«зерттеудің ядролық физикалық Әдістері»жүктеу 207.35 Kb.
Pdf просмотр
Дата19.05.2017
өлшемі207.35 Kb.

 

 

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЕУРАЗИЯ УНИВЕРСИТЕТІ  

  

         5В060400 «Физика»  МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША 

                                                  

    ҒЫЛЫМИ-БІЛІМ КЕШЕНІ 

 

 

  

 

  

 

         

«ЗЕРТТЕУДІҢ ЯДРОЛЫҚ ФИЗИКАЛЫҚ ӘДІСТЕРІ» 

 

ПӘНІНЕН 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН 

 

5В060400 «Физика»  мамандығында  кредиттік технология бойынша оқитын 

                                           4 курс студенттеріне арналған СИЛЛАБУС 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАВЛОДАР  2015 ЖЫЛ 

 

БЕКІТІЛДІ   

 

 

    

                                                 

ОӘЖжБС бойынша проректор 

б.ғ.к., проф._________  Л.С.Комардина   

 

 

                    

 

  

 

  

“___” _______________ 2015  ж.                     

  

 

 Автор : ф-м. ғ.к. ,аға оқытушы ________ А.Қ.Сейтханова 

 

  

 

  

 

                        

 

«Энергетика, металлургия және ақпараттық технологиялар » департаменті «ЗЕРТТЕУДІҢ ЯДРОЛЫҚ ФИЗИКАЛЫҚ ӘДІСТЕРІ» 

пәнінен 


                                 

                         5В060400 «Физика»   мамандығы бойынша 

күндізгі  оқу бөліміндегі 

жалпы орта білім негізінде  оқитын студенттерге арналған ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН 

 

 

 

050604 «Физика»   мамандығы бойынша пәндердің типтік бағдарламасына сәйкес етіп  (2007  ж.)  және  5В060400  «Физика»  мамандығының  элективті  пәндер 

каталогы негізінде құрастырылған.  

Инженерлік Академияның оқу бағдарламасы жөніндегі комитеттің отырысында 

бекітіліп, мақұлданған 

Хаттама  №1 «29» «тамыз»  2015ж. 

 

Оқу бағдарламасы жөніндегі комитеттің төрағасы академиялық сұрақтар жөніндегі продекан,х.ғ.к. ___________ А.Н.Жакупова 

 

  

 

 «Энергетика және Металлургия» департаментінің отырысында қарастырылған. 

 Хаттама  №1  «28» «тамыз»  2015ж. 

«Энергетика, металлургия және ақпараттық технологиялар» департаментінің 

директоры      

т.ғ.к. ___________ А.К.Кинжибекова  

 

  

  

Келісілді: БББ бастығы  

 ___________ Сарбасова Н.Д. 

 

 

  

 


«ЗЕРТТЕУДІҢ ЯДРОЛЫҚ ФИЗИКАЛЫҚ ӘДІСТЕРІ» 

 оқу курсы силлабусының 

құрылымы 

                                               

 

 

                     

1  Түсінік хат 

   2 Курстың күнтізбелік-тақырыптық жоспары (1-кесте) 

   3 Дәріс курсының мазмұны (2-кесте) 

   4 СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру мерзімінің күнтізбелік         

жоспары (3-кесте) 

   5 ОСӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру мерзімінің күнтізбелік                 

жоспары (4-кесте) 

   6 Емтихан сұрақтары 

   7 Ұсынылатын әдебиет 

   Негізгі 

   Қосымша 

8

 

Студенттердің білімі мен білігін бақылаудың түрі мен формасы (5-кесте) 9

 

Студенттердің рейтингтерін бағалау көрсеткіші (6-кесте) 10

 

Студенттердің  білімін,  дағдысын  және  қабілетін  бағалаудың  жалпы көрсеткіштері (7-кесте) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқытушы туралы мәлімет: 

 

аты-жөні департаментте болу уақыты 

байланыс жасау ақпараты 

дәріс  

осөж 


Сейтханова Айнур 

Құсбековна аға 

оқытушы, ф-м.ғ.к. 

К-1 оқу кестесіне 

сәйкес 

К-1 оқу кестесіне сәйкес 

 «ЭжМ»Департаменті,  

К-1, кааб. 402 

Тел.  34-56-78,  

( 211) 

Консультация: өткізу графигіне сәйкес 

 

  

 

 

Курс                                       

Семестр 


Дәріс 


30 

Зертханалық сабақтар 

15 

ОСӨЖ 


22,5 

СӨЖ 


67,5 

Бақылау түрі 

емтихан 

 

  

 

 Пререквизиттер 

Осы пәнді студенттердің оқып-үйренуі үшін игерілуі қажетті пәндер тізбесі -  жалпы  физика  курсының  бөлімдері:  «Механика»,  «Молекулалық  физика», 

«Электр және магнетизм», «Оптика», «Атомдық физика» «Ядролық физика» және 

де университеттер үшін жоғары математика, математикалық физика курстары. 

 

 Постреквизиттер  

- өндірістік тәжірибе  

- диплом алдындағы тәжірибе 

 

 

 

 

 

 


1 ТҮСІНІК ХАТ 

 

Пәнді оқытудың мақсаты: 

              Пән студенттерге заттарды талдаудың қазіргі ядролық-физикалық 

әдістерінің теориясы және практикасы бойынша білім береді Пәнді оқытудың міндеттері: 

-

 заттарды  талдаудың  ядролық-физикалық  әдістері  және  ядролық  физика 

бойынша негізгі сұрақтарды теориялық деңгейде беру;  

-

 

физикалық  тәжірибе  жүргізгенде,  өлшеу  нәтижелерін  өңдеу  мен  оларды талдауда әдіс-дағдыларын қалыптастыру.  

 

Пәнді меңгергеннен кейін студенттер білу керек: 

-

 заттарды  талдаудың  ядролық-физикалық  әдістерінің  теориялық 

негіздерін; 

-

 

заттарды  талдау  және  бақылау  құрал-жабдықтарының  методикалық ерекшеліктерін; 

-

 заттарды  аналитикалық  және  өндірістік  талдаудағы  аппараттық  іске 

асырудың практикалық аспектілерін білу керек.  

 

Пәнді меңгергеннен кейін студенттер істей білу керек: 

-

 әртүрлі  заттарды  аналитикалық  және  өндірістік  талдау  есептерін 

шығарғанда  қазіргі  ақпараттық  технологияны  пайдалана  отырып  ядролық-

физикалық әдістерін қолдана алулары керек. 

 

Пәнді оқу нәтижесінде келесі құзырлықтарға ие болуы керек: 

-

 ядролық физикадағы физикалық  шамаларды өлшеу; 

-

 теориялық физика соның  ішінде «ядролық физика» бөліміндегі заманауи 

зерттеу әдістері мен жаңашыл жетістіктерді білу; 

-

 

карапайым теориялық есептеулерге үлгілік есептерді шығаруға, тәжірибиелік жұмыстарды жүргізу мен нәтижелерін талдауға  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Кесте 1-

«

 ЗЕРТТЕУДІҢ ЯДРОЛЫҚ ФИЗИКАЛЫҚ ӘДІСТЕРІ

» пәні бойынша 

күнтізбелік-тақырыптық жоспар 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№  

Тақырыптың атауы 

Сағат саны 

 

Дәріс 

Тәж 

СӨЖ  СОӨЖ 

 

Модуль №1  

 

 

 Кіріспе. Ядролық физика негіздері 

Сәуле шығару көздері. Гамма және нейтрондық сәуле шығаруды детекторлеу 

принципі. Ядролық реакциялар физикасы. 

Сәуле шығару көздері. Гамма және нейтрондық сәуле шығаруды детекторлеу 

принципі. 

Талдаушы аппаратураның құрылым принципі. Детекторлеу блогы. 

Радиометрлік талдау  Модуль №2 

 

  

 Жеңіл ядролардың түзілуі, нуклон – 

нуклондық әсерлесу.  

Сәуленің шашырауы және жұтылуына негізделген талдау әдістері. 

Рентгенрадиометрлік талдау. 

Активациялық талдау. 10 Иондаушы сәулемен жұмыс істеген кездегі 

еңбекті қорғау және радиациялық қауіпсіздік.

 

6,5 

2,5 


 

Барлығы 

30 


15 

67,5 


22,5 

 

  

3 Дәріс курсының мазмұны

 

Модуль 1 Тақырып 1 Кіріспе. Ядролық физика негіздері 

Заттың  құрамын  ядролық-физикалық  талдауы  және  бақылауы  әдістері  мен  құралдарын 

ғылымда және техникадақолдану актуальдығы. Ядролық - физикалық әдістердің аналитикалық 

әдістер  арасында  алатын  орны.  Ядролық  -  физикалық  әдістерді  физикалық  болмысына  қарай 

жіктеу. Әртүрлі әдістердің мүмкіншіліктерін қысқаша салыстырмалы талдау.  

Атом құрлысы. Ядроның құрамы және құрылымы, радиоактивтік, радиоактивті ыдырау 

(

,

,-ыдыраулар). 

Рентгендік  және  гамма  сәуле  шығарудың  затпен  өзара  әрекеті.  Фотоэлектрлік  жұтылу, 

электронды-позитрондық будың пайда болуы. Өзара әрекет қимасы. Сызықтық және массалық 


әлсіреу коэффициенттері, олардың өзара байланысы және элементтің атомдық номерінен және 

энергиясынан тәуелділіктері. Күрделі заттар үшін эффективті әлсіреу коэффициенттері. 

Нейтрондардың  затпен  өзара  әрекеті.  Серпімді  шашырау,  серпімсіз  шашырау, 

радиациялық қармау. Әртүрлі энергия және әртүрлі элементтер нейтрондары үшін өзара әрекет 

қимасы. Нейтрондарды баялату мен нейтрондар диффузиясының негізгі параметрлері.  

Тақырып 2 Сәуле шығару көздері. Гамма және нейтрондық сәуле шығаруды 

детекторлеу принципі. 

Иондаушы  сәуленің  ампульды  радиоизотопты  көздері,  алу  тәсілдері.  Сәуле  шығару 

көздерінің  параметрлері.  Ядролық  бөлшектер  мен  гамма-кванттың  қуатты  ағындарын  алуға 

арналған  қондырғы.  Зарядталған  бөлшектер  үдеткіші.  Нейтрондар  генераторы.  Нейтрондарды 

көбейткіш және ядролық реактор.    

Иондаушы, сцинтилляциялық және шалаөткізгішті детектор. Негізгі параметрлері.  Тақырып  3  Сәуле  шығару  көздері.  Гамма  және  нейтрондық  сәуле  шығаруды 

детекторлеу принципі.  

Табиғи радиоактивтілік. Жасанды радиоактивтілік. Трансуранды элементтерді алу 

заңдылығы.

ыдырау. - бөлшектердің спектрі. Негізгі тәжірибелік заңдылықтар. - ыдырау теориясының элементтері. Туннельдік эффект. 

- ыдырау периодының - бөлшектердің 

энергиясына тәуелділігі.

- ыдырау. - ыдыраудың түрлері. Электрондардың энергиялық спектрлері. Нейтриноның барлығын тәжірибелік дәлелдеу. 

- ыдырау теориясының элементтері. Нәзік әсерлесулер туралы ұғым. Ядролардың   

 - сәулеленуі. Электрлік және магниттік өтулер. 

- өтулер үшін момент пен жұптылық бойынша сұрыптау ережелері және әр түрлі мультипольдық өтулер үшін өту ықтималдықтары. Ядролық изомерия. Иондаушы, 

сцинтилляциялық және шалаөткізгішті детектор. Негізгі параметрлері.  Тақырып  4   Талдаушы аппаратураның құрылым принципі. Детекторлеу блогы. 

Амплитудалық талдағыш. Көпканальды спектрметр. Спектрметрлік аппараты 

тұрақтандыру жүйесі. Тіркеуші құрылғы. 

Тақырып 5 Радиометрлік талдау. 

Табиғи активтікті өлшеуге негізделген талдау әдістері. Радиоактивті элементтердің үйірі. 

Радиоактивті  тепе-теңдік  күйі.  Қаныққан  және  аралық,  жұқа  қабаттардағы  өлшеулер. 

Радиометрлік талдаудың бета-гамма әдісі. Гамма-спектрлік әдіс. Байланыс теңдеуінің жүйелері. 

Сәуле шығаруды уақытша іріктеу әдісі. 

Тақырып 6 Жеңіл ядролардың түзілуі, нуклон – нуклондық әсерлесу. 

Дейтрон  п-р  –  жүйенің  байланысқан  түрі.  Дейтронның  негізгі  сипаттамалары. 

Дейтронның  толқындық  функциясы.  Ядролық  күштердің  тензорлық  сипаты.  Нейтронның 

протондарда  шашыратылуы.  Ядролық  күштердің  спинге  тәуелділігі.  Ядролық  күштердің 

зарядқа тәуелсіздігі.  Жұлдыздардағы ядролық реакциялар. Басқарылатын термоядролық синтез 

проблемалары. Тақырып 7 Сәуленің шашырауы және жұтылуына негізделген талдау әдістері. 

Нейтронды-абсорбциялық  талдау  әдісі.  Талданушы  ортамен  гамма  шығарудың 

шашырауы және жұтылуына негізделген талдау әдісі. Гамма-абсорбциялық әдіс. Гамма-гамма- 

әдіс. Аппаратты іске асыру сүлбісі мен құрылымының принципі. Қолдану аймағы. Тақырып 8  Рентгенрадиометрлік талдау.  

Рентгенрадиометрлік  флуоресценттік  талдау.  Әдістің  физикалық  негізі.  Бөгет  болушы 

сәуле  шығаруды  есепке  алу  тәсілдері.  Талданушы  ортаның  заттық  құрамының  өзгеруіне  әсер 

етуді жою әдісі. Талдаудың дәлдігі және сезімталдығы. Аппараттың құрылу принципі. Қолдану 

аймағы. 

Абсорбциялық  рентгенрадиометрлік  талдау.  Физикалық  негізі.  Талдау  техникасы. 

Талдаудың  дәлдігі,  іріктеушілігі  және  сезімталдығы.  Өндірістік  аппаратура.  әдістердің  даму 

перспективасы. Тақырып 9 Активациялық талдау. 

Активациялық  талдаудың  физикалық  негіздері.  Активация теңдеуі.  Жасанды  активтікті 

іріктеп  өлшеу  тәсілдері.  Жылулық,  резонанстық  және  шапшаң  нейтрондарды  нейтронды-


активациялық  талдау  ерекшеліктері.  Зарятталған  бөлшектердегі  активациялық  талдаудың 

ерекшеліктері.  Гамма-активациялық  талдау  әдісі.  Активациялық  талдаудың  сезімталдығы  мен 

дәлдігі. Активациялық талдауды іске асыру техникасы мен құралдары.  

 Ядролық  реакция  нәтижесінде  пайда  болған  сәулеленуді  өлшеуге  негізделген  талдау 

әдістері. Фотонейтронды әдіс. 

Тақырып  10  Иондаушы  сәулемен  жұмыс  істеген  кездегі  еңбекті  қорғау  және 

радиациялық қауіпсіздік. 

Сәулеленудің  дозалық  сипаттамасы.  Гамма  және  нейтрондық  сәулеленуден  қорғануды 

ұйымдастыру принциптері. 

Ядро  мен  элементар  бөлшектер  физикасының  дамуының  басты  кезеңдері.  Микроәлем 

құбылыстарының  мөлшерлері. 

-  бөлшектердің  шашырауына  Резерфорд  тәжірибесі.  Ядро өзара  әсерлесетін  протондар  мен  нейтрондардың  жүйесі  ретінде.  Ядроның  электр  заряды. 

Массалық  сан.  Изотоптар  мен  изобаралар.  Ядроның  массасы.  Ядроның  байланыс  энергиясы. 

Ядроның  байланыс  энергиясы  үшін  жартылай  эмперикалық  формулалар.      Киелі  сандар. 

Нуклонның байланыс энергиясы. Нық және радиоактивті ядролар.  

Ядроның  спині  мен  магниттік  моменті.  Ядролық  магнетон.  Ядролардың  статикалық 

мультипольдік моменттері. Ядроның электрлік квадрупольдік моменті.   

4 Кесте 3–

СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру мерзімінің  

күнтізбелік жоспары 

 

№ 

Тапсырма 

тақыр


ыбы 

Тапсырма мазмұны 

Бақылау                         

түрі 


Тапсы

ру 


мерзі

мі 


 (апта) 

Макси-


малды  

бағалау 


 балы 

Ұсынылатын әдебиет 

 

Моду

ль 1 

Модуль атауы 

 

  

 

1.   Зарядталған  ауыр  және 

жеңіл 


бөлшектердің 

затпен өзара әрекеті. 

Жазбаша/

ауызша 


Қадыров Н. Ядролық физика негіздері. 

Алматы: Қазақ 

университеті, 2000.-

526б. 


Мухин К.Н. 

Экспериментальная 

физика. Т.1. Физика 

атомного ядра – М.: 

Энергоатомиздат, 1993.-

616 б. 


Мухин К.Н. 

Экспериментальная 

физика. Т.2. Физика 

атомного ядра – М.: 

Энергоатомиздат, 1993.-

376 б. 


 

2.   


Ядролық фотоэмульсия.  Жазбаша/

ауызша 


Қадыров Н. Ядролық физика негіздері. 

Алматы: Қазақ 

университеті, 2000.-

526б. 


Мухин К.Н. 

Экспериментальная 

физика. Т.1. Физика 

атомного ядра – М.: 

Энергоатомиздат, 1993.-

616 б. 

 

3.   Атом 

ядроларының 

моделі  –  қабықшалы 

модель 


Жазбаша/

ауызша 


Қадыров Н. Ядролық физика негіздері. 

Алматы: Қазақ 

университеті, 2000.-

526б. 


Мухин К.Н. 

Экспериментальная 

физика. Т.1. Физика 

атомного ядра – М.: 

Энергоатомиздат, 1993.-

616 б. 


МухинК.Н. 

Экспериментальная 

физика. 

Т.2. 


Физика 

атомного  ядра  –  М.: 

Энергоатомиздат,  1993.-

376 б. 


4.   

Фотоэлектрлік жұтылу, 

электронды-

позитрондық будың 

пайда болуы. Өзара 

әрекет қимасы. 

Жазбаша/

ауызша 


Қадыров Н. Ядролық физика негіздері. 

Алматы: Қазақ 

университеті, 2000.-

526б. 


Мухин К.Н. 

Экспериментальная 

физика. Т.1. Физика 

атомного ядра – М.: 

Энергоатомиздат, 1993.-

616 б. Мухин К.Н. 

Экспериментальная 

физика. Т.2. Физика 

атомного ядра – М.: 

Энергоатомиздат, 1993.-

376 б. 

5.   


Ядролық 

реакторлар. 

Ядролық 

энергетика. 

Дағдылы және бәсекелес 

энергия 


көздерінің 

салыстырмалы 

сипаттамалары 

Жазбаша/


ауызша 

6-7 


Қадыров Н. Ядролық 

физика негіздері. 

Алматы: Қазақ 

университеті, 2000.-

526б. 


Мухин К.Н. 

Экспериментальная 

физика. Т.1. Физика 

атомного ядра – М.: 

Энергоатомиздат, 1993.-

616 б. Мухин К.Н. 

Экспериментальная 

физика. Т.2. Физика атомного ядра – М.: 

Энергоатомиздат, 1993.-

376 б. 

 

Модуль 2 

Модуль атауы 

 

  

 

6.   Басқарылатын 

термоядролық синтез 

Жазбаша/а

уызша 


Қадыров Н. Ядролық физика негіздері. 

Алматы: Қазақ 

университеті, 2000.-

526б. 


Мухин К.Н. 

Экспериментальная 

физика. Т.1. Физика 

атомного ядра – М.: 

Энергоатомиздат, 1993.-

616 б. Мухин К.Н. 

Экспериментальная 

физика. Т.2. Физика 

атомного ядра – М.: 

Энергоатомиздат, 1993.-

376 б. 

7.   Изотоптық 

спин. 


Паулидің  жалпыланған 

пинципі. 

Ядролық 

күштердің 

қанығулық 

қасиеттері. 

Жазбаша/а

уызша 


9-10 

Қадыров Н. Ядролық физика негіздері. 

Алматы: Қазақ 

университеті, 2000.-

526б. 


Мухин 

К.Н. 


Экспериментальная 

физика. 


Т.1. 

Физика 


атомного  ядра  –  М.: 

Энергоатомиздат,  1993.-

616  б.    Мухин  К.Н. 

Экспериментальная 

физика. 

Т.2. 


Физика 

атомного  ядра  –  М.: 

Энергоатомиздат,  1993.-

376 б. 


 

8.   

-нұрдың  зат  арқылы өтуі. 

-кванттардың әсерлесулерінің 

қималарының 

 

-нұрдың  энергиясы  мен 

заттың 


қасиеттеріне 

тәуелділігі   

Жазбаша/а

уызша 


10-11 

Қадыров Н. Ядролық физика негіздері. 

Алматы: Қазақ 

университеті, 2000.-

526б. 


Мухин К.Н. 

Экспериментальная 

физика. Т.1. Физика 

атомного ядра – М.: 

Энергоатомиздат, 

1993.-616 б. Мухин 

К.Н. 

Экспериментальная физика. Т.2. Физика 

атомного ядра – М.: 

Энергоатомиздат, 

1993.-376 б. 

9.   

Іргелі 

әсерлесулердің төрт 

түрі. 


Әсерлесу 

күші.  Сақталу  заңдары. 

Дәл  және  дәл  емес 

кванттық сандар. 

Жазбаша/а

уызша 


11-12 

Қадыров Н. Ядролық физика негіздері. 

Алматы: Қазақ 

университеті, 2000.-

526б.Мухин К.Н. 

Экспериментальная 

физика. Т.1. Физика 

атомного ядра – М.: 

Энергоатомиздат,

 

1993.-616 б. Мухин К.Н. Экспериментальная 

физика. Т.2. Физика 

атомного ядра – М.: 

Энергоатомиздат, 1993.-

376 б. 

1 

Нәзік 


және 

электромагниттік 

әсерлесулердің  біріккен 

теориясы.  Ұлы  біріктіру 

теориясы. 

 

  

 

 Жазбаша/а

уызша 


12-13 

Қадыров Н. Ядролық физика негіздері. 

Алматы: Қазақ 

университеті, 2000.-

526б. Мухин К.Н. 

Экспериментальная 

физика. Т.1. Физика 

атомного ядра – М.: 

Энергоатомиздат, 1993.-

616 б. Мухин К.Н. 

Экспериментальная 

физика. Т.2. Физика 

атомного ядра – М.: 

Энергоатомиздат, 1993.-

376 б.


 

 

    

5 Кесте 4–ОСӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру мерзімінің  

күнтізбелік жоспары 

 

№ Сабақ 

тақыр


ыбы 

Сабақ мазмұны 

Өткізу  

түрі 


Өткізі

ле-тін 


апта 

Макси-


малды  

бағала


у 

 балы 


Ұсынылатын әдебиет 

 

Модуль 1 

Модуль атауы 

 

  

 

1.   Ядролық 

реакциялар 

және ядро модельдері 

Жазбаша/


ауызша 

1-2 


Қадыров Н. Ядролық 

физика негіздері. 

Алматы: Қазақ 

университеті, 2000.-


526б. Мухин К.Н. 

Экспериментальная 

физика. Т.1. Физика 

атомного ядра – М.: 

Энергоатомиздат, 

1993.-616 б. Мухин 

К.Н. 

Экспериментальная физика. Т.2. Физика 

атомного ядра – М.: 

Энергоатомиздат, 

1993.-376 б.

 

2.   


Ядролық реактор. 

Жазбаша/


ауызша 

3-4 


Қадыров Н. Ядролық 

физика негіздері. 

Алматы: Қазақ 

университеті, 2000.-

526б. Мухин К.Н. 

Экспериментальная 

физика. Т.1. Физика 

атомного ядра – М.: 

Энергоатомиздат, 

1993.-616 б. Мухин 

К.Н. 


Экспериментальная 

физика. Т.2. Физика 

атомного ядра – М.: 

Энергоатомиздат, 

1993.-376 б.

 

3.   Рентгендік  және  гамма 

сәуле 


шығарудың 

затпен өзара әрекеті 

Жазбаша/

ауызша 


4-5 

Қадыров Н. Ядролық физика негіздері. 

Алматы: Қазақ 

университеті, 2000.-

526б. Мухин К.Н. 

Экспериментальная 

физика. Т.1. Физика 

атомного ядра – М.: 

Энергоатомиздат, 

1993.-616 б. Мухин 

К.Н. 


Экспериментальная 

физика. Т.2. Физика 

атомного ядра – М.: 

Энергоатомиздат, 

1993.-376 б.

  

4.   Нейтрондық 

анализаторлар 

Жазбаша/

ауызша 


Қадыров Н. Ядролық физика негіздері. 

Алматы: Қазақ 

университеті, 2000.-

526б. Мухин К.Н. 

Экспериментальная 

физика. Т.1. Физика 

атомного ядра – М.: 


Энергоатомиздат, 

1993.-616 б. Мухин 

К.Н. 

Экспериментальная физика. Т.2. Физика 

атомного ядра – М.: 

Энергоатомиздат, 

1993.-376 б.

 

5.   


Радиографикалық әдіс. 

Жазбаша/


ауызша Қадыров Н. Ядролық 

физика негіздері. 

Алматы: Қазақ 

университеті, 2000.-

526б. Мухин К.Н. 

Экспериментальная 

физика. Т.1. Физика 

атомного ядра – М.: 

Энергоатомиздат, 

1993.-616 б. Мухин 

К.Н. 

Экспериментальная физика. Т.2. Физика 

атомного ядра – М.: 

Энергоатомиздат, 

1993.-376 б.

 

 

 Моду

ль 2 

Модуль атауы 

 

  

 

6.   Эндометриялы 

реакциялардың 

өту 

жолдары 


Жазбаша/

ауызша 


Қадыров Н. Ядролық физика негіздері. 

Алматы: Қазақ 

университеті, 2000.-

526б. Мухин К.Н. 

Экспериментальная 

физика. Т.1. Физика 

атомного ядра – М.: 

Энергоатомиздат, 

1993.-616 б. Мухин 

К.Н. 


Экспериментальная 

физика. Т.2. Физика 

атомного ядра – М.: 

Энергоатомиздат, 

1993.-376 б. 

7.   

Бета-шығаруды 

кері 


шашырау 

бойынша 


талдау әдісі. 

Жазбаша/


ауызша 

9-10 


Қадыров Н. Ядролық 

физика негіздері. 

Алматы: Қазақ 

университеті, 2000.-

526б. Мухин К.Н. 

Экспериментальная 

физика. Т.1. Физика 

атомного ядра – М.: 

Энергоатомиздат, 

1993.-616 б. Мухин 


К.Н. 

Экспериментальная 

физика. Т.2. Физика 

атомного ядра – М.: 

Энергоатомиздат, 

1993.-376 б. 

8.   

Рентгенфлуресценттік 

талдау  үшін  үлгілерді 

дайындау техникасы. 

Жазбаша/

ауызша 


10-11 

Қадыров Н. Ядролық физика негіздері. 

Алматы: Қазақ 

университеті, 2000.-

526б. Мухин К.Н. 

Экспериментальная 

физика. Т.1. Физика 

атомного ядра – М.: 

Энергоатомиздат, 

1993.-616 б. Мухин 

К.Н. 


Экспериментальная 

физика. Т.2. Физика 

атомного ядра – М.: 

Энергоатомиздат, 

1993.-376 б. 

9.   

 

n

, 


,

n

 


p

n,

f

n,

 ,

n

 

типті 


ядролық 

реакциялардың  лездік 

сәуле 

шығаруы 


бойынша талдау әдісі. 

Жазбаша/


ауызша 

11-12 


Қадыров Н. Ядролық 

физика негіздері. 

Алматы: Қазақ 

университеті, 2000.-

526б. Мухин К.Н. 

Экспериментальная 

физика. Т.1. Физика 

атомного ядра – М.: 

Энергоатомиздат, 

1993.-616 б. Мухин 

К.Н. 


Экспериментальная 

физика. Т.2. Физика 

атомного ядра – М.: 

Энергоатомиздат, 

1993.-376 б. 

1

0.  

Иондаушы 

сәуледен 

жеке қорғау құралдары 

Жазбаша/

ауызша 


13-14 

Қадыров Н. Ядролық физика негіздері. 

Алматы: Қазақ 

университеті, 2000.-

526б. Мухин К.Н. 

Экспериментальная 

физика. Т.1. 1993.-616 

б.

 
ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫ 

 

1.   - сәуле шығару түрлерiнiң қайсысы магнит және электр  өрiстерiнде ауытқымайды? 

2. Әсерлесу кезiндегi ядродағы нуклондар төменде келтiрiлген бөлшектердiң қайсыларымен 

алмасады? 

3.   элементiнiң ядросының заряды неге тең? Электронның заряды    

4.  Ядролық реакцияның екiншi өнiмiн  анықтаңыз:   

5.  Ядролық реакцияның екiншi өнiмiн анықтаңыз:   

6. Төменде келтiрiлген ядролық сәуле шығаруды тiркейтiн құралдардың қайсысында 

зарядталған шапқан бөлшектiң өтуi газда электр тогының импульсiн туғызады? 

7. Төмендегi көрсетiлген атомдар тобының қайсысы бiр химиялық элемент изотоптарының 

ошағын түзедi? 

8. Табиғи радиоактивтiлiк дегенiмiз не ? 

9. Гейгер – Мюллер тiркегiшiнiң жұмыс ортасы қандай? 

10. Бөлшек тректерi қандай тiркегiштерде тiркеледi? 

11. Массалық сан дегенiмiз не? 

12. Радиоактивтi элементтiң  активтiлiгi 8 күнде 4 есе азайса, ыдырау периоды қалай болады? 

13. Термоядролық реакцияны көрсетiңiз: 

14. Тiзбектi реакция дегенiмiз не? 

15.  ядросында қанша нейтраль бөлшектер бар? 

16. Екi жартылай ыдырау периодына радиоактивтiк препараттың қандай бөлiгi ыдырайды? 

17. Стационарлық режим жұмыс жасайтын ядролық реактордағы нейтрондардың көбейу 

крэффициентiн анықта? 

18.   бөлшегiнiң массасы неге тең? (кг)  

19.   сәулелерiнiң зарядының шамасы неге тең? 

20. Төменде келтiрiлген заттардың қайсыларын ядролық реакторларға нейтрондарды жұтқыш 

ретiнде пайдаланады: 

21. Төменде келтiрiлген заттардың қайсыларының ядролық реакторларға жылу 

тасымалдаушылар ретiнде пайдаланады: 

22. Төменде келтiрiлген заттардың қайсыларын ядролық реакторларға ядролық тежегiш ретiнде 

пайдаланады: 

23. Аталған сәуле шығарулардың үш типiнiң   сәуле шығаруының қайсысы басқаларына 

қарғанда магниттiк және электрлiк өрiстерде көбiрек ауытқиды? 

24. Атомдық ядросына 3 протон мен  4 нейтроны бар бейтарап атомның электрондық 

қабықшасына қанша электрон бар? 

25. Төменде келтiрiлген ядролық сәуле шығаруларды тiркейтiн приборлардың қайсысында 

зарядталған жылдам бөлшектiн өтуi газда сұйық тамшылардың тұратын iз қалдырады? 

26. Ядролық реакциясының екiншi өнiмiн көрсетiңiз:        

27. Төменде аталған элементер атомдарының қайсысында электрондар саны ең кем: 

28.  Массалық сандары бiрдей ядролар қалай аталады: 

29. Заряды оң танбалы, өтiмдiлiк қабiлетi төмен, иондату әсерi  жоғары- бұл не сәулелену? 

30. Төмендегi ядроларды қайсысы ең орнықты: 

31.  - сәулелену дегеніміз не? 

32. ыдырау нәтижесiнде химиялық элементтiң орны периодтық кестеде қалайша ығысады 

33. Кобальт   ядросынан   - бөлшек шыққанда ол қандай ядроға айналады 

34. Атом ядросының массасы және еркiн оны құрастыратын нуклондар массалары арасында 

қандай қатынас орындалады:. 

35.  Термоядролық реакция өтуi үшiн қандай шарт қажеттi  

36. Ядролық реакцияның   энергиялық шығымы қандай, егер   

37. Нуклондардың қандай виртуалды бөлшектер алмасуымен әлдi  әсерлесудi  

түсiндiредi 

38. Қандай бөлшектер әлсiз әсерлесудiң тасымалдаушылары 


39. Қанша кварк нейтрон құрамына енедi? 

40. Литий атомы 3 электрон, 3 протон және 4 нейтроннан  тұрады.Атом ядросының массалық 

саны неге тең: 

41. Ядролардың қайсысында нейтрон және протон сандарының  қатынасы максималды. 

42.   Ядросының  - ыдырауы нәтижесiнде туындаған   ядросы қандай мiнездемеге ие болады?   

43.  ядросы бiрнеше радиоактивтi ауысулар нәтижесiнде   ядросына ауысты. Бұл қанша   және   

ыдырау нәтижесiнде пайда болады. 

44.  Гамма – фотонның тыныштық массасы  

45.  Радиоактивтi заттың атомдар жартысының ыдырау уақыты …  

46. Термоядролық реакцияны аяқтаңыз:   

47.   ядро бiр протонды жұтқан кезде  басқа ядро мен нейтрон пайда болды. Ол қандай ядро ? 

48. Радиоактивтiк ыдырау заңының формуласын көрсетiнiз. 

49.  Жеделдеткiштердi ядролық физикада не үшiн пайдаланады? 

50. Электронда қаша кварк бар. 

51. Атом ядросы қандай элементарлы бөлшектерден құралады? 

52. Атомдардың ядроларды зарядтық санмен   және   массалық санмен сипатталады.  сандардығ 

айырмасы ненi анықтайды? 

53.  -бөлшектiң құрамы қандай? 

54. Бiр жыл iшiнде радиоактивтi изотоптың мөлшерi 3 есе кемiдi. Ендеше 2 жыл iшiнде 

радиоактивтi изотоптың мөлшерi неше есе кемидi? 

55. Гейгер счетчигi ненi анықтайды? 

56.  Қандай сәулелену келесi қасиеттермен сипатталады: заряды жоқ, өтiмдiлiгi жоғары, үлкен 

энергияларда электрон-позитрон жұптарын тұдырады. 

57. Eкi протон мен 2 нейтроннан тұратын жүйе гелийдiң ядросын құрса толық энергиясы қалай 

өзгередi. 

58. Ядролық күштердiң қандай қасиетке ие емес 

59.  -сәулелену нәтижесiңде ядроның сипаттамалары қалай өзгередi? 

60. Электрон-позитрон жұбының қалыптасуы үшiн  -бөлшектiң минималды энергиясының 

мәнi? 

 

   

7 Ұсынылған әдебиеттер тізімі 

Негізгі әдебиеттер: 

1.

 Якубович  А.А.,  Зайцев  Е.И.,  Прижиялговский  С.М.  Ядерно-физические  методы  анализа 

минерального сырья. М., Атомиздат, 1973. 

2.

 

Абрамов  Л.А.,  Казанский  Ю.А.,  Матусевич  Е.С.  Основы  экспериментальных  методов ядерной физики. М., Атомиздат, 1985. 

3.

 Карташев  Е.Р.,  Штань  А.С.  Нейтронные  методы  непрерывного  анализа  состава  вещества. 

М., Атомиздат, 1978. 

4.

 

Радиоактивационный анализ. Боуэн Г., Гиббонс Д., Атомиздат. 1968 г. 5.

 

Рентгенофлуоресцентный  анализ.  Применение  в  заводских  лабораториях.  Сб.науч.трудов  / под ред. Х.Эрхардта. М. Металлургия, 1985 

6.

 Голубев Б.П. Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений. Учебник для вузов.  – М.: 

Атомиздат, 1976. – 504 с. 

7.

 

Сивухин Д.В. Атомная и ядерная физика: Учебное пособие для вузов. В 2-х ч. Ч.2. Ядерная физика. – М.: Наука.гл. ред. физ.-мат. лит. 1989. – 416 с. 

Қосымша әдебиеттер: 

8.

 Мамиконян  С.В.  Аппаратура  и  методы  флуоресцентного  рентгенорадиометрического 

анализа. М., Атомиздат, 1976. 

9.

 

Рентгенотехника:  Справочник  в  2-х  кн.  /В.В.  Клюев,  Ф.Р.  Соснин,  В.  Аертс  и  др.  М.: Машиностр., 1992 г. 

10.


 

 Блоки  и  устройства  электронно-физической  аппаратуры  для  измерения  ионизирующих 

излучений. Каталог. 1970г. 

11.


 

Машкович В.П. Защита от ионизирующих излучений. Справочник. – М.: Энергоатомиздат, 

1969 г. 

12.


 

Черняев  А.П.  Взаимодействие  ионизирующего  излучения  с  веществом.–М.:  Физматлит, 

2004. 

13.


 

Ф.Р.  Соснин,  В.О.  Волошин,  Т.А.  Симонова.  Радиационный  неразрушающий  контроль.  – 

Алматы, «Ғалым», 1993 г. 

 

8 Кесте 5 - СТУДЕНТ РЕЙТИНГІСІН БАҒАЛАУ КӨРСЕТКІШТЕРІ 

№ 

Бақылау түрі Апта  

1-

рейтинг қорыты

ндысы 


Апта  

2-

рейтинг қорыты

ндысы 


15 

1  2  3  4  5  6 

8  9  10 

112  13  14 

1  Сабаққа қатысым  *  *  *  *  *  * 

*  * 


2  Дәрістерді 

конспектілеу 

 

   

  

 

   

3  СӨЖ тапсырмаларыны

ң орындалуы 

 

*  *  *  *  * 30 

 

 

30  

4  ОСӨЖ 


тапсырмаларыны

ң орындалуы 

*  *  *  *  * 

 

30  

 

30 


 

5  Аралық  бақылау 

тапсырмаларыны

ң орындалуы 

 

 

  

 

 20 

 

  

 

  

 

20  

6  Тапсырманың 

басқа түрлері 

 

  

   

 

   

 

Қорытынды  

 

 

 

 

 

 

100 


 

 

  

 

  

100 


 

 

Қорытынды 

бағадан 

алған 


үлесі 

 

  

 

  

30% 


 

 

  

 

  

30% 


 

9 Пән бойынша қорытынды бақылау пайыздық мазмұнда мына 

формула бойынша анықталады: 

И= Р1+Р2

2

×0,6 

×

0,4 

Мұндағы:  Р1  –  1-рейтинг  бағасының  пайызы,  Р2  –  2-рейтинг  бағасының 

пайызы, Е – емтихан бағасының пайызы  

-

 рейтингтік бақылау – 60%  

-

 емтихан - 40% 

Студенттердің  білімін  бағалау  критерийлері:  студент  дәріс  сабақтарына, 

ОСӨЖ  сабақтарына  толық  қатысып,  ОСӨЖ  және  СӨЖ  бойынша  барлық 

тапсырмаларды  орындаған  жағдайда  ең  жоғары  балл;  тапсырманы  орындаудағы 

шығармашылығы  үшін  көтермелеу  балын,  толық  орындалмаған  жазба 

жұмыстары, тапсырмалардың орындалмауы, босатқан сабақтары, тапсырмаларды 

белгіленген мерзімде тапсырмағандары үшін айып балдарын алуы мүмкін. Пәннің бақылау түрлері: ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды 

бақылау. Бақылау құралдары: сабаққа қатысу, бақылау жұмысы, сұрақ-жауап, 

реферат.

 

10 Кесте 6- Білімді бағалаудың жалпы көрсеткіші 

 

Әріптік баға 

Балдардың сандық 

эквиваленті  

Пәнді меңгерудің 

пайыздық мазмұны  

Дәстүрлі баға  

А  


4,0  

95-100  


өте жақсы 

А3,67  

90-94  


 

 

В3,33  


85-89  

 

В 3,0  

80-84  


жақсы 

В2,67  

75-79  


 

 

С2,33  


70-74  

 

 қанағаттанарлық 

 

  

С 

2,0  65-69  

С1,67  

60-64  


D

+

  1,33  

55-59  


D  

1,0  


50-54  

F  


0  

0-49  


қанағаттанарлықсыз 

 

  

Академиялық тәртіп саясаты: курс саясаты мынадай талаптарды қамтиды: 

-

 сабақты босатпау 

-

 сабаққа кеш қалмау 

-

 оқу үрдісіне белсенді араласу 

-

 ұқыптылық, міндеттілік 

-

 өздік жұмыстарының орындалуы 

-

 топпен жұмыс істеу және пікір-таластарға қатысу 

-

 шыдамдылық, ақжарқындылық, ашықтық       

 

Каталог: library -> umkd
umkd -> Күндізгі оқу бөлімі 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығында жалпы білім және орта кәсіби білім негізінде оқитын студенттерге арналѓан силлабус
umkd -> Қазақстан республикасы
umkd -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Білім және ғылым министрлігі
umkd -> Білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан республикасының білім
umkd -> Білім және ғылым министрлігі
umkd -> Білім және ғылым министрлігі
umkd -> Күндізгі оқу бөлімі 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығында жалпы білім және орта кәсіби білім негізінде оқитын студенттерге арналған силлабус

жүктеу 207.35 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет