Зейнет жасы 1997 жылы қабыл­ данған заңға байланысты көтерілген бо­жүктеу 0.72 Mb.
Pdf просмотр
бет4/6
Дата04.05.2017
өлшемі0.72 Mb.
1   2   3   4   5   6

Мұхит ӘМІРБЕКОВ

«Сентрас секьюритиз» басқарушы 

компаниясы басқарма төрағасы:

–  Дағдарыс  тегеуріні  күшті  болған 

2008 жылы 10 пайыздық табыс көр­

сеттік,  былтырғы  табыс  –25  пайыз. 

Көріп  отырсыздар,  бұл  депозит 

ставкаларынан  жоғары  кіріс  алуға 

мүмкіндік бар. 

Дархан НҰРПЕЙІСОВ, 

Алматы өңірлік қаржы орталығы әрекетін 

реттеуші агенттік төрағасының 

орынбасары:

–  Қор  нарығын  жандандыру  мақ­

сатында  бірқатар  шаралар  жоспар­

ланып отыр. 2011 жылы Ұлттық ком­

паниялар  акцияларының  бір  бөлігі 

биржадағы  ашық  саудаға  түседі. 

«Азық­түлік  корпорациясы»  суқуқ 

ислам облигацияларын шығарады. 

Басқарушы компаниялар 

пайшылар өткізген қаржыға құнды 

қағаздар алып, жоғары табыс алып 

беруге тырысады. Мұнда табысқа 

кепілдік берілмейді. Портфельдегі 

акциялар арзандап кетсе, құйған 

100 000 теңгеңіздің орнына 70 000 

немесе 50 000 теңге ғана алып 

қалуыңыз да мүмкін. 

 ПиҚ-тарДың ЖиынтыҚ 

инВеСтициЯлыҚ Портфелі 

Қаржы құралы 

млн тг

%

мемлекеттік құнды қағаздар 

447 


0,15

Банктердегі депозиттер  4 965

1,62

Халықаралық қаржы 

ұйымдарының 

құнды қағаздары 

436


0,14

Қазақстандық 

мемлекеттік емес 

компаниялардың 

құнды қағаздары

51 357


16,81

Шетелдік 

мемлекеттік емес

компаниялардың

құнды қағаздары 

4 655


1,52

инвестициялық

қорлардың пайлары

106


0,03

Депозитарлық

қолхаттар 

386


0,13

«кері реПо»

операциялары

1 918


0,63

Жер телімдері 

7 378

2,41


ғимараттар 

641


0,21

Құрылыс


16 409

5,37


Жоба құны

құжаттары 

650

0,21


Заңды тұлғалар

капиталына

инвестиция

202 293 66,2

Дебиторлық қарыз 

13 960


4,57

Барлығы 

305601 100

ал,  шындығында,  ресей  ғарыш 

сала сының  мәселесі  бойынша  еш-

қашан Қазақстан мүддесімен санасқан 

емес,  тіпті  бір  жоғалып,  бір  табылып, 

ақыры  мүлде  құрып  тынған  KazSat-1 

ғарыш  аппаратын  жасап  беруде  олар 

Қазақстанды әлем алдында ыңғайсыз 

жағдайға  қалдырғаны  белгілі.  Әрі 

оның  бағасы  удай  қымбат  –  60 

миллион  доллар.  енді  оның  орнына 

өтемақы  ретінде  қайтадан  жасап 

бермекші спутниктік аппараттың жайы 

алғашқы сындай  болмасына  кім  ке-

пілдік береді?.. тағы бір жағынан, ре-

сей ғарыш айлағын пайдалануда эко-

логиямызды ластап, ел азамат тарының 

денсаулығына орасан зиянын тигізуде. 

ал  бұл  әңгіме  төңірегіне  келгенде, 

олар  жақтарын  ашпайды,  оған  жай, 

салмақсыз  мәселе  секілді  қарай  са-

лады.  Сол  секілді  «Байқоңыр»  ай ма-

ғын  дағы  орын  алып  жатқан  әкімшілік 

заң сыздықтардың бетін ашу да қиынға 

соғуда.  осының  бәрін  есептесек, 

Қазақстан шығынға шаш етектен батып 

жатыр.  олар  болса,  бұл  арада  бір 

әскери  ұшақтың  құнымен  құтылып 

кетуде. міне, біздіңше Қазақстан билігі 

осының  бәрінен  сабақ  алып,  аталған 

саладағы бағытына өзге рістер енгізуді 

жөн  көрген  сыңайлы.  нақ тырақ 

айтқанда, соған мәжбүр болған. 

Бұл  ретте техника  ғылымының 

док торы,  профессор  Тоқтамыс 

МЕң ДЕ БАЕВ,  «ресейлік  депутаттың 

мәлімде месінде  біржақтылық  басым. 

Сондықтан  онымен  толықтай  келіс-

пеймін», – дейді. –  Ғарыш  саласында  істейтін 

мамандар дың айтуынша, олардың 

бізге  төлеп  отырған  ақшасы,  тіпті 

ғарыш  орталығын дағы  жұмыстар-

ды  жүзеге  асыруға  да  жетпейді 

екен.  Сондықтан  «біз  не  үшін 

орасан  ақша  төлеп  жатырмыз» 

деген сөзі маңында орыс депутаты 

ойланса  деймін.  Қалай  дегенмен 

де,  Тәуел сіз  мемлекет  ретінде  өз 

ғарыш  индустриямызды  дамыту 

ке рек, оған біз мүдделіміз де. Өйт-

кені  бұл  саланың  болашағы  зор. 

Жердегі  ауа  райын  болжау,  эколо-

гиялық  апаттарды  анықтау  және 

өзге  де  зерттеулердің  жанында 

ғарышта  жасалғаны  әлдеқайда 

нақты,  әрі  дәл  болып  келеді  екен. 

Сондықтан  эконо микамыздың  осы 

саласын  дамы тамыз  десек,  техни-

касы  мен  технологиясы  жағы нан 

озық,  тәжірибесі  мықты  әлемдегі 

дамы ған елдермен әріптестік бай-

ланыс  орнатуымыз  керек.  Маман-

дар даярлайтын орталықтар ашуы-

мыз  керек.  Оған  маман  ретінде 

шетелдік  әріптестерді  тартуымыз 

қа жет.  Ресейдің  аталған  салада 

бізбен ғана араласып, өзгемен тізе 

қоспа  деуі  ақылға  қонымсыз. 

Дамыған  елдердің  ғарыштық  тех-

никасы  мен  технологиясының  са-

пасы  жоғары,  бағасы  арзан.  Ал 

Ресейдікі  оларға  қарағанда  кері-

сінше, – дейді ғалым. 

ал  саясаттанушы Уәлихан  Төле-

шев тің  пайымдауынша,  «Ресей  де-

путатының  бұл  мәлімдемесі  орынсыз. 

Бұл арада Қазақстан ешқандай келісім-

шартты, заңды бұзып жатқан жоқ. Тек 

Тәуелсіз  мемлекет  ретінде  Ре сейді 

тәртіпке шақырып, біздің за ңымызбен, 

мүддемізбен санасуды талап етуде».

негізі, ресей ғарыш құрал-жабдық-

тары ның  сапасыз  екендігі  әлдеқашан 

дәлелденген.  оны  құлап  жатқан  зы-

мырандарынан,  ғарыш  кеңістігінде 

жо ғалып кетіп жатқан спутниктерінен-

ақ  байқауға  болады.  Демек,  космос 

ин дустриясын  дамытамыз  десек,  Қа-

зақстанға осы саланы мықтап игер ген 

дамыған  елдермен  әріптестік  қарым-

қатынас орна ту қажет. егер оған ресей 

алакөздік  таны татын  болса,  олар  ең 

алдымен  өздерінің  олқылығы  мен 

кемшіліктерімен  жұмыс  істесін.  олай 

болмайынша,  мәселе  басқа  қырынан 

қарастырылуы  тиіс.  Өйткені  қазіргі 

заманның талабы солай!

осының  бәрін  түйіндей  келе, 

ресейлік  депутаттың  базынаға  толы 

бұл  мәлім демесін  жауапсыз  қал-

дырмай,  Қазақстан  ресейге  емес, 

ресей Қазақстанға үлкен зиян шектіріп 

отыр деген талдамалық-сараптамалық 

дәйектер  негізінде  біздің  халық 

қалаулыларының  мәселе  көтергені 

дұрыс болады деп есептейміз. Уәлихан ТӨЛЕШЕВ, саясаттанушы: 

– Ресей депутатының сөзіне сенсек, Қазақстан 

қандай  да  бір  келісімшартты  бұзып,  заңды 

орындамай жатқан секілді көрінеді. Шындығында, 

жағдай ондай емес. Қалай дегенмен де, олар өзге 

елдің  аймағында  зымырандарын  ұшырап  жатыр. 

Тіпті ғарыштық бағдарламаларын біз оларға емес, 

олар біздің көңілімізге қарап жасауы тиіс. Өйткені 

ғарышты  игеру  бойынша  олардың  төлеп  отырған 

ақшасы  мардымсыз,  ауыртпалығы  да  шамалы. 

Мұны  нақтылай  түсу  үшін  цифрларды  келтіре 

кетейін. «Байқоңыр» ғарыш айлағын жалға алуда 

Ресей  Қазақстанға  жылына  115  миллион  доллар 

төлейді. Бұл сома Ресейдің Вьетнам ұшақ базасына 

атқылаушы  әскери  ұшағының  бір  жолақты 

пайдаланғанына  төлеген  ақшасынан  үш  есе  кем. 

Кубаға  да  әскери  ұшағының  қонуына  рұқсат  алу 

үшін олар кезінде 200 миллион доллар берген. Ал 

оның  жанында  «Байқоңырдың»  салмағы  өте  зор. 

Осы  ғарыш  кешенінің  арқасында  Ресей  АҚШ 

секілді алпауыттармен иық тірестіретін космостық 

державаға  айналып  отыр.  Бұл  –  бір.  Екіншіден, 

Қазақстан  ғарыш  кешені  аймағында  әкімшілік 

құрылым  құруға  мүмкіндік  берді.  Сол  себепті  ол 

арада  Ресейдің  заңы  жүреді.  Негізі,  өзге  елдің 

аймағында  біреулердің  әскери  анклавы  немесе 

әскери базасы болмауы керек. Бұл біздің заңымызға 

қайшы келеді. Демек, олар біздің заң аясында осы 

мәселені  шешуі  тиіс.  Әрине,  біз  Грузия  секілді 

бірден бас тартып, «әскеріңді әкет» дегенге сайып 

жатқан  жоқпыз.  Тек  біздің  заңымызбен,  мүдде-

мақсатымызбен  санас  деп  жатырмыз.  Бұл  біздің 

Тәуелсіз  мемлекет  ретіндегі  жеке  құқығымыз. 

Үшіншіден,  олар  апатсыз  жағдайда  жұмыс  істеуі 

керек.  Бірақ,  өкінішке  қарай,  талай  аспаннан 

гептил  жауған  жағдай  кездескен.  Егер  апат  орын 

алса,  оның  себебін  анықтап,  техниканы  жаңарту 

керек. Бірақ олар мұны да істемей отыр. Бұл арада 

тағы  да  мемлекет  шығындалуда.  Еуропада  мұн-

дайға  жол  берілмейді.  Ал  апат  орын  алып  жатса, 

гептил  және  өзге  де  қоршаған  ортаны  улаушы 

заттар  шашылған  аймақты  жауып,  қоршап 

эпидемия жариялайды. Онда өсірілген, өндірілген 

заттардың  сатылуына  тыйым  салынады.  Қалай 

дегенмен де, Ресей ғарыш саласында міндеттемелер 

қойып,  талап  жасайтын  монополист  болып 

табылмайды.

Анар ҚУАНЫШБЕКОВА

мансұр Хамит (фото)Уәлихан 

ТӨЛЕ ШЕВ

Тоқтамыс 

МЕң ДЕ БАЕВ

РеспубликалыҚ ҚоҒамдыҚ-саяси аҚпаРаттыҚ газет

№7 (233) 22.01.2010 жыл, жұма

www.alashainasy.kz

5

e-mail: info@alashainasy.kz

өркениет

Өнер


Талғам

шара


? Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

«Дарын» мемлекеттік жастар сыйлы ғы 

жемісті  ғылыми,  шығармашылық,  қо­

ғамдық  еңбектерімен  ерекшеленген  жас­

тарға беріледі.  Бұл сыйлықты та ғайын дау 

Қазақстан  Үкіметінің  арнайы  қаулысымен 

1992  жылы  бекітілген.  Бү гінге  аталған 

сый лықтың  лауреаттары  қо ғамның  әр 

саласында  еңбек  етуде.  ал  осы  уақытқа 

дейін әдебиет саласы бойын ша мына қа лам­

герлер «Дарынға» лайық деп та ныл ған:

Әубәкір  Смайылов  –  өлеңдер  жинағы 

үшін;

Светқали  нұржанов  –  «аруана» өлеңдер жинағы үшін;

Бауыржан  Жақып  –  «айдындағы  ас­

пан» өлеңдер жинағы үшін;

Дидар  амантай  –  философиялық 

көркем эсселері үшін;

айгүл  Кемелбаева  –  «Тобылғысай» 

әңгімелер жинағы үшін;

маралтай  Ыбыраев  –  «ай»  өлеңдер 

жинағы үшін;

ақсұңқар  ақын­баба  –  «мен  –  ал­

тайдан ұшқан ақсұңқар» өлеңдер жи нағы 

үшін;


нұржан  Қуантайұлы  –  «Күмбір»  жыр 

жинағы үшін. 

Қиял  дегеніміз  —  сыртқы  дүние 

зат та ры мен құбылыстарының субъек­

тивтік  образдарын  қайтадан  жаңар­

тып, өңдеп, бейнелеуде көрінетін, тек 

адамға ғана тән психикалық процесс. 

адамдардың  қия лы на  тән  кейбір 

ерек шеліктерді тө мендегіше топтасты­

руға болады:

•  әр  адамның  қиял  ерекшеліктері 

оның жеке қасиеттеріне, алдына қой­

ған  мақсатына  байланысты  болып 

келеді;


• қиялдың мазмұны мен формасы 

адамның жас ерекшеліктеріне де, бі­

лім  тә жірибесіне  де  байланысты  бо­

лады; 


•  қиял  адамның  өскен  ортасына, 

эт нос тық ерекшелігіне, қоршаған ор­

та сына да байланысты болады;

•  қиял  адамның  барлық  психика­

лық  құбылыстарымен  ұштасып  жа­

татын про цесс. мәселен, алға қойған 

мақсатты  жос парлап,  жүзеге  асыру­

дың  жолдарын  іздестіру  қиялсыз 

Қиял туралы қиял

«Дарынды» білесіз бе?Әдебиет саласынан «Дарын» сыйлығын алғандардың аты-жөндерін білгім 

келеді және бұл сыйлық қай жылдан бастап беріліп келеді?

Ардақ НҰРҒАЛИҰЛЫ, Ақтөбе қаласы

Адамның  қиялында  шек  жоқ  дейміз.  Оны  әркім  әрқалай  түсінеді. 

Жалпы, қиялдың ғылыми анықтамасы бар ма?

Жанерке БОЛАТҚЫЗЫОрал қаласы

Заманына сай маманы 

ҚАпеРге

•  Балаңыздың  болашақ  мамандығын өзі таңдауына мүмкіндік беріңіз.

  Мамандық  таңдар  кезінде  тек  ма­териалдық  пайданы  ғана  ойламай, 

рухани  қанағаттануды  да  естен  шы­

ғармаңыз.

 Мамандық таңдар кезде ба ла ңыздың сол  кәсіпке  деген  жарам дылығын  да 

байқаңыз.

Егер  балаңыз  мамандық  таңдауда қателескен болса, ол үшін кінәла маңыз, 

оны жөндеуге болады.

  Егер  балаңыз  қандай  да  бір мамандыққа ертеден әуестене бас таса, 

оны  үйірмелерге  беріп,  әдебиет тер 

әперіп,  түрлі  сабақтардың  көме гімен 

осы 

қызығушылығын 

сақтауға 

мүмкіншілік беріңіз.

  Балалар  өз  ата­аналарының  ма­мандығына  қатысты  мамандық  таң­

дауы да мүмкін екені есіңізде болсын. 

ЖӘДігер


нӘТиЖе

мүмкін емес. Бұл – қиял дың ерікпен бай ла­

нысына жақсы мысал. 

Қиялдың  ойлау  процесінде  алатын 

орны ерекше. Өйткені ойлау белсенділігі 

адамды  шығармашылық  әрекетке  жете­

лейді. ал ондай әрекет қиялдың өте күшті 

дамуын қажет етеді. Ойлау мен қиял бір­

бірімен тығыз байланысты. Жан қуаттары­

ның осы екеуі де мәселені шешуге, сұрақ­

қа жауап беруге қатысады. Бірақ қиялда 

мәселені шешудің өзіндік ерекшелігі бо­

ла ды.  Қиял  –  мәселені  суреттеу,  жанды 

кө рініс  арқылы  шешсе,  ойлау  оны  тірі 

суретсіз жалпылай, ұғым, пікір, тұжырым 

түрінде шешеді.

адам  санасының  жануар  психика­

сынан  басты  айырмашылығы  адамда 

ойлаумен қатар қиял әрекетінің болған­

ды ғында.

Жан азЫғЫ

Ұлттық кітапхана 

оқырмандарының 

қатары үш есе артты

Өмірде өз орнын тапқан 

адамдар – жар таңдау 

мен мамандық таңдауда 

адаспаған жандар деседі. 

Рас, отбасындағы және 

қоғамдағы өзінің рөлін 

сезінген адамның, шын 

мәнінде, өмірге деген 

құштарлығы, өзіне деген 

сенімі ерекше болатыны 

шындық. ендеше 

өмірімізде аса маңызға 

ие заманымызға сай 

мамандықтар жайлы 

оқырманмен аз-кем бөлісуді 

жөн көріп отырмыз. Дәлірек 

айтсақ, шығармашылық 

мамандықтарды 

тақырыбымызға арқау еттік.

шығармашылық  мамандық  иелері 

дегенде  біздің  ойымызға  түсетіні  –  өнер 

адамдары, ақын­жазушылар, суретшілер, 

журналистер...  Сүйікті  ісіне  маңдай  тері­

мен,  уақытымен  қоса,  жан­жүрегінің  бір 

бөлігін арнайтын шығармашылық маман­

дық  иелерінің  бойына  жаратылыстан  да­

ры ған дарын жалпыға рухани азық болуы­

мен  бағалы.  Бүгінгі  техникасы  қарыштап 

дамыған  заманда,  өркениетті  қоғамда 

жоғарыда аталған мамандықтардың тізімі 

күннен­күнге көбейе түсуде. Тек әрқайсы­

сымыз  қабілет­қарымымызға,  қалауы­

мыз ға  қарай  мамандықты  дұрыс  таңдай 

білсек болғаны. МАМАНДЫҚ ТАңДАй БіЛесіЗ Бе?

Психолог  мамандардың  айтуынша, 

кез  келген  жеке  тұлға  өзі  шұғылданғысы 

келетін мамандықты армандағаннан гөрі, 

алға өмірлік мақсат ретінде қойып, жоспар 

құра  білгені  жөн.  мамандық  таңдау  – 

белгілі  бір  деңгейде  моральдық  мәселе. 

Сондықтан  әркім  өзінің  көңіл  қалауына 

ерік  беруі  керек.  алайда  мамандықтың 

түрі көбейген сайын оны таңдау да қиынға 

соғатыны  тағы  бар.  Өз  ісінің  бүге­шігесін 

толық меңгерген кәсіби маман болу үшін 

икем,  қабілет  және  мінез  қажет.  Сондай­

ақ енді­енді өзін тұлға ретінде сезіне бас­

тамған шеберлер де, таңдайы тақылдаған 

шешендер де жетерлік. Тіпті сөзге, өнерге, 

суретке,  сахнаға  қатысы  жоқ,  басқа 

саланың  мамандарының  арасында  да 

небір  таланттар  жүр.  Тек  біздегі  ең  үлкен 

мәселе, кейбір ата­аналардың балалары­

ның  бойындағы  дарынды  көре  тұра, 

«Селкілдеп  билегенің  саған  ертең  нан 

бола ма?» немесе «андағы шимай­шатпақ 

суретің кімге керек?» деген секілді сөздері 

балалардың  ынтасын  тұншықтырады.  Біз 

әлі күнге баламыз бастық болса, қолында 

қаржысы, астында тағы болса деген шолақ 

түсініктен  арыла  алмай  келеміз.  ал  егер 

баламыз  шығармашылық  мамандықты 

таңдаған  күннің  өзінде  оның  сахнадан 

түспей,  ел  алдында  жүргенін  қалаймыз. 

Қалай десек те, біз атақ­даңқты, мақтауды, 

лауазымды жақсы көретін халық екенімізді 

мойындамасқа  болмайды.  айналамызға 

болашаққа көз жүгіртер болсақ, ешқандай 

атақ­даңқсыз­ақ,  еліңе  абырой  әкелетін, 

өзіңді  табысқа  жеткізетін  мамандықтар 

қаншама?  Тағы  бір  айта  кетерлік  жайт, 

«ерін ойлайтын елі болмаса, елін ойлайтын 

ер қайдан болсын» демекші, жоғарыдағы 

атқамінер  азаматтарымыз  да  жастарды 

қазіргі  заманға  сай  мамандықтарды 

игертуге мүдде таныта бермейді. Бір ғана 

және  арнайы  эффектілер  мен  телевиде­

ниеге  арналған  заставкаларды  жасайды. 

Қазіргі таңда шетелдік кинолар мен мульт­

фильмдер,  телеарналар  осы нысымен 

өтім ді болып отыр. •  Витражист  –  көрмедегі  және  дү­

кендердегі  заттарды  тартымды  етіп  ор­

наластыра  білетін  мамандар.  Яғни  сөре­

лердің  және  олардың  бөл  шек терінің 

дизай нын  жасап,  көрме  кешендерін  әр­

лендіреді. • Декоратор – түрлі мекемелерді, ғи­

мараттардың ішін әсемдеуші. Театр қойы­

лымдарына, түсірілімдеріне арнайы сурет, 

графика,  сәулет  туындыларын  таңдап, 

техникалар  мен  жарықтандыру  құрыл­

ғыларын  орнатушылар.  Бүгінде  біздің 

театрларымыздың  сахналары  әлі  ескі 

үлгімен  жасалған.  ал  шетелдік  театрлар­

дың  барлығы  заманға  сай  жарақталып, 

көркемделуі 

арнайы 

мамандардың араласуымен жүзеге асады. 

•  Интерьер  дизайнері  –  үйіміздегі 

немесе  кеңсеміздегі  жиһаздарымызды 

талғаммен орналастыра білетін мамандар. 

Бұл  да  қазіргі  заманның  таптырмайтын 

мамандары. 

• Импрессарио немесе продюсер – 

түрлі  мерекелік  іс­шараларды  ұйым дас­

деушілер.  мұндай  мамандар  топ  құрып 

жұмыс істейді. •  Клипмейкер  –  бейне  және  дыбыс 

жазу  маманы.  Олар  жарнама  идеяларын 

ойлап тауып, қысқа бейне хабарламалар 

жасайды.


•  Колорист  –  түстерді  ұтымды  қол­

данудың маманы. •  Көркемдік  суретші  –  басылым­

дарды көркемдік және техникалық жағы­

нан әрлеуші маман. 

•  Грим  жасаушы  суретші  –  бұл  ма­

ман дықтың  құрамына  төрт  мамандық 

сиып кетеді. Яғни шығармашылық бір лес­

тік  деп  атауға  болады.  Бұл  бірлікке  қою­

шы­режиссер, қоюшы­оператор, қою   шы­

суретші  және  сахналық  киім  таңдау  мен 

грим жасау суретшісі кіреді. Суретші кейіп­

керге тән бет­бейнені жасап, режиссермен 

тығыз  байланыста  жұмыс  істейді.  Өзінің 

шеберлігімен  кез  келген  адамның  бет­

бейнесін  түрлендіріп,  пластикалық  грим 

жасайтын мамандар өте сирек. Кез келген мамандық, әсіресе, шығар­

машылық  мамандықтар  адамның  жан 

сұлулығын талап етеді. Маман дығымызға 

тек  қажеттілік  немесе  міндет  ретінде 

қарамайық. 

Айнұр СенбаеВа

Түркі опера театрларының кеңесі құрылды

Бұл  жолы  Түркия  астанасы  анкарада 

алыс­жақын  түркі  елдерінің  опера  және 

балет  театрларының  басшылары  мен 

опера әншілері бас қосты. Қаңтардың 12­

сінде  басталған  іс­шара  бірнеше  күнге 

созылып,  кеше  өз  мәресіне  жетті.  ТҮрК­

СОЙ­ға  мүше  мемлекеттерден  келген  14  

театр  басшысы  ұйымның  штаб­пәтерін де 

өткен  екі  күнгі  басқосудың  нәтижесінде  

ТҮрКСОЙ  Опера  және  балет  театрлары 

директорларының  кеңесін  құруға  шешім 

қабылдады. Әзірбайжан, Түркия, Қырғыз­

стан,  Татарстан,  Башқұртстан,  Солтүстік 

Кипр және Қырым автономиясының театр 

басшылары қатысқан жиынға Қазақ стан­Өткен жылда түркі халықтарының мәдени 

өміріндегі ірі іс-шараларды ұйымдастыруға 

ұйытқы болған ТҮРКСОЙ халықаралық ұйымы 

жаңа жыл басталысымен тағы да түбі бір түркі 

жұртының болашақ  рухани  байланыстарының 

беки түсуіне негіз қалайтын жаңа бастамасын іске 

асырды.

нан   абай  атындағы  Қазақ  мемлекеттік 

академиялық опера және балет театрының 

директоры Қуаныш Оразғалиев және 

К.Байсейітова  атындағы  Ұлттық  опера 

және 


балет 

театрының 

директоры 

Төлеубек  Әлпиев  келді.  Түркия  мәдениет 

және туризм министрі ертоғрұл гүнай мен 

ТҮрКСОЙ Бас хатшысы Дүйсен Қасейінов­

тің қатысуымен өткен директорлар кеңесі 

түркі  республикаларындағы  опера  және 

балет  өнерін  дамыту,  репертуар  мен 

өнерпаздар  алмасу,  ортақ  фестивальдар 

ұйымдастыру  мәселелерін  талқылап, 

қорытынды құжаттарға қол қойды. 

Дәл осы күндері анкарада өтіп жатқан 

«ТҮрКСОЙ    опера  жұлдыздары  –  «аида»  

операсында» атты екінші ірі жоба да осы 

басқосуға  орайластырды.  Сөйтіп,  басты 

партияларын  Қазақстан,  Қырғызстан, 

Татарстаннан  келген  түркі  халықтарының 

талантты  опера  әншілері  орындаған  

Верди шығармасы көрерменге ғана емес, 

театр  басшыларына  да  үлкен  ой  салды. 

Себебі бұған дейін анкара театрында бұл 

партияларды,  негізінен,  европалық  не 

жергілікті  өнерпаздар  ғана  орындап 

келген  болатын.  ең  бастысы,  талғампаз 

көрерменнің операны түркі халықтарының 

талантты  әншілерінің  еуропалықтардан 

бір  мысқал  да  кем  орындамайтынына 

көздері  жетті.  Жергілікті  өнертанушы лар­

дың  бірі  бар  ынтамызды  Батысқа  аудара 

бермей, шығыстағы өз бауыр ларымызға 

да  назар  салайық  деп  қалды.  аталған 

жобада Қазақстаннан келген белгілі опера 

әншісі  гүлзат  Дәуірбаева  «аида»  опера­

сындағы басты кейіпкер аиданы сомдады. 

Әсем сопраноның орындауын дағы траге­

диялық  бейненің  көңіл  қатпарындағы 

түрлі  толқыныс  кінәмшіл  көрерменнің  де 

жүрек қылын тербетіп, талайлы тағдырды 

тарих сахнасынан театр сахнасына  тірілтіп 

әкелгендей күй кеш тірді.

Театр  тойы  мұнымен  біткен  жоқ. 

Қазақстан,  Қырғызстан,  Түркия  опера 

әншілері  бірігіп  ескішеһир  және  афион 

қалаларында тағы екі концерт қойды. Бұл 

шараға  да  еліміздің  атынан  қатысқан 

гүлзат Дәуірбаева латиф Хамидидің әйгілі 

«Қазақ вальсінен» бастап, бірнеше ұлттық 

және классикалық шығармалар орындап, 

түрік  бауырларымыздың  ыстық  ықыла­

сына бөленді.

Кеше  ТҮрКСОЙ­дың  ұйымдастыруы­

мен  Түркияның  Ыстамбұл,  анкара,  ескі­

шеһир, афион қалаларында бір апта бойы 

өткен  түркі  халықтарының  опера  өнерін 

дамытуға бағытталған бірнеше ірі шара өз 

мәресіне жетті. 


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.72 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет