«Ұят пен Ар қымбат » Бір шаңырақ астындажүктеу 2.93 Mb.
Pdf просмотр
бет1/9
Дата15.09.2017
өлшемі2.93 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

www.anatili.kz

e-mail: anatili_gazetі@mail.ru

www.twitter.com/anatilikz

www.facebook.com/anatilikaz

№31 (1393)

3 – 9 тамыз

2017 жыл


1990 жылғы 

наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

Сөзi жоғалған 

жұрттың 

өзi де жоғалады

Бүгінгі санда:

«Ұят пен Ар қымбат...»

Бір шаңырақ астында

«Адамзаттың анасы»

2-бет

12-бет

3-бет

ЖЕРІҢНІҢ АТЫ – БАБАҢНЫҢ ХАТЫ

С о н а у   е л у і н ш і   ж ы л д а р д ы ң 

басы, жеті-сегіздегі бала кезіміз. 

Жылда сәуірдің жиырмасына та-

ман ауылдың күнгейіндегі облыс 

орталығына қарай асатын қасқа 

жолдың бойындағы қырқаның үстіне 

шығып гүл теретінбіз. Анау-мы-

нау емес кәдімгі қызғалдақ теру-

ге барамыз. Жауқазынды жотаға 

шыға келгенде ең алдымен сонау 

қарсы алдымыздағы к з ұшында 

ұзыннан-ұзақ к лбеп жатқан тау 

сілемі «мен мұндалап» к рінеді. 

Оның бас жақтарындағы айыр-айыр 

сай-салаларда алақаудан ақ қар жа-

тады. Керемет к рініске  таңырқап 

қарап қалған бізге ересек балалар 

«бұл – Қаратау тауы» деп түсіндіретін. 

Шығыстан батысқа қарай к кжиектің 

жартысынан астамын алып жатқан 

к кпеңбек к к мұнарлы биік қобы 

мынау ойлы-қырлы, бел-белесті 

«ШЫМЫЛДЫҚТАУ», 

«КӨСЕГЕНІҢ КӨК ЖОНЫ»...

Ұмытылған жер-су атаулары жайлы толғаныс

ұшан-теңіз кең далаға айрықша 

айбар беріп тұрғандай. Біз тұрған 

жотаның етегінде к ктемде тасыған 

Аса  зенінің суымен толып Ақк л 

айдыны шалқып жатыр. Бала кеудеде 

келешекте алыстағы к гілдір таудың 

биігіне  рлеп, арғы жағындағы біз 

к рмеген, біз білмеген жерлерді 

шарлауға деген құлшыныс оянады. 

А т   ж а л ы н   ұ с т а п   м і н г е н д е 

журналистік іссапармен  зіміздің 

Ж а м б ы л   о б л ы с ы м е н   к р ш і л е с 

Оңтүстік Қазақстан облысының 

шекарасына дейін барып, қайтып 

жүрдік. Біз к рген сол сілемнің  арғы 

жағында да  қатпар-қатпар талай 

қырқалар бар екен. Қаратаудың ең 

биік қыр арқасы «К сегенің к к 

жоны» аталатын болып шықты. 

Алпысыншы жылдардың ор-

тасында  дүниеден  ткен Дәуапам 

бала кезімде, оныншы шамның 

«ЕЛГЕ – СӘЛЕМ!»

БӘРЕКЕЛДІ!

Қазақ  елінің  маңдайына  біткен 

атақты  нер тарландары – Кәукен 

 К е н ж е т а е в ,   Т о р ғ ы н     Т а с ы б е к о -

ва, Ришат, Мүсілім Абдуллиндер, 

Гүлжаһан Ғалиевалардан  тәлім 

алған. К п жылдар Қазақ телеар-

насында, «Қазақфильм» киносту-

диясында аянбай еңбек еткен ол 

«Гүлфайрус», «Қазығұрт қыраны», 

«Кенжетайдың кенжесі», «Сахна 

саңлағы», «Сұрмерген», «Алтайдың 

ақиығы», «Есіңе мені  алғайсың», 

« Ш ы р а ғ ы ң     с н б е с і н »   а т т ы  

фильмдердің авторы әрі режиссері. 

Ғ а з и з х а н н ы ң   н е р і     б а ғ а л а н ы п 

Қ а з а қ с т а н   Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 

м ә д е н и е т   қ а й р а т к е р і   а т а н д ы , 

Елбасының Құрмет Грамотасымен, 

к птеген медальдармен марапатталды. 

Ғ. ділхановтың «Елге – сәлем!» атты 

қайырымдылық концертіне, оның ұлы, 

к птеген ән байқауының жүлдегері 

Ерсұлтан, бауыры Сержан және туған 

інісі, «Желтоқсан» қаһарманы, ақын-

сазгер Қалелхан  ділхан, жергілікті 

нерпаздар  Асқар Дүтбаев, Айгүл 

Досанова, Бақытбек Ноғайбаевтар 

қатысып, Жалши, Шілікті, Тасба-

стау, Қарабұлақ  ауылдарында, аудан 

орталығы  Зайсан қаласында  нерлерін  

к рсетіп к пшілік к ңілінен шықты. 

 

йгерім ЖҮРЕКБАЕВА  

Зайсан ауданы

Шығыс Қазақстан облысы

жарығымен қыстың ұзақ түнін 

қысқартып: 

– К ктеуде т л аяқтанып, қозы 

мен құлын қарақұлақтанған шақта ең 

әуелі Қылшалы бетке (қазіргі Аққ л 

ауылының түстік-шығысында) еру 

болған соң жас т лді шаршатпай, 

асықпастан арада оншақты күн 

ткенде иегін Шымылдықтауға 

тіреген к ш жаз жайлау К сегенің 

к к жонын бетке алатын, – деп 

ұзын-сонар әңгіменің шиырын одан 

әрмен тарқата түсетін.

– «Шымылдық тау» қайда? –

деймін әдемі, әуезді атауға құлағым 

елең етіп. 

– Ауылдың алдындағы қырқаға 

ш ы қ қ а н д а   м а ң д а й   т ұ с ы ң н а н 

к рінетін сонау к з ұшындағы биік 

ж а л п а қ   ж о т а   « Ш ы м ы л д ы қ т а у » 

деп түсіндіреді сонда апам. Мен 

жоғалтқанымды жаңа тапқандай 

әсерде қалдым. Расында да к кжиекте 

к лбеген тау к гілдір шымылдыққа, 

тұтып қойған к к пердеге ұқсайтын. 

Қоңыр күзге қарай әлгі сілемнің  

ңі бірден  згеріп қоңырқай реңкке 

к шетінін кейін аңғардық. 

(Жалғасы 4-бетте)

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

ШӘЙНЕКТЕН ШЫҚҚАН

ХАТ

«Ана тілі» газетіне жазылу жалғасуда

ҚАЗПОШТА

Индекс


Мерзімі

Аймақ/қала

Аудан/ауыл

Жеке жазылушылар үшін

65367

5 айға


1456,8

1549,95


Мекемелер мен ұйымдар үшін

15367

5 айға


2668,8

2761,95


БІЛГЕНДІК БАСШЫДАН

БАСТАЛАДЫ

ОЙТҮРТКІ

МЕЗГІЛ МЕЗЕТТЕРІ

Ж а қ ы н д а   Ж о ғ а р ғ ы 

сот т рағасы Қайрат Мәми 

жұмыс сапарымен Ақмола 

облысындағы Бурабай ауда-

нында болды. Сапар бары-

с ы н д а   а у д а н д ы қ   с о т т ы ң 

ж ұ м ы с ы м е н   т а н ы с т ы . 

Тұшымды істер баршылық 

екен. Алайда алдағы уақытта 

назар аударарлық жұмыстар 

жетерлік. Сол міндеттерді 

тізбелей келе Жоғарғы сот 

т р а ғ а с ы   с о т   н д і р і с і н д е 

мемлекеттік тілді қолдануға 

айрықша к ңіл б лу керектігін 

тапсырды. Жай айта салмады. 

Осы с зіне басымдық берді. 

Қайрат  бдіразақұлы неге 

мемлекеттік тіл жайын ауызға 

алып отыр? Себебі ол – елдік 

мәселе. Тіл де – мемлекеттің 

қ ұ н д ы л ы ғ ы .   М е м л е к е т т і к 

рәміздер қандай қасиетті бол-

са, мемлекеттік тілдің бағасы 

да олардан бір де кем емес. Сол 

себепті қазақ тілінің жай-күйіне 

немқұрайлы қарауға болмайды. 

Оның жағдайы әрдайым назар-

да болуы тиіс. Тілдің тағдыры 

– елдің тағдыры. Жоғарғы сот 

басшысының бұл мәселеге 

ерекше тоқталуының сыры 

осында жатыр.

мір  зі к рсетіп отыр-

ғ а н д а й ,   қ а н д а й   д а   і с т і ң 

о й д а ғ ы д а й   т ы н д ы р ы л у ы , 

н ә т и ж е л і   б о л у ы   б а с ш ы 

азаматқа к бірек байланы-

сты. Басшының с зін, тала-

бын орындамайтын қызметкер 

болуға тиіс емес. Олай бол-

са министрлік немесе облыс, 

я к и   м е к е м е   н е   к ә с і п о р ы н 

басшысы жұмыс барысында 

сала алдында тұрған  зекті 

м і н д е т т е р м е н   қ а т а р   е л д і к 

мәселелерді де әңгімеге арқау 

етіп, адамдардың отаншылдық 

патриоттық рухын к теріп 

отырса мұнысы ерсілік болар 

ма екен?! Жоқ. Қайта бұл елге, 

Отанға деген сүйіспеншілікті 

аңғартады.

С з реті келгенде ондай 

үлгі тұтар басшы азаматтардан 

құралақан емес екенімізді айта 

кетейік. Мәселен, Ақт бе, Аты-

рау облыстарының әкімдері 

Б е р д і б е к   С а п а р б а е в т ы ң , 

Н ұ р л а н   Н о ғ а е в т ы ң   м е м -

лекеттік тілге байланысты 

келеңсіздіктерге т збей,  з ой-

ларын ашық жеткізетінінен 

жұртшылық жақсы хабардар. 

кінішке орай, осы басшылар-

дай тіліміздің жай-жапсарын 

қ а д а ғ а л а п ,   д е р   к е з і н д е   з 

ұстанымдарын білдіріп оты-

ратын азаматтар сирек пе деп 

қаламыз. Күнделікті күйбең 

тірліктен олардың қолдары бо-

самайтын секілді. 

О с ы н д а й д а   е с к е   к е ш е г і 

Алаш қайраткерлерінің  негелі 

істері оралатыны бар. Олардың 

к бі басшылық қызметте жүрсе 

де елдің ертеңіне алаңдап, 

ұлттың  нері мен әдебиетіне, 

тіліне қатысты жүрекжарды ой-

ларын халықпен б лісе білген 

жоқ па еді?! Шын мәнінде 

жүректен шыққан, жандары 

ашып ортаға тасталған с здер 

еді ол.


Б а с ш ы   б о л у   –   ж а у а п -

кершілігі мол іс. Оның бой-

ында болуға тиіс басты қасиет 

–   ұ л т ж а н д ы л ы қ ,   е л ш і л д і к , 

м е м л е к е т ш і л д і к .   О с ы н д а й 

қасиеттер бойына дарыған бас-

шы ел алдында тұрған қандай 

да міндеттерді орындауда зор 

үлес қосатыны анық. Соның 

ішінде біз с з етіп отырған, елдің 

тағдырында елеулі р л атқаратын 

мемлекеттік тілдің маңызын 

қалың қауымға түсіндіріп, оның 

тұғырын бекемдету ісінде де...

 

Нұрперзент ДОМБАЙ

БАСПАСӨЗ – 2017

«Ана тілі» газеті – ұлт басылымы. 

Газетіміздің осындай мәртебесі бар. 

Мұның  зі басылымның ұлтжан-

ды лығын, елжандылығын аңғартса 

керек. 

Қазақ тілі – қазақтың бас ты бай-лығы. Тіл қарым-қатынас құралы 

дейтін болсақ, оның қол данылмайтын 

жері кемде-кем. Ол тарихпен де, 

мәде ниетпен де, әдебиетпен де, 

ғылым-біліммен де, жалпы барлық 

сала мен тығыз байланысты. Демек, 

ұлт газетінің к теретін тақырыптары 

 ау  қым ды.  Бір  с збен  айтқанда,  олар 

елдік мәселелер. 

Олай болса, қадірлі оқырман, ел, 

ұлт мүддесін к здейтін «Ана тіліне» 

жа зылыңыз! Газетке жазылу жыл 

бойы жүр гі зіледі. Басылымға әр 

айдың 15-іне дейін жазылсаңыз, 

газетті келесі айдан бастап алып тұра-

тын боласыз.«Ана тілі» жансерігіңізге айналсын!

 

Суретті түсірген Азамат ҚҰСАЙЫНОВ2

№31 (1393)

3 – 9 тамыз

2017 жыл


АНА ТІЛІ

ҚҰРМЕТ


СҮЙІНШІ!

ЖЕТІСУДАҒЫ ЖҮЗДЕСУ

БЕРЕЛДЕН АЛТЫН 

АДАМ ТАБЫЛДЫТалдықорғандағы І.Жансүгіров атындағы 

Мәдениет сарайында Еңбек Ері, КСРО және 

Қазақстанның Халық әртісі, театр және кино 

актері, режиссер Асанәлі  шімовпен кездесу 

тті. 

Кездесу «Рухани жаңғыру» бағдарламасына орай 

еліміздің айтулы тұлғаларымен, мәдениет және 

нер қайраткерлерімен  ткізілетін «Жетісудағы 

жүздесу» жобасының аясында ұйымдастырылды.

Биыл  нер тарланы Асанәлі  шімов 80 жасқа 

толды. Осы мерейтой аясында облыс басшылығы 

жетісулықтармен кездесуге А. шімовті арнайы 

шақырып, құрмет к рсетті.

А л д ы м е н   8 0   ж ы л д ы қ   м е р е й т о й ғ а   а р н а п 

түсірілген «Сыр тұнған айсберг» атты деректі 

фильм к рсетілді. Фильмде актердің  мірі мен 

шығармашылығы қатар  ріліп берілген.  мірдің 

сан қилы белестері, қиындықтары мен қызығы

үміт пен сенім, қажыр мен қайрат, жүріп  ткен 

баспалдақтарының барлығы да к рерменнің к з 

алдынан тізбектеле  тті. 

Мұнан соң к пшіліктің ыстық ықыласымен 

сахнаға к терілген Асанәлі  шімов жетісулық 

қауымға ризашылығын білдіріп,  мір туралы, 

нер туралы ішкі толғамдарымен б лісті. Сахнаға 

шыққан актердің жары Бағдат, қызы Сағина мен 

ұлы Асанәлі де аты аңызға айналған талант иесінің 

қамқор отағасы, ардақты әке ретіндегі болмысына 

с з арнады.

«Сакралды Қазақстан» ғылыми-зерттеу 

орталығының басшысы Берік  бдіғали Шығыс 

Қазақстан облысы Катонқарағай ауданындағы 

Берел қорымынан Алтын адамның табылғанын 

жариялады. 

«Сүйінші, ағайын! Тағы да к не дәуірдің 

к зіндей болған құнды жәдігер! Сақ дәуіріне тән 

түрлі дүниені бүгінге бүтіндей жеткізген Алтай 

таулары маңындағы Берел қорымынан Зейнолла 

Самашев бастаған экспедициялық топтың қазба 

жұмыстары нәтижесінде, тағы бір Алтын адам 

табылды. «Қасиетті Қазақстан» бағдарламасы 

аясында Шығыс Қазақстан облысына іссапарға 

барып, осындай айтулы жаңалыққа куә болдым» 

дейді «Фейсбук» парақшасында Берік  бдіғали.

Айта кетерлігі, Шығыс Қазақстан облысының 

әкімдігі соңғы жылдары тарихи орындарға баса 

маңыз беріп келеді. Облыс әкімі Даниал Ахметов 

жауапты ведомстволарға Шығыс Қазақстандағы 

тарихи-мәдени орындардың «Қызыл кітабын» 

дайындауды тапсырған болатын.

Дайындаған Дәукен ЖҰМАТҰЛЫ

БОЛАШАҚҚА – 

БЕРІК ҚАДАМ 

жыл ішінде 500 мыңнан астам жеке үй 

шаруашылықтары мен шағын фермерлерді 

кооперативтерге тартуға мүмкіндік 

беретін жағдай жасау,  німнің  ңдеу са-

пасын жақсартып, тауарларды сақтаудың, 

тасымалдаудың және  ткізудің тиімді 

жүйесін құру, жерді пайдалану тиімділігін 

арттыру міндетін тапсырды. Сондай-ақ 

суармалы егіс алаңын 5 жыл ішінде 40%-

ға кеңейтіп, 2 миллион гектарға жеткізу, 

ндірісте сұранысқа ие аграрлық ғылыми 

зерттеулерге салынатын инвестиция 

к лемін арттыру керек.     

  Жолдауда адами капитал сапасын 

жақсарту басымдығы атап к рсетілген 

болатын. Мұнда білімнің сапасын арттыру 

және қала мен ауылдың білім беру жүйесі 

алшақтығын болдырмау туралы мәселе 

қозғалады.  лемдегі ақпараттың 90%-ы 

ағылшын тілінде тарайтындықтан,  жоғары 

сыныптарда барлық негізгі пәндерді  

ағылшын тіліне ауыстырудың мәні мен 

маңызы туралы терең түсіндіріледі. 

Сондай-ақ Жолдауға сәйкес арнайы білім 

алмаған ересектерге кәсіптік тегін білім 

беру мүмкіндігі жасалуда.  рине, оны 

пайдалану әр азаматтың  з құзырында 

екендігі белгілі. Демек, жұмыссыз қалған 

азаматтарға қосымша тегін білім алу 

арқылы жаңа мамандық игеруге жол 

ашылады деген с з. 

Иә, Елбасының әр жылғы Жолдау-

лары мемлекетіміздің болашаққа қарай 

бағытының түзу болуына негізделген 

негізгі нұсқаушы құжат. Ал ондағы тапсыр-

малар әр азаматтың келешегінің кемел де 

жарқын болуына барлық мүмкіндіктерді 

тудыратыны хақ. Сондықтан, қай сала-

да еңбек етсек те, Жолдаудағы барлық 

қағидаларды ұстану басты міндетіміз 

болуы тиіс. Майра АЛДАБЕРГЕНОВА

Ол жылдары жоспарлы экономи-

кадан нарықтық экономикаға батыл 

қ а д а м   ж а с а л ы п ,   а з   ш ы ғ ы н м е н   з о р 

жетістіктерге қол жеткіздік. Ал екінші 

жаңғыру тұсында елордамыз Астанаға 

к шіріліп, «Қазақстан-2030» стратегиясы 

қабылданды. Бұл жылдары да мемлекетіміз 

елеулі табыстарға жетіп, әлемнің бәсекеге 

қабілетті 50 елінің қатарына енді.   

Ү ш і н ш і   ж а ң ғ ы р у д а ғ ы   б і р і н ш і 

басымдық – экономиканың жеделдетілген 

технологиялық жаңғыртылуы. Соның 

н е г і з і н д е   « Ц и ф р л ы қ   Қ а з а қ с т а н » 

бағдарламасын қабылдау тапсырылып, 

3D-принтинг, онлайн-сауда, мобильді 

банкинг, цифрлық қызмет к рсету секілді 

денсаулық сақтау, білім беру ісінде 

қолданылатын және басқа да перспекти-

валы салаларды дамыту жүйесін енгізудің 

басымдықтары ескерілді.  Бұл заман тала-

бына сәйкес, жаһанданудың жарқын үлгісі 

болып, мекемелердегі жұмыс барысын 

жеделдетумен қатар сапасын арттыруға 

арналады.  

Елбасы екінші басымдықта  ндіріс 

салаларындағы экспорттық  німдерді 

арттыру мәселесін қозғаған. Яғни 2025 

жылға қарай экспорттық шикізаттық 

емес  німді 25%-ға арттыру мақсаты 

алға қойылып, импорттық заттардың 

пайыздық м лшерлемесін т мендету 

арқылы дүниежүзілік саудаға кешенді 

үлес қосуды меңзеп, жұмыс орындарын 

к бейтуді қолға алудың маңызы  жайында 

айтылады.

Үшінші маңызды  межеге тау-кен, 

мұнай-газ кешендерінің жұмысын жандан-

дыруды  қойып, шикізатты қорыту, оның 

экономиканың  рлеуіне тигізер септігін 

молайту туралы тұшымды тапсырмалар 

берілген. Сондай-ақ жылдың соңына 

қарай Жер қойнауы туралы арнайы заң 

қабылдауды қатаң тапсырды.  рине, 

табиғи байлыққа бай Қазақстанның жер 

кеніштерін игілікпен игеру мемлекетіміздің 

даму жолын айқындап, бірыңғай қалыпқа 

салып, к здеген мақсаттарға жетуге игі 

әсер етсе керек.

Аграрлық секторды экономиканың 

жаңа драйверіне айналдыру ж ніндегі 

нақты қадамдар бүгінде ауылшаруашылық 

саласы мамандарының арасында қызу 

талқыға салынып, қарқынды жұмыстар 

жүргізілуде. Қазақстан әлемде  ірі аграрлық 

э к с п о р т т ы қ   н і м   н д і р у ш і л е р і н і ң 

біріне айналуы тиіс. Ол үшін мемлекет 

басшысы тапсырмасымен «Made in 

Kazakhstan» брендімен  экологиялық 

таза  німдер шығару мақсатында жер-

жерлерде к рмелер ұйымдастырылып, 

таза  нім сапасын арттыру қолға алы-

нуда. Сондай-ақ ауыл шаруашылығын 

әртараптандырып, 2021 жылға қарай 

азық-түлік тауары экспортын 40%-ға 

к бейту де ауыл шаруашылық саласының 

басты мақсатына айналуда. Елбасы 

Жарлығында осы талаптарға қол жеткізу 

үшін  Үкімет пен әкімдерге    субсидиялар-

ды б лу қағидаларын қайта қарастырып, 

біртіндеп  німді сақтандыруға к шу, бес 

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ – 

ЕЛ БІРЛІГІНІҢ КЕПІЛІ

Оған 300-ден астам адам қатысып,  з ісін 

бастауға бағыт-бағдар алды.  ңірдегі этномәдени 

бірлестіктер тек к пшілік мәдени іс-шаралар 

ткізумен шектелмей, туған жердің экономика-

сын дамытуға да үлестерін қоса бастады. 

Бүгінгі бейбітшіл, берекелі заманға аман-

есен жетуін қазақ халқының бауырмалдығының 

арқасы деп білетін этнос  кілдерінің бастама-

сымен биыл облыс орталығында «Қазақ еліне 

мың алғыс!» монументі бой к терді. Биіктігі 7,5 

метрді құрайтын нысан Шымкент қаласындағы 

«Қазақстан халқы Ассамблеясы» ғимараты алды-

нан орын тепті. Бұл – этностардың қазақ еліне 

деген кіршіксіз ризашылығы мен ақеділ шынайы 

алғысының символикалық к рінісі екені анық.

Елбасы мақаласында атап к рсетілгендей, 

«ұлттық код, ұлттық мәдениет сақталмаса, 

ешқандай жаңғыру болмайды» . «Ұлттық жаңғыру 

деген ұғымның  зі ұлттық сананың кемелденуін 

білдіреді. Оның екі қыры бар: Біріншіден, ұлттық 

сана-сезімнің к кжиегін кеңейту. Екіншіден, 

ұлттық болмыстың  зегін сақтай отырып, оның 

бірқатар сипаттарын  згерту» деген  Елбасы 

с зінде терең мән бар. Біртұтас ұлт болып 

ұйысып отырған қазақстандықтардың берекесі 

мен бірлігінің негізі – қазақ ұлтының болмыс-

бітімінде. Осы к п этностығымызды біздің 

қазынамызға айналдыра отырып, ұлысымызды 

мемлекет құраушы ұлт – қазақтың айналасын-

да ұйыстыру бағытында Ассамблея ауқымды 

шараларға ұйытқы болып келеді. Соның бірі 

ретінде Оңтүстікте дәстүрлі түрде  тіп келе 

жатқан «Қазақ дастарқаны» фестивалін айтуға 

болады. Оған қатысатын этнос  кілдері ет асып,  

табақ тартуда шеберліктерін к рсетеді. Бүгінде 

фестиваль к пшіліктің  қатысуымен кең к лемде 

аталып  тетін дәстүрлі мерекелік шараға ай-

налды. Бұл шараны  ткізудегі мақсат – барша 

этностарға қазақтың  мір салтын, әдет-ғұрпын 

ұғындыру. 

Рухани кодымыздың негізгі тұғыры, ұлттың 

күллі қастерлі ұғымдарын, қасиеттерін бойына 

жиған  зегі тіл болып табылады. Ұлттық коды-

мызды сақтауды тілді сақтап, қолдану ауқымын 

кеңейтуден бастауымыз керек. К п тіл білу – 

 заман талабы.  Ал мемлекеттік тіл – ел бірлігінің 

басты факторы. 

Бірлігі бекем, ынтымағы ырысты  лкемізде 

100-ден астам этнос  кілдері тату-тәтті ғұмыр 

кешіп келеді. Олардың мемлекеттік тілге деген 

құрметі ерекше. Этномәдени бірлестіктердің 

жанында жұмыс істейтін кешкі мектептерде 

этностардың  здерінің тілімен қатар қазақ 

тілі де оқытылады. Этнос жастары арасында 

мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту 

әрі к ркем әдебиетті насихаттау мақсатында 

«Абай оқулары», «Мақал – с здің мәйегі» 

және к ркемс з оқу шеберлерінің облыстық 

байқаулары мен тілдерді оқытуға арналған се-

минарлар, семинар-кеңестер ұйымдастырылып 

келеді. Бүгінде облыста мемлекеттік тілді 

меңгерген тұрғындардың үлесі 91 пайызға 

жетіп отыр.  ңірдегі этнос  кілдері жинақы 

тұратын елді мекендерде жүргізілген талдау 

нәтижелеріне қарасақ мемлекеттік тіл саясатын 

қолдайтын респонденттердің 98,8 пайызға жетуі 

тіл саясатының тиісті дәрежеде іске асып келе 

жатқанын аңғартады. 

Сонымен қатар елімізде әрбір этностың  з 

тілі мен мәдениетін сақтауына және дамытуы-

на барлық жағдай жасалған. Жыл сайын әр 

этномәдени бірлестік  здерінің тілі, мәдениеті, 

Қашанда Қазақстан халқы Ассамблеясына зор 

сенім артқан Елбасы қоғамдық сананы жаңғырту 

бағдарламасын іске асыруда Ассамблеяға  ауқымды 

міндеттер жүктеді. Биыл «Жаңғырудың негізі – 

тұрақтылық, бірлік, келісім» тақырыбында  ткен 

ҚХА-ның XXV сессиясында Ассамблея мүшелеріне 

з әлеуетін іске асыруға мүмкіндік беретін бірқатар 

жобаға тоқталды. Соның бірі «Қазақстанның 100 

жаңа есімі» жобасы.  йткені ел үшін аянбай еңбек 

етіп, Отанымыздың дамуына сүбелі үлес қосып 

келе жатқан Ассамблея мүшелері аз емес. Оларды 

ұлтына, қай  ңірден шыққандығына қарамастан 

елге танытып, еңбегін бағалауымыз керек. 

Қазақстан халқы Ассамблеясы бұл жобаның басты 

үйлестіруші органы ретінде белгіленді. Бүгінде 

Оңтүстік Қазақстан облысында арнайы жұмыс 

тобы құрылып, барша қазақстандықтарға үлгі 

бола алатын майталман мамандар мен еңбегімен 

ерекше к зге түскен жандарды анықтауға кірісіп 

кетті. Сонымен қатар жобаның маңыздылығын 

халыққа кеңінен түсіндіру мақсатында этностар 

к п шоғырланған елді мекендерде 30-дан астам 

кездесу ұйымдастырды.

Жалпы бұл жобаның маңызы зор. Қазір халық 

қабат-қабат құжаттардан тұратын жобаларға 

емес, мейлінше нақты іс-әрекетке сенеді. Яғни 

ел үшін риясыз қызмет етіп жүрген тұлғаларға 

қарап бой түзейді. Ал сол тұлғалар арқылы біз 

мемлекеттік идеологияны жүзеге асыруға мол 

мүмкіндік аламыз. 

Елбасы «Туған жер» жобасы туралы: «Патрио-

тизм кіндік қаның тамған жеріңе,  скен ауылыңа, 

қалаң мен  ңіріңе, яғни туған жеріңе деген 

сүйіспеншіліктен басталады» деді. Қиын-қыстау 

кезеңде қазақ жерінен пана тапқан түрлі этнос-

тар жергілікті халықтың қамқорлығын, ыстық 

құшағын ешқашан ұмытпайды. Этностардың 

сіп- нген бүгінгі ұрпақтары Қазақстанды  з 

 отаным деп санап, туған жерін түлетуде белсенділік 

танытып жүр. Кіндік қаны тамған ауылының 

әлеуметтік мәселелерінің шешілуіне атсалысып, 

кәсіпкерліктің дамуына үлес қосу арқылы жас 

ұрпақты патриоттыққа үндеп келеді. Облыстық 

Қазақстан халқы Ассамблеясымен бірге түрлі 

іс-шаралар ұйымдастырып, жерлестерін «Туған 

жер» жобасына қатысуға және  з ауылдастарын 

қолдау мақсатында күш жұмылдыруға шақырып 

жүр. Жақында ғана облыстық  збек, тәжік, түрік 

этномәдени бірлестіктерінің ұйымдастыруымен 

табысты кәсіпкерлердің тәжірибесін жұмыссыз 

азаматтарға таныстыру мақсатында Сайрам, 

Мақтаарал, Сарыағаш аудандарындағы жы-

лыжайлар мен мал бордақылау алаңдарында 

тәжірибелілік семинарлар ұйымдастырылды. 

ФЕСТИВАЛЬ

«ҚАЗАҚ ЕЛІ» ҮЗДІК АТАНДЫ


Каталог: wp-content -> uploads
uploads -> Лекция: 20 Семинар 10 СӨЖ 30 соөЖ 30 Аралық бақылау 4 Консультация 2 Емтихан: 3
uploads -> МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образование
uploads -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
uploads -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
uploads -> Өмірбаяны Ол қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданы жерінде 1897
uploads -> Филология кафедрасы
uploads -> 46-ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдары
uploads -> Ғылыми-танымдық конференция Қалмақтөбе көрінісі
uploads -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі

жүктеу 2.93 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет