Знаменательных и памятных дат республики казахстанжүктеу 1.57 Mb.
Pdf просмотр
бет1/16
Дата08.01.2017
өлшемі1.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

штыкмтшш
и щ тм  кепБяпйеы
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И 
ПАМЯТНЫХ ДАТ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НА 2017 ГОД

Қазақстан Республикасының
2017 жылы аталып өтілетін және 
еске алынатын күндер тізбегі
Ш
Календарь знаменательных и
памятных дат 
Республики Казахстан на 2017 год
Алматы. 2016

Составитель
Редактор
Үсенбаева Ш.Б. 
Сәйдембаева Ә.Ш.
Абишева Р.М. 
Латипова Г. А.
Қазақстан  Республикасының 
Үлттық кітапханасы, 2016
щ

Қазақстан Республикасыныц
2017 жылы аталып өтілетін және 
еске алынатын күндер тізбегі
Алматы, 2016

©  Қазақстан  Республикасының 
Үлттық кітапханасы, 2016

«Қазақстан  Республикасының  аталып  өтілетін  және  еске 
алынатъш  күндер  тізбегі»  1966  жылдан  бастап  жыл  сайын 
қазақ және орыс тілдерінде шығарылады
Күнтізбеге  жалпыхалықтык  тарихи,  рухани  жэне  мәдени
маңызы  бар  оқигалар,  республиканың  экономика-лық  және 
мэдени дамуына ерекше үлес қосқан  жекелеген  ұйымдардың. 
мемлекетгің  қалыптасуы  мен  ныгаюына  зор  үлес  қосқан, 
халыққа кеңінен танымал қайраткерлердің, гылым мен өнердің 
көрнекті  қайраткерлерінің  мерейтой-лары  енгізілді.  Соиымен 
катар қазақстаңдық Кеңес Одағы Батырларының мерейтойлық 
күндері,  Қазақстан  Респуб-ликасының  ұлттық,  мемлекеттік, 
кәсігггік және өзге дс мерекелі күндері берілген.
Кұвшзбе  жылдың  әрбір  айы  бойынша  хронология  лық 
ретпен  жүиеленген.  «Туган  күні,  айы  белгісіз  кайраткерлер, 
мекемелер  мен тарихи оқиғалар тізімі»  жеке  топтастырылған. 
Жұлдызшамен  (*)  белгіленген  күндерге  қысқаша  анықтама 
жазылып, тақырыпқа қатысты әдебиеттер тізімі қоса берілген. 
Әдебиеттер тізімінде, негізінен, соңгы жылдары жарық көрген 
кітагггар  мен  мақалапар  ұсынылган.  Көмекші  құрал  ретінде 
есімдердің көрсеткіші берілген.
Атаулы  күндер  «Мерейтойлар  мен  атаулы  күндерді
мерекелеу  туралы»  Қазақстан  Республикасы  Үкімегінің  1999
ж.  28 қыркүйектегі  №  1465 қаулысына сәйкес ереже бойынша 
элынды.
Күнтізбе 
кітапханалар 
мен 
мэдени 
мекемелерге, 
бұкаралык ақпарат кұралдары қызметкерлеріне және көпшілік 
оқьфмаңдарға арналады.
Күнтізбені «Евразия-пресс»,  «Эврика-пресс»,  «Қазпошта» 
катал огтары  бойынша  жаздырып  алуға  болады.  ¥лттық
библиография қызметінің телефоны: +7(727)267-28-63.
Е-таіІ: паіЬіЫіо§гарһу@п1гк.к2.

ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЬШ ЬЩ  
2017  ЖЫЛЫ АТАЛЫП  Ө ТЫ ЕТШ   ЖӘНЕ 
ЕСКЕ  АЛЫНАТЬШ  КҮНДЕР  ТІЗБЕГІ
1  қацтар
1  қацтар 
1  қацтар
1  қацтар 
1  қацтар
1 қацтар 
1 қацтар
1  қаңтар
2 қаңтар
3 қацтар 
5 қаңтар
ҚАҢТАР
Айдарбеков  Айтжан,  актер,  Қазақстанның 
еңбек  сіңірген  артисі,  туганына  80  жыл
(1937-2001)
Айманов  Кенжалы,  педагог, 
мемлекет 
қайраткері, туганына  100 жыл (1917-1974)
Әшімов  Әбдігаппар,  инженер-металлург, 
ҚР  ¥ҒА-ның  корр.  мүшесі.  техника  гылым- 
дарының  докторы,  профессор,  туганына
80жыл (1937)
Буланова Зоя, аудармашы, туганына 60 жыл
(1957)
Жаңбырбаев  Әбілқасым,  актер,  режиссер, 
Қазақстанның 
халық 
артисі, 
туганына
90 жыл (1927-2012)
Жорабеков  Қайсар,  аудармашы,  туганына
70 жыл (1947)
Рүстембеков  Серік  Исаұлы, 
архитектор, 
Қазақстанның  еңбек  сіңірген  архитекторы, 
туганына 70 жыл (1947)
Хасенов 
М ұхамметқали, 
драматург, 
туганына 90 жыл (1927-1987)
Им ан беков 
Түгқабай, 
жазушы, 
акын,
аудармашы, туганына 80 жыл (1937-1995)
Тілеубаев  М інтай,  балет  артисі,  Қазақстан- 
ның 
еңбек 
сіңірген 
өнер 
қайраткері,
туганына 70 жыл (1947-2009)
Алтаев  Ш ауқат А лтайұлы,  инженер,  ҚР 
¥ҒА  академигі,  техника  гылымдарының 
докторы, профессор, туганына 90 жыл (1927)

5 қацтар* 
7 қацтар
9 қацтар
10 қаңтар
10 қаңтар 
10 қацтар 
10 қацтар
10 қацтар
11  қацтар*
12 қаңтар
12 қацтар
13 қацтар
15 қацтар 
15 қаңтар
Нүсіпжан Нүргал н. әнші (лирикалық тенор), 
Қазақстанның 
халық 
артисі, 
туғанына
80жыл(1937)
Жүмабеков 
Жүнісбек, 
ғалым, 
тарих
ғылымдарының  докторы,  туғанына  90  жыл 
(1927-1980)
Әлім  Қайсар,  жазушы,  туганына  70  жыл
(1947)
Ботбаев  Дүнгенбай,  композитор,  домбыра- 
шы,  Қазақстанның  еңбек  сіңірген  мәдениет 
қызметкері, туганына 90 жыл (1927)
Ғ аннев 
Әбдікәрім, 
ақын, 
журналист, 
туганына  80 жыл (1937-2006)
Жүсіп  Қадыр  Өтегенүлы,  ақын,  туғанына
80жыл (1937)
Қарасаева  Жәннба, ақын.  туғанына  70 жыл
(1947)
Федорченко 
Василин 
Григорьевич, 
генерал-майор, туғанына 70 жыл (1947)
Сыгай  Әшірбек  Төребайүлы,  театр  сын- 
шысы, профессор, Қазақстанның еңбек сіңір- 
ген  онер  қайраткері,  туғанына  70  жыл
(1947-2014)
Берсенов  Михаил  Терентьевич,  генерал- 
лейтенант, туганына 80 жыл (1937)
Сейтхазин 
Саттар, 
ақын, 
журналист,
туганына 90 жыл (1927-1999)
Курлапов  Лев  Иванович,  физик,  физика- 
математика  гылымдарының  докторы,  туга­
нына 80 жыл (1937)
«Ер  Таргын»  операсы,  сахнада  қойылга- 
нына 80 жыл (1937)
Қыпшақбаев  Иса,  галым,  ҚР  ¥ҒА  акаде- 
мигі,  ауыл  шаруашылық  гылымдарының
докторы, профессор, туганына 90 жыл (1927- 
2012
)

15 қацтар 
15 қацтар
15 қацтар 
15 қацтар 
15 қацтар 
17 қацгар
19 қаңтар 
21  қацтар 
21  қаңтар
21 қацтар
22 қаңтар
23 қаңтар
24 қацтар
Лебедев  Константин  Борисович,  ғалым, 
техника  гылымдарының  докторы,  профес­
сор, туганына 90 жыл (1927-1992)
як
Мырзахметов  Естай,  жазушы,  журналист,
туганына 90 жыл (1927-2007)
Омарбеков Сапаргали, филолог, филология 
ғылымдарының  докторы,  туганына  90  жыл
(1927)
Өтесіиүлы  Рахмет,  ақын,  туганына  90  жыл 
(1927-2011) 
,
Субханберднна Уш келгай,  галым,  эдебиет- 
танушы, туганына 90 жыл (1927)
Чернова  Надежда  М ихайловна,  акын, 
туганына 70 жыл (1947)
Ғаббасов  Энгельс  Ғаббасұлы,  жазушы, 
эдебиеттанушы-сыншы,  туганына  80  жыл
(1937-2014)
Дәуітов  Сәрсенбі,  акын,  филология  гылым- 
дарыньщ докторы, туганына 70 жыл (1947)
Асабаев  Зәкір,  жазушы,  туганына  80  жыл
(1937)
Бучннская 
Валентина 
Станиславовна, 
суретші, туганына 70 жыл (1947>
Ш ыгаева  М айя  Хожетдннкызы,  микро­
биолог, ҚР ¥ҒА академигі, биология гылым- 
дарының  докторы,  профессор,  туганына
90 жыл (1927)
Ж ақыпбаев  Алай  Нүсіпбекұлы,  галым, 
техника  гылымдарының  кандидаты,  туга­
нына 90 жыл (1927-1976)
Мецдебаев 
Тоқтамыс 
Н ү с ш қ р р ы , 
галым,  техника  гылымдарыньщ  докторы, 
профессор, туганына 70 жыл (1947)
Будневнч  Иосиф  Л ьвович,  фотосуретші, 
Қазақстанның 
еңбек 
сіңірген 
мэдениет
қызметкері, туганына 90 жыл (1927-2007)

25 қацтар 
25 қацтар
25 қаңтар
26 қацтар
1  ақпан 
1  ақпан
1  ақпан
2 ақпан 
2 ақпан 
5 ақпан
5 ақпан
7 ақпан
Жанділдинов  Мәжит 
Мырзамсейтұлы, 
әскери-қайраткер,  генерал-майор,  туғанына 
70 жыл (1947-2011)
Қалыбаев  Айсұлтан  Әбділлаүлы,  физика- 
математика 
ғылымдарыньщ 
докторы, 
профессор, туганына 70 жыл (1947)
Паншаев  Мұхамед-Омар,  суретші,  Қазақ- 
станның еңбек сіңірген қайраткері, туганына
60 жьш (1957)
Стамбеков Дәуітэлі, ақьш, туганына 70 жыл
(1947-1999)
АҚПАН
Бойченко  Гавриил  Моисеевич,  актер, 
Қазақстанның 
халық 
артисі, 
туганына
90 жыл (1927-2013)
Қоңыров 
М арат 
Сейітұльі, 
жазушы, 
туганына 60 жыл (1957)
Шапай  Турсынжан  Мұқанұлы,  жазушы, 
композитор, туганына 60 жыл (1957)
Жамбыл  кант  комбинаты,  алгашқы  өнім 
бергеніне 80 жыл (1937)
Латиева  Сара,  жазушы,  туганына  70  жыл
(1947)
Маданов  Хамит  Мадаиулы,  тарихшы, 
тарих  гылымдарының  докторы,  профессор,
туганына 90 жьш (1927-1997)
Мамыраев 
Бейбіт 
Баймағамбетұлы, 
галым,  филология  гылымдарының  докторы, 
туганына 60 жыл (1957)
Ахметов  Темірболат,  жазушы,  туганына 
70 жыл (1947)
Берекетов  Болат  Молдағалиұлы,  эскери
қайраткер,  генерал-майор,  туганына  70  жыл 
(1947)

9 ақпан
10 ақпан
12 ақпан
13 ақпан
13 ақпан
14 ақпан
14 ақпан
15 ақпан
16 ақпан
16 ақпан
17 ақпан
18 ақпан
19 ақпан
Клушкин  Юрий  Степанович,  музьпсант 
(кернейші),  Қазақстанның  халық  артисі, 
туганына 80 жыл (193 7)
Ы сқақов 
Болат 
Ғ азизұлы, 
әскери 
қайраткер,  генерал-майор,  туғанына  70  жыл
(1947)
Сайтов  М арат  Хұсабынұлы,  вирусолог, 
ҚР  ¥ҒА  академии, 
биология 
гылым- 
дарының  докторы,  профессор,  туғанына 
80 жыл (1937)
Ш лыгнна  Вероника  Федоровна,  гидро­
геолог,  геология-минерология  ғылымдары- 
ньщ кандидаты, туғанына 90 жыл (1927)
Байсеркенов  М аман,  режиссер,  Казақ- 
станның  халық  артисі,  профессор,  туганына 
80 жыл (1937)
Барманқұлов  М арат  Кәрібайұлы,  журна- 
лист,  филология  ғылымдарының  докторы, 
профессор, туғаньша 80 жыл (1937-2000)
Әлмашұлы  Ж олтай,  жазушы,  туганына
жыл
ЭНШ1С1
Қазақстанның 
халық 
артисі, 
іуғанына
жыл
II
Байменов  Сагынгерей  Іүлханүлы ,  ақын,
аудармашы, туганьша 70 жыл (1947)
Кетегенова  Нұрия  (Алтын)  Сәлімқызы, 
музыкатанушы, туганына 80 жыл (193 7)
үкіров  Зейнолла,  жазушы,  туғанына
УОжыл  (1927-1979)
Қастеева  Зарема Ахметқызы, балет артисі,
Қазақстанның 
халық 
артисі, 
туғанына 
70жыл (1947)
Нәдіров Қазым  Садықұлы,  галым,  техника 
гылымдарының  докторы,  туғанына  60  жыл
(1957)
Сайрамбаев Талғат,тіл маманы,  филология 
гылымдарының  докгоры,  туганына  80  жыл
(1937-2009)

20 ақпан
)
I
к
I
21  ақпан 
21 ақпан *
23 ақпан 
23 ақпан
26 ақпан
27 ақпан
27 ақпан
28 ақпан
1  наурыз 
1  иаурыз
Ким  Владимир  Николаевич,  архитектор, 
Қазақстанның  еңбек  сіңірген  архитекторы, 
туганына 80 жыл (1937-2003)
Әбисатов  Қайыржан  Әбисатүлы,  хирург- 
онколог ,  медицина ғылымдарының докторы, 
профессор, туганына 80 жыл (1937)
Бокеева 
Хадиша,  актриса,  КСРО  жэне 
Қазақстанның  халық  артисі, 
профессор,
туганына  100 жыл (1917-2011)
Боранбаев  Жарылқасыи,  жазушы,  туга­
нына 70 жыл (1947)
Тасаибаев  Е гем қр,  қогам  қайраткері,
Социалистік  Еңбек  Ері,  туғанына  100  жыл
(1917-2006)
Түрсыибаев  Жоламан  Қаймеиұлы,  компо­
зитор,  Қазақстанньщ  еңбек  сіңірген  қайрат- 
кері, туганына 70 жыл (1947)
А клан  революциисы,  Ресей  империясьшда
патша үкіметін құлатып, елде буржуазиялық- 
демократиялық  республика  орнатқан  төң- 
керіс, төңкеріске  100 жыл (12 наурыз, 1917)
Тумаишии 
Каһармаи 
Макаримович, 
тарихшы,  тарих  гылымдарының  докторы, 
профессор, туганына 90 жыл (1927-2007)
Ророкин  Александр  Николаевич,  суретші, 
туганына 70 жыл (1947)
НАУРЫЗ
Баялиев  Кәрім,  жазушы,  драматург,  туга- 
нына 90 жыл (1927-2004)
Омаров  Елдес,  қогам  қайраткері,  ұстаз, 
публицист, туганына 125 жыл (1892-193 7)
«Уйгур  авази»  ұйгыр  тілінде  шыгатын 
қоғамдық-саяси 
газет, 
алгашқы 
саны 
«Коммунизм  туги»  деген  атаумен  шыққан, 
жарық көргеніне 60 жыл (195 7)

3 наурыз*
4 наурыз
5 наурыз 
5 наурыз
5 наурыз
6 наурыз
6 наурыз
7 наурыз
8 наурыз
8 наурыз
8 наурыз
9 наурыз*
Айбергенов 
Телеген, 
акын, 
туганына
80 жыл (1937-1967)
Зағнптар  коғам ы,  құрылғанына  80  жыл
(1937)
Бектұрганов  Қайыр  Құракұлы,  жазушы,
туганына 80 жыл (1937-2015)
Шотықов  Серік  Бәрнұлы,  актер,  Қазақ- 
станньщ  халық  артисі,  туганына  80  жыл
(1937-2011)
Шүленбаев Қатыршат Шапагатұлы, фило­
соф,  философия  гылымдарының  докторы,
профессор, туганына 80 жыл (1937-1998)
Қойшыбаева  Зейнеп  Төлембекқызы, әнші, 
Қазақстанның 
халық 
артисі, 
туганына 
80 жыл (1937-2002)
Шайкенов 
Нагашыбай 
Амангалнұлы, 
заңгер, заң гылымдарының докторы, профес­
сор, туганына 70 жыл (1947-2000)
Қонаев  Жавдат  Сабырұлы,  геолог,  геоло- 
гия-минерология  гылымдарының  докторы, 
профессор, туганына 90 жыл (1927)
Берсімбаев 
Рахметқажы 
Ескендірұлы, 
биолог, ҚР ҮҒА-ның корр.  мүшесі, биология 
гылымдарыньщ  докторы,  профессор,  туга­
нына 70 жыл (1947)
Матыжан 
Кенжехан 
Ісләмжанұлы, 
фольклортанушы,  филология  гылымдары­
ньщ докторы, туганына 60 жыл (1957)
Серікбаева 
Жұмабике, 
актриса, 
энші 
(сопрано), 
Қазақстанның 
халық 
артисі,
туганына 100 жыл (1917-1996)
Елубай  С м агр ,  жазушы,  туганына  70  жыл
(1947)
Қапанов  Адамбек  Қадырбайүлы,  архитек­
тор,  Қазақстанның  еңбек  сіңірген  архитек­
торы, профессор, туганына 90 жыл (1927)

10 наурыз*
11  наурыз*
14 наурыз
17 наурыз
18 наурыз
18 наурыз 
18 наурыз 
18 наурыз
21  наурыз
22 наурыз
23 наурыз*
24 наурыз 
27 наурыз
Қасейінов  Дүйсен  Ңорабайүлы,  скрипка- 
шьі,  Қазақстанның  еңбек  сіңірген  өнер 
кайраткері, туганына 70 жыл (1947)
Байқадамов Бақытжан, композитор, Қазақ- 
станның  еңбек  сіңірген  өнер  қайрагкері,
туганына 100 жыл (1917-1977)
Нүрсапаев  Самат  Исмайылүлы,  мүсінші,
туганына 70 жыл (1947)
Ковшарь  Анатолий  Федорович,  ғалым. 
биология  ғылымдарының  докторы,  профес­
сор, туганына 80 жыл (1937)
Дүйсенова  Шолнан,  қазақ  қыздарынан 
шыққан  түңгыш  баскетболшы,  туганына
90 жыл (1927-2015)
Исабаев  Слям  Мұхамеджанүлы,  генерал- 
майор, туганына 80 жыл (1937)
Қыдыров  Жүсіп  Байболатүлы,  ақын,  туга­
нына 80 жыл (1937-1983)
Мәндібай  Төрежан,  жазушы,  туганына
80 жыл (1937)
Сагындықов  Абхан  Әбдірашүлы,  галым,
химия  гылымдарынын  докторы,  профессор, 
туганына 70 жыл (1947)
Нүрқанов 
Жарасбай, 
ақын, 
туганына
80 жыл (1937-2011)
Қнрабаев  Серік  Смайылүлы, 
әдебиет- 
танушы,  сыншы,  ҚР  ҮҒА  академигі.  фило­
логия  гылымдарынын  докторы,  профессор, 
туганына 90 жыл ( 1927)
Күзембаева  Сара  Өділгерейқызы,  музыка- 
танушы, педагог, туганына 80 жыл (1937)
Нүрлыбаев  Әбдірахман  Түрлыбайүлы, 
геолог,  ҚР  ҮҒА  академии,  геология-петро­
логия  гылымдарынын  докторы,  профессор, 
туганына 90 жыл (1927)
Бодықов  Оразбек,  жазушы,  драматург,
туганына 90 жыл  (1927-1997)
13

1 сәуір 
1 сәуір*
2-8 сәуір 
4 сәуір 
4 сәуір*
4 сәуір
5 сәуір 
7 сэуір
10 сәуір
11 сәуір
12-14 сәуір
12 сәуір
Манихин  Владимир  Павлович,  актер, 
Қазақстанның 
еңбек 
сіңірген 
артисі, 
туганына 90 жыл (1927)
СӘУІР
«Еңлік-Кебек»  (М.Әуезов)  пьесасы,  Абай 
ауылында қойылганына  100 жыл (1917)
еголихии  Илаи  Павлович, 
жазушы, 
Қазақстанның  халық  жазушысы,  туганына 
90 жыл (1927-2010)
Торғай  облыстық  қазақ  съезі,  Орьгабор 
қаласында өткен, өткеніне  100 жыл (1917)
Ақай  Аманбек,  ақын,  туганына  70  жыл
(1947)
Келімбетов  Немат,  жазушы,  филология 
ғылымдарының  докторы,  профессор,  туга-
жыл
II әрденов  Жанатай,  суретші,  Қазақстан- 
ның  халық  суретшісі, 
туганына  90  жыл
(1927-1992)
Кенеев Тацдай, сықақшы, туганына 70 жыл
(1947-2008)
Тыныбеков  Құрасбек,  суретші,  ұлттьвқ 
гобелен өнерінің негізін салушьшардың бірі, 
туганына 70 жыл (1947-1980)
Бейсенбайүлы  Жарылқап,  жазушы,  туга­
нына 70 жьш (1947)
Қиқымов  Хамза  Қалиұлы,  суретші,  туга­
нына 70 жыл (1947)
Жетісу  облыстық  қазақ  съезі,  Верный 
қаласында өткен, өткеніне  100 жыл (1917)
Мекішев  Бахтажар,  педагоі.  тарихшы, 
өнертанушы,  Қазақстанның  еңбек  сіңірген 
мәдениет  қызметкері,  туганына  90  жыл
(1927-2005)

12 сэуір
15 сәуір
16-21 сәуір
19 сәуір
19-22 сәуір
22 сәуір
23 сәуір
25 сәуір
27 сәуір
27 сәуір
27 сәуір - 
5 мамыр
30 сәуір
Ханкелді
Садықбек, 
ақын, 
туғанына
80 жыл (1937)
Есім  Ғарифолла,  философ,  ҚР ¥ҒА  акаде­
мии,  философия  ғылымдарының  докторы 
профессор, туганына 70 жыл  (1947)
Түркістан 
өлкесі 
мұсылмаң, 
_____
бірінші  съезі,  Ташкент  қаласында  өтті, 
екінші  съезд 7-11  қыркүйекте,  үшінші съезд 
17-20  қыркүйекте,  төргінші  съезд  26-28 
қарашада өтті, өткеніне  100 жыл (\9 \Ъ
Әубэкір
Жәння  Яхияқызы,  пианист,
Қазақстанның 
халық 
артисі
туганына
жыл
Орал  облыстық  қазақ  съезі,  Орал  қала 
сында өткеи, өткеніне  100 жыл (1917)
Тінәлиев 
Әбиірбек 
Берденулы,
ЭНШ1
композитор,  Қазақстанның  еңбек  сіңірген 
қайраткері,  іуғанына 60 жыл (1957)
Тоқмырзаұлы  Құрал,  жазушы,  туғанына
80 жыл (1937)
Ақмола облыстық қазақ съезі, Омбы қала-
өтп, өткенше  100 жыл
ақын,  туганына
жыл
Елеуов  Кө
(1892-1971)
Рогов Евгений Иванович, инженер, ҚР ҮҒА 
академигі,  техника гылымдарыньщ докторы, 
профессор, туганына 80 жыл (193 7)
Семей  облыстық 
қазақ 
сьезі, 
Семей 
қаласьшда өтгі, өткеніне  100 жыл (1917)
Көпішев  Әшірбек,
жазушы
туганына
жыл
1  мамыр*
1  мамыр
МАМЫР 
Әшімбаев 
Сагат,
туганына 70 жыл (19'
жазушы
сыншы,
Н^рлыбаев  Қуатбек Атайбекулы,  суретші,
туганына 80 жыл
15

1 мамыр 
1 мамыр
1  мамыр
2 мамыр
4 мамыр
5 мамыр 
5 мамыр 
5 мамыр
5 мамыр*
5 мамыр 
7 мамыр
Нысаибаев  Әбдімәлік,  философ,  ҚР  ҮҒА 
академип,  философия  гылымдарыньщ  док­
торы, профессор, туганына 80 жыл ( 1937)
Сұлтанбаев 
Құдайбергеи 
Тәуекелұлы, 
актер,  Қазақстанның халық  артисі,  туганына
70 жыл (1947-2010)
Султанғалиев  Амантай,  актер,  Қазақстан- 
ның еңбек сіңірген  артисі, туганына 70 жыл
(1947)
Телжанов  Қанафия 
(Мұхамедханафия) 
Темірболатұлы,  суретші, 
КСРО  және 
Қазақстанның халық суретшісі, ҚР ҮҒА-ның
корр.  мүшесі,  профессор,  туганына  90  жыл 
(1927-2013)
Ыбыраев  Бек  Әнуарбекулы,  архитектор, 
Қазақстанның  еңбек  сіңірген  қайраткері,
туганьша 70 жыл (1947)
Шәкерім  Жарқын  Жақияұлы,  домбыра- 
шы-күйші,  музыкатанушы, туганьша 70 жыл
(1947)
Әбдірахманов  Төкен,  жазушы,  туганына
100 жьш (1917-1990)
Жайымов  Айтқали  Тілепқалиұлы,  күйші, 
домбьфашы, туганына 70 жыл (1947)
Қастеев 
Әбілтай 
Әбілханұлы, 
кино­
оператор,  Қазақстанның еңбек  сіңірген  онер 
қайраткері, туганьша 80 жыл (1937-1998)
Сатыбалдин  Сағындык  Сатыбалдыұлы, 
экономист,  ҚР  ¥ҒА   академигі,  экономика 
гылымдарыньщ  докторы,  профессор,  туга­
нына 80 жыл (193 7)
Сопыбеков  Адырбек,  жазушы,  туганына 
80 жыл (1937)
Дорженов  Секен  Бәзілбаіцшы,  галым, 
тарих  гылымдарыньщ  докторы,  туганына
80 жьш (1927-2003)

8 мамыр
9 мамыр 
9 мамыр
9 мамыр
10 мамыр 
10 мамыр 
10 мамыр
10 мамыр
10 мамыр
11  мамыр
14 мамыр
15 мамыр 
15 мамыр*
Әшімов  Асанәлі,  актер,  КСРО  жэне  Қазақ- 
станның  халық  артисі,  туганына  80  жыл
(1937)
Гуммель  Юрий  Вильгельмович,  мүсінші, 
Қазақстанның  еңбек  сіңірген  өнер  қайрат- 
кері, туганына 90 жыл (1927)
Данилов  Александр  Сергеевич,  библио­
граф,  Қазақстанның еңбек сіңірген  мэдениет 
қызметкері, туганына 80 жыл (1927-2001)

Каталог: fulltext -> transactions
transactions -> Тіл тағдыры ел тағдыры и-том павлодар м 2 0 1 0
transactions -> К ұ з б а с ы н д а ғ ы а ң ш ы н ы ң з а р ы
transactions -> Әбікейзейшысәтбаев к ж садықоөа, А. М. Садықова С. ТораОаыров атындаеы Павлодар мемлекеттік
transactions -> Шшт • ~ п т І і І ■ п І ж І г І м І м ш ивякпИіях н
transactions -> Б 8 3 (5 к ) Қ 5 6 Б. Р. К,ожахметова МӘШҺҮр жүсіп фольклористикасындағы би-шешендердің
transactions -> Әбдіраиымов шақанай әміржанұлы екінші кітабы
transactions -> Монография «Тұран-Астана»
transactions -> Б 82(5К) Қ44 Сеиіт ҚАСҚаьасод
transactions -> Тәңірберген Қалилаханов
transactions -> Ж ү с І п о в а МӘШҺҮр жүсіп көпеиүлы деректанушы

жүктеу 1.57 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет