ  / А. Есали  // Егемен Қазақстан.- 
2014,-  14 қазан.-  12 б.
Мемлекет  қайраткері  Бәйкен  Өшімов  тұрган  үйге 
мемориалды тақга қойылтандығы жайында.
ҚИРАБАЕВ  С.  Бэйкен  Ә ш ім ов/  С.  Қ ирабаев//  Өмір 
тағылымдары:  естеліктер,- Апматы : Білім, 2006.- 250-259 б.

КӘКІШҮЛЫ  ТҰРСЫНБЕК 
Туганына 90 жыл (1927-2015)
Эдебиеттанушы,  сыншы,  филология  ғылымдарының
юкторы,  профессор,  Қазақстанның
қаираткері
академии.
Халықаралық 
Айтматов
Халықаралық
жоғары
к  сщірген  гылым 
академиясының 
мектеп 
гылым
академиясының  құрметті  академигі,  Қазақстан  Жазу 
одағыньгң С. Сейфуллин атындағы сыйлығының иегері.
1950  жылы  Қазақ  мемлекетгік  ұлтгық  университетін 
(қазірп эл-Фараби атьщцағы Қазақ ұлттық университеті)  1960 
жылы  Қазақ  КСР  ҒА  Тіл  және  эдебиег 
аспирантурасын бітірген.
1944-1945  жылдары  Ақмола  обл
ыстық 
Қазақ  драма 
театрының  актері,  «Лениншіл  жас»  («Жас  Алаш»)  газетінде
институтының
бөлім  меңгеруші, 
1950-1958  жылдары  Партия
институтында  кіші  ғылыми  қызметкер,  1960-1968 
Қазақ КСР ҒА-ның М.О.  Әуезов атъщдағы Әдебиег >
тарихы
жылдары
институтында аға ғылыми қызметкер
жылдан ҚазМУ
аға  оқыіушы,  доцент,  профессор,  филологияның
(1978-1985), күндізгі  (1985-1986)  факультеттер
сырттай 
еканы
иГіМ:,йій¥п *
 иі  ' 
__________
 
ш
 
^ у м и ш і.
жыл осы университетгің филология факультетінде «Қазак
әдебиетінщ  тарихы  мен  сьпш»  кафедрасының 
меңгеру 
осы университетгің профессоры қызметгерін атқарган
•  • 
ІС І,
Қазақ  әдеби  сынының  даму  жолдары,  жиырмасыншы
ебиетінің,  оның  көрнекті  өкілдерінің
еністер  жасады
ғасьфдағы  қазақ
шығармашылықтары  хақында  ғылыми
Л   р а «
1
¥ 
.  . 
ж а и а д ы .
с . Сеифуллиннщ омірі мен шығармашылығы жөніңде ғылыми 
зерттеулер  жүргізді:  «Сәкен  Сейфуллин»  (1967),  «Кызыл 
сұңқар» (1968), «Сәкеи Сейфуллин» (Мәскеу, ЖЗЛ,  1972  оры^
г СЭКеНСеЙфуЛЛИН» (1976>’ «Сәкен жэне Гүлбаһрам
(1994),  «Сәкеннің  соты»  (1994),  «Сэкен  Сейфуллин»
таиғақ  кешудщ  тағдыры»  (К.  Ахмешвамен
»
1997),  «Сәкен  сүйген  с^лулар»  (1997),
«Мағжан
аялаган  арулар»  (2003)  деген  он  пикты  кітап

Қазақстан жазушылары:  анықтамалық /құраст.:  С.  Қамшыгер
Қ. Жұмашева.- Алматы, 2009.-196-197 б.
Қысқаша өмірбаяны берілген.
.  АЛДАШЕВА  Н.  Т.  Кәкішұлы  жэне  Сэкентану  мәселе- 
лері /  ғьшыми  жетекші  ҚӘбдезұлы //  Қазіргі  эдебиетганудын 
жаңа  бағытгары:  респ.  гылыми-практ.  конф.  магериалдары 
(29 қараша 2013 ж.).- Алматы : Қазақ ун-ті, 2013 -  189-193 б
2 0 м Л ^ “ Ж
“  Ө'  ҰСТаЗДаРДЬЩ 
"
 
* * * * “ -
Ғалым Т.Кәкіщұлы туралы.
ТҰРЫСБЕК  Р.С. 
Т.  Кэкішулы  және  Сәбигкшу 
//  Тұрысбек  Р.С.  Ақиқат  айнасы:  мақалалар  мен зерггеулер,- 
Алматы: «Таймас» баспа үйі, 2008.-  121-129 б.
ЗЕКЕНОВА  А. XX  ғасыр  басындағы  қазақ  әдебиегі
тарихы  -  Т.  Кәкішұлы  еңбектері  контексінде:  монография
/  жауап.  ред.  А.С.  Ісімақова.-  Алматы: Жібек  жолы,2007.- 
204 б.
НЕГИМОВ
ажары
15 қазан (№  125).- 
4
 б.
Әдебиетганушы  галым  Т.  Кәкішұлының  өмірі  мен 
ғылыми шығармашылығы туралы.
15 қазан 
САРТАЕВ СУЛТАН  САРТАЙҮЛЫ
Туганына 90 жыл (1927)
Ззаңгер 
ҚР  ҮҒА  академии,  заң 
ғылымдарьпшң
докторы,  профессор,  Қазақстанның 
еңбек  сіңірген  ғылым 
қайраттсері,  \
1949  жылы  Алматы  мемлекетгік  заң  инститүтын
бітірген. 
1949-1952 
жылдары 
Мәскеу мемлекетгік 
заң
жылдары 
Алматы
мемлекетпк  заң  институтында,  1955  жылдан  ҚазМУ-де 
мемлекетак  құқық  кафедрасының  меңгерушісі,  заң  факуль- 
тетішң  деканы,  мемлекет  және  құқық  теориясы  мен  тарихы 
кафедрасының  меңгерушісі  болды. 
1997  жьшдан  Қазак 
қуқықгану 
жэне 
халықаралық 
қатынас 
инстшугының

Қазақ  әдебиеті  сынының  тарихын  зерттеп,  «Сын
сапары»  (1971),  «Оңаша  отау»  (1982),  «Қазақ  әдебиеті 
сынының  тарихы»  монографияларын  жазды.  Соңғы  енбегі 
жоғары  оқу орындарында оқулық ретінде  қолданылып  келеді. 
«Үпггасқан үш өзенмен»  (1978),  «Жол  үстінде  80  күн»  (1983), 
«Садақ»  (1986),  «Жасампаз  өлке»  (1989),  «Сандалбай  «садақ»
(2002)  сияқты  ғылыми-көпшілік  кітаптары  қазақ  халкынын 
эдеби-мэдени  мұраларын  іздестіру  барысында  өмірге  келді.
«Санадағы жаралар» (1992), «Ескірмейді естелік» (1994), «Кер 
заманның  кереғар  ойлары»  (1995)  жинақтары,  «Мағжан- 
Сәкен»  ғылыми  эссесі  (1999),  «Сәбең  элемі»  (2000),  «Сайыс» 
(2001),  «Мерей»  (2002)  кіталтары  жарық  көрген.  Сәкен
шыгармаларының көп томдығының  құрастырушысы  (10 томы
Ш Ы К Т Ы ) .
Қ Р-Н Ы Ң  
«Парасат»  орденімен  және  бірнеше  медаль- 
дармен марапатталған.
ш  
ш  
ы
КӘКШІҮЛЫ 
Т.  Жанр 
жайлауы: 
оқу 
қүралы.-
Алматы: Қазақ ун-ті, 2007.- 462 б.
КӘКШІ¥ЛЫ  Т.  Сайыс:  эссе.-  Алматы:  ҚАЗақпарат,
2 0 0 1 2 9 0  б.
КӘЮШҮЛЫ  Т. Сандалтқан  «Садақ»:  (ғылыми-деректі
шытырман хикая).- Астана: Фолиант, 2002.- 448 б.
КӘКШІҰЛЫ 
Т. Сәбит 
Мұқанов/ 
Т. 
Кәкішұлы,
К. Ахмет. - Астана: Фолиант, 2009.-  352 б.
КӘКІШҮЛЫ Т.  Толғам / Пікір жазғандар: Қ.  Әбдезұлы,
Қ. Алпысбаев; Қаз¥У.- Алматы: Қазақ ун-ті, 2004.- 527 б.


л  ч  * 
*
КӘКІШҮЛЫ 
ТҰРСЫНБЕК 
// 
Қазақстан: 
ұлтгық 
энциклопедия 
/  бас  ред.  Б.  Аяған.-  Алматы,  2002.  -  Т.4.-
449  б.;  Қазак  эдебиегі:  энциклопедиялық  анықтамалық
/  бас  ред.  И.Н.  Тасмағамбетов.-  Алматы,  2005.-  256-257  б.;

Қазақстан жазушылары:  анықгамалық /құраст.:  С.  Қамшыгер 
Қ. Жұмашева.- Алматы, 2009.-196-197 б.
Қысқаша өмірбаяны берілген.
.  АЛДАШЕВА  Н.  Т.  Кәкішұлы  жэне  Сэкентану  мәселе- 
лері /  ғьшыми  жетекші  ҚӘбдезұлы //  Қазіргі  эдебиетганудын 
жаңа  бағытгары:  респ.  гылыми-практ.  конф.  материалдары 
(29 қараша 2013 ж.).- Алматы : Қазақ ун-ті, 2013 -  189-193 б
Ө
'  
Ұ
С
Т
а
З
Д
а
Р
Д
Ь
Щ
 
"
 
* * * * “ -
Ғалым Т.Кэкішұлы туралы.
ТУРЫСБЕК  Р.С. 
Т.  Кәкіпцріы  және  Сәбигкшу 
//  Тұрысбек  Р.С.  Ақиқат  айнасы:  мақалалар  мен зерггеулер,- 
Алматы: «Таймас» баспа үйі, 2008.-121-129 б.
ЗЕКЕНОВА  А. XX  ғасыр  басындағы  қазақ  әдебиеті
тарихы  -  Т.  Кэкішұлы  еңбектері  контексінде:  монография
/  жауап.  ред.  А.С.  Ісімақова.-  Алматы: Жібек  жолы,2007.- 
204 б. 
.  •
НЕГИМОВ
ажары
15 қазан (№  125).- 
4
 б.
Әдебиетганушы  ғалым  Т.  Кәкішұлының  өмірі  мен 
ғылыми шығармашылығы туралы.
15 қазан 
САРТАЕВ СУЛТАН  САРТАЙҮЛЫ
Туганына 90 жыл (1927)
Ззаңгер 
ҚР  ҮҒА  академии,  заң 
ғылымдарьпшң
докторы,  профессор,  Қазақстанның 
еңбек  сіңірген  ғылым 
қайраттсері,  \
1949  жылы  Алматы  мемлекетгік 
заң 
инститүтын
бітірген. 
1949-1952 
жылдары 
Мәскеу мемлекетгік 
заң
жылдары 
Алматы
мемлекетпк  заң  институтында,  1955  жылдан  ҚазМУ-де 
мемлекетак  құқық  кафедрасының  меңгерушісі,  заң  факуль- 
тетішң  деканы,  мемлекет  және  құқық  теориясы  мен  тарихы 
кафедрасының  меңгерушісі  болды. 
1997  жьщцан  Қазак 
құқьіқгану 
жэне 
халықаралық 
қатынас 
инстиіутының

ректоры,  сонымен  катар  Қазақ  КСР  Президенті  жанындағы 
кешірім  жасау  жөніндегі  комиссияның  төрағасы,  Қазақстан 
заңгерлер  одағының  төрағасы,  ҚР  Президенті  кеңесінің 
мүшесі  қызметгерін  қоса  атқарды. ҚР заңгерлер  ассоциация- 
сының вице-президенті болды.
«Қазақ  КСР  Президенті  туралы»  Заңның  (1990),  «Қазақ 
КСР-шщ  мемлекетпк  егемендігі  туралы»  декларацияның 
(1990),  «Қазақстан  Республикасының мемлекеттік тэуелсіздігі 
туралы»  Заңның  (1991)  жобасын  жасауға  қатысты.  500-ден 
астам  еңбегі,  оның  ішінде  30  монографиясы,  сондай-ақ
Қазақстан мемлекеті мен құқығы тарихы жөніндегі  10 томдық 
жинагы жарық көрген.
ҚР-ның  «Парасат»,  «Барыс»  III Дәрежелі  ордендерімен, 
КСЮ-ның  «Құрмет белгісі»  орденімен,  ИІвейцарияның Білім 
Орталығының Алтын медалімен марапатталған.
ш  
ш  
ш
САРТАЕВ  С. Бюджеттік 
құқық. 
Жалпы  жэне  Ерекше
бөлімдері:  оку  құралы/  С.С.  Сартаев,  С.М.  Найманбаев.- 
Алматы: Жеті жарғы, 2006.- 360 б.
САРТАЕВ  С. Сөз  құдіреті  / ред.  Ф.  Фахрутдинов;  сур. 
А. Нүсіпқожаев.- Алматы: Дэуір, 2008.- 336 б.
САРТАЕВ 
С. Тәуелсіз  Қазақстан-Егеменді  мемлекет: 
монография  /  С.  Сартаев,  Д.  Нұрпейісов;  Қазак  құқықгану 
және  халықаралық  қатынастар  ин-ты.-  Алматы:  Дэуір, 2004 -
576 б.
*
*
*
*
*
САРТАЕВ СҮЛТАН САРТАЙҮЛЫ // Қазақстан: ұлттық 
энциклопедия  / бас ред. Б. Аяган.- Алматы, 2005.- Т.7.- 561  б.; 
Қазақстан  гылымы:  энциклопедия  /  бас  ред.  Б.Ө.Жақып.-
Алматы, 2010.- Т . 1 437 б.
Қысқаша өмірбаяны берілген.
НҮРЛАНБАЕВ  Е.  Ғасырдың  перзенті:  Сұлтан  Сартаев 
жайлы / Е.Қ. Нұрланбаев.- Алматы: Атамұра, 2007.-  144 б.
СҮЛТАН  САРТАЕВ:  өнегелі  өм ір/  Әл-Фараби  атын­
дагы  Қазақ  Үлттық  ун-ті;  бас  ред.  Ғ.М.  Мұганов;  орынб. 
З.А. Мансұров.- Алматы: Қазақ университеті, 2012.- 340 б.

л  м _ТҮЛҒАоАКАДБМИК  СҮЛТАН  САРТАЕВ / ред.  кеңес: 
2008 -б зТ б  
Е‘  АлаУханов.  -  Алматы:  Дәуір,
қараша 
б е й с е к о в а
 
ш а б а л
Туганына 100 жыл (1917-1997)
Опера  әншісі  (сопрано),  Қазақстанньщ  халық  артисі 
Қазақстан мемлекетгік сыйлығының иегері.
1935-1938  жылдары  Алматы  қаласыңцағы  музыкалық 
Училшцесшде,  1939-1941  жылдары Мәскеу музьшшьщ консеп- 
ваториясының  қазақ студиясында  (М.З.  Владимиров  сыны- 
бывда) 
окыған. 
1941-1984 
жывдары 
Абай 
атындагы 
Мемлекетпк академиялық опера жэне балег  теаірывда 
ф н ш і
-
солист болды.
«Айсұлу»  опера-
сывда Аисуіудың,  Брусиловскийдің  «Амангелді»  операсывда 
«Ьанудың»,  «Гвардия» операсывда Айнаның, Қожамияровтын 
<«азигумывда»  Назигумның,  Палиашввдвдін  «Даисиівде» 
Мароның,  Жигановтың  «А лш н  астығывда»  Алтаншаппъщ 
және тагы да басқа ралвдерді сэтгі совдаган енер иесі.  Латаф 
Хамвдвдщ  «Қазақ  вальсі»,  « Б ^ ^ л » , 
Ң де™ *  тілевдиевгін 
«Көкіем  таңы»,  Манарбек  Ержановтъщ  «Қуанамын»,  Садык 
Кәрімбаевтың «Акгамак» зндерімен коса лирикаға топы халык 
әңдерін  шебер  орывдаган  табиги  дарын.  1936  жыцдьщ  17-25 
м ^ш ры вда  Мәскеудегі  казақ  онсрінің  бірінші  декадасына, 
948  жыдцың  желтоқсанывда  Мәскеудегі  қазақ әдебиеті  мен 
өнерінщ  декадасына  каш сіъі.  Ұлы  О і »   согысы  жылдары 
әнші  маидавда  кенестік  және  ұлтгақ  паіриопы қ  Эвд
Фрд1
орывдаган. Гастрольдік  сапарлармен 
Үвдістан,  Монголия.
Ауганстан,  Пәкісган,  Италия  жэне  Қытайда,  т.б. 
онер 
көрсеткен. 
^
ппп 
К С Р0' НЫҢ  <<Еңбек  Қьоыл  Ту»,  «Қазан  Революциясы» 
рдендерімен жэне медальдармен марапатгалған. Есімі Астана 
қаласықцағы көшелердің біріне берілген.

ш
ш  
ш
БЕЙСЕКОВА 
Ш.  Күләштің 
«кішкентайы» 
едім 
/ Ш.  Бейсекова  //  Күлэш  Байсейітова  /  құраст.  А.Омарова.-
Алматы, 2012.-118-120 б.
БЕЙСЕКОВА Ш.  Өнер аспанының күні / Ш.  Бейсекова
//Қазақстан  эйелдері.-  1972.-N  5.-  12-13  б.
Әнші К. Байсейітова туралы.
і :  
іе  
іс  
іс  
іе   ,
 
4
БЕЙСЕКОВА  ПІАБАЛ  //  Қазақстан:  ұлттық  энцикло­
педия  /  бас  ред.  Ә.Нысанбаев.-  Алматы,  1999.-  Т.2.-  247  б.;
Қазақ  мәдениеті:  энциклопедиялық  анықгамалық  /  бас  ред.
И.Н. Тасмағамбетов.- Алматы, 2005.-  141  б.
Қысқаша өмірбаяны берілген.
КЕНЖЕТАЙ¥ЛЫ  К.  Бұлбұл  үнді  аяулым  /  К.  Кенже- 
тайұлы //  Қазақ  эдебиеті.-1997.-  9  қыркүйек 
36).-  14  б.;
Кенжетайұлы  К.  Егер  сурет  сөйлесе.-Алматы:  Алаш,  2004.-
31-45 б.
Алматы  қ.  Абай  атындағы  опера жэне  балет театрының
ардагері ШБейсекова туралы.
ЖОРАНОВ 
А. Алтынды  ешқашан  тот  баспайды
/ А. Жоранов // Жас Алаш.- 2014.- 2 желтоқсан (№ 95).- 4 б.
Әнші Ш. Бейсекованың өнер жолы туралы.  .
2 желто ксан 
БЕРДШ АЕВ  РА Х М А Н Қ ¥Л
БЕРДІБАЙҮЛЫ
Туганына 90 жыл (1927-2012)
Әдебиеттанушы,  ҚР ҮҒА академигі, филология  ғылым- 
дарының  докторы,  профессор,  Қазақстанның  еңбек  сіңірген 
гылым  қайраткері,  Ш.Уәлиханов  атындағы,  «Түрік  дүниесіне 
қызмет»,  М.Қашқари атындағы сыйлыктарының иегері.
1949  ж »™   Түркістан  педучилищесін,  Қазақ  мемлекет- 
тік  университетінің  филология  факультетін,  Қызылорда 
пединститутының  қазақ  тілі  мен  эдебиеп  факультетін  бітір- 
ген.  1949-1953 
жылдары 
Оңтүстік  Қазақстан  өңіріндегі  қазақ

орта  мектептерінде  директор, 
аудандық  оқу  болімінің
инспекторы, 1953-1955 жылдары 
ҚазМ У-дің 
аспиранты,
1955-1959 жылдары 
республикалық 
«Қазақ 
әдебиеті» 
газетінде  әдеби  қызметкер,  сын  бөлімінің  меңгеруш ісі, 
1959-1968 жылдары Әдебиет және өнер институтьщ да ғылыми 
қызметкер,  1968-1970  жылдары  Қазақ  Совет  энциклопедиясы 
Бас  редакциясының  жауапты  хатшысы,  1970-1997  жылдары 
Ә дебиет  және  өнер  институтында  ғылыми  қызметкер, 
фольклор  бөлімінің  меңгеруш ісі,  1997  ж ылдан  Халықаралық 
қазақ-түрік 
университет! 
қазақ 
әдебиеті 
кафедрасының 
меңгеруш ісі қызметтерін атқарған.
1960-1972 жылдары  әдебиет  тарихы  ж эне  теориясы 
мэселелері  бойынша  «Ә дебиет  пен  өмір»,  «Роман  жэне 
заман»,  «Қазақ  әдебиетіндегі  замандас  бейнесі»,  «Қазақ  совет 
әдебиетінің  қалыптасуы»,  «Дэстүр  тағылымы» тэрізді  кітап- 
тары,  «Қазақ романы»,  «О т легенды  к роману»,  «Қазақ тарихи 
романы»,  «Тарихи  роман»,  «М ухтар  шыңы» монографиялары 
жарык  көрді.  «Ж астык  кешуі»  (1966),«Солдат  сыры»  (1968),
«Фарида»  (1978)  атгы  әңгімелер  мен  повестер  ж инақгарын 
жариял ады .
ҚР-ның  «Парасат» 
орденімен  ж эне  медальдармен
м арапатталган
Ш  
ш  
ш
Алматы: Қазығұрт
А И  Р.  Бес  томдық 
шығармалар  жинағы
қазынасы / ред. Ғ.М айкотова
2
-ші том:  Кәусар булақ /  ред. Қ .Смаділова.-  472 
6
.
3-ші  том:  Тарихи 
роман 
М ухтар  шыңы  /  ред. 
Г. Өзбекова.- 448 б.
4-ші  том: Гүлстанның булбулдары.  Ж ұлдыздар  жарыгы 
/ ред. Э.Орынбаева.-  448 б.
5-ші том: Ел боламыз десек,-  456 б.
БЕРДШАЕВ  РАХМ АНҚУЛ  Б Е Р Д Ш А Й ¥Л Ы / / Казак
ұлттық  энциклопедия  /  бас  ред.  Э.Н ы санбаев.-  Алматы 
Т.2.-  285  б.;  Қазақ  әдебиеті:  энциклопедиялық  анық
92

тамапық 
/  бас  ред. 
И.Н.  Т
асмағамбетов,-  Алматы,  2005.- 
129-130  б.;  Қазақстан  жазушылары:  анықтамалык  /  құраст.: 
С. 
Қамшыгер, 
Қ. Ж ұмашева.- Алматы, 2009.-101-102 б.
Қысқаша өмірбаяны берілген.
____________ 
V# 
-
АИТБАИҮЛЫ 
Ө.  Халқының  жанаш ыры,  жоқтаушысы
еді.../  Ө.  А іпбайұлы   //  А лматы  ақш амы.-  2012.  -  5  сәуір 
(№  4 0 ).- 31  б.
ӘСГПҮЛЫ  С. Замандасым,  сырласым  /  С.  Әсіпұлы 
// Егемен Қазақстан.- 2012.- 4 сәуір (№   130).- 
6
 б.
Академик Рахманқұл Бердібаев туралы.
ТҮРАНТЕГІ  Д.  Сыншы,  галым  Рахманқұл  Бердібай: 
эдеби портрет / Д. Тұрантегі,- Алматы: М -Талант,  1997.- 48 б.
ІСІМ АҚОВА  А.С.  Ә дебиеттануш ы  Рахманкұл  Берді- 
баев  -  ұлт  рухының  жанаш ары //  Ісімақова  А.С.  Қ азіргі 
эдебиет  пен  эдебиетгі  зерттейтін  қауы м .-  Алматы,  2015.-
33-35 б.
2 желто қсан 
Ж ҮБАНОВА  ҒАЗИЗА АХМЕТҚЫЗЫ
Туғанына 90 жыл (1927-1993)
Композитор,  педагог,  КСРО  ж эне  Қ азақстанны ң  халы қ 
артисі,  профессор,  Қ азақстан  М ем лекеттік  сыйлығының, 
Қазақстан Ленин комсомолы сы йлы ғы ны ң иегері.
1949 
жылы  М эскеу  м узы калы қ училищ есін,'  1954  жылы 
М эскеу консерваториясын,  1957  жылы  оны ң  аспирантурасын 
бітірген.  1958  жылдан  А лматы   консерваториясы нда  (қазіргі 
Қазақ  ұлттық  консерваториясы)  ұстаз,  1975-1987  жылдары 
осы  консерваторияның  ректоры   (1978  ж ы лдан профессор), 
1962-1968 
жылдары 
Қ азақстан 
К омпозиторлар 
одагы
басқармасының  төрағасы   ж эне  КСРО   К омпозиторлар  одағы 
баскармасының  хатш ысы  болды .  Ж ұбанованы ң  ш ығарма- 
шылығына экесі А.Қ.  Ж ұбанов  ы қпал етті.  Ә кесінің аяқгалмай 
калган  «Құрмангазы»  радиооперасы н  қызы  аяқтаған  (1970). 
Ж ұбанованың  өзі  -  «Еңлік  -  Кебек»  (1975),  «Ж иьф м а  сегіз» 
(1981) 
операларыньщ , 
«А ққұс 
туралы  
аңыз» 
(1966), 
«Хиросима»  (1966),  «Қ арагөз»  (1990)  балеттерінің.  «Ж ігер»,

«Ақсақ  құлан»  симфония  поэмаларының,  «Даладағы  таң 
Н¥Ры»  (1960),  «Мұхтар  Әуезов  туралы  аңыз»  (1965), 
«Батьфлық  поэм асы»  (1972)  сынды  ораториялық  шығарма- 
лардың,  «Адам,  адамды  аяла»,  «Әйелдер  аралы»,  «Арал 
шындығы»,  «Татьянаньщ хаты» атты вокал ьдық-с им фон иялық
шығармалардың, 
скрипка 
мен 
фортепианога  жазылган 
«Элегия», 
«Вариациялар», 
«Поэма» 
прелюдияларының, 
«Жалғыз  емен»,  «Боран»  атгы  а ’саре11а  хорлардың,  инстру- 
менталдық  пьеса,  камералық  шығармалар,  поэмалар  мен 
квартетгер,  фантазия,  т.б.  көптеген  музыкалық  шығарма- 
лардың 
авторы. 
Сондай-ақ 
Қазақ 
драма 
театрының 
репертуарьшан  берік  орын  алған  «Жалғыз  агаш  орман 
емес»  (Ә.  Тәжібаев, 
1958),  «Бөлтірік  бөрік  астында» 
(К 
Мұхамеджанов, 
1959),  «Замана  осылай  басталады» 
(3.  IIІаіпкин,  1960),  « Қ р ағи   келіпті»  (Қ.  Мұхамеджанов, 
1961), «Абай» (М.  Әуезов,  1962), «Ана - Жер-ана» (Ш. Айтма­
тов,  1964),  «Қарақып-шақ  Қобыланды»  (М.  Әуезов,  1967) 
қоиылымдарына  музыка  жазған.  «Қорқытпа  мені  дауылдан» 
романсы,  «Ақ  сәуле»,  «Толқын  жел»,  «Сенімді  дос  -  ол  да 
бақыт»,  «Көктем  вальсі»,  «Жыр  жазамын  жүрегімнен»  әндері 
кең танымал болған.
КСРО-ның  «Халықтар  достығы»,  «Еңбек  Қызыл  Ту» 
ордвндерімвн  марапатталған.  Алматы  көшелерінің  біріне
Жұбанованың  есімі  беріліп,  тұрған  үйінің  қабыргасына
мемориалдық  тақта  орнатылган.  Есімі  мемлекеттік  шекті 
аспаптар квартетіне берілген.
ш  
ш  
ш
ЖҮБАНОВА  Ғ.  Ақ  құс  туралы  аңы з=  Ье^епё  аЬоиІ 
шһіі  Ьіг<і:партитура  /  Ғ.  Жұбанова  /  Дэурен  Әбіровтың 
либретгосы. - Алматы: Өнер, 2009.- 264 б.
ЖҮБАНОВА  Ғ. Еңлік-Кебек =  ҮепІік-КеЬек:  опера:
клавир / Ғ.  Жұбанова  / С.  Жиенбаевтың либреттосы,  М.  Әуе- 
зовтің драмасы бойынша.- Алматы: Құс жолы, 2009.- 492 б.

Ж ҮБАНОВА Ғ.  Қарагөз =  Кага§ох:  партитура / Ғ.Ж ұба- 
нова /  Әзірбайжан  М әмбетовтің либреттосы.-Алматы: 
8
апзаш,
2009.- $12 
6
.
Ж ҮБАНОВА 
Ғ. 
Қ ұрм анғазы =  Кигшап^аху.  Зсоге 
ЬіЬгеПо  Ьу  К һ а т іі  Үег§а1іуеу:  партитура:  Х амит  Ерғалиевтің 
либреттосы  / Ғ. Ж ұбанова - Алматы:  Өнер, 2009.- 572 
6
.
Ж ҮБАНОВА  Ғ. Х иросима =   Нігозһіша.  Сіауіег  ІлЬгейо 
Ьу  Оаигеп 
АЬ
ігоу

клавир  /   Дәурен  Әбіровтьщ   либретгосы,- 
Алматы: Өнер, 2009.- 92 б.
*
Ж ҮБАНОВА  ҒАЗИЗА  АХМ ЕТҚЫ ЗЫ   //  Қазақстан: 
ұлтгық энциклопедия  / бас ред.  Ә.Нысанбаев,- Алматы, 2002.- 
Т.4.-  57-58 
6
.;  Қазақ  мәдениеті:  энциклопедиялық  анықтама- 
лық  / бас ред. И.Н. Тасмағамбетов,- Алматы, 2005.- 257-258 
6
.
Қысқаша өмірбаяны берілген.
АХМ ЕТОВА  А.Қ.  М әңгілік  із  қалдырған  -  Ғазиза 
Ж ұбанова /  А.Қ.  Ахметова,  С.А.  Ермекова //  Ү лт  тағылымы  =
Достояние нации.-2012.- №  3.-  155-158 
6
.
«Ж ҮБАНОВ  КӨКТЕМ І»  фестивалі  басталды  //  Үш
қоңыр.-2013.- 26 сәуір (№   17).- 
2
 б.
А қтөбеде  А.  Ж ұбанов  пен  Ғ.Ж ұбановалардың  мұрасьпі 
насихаттаудағы халықаралық фестиваль өтті.
СЕРІКҮЛЫ   А. 
Жұбанованьгң  тұңғыш   күйтабақтары 
жарық  көрді /  А.  Серікұлы  //  Алаш  айнасы.-2012.-  18  мамьф
(№  84).- 5 б.
Композитор Ғ. Ж ұбанованың пш ғармаш ылығы хақында.
Каталог: fulltext -> transactions
transactions -> Тіл тағдыры ел тағдыры и-том павлодар м 2 0 1 0
transactions -> К ұ з б а с ы н д а ғ ы а ң ш ы н ы ң з а р ы
transactions -> Әбікейзейшысәтбаев к ж садықоөа, А. М. Садықова С. ТораОаыров атындаеы Павлодар мемлекеттік
transactions -> Шшт • ~ п т І і І ■ п І ж І г І м І м ш ивякпИіях н
transactions -> Б 8 3 (5 к ) Қ 5 6 Б. Р. К,ожахметова МӘШҺҮр жүсіп фольклористикасындағы би-шешендердің
transactions -> Әбдіраиымов шақанай әміржанұлы екінші кітабы
transactions -> Монография «Тұран-Астана»
transactions -> Б 82(5К) Қ44 Сеиіт ҚАСҚаьасод
transactions -> Тәңірберген Қалилаханов
transactions -> Ж ү с І п о в а МӘШҺҮр жүсіп көпеиүлы деректанушы

жүктеу 1.57 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет