Зерттеу бағыттыры: Күн мен түн циклдері. Жыл мезгілдері. Денсаулық пен қауіпсіздік, ауа райы мен жыл мезгілдеріне байланыстыжүктеу 73.44 Kb.
Pdf просмотр
Дата07.03.2017
өлшемі73.44 Kb.

September 2014 

Pre-school 2 

Жыл мезгілдері          

Негізгі 

ой: 

Біздің 


әрекеттеріміз 

әдетте 


жердің  табиғи  циклдерімен 

байланысты. Зерттеу бағыттыры: 

Күн мен түн циклдері. 

Жыл мезгілдері. 

Денсаулық  пен  қауіпсіздік, 

ауа 

райы 

мен 

жыл 

мезгілдеріне байланысты. 

 

«Жыл мезгілдері» 

деп 

аталатын 

бірінші 

бөлім 

жылдық 

бөлім 

болып 

саналады:  ол  әрбір  жеті 

немесе  сегіз  апта  сайын 

әрбір тақырып соңында жыл 

мезгілдері  жайында  үйрену 

үшін 

қайталанып 

келеді. 

Тақырыптың  бұл  бөлімінде 

балалар 

күз 

мезгіліне 

байланысты жапырақтардың 

түстерін  өзгертуі;  олардың 

сарғайып  түсуі;  біздің  жылы 

киімдер  кие  бастауымыз; 

күннің 

қысқарып, 

түннің 

ұзаруы,  күннің  салқындауы 

деген 

секілді 

табиғи 

өзгерістерді 

қарастырады. 

Балаңыздың 

«Жыл 

мезгілдері» 

тақырыбы 

бойынша 

қалай 

жұмыс 

жасайтындығы  көңіліңізден. 

шығады деген үміттенеміз! 

Aigul Zheksembekova 

Dana Tulakova  

Baghlan Kabdulina 

Tansholpan Kamay  

Miras International School of Astana provides an education within a challenging and supportive environment that promotes all  aspects of individual student growth, 

and equips them with the skills for lifelong learning.  

Международная  школа  «Мирас»  города  Астаны  обеспечивает  образование,  способствующее  всестороннему  развитию    учащихся  и  приобретению  ими 

навыков непрерывного самообразования в стимулирующей и благоприятной школьной среде

Астана  қаласындағы  Халықаралық  «Мирас»  мектебі  ынталандырушы  және  қолайлы  ортада    оқушылардың  жан-жақты  дамуын  және  үздіксіз  білім  алу 

дағдыларын игеруін жабдықтайтын біліммен қамтамасыз етеді. 

IBO MISSION STATEMENT 

The International Baccalaureate aims to develop inquiring, knowledgeable and caring young people who help to create 

a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect.  To this end the organization works 

with schools, governments and international organizations to develop challenging programmes of international 

education and rigorous assessment.  These programmes encourage students across the world to become active

compassionate and lifelong learners who understand that other people, with their differences, can also be right. 

Seasons 

Central Idea: Our activity is 

usually  connected  to  the 

Earth’s natural cycles. 

Lines of inquiry: 

Night and day cycles. 

Seasonal changes. 

Health  and  safety  as  related 

to  climate  and  seasonal 

changes. 

Our first Unit about Seasons 

is a  year long Unit: it will be 

re-addressed  approximately 

every  seven  or  eight  weeks 

at the end of the other Units, 

and  just  in  time  to  look  at  a 

new  Season.  At  the  start  of 

the Unit students are looking 

at  Autumn:  the  leaves  are 

changing  colour;  the  leaves 

start to fall; we begin to wear 

warmer clothes; the days are 

starting to get shorter so the 

nights  are  getting  longer. 

The  sun  is  always  there  in 

Astana,  but  now  it  is  not  as 

hot  as  before.  We  hope  you 

enjoy  how  your  child  learns 

about the Seasons.

 

Времена года 

Центральная идея: Наша 

жизнь связана с естествен-

ными циклами Земли.  

Направления исследова-

ния: 

День и ночь. 

Времена года. 

Здоровье  и  безопасность, 

связанные  с  климатом  и 

сезонными изменениями.  

Данная  тема  исследования 

«Времена 

года» 

будет 

изучаться  в  течении  всего 

учебного года.  

Сначала 

дети 

будут 

рассматривать, 

какие 

изменения 

происходят 

в 

природе  осенью:    листья  

опадают  и    изменяют  цвет;  

люди  одеваются  в  теплую 

одежду; 

дни 

становятся 

короче,  а  ночи  длиннее; 

солнце  светит,  но  не  так 

активно греет как раньше.  

Мы  надеемся,  что    Ваши 

дети    изучат  особенности 

всех 

времен 

года 

и 

расскажут  об этом Вам. 

 

Key dates: 

 9 September—

Primary School Par-

ents and PYP Orien-

tation Evening (Pre-

school 1 & 2)  

 24 September —

Primary School 

Sports Day (Pre-

school—Grade 5) 

 19  September -

Language Day 

 3 October—

International Teach-

ers’ Day 

 8 October—Open 

Door Day 

 17 October—End of 

Term 1                 

Inside this issue: 

UOI Languages

  Mathematics

  ARTs 

 Students photos  

Primary School 

Newsletter 


Languages  

  English   

In  the  first  weeks  with    this  unit  stu-

dents  are  enriching  their  vocabulary 

with  words  that  describe  weather  and 

seasons;  they  are  learning    related 

English rhymes, and playing games in 

order  to  develop  their  listening  and 

speaking  skills.  In  the  coming  weeks 

students  will start to  learn  about sylla-

bles through clapping their names and 

other simple words.  

В  первые  недели  данной  темы  ис-

следования  дети  будут  пополнять 

свой  словарный  запас  словами, 

которые  описывают  сезонные  изме-

нения  и погоду, разучивать соответ-

ствующие  английские  песенки  и 

играть в игры для развития навыков 

слушания  и  говорения.  В  предстоя-

щие  недели  дети  будут  учиться  де-

лить  свои  имена  и  другие  слова  на 

слоги при помощи хлопков. 

Бұл  юниттің  алғашқы  апталарында 

балалар    жыл  мезгілдері  мен  ауа 

райының  ерекшелігіне  байланысты 

сөздік  қорларын  байытады.  Сөйлеу 

және  есту  дағдыларын  дамытуға 

арналған  ойындарды    үйреніп,    өз 

аттары  мен  басқа  сөздерді  шапалақ 

арқылы    буынға  бөліп,  өлеңдерді 

жаттайды. 

 

Tlektes Tleulina Page 2 

Primary School Newsletter 

Kazakh Language in Russian clas-

ses 

Балалар  қазақ  тілі  сабағында  жаңа 

сөздермен  танысып,  оларды  сабақ 

сайын 


қайталайды.Сөйлеу 

дағдыларын 

жетілдіруді 

жалғастырады. 

Тақырыпқа 

байланысты 

шағын 

тақпақтар жаттап, 

суреттер 

бойынша 

жұмыстар жүргізіледі

 

На  уроках  казахского  языка  дети познакомятся  с  новыми  словами  и  

будут 


отрабатывать 

их 


запоминание.  Также  они  будут 

разучивать 

 

 

небольшие стихотворения  и,  рассматривая 

иллюстрации 

по 

теме 


исследования, 

составлять 

небольшие  рассказы.  

In  Kazakh  lessons  students  will  work 

on  remembering  new    words,  as  well 

as    remembering  short  poems.  They 

will  continue  the  development  of 

speaking  skills,  and  work  on  pictures 

related to the unit of inquiry.   

Arailym Batyrgozhina Kazakh Language in Kazakh clas-

ses 

Қазақ  тілі  сабағында  балалар  күз 

тақырыбына  байланысты  сөздермен 

танысып, сюжеттік суреттер бойынша 

әңгіме 

құрастырады. «Кімнің 

көлеңкесі  қызықты?»,«Бұл  қай  кезде 

болады  тәулік  бөліктері, жыл мезгілі. 

«Бізге 


күз 

не 


әкелді?» 

атты 


дидактикалық  ойындарды  қолдана 

отырып  сөздік  қорларын  дамытады. 

Күз туралы тақпақтар жатайды. 

In  Kazakh  lessons  students  will  com-

pose  short  stories  about  autumn  by 

pictures,  enrich  their  vocabulary  by 

didactic  games:  “Who  has  an  interest-

ing shadow?”, “When does it happen?”, 

“What  does  autumn  give  us?”,  and 

learn poems. 

 

На  уроке  казахского  языка    дети, рассматривая  иллюстрации,  будут 

составлять  небольшие  рассказы  об 

осени. Играя в игры  «У кого интерес-

ная  тень?»,  «Когда  это  бывает?», 

“Что  дает  нам  осень?”  и  разучивая 

стихотворения,    учащиеся    продол-

жат  работу  над  расширением  своего 

словарного запаса.   

 

Baglan Kabdulina,  Tansholpan Kamai Russian Language 

На  уроках  русского  языка  дети 

будут  составлять  с  помощью  учи-

теля  рассказы  о  временах  года  и  

сезонных  изменениях.  Они  будут 

учиться  самостоятельно  переска-

зывать  короткие  тексты  и  расска-

зывать наизусть стихотворения.  

 

Орыс  тілі  сабағында  балалар мұғалімнің 

көмегімен 

жыл 

мезгілдері және 

маусымдық 

өзгерістер 

туралы 


әңгімелер 

құрастырады. 

Өздері 

 

қысқа текстерді 

мазмұндайды,  жатқа  тақпақтар 

айтады. 

 

In  Russian  lessons  students  will compose  stories  about  seasons  and 

seasonal  changes  with  teacher’s 

assistance; retell short texts by them-

selves and  poems by heart. 

 

Aigul Zhaksembekova, Dana Tula-kova 

Russian Language in Kazakh classes 

На уроках  русского языка дети будут слушать 

стихотворения  и      небольшие    рассказы,  а 

также    пересказывать  сказки,  прочитанные 

педагогом.  

Они  продолжат  учить  наизусть    новые  

стихотворения  и  отгадывать  загадки  по  теме 

исследования.  Во  время  прогулки    дети  будут 

наблюдать  за  погодой,  играть  в  игры  «День-

ночь»,  «Времена  года»,  а  затем  рассказывать 

о  своих  наблюдениях  на  занятиях  русского 

языка.   

Ребята 

будут 


рассуждать 

о 

сезонных изменениях  в  природе,  а  также  о  том,  какую 

одежду нужно одевать в определенное  время 

года.

  

 Баглан Кабдулина, Таншолпан Камай 

Математика  сабағында  балалар  бес  көлемінде  реттік  санау  және  реттік  санды  атап  «Қайсы?», 

«Нешінші?»  деген  сұрақтарға  жауап  беру  дағдысын  дамыту.  Теңдік  және  теңсіздік  туралы 

ұғымдарын  санау  негізінде  қалыптастыра  отырып,  екі  топтың  заттарын  салыстыруға  үйрету. 

Геометриялық пішіндер (шеңбер, шаршы, үшбұрыш, тіктөртбұрыш). 

Дети будут учиться развивать навыки порядкового счета в пределах пяти, называть порядковые 

числительные,  отвечать  на  вопросы:  «Который?»,  «Какой  по  счету?». Также  они  будут  учиться  

сравнивать  две  группы  предметов,    формируя  на  основе  счета  представления  о  равенстве  и 

неравенстве,  продолжат  изучение  особенностей    геометрических  фигур:  круга,  квадрата,  тре-

угольника, прямоугольника. 

In Math lessons students will develop skills of rote counting within 5; naming ordinal numerals; answer-

ing questions “Which one?”, “Which by the order?”; learn to compare two groups of objects; formatting 

their  conception  about  equality  and  inequality;  extending  their  knowledge  about  geometric  shapes 

(circle, square, triangle and rectangle).  

 

Aigul Zheksembekova, Dana Tulakova, Tansholpan Kamai, Baglan Kabdulina Page 3 

 

Volume 1, Issue 1 Music  

Дети будут слушать музыкальные произведения композиторов Казахстана, ближнего и дальне-

го зарубежья, распознавая характер и настроение музыки. Они будут учиться  петь напевно и 

плавно,  узнавать  по  тембру  и  называть  детские  музыкальные  инструменты:  маракасы,  коло-

кольчик, барабан.  

The  children  will  listen  to  musical  compositions  of  diverse  composers  of  Kazakhstan  and  of  other 

countries, recognizing the mood and the character of music. They will learn to recognize the sounds of 

musical instruments and name them: maracas, bells and drums. 

Балалар  Қазақстан  және  өзге  елдердің  композиторларының  әуендерін  тыңдап,  олардың  күйі 

мен  ырғағын  ажыратады.  Балалар  бірге  ән  салуды  үйреніп,  музыкалық  аспаптардың 

дыбыстарына байланысты оларды ажыратуға тырысады (маракастар, қоңырау мен барабан).   

 

Gulmira Slanbekova  

 

Visual Art 

Дети  будут  рисовать  карандашами,  кистью 

прямые    и  наклонные  линии,  ладошками  и 

пальцами рук, передавая в рисунке осенний 

пейзаж  и  колорит  этого  времени  года.  

Научатся  равномерно  накладывать    пласти-

лин по контуру фигуры,  с помощью различ-

ных  материалов  будут  создавать  вырази-

тельный рисунок на подготовленной основе.  

The children will draw straight and slanted lines 

with  pencils,  paintbrushes,  palms  and  fingers, 

expressing autumn landscape and the colour of 

this season. They will learn to put the plasticine 

in  the  shape  of  a  figure  and  make  an  image 

with diverse materials. 

Балалар  қарындашпен,  қылқаламмен  тік 

және  қисық  сызықтар  салады,  алақандар 

мен саусақтары арқылы  күзгі көріністі, оның 

түстерін 

көрсетеді. 

Ермексаздан 

түрлі 


заттарды 

мүсіндеп, 

айқын бейне  жасайды. 

 

 Аrailym Batyrgozhina 

ART 

Mathematics 

Physical  Education 

Дети  будут  учиться  строиться  в  колонну, 

круг,  шеренгу  небольшими  группами  и 

всей  группой;  находить  свое  место  в 

строю,  поворачиваться,  переступая  на 

месте;  выполнять упражнения—имитации 

животных  и  птиц;    выполнять  броски 

правой и левой рукой на 3,5- 6.,5 м; прока-

тывать  мячи  друг  другу  между  предмета-

ми. 


    

Балалар барлығы немесе шағын топпен тізбекке, шеңберге, сапқа тұруды, орын-

да адымдап, бұрылу арқылы қатардағы өз орнын табуды, жаттығады. Жануарлар-

дың,    ойын  кейіпкерлерінің  бейнелі  қимыл  қозғалысын  көрсетеді.  3,5-6,5метр   

қашықтықта оң және сол қолымен алысқа лақтырып, заттардың арасымен допты 

домалатуды үйренеді. 

 

Students  will  stand  in  a  column  and  line in small  groups  and  in total; find their  place while lining up, turn walking on the same place; complete exercises of imitation of birds 

and animals; throw forward with left and right hands for 3.5-6.5 meters; roll ball to each 

other.                                                              

 

Zhanna Kabkesh   

Teachers feedback from the previous UOI (activities, trips, assemblies, )   

 

Students reflection on the previous UOI  

Our  Address 

Kuishi Dina Avenue 32,34,  

Astana, Kazakhstan 

TRN 620200231274 

 

Phone: +7 7172 369867 

+7 7172 369875 

+7 7172 369872 

 

Fax: +7 7172 369868 

 

E-mail: info@miras-astana.kz 

We’re on the Web! 

www.miras-astana.kz 

Pre-school 2 

Каталог: upload -> files -> newsletter
files -> ҚазаҚстан Республикасы білім және ғылым министРлігі балалаР ҚұҚыҚтаРын ҚоРғау комитеті
files -> Инновация -бiлiм- спорт
newsletter -> Способствующее формированию интернационального мышления, содействующее всестороннему развитию студентов, приобретению ими навыков непрерывного самообразования в стимулирующей и благоприятной школьной среде
newsletter -> Grade 4 жұмысына қажетті деректерді жинақтап, жұпта жəне топта жұмыс істейді
newsletter -> Reminder: Please be sure to schedule your Student Led Conference by returning the form to your child’s homeroom teacher. Напоминание
newsletter -> Grade 2 Miras Interna onal School of Astana provides an educa on within a challenging and suppor ve environment that promotes all aspects of individual student growth, and equips them with the skills for lifelong learning
newsletter -> 6a Контрольная работа «Алгебраи- ческие выражения»: критерии А, С
newsletter -> Бастауыш мектепті ң ақпараттық газеті Қыркүйек/ Қазан 2013 ж

жүктеу 73.44 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет