Заманауи әлемдегіжүктеу 53.66 Kb.
Pdf просмотр
Дата25.04.2017
өлшемі53.66 Kb.

Қ азақстан  Республикасы  Білім және ғы л ы м   министрлігі 

«Б олаш ақ» академиясы

Министерство  образования  и  науки  Республики  Казахстан

Академия  «Б олаш ак»«Заманауи  әлемдегі 

ғылым  мен  білім»

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция

материалдары

Материалы

Международной научно-практической конференции

«Наука  и  образование в 

современном  мире»

«4 » 


Г\К> 

г±г» с$г>

 оТ-» 


С'5'» гф-»

*

 «Ж» <Ж» сФ«» 

«Ж» 

«Ж»


«5с епсе апсі  Ебисаііоп  іп 

тосіегп 

у у о гіс і

»

Тһе таіегіаіз о ( іһе іпіегпаііопаі зсіепііһс-ргасіісаі

соп(егепсе

Том 3

Қ ар аган ды

Б ол а ш а қ -Б а сп а

2016


«Көшбасшылық- тәжірибені жетілдірудің басты  құралы  атты  коучинг.

Келесі  қадамда 

Ро\\ ег  РоііП 

программасындағы 

«Командный  коучинг»  атгы  бейне 

матерериалды  көріп,  өз ойларын постер жасай отыра қорғауға берілген  еді.  Бейне материалдағы 

мазмұнды  эріптестерім  ү.ікен  жауапкершілікпен  карай  отыра  қорғады.  Постер  қорғау 

барысында интернет көзінеі і  алынган материалдарды  пайдалана отырып жэне  біздің мектептегі 

кездесіп  жатқан  оқиғалармен  де  салыстыра  корғаған  Б  атты  әріптесімнің  тақырьшты  талдауы 

әріптестерімнің 

көңілінен  шыққандығы  байқалды.  Постер  соңында «Көшбасшы-мұғалімнің  6 

бағыты»  слайдына  көз  шолу  жасай  отыра түсініктемелер  берілді.  «Табиғат лирикасы»  дыбысты 

бейне  материалын  тындай  отыра,  өмір  жайлы  толғаныс  сезімдеріне  ықпал  еттік. 

Коучинг 


тақырыбы:  «Диалогтік  окыту  арқылы  оқушылардың  танымдық  қабілеттерін  арттыру»  болды. 

Сабақ 


үрдісіндегі 

диалоіты қ  оқытудың 

маңызын 

ажырату,талдау 

құралдары 

туралы 


мұғалімдердің  білімдерін  жетілдіруді 

мақсат  етіп  қойдым. 

Коучингтен  күтілетін 

нәтижелер:мұгалімдер  диа іогтық  оқыту  туралы  тұсінігі  жаң-жақты  қалыптасады,тэжрибеде 

түрлерін  қолдана  біледі. 

Ең  алдымен  сәлемдесіп  болған  соң  топтарға  бөлу 

үшін 

қатысушыларға (32 

адам) 


геометриялық 

фигуралар 

кеселген 

қағаздар 

тілімшелерін 

тараттым,геометриялық  фи  уралар  арқылы  6  топқа  бөлінді.  Психологиялық  жағымды  ахуал 

орнату  мақсатында  жұп  бір-біріне  жақсы  тілек  айтты.  Аудиторияда  жағымды  психологиялық 

ахуал  қалыптасқандығын  к\гысушылардыңжүзіндегі  эмоцияларынан  байқадым.  Келесі  кезекте 

қатысушылар  назарына«Сэбилер  ұні» 

атты  бейнефильм  ұсындым.  Ой  қозғау  үшін 

«Назарларыңызға 

ұсынылған 

бейнефильмнен  сіздер  не  көрдіңіздер?  Не  туралы  деп 

ойлайсыз?деген  сауал  тастадым.  Топ  мүшелері 

өз  ойларымен  бөлісті.Бір  байқағаным,  топ 

мүшелері  өз  ойларын  жинақтап  дәлел-уәждерін  нанымды  жеткізе  алмағаны.Сондықтан 

жетелеуші  сұрақтар  қоя  отырып,өз  сауалыма  жауап  алуыма  тура  келді.  Әріптестеріме  шағын 

слайдтан шолу жасадым.  Диалогтік оқытудың түрлеріне тоқталдым.

Қорыта  келе,  белгілі  педагог  К.Ушинскийдің  «Мұғалім  -   өзінің  білімін  үздіксіз  көтеріп 

отырғанда  ғана  мұғалім,  ал  оқуды,  ізденуді  тоқтатысымен  оның  мұғалімдігі  де  жойылады» 

деген пікірімен аяқтағым келеді.

Әдебиеттер тізімі:

1.  «Назарбаев  Зияткерлік  мектептері»  Д Б Б ¥  Педагогикалық  шеберлік  орталығы. 

Мұғалімге арналған нұсқаулық,  2014.-66.

2.  «Қазақстан  мектебі»  Алматы  2006. №7-8.-146.

3.  «Қазақстан мектебі»  Алматы  2015. №6  .-206.

4.  Мусаева С.А.Бегелиев Т.«Жас ерекшелік педагогикасы» Астана.  2006.-166.

ӘОК 371.31

БІЛІМ  БЕРУДЕ АҚГІАІАТТЬІҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЬІҚ ТЕХНОЛОГИЯ ҚЫЗМЕТІ

Займолдина Ж.Г.

«Өрлеу» біліктілікті  арттыру Үлттыц  орталыеы АҚ  филиалы Ацтобе облысы  бойынша 

ПҚБАИ. Ақтөбе қ.,  Қазақстан Республикасы

Білім  берудің мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас  пайда болды.  Жаңа формация мұғалімі 

инновациялық  оқыту  тәсілдерін  меңгеруі  шарт.  Қазақстан  Республикасы  «Білім  туралы» 

Заңында 


«Оқытудың 

жаңа 


технологияларын, 

оның 


ішінде 

кәсіпгік 

білім 

беру 


бағдарламаларының  қоғам  мен  еңбек  нарығының  өзгеріп  отыратын  қажеттеріне  тез 

бейімделуіне  ықпал  ететін 

кредиттік, 

қашықтан  оқыту, 

акпараттық-коммуникациялык 

технологияларды  енгізу жэне тиімді  пайдалану» деп атап  көрсетілген.  [1]

Бүгінде 

жалпы  орі а  білім  мазмұнын  жаңарту,  ұлттық  мектептердің  үлгісін  жасау 

бағытында  оқытудың  жаңа  технологияларды,  инновациялык  көзқарастарды  енгізу  сияқты  оң 

өзгерістер еліміздің мектеп іерінің кызметін жаксартуда да үлкен өзекгілікке ие болып отыр.

Осыган орай,  бүгінгі  \ стаздардың алдында оқушыга білім,  білік, дағдыларын игертіп қана 

қоймай,  қабылдауын,  ойлауын,  қиялын,  сезімдерін,  ерік-жігерлерін,  ягни  жан-жақты,  азат, 

шығармашыл,  өз  бетімен  жұмыс  жасай  білетін,  бәсекеге  қабілетті  жеке  тұлғаны  дамыту 

міндеттері де тұр.

338


Қазіргі  заманның  даму  қарқыны  мұгалімдерден  шығармашылығын  жаңаша,  ғылыми- 

зерггеу  бағытында  құруды  галап  етеді.  Сондықтан,  XXI  ғасырдың  информатика  ғасыры,  яғни 

ақпараттандыру технологиясы дамыған заманда мемлекетіміздің болашағы -  жас ұрпаққа заман 

талабына сай  білім  беріп, жан-жақты  дамуына ықпал  ету  мұгалімнен  шығармашылық  ізденісті, 

улкен сұранысты талап етеді. [2]

Талай  ғасырдың сын  елегінен өткен,  элемді меңгерудің мейлінше бай тэжірибе-тағылымы 

небір  тарихи  дэуірлердің  рухын  жинақтаған,  арман-ойларын  уақыт  сүзгісінен  еткізген  таным 

теориясының  қазіргі  педагогикадағы  маңызы  зор.  Окыту  урдісі  екі  жакты  урдіс  болғандыктан 

оқушыньщ  өзіндік  жұмысы,  дербес  шығармашылық  іс-әрекеті  мұғалімнің  басшылыгымен 

катар, 


олардың 

ізденімгіаздығын, 

белсенділігін, 

өз 


ықыласымен 

жасайтын 

әрекетке 

қызығушылығын қажет етеді.[3]

•  Акпараттық-комм} никациялык  технологиялардың  мүмкіндіктерін  мұғалімдердің  іс- 

тэжірибелерін  қолдануда окушыга берер төмендегідей тиімділіктері аңғарьшды:

•  түрлі  ақпараттық.  бейнелік,  дыбыстык  анықтамалар  арқылы  білімін  жан-  жақты 

жетілдіреді, дамытады;

•  өз бетінше сарамаі ідық тапсырмаларды  орындайды;

•  тақырыптан  қалыі  кеткен  немесе  дұрыс  түсінбеген  тақырыпты  қосымша  кайталауға 

мүмкіндік беріледі;

•  пэнге қызығушылығы,  үздіксіз  ізденісі  артады;

•  ойлау,  есте сақтау,  пікірсайыстық қабілеті дамиды;

•  өз ойын сызба, сурет,  кескіндеме, кесте, графиктік модельдер түрінде жеткізеді;

•  түрлі бейнелік,  сілг емелік, нұсқаулық тапсырмаларды орындайды;

•  түрлі деңгейдегі тест тапсырмаларын орындап өзінің алган білімін тексереді.  [4]

•  Ақпараттык-комм\ никациялық  технологиянын  мұғалім  жұмысына  ең  тиімдісі  -  

оқушылардың  білім  олқылықтарына  үнемі  зерттеу  жасап,  түзету  жұмыстарын  жүргізуге 

пайдасы зор.

Компьютер  жэне  акнараттық  технологиялар  негізінде  мектептердегі  оқыту  процесі 

оқушының  жаңаша  ойла>  қабілетін  калыптастырып,  оларды  жүйелік  байланыстар  мен 

зандылықтарды табуға  итеріп,  нәтижесінде - өздерінің шығармащылық әлеуетінің  артуына жол 

ашады.  [2]

Ақпараттык-коммунилациялық 

технологиялар 

зерттелетін құбылыстардын, 

объектілердің,  үдерістердін  тек  сыртқы  сипатын  гана  емес,  олардың  ішкі  мэнін,  сондай-ақ, 

табиғаттың  жэне  когамның  жеке  құбылыстары  арасындагы  байланыстарды  ашып  көрсетуге 

мүмкіндік береді, білім  бер>  ісінде ақпараттарды даярлап,  оны  білім  алушыга беру  процесі.  Бұл 

процесті  іске асырудың  негіггі  құралы компьютер болып табылады, сол себепті казіргі  мектепке 

шығармашылык  ізденіс  кабілеті  дамыған,  жаңа  педагогикалық 

технологияларды  жете 

меңгерген,  мамандық  шеберлігі  қалыптаскан  жаңа  ақпараттық  технологиялардың  тілін  білетін 

мұғалім  қажет.

Қазіргі  таңда  ақпараітык-коммуникациялық  технологияларды  қолдану  -   мұгалімнің 

окушыларға  көп  материал  беру  емес,  накты  меңгерте  отырып,  нақгы  тірек -сигнал  есебінде  өз 

білімін  одан  эрі  дамытып,  арбір  құбылыстың  мэнін,  ерекшелігін,  сапалық деңгейін  анықтауға 

үйрету.

Ақпараттык  білімді  игертуде:  таным,  қабылдау  кезінде  бейнелерді  құру,  ең  алдымен, бейнелі  ес,  көрнекі-бейнелі  ойлау, шығармашылық ойлау  елесі, жан-жақты  керіністер  қабылдау, 

сөздік-логикалык ойлау,  сөздік- ойлау, ес, сезім қатынастары қамтылады.

Ақпараттық-коммуни кациялық  технологиялар  аркылы  оқушыларға  ғылыми  ұғымдарды 

түсіндіруді  жэне  олардың  қабылдауын,  түсінуін  жеңілдетуге  мүмкіндік  беріп,  мұғалімдерге 

сабак 

беруде 


көмектесе і ін 

маңызды 


құрал 

ретінде 


пайдалану 

арқылы 


танымдық 

кызыгушылықты  арттырудың  мүмкіндігі  жоғары  деп  санаймыз.  Сондықтан  оқыту  барысында 

осы технологияларды тиімді  қолдану  маңызды болып саналады.

Осы  негізде  окушылар  тек  біліммен  қаруланып  қана  қоймай,  өздігінен  білім  алуды 

дамыта  отырып,  үздіксіз  өз  бетінше  оқуға  ынталануына  қажеттіліктерін  тудырады.  Осы 

мәселелердің жүзеге  асу  жолдарына  себепкер  ақпаратгық-коммуникациялық технологиялардың 

эрқайсының  өзіндік  окушыға  беретін  ықпалы  жоғары  болады.  Электрондық  есептеуіш 

техникасымен  жұмыс  істе\  барысында  оқушы  материалды  толық  меңгереді,  теориялық  жэне 

эмпирикалық  ойлауы  бірке  ікі  дамиды,  білім  жэне  білік  дағдысы,  қызығушылығы,  танымдық 

кызығушылығы  артады,  ал  мұғалім  оқушылардың  зейінін  әзіне  тарту  жетістігіне  ие  болады.

339


Елуқызы А.,  Омарова А.Т.

5ТАТІ8ТІСА 6.0 бағдарламасының кемегімен нейрондық желіні  құру мысалы

321

Ермекова Г. А.

Математика пэнін оқытуда ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдалану

324

Есендаулетова Ж.Т., Жумагулова С.К., Мухамендина К.Т., Токсеит Д.К.

Методы аутентификации в программных системах

325

Есжанова А.Ө., Омарова А.Т.

Ықтималдықтар теориясын  ағы модельдеу мысалдары

328

Жиликбаева Т. И.

География  сабағында  ақпараттық  технологияларды  пайдалану  арқылы  оқушылардың 

құзіреттілігін қалыптастыр}

332


Ж ирова А.А., Грузина Е.В.

Разработка  электронного  учебника  как  компонента  информационного  образовательного 

пространства

333


Жусупбекова С.  И., Кажекбер Ж.

Оқытуға заманауи көзқарас

336

Займолдина Ж. Г.

Білім беруде ақпараттық-коммуникациялық технология қызметі

338

Зулхадылова Ф.

Ақпараттық технологияны колдануда эксперттік жүйенің маңыздьшығы

342

Иржева О.В.

Информационные технологии на уроке физики

343

Ишанов П.З., Абитаева  Н.Е.

Информационные технологии как мотивационные средства обучения учащихся

345

Кажикенова С.  Ш., Башимова К.М.

Математическое моделирование течения  расплава в плавильной ванне

348

Кадирсизова К.А.

Жаңа әдіс -  тэсілдерді  қолдана отырып  қазақ тілін оқыту»

352

Касымова Н.К.,Омарова А.К.

Ақпараттық  және  коммуникациялық  технологиялардың 

оқыту  жүйесінде 

тиімді 


пайдалану

353


Койшигарина  Б.Б.

Инновационные технологии  обучения с применением  икт на уроках физики

356

Конысбаева К.Б.

Технология сабағында инновациялық технологияны  қолданудыңтиімділігі

358

Магауина А.  К., Сапабеккызы Г.

Заманауи оқыту технология.іары-білім жүйесін жаңгыртудың жаңа міндеті

363

Макажанова З.Ш., Контарбаева Ш.Р.

Акпараггық-коммуникация. ыктехнологияны математиканы оқытуда қолдану тиімділігі

365

Мамбетова  С.Ш., Ескерови  З.А., Мусабекова А.О.

Креативті  менеджмент 

ақпаратгық  технологияларды  заманауи  басқарудың 

қазіргі 


философиясы

367


Мухамеджанов М.О.

Тарих сабагында жаңаша әдіс -  тәсілдерді қолдану»

369

Мухаметжанова А.О., Скакова А.Қ., Алишев Б.Ж.

ЖОО-ң оқу  процесінде элекгронды  оқулықтарды  пайдалану  ерекшелігі371

410


жүктеу 53.66 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет