Впрочем, это был не совсем театр. Это было настоящее


Т ағы л ы м Қ ы з -  ұ л т  ай н а сыжүктеу 0.77 Mb.
Pdf просмотр
бет7/7
Дата14.09.2017
өлшемі0.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Т ағы л ы м

Қ ы з -  ұ л т  ай н а сы

Нағыз  ұстаз  -   ұлт  жанашыры.  Ол  -   тәрбие  мен  білімнің 

тізгінін  қатар  ұстай  отырып,  халық  перзентін  қалыптастырушы. 

Ол -  шәкіртінің көкірек көзін ашумен қатар, жүрек лүпілін іліммен 

байланыстыруш ы.  Ол  -   білгенін  үйретіп  қана  қоятын  адам 

емес,  ізденісі  толастамайтын  маман.  Аталған  абыройға  лайық 

жанның  бірі  Махамбет  білім-ғылым  ордасының  ілім  ошағының 

отын  маздатып  жүрген  оқы туш ы -ділмар  -   Қыдыршаев  Абат 

Сатыбайұлы.

Айтпақ  ой,  жазбақ  дүниемнің  шымылдығын  ұстаз  шырайы 

туралы  түсінігіммен  түрдім.  Әрмен  қарата,  аталмыш  тұлғаның 

ой тереңдігі  мен еңбек ерендігі жайында жалғайын.

Біздің білім ордамызда  мамандықты  меңгертумен  қоса,  сөз 

өнерін игерту дәстүрі сақталған. Бұл жақсы үрдістің негізін қалаушы 

да  -  жоғарыда  есімі  аталған  жан.  Кәсіби  маманды  сауатты  әрі 

сұлу сөйлеуге дағдыландырушы  шешен-ұстаз әр  студенттің ойШ Е Ш Е Н Д ІККЕ

орамдылығы  мен  сөз  байлығының үстеме- 

ленуін  меже тұтқан.  Сол  мақсатына  сәйкес 

сүбелі жұмыстарын да атқаруда.

Ғы л ы м   д о к т о р ы ,  п р о ф е с с о р   А б ат 

Сатыбайұлының бүгінгі таңға дейін 7 моно­

графия,  30  оқу-әдістемелік  құрал,  4  элек- 

тронды оқу құралы және 500-ден аса ғылы- 

ми  мақалалары  жарық  көрген.  Ғалымның 

зерттеу  ізденістерінің  алтын  қорына  тағы 

бір тәлімді еңбек қосылды.  «Шешен сөйлей 

білеміз  бе?»  (Шешен  сөйлеу  мәдениетінің 

алтын қағидалары) деп аталатын 400 беттік 

кіт а п т ы ң   әр б ір  парағы   құна рл ы   қуатқа 

кенелтетін шуақты нақыл сөздерден тұрады.

Қазақстан  Р еспубликасы   Т әуел сізд ігінің

25  ж ы л ды ғы на  арн ал ға н ,  ш ә кір тте р ін ің  

аузы нда  ж ү р ге н   е ң б е кт ің   м ұқаб асы   да 

айрықша салмақты. Туған жердің киесіндей 

өрнекті ұлттық тұмар белгісімен көмкерілген 

кітап  іші  көрнекті  тұл ғал ар д ы ң   ақылдан 

тұм ар  тағар  тұш ы м ды   аф оризм д ерінен 

құралған.

Біздіңше,  ұсынылған  шешендік өнерге баулу мақсатындағы 

көмекші оқу құралындағы афоризмдер басылымы көп емес, қазақ 

тілінде  бұл орайлас жинақ жоққа тән.  Ендеше,  сол олқылықтың 

орнын  толтыру  да  -   ф илолог-мамандардың  міндеті.  Себебі, 

олар  -   дертпен  тең  сөз  өнерінің  өкілдері.  Осы  жауапты  іске 

баса  мән  берген  Абат  Сатыбайұлы  студент-жастарды  ұлттық 

шешендік мұраға баулу жолында түрлі шараларды жүйелі қолға 

алуда.  Көркем  тілді  түлетуді  көздеген  ш еберлік  сағаттары, 

конференциялар өз алдына бір төбе. Шешендік өнердің теориясы 

мен практикасын оқып-үйретуге бағытталған еңбектердің санын 

еселеп  арттыруда.  Аузы  дуалы  ақын-жазуш ы,  қайталанбас 

қарымды  қал а м ге р л е р д ің   нақы лдары н  сұры птап,  халы ққа 

тегістей  жеміс  берерлік  мазмұндыларын  жинау  да  төзімділікті 

талап  етеді.  Алтын  уақыт  пен  көз  сөлін  тауысқан  бұл  іспетті 

афоризмдер жинағының жалпақ жұртқа берері мол. Соның бірі -  

студенттердің ой-өрісін кеңейтіп, парасат пайымын тереңдетуге 

бағытталуы.

Бір  ғажабы,  еңбекте  шоғырланған  естілікке  шыбықтайтын 

шұрайлы  сөздер  өздерін  еселей  қайталаттыра  оқыттырады. 

А сы лы ,  айқы н  да  ж арқы н,  әдем і  де  әсе рл і,  қауһарл ы   да 

жауһарлы  сөз  мәдениетін  орнықтыруға  жол  тартқан  жинақ 

дүлдүл шешендерді дайындамақ.  Өйткені, Әбунәсір әл-Фараби, 

Артур  Шопенгауэр  сынды  философтар,  Бауыржан  Момышұлы, 

Наполеон  Бонапарт  сынды  қолбасшылар,  Джон  Д.Рокфеллер, 

Генри  Форд  сынды  кәсіпкерлер,  Қаныш  Сәтбаев,  А льберт 

Энштейн, Д.И.Менделеев сынды ғалымдар,  Мұхтар Әуезов, Әбіш 

Кекілбаев,  Қадыр  Мырза  Али,  Н.В  Гоголь  сынды  жазушылар, 

Альфред Адлер, Халел Досмұхамедов сынды дәрігерлер,  Отто 

фон  Бисмарк,  Шарль  Морис  Талейран  сынды  саясатшылар, 

Пьер  Огюст  Ренуар,  Микеланджело,  Әбілхан  Қастеев  сынды 

суретшілер,  Томас  Альва  Эдисон,  Чарлз  Франклин  Коттеринг 

сынды өнертапқыштар, Марк Туллий Цицерон, Оноре де Мирабо, 

Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би, Сырым Датұлы сынды шешендер, 

Балтасар Грасиан, Уолтер Рэли секілді сарай төрелері, Леонардо 

да  Винчи,  Гай  Юлий  Цезарь  сынды  таңғажайып  тұлғалардың 

өмір  өткелдерінен  өрлікпен  өтіп,  адами  ерлікке  жеткен  кездегі 

көмейлерінен  тамған  өнегелі  ойлар  тізбектелген.  Ақылмен 

билеу  өнерін  жүректе  жандырып,  санада  лаулату үшін  белгілі 

біртуарлардың  қанатты  сөздерімен  шектелмей,  әр  халықтың 

ал ғы р  ой л ар ы м ен   де  кө м ке р іл ге н.  М ақсат  -   тай ға  таңба 

басқандай,  шешеннің шәкірті де шешен ұстанымымен ұрпақтар 

сабақтастығын ұлағатты жалғау.  Бұл -  бауырындағы балаларын 

бүтіндей ділмарша сайратуды діттеу емес,  кәсібін несіп қылуды

армандайтын әр жас маманның қайнар бұлақты қарым-қатынас 

орнатуына  жәрдемдесу:  тыңдаушысымен  тіл  табыстыру,  киелі 

сөзден жүйелі іске машықтандыру, сапалы сөйлеу арқылы жалпы 

арасынан жалқыландыру,  өз алдына  сенімді тұлға жасау.

Қысқасы,  аталмыш  еңбектің  құндылығы  ұшан-теңіз.  Бұған 

жинақ  мазмұнына  үңілсек  те  айқын  аңғара  аламыз.  Еңбектің 

алғашқы  тарауы  «Шешендік  -   ақылмен  билеу  өнері»  аталып, 

ол  «Ш еш ендік  -   тұлға  сәні»,  «Шешен  сол  -   сөйлер  сөзден 

қамалмаса»,  «Шаршы  топта  сөз  бастау  қиын»,  «Сөз  сөйлеуге 

даярлық -  демосфендік дағды»,  «Шешеннің тілі -  шебердің бізі», 

«Әр сөздің айтылуына қарай мың мағынасы бар»,  «От сықылды 

жылы болсын жүзіңіз бен сөзіңіз»,  «Ұстамды әрі орынды сөйлеу 

ділмарлықтан көп артық»,  «Ең қысқа сөз -  мағыналы  көзқарас», 

«Үндемегеннің өзі де жауап»,  «Сөзге сақ болу -  шешендіктен де 

асқақ»,  «Ірі  сөзге  -   ізетті  жауап»,  «Көңіл  -   қазы,  көз -  таразы»,

БАУАЫ Р

қү н д ы   е ң б е к

«Ымға  түсінбеген,  дымға  түсінбейді»,  «Мадақтар  болсаң,  шын 

асылды мадақта», «Барлық жеңіс өзіңді өзің жеңуден басталмақ», 

«Тыңдай  білу  -   ұлылы қ»,  «Аузы нда  әзілі  ж о қты ң   қолында 

шоқпары  бар»,  «Сөйлесу -  бірлескен  күш-жігермен  салынатын 

ғимарат»,  «Естіге  айтқан  тура  сөз  -   шыңға  тіккен  тумен  тең», 

«Ақылды  адам  сөзді  нақылсыз айтпайды,  Бір айтпаса  нақылды 

ақылсыз айтпайды»,  «Дәлелсіз сөз желмен тең»,  «Жүйелі  сөз -  

киелі», «Адамның ұқпағаны -  бойына жұқпағаны», «Сөз тапқанға 

қолқа жоқ» сынды бөлімдерді  қамтиды. Ал,  «Аталы сөзге арсыз 

ғана  тоқтамайды»  атты  екінші  тарауға  қазақ халқының  шешен 

сөйлеу мәдениетіне қатысты мақал-мәтелдері топтастырылған.

«Ойы  нәрсіздің тілі  де  нәрсіз болады» деп  М.Горкий ғұлама 

айтпақшы,  кеудеден  жылжып  шығар  әр  сөз  адам  баласының 

парасат деңгейін көрсетпек. Сөйлеу мәдениетінен бұрын, кестелі 

ойдың  бұрымын  өріп  алу  шарт.  Шешен  сөйлей  алсақ,  тіптен 

ғажап.  Бұл  ерекш еліктің  биігіне  жетуде  осындай  озық  ойдан 

құралған  оқу құралдарымен олжаға  кенелеріміз хақ.

Бір  сөзбен  бүкіл  даудың  шешімін  тапқан  дана  халықтың 

ұрпағы ретінде қара сөздің құнарлысы  қызу қанымызда,  шыбын 

жанымызда  жатқаны  аян.  Тамыры  тереңде  орналасқан  мірдің 

оғындай  өткір  тілім іздің  дәнін  жұпар  аңқытып  гүлдету  де  өз 

қолымызда.  «Естілердің  айтқанын  ескеріп  жүрген,  өзі  де  есті 

болады» деген хакім Абайдың нақылы бар. Тарихта аты ойылған 

ғұламалардың ғибадаттарын оқып, ғибрат алсақ,  көнекөз, дана 

бабаларымыздың ізін жалғағандығымыз емес пе?!

Иә,  иірімі  бөлек  сөз  сиқырын  білетін  шешен  оқытушы  мен 

оның шапағаты шашылған еңбектерінің бірін сөз еттік. Ғұмырын 

ғылымға,  сөз  өнеріне  арнаған  Абат  Сатыбайұлының ұстаз  аты 

көрікті  ой,  келісті  сөздерімен  ардақтала  берсе  екен.  Аталы 

сөзге  тоқтай  алып,  мұратын  м ем лекеттің  мерейін  өсірумен 

ұштастырған  ұлт  баласының  шешендік  сөз  саласында  қызмет 

қыла беретіндігі белгілі.  Сөз соңында айтарымыз,  кешегі би-ше- 

шендердің бүгінгі таңдағы ізбасарының асығы алшысынан түсер 

афоризмдер  топтамасына  құлақ  түрейік.  Бұл  ретте  кенжелеп 

қалған  қасиетті  сөз  өнерін  өркендетуд е  аталмы ш   тәж іри - 

белік-әдістемелік жинақтың қосар үлесі де орасан.

Халы қ  түсінігінде  бойжеткен  бейнесі  -  жасты қ  пен 

әдеміліктің,  сұлулық  пен  сыпайылықтың,  инабаттылық 

пен  әд е м іл ік тің   сим волы .  Әуел  б астан  қыз  баласы  

уыздай тәтті еркелігімен, назды қылығымен ерекшеленіп, 

абыройына дақ түсірмеген. Бұқар жырау бабамыз айтпай 

ма,  «қызда қылық болмаса,  құр шырайдан не пайда» деп. 

Қыз өссе - елдің көркі. Ал, қызға көрік беретін арқада тулап 

жүрген қос бұрымы.

Университетімізде 2012  жылдан бері  «Бұрымды  ару» 

сайысын өткізу дәстүрлі үрдіске айналған. Әсем көктеммен 

тоғысқан  айшықты  шара  бұл  жылы  да жалғасын  тауып, 

жетекшіміз аға оқытушы Ахатова Нұрсәуле Кәкімжанқызы 

мен  магистрант  Мөлдір Алтыбайқызы  және Фил-11-тобы 

студенттерінің  ұйымдастыруымен  наурыз  айының  3-і 

күні өтті.

Б іл е К т е й   а р Қ а с ы н д а  

өрге-н  б ұ р ы м ...

Кеш  тізгінін  ұстаған  топ  белсенділері  Қалижан  Еркеназ, 

Маратов  Қыдырқожалар  жүйелі сөз саптауымен ерекшеленді. 

Ф илология  ф акультетінің  1-2-курс  студенттері  арасында 

ұйымдастырылған  шараның  мақсаты  -  білім  ошағымыздың 

бұрымды  аруларын  анықтау,  қазақы  тәрбиені  тереңдету. 

Байқауда  Мадиева  Нұргүл,  Мұқашева  Жанаргүл,  Күбірбаева 

Ақнұр,  Қуанышова  Гүлжайнар,  Ғайнеден  Әселханым,  Құлтай 

Жадыра,  Қаленова  Назерке,  Амангелдина  Айжан,  Ізімғалиева 

Ақбала,  Ақылбекова  Нарғыз,  Несіпбаева  Мөлдір  сынды  қос 

бұрымы  арқасында  өрілген,  жүздерінен  жылу  төгілген  арулар 

бақ  сынады.  Бес  бөлімге  жіктелген  сайыстың  «Шолпысы 

сылдырлап» атты алғашқы бөлімінде көріктеріне көз тоймайтын 

сұлулар  ұлттық  көркем  көйлектерімен  мың  бұрала  би  билеп, 

кештің  шымылдығын  түрді.  Бұл  бөлімде  арулардың  жүріс- 

тұры сы на,  өзін-ө зі  ұстауы на  аса  мән  берілді.  Қылықты 

қыздардың кереметтей көрінісіне куә қылып, өз үлестерін қосқан 

Фил-21-тобының студенттері  Нұрманова  Мөлдір, Абулхайрова 

Аяулымдарға алғыс білдірілді.  Кеш қонағы мәдениет және өнер 

факультетінің студенті Назгүл Рахман « Қазақ қызы» әнімен кештің 

шырайын үстеді. Байқаудың «Мен - қазақ қызымын» атты кезекті 

сатысында арулар жасаған слайдтарын басшылыққа алып, түрлі 

қойылымдармен, бұрымын өлең шумақтарымен өрнектеп өздерін 

таныстырды. Ал, «Шашбаулым» атты бөлімде әр бұрымды ару өз 

тобынан шашы ұзын қызды шығарып, берілген уақыт ішінде әдемі 

шаш үлгісін жасаудың қыр-сырымен бөлісті.  Сайыс барысында 

филология  факультетінің  жас  ақындары  Аманжолов  Әнуар, 

Бақиев Азаматтар өз туындыларын оқып, көрермендерге ерекше 

әсер  сыйласа,  4 курс серілері  Оралтаев Алпамыс,  Қалдыбай 

Нұрсұлтандар  аспаппен  ән  салып,  жүрек  тебірентті.  «Зерделі 

болса  үкілім»  атты  төртінші  кезеңде  нәзікжандылар  салт- 

дәстүрге,  әдет-ғұрыпқа  байланысты  сұрақтарға  жауап  беріп, 

көріктеріне  сай  сауаттылық  деңгейін  көрсете  білді.  Сайыстың 

«Мен  қазақ  қыздарына  қайран  қаламын»  деп  аталған  соңғы 

бөлімінде  арулар  бойындағы  өнерлерін  паш  етті.  Әуелетіп  ән 

де  салынып,  түрлі  қимылмен  көмкерілген  би  де  орындалып, 

нақышына  келтірілген  өлең  де  оқылып,  әртістік  шеберліктері 

де  шыңдалғанына  сендірген  бұл  кезең қызға  қырық өнер де  аз 

екендігіне тағы бір мәрте көзімізді жеткізгендей еді.  «География» 

кафедрасының аға  оқытушысы Ходжаева  Балдай  Хамзиқызы, 

«ҚР  тарихы»  кафедрасының  доценті,  тарих  ғылымдарының 

кандидаты  Байболсынова  Алфия  Сабырғалиқызы,  «Қазақ 

филологиясы»  кафедрасының  аға  оқытушысы  Қадырғалиев 

Жоламан  Дүйсенбіұлы,  «Қазақ  филологиясы»  кафедрасының 

аға  оқы туш ы сы ,  ф илософ ия  д окторы   (PhD)  А лдаш ева 

Қамар  Сағынғалиқызы  және  Республикалық  байқаулардың 

лауреаты,  музыкалық  білім  мамандығының  3  курс  студенті 

Жалғас Исмағұлов әділ бағасын берген байқаудың бас жүлдесі 

Фил-13-тобының  студенті  Ғайнеден  Әселханымға  бұйырды. 

Сахна  төріне  шыққан  2015  жылғы  «Бұрымды  ару»  жеңімпазы 

02303-топ  студенті  Майлыбаева  Фариза  салтанатты  түрде 

сайыс  жеңімпазына  арнайы  тәжді  табыстады.  «Көрермен 

көзайымы»  номинациясын Фил-23-тобының студенті Жанаргүл 

Мұқашева,  «Зерделі  ару»  номинациясын  ҚТӘ-13-тобының 

студенті  Қаленова  Назерке,  «Шебер  ару»  номинациясын 

ҚТӘ-23-тобының  студенті  Несіпбаева  Мөлдір,  «Өнерлі  ару» 

номинациясын  ҚТӘ-11-тобының  студенті  Ақылбекова  Нарғыз, 

«Көркем  ару»  номинациясын  Фил-13-тобының студенті  Құлтай 

Жадыра, «Сымбатты ару» номинациясын ҚТОМҚТӘ-21-тобының 

студенті  Ізімғалиева  Ақбала,  «Инабатты  ару»  номинациясын 

ҚТӘ-23-тобының  студенті  Нұргүл  Мадиева,  «Сүйкімді  ару» 

номинациясын  Фил-21-тобының студенті  Айжан  Амангелдина, 

«Қылықты  ару»  номинациясын  ағылшын  тілі  мамандығы- 

13-тобының  студенті  Күбірбаева  Ақнұр,  «Салмақты  ару» 

номинациясын  ҚТОМҚТӘ-11-тобының  студенті  Қуанышова 

Гүлжайнар иеленіп, бағалы сыйлықтармен марапатталды. Өзге 

де  қаракөз  ханшайымдардың  бұрымдарын  аялауға  ынтасын 

арттырған тағылымы  мол байқау  көзі  қарақты көрермендердің 

ыстық ықыласымен түйінделді.

С әнім  БАХТИЯРОВА,

Фил-11-топ

М ө л д ір  ЛАТИФОВА,

филология факульт ет інің IV  курс студенті, 

«БҚМУ жұлдызы»  байқауының «Жас тілші» 

номинациясы  бойынша  2016 жы лғы жеңімпазы

«Махамбет дауысы» жарш ысыныңжауапты редакторы -  Ә сел хан ы м Ға йн ед е н  («ФҚТ»,  Фил-13-топ),Сәнім Б ахт ия рова 

(«ФҚТ»,  Фил-11-топ). Кеңесш ісі-  Г үл д е н  А м а н г е л д іқ ы зы , «Махамбет» гуманит арлықзерт т еулер институтының әдіскері


№3 (929) 31  наурыз 2017 жыл

Н акануне в есен н их п разд н ико в  к ректор у З К Г У  им.  М .Утем исова 

А .С .И м ан га л и е в у о б р ати л ась  с письм ом  вы п ускни ца д а л еко го  1970 

года ветеран-п едаго г Тамара В асильевна Кудряшова:  «О бращ аю сь к 

В ам   с  п р о с ь б о й   д о в е с т и   э то   п о з д р а в л е н и е   в с е м у   б о л ь ш о м у  

к о л л е к т и в у   З К Г У !  Я  вот,  н а п р и м е р ,  в с ю   ж и з н ь   п р о р а б о т а л а   в 

сельской  ш коле,  сейчас  на  пенсии.  В  те  д а л еки е  6 0 -е   годы   зао чн о  

уч ил ись студ ен ты   из  разны х уго л ко в б ы вш его   Сою за».

Мы в ы по лняем  ее п ро сьб у и п уб ликуем  п озд р ав л ен и я  на стр ан и ц ах наш ей газеты  

«Ө ркен».

Поздравление  с  юбилеем

В эти весенние дни, в преддверии Наурыза, 

поздравляем  всех  с  праздником!  Этот  год  - 

юбилейный  для  нашей  альма-матер,  которой 

85 лет! В далеком 1970 году мы выпустились из 

стен  тогдашнего  Уральского  педагогического 

института  им.  А.С.Пушкина.  И  вот  прошло  47 

лет,  но  память  ж и вет  воспом инаниям и  тех 

ушедш их  лет,  той  прекрасной  студенческой 

поры  (а  учились  мы  заочно  на  естественно­

ге о гр а ф и ч е с к о м   ф а к у л ь т е т е ,  это   бы ло 

отдельное  здание,  чуть  дальш е  основного 

корпуса  госуниверситета).

Тогда ректором был Сидоров, проректором

по  заочному обучению  Полянина.

Разве  можно  забыть лекции  профессоров 

Иванова,  Петренко,  Москалева,  Черкашина, 

Ж а н га л и е в а ,  А с м о л о в с к о го ,  А ге л е у о в а , 

В о л ы н ц е в о й ,  Л о м о н о с о в а   и  м н о ги х   д р у ­

ги х !  О гр о м н о е   им  с п а с и б о   за  зн а н и я ,  за 

труд!  Мы  помним  их!  Еще  раз  с  праздником 

Наурыз  М ейрамы!  С  юбилеем,  с  85-летием 

З апа д н о -К а за хста нско го   госуд арственного 

университета!

Всему коллективу - новых успехов и удачи

плодотворной  работы,  а  студентам  -  ни  пуха, 

ни  пера!

Мира,  благополучия,  здоровья,  всех  благ 

вам!

А  с т а р е й ш е м у   вузу  К а з а х с т а н а   всего доброго!

О дна  из  с т у д е н ч е с к о й   сем ь и   тех  л ет 

Кудряш ова  Тамара  В аси л ьев н а,  вете р а н - 

педагог,  студентка  1965-1970  гг.З ап ад н о-К азахст а нская  област ь, 

Д а рь и нско е,  2017 год.

Қ ы сты ң   қ а та ң   с у ы ғы н а н   а м а н -е с е н  

ш ы ғы п,  к ө к т е м н ің   ш уақ  ш аш қан   жы лы  

күн д е р ін е  де  ж е тт ік .  Биы лғы   кө ктем нің  

а л ға ш қ ы   м е р е к е с і  « А л ғы с   а й т у   к ү н і»  

өз  д е ң г е й ін е   сай  ө т іп ,  с т у д е н т т е р ім із  

о с ы   ө м ір г е   ә к е л г е н   а н а л а р ы   м ен 

әкелеріне,  ұстаздарына  алғысын  білдіріп, 

к у р а т о р л ы қ   с а ғ а т т а р   ө т к із іл д і.  Е н д ігі 

кезекте Халықаралық әйелдер мерекесінде 

университетіміздің жігіттері аруларымызды 

қалай  құтты қтағанына  назар салсақ

Жеке  өзім  сол  күнгі  түрлі  қызы қтар  мен 

тосын  сыйларға  қалай  тап  болғанымды  айт- 

сам өте  қызық.  Өзімнің тобымдағы  қыздармен 

«Құпия  дос»  ойынын  ойнаған  болаты нбыз, 

ереже  бойынша  топтағы  қыздардың  есімдері 

қағазға  жазылып,  жеребе  арқылы  суырылып, 

түскен  адамға  8  наурызға  дейін  апта  сайын 

кішігірім  сыйлық жасау  (біздің  санақ  бойынша 

4  апта)ұйғары лған.  Соңғы  сы йлы қты   7  нау­

рыз  күні  беріп,  4  апта  бойы  құпия  досы  кім 

болғаны  анықталып,  барлығы  сыйлықтарын 

алып,  керемет  көңіл  күймен  қайтқан  болатын. 

Дегенмен,  бұл  әлі бастамасы.

Өзім  «А қиқат»  пікіртал ас  орталы ғы ны ң 

м ү ш е с і  б о л ғ а н д ы қ т а н ,   с о л   о р т а м н ы ң  

құтты қтауынан да  кенде  қалмадым.  Бірлестік 

т ө р а ғ а с ы   М е р ге н   Қ у а н ы ш ұ л ы м е н   б ір ге

а қ и қ а т т ы қ   ж іг іт т е р   а р у л а р ы м ы з ға   ар н ап 

е р к ін   ф о р м а т т а   к е з д е с у   ө т к із іп ,  т ү р л і 

құ тт ы қт а у   с ө зд е р   мен  т іл е к т е р   айты лды . 

С о н ы м е н   қ а т а р ,  о р т а м ы з д ы ң   б е л с е н д і 

пікірсайы сш ы сы ,  құрм етке  лайы қ  аға  буын 

ө к іл і  Т ұ р л ы б а е в   Е р ж а н   м ы р з а   а р у л а р  

мерекесіне  орай  университетіш ілік дебаттық 

турнир  ұйымдастыру жоспарда  бар  екендігін 

хаб а рл аған  болаты н.  Ережеге  сәйкес,  қыз 

ер  баланы   бірге  дебат  ойнауға  шақырады, 

қа р а р л а р ы   15  мин.  б ұры н   б е р іл е д і  және 

марапаттаулар болады (турнир қорытындысы 

В  контакте  әл е ум е ттік  ж е л ісін д е  «А қиқат» 

п ік ір т а л а с   о р т а л ы ғы   Ж ҚБ »  т о п ш а с ы н д а

З

д

ор

о

вь

е

  в  п

о

г ет е

24-26  м ар та  в  с п о р тко м п л е ксе  З К Г У   им.  М .Утем исова  прош ла  III  о бл астная 

с п а р т а к и а д а   «З д о р о в ь е»  ср ед и  чл е н о в   п р о ф с о ю за  р а б о тн и ко в   о б р азо в ан и я  

и  н ауки.  В  с п а р т а к и а д е   п ри н я л и   у ч а с т и е   300  ч е л о в е к   в  с о с т а в е   17  ком анд. 

С п ар та ки а д а п ро во дилась по двум  вид ам  сп о рта - во л ейбо л у и теннису. Систем а 

п ро вед ен ия   со р евн о ван ий  - о л и м п и й с кая , п р о игравиш ий  вы бы вает.

По  итогам  соревнований  призовые 

м е с та   р а с п р е д е л и л и с ь   с л е д у ю щ и м  

образом.


В  волейболе:  I  место  СОШ  №14,  г.У- 

ральск,  II  место  Зеленовский  район,  III 

место  Бокейординский  район.  Лучшими 

игрокам и  по  волейболу  были  п р и зн а ­

ны  Т ай ш ы б ае в  Ж арқы н   -  СОШ  №14, 

г.У р а л ь с к,  С а б ы р га л и е в   А л п а м ы с   - 

Зеленовский  район,  Зенекеш ов  ¥лан  - 

Бокейординский  район.

В  н а с т о л ь н о м   т е н н и с е :  I  м е сто 

Акжаикский  район,  II  место  Жанибекский 

район,  III  место  ЗКГУ  им.М.Утемисова. 

Л у ч ш и м и   б ы л и   п р и з н а н ы   и г р о к и  

Қайыржанов  Артур  -  Акжаикский  район, 

М у с т а е в а   Н у р гу л ь   -  Ж а н и б е к с к и й

район,  Куа н ы ш ка л и е ва  Гульдария  -  З КГУ 

им.М.Утемисова.

В  общ еком андном   зачете  победителем 

III  областной  спартакиады  «Здоровье»  среди 

членов  профсоюза  работников  образования 

и  науки  стала  команда,  СОШ№14,  г.Уральск,  ІІ 

место - команда Зеленовского района,  III место 

- команда  из Акжаикского  района.

На  церемонии  закрытия  команды-призеры 

и  лучшие  игроки  были  награждены  грамотами 

и  ценны м и  пр иза м и .  Ком анде  СОШ  №14, 

занявшей  І  место,  был  вручен  сертификат  на 

отдых в санатории  «Акжайык».

Л.В.ДЕМЧЕНКО,

главный судья соревнований, 

П.А.Бессмертнов,  гл.  секретарь

Л 1

о Б л а го д а р н о ст ь 

В  (^ )ем ь благодар н ост и

1  марта  в  честь  дня  рождения  партии 

«НурОтан»  и  в  честь  празднования  Дня 

б л а год арн о сти   от  имени  пр ед сед ател я 

город ского  ф илиала  партии  «НурОтан» 

з а м е с т и т е л ь   п р е д с е д а т е л я   М у х т а р  

С е р и к о в и ч   Д а в л е т ж а н о в   в р у ч и л  

Благодарственное  письмо  руководителю 

к а н ц е л я р и и   З К Г У   им.  М . У т е м и с о в а  

Нурганым Акмаевне Жулдановой.

Нурганым Акмаевна состоит в партии 18 

лет,  и эта благодарность ответственному и 

примерному труженику в праздничный день 

явилось оценкой ее труда  во благо  народа, 

за  воспитание  подрастающего  поколения.

В  письме  прозвучали  слова  пожелания 

с ч а с т ь я ,  з д о р о в ь я   и  н о в ы х   т р у д о в ы х  

успехов.


-Я  вы раж аю   б л а го д а р н о с ть  п р е д с е ­

д ател ю   па рти йн о й   яче й ки   наш его  у н и ­

верситета  Мейраму  Исатаевичу  Исатаеву 

за  р е ко м ен д ац и ю   моей  ка н д и д а тур ы   и 

в ы с о ку ю   о ц е н ку   моей  д е я т е л ь н о с т и ,  - 

сказала  Нурганым Акмаевна.

В  этот  день  были  приняты   25  новых 

членов  партии.

ж а р и я л а н ғ а н ) .   Т ап  о с ы   к ө ң іл   к ү й м е н  

таңқаларлық жайттар таусылмай, өз жалғасын 

тапты.  Киелі қара шаңырағымыздың студенттік 

өзін өзі басқару ұйымының «белсенді жігіттері» 

концерттік  бағдарлама  ұйымдастырып,  нәзік 

жанды  сұлуларымызды  көңілді  атмосфераға 

б ө л е д і.  С е гіз   қы р л ы ,  б ір   с ы р л ы   б із д ің  

«қор ғауш ы л ар ы м ы з»  қыз  б ал ан ы ң   қад ірін  

түсіне  отырып  және  қасиеттерін  құрметтеп, 

ө з д е р ің   н а ғы з  « д ж е н те л ь м е н »   е ке н д е р ін  

дәлелдеді.

А л и н а  МАМЕДОВА,

филология факультеті,  ИЯ-23 тобы

Passport

с

Т е с т о в ы й   д о с т у п   к э л е к т р о н н о м у  

р е с у р с у  с т а т и с т и ч е с к и х  

д а н н ы х   “ P a s s p o rt”

Уважаемы е сот рудники, 

п реподават ели,  ст удент ы  

и м агист рант ы !

«Национальный  центр  государственный 

н а у ч н о -т е х н и ч е с к о й   э кс п е р т и з ы »   (АО 

«НЦГНТЭ») в целях создания благоприятных 

условий для формирования единого научного 

информационного  пространства,  а  также 

о б е спечени я  уче ны х  и  исследователей 

Казахстана  централизованным  доступом  к 

зарубежным  информационным  ресурсам 

п р о в е л о   р а б о т у   по  у с т а н о в л е н и ю  

сотрудничества  с  компанией  Euromomtor 

Internetbnal.  (Великобритания).

В  рамках  достигнутой  договоренности 

Западно-Казахстанскому  государственному 

у н и в е р с и т е т у   и м е н и   М .  У т е м и с о в а  

п р е д о с т а в л я е т с я   т е с т о в ы й   д о с т у п   к 

электронному ресурсу статистических данных 

“Passport” в период с 3 по 30апреля 2017г.

« P a s s p o r t»   -  э т о   э л е к т р о н н ы й  

и н ф о р м а ц и о н н ы й   р е с у р с   о  ры н о ч н о й  

конъюнктуре, позволяющий понять состояние 

мирового рынка в период быстрых изменений 

и  усиливаю щ ейся  глобализации.  Ресурс 

содержит  статистические  данные  и  отчеты 

о  28  отраслях  промышленности  на  рынках 

80  стран  мира,  а  также  демографические, 

м а к р о э к о н о м и ч е с к и е   и  с о ц и а л ь н о ­

экономические  данные  и  анализ  положения 

потребителей  и  экономических  структур  210 

стран.


Так  же  дополнительную   информацию 

м о ж н о   п о л у ч и т ь ,  о з н а к о м и в ш и с ь   с 

п р е з е н т а ц и е й  

л и б о   о б р а т и в ш и с ь  

в  электро нны й   читальны й  зал  Научной 

библиотеки.

ҚОЛЖАЗБАЛАР АВТОРЛАРЫНА КЕРІ  ҚАЙТАРЫЛМАЙДЫ. ДЕРЕКТЕРДІҢ ДӘЛДІГІ  ҮШІН  АВТОР ЖАУАПТЫ. ЖАРИЯЛАНЫМ  АВТОРЛАРЫНЫҢ  ПІКІРЛЕРІ  РЕДАКЦИЯ  КӨЗҚАРАСЫН  БІЛДІРМЕЙДІ.

M EHLUIK И Е С І' 

Газет Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпаратжәне РЕДАКТОР:

Махамбет Өтемісое атындагы

 

n?.Г з Т о Т ^ і Т І е р ^ 1 Тіркеу 

МаРта ° Р « н * « р о в н а  ДЖУМАГАЛИЕВАR a m u r   Каъ яигт аи  глеылппиеьттш 

Қр Байланыс және ақпарат министрлігі Ақпарат және ТІЛШІЛЕР: 

о а т ы с  қ а з а ң с т а н  м е м л е к е т т ік  

мұрағат комитетінің келісімімен мерзімді баспасөз басылым- wуни в Ө р С и т ө т І 

дарын және (немесе) ақпарат агенттіктерін 10.12.2012ж. қайта 

Сая ДУЙСЕНБАЙ, Айша КЕМЕШОВД

Газет айына бір pern шығады.

 

еСӨПКе алутуралы №13213' Г Ч* лИ  

берілген 

Корректор: 

Ақзия Адиловна НИЯЗГАЛИЕВАг  

Таралымы 800.БЕТ Қ¥РУШЫ & ДИЗАЙН:

Асель АБДУЛЛИНАФОТОСУРЕТ:

Рафхат ХАЛЕЛОВ, Оқу теледидары жэне 

графикалық жобапау зертханасы

Газет Редакциялық баспа орталығында теріліп, беттелді. 

«Полиграфсервис» ЖШС баспаханасында басылды.

1

 Мекен жайы: Орап қаласы, Л .Толстой көшесі, 27/3. 

Тел.:50-41-46Мекен-жайымыз: 090006, Орал қ., Достық даңғылы,  162, тел.: 50-94-45.  Біздің сайт: www. wksu.kz, е-таіі: orken@wksu.kz

жүктеу 0.77 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет