Заң бойынша отандық теле ар на лардағы қазақ тілінің үлесі 50 пажүктеу 0.64 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата11.01.2017
өлшемі0.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6

ИӘ

Заң бойынша отандық теле ар-

на лардағы қазақ тілінің үлесі 50 па-

йыз дан кем болмауы керек. Демек, 

бұл көрсеткіш бұдан да көп болуы 

мүм кін. Алайда көптеген арнадағы 

ана тіліміздің арасалмағы 50 па-

йыз 


дан анағұрлым төмен болып 

тұр  ғаны жасырын емес. Кейбіреуінде 

бұл көрсеткіш жоғары шығар. Бірақ 

мә селе санда емес, сапада болса 

ке рек. Күні кеше ғана Астанада өт-

кен бір жиында тағы да телеарналар-

да ғы қазақ тілінің жағдайы сөз бо-

лып ты. Жиналғандар «телеэфирдегі 

қазақ тілінің 50 пайыздық үлесінің 

орындалу мерзімін тағы да 2015 

жылға дейін соза тұру керек» деген-

ді айтыпты. Тіл мәселесін бұлай са-

ғызша соза беруге бола ма? Осы 

бастан қолға алмаған мәселе ертең 

шешіле қойылатынына кім кепілдік 

береді?  Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

Геннадий ЗЮГАНОВ, 

РФ Мемдумасының депутаты:

– Мен Путиннің орнында бол-

сам, ондай министрді таяқтап жүріп 

қуып жіберер едім. Ал маған ол әлі 

ұра тындай арақашықтыққа жақын-

даған жоқ. (РФ білім министрі Андрей 

Фурсенко туралы айтқан сөзі, www.

topnews.ru сайтынан)

№35 (487) 

26 ақпан

сенбі


2011 жыл

...де

дiм-ай, а

у!

3-бетте

Серік АБАС-ШАХ, 

«Хабар» телеарнасының бас 

продюсері:

Серік ӘБІКЕНҰЛЫ, «Алматы» 

телеарнасы бас директорының 

орынбасары:

4-бет

4-бет

5-бет

ОЙ-КӨКПАР 

«Артық туған 

Абылай...»

XXI ғасырда Жаратқан 

«жаңылысты» ма?

Сабыр Рақымов 

Ш.Рашидовтың 

көшесін тартып алды

Эфирдегі қазақ тілінің 50 пайыздық үлесінің орындалу мерзімін созбай, дереу жүзеге асыра аламыз ба?

Республикалық деңгейдегі біраз телеарна 

таяуда сандық стандартқа өтіп, еліміздің 

барлық аймағына дерлік таралу мүм  кіндігіне 

ие болған. Осы мүмкіндікке енді аймақтық 

жекеменшік телеарналар да қол жет кізгісі 

келетін сияқты. Алайда талпыну бір басқа да, 

тиісті талап үдесінен табылу бір басқа екенін 

ескерсек, олар бұған қаншалықты дайын? Әрі-

беріден соң, аймақтық деңгейдегі телеарнаны 

республикалық ауқымға шығарудың қажеттілігі 

бар ма? Осы және басқа да түйткілді сауалдар 

кеше Астанада талқыға түсті.

ДАТ!

6-б

етте

Мұхтар ӨТЕУОВ:

Баласын музыкаға 

беретін қазақтар 

азайып барадыwww.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

146,00

201,52

5,05

22,21

1,37

12068,5

1905,13

1808,83

112,13

1415,20

Аймақтық жеке телеарналар 

бәсекеге лайық па?

 «Жаңа технологияға көшу барысында 

аймақтық жеке телеарналарды қалай сақ-

тап қалу керек, оның келешегі қалай 

болмақ?» деген тақырыпта өрбіген дөңге-

лек үстелге Байланыс және ақпарат ми-

нистр лігінің, Әділет министрлігінің лауа-

зым ды тұлға лары, Парламент Сенаты мен 

Мә жіліс де путаттары, жергілікті билік өкіл-

дері, отан дық телеарналардың жетекшілері 

қатысып, пікір алмасты. Дүрліккен мәселені 

екі жақ болып шешу үшін бетпе-бет сөйле-

суді жөн көріпті. 

– Бүгінгі таңда Қазақстанда 40-тан 

астам аймақтық жеке телеарналар жұмыс 

жасап келеді екен. Өздерінің студиялары, 

тұ рақты ұжымы бар. Олар да өздерін кон-

тент өн діру шілерміз деп есептейді. Жер-

гілік ті халықтың сенімін алып, өмірін жақ-

сарту мақсатында атсалысып жатқан бір-

ден бір ақпарат көзі деп санайды. Сон дық-

тан да жаңа технологияның мүмкіндігін 

пайдала нуға олар да құқылы. 

Жалғасы 3-бетте   

ЖОҚ 

– Ұлттық телевизияны дамыту 

үшін, ең алдымен, оның сапасын 

арт тыруға күш жұмсау қажет. Теле-

ар 

налардағы қазақ тілінің үлес сал мағын арттыру – эфирді ешкім 

көр мейтін, қызықсыз, жеңіл-желпі 

бағ дарламалармен толтыру емес.

Біздегі арналардың көбінде қа-

зақ тіліндегі хабарлардың көрсе ті-

лімі прайм-таймға негізделмеген. 

Жалпы, мемлекеттік тіл мәселесі 

– елі міздегі барлық саланың басты 

проб лемаларының  бірі.  Осының 

ішін  де телеарналардағы тіл жағ -

дайының ақсап тұрғаны рас. Менің-

ше, қа зіргі уақытта мемлекет бір те-

ле ар на ны  қоғамдық  деңгейде  хабар 

та ра татын дәрежеге жеткізіп, оған 

бар лық мүмкіндікті жасауға ты ры-

суы керек. Кәсіби білікті, мық  ты ма-

  мандардың  басын  бірік ті ріп,  жақ сы 

бір арна жасауға болады.  Кеше елордада отандық телеарналардың мәселесін 

қараған жиын өтті. Онда телерадиохабарларды тарату 

жөніндегі заң жобасын әзірлеуге қатысты бірқатар мәселе 

талқыға түсті. Сонда қазақстандық телеарналардағы 50 

де 50 принципінің толыққанды жүзеге асырылмай 

отырғандығы өзекті мәселе ретінде ортаға тасталды. 

Себебі арнайы заңда көрсетілгендей, «қазақтілді 

хабарлардың үлес салмағы 50 пайыздан кем болмауы 

тиіс» деген талапты біз осы уақытқа дейін орындай алмай 

отырмыз. Елімізде хабар тарататын телеарналар 

жиынтығын алып қарасақ, қазақ тілінің көрсеткіші небәрі 

10 пайыздың төңірегінде ғана екен. Алайда мамандар 

бұл мәселені шешуді 2015 жылдарға шегере тұруды жөн 

көріпті. Осылайша теледидардағы қазақшамыздың 

жағдайы әл-әзір оңала қоймайтын сияқты. Ал біз 

эфирдегі қазақ тілінің үлесін 50 пайызға жеткізу мерзімін 

созбай, дереу жүзеге асыра аламыз ба? Бұған сіз не 

дейсіз?

ІНДЕ


Т

«ЖРВИ-мен және тұмаумен ауырғандардың көбеюі 

байқалады және эпидемиологиялық маусым да әлі 

аяқталған жоқ. Сондықтан эпидемиологиялық бол-

жам ға сәйкес, ауру-сырқаудың екінші толқыны таяу, 

біз ауруға қарсы шараларды жалғастыра бер мекпіз», 

– деді А.Есмағамбетова. Санитарлық-эпи де миология-

лық қадағалау комитеті өкілінің мәлі ме тінше, бұл 

маусымда Қазақстанда жіті респираторлы ви рустық 

инфекцияның барлығы 746 321 оқиғасы тіркел ген. 

Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыс тырғанда, 1,2 

есеге аз. Биыл тұмаудың 557 дерегі есепке алынды. 

Ауру жұқтырғандардың басым бөлігі – 14 жасқа 

дейінгі балалар. А.Есмағамбетованың мәлім деуінше, 

қазіргі уақытта А және В типті тұмаудың цир к уляциясы 

байқалып отыр. Мамандардың сөзіне қарағанда, 

тұмаудың екінші толқыны наурыз айының соңына 

таман таралуы мүмкін. Болатбек МҰХТАРОВ

Мамандар тұмаудың 

жаңа толқынынан 

сақтануды ескертеді

Елімізде тұмау мен жіті респираторлы 

вирустық инфекциялардың жаңа толқыны 

байқалуы мүмкін. Бұл туралы кеше Денсаулық 

сақтау министрлігінің селекторлық жиынында 

Санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау 

комитеті төрағасының орынбасары Айжан 

Есмағамбетова айтты.

ЖӘДІГЕР


Мағжанның суретін Ленин құтқарып қалыпты

Мағжанның мұражайында 

Лениннің суреті неге тұр? Бұл 

сауалды ақын Мағжан Жұ ма-

баевтың туған ауылы Сарытомар-

дағы мұражайға бас сұққан 

адамдардың көбі қояды. Сұрауға 

дәті бармағандары өздерінше 

топшылайды, «сол баяғы тірі 

жүрген коммунистердің ісі шығар» 

дейтіндер де бар. Шынымен де, 

қалалардағы тас мүсіндеріне 

дейін алынып тасталып жатқанда, 

поэзия пайғамбары атанған қазақ 

ақыны мұражайының қақ төрінде 

маңдайы жалтырап «күн көсемнің» 

тұруында не сыр бар? 

Ербақыт АМАНТАЙҰЛЫ

Мағжан – дәл осы Ленин бастаған, 

ке йін Сталин қостаған қатыгез саясаттың 

жа зықсыз құрбандарының бірі. Оған «ха-

лық жауы» деген жала жабылып, 1938 

жылы атылып кеткені белгілі. Бірақ соңғы 

ке здері ақын атылмапты, оны Сібірде Ба-

уыржан Момышұлы көріпті-міс деген 

әңгімелер арагідік айтылып қалып жүр. 

Бұл басқа бір мақалаға өзек болмақ, біз-

дің айтпағымыз – мұражайдағы Влади-

мир Ле ниннің суреті хақында. 

Мұражай директоры Айгүл Жүніс бае-

ваның айтуынша, пролетариат көсемінің 

су реті мұражай соңғы рет күрделі жөн деу-

ден өткізілген кезде қойылған екен. Оның 

өзіндік сыры бар. Кезінде қанішерлер қа-

зақтың қаймағы саналған азаматтардың 

жанын ғана алып қойған жоқ, мұраларын 

тү гел жойып, тіпті бейнелерін де халықтың 

са насынан жоғалтуды көздеді. Мағжанға 

айып тағылып, айдалып кеткен кез. Кезек 

туыс тарына да келген. Жендеттер ағасы 

Әбе мү сілімнің үйін тінтуге кіріседі. Мағ-

жан ның қолжазбаларын, кітаптарын, тіпті 

су реттеріне дейін түгел алып кетеді. Сол 

кез де Әбемүсілім інісінің бір суретін төрде 

ілу лі тұрған Лениннің портретінің артына 

ты ға  қояды. 

Жалғасы 3-бетте   

Салтан СӘКЕН

Мансұр Х


АМИТ (фо

то)


РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№35 (487) 26.02.2011 жыл, cенбіwww.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz?

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

САЯСИ  БЮРО

СЕНАТ

БӘСІРЕ СҰХБА

Т

Қаржы құжатында қамтылғанның бәрі-не бұрылмай-ақ, бастыларын бір шолайық. 

Алдымен 2011 жылға қатысты Үкіметтің 

болжамына қарайық. Экономикалық даму 

және сауда министрлігінің «сәуегейлері» 

биылғы жылдың көрсеткіштерін жағымды 

етіп көрсетіпті. Мәселен, биыл жалпы ішкі 

өні мнің өсімі 5 пайыз деңгейінде баға лан-

ған. Бұл былтырғы болжамнан 1,9 пайызға 

жо ғары әрі номиналды мәні 2 трлн 567,6 

млрд теңгеге ұлғаюы тиіс. Министрліктің 

бағалауы бойынша Қоян жылы ауыл 

шаруашылығы өнімі 5 пайызға өседі. Ал 

өнеркәсіп өнімінің көлемі – 4,8 пайыз, тау-

кен – 3,5 пайызға, өңдеу саласы 7,3 па-

йыз ға артады. Мұнай өндіру 81 млн тонна 

деңгейінде болжанады екен. Қазақстанның 

экспорты 60 млрд доллар шамасында 

күтіледі. 

Мінеки, осындай жайлы болжамның 

не гізінде бюджет кірістері бұрынғы жос-

парға қарағанда 207,9 млрд теңгеге өсіп 

тұр. Осы кіріске былтырғы қалдықты қосып 

есептеген Қаржы министрлігі бюджеттің 

шығысын 301,3 млрд теңгеге ұлғайтып, 

қайта бөліске салған. Мұның ішінде Елбасы 

Жолдауын іске асыруға арналған шығыстар 

232,2 млрд теңгені құрап отыр. Атап айт-

сақ, «Жұмыспен қамту – 2020» жаңа бағ-

дарламасына – 40,2 млрд теңге, білім 

беру ге – 20,5 млрд теңге, денсаулық сақ-

тау ға – 7,1 млрд теңге, сапалы ауызсумен 

қам тамасыз етуге 8,2 млрд теңге жұмса-– Ел Тәуелсіздігіне биыл – 20 жыл. 

Осынау ұлық мерекені шығыс өңірі 

қалайша атап өтпек. Қандай іс-

шаралар қолға алынбақ?

– Тәуелсіздік деген – біздің ата-бабала-

ры 

мыздың сан ғасырлар армандаған, кешегі Алаш қайраткерлері әзиз жанын 

құрбан еткен қасиетті дүниесі. Сол бабалар 

көре алмаған Тәуелсіздіктің бақытын сезіну 

біздің ұрпақтың маңдайына жазылды. Бұл 

мерекені қандай ауқымды масштабта 

тойласақ та жарасады. Тәуелсіздікті атап 

өтудегі ең бірінші мәселе, той тойлау емес, 

ой түю болса керек. Тәуелсіздіктің 20 жыл-

дығын мерекелеу туралы Елбасының бе-

кіткен арнайы тұжырымдамасы мен бағ-

дарламасы бар. Соған сәйкес, облыс әкімі 

Бердібек Сапарбаевтың тапсырма сымен 

облыстық деңгейде атқарылатын іс-

шаралар жоспары жасалды. Бұл жоспар 

бойынша осы жылдың әрбір айына айдар 

тағылып, атқарылар іс-шаралар бекітілді. 

Негізгі мақсат – еліміздің әрбір тұрғынының 

санасына Тәуелсіздіктің қастерлі ұғым 

екенін сіңіру. Сондықтан біздің облысы-

мыз дың әрбір қаласында, әрбір ауданын-

да, әрбір ауылдық округтерінде, әрбір ме-

кемелер мен өндіріс орындарында Тәуел-

сіздіктің 20 жылдығы кеңінен және маз-

мұн ды түрде аталып өтіледі. Бұл – бір. 

Екін шіден, облыс әкімінің бастамасымен 

«20 жарқын іс» жобасы басталды. Мұндағы 

мұрат – осы жоба аясында жоғарыда айт-

қан 


дай әрбір қала, әрбір аудан, әрбір 

ауыл дық округ, әрбір мекеме, әрбір кәсіп-

орын дар өздерінің шеңберінде 20 жарқын 

іс тындыруы тиіс. Өзіңіз жақсы білесіз, бұ-

ған дейін облыс басшысының мұрындық 

бо луы мен қолға алынған «Туған жерге тағ-

зым» акциясы шеңберінде біздің өңірден 

шық қан, бүгінде сыртта жүрген, Алматыда, 

Астанада немесе басқа да үлкен қалаларда 

жүрген қалталы азаматтар өздерінің туған 

ауылына, туған жеріне келіп әрқайсысы 

әртүрлі көмек көрсетті. Бірі дәмхана салды, 

бірі қонақүй тұрғызды, бірі спорт кешенін 

көтерді, бірі туған ауылының тоз-тозы 

шық қан жолын жөндеді, бірі жарық орнат-

ла ды. Үдемелі индустриялық-инновация-

лық даму бағдарламасына 56,9 млрд тең-

ге көзделсе, кезек күттірмейтін шығыстар 

69,5 млрд теңгені құрапты. Сөйтіп, эконо-

ми ка министрінің болжауына сүйеніп, қа-

ра жатты қайта сапырған Қаржы министрлігі 

бюд жет тапшылығын 93,3 млрд теңгеге 

ұлғайтқан. Бұл 95,8 млрд теңгені құрайды 

және жалпы ішкі өнімнің 2,9 пайызына 

тең. Бюджет үшін жауапты екі министр 

баян дамаларын бастан-аяқ оқып шыққан 

соң, Ұлттық банк өкілі де бұған дейін бір-

не ше мәрте талқыға түскен өз «болжам да-

рын» алға тартты. Негізгі баяндама осымен 

бітті. Сенаторлар да сөзбұйдаға салып көп 

соз ған жоқ, тіпті есеп-қисапқа бас қатыруға 

құ 


лықсыздық танытқандай залда бірер 

ми нут «өлі тыныштық» орнап қалды. Оты-

рыс қа жетекшілік еткен Сенат төрағасының 

орын басары Мұхамбет Көпей мырза «е, 

бәсе» деп бір жөткірініп алып, қаржы 

құжатының комитеттерде егжей-тегжейлі 

зерделенгенін еске салды. Сауалдың бол-

мауы, талқылаудың керексіздігі де сон-

дық тан. Бәрі түсінікті. Сол себепті де сена-

т ор лар дауысқа салып, түйменің «иә» де-

ген тұсын басу керек. Тек сенатор Сәрсенбай 

Еңсегенов қана сөз алып, онда да бюджетті 

толық қолдайтындығын айта келе, Үкі мет-

басы Кәрім Мәсімовке өз өтінішін жеткізіп 

үл гер ді. Депутат Атырау өңірін аздырып ба-

ра жатқан Азғыр мәсе лесін көтерген-ді. АЗҒЫРДЫҢ АЗАБЫНАН 

АРАШАЛАУ КЕРЕК 

Сенатор сөз басында Азғыр полигонын-

да болып, жергілікті тұрғындармен жүз де-

сіп, жұрттың мұң-зарын өз құлағымен тың-

ты. Айта берсек, атқарылған шаруа көп. 

Бұл акцияның да мақсаты осындай. Жоба 

қазір басталып, әрбір ауданда жүргізіліп 

жатыр. Жоба аясында Тәуелсіздіктің төл 

құр дастарының әрқайсысы 20 түп көшет 

отырғызуды жоспарлап отыр. Сонымен 

қатар әрбір отбасы «атадан мал қалғанша, 

тал қалсын» деп 20 түп терек отырғызып, 

көгалдандыру жұмыстарымен айналысатын 

болады. Мұның сыртында қайырымдылық 

іс-шараларын өткізіп, біздің облыстан 

шыққан атақты спортшылар, жазушылар, 

өнер, мәдениет, еңбек қайраткерлерімен 

жо ғары оқу орындарында кездесу ұйым-

дас тыру  ойда  бар.

– Былтыр ұлы Абайдың 165 жылдық 

мерейтойын ойдағыдай атап өттік. 

Биыл да осындай атаулы мерекелер 

шоғыры аз емес шығар...

– Иә, біз һәкімнің мерейтойын тек қана 

Абай ауданы немесе Семей, Шығыс Қа-

зақстанның төңірегінде емес, бүкіл респуб-

ли к аның түкпір-түкпірінде, Алтай мен Аты-

раудың атырабындағы алқапта кең көлем-

де атап өте алдық. Абай – тек қана Шығыс 

Қа 


зақстанның емес, бүкіл адам 

зат 


тың 

Абайы. Былтыр осы мерейтой аясында 

өңірімізден шыққан Еркеғали Рахмадиев, 

Мұхтар Мағауин, Сейіт Қасқабасов, 

Қалихан Ысқақ, Несіпбек Айтов, Дидахмет 

Әшімхан, Нұрдәулет Ақыш секілді ақын-

жазушыларымыз бен өнер қайрат 

кер-


лерінің мерейтойлары лайықты деңгейде 

аталып өтілді. Сый-сияпаттар жасалды, 

елі мен қауышты. Түрлі кездесулер, түрлі 

мә дени шаралар ұйымдастырылды. Биыл 

да осындай бірнеше атаулы даталар бар. 

Біз қазақ тарихындағы орны айрықша тұл-

ғаларымыздың мерейтойларын өз дә ре-

жесінде атап өтеміз деген ойдамыз. Және 

мұндай мерейтойлардың мақсаты тек қана 

шақырып, алаулатып, жалаулатып, ат 

мінгізіп, шапан жабу емес, оның бола шақ 

өсіп келе жатқан ұрпаққа берер ұла ға тын 

насихаттау болуы тиіс. 

– Өңірдегі өзекті де өткір мәселенің 

бірі – ономастика. Түсін түстеп, атын 

ата 

май-ақ қояйық. Қолға алынған 

 даған Үкімет мүшелеріне алғысын айт ты. 

«Азғырда 17 рет жерасты ядролық сы на ғы 

өткені белгілі. Оның залалы мен сал дары 

толық зерттеуді қажет етеді. Ең бас ты сы, 

сол өңірдегі тоғыз елді мекеннің 8 мыңға 

тарта тұрғыны суды құдықтан ішеді, мал 

түгел құдықтан суарылады. Мұндай 

суаттардағы зиянды заттардың мөлшері 

қалыпты нормадан бірнеше есе жоғары. 

Сондықтан да ішер су жарамсыз. Ендеше, 

мәселені шешу керек. Оның жалғыз жолы 

– құдықтарды Қоянды топтық су құбырына 

қосу», – дейді С.Еңсегенов. Депутаттың 

айтуына қарағанда, әлгі мәселенің көтеріл-

геніне біршама уақыт өтіпті. Алайда сол 15 

жыл бойы «баяғы жартас – бір жартас». 

Ол-ол ма, мемлекет бөлген 800 млн тең-

генің жартысы орта жолда құмға сіңген. 

Мардымсыз қаражатқа сапасыз жұмыс 

істеліп, нақты шешім ұдайы кейінге ысы-

рылған. «Бұған тұрғындар наразылығы 

қатты. Жұртқа құдықтарды Қоянды топтық 

су құбырына қосу жұмысының 2009 жылы 

аяқталатыны туралы да уәде етілген. Енді 

ел осы нысанның ең құрығанда бірінші ке-

зе ңін тезірек іске қосса деп тілейді», – дей-

шаруадан қолға алынар шаруа ау-

қымды. Сондықтан шығыста ономас-

ти каны шындап қолға алатын кез жет-

кен секілді... 

– Ономастика мәселесі – Шығыс Қа-

зақ станда ғана емес, жалпы еліміздегі өте 

нәзік әрі күрделі мәселелердің бірі. Оған 

жүр дім-бардым көзқараспен қарап, қыз-

балыққа салынуға болмайды. Дегенмен 

біз бұл мәселені жан-жақты қарап, рес-

пуб 


ликалық дәрежеде қалай шешілсе, 

сон дай ұстанымда реттеуге мән береміз. 

«Шығыста түк жасалмай жатыр» деп 

ауызды қу шөппен сүртуге болмас. Кейбір 

елді ме 

кендер, аудан орталықтары 

өздерінің тари хи атауларын қайта алып 

жатыр. Бұған ешкім қарсылық білдіріп 

жатқан жоқ. Өйткені тарихи атаудың аты 

– тарихи атау. Алайда өңірімізде әлі күнге 

дейін мән-мағынасы жоқ атауларды 

иеленген ауыл дар мен аудандардың бар 

екені де рас. Бұл бағытта тиісті жұмыстар 

ді депутат. Расында, сенатордың көтеріп, 

ел-жұрттың тілеп отырғаны Елбасы Жол-

да уында айтылғанмен ұштасады. Әйтсе де 

Азғырдың азабы ауызсумен шектелмейді 

екен. Азғырда терек, жыңғыл секілді 

отындық ағаш өспейді. Көмір атымен жоқ. 

Сондықтан азғырлықтар атам заманнан 

күні бүгінге дейін үйін тек малдың қиымен 

жылытады. Автокөлік пен темір жол дың 

жоқтығынан жырақтағы жұрттың бай-

ланыс халі де мүшкіл. Азық-түлікті ау дан 

мен облыс орталығынан қатынай тындар 

600-1000 шақырым қашықтықтан жет-

кізетін көрінеді. «Бұдан басқа да проб-

лемалар жеткілікті. Осының бәрін тіке 

жеткізу үшін, Кәрім Қажымқанұлы, бір топ 

депутат өзіңіздің қабылдауыңызды сұрай-

ды», – деп аяқтады сөзін сенатор. Осыдан 

соң басқа сөйлеушілер болма ған дықтан, 

палата депутаттары дауыс беруге көшіп, 

«2011-2013  жылдарға  ар нал ған  респуб-

ликалық бюджет туралы» Заңға енгізілген 

өзгерістер мен толықты рулар туралы» ҚР 

Заңы қабылданды. Енді құжат Мемлекет 

басшысы қол қойған күн нен бастап күшіне 

енетін болады. 

жүргізіліп жатыр. За водская, Первая, Вто-

рая, Третяя, Чет вертая, Рабочая, Безы мян-

ное... Өкінішке қа рай, облыс орталығында 

әлі күнге дейін осындай көше атаулары 

сақ талып отыр. Еш қандай мән-мағынасы 

жоқ мұндай кө шелерді заман талабына 

сай деп есеп те мейміз. Сондықтан оның 

бәрі бірте-бірте реттеледі. 

– Шынын айту керек, «шығыс өңіріне 

басшылыққа Бердібек Сапарбаев кел-

гелі аймақтағы қазақ басылымдары 

жан данып, жаңа тыныс алды» десек, 

ар 

тық айтпаспыз. Бірнеше ауданда 

қазақ ті 

лінде газеттер жарық көрді. 

Өске 

мен 

де бірнеше қазақ газеттері 

ашыл ды. 

– Қазір біздің өңірде қазақтілді бас-

пасөзге «ерекше көзқарас» пайда болды. 

«Ерекше көзқарас» деп не үшін айтып 

отыр 

мын? Өйткені бұрын-соңды қазақ тілінде газет шықпаған жеті ауданда ана 

тілімізде газет шығарылды. Тек қана 

басылып шы 

ғып жатқан жоқ, олардың 

сапасы да қатаң бақылауда. Мемлекеттік 

тіл қазақ тілі болғандықтан, мемлекеттің 

аты Қазақстан болғаннан кейін, өңірде 

қазақтілді баспа 

сөз 

дің болмауы үлкен кемшілік еді. Бірақ қазір бұл олқылықтың 

орны толтырылып жатыр. Бұған дейін тіпті 

Өскемен қаласы ның өзінде қазақ тілінде 

қалалық газет болмаған-ды. Былтырғы 

жылдан бастап қазақ және орыс тілдерінде 

«Өскемен» газетін шығару қолға алынды. 

Бастапқыда қаржыны үнемдеу мақсатымен 

екі тілде басылған газет жаңа жылдан 

бастап қазақ және орыс тілдерінде өз 

алдына бөлек шы ғарылуда. Мұның өзі  – 

Өскемен үшін үлкен жетістік. Біздің облысқа 

кең тарайтын, оқырмандар көңілінен 

шығып жүрген екі газетті ерекше атап өтуге 

болады, олар – «Мой город» пен «Устинка» 

басылымдары. Біз ол газеттердің басшы-

лары мен сөйлесіп, өзара келісімге келдік. 

Нәтижесінде, қазір «Мой городтың» жаны-

нан «Менің өлкем» газеті, «Устинка» газе-

тінің жанынан «Алдас пан» деген газеттер 

қазір ана тілімізде шы ғарылып жатыр. Бұл 

жұмысты біз жалғас 

ты 


ратын боламыз. 

Және тағы бір айта кетерлігі, бұрын апта-

сы на бір рет шығатын басылымдар қазір 

апта сына екі реттен шығып жатыр. Себебі  

ақпарат халыққа дер кезін 

де жетпесе, 

оның мән-мағынасы жойы ла ды.  Сондық-

тан ауданның газеттерінде бол сын, қаланың 

газет терінде болсын, ең бас тысы, респуб-

ли калық деңгейдегі мәселелер, Елба сының 

атқарып жатқан жұмыстары халыққа ке-

ңінен жеткізілуге тиіс деген талап қойып 

отырмыз. Ол талап орындалу да. 


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.64 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет