Знаменательных и памятных дат республики казахстанжүктеу 1.57 Mb.
Pdf просмотр
бет3/16
Дата08.01.2017
өлшемі1.57 Mb.
#47
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

20 қазан
21  қазан
23 қазан
24 қазан
25 қазан
25 қазав 
25 қазан
25 қазан 
25 қазан
27 қазан
28 қазан
Оспаибекова  Жумаш  Әбдірақымқызы, 
айтыскер ақьш, туганына 70 жыл (1947)
Рақымбаев  Ізбасар,  биолог,  ҚР  ҰҒА 
академигі,  биология  гылымдарыньщ  док­
торы, профессор, туганына 80 жыл (193 7)
Шевченко  Сергей  Павлович,  жазушы, 
туганына 90 жыл (1927-2001)
Мартынов  Александр  Алексеевич,  эскери
қайраткер,  генерал-майор,  туганьша  70  жыл 
(1947)
Сейітжаи  Гүлжауһар, 
ақын, 
туганьша
70 жыл (1947)
Жасүзақов  Сәкен  Әділханүлы,  әскери-
қызметкер, 
генерал-полковник, 
туганьша 
60 жыл (1957)
Қазан  төңкерісі,  Ресейдегі  Пеіроградга 
болган  ірі  элеуметгік-саяси,  тарихи  оқиға, 
көтеріліске  100 жыл (1917, 7 қараша)
Тайманов Асан Дабысұлы,  галым, ҚР ҰҒА
академип,  физика-математика  гылымдары­
ньщ докторы,  профессор,  туганына  100 жыл
(1917-1990)
Хакимов  Шамиль  Рафакович,  эскери
қайраткер,  генерал-майор,  туганына  60  жыл 
(1957)
Чокушев  Ғабдулхак  И скакович,  эскери
кайраткер,  генерал-майор,  туганына  60  жыл 
(1957-2014)
Жантасов  Құрманбек  Тәжмаханбетүлы,
галым,  техника  гылымдарыньщ  докторы, 
профессор, туганына 70 жыл (1947)
Рымбаева 
Роза 
Қуанышқызы, 
энші,
Қазақстанның 
халық 
артисі, 
туганына 
60 жыл (1957)

1  караш а*
2 қараша
4 қараша
5 қараша 
7 қараша
7 қараша
7 қараша
7 караша
8 қараша
9 қараша
10 қараша
10 қараша
11  қараша
Бейсекова  Ш абал,  опера  әншісі  (сопрано), 
Қазақстанның 
халық 
артисі, 
туғанына
100 жыл (1917-1997)
«Темиртауский 
рабочий» 
газет, 
қазақ 
тіліңде  «Теміртау  жұмысшысы»,  жарық 
көргеніне 70 жыл (1947)
Абдулкабирова  М аухида  Атнагүлқызы, 
геология-минералдар  гылымдарыньщ  док­
торы, туганына  100 жыл (1917)
Сүртібаев 
М үлік, 
актер, 
Қазақстанның 
халық артисі, туганына  100 жыл (1917-1997)
Жүбанов  Акырап  Қүдайбергенүлы,  сурет- 
ші,  Қазақстанның  еңбек  сіңірген  мэдениет 
кайраткері. туганына 90 жыл (1927)
Зыков 
Дмитрий 
Андреевич, 
галым, 
ҚР 
¥Ғ А  
академигі, 
ауыл ш аруаш ылық 
гылымдарыньщ 
докторы, 
профессор, 
туганьша  125 жыл (1892-1975)
Қалиев  Ж екен, 
мемлекет  жэне  қогам 
қайраткері, туганьша 80 жыл (1937)
Матущак 
Петр  Филиппович,  палуан, 
профессор,  туганына 90 жыл (1927-2010)
Әшімова  Бақыт,  энші,  Қазақстанның халық 
артисі, туганына 80 жыл (1937-2012)
Қажиев 
Серікжан 
Тоқайүлы, 
ақын,
туганьша 60 жыл (1957)
Әбілдаүлы  Бақтияр,  жазушы,  туганьша
80 жыл (1937-2010)
Үкібаев Хисемидолла  Ы сқақүлы,  селекци­
онер,  ҚР  ¥ҒА -ны ң  корр.  мүшесі,  ауылша- 
руашылық 
гылымдарыньщ 
докторы, 
профессор, туганына 80 жыл (1937)
Гумеров  Маш қар  Базретдинулы  (Ғүмар),
жазушы, туганына 90 жьш (1927-2002)

14 қараша
15 қараша
17 қараша
17 қараша
18 қараша
20 қараша 
20 қараша
20 қараша
21  қараша
21  қараша 
23 қараша 
23 қараша
Ғалиева  Гүлжиһан  Қаликызы,  актриса, 
көркемсөз  оқушы,  Қазақстанның  халық 
артисі, туганына  100 жыл (1917-1982)
Мэсенов 
Төлеген 
Мәсенүлы, 
зоолог- 
морфолог,  ҚР  ¥ҒА-ньщ  корр.  мүшесі, 
биология  гылымдарының докторы,  профес­
сор, туганына  100 жыл (1917-2002)
Бегалиев  Қалауша,  заңгер,  заң  гылым- 
дарының  докторы,  профессор,  туганына
90 жыл (1927-2006)
Галимов  Әкірам  Меңлігалымүлы,  ақын, 
жазушы, туганына 125 жыл  (1892-1913)
Самашев  Зейнолла,  тарихшы,  археолог, 
туганына 70 жыл (1947)
Қазыхаиов Қозы Рақымжанұл ы,  инженер- 
механик,  техника  ғылымдарының  докторы, 
туганына 80 жыл (1937-2014)
Балгымбаев  ІГұрлан  Өтенүльі,  мемлскет
қайраткері, туганына 70 жыл (1947-2015)
Габитов  Түрсын  Хафизүлы,  мәдениет- 
танушы,  философия  гылымдарыныц  док­
торы, туганына 70 жыл (1947)
Сейітов 
Сагынгали, 
ақын, 
сыншы 
туганына  100 жьш (1917-2007)
Русаков  Михаил  Петрович,  геолог, 
ҚР
¥ГА  
академии, 
геология-минералогия 
гылымдарыныц  докторы,  профессор,  туга­
нына  125 жыл (1892-1963)
Сарай Әиес Төлендіүлы, жазушы, туганына
80 жыл (1937)
Алтынбаев Қалихаи  Қалиасқарұлы,  ақын 
туганына 90 жыл (1927-2002)
Егізбаева  Қадиша  Елеусіиқызы,  биолог, 
биология  гылымдарыныц  докторы,  профес­
сор, туганына 90 жыл (1927)
Күмісбеков  Кеижебек,  композитор,  Қазақ-
0
9
2
М
9
9
'
Л
Л
Ы
Қ
 
9
0
 
ж
н
я
32

25 қараша
26 караша
27 караша
28 караша
1 желто қсан 
1  желто ксан
1 желтоқсан
2 желто ксан*
2 желтоксан 
2 желтоқсан 
2 желтоксан*
Әбділдин 
Серікболсын 
Әбділдаүлы, 
агроном,  экономика  гылымдарыньщ  док­
торы, профессор, туганына 80 жыл (1937)
Бизақов 
Сейдін, 
этнограф, 
филология 
гылымдарының  докторы,  туганына  80  жыл
(1937)
Григорук Владимир Васильевич,  КР ҰҒА- 
ның  корр.  мүшесі,  экономика  гылымдары­
ньщ  докторы,  профессор,  туганына  80  жыл 
(1937)
Түркістан  автономиясы,  Түркістан  өлкесі 
халықтарының  озін-өзі  басқаруын  қамта- 
масыз  ету  мақсатында  құрылған  мемлекет-
тік құрылым.  100 жыл (1917-1918)
ЖЕЛТОҚСАН
Қайыпов  Дүйсен  Қайыпүлы,  ҚР  ҮҒА 
академигі,  физика-математика  гылымдары­
ньщ  докторы,  профессор,  туганьша  90  жыл
(1927-1990)
М үса  Жал ал идии  Нәметүлы,  жазушы,
туганьша 90 жыл (1927-2007)
Оразбек  Нүрмахан,  журналист,  баспагер, 
Қазақстанның 
мэдениет 
қайраткері,
туганьша 80 жыл (1937-2015)
Бердібаев 
Рахманқүл 
Бердібайүлы, 
эдебиеттанушы,  ҚР  ҮҒА  академигі,  фило­
логия  гылымдарыньщ  докторы,  профессор,
туганьша 90 жыл (1927-2012)
Елеусізов  Серік,  мэдениеттанушы,  профес­
сор, туганына 80 жыл (1937-1993)
Ж ойқынбеков  Қанат,  жазушы,  туганына
80 жыл (1937)
Ж үбаиова Ғазиза Ахметқызы,  композитор, 
педагог,  КСРО  және  Қазақстанның  халық 
артисі, 
профессор, 
туганьша 
90 
жыл
(1927-1993)

3 желтоқсан
4 желтоқсан
5-13
желтоқсан
5 желтоқсан
5 желтоқсан
5 желго ксан 
10 желто қсан 
10 желтоқсан 
12 желтоқсан
12 желтоқсан
12 желтоқсан
12 желтоқсан*
12 желтоқсан
Дүкенбаев  Сайлау  Хамнтүлы,  әдебиет- 
танушы, туганына 80 жыл (1937)
Баязитова  Гүлнафис,  қобызшы,  Қазақстан- 
ның  халық  артисі,  туганына  100  жыл  (1917-
1987)
Алаш  автономиясы,  Орынбор  қаласында 
өткен  П-жалпы  қазақ  съезінде  жарияланған
қазақ  халқының  ұлттық  территориял ық
мемлекеттігі, өткеніне  100 жыл (1917)
Алдамжаров  Зулқарнай,  тарихшы,  тар их 
гылымдарыньщ  докторы,  туганьша  80  жыл
(1937-2005)
Ж ақсымбетова  М әрияш  Серғазықызы,
актер,  Қазақстанның  еңбек  сіңірген  артисі,
туганына 80 жыл (193 7-1986) 
^
Нүрпейісов  Рахметолла,  ақын,  аудармашы, 
туганьша 90 жыл (1927-2009)
Мустафин  Б ақы т  М үтәліиұлы,  жазушы, 
туганьша 80 жьш (1937-2006)
Тауасаров  Әділбек,  жазушы,  драматург, 
туганьша 70 жьш (1947-1999)
Әбдірахманова  Гүлсім,  актер,  Қазақстан- 
ның  халық  артисі,  туганьша  100  жьш
(1917-1970)
Байзақов  Сайлау  Байзақулы ,  экономист, 
экономика гыл ы мдары ньщ докторы,  профес­
сор, туганына 80 жьш (193 7)
Ж ақыпова  Гүлиар  Қабиқызы,  актриса, 
Қазақстанның 
халық 
артисі, 
туганына
60 жьш (1957)
Қабдолов  Зейнолла,  жазушы,  әдебиет- 
танушы,  Қазақстанның  халық  жазушысы, 
ҚР  ¥ҒА  академигі,  филология 
гьшьщда- 
рының 
докторы, 
профессор, 
туганына
90 жьш (1927-2006)
Шерім  Мухтар, сықақшы,  туганына 60 жыл

14 желтоксан
15 желтоксан
15 желтоксан
16 желтоксан*
17 желтоксан 
17 желтоксан
17  желтоксан 
20 желтоксан 
20 желтоксан
20 желтоксан
21 желтоксан 
23 желтоксан
Қунақова  Рза,  акын,  туганына  80  жыл
(1937-1995)
Сүйеніш  Қомшабай  Есіркепүлы,  жазушы, 
туганына 80 жыл  (1937-2010)
Сэрсембаев  Марат  Алдоңгарұлы,  галым,
зан  гылымдарыньщ  докторы,  профессор, 
туганьша 70 жыл (1947)
Тілеужанов Матжан Мақсымүлы, эдебиет- 
танушы,  сыншы,  филология  гылымдарьшьщ 
докторы,  профессор,  туганьша  80  жыл
(1927-1995)
Банов  Рамазан  Садықүлы,  балет  артисі, 
КСРО  жэне  Қазақстанның  халық  артисі,
туганьша 70 жыл (1947-2014)
Досымбетов  Тимур  Қамалулы,  спортшы, 
бессаиыстан КСРО-ньщ еңбек сіңірген спорт 
шебері, туганьша 60 жыл (1957-2015)
Исмұхамбетов  Жұмабай  Ділмағамбетүлы, 
галым,  ҚР  ¥ҒА  академигі,  ауыл  шаруа- 
шылық  гылымдарьшьщ докторы, профессор, 
туганьша 80 жыл (1937)
Қангожин  Мүтәлләп  Мұхамеднүлы,  ақын,
туганына 80 жыл (1937)
Әмзеулы 
Әлібек, 
актер, 
театрганушы, 
драматург, туганына 70 жыл (1947)
Бектұрсынұлы  Камардин,  ақын,  туганьша
80 жыл (1937-2003)
Догашев 
Газиз 
Ниязулы, 
дирижер, 
Қазақстанньщ 
халық 
артисі, 
туганына
100 жыл (1917-2008)
Иманәлиев  Оспанэлі,  жазушы,  туганына
90 жыл (1927-1997)
Мацгытаев 
Мыцжасар, 
композитор,
Қазақстанның 
халық 
артисі, 
туганына
80 жыл (1937-2011)
Сатыбалдин  Қапан,  жазушы,  драматург,
туганына  100 жьш (1917-1969)

25 желтоқсан 
25 желтоқсан
25 желтоқсан
26 желтоқсан
27 декабрь
27 желтоқсан 
29
желтоқсан*
29 желтоқсан 
29 желтоксан
29 желтоқсан
30 желтоқсан
31 желтоқсан
Халифа  Алтай,  (Ғақыпұлы),  дін  және
қоғам 
қайраткері, 
жазушы, 
туганына 
100 жыл (1917-2003)
Ш орманов 
Талгат 
Хасанұлы, 
физик, 
техника  гылымдарыныц  докторы,  профес­
сор, туганына  100 жьш (1917-1994)
Ізімбергенов Намаз Ізімбергенулы, хирург, 
ҚР  ¥ҒА  академигі,  медицина  гылымдары­
ныц  докторы,  профессор,  туганына  80  жьш 
(1937)
Габдуллин  Ныгмет,  жазушы,  филология 
гылымдарыныц 
докторы, 
профессор, 
туганына 90 жыл (1927-2005)
Ж алилов 
Энуарбек, 
балет 
бишісі, 
Қазақстаиныц 
ецбек 
сіціргеи 
аргисі,
туганына 80 жьш (1937-1999)
Корсунов  Николай  Федорович,  жазушы, 
туганына 90 жыл (1927-2009)
Ғалымбаева  Айша  Ғариф қы зы ,  суретші, 
Қазақстанныц  халық  суретшісі,  туганына
100 жьш (1917-2008)
Дрижд  Николай  Александрович,  галым, 
техника  гылымдарыныц  докторы,  профес­
сор, туганьша 90 жыл (1927)
М ұқаметқалиев 
Тасболат 
Мэрденулы, 
галым,  химия  гылымдарыныц  докторы, 
профессор, туганына 80 жьш (1937)
Хамзин 
М агауия, 
домбырашы, 
күйші, 
композитор,  Қазақстанның  халық  аршсі 
туганына 90 жьш (1927-2000)
Дэутайұлы  Несіпбек,  жазушы,  туганына
70 жыл (1947)
Бекқұлов 
Әбілқай, 
галым, 
экономика 
гьшымдарыньщ 
докторы, 
профессор 
туганына 90 жыл (1927)


ТУҒАН КҮШ , АИЫ БЕЛГІСІЗ 
ҚАЙРАТКЕРЛЕР, МЕКЕМЕЛЕР МЕН
ТАРИХИ ОҚИҒАЛАР ТІЗІМ І
Абай  халық  театры,  әуесқой  драма  ұжымы,  Шыгыс 
Қазақстан  (бұрынғы  Семей)  облысыньщ  Абай  ауданы 
Мэдениет үйі жанынан ұйымдасқан,  құрылғанына  100  жыл
(1917)
Алаш 
партиясы, 
қазақ 
халкының 
тұңғыш 
ұлттық- 
демократиялык  партиясы, 
құрылғанына  100  жыл  (1917-
1920)
Алматы қаласындагы 
мемлекеттік 
хайуанатгар 
паркі, 
кұрылғанына 80 жыл (1937)
Алматы технологиялық университеті,  құрылғанына  60 жыл 
(1957)
Амангелді 
Иманов 
ескерткіші, 
Алматы 
қаласында 
қойылған, ашылғанына 70 жыл (1947)
Амангелді  хапық  театры,  Қостанай  облысы  Амангелді 
ауылындағы  әуесқой  драма  ұжымы,  құрылғанына  80  жыл
(1937)
Атырау  халық  ұлт  аспаптар  оркестрі  Д.Нұрпейісова 
атындағы,  кұрылғанына 60 жыл (1957)
Әлиев 
Төлесін 
Нұрмаганбетұлы, 
қазақ 
атты 
эскер 
бөлімдерін 
ұйы мдастыруш ыл ардың 
бірі, 
полковник, 
мемлекет қайраткері, туганына  125 жыл (1892-1942)
Әсет  Найманбайұлы,  ақын,  әнші,  композитор,  туганына
150 жыл (1867-1922)
Базар  жырау  Ондасұлы,  жырау,  туганына  175  жыл
(1842-1911)
Байсейітов  М ақсүг  Ыбырайұлы,  ақын,  туганына  90  жыл
(1927-1972)
Байырбеков Елеусіз, ақын, туганына  125 жыл (1892-1944) 
Бақгыбай  Жолбарысұлы.  айтыс  ақыны,  туганына  175  жыл
(1842-1902)
Балкаш капасы, құрылганына 80 жыл (1937)
«Бегазы  -  Дэндібай  мәдениеті»  тарихи  ескерткіш,  Кара­
ганды  облысында.  археологиялық  қазба  зертгеуге  70  жыл
(1947)

Бекежан Айбекупы, батыр, туганына 350 жыл (1667-1730) 
Бекенов  Елжас  (Ілияс)  Жүнісулы,  жазушы, 
туганына
жыл
Бекмұхамедов  Шавкат  Мұхамеджанұлы, 
мемлекет  жэне 
қогам қайраткері, туганьша 125 жыл  (1892-1958)
Бесшатыр  -  коне  қорымдар тобы,  сақ дэуірінің ескерткіші, 
Алматы  облысы  Іле  өзенінің  жағалауынан  3  км  жерде, 
Желшағыр  тауының  бөктеріндегі  Шылбыр  қойнауында, 
археологиялық қазба жұмыстарына 60 жыл (1957)
Бименбет  Есенәліұлы,  би,  шешен,  туганьша  200  жыл 
(шамамен  1817-1887)
Бөкеева  Зэуреш  Мұхаметкерейқызы,  суретші,  туганьша
150 жыл (1867-1956) 
'
Бөкенбай  Мергенұлы,  батыр,  қолбасы,  туганына  300  жыл
(1717-1758)
Бұдабай  Қабылүлы,  айтыс  ақыны,  туганына  175  жыл
(1842-1912)
Ьұршақбай  тамы -  сэулет  өнері  ескерткіші,  Ақтөбе
облысында, салынганына  150 жыл  (1867)
«Ғұлама  қогамьі»,  1917  жылы  Ақпан  төңкерісінен  кейін 
Түркістан  өлкесінде  жергілікті  халықгьщ  мүддесін  қоргау

Інда  құрылган  қогамдық-саяси  ұйым,  100  жыл
Дәрібаев  Алтьшбек,  болат қорытушы,  КСРО-ньщ  құрметгі 
О ^ т Ж ) ’  С0ЦИаЛИСТІК  Еңбек  ЕР*’  ТУғанына  90  жыл
Досай 
Бәйгелұл
(1692-1790)
туганьша 
375 
жыл
Фатих, ақын, туганына  100 жыл
Екібастұз  қаласы,  Павлодар  облысы,  қала  дәрежесін
ОПГОІ1ТПТА 
Иі\
 
__
  /  1 Л Г  *-Т\ 
*
алганына 60 жыл
Еңлш  пен  Кебек  окигасы, 
«Дала  уалаяты  газевд,™
«Қазақгың  естерінен  кеглей  жүрген  бір  сөз»  деген  атаен 
жарияланды, жарияланганына  125 жыл ( 1892, № з і .39)
,  “
 
„(Та’,бала)- 4 й" *  композитор, туганына
жыл
Халел  Мұхаметжанүл I»  журналист,  агартушы 
туганына  125 жыл П 8 9 2 -1 9 ^  
7

Есет  Көкіүлы  (Тама  Есет),  батыр,  қолбасшы,  туганына 
350 жыл (шамамен  1667-1749)
-  Ескелді  би Жылгелдіұлы,  би,  шешен,  қолбасшы,  туганына 
325 жыл (шамамен 1692-1770)
Жақыпов  Серікқали,  мемлекет  қайраткері,  туганына
125 жыл (1892-1939)
-  Жалмұхамедова  Жамал,  актриса,  Қазақстанньщ  еңбек 
сіңірген артисі, туғаньша 100 жыл (1917-2001)
-  «Жанар»  ұйым,  1917  жылғы  Ақпан  төңкерісінен  кейін 
Семей  қаласында  құрылған  қазақ  жастарыньщ  ұйымы
100 жыл (1917)
Жаркент 
мешіті, 
Жаркент 
қаласында 
салынған,
салынғанына  125 жыл (1892)
-  «Жас қазақ»  ұйымы,  1917 жылгы Ақпан төңкерісінен кейін 
Ақмола  қаласында  (қазіргі  Астана)  құрылған  қазақ 
жастарының ұйымы,  100 жыл (1917)
Жезқазған ботаника бағы,  құрылғанына 60 жыл (1957)
Жетен  батыр,  жоңғар  басқыншыларына  қарсы  күрескен 
батырлардың бірі, туганына 200 жыл (1817-1910)
Жилин  елшіліп,  1717  жылы  көктемде  Қазан  губернаторы 
Салтыковтың  қазақ  ханы  Қайыпқа жіберген  Федор  Жилин 
бастаган елшілігі, елшілікке 300 жыл (1717)
-  Жүсіп  Баласағұн, 
ойшыл,  ақын,  мемлекет  қайраткері,
туганына 1000 жыл (1017/1021-1075)
Имангалиева Күлипа, актриса, Қазақстанның еңбек сіңірген 
артисі, туганьша 90 жыл (1927-1992)
-  Көбеков  Ысқақ,  қогам  қайраткері,  туганына  125  жыл
(1892-1918)
Курчатов  қаласы,  Павлодар  облысы,  қүрылганына  70  жыл
(1947)
Қадырова Майра Шауқатқызы, балет бишісі, Қазақстанның 
халық артисі, туганына 60 жыл (1957)
«Қазақстан  баспасөзі», 
1957  жылғы  шілдеден  1959 
жылдың  аягына  дейін  газет,  1960-1962  жылдары  журнал 
болып шыққан, жарық көргеніне 60 жыл (1957)
-  Қазақстан  Коммунистік  партиясы  (ҚКП),  Кеңестік  кезеңце
қүрылған саяси ұйым, қүрылғанына  100 жыл (1917)
39

-  Қазақстандағы  1867-1868  жьшдардагы  реформалар,  Ресей 
патшалық  өкімеп  жүргізген  экімшілік-басқару  шаралары
(1 8 ^ 4 8 6 8 ) 
Д6П  аТ8ДДЫ’  реформара 
150  * “ »*
және  мемлвкет
қаираткері, туганына 350 жыл (1667-1764)
қаласы’  Қызылорда облысы,  құрылғанына  150 жыл
(1 о 6 7 )
Қазиев Ермек, күйші-домбырашы, туганына  70 жыл  (1947) 
Қазиев Есел, күйші, туғаньша 90 жыл (1927-1985)
Ахметсаф а  діндар,  имам,  туганына  125  жыл
Қалиев  Өмірсерік,  актер,  Қазақстанның  еңбек  сіңірген 
артисі, туганына 70 жыл (1947)
Қарағанды  ісі  (Қарқарапы  ісі),  Кеңес  өкіметінщ +93 7-193 8 
жылдары  жаппай  саяси  қуғын-сүргін  іусында  ұйым- 
дастырған ашық сот процесі, сот процесіне 80 жыл (1937)
Қожықова  Лэтипа  Мұңайтпасқызы,  сән  және  қолданбалы 
өнер шебері, туганына 125 жыл (1892-1960)
Құлсариев Ертай, ақын, туганына 125 жыл (1892-1958)
-  Қызылорда  қаласы,  қала  негізі  Қамысқала  атгы  едді
мекенде  Қоқан  хандығының  Ақмешіт  бекінісі  ретінде 
қаланган, қаланғанына 200 жыл (1817)
-  Қызылорда  мемлекетгік  университет!,  Қорқыт  ата  атын-
дагы, құрылғанына 80 жыл (1937)
Қышцашбаев 
Тілеугали 
Әшірбеіфіы, 
композитор,
туғанына 60 жыл (1957)
Лебяжі  халық  театры,  драмалық  эуесқойлар  ұжымы,
1 Іавлодар облысы, кұрылганына 80 жыл (193 7)
Махамбетов Халила, геолог, туганына 90 жыл (1927-1998)
Мұқашев 
Саламат,  мемлекет  жэне  қоғам  қайраткері 
Туганына 
90 
жыл 
(1927-2004)
(^

аУ’ 
М6МЛеКеТ  қайРаткеРі’ 
Туганына  125  жыл
"  ”о °^ш  0 9 4 ^ Г ЫРЗа  ӘЛЩЛЫ’  ӘНШІ’  КОМПОЗИТОР’  Туғаньіна
Нұқаи Тургазы, ақын, туганьша 80 жыл ( 1937-2001)

«Павлодарочка»  эусской  би  ансамблі,  Павлодар  трактор 
зауыты  өндірістік  бірлестігінің  қалалық  мәдениет  сарайы 
жаньгаан құрылған, құрылғанына 60 жыл (1957)
иациялық  медицина  жэне  экология
зерттеу
институты, ядролық сынақ полигонында жақын орналаскан 
аумақтардағы  тұрғындарға  медициналық  көмек  көрсететін 
жэне  сәуледен  кеиінп  зардаптардьщ  эсерін  зерттейтін 
ғылыми мекеме, ашылғанына 60 жыл (1957)
Рахымжанов Келіс, жазушы, туганына 60 жыл (1957) 
Рудный қаласы, Қостанай облысындағы кала,  құрылғанына
60 жыл (1957)
«Садақ»  сықақ  журнал,  желтоксан  айынан  1918  жылдьщ 
наурыз  айына  дейін  Верный  қаласында  татар  тілінде 
шыққан, жарық көргеиіне  100 жыл (1917-1918)
Садығожа  Мошанүлы,  ақын,  энші-сазгер,  туганьша  100
жыл (1917-1946)
«Сарыарка» газет, Семей қаласында жарық көрген,  100 жыл
(1917-1918)
<Сарыарқа  самалы»  газет,  Семей  қаласында  аптасына
бір-екі  рет  шығып  тұрған,  жарық  көргеніне  100  жыл 
(1917 жылдың маусым айы-1919 жылдың мамьф айы) 
Семей ет комбинаты, құрылғанына 80 жыл (193 7)
Серкебаев  Бекмұхамед  Құсайынұлы, жазушы-драматург, 
журналист, туганьша 125 жыл (1892-1976)
Солтүстік 
Қазақстан 
мемлекеттік 
университеті 
М. Қозыбаев атьшдағы, құрылғанына 80 жыл (1937) 
Сталинградтық  куғын-сүргінге  түскен  ұлттық  интелли- 
генцияның қасіретіне 80 жыл (1937)
Степняк, Ақмола облысындагы қала,  құрылғанына 80 жыл
(1937)
«Сымбат»  сэн  академиясы,  тігіи  зертханасы  негізінде 
құрылған, құрылғанына 70 жыл (1947)
«Талап»  Петропавл  қаласында  Ақпан  революциясынан 
кейін құрылған қазақ жастарыньщ ұйымы,  100 жыл (1917) 
Таңбалы  археологиялық  кешені  (Алматы  облысы),  тасқа 
шекілген  қола  дәуірінің  суреттері,  ашылгаиына  60  жыл
(1957)

Таран  Лаврентий  Игнатьевич,  Қостанайда Кеңес  өкіметін 
орнатута белсене қатысқан, туганына  125 жыл (1892-1919)
*Төреқұлов  Нәзір,  қогам  және  мемлекет  қайраткері,  елші, 
туғанына  125 жыл (1892-1937)
«Тіршілік»  газеті,  жарық  көргеніне  100  жыл  (1917  жылғы
сәуір -1918 жылғы шілде)
Үлттық  ғылыми-техникалық  ақпарат  орталығы  (ҮҒТАО), 
ғылыми-техникалық  ақпараттардың  орталық  институты 
болып қүрылған, құрылғанына 60 жыл (1957)
«Үш  жуз»  партиясы,  Қазақстанда  құрылған  саяси  ұйым
құрылғанына  100 жыл (1917-1918)
Хорезм 
археологиялық-этнографиялық 
экспедиішясы 
(ХАЭЭ),  1937-1992  жьщцар  аралығында  Орга  Азияда
зерттеу жүргізді, 80 жыл (1937)
*Шанин  Жұмат  Түрғынбайүлы,  режиссер,  актер,  драма-
Қазақстанньің  халық  артисі,  туғанына  125  жыл
Шарнин  Геннадий  Михайлович,  актер,  Қазақстанның
Шернияз  Жарьшғасұлы, 
ақын, 
туганына  200 
жыл 
(1817-1881)
(1892-1938)
халық артасі, тутанына 90 жыл (1927-1998)
жыл
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет