Зерттеушіжүктеу 5.07 Kb.

бет1/20
Дата13.01.2017
өлшемі5.07 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Zertteušì – Issledovatel’ – The Researcher                              ISSN 2307-0153 
№№5-12(109-116), мамыр-желтоқсан, май-декабрь, May-December, 2015
 
______________________________________________________________ 
 
 

Зерттеуші
 
Исследователь
 

 The Researcher 
ғылыми журнал
 
• научный журнал
 

 scientific journal 
 
№№
5-12(109-116), 
мамыр
-
желтоқсан
, 2015 
жыл
 
 
2006 жылдың мамырынан шығады    •    Издается с мая
 
2006 года
 
 
 
«Білім», «Гуманитарлық ғылымдар», «Құқық», «Өнер», «Әлеуметтік ғылымдар», 
«Экономика және бизнес» және «Қызмет көрсету» бағыттары бойынша 
қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар саласындағы іргелі және қолданбалы 
зерттеулердің өзекті мәселелері бойынша ғылыми еңбектер жарияланады. 
 
Білім

Педагогика ғылымдары
 
Образование

Педагогические науки
 
Education: Teaching Science 
 
Бас редактор 
Мырзантай Қожабайұлы ЖАҚЫП, филол.ғ.к., доцент 
 
Ғылыми редактор 
Ләззат Байқоңырқызы БАЙБОЛАТ, магистр  
 
Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі 
Ақпарат және мұрағат комитетінің мерзімді баспасөз басылымдарын және (немесе) 
ақпарат агенттіктерін есепке алу туралы 07.03.2013 ж. №13431-Ж куәлігі берілген. 
Алғашқы есепке қою кезіндегі нөмірі мен мерзімі №10663-Ж, 14.04.2010 ж. 
 
Меншік иесі және баспагер: 
«Зерттеуші» Республикалық ғылыми-білім беру орталығы. 
ҚР Ұлттық мемлекеттік кітап палатасында баспа ретінде тіркелген. 
Халықаралық тіркеу коды 978-601-7440. Сертификат №278, 28.03.2013ж. 
 
Журналды тарату аумағы: 
Қазақстан Республикасы, жақын және алыс шетелдер 
 
Журналдың тілі: қазақша, орысша, ағылшынша, испанша, 
қытайша, арабша, французша және түрікше 
 
Мекен-жайымыз: 
010000, Қазақстан, Астана қаласы, А. Янушкевич көшесі, №4, 213 бөлме 
Тел.: +7 701 397 17 13, +7 702 105 97 53 
 
Жазылу индексі: 74640 
 
Біздің сайт: http://zertteushi.kz. E-mail: info@zertteushi.kz 
 
© «Зерттеуші» Республикалық ғылыми-білім беру орталығы, 
 
№№5-12(109-116), мамыр-желтоқсан, 2015 ж. 

Zertteušì – Issledovatel’ – The Researcher                              ISSN 2307-0153 
№№5-12(109-116), мамыр-желтоқсан, май-декабрь, May-December, 2015
 
______________________________________________________________ 
 
 

Зерттеуші
 
Исследователь –
 The Researcher 
ғылыми журнал • научный журнал • 
scientific journal 
 
№№
5-12(109-116), 
май
-
декабрь
, 2015 
год
 
 
2006 жылдың мамырынан шығады    •    Издается с мая 2006 года
 
 
 
Публикуются научные работы по актуальным проблемам фундаментальных 
и прикладных исследований в области общественных и гуманитарных наук 
по направлениям: «Образование», «Гуманитарные науки», «Право», 
«Искусство», «Социальные науки», «Экономика и бизнес» и «Услуги». 
 
Білім: Педагогика ғылымдары
 
Образование: Педагогические науки
 
Education: Teaching Science 
 
Главный редактор 
Мырзантай Қожабайұлы ЖАҚЫП, к.филол.н., доцент 
 
Научный редактор 
Ләззат Байқоңырқызы БАЙБОЛАТ, магистр 
 
Комитетом информации и архивов Министерства связи и информации 
Республики Казахстан выдано свидетельство о постановке на учет периодического 
печатного издания и (или) информационного агентства №13431-Ж от 07.03.2013 г. 
Номер и дата первичной постановки на учет №10663-Ж, 14.04.2010 г. 
 
Собственник и издатель: 
Республиканский научно-образовательный центр «Зерттеуші». 
Зарегистрирован в Национальной государственной книжной палате РК 
как издающая организация. Международный регистрационный код 
978-601-7440. Сертификат №278, 28.03.2013г. 
 
Территория распространения: 
Республика Казахстан, ближнее и дальнее зарубежье 
 
Язык журнала: казахский, русский, английский, испанский, 
китайский, арабский, французский и турецкий 
 
Наш адрес: 
010000, Республика Казахстан, город Астана, ул. А. Янушкевича, №4, комната №213 
Тел.: +7 701 397 17 13, +7 702 105 97 53 
 
Индекс: 74640 
 
Наш сайт: http://zertteushi.kz. E-mail: info@zertteushi.kz 
© Республиканский научно-образовательный центр «Зерттеуші», 
№№5-12(109-116), май-декабрь, 2015 г. 

Zertteušì – Issledovatel’ – The Researcher                              ISSN 2307-0153 
№№5-12(109-116), мамыр-желтоқсан, май-декабрь, May-December, 2015
 
______________________________________________________________ 
 
 

Зерттеуші
 
Исследователь –
 The Researcher 
ғылыми журнал • научный журнал • 
scientific journal 
 
№№
5-12(109-116), May-December, 2015 
 
2006 жылдың мамырынан шығады    •    
Published since May 2006 
 
Published scientific papers on the issues of fundamental and applied research 
in the social sciences and humanities directions: «Education», «Humanities», «Right», 
«Аrt», «Social Science», «Economy and Business» and «Services». 
 
Білім: Педагогика ғылымдары
 
Образование: Педагогические науки
 
Education: Teaching Science 
 
Editor in chief 
Myrzantay Kozhabayuly JAKYPOV, PhD, Associate Professor 
 
Scientific editor 
Lazzat Baykonyrkyzy BAYBOLAT, MA 
 
Information and Archives Committee of the Ministry of Communications and Information 
Republic of Kazakhstan issued a certificate of registration of a periodical and (or) 
information agency number 13431-F on 07.03.2013 year. 
Number and date of registration of the primary number 10663-F, 14.04.2010 year. 
 
Owner and publisher: 
Republican Scientific-Educational Center «Zertteushі». 
Registered in the State National Book Chamber of the Republic of Kazakhstan 
as a publishing agency. International registration code 978-601-7440. 
Certificate №278, 28.03.2013 year. 
 
Distribution: 
Republic of Kazakhstan, CIS and other countries 
 
Language The magazine: Kazakh, Russian, English, Spanish, 
Chinese, Arabic, French, Turkish 
 
Our address is: 
010000, Republic of Kazakhstan, Astana, st. Yanushkevich, № 4, students home №1, №213 
 
Tel.: +7 701 397 17 13, +7 702 105 97 53 
 
Index: 74640 
 
Our website: http://zertteushi.kz. E-mail: info@zertteushi.kz 
 
© Republican Scientific-Educational Center «Zertteushі», 
№№5-12(109-116), May-December, 2015. 

Zertteušì – Issledovatel’ – The Researcher                              ISSN 2307-0153 
№№5-12(109-116), мамыр-желтоқсан, май-декабрь, May-December, 2015
 
______________________________________________________________ 
 
 

«ЗЕРТТЕУШІ – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ – THE RESEARCHER» 
ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛЫНЫҢ «БІЛІМ», «ЖУРНАЛИСТИКА», 
«ҚОҒАМДЫҚ БАЙЛАНЫС» ЖӘНЕ «САЯСАТТАНУ» 
СЕРИЯЛАРЫ БОЙЫНША РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚАСЫ 
 
Жолдасбекова Сауле Абдразаққызы – педагогика ғылымдарының 
докторы,  М.О.  Әуезов  атындағы  Оңтүстік  Қазақстан  мемлекеттік 
университеті  Жаратылыстану-педагогикалық  факультеті  «Кәсіби  оқыту 
теориясы  мен  әдістемесі»  кафедрасының  профессоры  (Шымкент, 
Қазақстан Республикасы) 
 
Манов  Борис  Филипов  –  философия  докторы,  Н.  Рильский 
атындағы 
Оңтүстік-батыс 
университеті 
Философия 
факультеті 
Философиялық және саяси пәндер кафедрасының доценті (Благоевград, 
Болгария Республикасы) 
 
Нұртазина  Роза  Әутәліпқызы  –  саяси  ғылымдардың  докторы, 
Л.Н.  Гумилев  атындағы  Еуразия  ұлттық  университеті  журналистика 
және  саясаттану  факультеті  саясаттану  кафедрасының  профессоры 
(Астана, Қазақстан Республикасы) 
 
Сандыбаев  Жалғас  Садуахасович  –  философия  ғылымдарының 
кандидаты,  Қазақстан  Республикасы  Президентінің  жанындағы 
Мемлекеттік  басқару  академиясы  Мемлекеттік  саясаттың  ұлттық 
мектебі  Әлеуметтік  саясат  кафедрасының  доценті,  Астана  қаласының 
Дін 
істері 
департаментінің 
сарапшысы 
(Астана, 
Қазақстан 
Республикасы) 
 
Федоров  Александр  Викторович  –  педагогика  ғылымдарының 
докторы,  профессор,  А.П.  Чехов  атындағы  Таганрог  институты 
директорының 
ғылыми 
жұмыс 
жөніндегі 
орынбасары, 
«Медиаобразование»  журналының  бас  редакторы,  Ресей  Федерациясы 
Президенті  жанындағы  Ресей  экономикасын 
жаңғырту  және 
технологиялық  дамыту  жөніндегі  Комиссия  жобалары  бойынша  РФ 
Үкіметі  жанындағы  Талдау  орталығының  сарапшысы,  РФ  Білім  және 
ғылым  министрлігінің  сарапшысы,  Еуропалық  одақтың  Еуропалық 
медиабілім беру және медиасауаттылық жөніндегі EMEDUS жобасының 
сарапшысы,  Ресей  кинематографтар  Одағының  мүшесі,  Ресей 
кинематограф өнері және ғылымдары Ұлттық академиясының академигі 
(Таганрог, Ресей Федерациясы) 
 
 

Zertteušì – Issledovatel’ – The Researcher                              ISSN 2307-0153 
№№5-12(109-116), мамыр-желтоқсан, май-декабрь, May-December, 2015
 
______________________________________________________________ 
 
 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ НАУЧНОГО ЖУРНАЛА 
«ЗЕРТТЕУШІ – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ – THE RESEARCHER» 
ПО СЕРИЯМ «ОБРАЗОВАНИЕ», «ЖУРНАЛИСТИКА», 
«СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» И «ПОЛИТОЛОГИЯ» 
 
Жолдасбекова  Сауле  Абдразаковна  –  доктор  педагогических 
наук,  профессор  кафедры  «Теория  и  методика  профессионального 
обучения» 
Естественно-педагогического 
факультета 
Южно-
Казахстанского  государственного  университета  имени  М.О.  Ауезова 
(Шымкент, Республика Казахстан) 
 
Манов  Борис  Филипов  –  доктор  философии,  доцент  кафедры 
Философские  и  политические  науки  Философского  факультета  Юго-
западного  университета  имени  Н.  Рильского  (Благоевград,  Республика 
Болгария) 
 
Нуртазина  Роза  Ауталиповна  –  доктор  политических  наук, 
профессор  кафедры  политологии  факультета  журналистики  и 
политологии  Евразийского  национального  университета  имени  Л.Н. 
Гумилева (Астана, Республика Казахстан) 
 
Сандыбаев Жалгас Садуахасович – кандидат философских наук, 
доцент  кафедры  «Социальная  политика»  Национальной  школы 
государственной политики Академии государственного управления при 
Президенте  Республики  Казахстан,  эксперт  Департамента  по  делам 
религий города Астаны (Астана, Республика Казахстан) 
 
Федоров  Александр  Викторович  –  доктор  педагогических  наук, 
профессор, зам. директора по научной работе Таганрогского  института 
им.  А.П.  Чехова,  главный  редактор  журнала  «Медиаобразование», 
эксперт Аналитического  центра  при  Правительстве  РФ  по проектам 
Комиссии  при  Президенте  Российской  Федерации  по  модернизации  и 
технологическому  развитию  экономики  России,  эксперт  Министерства 
образования  и  науки  РФ,  эксперт  Европейского  проекта  по 
медиаобразованию  и  медиаграмотности  EMEDUS  Европейского  союза, 
член  Союза  кинематографистов  России,  академик  Национальной 
академии  кинематографических  искусств  и  наук  России  (Таганрог, 
Российская Федерация) 
 
 
 
 

Zertteušì – Issledovatel’ – The Researcher                              ISSN 2307-0153 
№№5-12(109-116), мамыр-желтоқсан, май-декабрь, May-December, 2015
 
______________________________________________________________ 
 
 

THE EDITORIAL BOARD OF THE SCIENTIFIC JOURNAL 
 «ZERTTEUŠÌ – ISSLEDOVATEL’ – THE RESEARCHER» 
ON THE SERIES «EDUCATION», «JOURNALISM», 
«PUBLIC RELATIONS» AND «POLITICAL SCIENCE» 
 
Zholdasbekov Saule Abdrazakovna – Doctor of Pedagogical 
Sciences, Professor (Shymkent, Kazakhstan) 
 
Manoff  Boris  Filipov  –  Ph.D.,  Associate  Professor 
(Blagoevgrad, Bulgaria) 
 
Nurtazina  Rosa  Autalipovna  –  Doctor  of  Political  Sciences, 
Professor (Astana, Kazakhstan) 
 
Sandybaev  Zhalgas  Saduahasovich  –  Ph.D.,  Associate 
Professor (Astana, Kazakhstan) 
 
Fedorov  Alexander  Victorovich  –  Doctor  of  Pedagogical 
Sciences, Professor (Taganrog, Russia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zertteušì – Issledovatel’ – The Researcher                              ISSN 2307-0153 
№№5-12(109-116), мамыр-желтоқсан, май-декабрь, May-December, 2015
 
______________________________________________________________ 
 
 

БІЛІМ: ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМДАРЫ – 
ОБРАЗОВАНИЕ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
FEDOROV Alexander, 
Prof. Dr. (Pedagogy), Anton Chekhov Taganrog State Pedagogical Institute, Russia, 
e-mail: mediashkola@rambler.ru 
 
RUSSIAN MODELS OF MEDIA EDUCATION FOR SCHOOL AND UNIVERSITY 
STUDENTS 
 
Abstract 
Media  education  models  developed  in  Russia  can  be  divided  into  the  following 
groups:  educational-information  models  (the  study  of  the  theory,  history,  language  of 
media  culture,  etc.),  educational-ethical  models  (discussion  of  moral,  religious, 
philosophical  problems  presented  in  mass  media),  pragmatic  models  (practical  ICT 
training  and  application),  aesthetical  models  (mainly  aimed  at  the  development  of  the 
audience's artistic taste and the analysis of the best samples of media culture production), 
socio-cultural  models  (socio-cultural  development  of  a  creative  personality  in  terms  of 
perception,  imagination,  visual  memory,  interpretation,  analysis,  autonomic  critical 
thinking in relation to media texts of any kinds and genres, etc.). 
Keywords:  media  education,  media  literacy,  media  competence,  Russia,  models, 
students, universities, schools. 
 
Introduction 
The media education models developed in Russia can be divided into the following 
groups: 
- educational-information models (the study of the theory, history, language of media 
culture,  etc.)  generally  based  on  the  culturological,  aesthetic,  semiotic,  socio-cultural 
theories of media education [see the detailed analysis of the theories in: Fedorov, 2001, pp. 
20-34; Fedorov, 2003]; 
- educational-ethical models (discussion of moral, religious, philosophical problems 
presented in mass media) generally based on the ethical, religious, ideological, ecological, 
protectionist and other theories of media education
-  pragmatic  models  (practical  media  and  ICT  training  and  application),  generally 
based on the 'consumerism and satisfaction' and practical theories of media education; 
- aesthetical models (mainly aimed at the development of the audience's artistic taste 
and  the  analysis  of  the  best  samples  of  media  culture  production)  generally  based  on  the 
aesthetical/artistic and culturological theories of media education; 
- socio-cultural models (socio-cultural development of a creative personality in terms 
of  perception,  imagination,  visual  memory,  interpretation,  analysis,  autonomic  critical 
thinking  in  relation  to  media  texts  of  any  kinds  and  genres,  etc.)  generally  based  on  the 
sociocultural, culturological, semiotic, ethical, theories of media education and the critical 
media literacy theory. 
One should bear in mind that these models rarely exist in their ‘pure’ form and are 
often interconnected. 
Media  educators  have  disputed  for  many  years  on  the  most  effective  conditions 
necessary  for  media  education.  There  have  been  and  are  advocates  of  out-of-class  media 
pedagogy.  For  instance,  I.  Levshina  considers  that  «all  the  job  on  preparing  a  school 
student  within  the  system  of  the  out-of-class  film  education  for  communication  with  the 

Zertteušì – Issledovatel’ – The Researcher                              ISSN 2307-0153 
№№5-12(109-116), мамыр-желтоқсан, май-декабрь, May-December, 2015
 
______________________________________________________________ 
 
 

world  of  screen  arts  is  realized  in  the  atmosphere  free  from  teaching  methods  –  from 
obligatory tasks, written tests, grades. … We prefer all forms of out-of-class education to 
classroom  taskwork  activities»  [Levshina,  1974,  p.  21].  But  S.  Ivanova  is  convinced  that 
«film  education  of  junior  school  students  cannot  be  solved  outside  the  compulsory 
education» [Ivanova, 1978, p. 6]. 
Overwhelming  spread  of  mass  media  and  arrival  of  new  media  and  ICT,  in  our 
opinion provide the opportunity under present-day conditions to efficiently apply, develop, 
synthesize and integrate many of the existing home and foreign media education models. 
The subscribers to  the theory of media  education integrated into the curriculum (L. 
Zaznobina,  S.  Gudilina,  K.  Tikhomirova,  C.  Bazalgette,  A.  Hart  and  others)  consistently 
stood/stand for integration of media education with the theory and practice of basic school 
subjects.  For  example,  M.  Fomina  believes  that  «the  key  target  of  media  education 
integrated  in  World  Art  Culture  is  the  formation  and  development  of  the  literate  reader, 
viewer,  and  listener  who  is  able  to  perceive  and  analyze  the  artistic  figure  created  in  the 
languages of various arts, 'decode' different levels of meaning of images» [Fomina, 2001, 
p. 10]. 
For  convenience,  we  divide  them  conventionally  into  groups  A,  B,  and  C  to 
demonstrate the major aspects of these models. 
Group  A.  Media  Education  Models  Presenting  the  Synthesis  of  Aesthetic  and 
Sociocultural Models 
Yury Usov's Media Education Model [Usov, 1989; 1998]. 
Definition  of  'media  education'.  Media  education  is  defined  by  Y.  Usov  (1936-
2000)  as  «the  system  of  the  use  of  media  (the  press,  radio,  film,  TV,  video,  computers, 
photography) in the development of the pupil's individuality. The system itself as opposed 
to  traditional  school  subjects  which  accumulate  knowledge  means  in  the  first  place  the 
practice  of  artistic-creative  activity  modeling  the  process  of  the  pupil's  emotional  and 
intellectual development and his/her capabilities» [Usov, 1998, p. 55]. He also introduced 
the concept of «visual culture – the system of levels of the pupil's aesthetic development on 
the  material  of  mass  media:  needs,  scholarship,  audio-visual  thinking»  [Usov,  1989a,  p. 
21]. 
Conceptual ground: the aesthetic and culturological theories of media education. 
Aims: the development of a personality on the material of art media texts. 
Objectives:  aesthetic,  audiovisual,  emotional  and  intellectual  education  of  the 
audience  which  develops:  different  types  of  active  thinking  (imaginary,  associative, 
logical, creative); skills of perception, interpretation, analysis and aesthetic evaluation of a 
media text; need for media language study for communication with screen and traditional 
arts, mass media;  need for verbal communication about the obtained information and for 
artistic and creative activity; skills to impart knowledge obtained at lessons, impression of 
various  forms  of  art,  the  surrounding  world  by  means  of  ICT  in  multimedia  forms, 
audiovisual and written texts. 
Forms  of  work:  media  education  integrated  in  the  classroom,  out-of-class  and 
leisure activities. At the same time «four types of activities are highlighted: 1) knowledge 
acquisition  about  screen  arts,  the  peculiarities  of  their  functioning  in  social  life;  2) 
perception  of  ideological  and  artistic  meaning  which  is  revealed  in  the  space-and-time 
form  of  narration;  3)  interpretation  of  perception  results,  aesthetic  evaluation  of  screen 
work of art; 4) artistic and creative activity in the sphere of the screen art» [Usov, 1989a, 
pp. 7-8]. 


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал