Зерттеулержүктеу 4.76 Mb.
Pdf просмотр
бет1/43
Дата14.01.2017
өлшемі4.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ТҮРКІ АКАДЕМИЯСЫ

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ 

ЗЕРТТЕУЛЕР

Астана


2012

УДК 821.51

ББК 81.3 (5Қаз)

Т 89

Баспаға Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Түркі академиясының Ғылыми үйлестіру кеңесі ұсынған

Пікір жазғандар: 

Филология ғылымдарының докторы, профессор Конкобаев К.

 Тарих ғылымдарының докторы, профессор Садықов Т.С.

 Филология ғылымдарының докторы, профессор Әскербекқызы Ж.Т 89     Түркологиялық зерттеулер. 

Жауапты редакторы Сағидолда Г. 

             − Астана, «Сарыарқа» баспа үйі, 2012. − 560 б.

ISBN 978-601-7340-22-3

     

Еңбек «Қазіргі түркология» сериясы бойынша жарық көретін ғылыми очеркілер топ-тамасының алғашқы бастамасы. Онда қазіргі түркология ғылымының кешенді сипатына 

сай тіл білімі, әдебиет, тарих, этнография салаларының қадау-қадау мәселелерін қозғаған 

ғы лыми зерттеулер қамтылған. 

Кітап түркітанушы ғалымдарға, түркі дүниесінің өткені мен бүгінін, болашағын зер-

делеуші мамандарға, сондай-ақ ел-жер тарихы мен көшпелілер мәдениетіне деген қызығу-

шылығы бар көпшілік қауымға арналған.

УДК 821.51

ББК 81.3 (5Қаз)

ISBN 978-601-7340-22-3

©Түркі академиясы, 2012«ҚАЗІРГІ ТҮРКОЛОГИЯ» 

СЕРИЯСЫНЫҢ РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ

Редакция алқасының төрағасы – Бақытжан Жұмағұлов

Бас редакторы – Шәкір Ибраев 

Абдуллаев К. (Баку), Акматалиев А. (Бішкек), Бутанаев В. (Абакан), 

Васильев Д. (Мәскеу), Генг Шиминь (Бейжін), Гулиев А. (Нахчыван), 

Джафаров Н. (Баку), Дыбо А. (Мәскеу), Егоров Н. (Чебоксары), 

Жолдасбеков М. (Астана), Закиев М. (Қазан), Иванич М. (Сегед), 

Илларионов В. (Якутск), Исен М. (Анкара), Исмаил К. (Симферополь), 

Қайдар Ә. (Алматы), Қасейінов Д. (Астана), Қиясова Қ. (Ашхабад), 

Қоңқабаев Қ. (Бішкек), Қыдырәлі Д. (Астана), Кожаоглу Т. (Мичиган), 

Лаказе Г. (Страсбург), Миннегулов Х. (Қазан), Насилов Д. (Мәскеу), 

Райхл К. (Бонн), Самашев З. (Астана), Сарыбаев Ш. (Алматы), 

Ташагыл А. (Стамбул), Түймебаев Ж. (Астана), Хисао Коматсу (Токио), 

Цэвээндорж Д. (Улан-Батор), Чеченов А. (Мәскеу), 

Шайхулов А. (Уфа), Янковски Х. (Познань)


EDITORIAL BOARD OF 

"MODERN TURKOLOGY"

 

SERIES

Chairman of the editorial board – Bakytzhan Zhumagulov

Editor-in-Chief – Shakir Ibrayev

Abdullaev K. (Baku), Akmataliev A. (Bishkek), Butanaev V. (Abakan),

Vasilyev D. (Moscow), Geng Shimin (Beijin), Guliev A. (Nakhichevan), 

Dzhafarov M. (Baku), Dybo A. (Moscow), Egorov N. (Cheboksary), 

Zholdasbekov M. (Astana), Zakiev M. (Kazan), Ivanich M. (Szeget), 

Illarionov V. (Yakutsk), Isen M. (Ankara), Ismail K. (Simferopol), 

Kaidar A. (Almaty), Kaseinov D. (Astana), Kiyasova K. (Ashkhabad), 

Коnkobaev K. (Bishkek), Kydyrali D. (Astana), Kojaoglu T. (Michigan), 

Lacaze G. (Strasbоurg), Minnegulov H. (Kazan), Nasilov D. (Moscow), 

Reichl K. (Bonn), Samashev Z. (Astana), Sarybayev S. (Almaty), 

Tashagyl A. (Istanbul), Tuimebayev Z. (Astana), Hisao Komatsu (Tokio), 

Zevendorzh (Ulaan-Baatar), Chechenov A. (Moscow), 

Shaihulov A. (Ufa), Jankowski H. (Poznan)


5

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

АЛҒЫ СӨЗ

Ел  тәуелсіздігі  –  халқымыздың  сан  ғасырлық  асыл  арманы,  қасиетті 

құн дылығы,  баға  жетпес  байлығы.  Тәуелсіздіктің  ақ  таңы  атқаннан  бері 

жас мемлекетіміз құрылған ұлы далада қазақ рухы асқақтай түсті, онымен 

бірге  берекелі  тірлік  кешіп  отырған  ұлттар  мен  ұлыстар  жаңа  қоғамды, 

жаң ғырған  достық  қарым-қатынасты  әлемге  көрсете  алды.  Әрбір  жылы 

ға сырға  бергісіз  тәуелсіздіктің  жиырма  жылдық  мерейтойы  қарсаңында 

Қазақстан  Республикасы  әлемдік  кеңістікте  жас  мемлекет  ретінде  өзіне 

лай ықты орын алып, маңызды стратегиялық міндеттерді алдына қоя білді 

және оларды оңтайлы шеше алды. 

Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаев еліміз-

дің ілгеріге қадам басуы жолында ұлы тарихи тұлғаға лайық еңбек атқарып 

келе  жатқаны  әмбеге  аян.  Елбасының  осы  жолда  жүргізген  көреген  сая-

сатының бір бағыты – тегіміз бір, тарихымыз ортақ түркі тілдес бауырла-

рымызбен іргемізді берік ұстап, олармен қарым-қатынасымызды үздіксіз 

дамыта беру. Елбасшысы түркі мәдениеті халқымыздың тарихында елеулі 

орынға ие екендігіне қашанда көңіл бөліп, тәуелсіз мемлекеттің дамуында 

түр кі әлемімен бірлесу мәселесіне үлкен мән береді. Өйткені, ортақ баба-

дан  қалған  мұра  –  бай  рухани  құндылықтар  жиналған  терең  мұхит.  Сол 

асыл қазынаны ұлы халықтың мұрагері – біздер бүгінгінің мүддесі үшін 

оңтайлы пайдаланғанымыз тарихи тұрғыдан әділ болмақ. 

Қазақ елі Президентінің бастамасымен Астана қаласында ашылған Түр-

кі академиясы – теңдесі жоқ халықаралық түркология орталығы. Ол теле-

гей  теңіз  тарихтың  қойнауынан  түркілердің  адамзаттың  дамуына  қосқан ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

6

үлес  салмағын  ғылыми  дәйек  арқылы  көрсетуді  мақсат  етеді.  Академия –  түркілердің  әлемдік  ғылыми  бірлестікке  шығуына  жағдай  туғызатын, 

жаһандану үдерісінде олардың рухани және материалдық мәдениеттерінің 

дамуына мүмкіндік жасайтын, сондай-ақ түркология бағытында жан-жақ-

ты бірлесу үдерістерін тереңдететін ғылыми мекеме.

Түркі  академиясында  әр  түрлі  сериялы  басылымдар  дайындалады. 

Олардың бірі − «Қазіргі түркология» сериясы. «Қазіргі түркология» айда-

рымен  түркі  халықтарының  ортақ  құндылықтары,  түркі  мәдениетінің 

әлем дік кеңістіктегі мәні мен рөлі, адамзат өркениеті тарихындағы түркі 

өр кениетінің  орны,  түркі  тілдерінің  тарихи  бастау-арналары  мен  қазіргі 

даму үдерістері тәрізді келелі мәселелерді қазіргі түркологиялық көзқарас 

тұрғысынан бағамдауға бағытталған ғылыми зерттеулер жарық көреді. 

«Түркологиялық зерттеулер» деп аталатын бұл еңбек «Қазіргі түрколо-

гия» сериясы  бойынша жарық көретін ғылыми очеркілер топтамасының 

алғашқы қарлығашы. Онда қазіргі түркология ғылымының кешенді сипа-

тына сай тіл білімі, әдебиет, тарих, этнография салаларының қадау-қадау 

мәселелерін қозғаған ғылыми зерттеулер қамтылған. 

Ғылыми очеркілердің авторлары – әлемдік түркология ғылымында өзін-

дік орны бар  көрнекті отандық және шетелдік түркологтар, қаламы ұш-

тала бастаған жас буын зерттеушілер. Олардың зерттеулерінде жасалған 

қо ры тындылар мен нәтижелер түркология ғылымының дамуына септігін 

тигізеді  және  сала  мамандары  тарапынан  түркі  дүниесін  зерттей  түсуге 

қызығушылық оятады.Редакция ұжымы

7

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

PREFACE

The  independence  of  the  country  is  the  main  heritage,  the  invaluable 

achievement of the nation. With the gaining of independence an absolutely new 

epoch in the history of such State as Kazakhstan has begun. Over the past 20 

years,  the  independent  Republic  has  put  and  solved  important  strategic  tasks 

which permit the young country to position with dignity in the global context.

The  President  of  the  Republic  of  Kazakhstan,  N.A.Nazarbayev,  over  a 

period of sovereign development of the state, attaches a great importance to the 

integration problem of the Turkic world, emphasizing the fact that the Turkic 

culture takes a significant place in the history of culture of people. The heritage 

left by our ancestors is a bottomless ocean of rich spiritual values.

In  this  regard,  the  action  of  founding  by  the  initiative  of  the  Head  of  the 

State an international center on Turkic studies as the Turkic Academy, has an 

important historical significance as it promotes a global scientific collaboration, 

an all-round profound of integration processes, the development of material and 

spiritual culture in the process of globalization. 

Under  the  aegis  of  the  Turkic  academy  series  works  are  published  and 

forthcoming. In particular, «Modern turkology», which publishes research on 

issues such as the study of the common values of the Turkic peoples, exploring 

the role of Turkic culture in space, establishing places of Turkic civilization in 

the history of mankind, revealing the origins and historical development of the 

processes of the modern Turkic languages.

This year, as part of the series «Modern Turkology» prepared the first cycle 

of  scientific  essays  «Turkological  research.»  This  book  presents  the  modern ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

8

scientific  developments  in  Turkic  studies,  comprehensively  covering  topical issues of linguistics, literature, history and ethnography.

Authors of academic essays world famous domestic and foreign Turkologists 

and representatives of young scientists galaxy. Their findings contribute to the 

development of Turkic science and awake interest in the study of the phenomenon 

of the Turkic world.

Editorial board


К

Л

И

л л м


ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

10

М.З. ЗАКИЕВ(РФ, Татарстан)

ЛИНГВОАРХЕОЛОГИЯ И ЭТНИЧЕСКИЕ 

КОРНИ ТЮРКОВ 

В установлении древнейших этнических корней любого народа реша-

ющее  значение  имеют  результаты  антропологических,  археологических, 

этнологических, мифологических, лингвистических исследований. В тра-

диционной  исторической  науке  предпочтение  отдается  археологическим 

исследованиям, объектом которых являются обнаруживаемые остатки ма-

териальной культуры. Но для определения этнических корней изучаемого 

народа,  а  также  этнического  состава  древнего  населения  памятники  ма-

териальной культуры без лингвистических данных оказываются немыми. 

Применение лингвистических данных для получения информации о древ-

нейшем, дописьменном, периоде истории носителей языка в индоевропе-

истике началось еще в середине XIX века. Это историческое направление 

называлось лингвистической палеонтологией. Поскольку это направление 

наряду с археологией относится к исторической науке, постольку в конце 

XIX  века  в  Казанской  лингвистической  школе  назвали  его  лингвистиче-

ской археологией. Археология изучает обнаруженные древние памятники 

материальной культуры, а лингвоархеология – обнаруженные древние язы-

ковые единицы.

Лингвистическая  археология  подвергает  исследованию,  в  основном, 

древ ние ономастические единицы, а именно антропонимику, топонимику, 

зоонимику,  космонимику,  этнонимику.  В  данном  случае  нас  интересуют 

выводы  лингвоархеологии  в  области  этнонимики,  которая  способствует 11

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

исследованию древнейшей истории тюрков – глубоких этнических корней 

современных тюркоязычных народов.

Лингвоархеологическое изучение тюркских этнонимов позволило уста-

новить самые древние первичные тюркские этнонимы и способы образо-

вания на их основе вторичных и третичных этнонимов. Так, самыми древ-

ними первичными этнонимами тюрков оказались ар/ир ‘мужчины, люди’, 

ас (варианты: яс, аз, уз, иш и др.) ‘молодые’, сак/сака (варианты: чак, хак, 

зак, дак, сой) ‘род, племя’, сюн (варианты: хун, сан, зан, шан и др.) ‘чело-

век’, ок (варианты: ак, ык, ик, эк) ‘племя’, би (варианты: пи, бек, биг, бай, 

для Ср. Азии парды/варлы) ‘богатые’, мен/мин/бен ‘наши, люди’, киши ‘че-

ловек, чужой’, канг/каң ‘прародители’. Путем уточнения этих этнонимов 

раз личными определениями или аффиксом обладания -лык/дык/-тык/-лы/-

ды/-ты/-т  образовалось  очень  много  вторичных,  третичных  этнонимов. 

Например, суб-ар/сумар/сумер/шумер/сабир/сибир/суар/шуар/шор ‘речные 

люди’, даг+ар/тохар ‘горные люди’, су+ас ‘речные асы’, ко+сак/казах ‘бе-

лые саки’, сака+ды/скыды (рус. скиф), ку-сюн/ко+сюн/косан ‘белые сюны/

хуны’, ту+эр+ок-+туэрок/тюрк ‘племена горных людей’, кас+пи ‘богатые 

скалистых гор’, бар+ды, пар+ды/парды ‘богатые (рус. парфы), тюркмен 

‘тюркские мены’, кукиши ‘белые люди’, канг+ар ‘древние люди’ и т.д. [1, 

51-75; 2, 59-88].

В традиционной тюркологии установление этнических корней тюрков 

идентифицируется с определением так называемой прародины тюрков, от-

куда тюрки якобы расселены по всей Евразии. Так, в настоящее время раз-

личными тюркологами прародиной тюрков считаются: 1) Алтай, 2) Север-

ный и Северо-Западный Китай, 3) регион Тянь-Шанских гор, 4) Передняя 

Азия, 5) Западная Азия, 6) Центральная Азия, 7) Северо-Западная Сибирь, 

8)  Прибайкалье,  9)  Междуречье  Иртыша  и  Урала,  10)  Урало-Поволжье,    

11) Вос точная Европа [3, 55-65; 4, 10-17; 5, 22-27].

Время существования всех прародин, кроме Алтайской, отнесено к IV-

III тысячелетиям до н.э., [5, 22-27; 4, 10-17], лишь Алтайская прародина 

относилась  якобы  к VI-VIII  вв.  н.э.  [6,  416].  Поэтому  самым  неудачным 

и ошибочным является мнение об алтайской прародине тюрков, оно поя-

вилось в результате неумения отличить слово от его содержания, т.е. сме-

шения самого народа с его названием. Название тюрк распространилось 

действительно только в VI-VIII вв. во время правления двух Тюркских ка-


ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

12

ганатов, а тюркоязычные племена под различными названиями оставили свой след не только в IV тысячелетии до н.э., а намного раньше. Это дока-

зывается данными лингвоархеологии. Приведем следующие примеры. 

Евразийские предки американских индейцев, язык которых изобилует 

тюркскими  лексемами,  переселились  на  Американский  континент  30-20 

тыс.лет тому назад. Следовательно, тюркский язык существовал до их пе-

реселения. 

Шумерский язык, сохранившийся в клинописях, написанных 7-6 тыс. 

лет тому назад, содержит очень много тюркских лексем.

Древние греки еще в I тысячелетии до н.э., может и раньше, Черное море 

называли «Понт Евксинский». По-тюркски слово понты состоит от корня бун/пун/пон ‘похлебка, суп, еда’ и аффикса обладания -ты/-лы, в целом бун-

ты/понты означает ‘имеющие еду’. А евксинский по-гречески ‘гостепри-

имный’, что, по сути, повторяет смысл Понты.

Обычно пишут, что греки в VII-VI вв. до н.э. в ходе колонизации бере-

гов Понта построили города Фанагория и Пантикапей [7, 233]. Ясно, что 

колонизаторы не заново построили города, а лишь расширили прежние по-

селения или города тюрков. Город Фанагорию построили еще до греческой 

колонизации тюрки-оногоры = hун огуры, поэтому он назывался по этно-

ниму его хозяев hуногур > фоногор > Фанагория. 

Город Пантикапей стоял на Керченском проливе, открывал и закрывал 

путь в Понт, поэтому назывался воротами = (капа) Понта, по-тюркски Пон-тикапа > Пантикапей; позже этот город получил другое тюркское назва-

ние Керчь от Кереш = вход [1, 39]. Таким образом, и на побережье Чёрного 

моря тюрки жили много тысяч лет тому назад. Следовательно, о прародине 

тюрков на Алтае в VI-VII вв. н.э. излишне даже рассуждать.

Определением прародины тюрков тюркологи занимались под непосред-

ственным влиянием индоевропеистов. В настоящее время не установлено 

достоверно  местонахождение  ни  одной  прародины  ни  у  одного  народа. 

Видимо,  прародины  народов  вообще  не  существует.  Признание  наличия 

прародины предполагает нахождение там в течение длительного времени 

одного племени без смешения с другими племенами, что в итоге привело 

бы к его биологической деградации и вымиранию. Именно биологическая 

необходимость смешения различных племен между собой для развития и 13

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

сохранения  человеческой  популяции  служит  доказательством  отсутствия 

прародины у различных народов. 

В  действительности  многочисленные  племена,  являющиеся  предками 

всех народов, в том числе и тюркских, еще до появления производитель-

ного труда, государств и государственных границ в поисках естественного 

пропитания перемещались по всему земному шару и жили, смешиваясь с 

другими племенами, что способствовало их биологическому выживанию. 

Где-то  тюрков  ассимилировали  другие  племена,  и  там  образовались  не-

тюркские регионы; где-то тюрки ассимилировали других, в итоге там обра-

зовались тюркские регионы.

Территории, где в течение последних тысячелетий жили и сейчас жи-

вут тюркоязычные племена и народы, относятся к тюркским регионам. В 

результате увеличения численности тюрков и ассимиляции ими других не-

тюркских племен еще в IV тыс. до н.э. стали преимущественно тюркскими 

следующие  регионы:  Северо-Восточная  Сибирь  (Якутия  и  прилегающие 

территории),  Юго-Восточная  Сибирь  (Республика  Тыва  и  прилегающие 

территории), Юго-Западная Сибирь (Алтайский край), Западная Сибирь, 

Уйгурская часть Центральной Азии, Средняя, Передняя, Малая Азия, вос-

точная часть Балканского полуострова, Восточная Европа. Но в результате 

агрессии монголо-татарских завоевателей сплоченность тюрков значитель-

но ослабла, это привело к тому, что некоторые тюркские регионы постепен-

но становились нетюркскими.

Исходя из этнонимов предков тюрков, мы можем установить, какие тюр-

коязычные племена жили и живут в этих тюркских регионах. Самые извест-

ные из них носили или носят нижеперечисленные древние первичные эт-

нонимы или образованные на их основе вторичные и третичные этнонимы, 

которые  были  названиями  племен,  являвшихся  древними  корнями  совре-

менных тюркских народов. Рассмотрим по отдельности некоторые из них.

1.  Этноним  ар/ир  встречается  в  составе  сложных  этнонимов  во  всех 

тюркских  регионах.  Этот  этноним  в  трудах  древнегреческих  историков 

фик сировался  в  форме  ари,  так  как  древние  греки  слова  из  других  язы-

ков заимствовали с добавлением в конце слова аффикса среднего рода -и 

[8, 12]. Поэтому в традиционной исторической науке этноним ар принят в 

форме арий и считается названием индоиранских народов. Некоторые сто-

ронники этой точки зрения дошли до признания наличия на земном шаре ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

14

особой высшей арийской расы, а нацистские идеологи использовали её для оправдания  уничтожения  других  «низших»  рас.  По  этому  поводу  Алек-

сандр Бушков писал: «Мы привыкли считать, что теория «белокурой бес-

тии» и «превосходства арийской расы над всеми недочеловеками» создана 

некими безымянными «нацистскими идеологами»… …Все это придумал 

чистокровный британец Х.С.Чемберлен (1855-1927), социолог и культуро-

лог. Сей субъект в конце прошлого века переселился в Германию, принял 

германское подданство, возлюбил дух нибелунгов настолько, что все свои 

труды отныне писал исключительно по-немецки. Именно из-под его блуд-

ливого пера и появились «белокурые бестии», «примат арийской расы» и 

«высшая германская нация». Нацисты лишь творчески развили поганое на-

следство Чемберлена [9, 9].

Племена, этнонимы которых содержат слово ар/ир, были распространены 

во всех тюркских регионах Евразии, а именно в Малой Азии (тавр, тюрк), 

в Передней Азии (субар/сумер/шумер), в Средней Азии (ар/ир, сакар, окар/огур/уйгур, дагар/тохар, хуар-ас-м/суарасм/хорезм, гандар/ ханлыар), в Цен-

тральной Азии (татар, шор/суар), в Восточной Европе (биар, булгар, ми-шар, hоногур, суар), в Западной Сибири (сабир, сибир), на Кавказе (балкар, 

азар, гугар), на Балканах (акацир, трак/ту-ар-ок, рус. фракийцы).

Первым  государством,  созданным  племенами  субар/сумер  еще  в V-IV 

тысячелетиях до н.э., было государство сумеров/шумеров, гегемония кото-

рого, по-видимому, была распространена по всем тюркским регионам.

2. Почти во всех тюркских регионах во II тысячелетии до н.э. зафик-

сированы саки/скифы. В VIII в. до н.э. образовалась целая империя ски-

фов. Этот этноним только на русском языке применяется в такой форме. На 

самом деле во всех источниках он обозначен как скиде. В древнерусском 

языке интердентальный звук [д-th] чередовался со звуком [ф], поэтому в 

русском  языке  он  принял  форму  скиф.  Если  провести  лингвистический 

анализ этнонима скиде, то в нем легко различить аффикс -ды, который яв-

ляется синонимом современного аффикса -лы (ср. тат. таллы курган, казах, талды  курган).  По  сообщению  Геродота  мы  знаем,  что  скидов  (скифов) 

по-другому называли саками (сак или сака). Исходя из этого, корень слова скиде (ски) фонетически можно идентифицировать с этнонимом сака/ сак. 

Следовательно,  этноним  скиде  первоначально  произносился  как  сакады, 15

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

затем съкьды. Скиде означает, что здесь жили различные племена, в соста-

ве которых племена сака занимали ведущее место.

В  Евразии,  в  том  числе  и  в  Урало-Поволжье,  этноним  сак  сохра-

нился  в  слове  кыусак>кыфсак>кыпчак,  а  в  Казахстане  –  в  этнониме 

косак>касак>казах, в Средней Азии – в этнониме согды, сугдак, в этнони-

ме сакар ‘сакские люди’(часть туркмен). Урало-Поволжский миф сак-сук 

также имеет отношение к этому этнониму.

3. В тюркских регионах с древнейших времен жили тюркские племена ас ‘сын, молодой’. На Средней Волге они построили город Аслы (Асил/

Ашил). Здесь с древнейших времен зафиксированы племена суас ‘водные 

асы’, и бортас ‘асы, занимающиеся бортничеством’. Среди булгар асы за-

нимали значительное место, ногайцы формировались в основном из асов. 

Асы параллельно назывались аланами. Этноним алан в тюркских регионах 

сохранился во многих топонимах.

В V-IV вв. до н.э. среди тюркских племен во главе со скифами (скидами/

саками) господствующее положение занимают асы-аланы, скифская импе-

рия переходит в их руки. Империя алан-асов в греческих источниках назы-

вается Сарматией.

Асское государство процветало на территории Туркменистана, название 

города Асхабад/Ашхабад (как и города Астрахань) также содержит этот эт-

ноним. Ас-г-абад – ‘заселенный асами’. Балкары называют себя аланами, 

а осетины называют их асами. Восточная часть Сарматии была тесно свя-

зана и с Хорезмом, это и понятно, ведь топоним Хорезм содержит в своем 

составе и этноним ас: Хуар-ас-м<суар-ас-м ‘мой суарас’.

4.  В  тюркских  регионах  во  II-I  тысячелетиях  до  н.э.  зафиксированы 

тюркские племена под названием сюн и в результате чередования [с-h] оно 

вошло в историю как hун/hунну/хуны/гуны. Для выражения различных сю-

нов этот этноним принимает различные определения, и при определениях 

этот этноним приобретает формы сан, сян, зан, йан, җан, чан, чын и т.д. 

Например, сусан/жужан, сянби, сюнле>ченле>чаллы, кусан, кусян, косан, казан, кушан и т.д. Этноним кусан ‘белые сюны, белые гунны’ в русской 

научной литературе принят в форме кушан.

Кусаны ‘белые сюны’ Средней Азии идентифицируются с тохарами ‘гор-

ными людьми’ и усунями (ас+сюнями). Еще во II-I вв. до н.э. кусаны вме-

сте с усунями и тохарами завоевали Греко-Бактрийское царство, созданное 


ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

16

Александром Македонским, на его месте создали Кусанское (Кушанское) царство, которое в I-II вв. н.э. превращается в могучую среднеазиатско-ин-

дийскую империю. 

В Среднем Поволжье кусаны жили еще во II-I тысячелетиях до н.э. Ког-

да начали создаваться русские летописи, в них название Казань впервые 

дается  в  форме  Кусян.  По-видимому,  в  Среднем  Поволжье  кусаны  еще 

раньше имели племенной союз, может быть, даже государство, ибо эти ку-

саны, имея сильную армию, добрались до Средней Азии и во II в. до н.э. 

добились ликвидации Греко-Бактрийского государства. Ученые отмечают, 

что разгромившие армию этого государства кусаны и усуни пришли сюда 

с Севера, и они, в отличие от среднеазиатских народов, были белолицыми.

Созданные  кусанами  города  называются  Кусан,  Косан,  Касан,  Кошан, 

Кушан, Хушан и т.д. Еще до н.э. кусаны и в Ферганской долине, и на Сред-

ней Волге заложили свои знаменитые поселения под названием Касан, ко-

торые переросли в города в Ферганской долине – в самом начале н.э., а на 

Средней Волге – в конце X в. н.э.

Таким образом, cюны в Урало-Поволжье оставили свой след в гидрони-

мах Сюн, Сарысюн ‘Царицын’Кошан, в топонимах Казан, Кошан.

5. В тюркских регионах еще до н.э. жили тюркские племена, носившие 

этнонимы  бай  (бәк/бай/бик/бей/би/пи/ми)  ‘богатые’  и  барды  ‘богатые’. 

Слово ба-ды/парды образовано от корня бар/пар ‘есть, достаток’ и аффикса 

-лы/-ды; в огузских языках барлы/варлы применяется в значении ‘богатый’, 

у них в этом значении слово бай/пи не употребляется. Этноним барды/пар-ды только в русском языке принят как парфы/парфяне, ибо звук [д-tһ] в 

древнерусском языке передавался через [ф]. В других языках парды/барды 

принят в исконной форме, так, даже в англ. языке парды во мн.числе звучит 

как Рarthians.

Парды в середине III в. до н.э. на юге и юго-востоке Каспийского моря 

создали мощную империю, которая охватывала обширные области от Ме-

сопотамии до границ Индии. Парды вместе с хорезмийцами (хуар+асами) 

распространили свою гегемонию в регионы Прикамья и Кавказа. От них 

в Прикамье остались племена барды, которые сейчас называются барды 

татарлары или барды башкортлары.

Племена бай/би/бек очень тесно были связаны с племенами барды ‘бога-

тые’. Эти байлары по-другому назывались биарами: би-ар ‘богатые люди’. 


17

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

Биары вместе с племенами барды в V-VI вв. создали свое государство на 

левом берегу Камы и назвали его Биарым ‘Мой Биар’, столицей его был Биляр. Биары вели интенсивную торговлю со скандинавскими народами, 

которые называли Биармию Биармландом. Эти народы считали Биармию 

самой богатой страной в мире.

6. В тюркских регионах некоторое распространение получили племена 

с этнонимом мии/мэн. Племена мин занимают значительное место среди 

башкир и в настоящее время. Мы наблюдаем его применение также в со-

ставе вторичных, третичных этнонимов тюркмен, куман, караман, сары-

лымин, сарымән (сарман).

7.  Изучив  древние  ассирийские  и  урартские  письменные  источники, 

ученые установили, что в IV-III тысячелетиях до н.э. в верхнем течении 

реки  Тигр  жили  тюркоязычные  субары  (суп  ‘вода  или  река’,  ар  ‘люди’), 

рядом с тюркоязычными гутии (от слова кот ‘душа’), туруки, кумуги, ка-

шгай, гүгәр, салур и др. Этноним шумер является фонетическим вариантом 

этнонима субар>сумер> шумер.

Этноним субар в формах суар, сабир, сибир мы встречаем позже во мно-

гих регионах Евразии. Суары осели и в Поволжье.

Синонимом  этнонима  суар  выступает  этноним  болгар  ‘речные  люди’. 

Булгарам  впервые  удается  создать  государство  на  Балканах,  они  имели 

очень  тесные  контакты  с  Византией.  Их  предками  считаются  оногуры/

һуногуры (на греч. яз. фанагор), акациры, мишари, языки всех этих племен 

в противовес другим вышеперечисленным племенам, говорившим на кып-

чакском говоре, характеризовались огузскими-турецкими особенностями.

Болгары-мишари прежде занимали правую нагорную сторону Волги, а 

кыпчакоязычные – левую сторону. В VI в.н.э. булгары-мишари в массовом 

порядке начали занимать левую сторону Волги, и в VIII в. в западной части 

Биармии со столицей Биляр они взяли власть в свои руки. Здесь страну 

начали именовать как Булгарское государство, а на восточной территории 

часть Биармии сохранилась, позже здесь появился город Биарм (Пермь).

В традиционной исторической науке о вышеперечисленных тюркских 

этнонимах написано необъятное количество научной литературы на рус-

ском и иностранных языках. В ней утверждается, что племена под названи-

ями ар/ир (арий), сак/сака, ськды/скъдъ (рус. скиф), со-гды, бактр, барды/

парды (рус. парфян), кусан/кушан/косан, тохар/дагар, усунъ/ ас+сюн, суа-


ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

18

рас/хорасм (хорезм) – все были ираноязычными, и они в V-IV вв. до н.э. на 

иранском языке создали религиозное учение Зороастризм. Сохранившиеся 

в памяти народа отрывки этого учения в IV в.н.э. собраны в один сборник 

Авеста. Все тексты этого сборника признаны ираноязычными, ибо их со-

здали вышеназванные якобы ираноязычные племена. Историки, в том чи-

сле и тюркологи, в этом не сомневались [10, 8-9].

Наши  лингвоархеологические  исследования  показали,  что  вышепере-

численные племена были не ираноязычными, а тюркоязычными. Исходя 

из этого, мы считаем, что надо серьезно подумать и о «национальности» 

создателей религии Зороастризма.

Тексты Авесты, т.е. авестийский язык, более 100 лет изучаются на ос-

нове  персидского  языка,  и  в  итоге  индоиранисты  пришли  к  выводу,  что 

авестийский  язык  непохож  на  иранский,  что  «произошел  полный  отрыв 

авестийского языка от живых иранских языков» [11, 55]. Этот вывод индо-

иранистов говорит о том, что язык текстов Авесты не был иранским, и со-

здатели Зороастризма не были ираноязычными. Исходя из признания авто-

ров Зороастризма тюркоязычными, мы должны организовать тщательное 

изучение текстов Авесты на основе тюркских языков. Естественно, это ог-

ромная работа, требующая много времени и старательного труда несколь-

ких поколений авторов. Мы здесь попробуем расшифровать морфонологи-

ческое строение и семантические особенности лишь трех основных слов 

этого религиозного учения, а именно слов авеста, зороастр и заратуштра 

– имени основного пророка и реформатора этой религии.

Слово авеста восходит к тюркскому авуч ‘ладонь’ авучта ‘в ладони –

горсть’, применяемое здесь в смысле ‘горсть молитв, сборник молитв’.

Слова  заратуштра  и  зороастр  индоиранисты  объясняли  следующим 

образом: заратуштра – это иранское имя, где часть уштра – ‘верблюд’, 

первая часть зарат – ‘желтый, старый, погоняющий’. Заратуштра – в це-

лом ‘обладающий старым верблюдом’ [12, 7]. А слово зороастр – это из-

мененный  греками  фонетический  вариант  иранского  слова  заратуштра

следовательно, оно также связано с ‘верблюдом.’

Тюркская морфонология подсказывает нам, что слово зороастр восхо-

дит к тюркскому джараштр (в тат. среднем диалекте – җараштр, в тат. 

литер, -йараштыр, киргиз., корень жара ‘быть пригодным’, ‘примерять’, 

‘приспосабливаться’). Тюркский [дж-җ] часто чередуется с [з], а звук [ш] 19

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

- с [с]. Корень джара/йара принимает форму совместного залога -ш/-ш, ко-

торая имеет и словообразовательное свойство: джара-ыш/йараш/зараыш/

зараыс ‘приспособиться друг к другу’. Далее идет -тр – аффикс понуди-

тельного залога: джараштр/йараштыр/зарастр, которое легко произно-

сится и как зороастр ‘заставляй, понуждай, способствуй людям не враждо-

вать друг с другом, а приспособиться друг к другу’. По нашему мнению, 

именно здесь (а не в верблюдах) кроется вся философия Зороастризма.

Когда слово йара/джара необходимо применять в значении ‘приспосо-

бить кого-то к себе’, тогда оно принимает форму понудительного залога: 

джарат/йарат. В кыпчакских языках слово джарат сейчас применяет-

ся не только в значении ‘приспособить к себе’, но еще и в значении «лю-

бить».  Слово  джарат  в  формах  совместного  и  понудительного  залогов 

джара-тыштра (йаратыштыра) в условиях тюрко-иранского двуязычия 

легко может принять форму заратуштра. Таким образом, учитывая значе-

ния совместного и понудительного залогов, семантика слова заратуштра 

заключается в следующем: пророк Заратуштра понуждает людей любить, 

уважать друг друга.

Тюркский  анализ  слов  зороастр  и  заратуштра  показывает,  что  эти 

слова родственны не только по своим семантическим, но и по граммати-

ческим особенностям. Это убеждает нас в том, что тюркоязычный анализ 

слов зороастр и заратуштра не может быть опровергнут. Все слова тек-

ста Авесты должны быть проанализированы таким же образом на основе 

тюркской морфонологии. Если часть слов не будет поддаваться тюркскому 

анализу, то в этих случаях надо применять иранскую морфонологию, ибо 

в регионах создания Зороастризма современное тюркско-иранское двуязы-

чие могло существовать и в древности.

Вышеизложенное дает нам право заключить, что тюркская лингвистиче-

ская археология способствует раскрытию древнейших этнических корней 

тюрков, которые до принятия общего этнонима тюрк оставили свои следы 

в древних этнонимах примерно с IV тысячелетия до н.э. в так называемых 

тюркских регионах.

В традиционной исторической науке считают, что из вышеперечислен-

ных  племен-народов  в  тюркоязычных  регионах  сначала  проживало  ка-

кое-то одно племя, когда оно ушло или исчезло, пришло другое. Чаще это 

представляется по-другому: сначала проживало одно племя, затем пришло 


ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

20

другое и в беспощадных (обычно придуманных учеными) сражениях унич-тожило предыдущее племя и заняло его территорию. Еще позже пришли 

якобы другие племена и таким же образом заняли территорию предыду-

щих. В действительности все вышеперечисленные тюркские племена жили 

одновременно вперемежку, возможно, среди них были и нетюркоязычные. 

Господствующими становились то одни, то другие. В результате чего меня-

лись их общие наименования. 

В  вышеназванных  тюркских  регионах  в  течение  многих  веков  состав 

тюркских племен оставался неизменным; по мнению известного датского 

историка П.Ф.Сума, «менялись лишь их наименования в результате того, 

что  одно  племя  брало  перевес  над  другими,  например,  скифы,  сарматы, 

аланы, гунны, хазары, куманы, болгары, татары – суть общие имена, кото-

рые следовали одно за другим» [13, 15]. В Среднеазиатском регионе исто-

рическая очередность доминирующих племен была чуть иначе.

Список использованных источников и литературы

1.  Закиев М.З. Происхождение тюрков и татар. – Москва: Изд-во Ин-

сан, 2003. – С. 496. 

2.  Zekiyev  Mirfatih.  Tűrklerin  ve  Tatarların  kőkeni.  –  Istanbul:  Selenge 

Yayınları, 2006. – 512 s. 

3.  Ercilasun Ahmet Bican (Ankara). Turkcenin en eski komşuları//Birinci 

tur koloji qurultayın 80 illik yubileyinђ hәsr olunmuş beynәlxalq elmi konfransın 

materialları. (Bakı – 23-25 may, 2006). – Bakı, 2007. – S. 55-73.

4.  Zeki Velidi Togan. Umumi Tűrk Tarihine giriş. – Istanbul, 1981. – 3 bas-

ki. – 538 s.

5.  Лайпанов К.Т., Мизиев И.М. О происхождении тюркских народов. 

– Чер кесск, 1993. – С. 140. 

6.  Кляшторный С.Г. Тюркский каганат // БСЭ. III изд., т.26. – М.: Изд-

во Современная энциклопедия, 1970. – С. 416. 

7.  Севостьянова О.И. Северное Причерноморье в классический пери-

од // История Древней Греции. – Москва, 1972. 

8.  Абдулалиев М.А. Адаптация тюркизмов в новогреческом языке: ав-

тореф. дис. ... канд. филол. наук. – Баку, 1995. – 21 с.21

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

9.  Александр Бушков. Россия, которой не было. Загадки, версии, гипо-

тезы. – Москва, 2002. – С. 607. 

10.  Бойс Мэри. Зороастрийцы. Верования и обычаи. – М., Наука, 1987. 

– С. 302. 

11.  Расторгуева В.С. Авестийский язык // БСЭ. – М.: Изд-во Советская 

энциклопедия, 1970. – Изд. 3-е, т. 1. – 195 с.

12.  Дорошенко Е.А. Зороастрийцы в Иране. – М.: Наука, 1982. – С. 133. 

13.  Cум П.Ф. Исторические рассуждения о происхождении народов, на-

селявших в средние века Польшу, Россию и земли между Каспийским и 

Черным морем, а также Европейскую Турцию на севере от Дуная. – М., 

1846. – 29 с.ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

22

Н.И. ЕГОРОВ (РФ, Чувашия)

ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ ТЕРМИНОВ TÜRK и T’U-KÜE

Вместо предисловия

Глубоко  внедрившееся  в  сферу  социально-гуманитарных  наук  пони-

мание  термина  türk  как  и  связанных  с  ним  терминов  тюркют,  туцзюэ, 

тугю и проч., как название народа (этнонима), или племени (генонима), не 

всегда и не совсем корректно, особенно по отношению к средневековью 

и  древности.  В  современной  тюркологической  (этнологической,  истори-

ческой, лингвистической) науке термин türk употребляется скорее в клас-

сификаторском  смысле  (для  обозначения  совокупности  родственных  по 

языку тюркских народов, а также их языков), чем в этническом. В средне-

вековье этот термин носил скорее социально-политический смысл (ср. др.-

тюрк. türk budun в смысле «правящий, привилегированный род»). Поэтому 

этническую дефиницию по отношению к данной группе терминов следует 

применять с большой осторожностью.

Историческая судьба термина türk настолько примечательна и важна для 

понимания ранних этапов тюркского этно-, глотто- и культурогенеза, что 

этому сюжету следует уделить особое внимание. Слово türk за доступное 

обозрению полтора тысячелетия развития несколько раз меняло свое зна-

чение. Необходимо детально и в исторической последовательности про-

следить все изменения значения термина türk в разное время и на разных 

ареалах его распространения. Этнополитическое название туцзюэ, судя по 

китайским  письменным  источникам,  вначале  имело  относительно  узкий 23

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

ареал распространения в пределах Восточного Туркестана, главным обра-

зом в провинциях Ганьсу и Гаочан.

Этнополитический термин türk на страницах исторических источников 

появляется относительно поздно, в связи с образованием в середине VI в. 

н.э. крупного племенного объединения в центре Азии – Первого Тюркского 

каганата (551-744 гг.).

В специальной литературе бытует мнение о сравнительно позднем воз-

никновении этнонима türk, «который принимает род Ашина и подвластные 

ему роды». Сообщение «Суй шу» тесно связывает раннюю историю пле-

мени туцзюэ с историей позднегуннских государств, существовавших на 

территории Северного Китая в 308-406 гг. [1].

В существующей тюркологической литературе сложилось представле-

ние, что первые сведения о племени türk сохранились в китайских нарра-

тивных источниках – официальных хрониках династий Чжоу (556-581 гг.; 

«Чжоу шу» – завершена в 629 г.), Северная Ци (550-577 гг.; «Бэй Ци шу» 

– завершена в 635 г.), Суй (581-618 гг.; «Суй шу» – завершена в 656 г.); эти 

три исторических сочинения, а также «История династии Северная Вэй» 

(«Вэй  шу»)  сведены  в  труде  «История  северных  династий»  («Бэй  ши», 

оконченной в 656 г.), Тан (618-916 гг; «Тан шу», или «Цзю Тан шу», т.е. 

«Старая хроника династии Тан» – завершена в 945 г.; в 1044-1060 гг. был 

составлен новый вариант истории Танской династии – «Син Тан шу», т.е. 

«Новая хроника династии Тан» (подробнее см.: [2]).

Племена туцзюэ по китайским сведениям кочевали в Северной Монго-

лии и Синьцзяне [3]. Исходя из сведений, дошедших до нас на страницах 

анналов китайских историографов, можно хотя бы приблизительно опреде-

лить время формирования древнетюркских этнополитических организмов.

Китайское написание термина туцзюэ (t'u-chüe < t'u-küe < t'uәt-kiwәt) ре-

конструируется как türküt [4]. Такая форма термина (türküt) неизвестна в дру-

гих (некитайских) историографических традициях второй половины I тыся-

челетия н.э. П.Пелио установил, что китайское название туцзюэ (др.- кит. 

t’u-küe) отражает реальное произношение тюркют, что является формой 

множественного числа термина тюрк [5, 687-689]. Следует вспомнить, что 

еще И.Маркварт допускал фонетическое тождество и генуинность t’ou-kiue 

= türküt [6, 252]. Причем установлено, что суффикс множественного числа 

-ut в конечном итоге имеет иранское происхождение [7, 272-273]. 


ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

24

Впервые официально сообщили о тюрках в ханьскую имперскую кан-целярию согдийские дипломаты, поэтому наиболее достоверным следует 

считать мнение, что название тюрков в китайском дворе установилось в со-

гдийской форме множественного числа на -at/ -it/ - üt/ -t/-d от twrky [türki] 

– twrkyt [türkit/d], точно отраженной в китайской иероглифической тран-

скрипции [7, 272-273]. Термин тюркют (туцзюэ китайских династийных 

хроник) первоначально обозначал вовсе не тюркские по языку племена, а 

только лишь те 500 семей из согдийского рода ашина, переселенных жоу-

жанями из Восточного Туркестана на Алтай для добычи железа.

Согласно дошедшей до нас легенде, тюрк – местное название Алтай-

ских гор. До создания Первого Тюркского каганата слово «тюрк» относи-

лось лишь к союзу десяти (позднее двенадцати) племен, сложившемуся на 

Алтае вскоре после 460 г. [8, 75-77]. В VI-VIII вв. тюркюты, сплотившись 

с  местными  племенами  телеской  конфедерации  на  южных  предгорьях 

Алтая,  составили  небольшой  тюркский  этнос  –  türk  budun,  говоривший 

уже на стандартном тюркском языке огузско-карлукского типа. Кочевни-

ки Великой степи, оказавшиеся под эгидой правителей династии Ашина, 

понимали название türk скорее как политический термин, означающий со-

причастность к созданному тюркютами каганату. Именно в этом смысле 

многочисленные племена конфедерации теле и называли себя «тюрками», 

когда с ними столкнулись арабы. Но мусульмане восприняли термин türk 

как общее название кочевых племен Центральной Азии.

Начиная со второй половины VI в. термин «тюрк» приобретает уже чи-

сто политический смысл и начинает распространяться на различные коче-

вые племена, оказавшиеся в сфере влияния созданного тюркютами (кёк-

тюрками, тюрками-ашина) Первого Тюркского каганата. Именно в таком 

«политизированном»  значении  оним  (теперь  уже  политоним)  тюрк  упо-

требляется  в  раннесредневековых  нарративах  –  византийских  историче-

ских сочинениях, «Шахнаме» Фирдоуси, в трудах восточных авторов и т.д.

После гибели Тюркского каганата этноним türk постепенно оттесняется 

на задний план. Вместо него на страницах исторических источников появ-

ляется множество самостоятельных названий тюркских племен, выступаю-

щих большей частью как политонимы: карлуки, кангары, кыргызы, кыпча-

ки, тюргеши, уйгуры, хакасы (хагяс), огузы, туркмены, татары. В тюркской 

этноязыковой среде термин türk уже в середине VIII в. утратил реальный 


25

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

этнический и социально-политический смысл. Тюркоязычные народы пра-

ктически позабыли об этнополитическом термине türk. Память о нем со-

хранилась в основном благодаря арабско-персидской историко-географи-

ческой традиции. Даже в составе древнетюркских каганатов (551-744 гг.) 

этноним türk имел относительно узкое племенное значение. Из текстов ру-

нических памятников Кюльтегину и Тоньюкуку (712-732 гг.), находящихся 

в  Монголии,  явствует,  что  не  все  племена,  языки  которых  впоследствии 

по лучили название тюркских, были охвачены этнонимом türk. Собствен-

но тюрками (türk) в этих памятниках названо только определенное пле мя türk budun; название türk не распространяется, например, на огузов (oγuz 

budun), кыргызов (qirγiz budun), табгачей (tabγač budun), тюргешей (türges 

budun),  карлуков  (qarluq  budun),  татабов  (tatab  budun),  тардушей  (tarduš 

budun),  тёлесов  (tölis  budun)  и  т.д.,  хотя  все  они  были  тюркоязычными 

этносами.  Более  того,  рунические  памятники  характеризуют  их  как  вра-

ждебные собственно тюркам племена: токуз-огузы воевали с тюрками [9, 

42], «кыргызы, курыканы, отуз-татары, кидани, татабы – все были врагами 

тюрков» (qιrqιz qurıqan otuz tatar qıtaj tatabı köp jaγi ermiš). – [10, 374, 449]).

А.Н.Бернштам ещё в 1930-х годах писал, что термин türk в VI-VIII вв. 

н.э. не имел, по существу, своего «общенародного» значения. Под этим тер-

мином авторы текстов понимали только господствующую часть тюркского 

общества, поскольку сами авторы к ней принадлежали [11, 84-85]. Не слу-

чайно поэтому термин türk фигурирует в древнетюркских текстах с эпи-

тетом кöк «небесный», «голубой, синий». «Небесные тюрки» – это эпитет 

правящей верхушки, что так ясно выражено в титуле Taŋritäg taŋridä bolmιš türk Bilqä qaγan.

В  дальнейшем  термин  türk  попадает  на  страницы  иранских,  персид-

ских, арабских, сирийских, византийских, армянских и др. источников и 

приобретает чисто политическое значение – он начинает обозначать при-

надлежность различных кочевых племен к созданной тюркютами конфеде-

рации племен – Тюркскому каганату. В этом политизированном значении 

термин türk употребляли иранцы, византийцы, арабы и иже с ними, но не 

сами тюрки.

В некитайских нарративных источниках V-X вв. представлены различ-

ные артикуляционные или, вернее, графические трансформации этнонима türk, ср.: 

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

26

в арабской традиции   turk (с VI в.; см. [12, 38-41]);в византийско-греческой Τoũρkoι (с конца VI в.; см. [13, 320);

в сирийской turkaje (с конца VI в.; см. [14]);

в санскрите turuska, в пракрите – turukka (с VI в., см. [15, 295-307]);

в древнетюркских рунических текстах   türk (VII-VIII вв.; см. [16]);

в среднеперсидской историографической традиции – turk (с середины 

VIII в.; см. [17, 54]);

в согдийской – twrk (с начала IX в.; см. [18, 2]);

в тибетской – drug', dru-gu (VIII-IX вв.; см.: [19]);

в хотанской – ttrruki, tturki (VII-X вв.; см. [20]). 

В русских летописях под 985 годом упоминается племя торков (др.-рус. 

търџы, вин. п. мн. ч. търкы; в ПВЛ под 1096 г.), но это лишь одно из многих 

кочевых объединений Великой степи, упоминаемое наряду c берендеями, 

ковуями, черными клобуками, печенегами и половцами.

Изучив восточные нарративные источники, В.В. Бартольд пришел к за-

ключению, что в арабо- и персоязычной историко-географической литера-

туре IX-XI вв. термин «тюрк» (турк) «... появляется как название группы 

народов и языков, а не как название какого-либо одного народа или госу-

дарства» [21, 584]. 

«Общетурецким в современном смысле слово «турки» тогда не было; 

преемники огузских каганов в Монголии, уйгурские каганы (с 744 г.), себя 

турками, насколько можно судить по их надписям, не называли, и китайцы 

были правы, не распространяя термина «турки» (в китайской транскрип-

ции тукюе ~ туцзюе) ни на уйгуров, ни на киргизов» [22].

Этноним тюрк впервые упоминается в VI в. н.э. в китайских и визан-

тийских источниках [21, 576-582]. У арабских писателей сведения о тюрках 

появляются в IX в. [23, 150-151]. Общее обозначение тюркских народов в 

арабо-персидской литературе – ат-турк; арабо-персидские географы X-XI 

вв. обозначали термином ат-турк группу народов, говоривших на одном 

языке и живших на огромной территории от Каспийского моря до Китая и 

до океана на северо-востоке [21, 584-586].

Дальнейшее развитие расширительное, главным образом политическое 

значение  термин  türk  получил  в  арабской  историко-географической  тра-

диции IX-XI вв., где этноним turk (мн. ч. atrak) «появляется как название 

группы народов и языков, а не как название какого-либо одного народа или 27

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

государства» [21, 579]. После монгольского нашествия этноним ат-турк 

начинает служить для обозначения как монгольских завоевателей, так и ос-

новной массы кочевого населения евразийских степей, а политоним «стра-

на тюрок» (билад ат-турк) использовался как наименование улуса Джучи 

[24, 44].

Арабские путешественники, географы и хронисты IX-XI вв. называли 

тюрками turk называли всех кочевников Средней и Центральной Азии без 

учета языка, т.е. в большей степени в политическом, чем в этноязыковом 

смысле. Именно в арабской исторической и географической научной лите-

ратуре появилось общее понятие о генетическом родстве народов и языков, 

на которых говорили многочисленные племена. Вне сферы мусульманской 

образованности  столь  широкая  трактовка  этнополитонима  türk  нигде  не 

проявлялась [25, 395].

Среди самих тюркоязычных племен, несмотря на древнее, восходящее 

к незапамятным временам, языковое родство, никакого «тюркского» этни-

ческого самосознания не было, как и не было общности их исторических 

судеб или единства созданных ими в древности и средневековье государст-

венных образований [25, 396].

Ещё академик В.В.Бартольд разъяснял слово türk не как этническое на-

именование,  а  как  политический  термин  [22,  10].  Он  писал:  «Но  если  в 

Монголии в VIII в. отдельно от огузов, карлуков и др. были турки (термин турки в начале XX в. использовался в расширительном значении «тюрки», 

а турок тогда называли османами. – Н.Е.), то этот народ скоро исчез бес-

следно; уже арабские географы употребляют слово «турки» как коллектив-

ное название, обнимавшее целый ряд народов, родственных между собой 

по языку; отдельного народа, который бы назывался просто турками, в то 

время не было. По-видимому, слово «турки» как политический термин на 

некоторое время вышло из употребления около 740 г., вместе с падением 

западно-турецкого каганства, последние правители которого были из на-

родности тюргешей; как только в X в. вновь появились в Кашгаре и Бала-

сагуне турецкие каганы, на этот раз мусульманские, они снова стали назы-

вать себя и свой народ турками, и даже остается спорным, из какой именно 

турецкой народности вышла эта династия.

Вследствие этого можно признать по меньшей мере вероятным, что сло-

во «турки» было политическим термином, слово «огузы» – этнографиче-ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

28

ским; на это указывает и такое выражение надписей, как «мои турки, мой народ» [22, 10].

В  связи  с  этим  высказыванием  В.В.Бартольда  С.П.Толстов  замечает, 

что «контекст орхонских надписей не оставляет сомнений, что этот тер-

мин (türk. – Н.Е.) выступает в них именно как собирательное имя военного 

союза племен... Этот термин долго не получает конкретного этнического 

содержания» [26, 81]. С.П.Толстов в своё время этнополитический термин türk интерпретировал как: «собирательное имя тех народов, у которых в 

эпоху раннего средневековья господствующая аристократия несла тради-

ции этой общественной организации, вне зависимости от их этнической 

и языковой принадлежности...» [26, 80-81]. «Если мы попытаемся связать 

термин türk с каким-нибудь племенем, – писал А.Н.Бернштам, – то это нам 

не удастся сделать, так как племена выступают под какими-нибудь други-

ми, совершенно определенными терминами, как-то: толесы, тардуши, кир-

гизы и т.д. Объединение же всех племен носит название türk» [11, 46-47].

А.Н.Кононов пришел к заключению, что термин türk «не этническое, но 

политическое название» и что этот термин выступает как «собирательное 

имя военного союза племен», «значение которого было понятно на боль-

шой территории и которое объединяло многие племена различного расово-

го и этнического происхождения» и которое «стало коллективным именем 

многих племен» [27, 47].

Как  конкретный  этнополитический  термин  слово  turk  возродилось  в 

огузкой племенной среде в Передней Азии, но это был уже скорее аллоэт-

ноним, переданный огузам окружающими народами (ср. иранизированную 

форму этнонима туркмен). И, наконец, древнетюркское племенное назва-

ние türk было поднято революционным значением Кемаля Ататюрка и уже 

в XX веке стало самоназванием великого турецкого народа.

В новое время термин türk большей частью стало достоянием ряда гу-

манитарных наук, где используется как технический термин для лингви-

стических и историко-этнографических классификаций с широким соби-

рательным  значением,  охватывающим  самые  разные  по  происхождению 

тюркоязычные народы.

В настоящее время тюрк – это в основе своей скорее лингвистическое 

классификационное  понятие,  даже  без  учета  этногенеза  и  этнокультуры, 

так  как  некоторые  современные  тюркоязычные  народы  образовались  на 29

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

различных иносистемных субстратах в результате освоения адстратно-суб-

стратных тюркских языков. Л.Н. Гумилев по этому поводу пишет: «В V в. 

тюрками... называлась орда, сплотившаяся вокруг князя Ашина и соста-

вившая в VI-VIII вв. небольшой народ, говоривший уже по-тюркски. Но 

соседние народы, говорившие на том же языке, тюрками отнюдь не назы-

вались» [28, 24]. Отсюда нетрудно догадаться, что Л.Н. Гумилев тюрков 

рода ашина считал не тюрками по происхождению, а потому, во избежание 

путаницы, для их обозначения применял название тюркют «как называли 

их жужани и китайцы VI века» [28, 24].

Л.Н.Гумилев  воздерживался  от  конкретизации  этноязыковой  принад-

лежности «тюркютов» рода ашина, но, тем не менее, заслуживает самого 

пристального внимания следующий пассаж из его капитального исследо-

вания «Древние тюрки»: «...происхождение тюркоязычия и возникновение 

народа, назывшего себя «тюрк», «тюркют» – явления совершенно разные. 

Языки, ныне называемые тюркскими, сложились в глубокой древности, а 

народ «тюркютов» возник в конце V в. вследствие этнического смешения 

в условиях лесостепного ландшафта, характерного для Алтая и его пред-

горий.  Слияние  пришельцев  с  местным  населением  оказалось  настолько 

полным, что через сто лет, к 546 г., они представляли ту целостность, кото-

рую принято называть древнетюркской народностью или «тюркютами». А 

сама тюркоязычная среда в то время уже успела распространиться далеко 

на запад от Алтая, в страны, где жили гузы, канглы, или печенеги, древние 

болгары и гунны» [28, 25].

Л.Н.Гумилев ещё в 1949 году на заседании отдела Сибири Института 

антропологии  и  этнографии  предлагал  свое  разграничение  и  уточнение 

терминов «тюрк» и «тюркют»; он рекомендовал «для VI-VII вв. восстано-

вить название «тюркют», а для позднего времени сохранить термин тюрк, 

но уже как наименование лингвистической группы» (Гумилев 1959; 1961; 

1967 и др.); (цит. по: [29, 347]).

Целесообразность разграничения терминов тюркют (туцзюэ) и тюрк 

очевидна, но я предлагаю следующую дефиницию этих терминов. 

1. Под тюркютами (вернее туцзюэ, t’u-küe китайских династийных хро-

ник)  следует  понимать  восточноиранские  (туранские)  племена  сакского 

круга, а конкретнее – согдийский род ашина, волею судьбы послуживший 

ядром,  вокруг  которого  сконцентрировались  преимущественно  телеские ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

30

племена, и в 551 г. они образовали то раннефеодальное государственное объединение, которое вошло в историю под названием Первый Тюркский 

каганат (551-630 гг.). 

2. Давно устоявшийся в науке классификаторский термин тюрки следу-

ет сохранить в качестве обобщающего названия всех тюркоязычных наро-

дов, а совокупность языков, на которых они общаются, называть по тради-

ции тюркскими.

3. Для разграничения тюркоязычного населения Центральной Азии эпо-

хи раннего средневековья от ираноязычных тюркютов, предлагаю ввести 

технический термин теле(ский).

4. Начиная со времени образования Второго Тюркского каганата (681-

744 гг.) уже можно говорить о древнетюркском этносе, сложившемся в ре-

зультате ассимиляции ираноязычных тюркютов тюркоязычными племена-

ми конгломератной конфедерации теле. 

До сих пор вопросы этноглоттогенеза, возникновения и эволюции сред-

невекового народа, называемого китайскими хронистами эпохи династий 

Суй (581-618 гг.), Тан (618-907 гг.) и предшествующих времен термином t’u-küe, не были исследованы достаточно глубоко и всесторонне, а потому в 

тюркской историографии не прекращается полемика об этноязыковой при-

надлежности туцзюэ и, в особенности, их правящего рода ашина.

В XIX веке вопрос об этноязыковой идентификации t’u-küe (в русской 

транслитерации тукю, тугю, тукюэ, в современном прочтении туцзюэ) ре-

шался двояко: французская школа ориенталистов считала их тюрками; рос-

сийский синолог Н.Я.Бичурин (Иакинф) с той же категоричностью назы-

вал их монголами. В западной историографии неоднократно предполагали, 

что t’u-küe были родственны скифам, кочевому народу античности, или по 

крайней мере части племен скифского круга. Китайские хронисты считали t’u-küe времен древнетюркских каганатов потомками сюнну (hsiung-nu).

Особо  следует  оговорить  оригинальное  предположение  М.Кëймена, 

свя зывающее происхождение древнего племени türk с одним из наиболее 

известных сюннуских племен тугэ (кит. t’uko). Само название этого сюн-

нуского племени М. Кёймен рассматривает как вариант этнонима türk [30, 

51-59]. Это племя t’uko, переселившееся в Северный Китай в IV в., вскоре 

было причислено, как и некоторые табгачские племена (роды?), к числу 

китайских аристократических фамилий. В VII в. вожди тугэ находились в 31

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

родственных отношениях с танским императорским домом (618-907); от-

дельные роды тугэ (t’uko) упоминаются в источниках эпохи Сун (960-1279).

По  мнению  О.Прицака,  этноним  тугэ  китайских  нарративных  источ-

ников может быть отождествлен с родовым этнонимом Доуло «Именника 

болгарских ханов» [31, 64].

Открытие Н.М.Ядринцевым орхонских рунических памятников и рас-

шифровка их В. Томсеном и В.В. Радловым как будто окончательно уста-

новили идентичность t’u-küe китайских династийных хроник с древними 

тюрками, но, тем не менее, вопросы остаются. Мы не можем безоговороч-

но  признать  гипотезу  о  тюркоязычности  туцзюэ  китайских  источников, 

особенно  во  времена  Первого  Тюркского  каганата  (551-630  гг.).  Прежде 

всего необходимо заметить, что орхонские надписи составлялись в VIII в., 

тогда как народ туцзюэ существовал уже в начале VI и даже в V в. и пер-

воначально в совершенно другой области – в районе Ганьсу. Спорные во-

просы здесь можно было бы и обойти молчанием, но авторитетное мнение 

такого корифея российской тюркологии прошлого века, каким вне всякого 

сомнения является Л.Н.Гумилев, о присутствии монгольского (сяньбийско-

го) этноязыкового компонента в формировании древних t’u-küe вынуждает 

акцентировать внимание на монгольском аспекте проблемы тюркского эт-

ноглоттогенеза.жүктеу 4.76 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет