Впрочем, это был не совсем театр. Это было настоящее


Осы  уақытқа дейін  бұл  газетке бірнеше  мақала  беріпжүктеу 0.77 Mb.
Pdf просмотр
бет4/7
Дата14.09.2017
өлшемі0.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Осы  уақытқа дейін  бұл  газетке бірнеше  мақала  беріп 

келсем  де,  бүгінгі  мақаламның  орыны  ерекше  болайын 

деп  тұр.  Себебі,  бұл  ғажайып  дүние  өмірге  деген  көзқа- 

расымды  өзгертті,  құлшынысымды  арттырды,  керемет 

өмірдің мәнін ұқтырды. Сонымен, бұл мақала үш апталық 

машықтан  өткен  «Облыстық  есту  және  сөйлеу  қабілеті 

бұзылған  балаларға  арналған  мектеп-интернат  кешені» 

жөнінде болмақ.

Қаладагы  айрықша  мектеп

Бұл мектепте  бұрын ағам білім алған соң  машықтан  осы 

мектепте  өту  мен  үшін  арман  болған  еді,  ақыры  арманым 

орындалып, үш апта  практикамды осы  мектепте өткіздім.

Ең бірінші, мені таңқалдырған ғажайып дүние, бұл оқушы- 

лардың  өмірге деген құштарлығы, ерте жастан бастап-ақ мына 

өмірдің  тамаша  екенін  ұққан  бұл  балалар,  менің  де  өмірге 

деген көзқарасымды түбегейлі өзгертті. Өмірге ғашық, көздері 

ашық,  көкірегі ояу бұл балалардың мұғалімдерге деген сый- 

ластығы,  қыздарға  деген  құрметі,  өмірлік ұстанымдары  мені 

тәнті етті. Таңда мектепке барғаннан, кешке оқушыларыммен 

әзер  қоштасып  қайтатынмын.  Сонымен  қатар,  орыстың ұлы 

ғұламасы К.Д.Ушинский «Педагогика теориясын қаншама жетік 

білгенімен, педагогикалық әдептің қыр-сырын меңгермейінше, 

ұстазды  шебер  педагог  деп  айта  алмайтынын»  айтқан  еді, 

мұнымен  айтқым  келгені  бұл  мектептегі  әрбір  ұстаздарды 

шеберліктің шыңына шыққан жандар дегім келеді. Мектептегі 

ұстаздардың балаға деген қарым-қатынасы, махаббаты мені 

тәнті етті, тіптен ата-аналарынан артық болмаса,  кем емес.

Айтпағым, элем бойынша үлгі болатын мектепті көрсетші 

десе,  ойланбастан  осы  керемет  мектепті  ұсынар  едім  және 

басқа  да  мектептер  осы  мектептен  үлгі  алып,  мұғалім  мен 

оқушының қарым-қатынасын, мұғалімдердің өзара қарым-қа- 

тынасын  және  т.б  көптеген  нәрселер  үйренсе  екен  деймін. 

Қазір де  оқушыларыммен үнемі  әлеуметтік желі арқылы  (ви­

деозвонок) сөйлесіп, хабарласып  жүрмін. Өмірлерінде болып 

жатқан жаңалықтарды, жетістіктерді айтып отырады. Әлемде 

теңдесі  жоқ бұл  мектепке  алғысым  шексіз,  азғантай  уақытта 

мамандығым жөнінде айтпағанның өзінде, өмірлік азық болар 

мол тәжірибе жинақтадым.И н ж у  СЕМБИЕВА,

педагогика және психология факультеті, 

психология мамандығы,  3-курс,  06304 тобы

№3 (929) 31  наурыз 2017 жыл

^  


7

Академическая честность и чистая сессияВ  З а п а д н о -К а за х с та н с к о м   и н н о в а ц и о н н о -те х н о л о ги ч е с ко м   ун и в е р с и те те   прош ла  о б л астн а я   ко нф ер енция 

«Академическая  честность  и  чистая  сессия  - главные  факторы  в  формирования  атмосферы  нетерпимости  к коррупции 

в  системе  высшего образования»,  где  приняли участие студенты  нашего университета.

В конференции приняли участие заместитель руководителя 

Агентства  РК  по  делам  государственной  службы  и  противо­

действию   коррупции  по  ЗКО  Аманкос  Сагынович  Жубаныш, 

председатель совета по борьбе с коррупцией ЗКИТУ Кабиболла 

Кенжеевич Жанияров,  студенческий  актив  всех  высших учеб­

ных заведений нашего города, а также с докладами  выступили 

начальник управления  по  профилактике  коррупции  Агентства 

РК по делам  государственной  службы  и  противодействию кор­

рупции  по  ЗКО  Биржан  Хайруллин,  преподаватели  ЗКГУ  им. 

М.Утемисова  Айнур  Есенгазиева  и  ЗКАТУ  им.Ж ангира-хана 

Ардак Монтаев,  председатель МК «Жас Отан»  при  партии  Нур

Отан  Нургали  Ж олдаскалиев  и  лидер  АСК  при  ЗКИТУ  Кали 

Максотов.

Коррупция  в учебных  заведениях  - злободневная тема,  с 

которой  нужно  бороться.  Такую  проблему часто  поднимают  в 

учебных  заведениях.  Активисты   ЗКГУ  им.М.Утемисова  счи­

тают,  что  с этой  проблемой  нужно  бороться  всем  и  вместе,  и 

только тогда  восстановится  справедливость.

В ходе мероприятия поднимались такие темы, как коррупция 

в учебных заведениях,  причины  возникновения и борьба с ней. 

Студенты  и  гости  активно  принимали  участие,  высказывали 

свои  мнения, задавили  вопросы.

Яоэ^ия Фасула TaMgamo&a—лещрь для вашей души

«Я  пишу не  по  книжным законам, а  по  велению собственного  сердца»

Расул Гамзатов

Расул Гамзатов -  легенда. Его поэзия  легко и естественно 

вошла в сердца миллионов читателей, покоряя их своей гу­

манностью, страстностью и простой мудростью. Расул все­

му миру открыл Дагестан.

В  поэзии  X X   века  особое  место  заним ает  поэт  Расул 

Гамзатов.  Его  поэзией  восхищ ались,  зачиты вались,  знали 

наизусть.  Мы,  поколение  студентов  XXI  века,  попы тались 

прикоснуться  к  ней  и  попытались  воспринять  ее,  открыть для 

себя  имя  и  поэзию аварского  поэта.

3  м арта  ка ф е д р а   р у с с ко й   ф и л о л о ги и   о р га н и з о в а л а  

т в о р ч е с к и й   в е ч е р   « Р а с у л   Г а м з а т о в   -  п е в е ц   д о б р а   и 

человечности»,  посвященный  жизни  и  творчеству  аварского 

поэта. Организаторами выступили студенты  1-2 курсов русской 

филологии  и доцент  Гульнара Сидегалиевна Умарова.

Студенты  выбирали  стихи  самостоятельно,  по  приниципу

-  что  «ближе  душе».  Так  как  поэзия  Гамзатова  разнообразна, 

каждый  из  чтецов  нашел  что-то,  что  нужно  именно  ему,  что 

нашло отклик.

Главными  в  творчестве  поэта  стали  темы  любви  к  родной 

земле,  родному  языку,  матери  и  отцу,  верности  истории  и 

традициям  родного  народа,  ценности дружбы.  Этому  и  много­

му другому  посвятил  свои  бессмертные строки  Гамзатов,  и  мы

читаем  и  перечитываем  его  необыкновенные стихотворения.

Каждое произведение в исполнении студентов имеет свою 

историю и глубокую мысль. Например, стихотворение «Берегите 

друзей», прочитанные Жансаей Айсагали, автор посвятил всем 

друзьям,  так  как  он  считал  дружбу  одним  из  ценных  качеств 

человеческих отношеий. Строки стихотворения «Я вновь в тебя 

влюблен», прочитанные Даной Есенгалиевой, посвящены жене 

поэта Патимат, с которой он прожил 50 лет. Студенты исполнили 

песню «Журавли»,  как гимн памяти павшим солдатам во время 

Великой  Отечественной  войны.

Расул  Гамзатов  писал,  что  поэзия  «входит  в  область 

прекрасного,  в  область  любви  -   и  ей  нет  мерила.  Она,  если 

есть -  то есть, если нет -  то нет». Именно любовь сопровождает 

человека на протяжении всей его жизни. Читайте стихи великого 

дагестанского  поэта, учите себя любви, то есть ответственности 

за  близкого,  дорогого,  единственного  человека.  Среди  этой 

суеты  найдите  минутку,  чтобы  прикоснуться  к  прекрасному. 

Поэзия  Гамзатова  -   лекарь  для  вашей  души.  Это  не  просто 

стихи.  Это удивительная  красивая  горская  песня,  написанная 

человеком  с большой  буквы.

Айш а КЕМЕШ ОВА,

Фил/п-22

Erfahrung  und  Ausbildung  im  J.  Gutenberg  Universitgt

Mein  Name  ist  Aziza.  Ich  bin  Studentin  der  WKSU.  Ich  bin  20 

Jahre alt. Ab Oktober 2016 bis Marz 2017 war ich  in Deutschland, in 

Hauptstadt von Rheinland-Pfalz -  Mainz. Jedes Jahr nimmt Uni Mainz 

uber  Tausend  internationale  Studenten  des  Erasmusprogramms 

und von  Partneruniversitaten  an.  Dank dieses Austauschprogramm 

konnte ich zum zweiten  Mal  nach  Mainz fahren.

Das Studium ist an den staatlichen Universitaten Deutschlands ist

kostenlos und hochbewertet. Es wird als auch auf Deutsch so 

wie auf Englisch unterrichtet.  Die Studenten in Deutschland 

mussen  einen  Semesterbeitrag  von  300  Euro  bezahlen. 

Die  Lehrkrafte  der  Universitaten  haben  meistens  einen 

Professor-und  Doktortitel.  Sie verwenden  die  neusten  und 

die  modernsten  Unterrichtsmethoden.  Zum  Beispiel  unser 

Professor der „Teaching  English as a foreign  language11 hat 

verschiedene Tabellen,  Bilder, und Schemas zum Unterricht 

gebracht,  Dank  deren  die  Aufnahme  vom  Unterrichtsstoff 

erleichtert wurde.

AuGerdem ,  hat  der  P rofe ssor  uns  kleine  V id e o s/ 

Kurzfilme  zum  bestimmen  Thema  gezeigt.  Im  groGen  und 

ganzen liefen die Unterrichtsstunden sehr interessant.  Man 

musste bei allen Vorlesungen anwesend sein, aber es wurde 

nie so streng  kontrolliert.  Bei  Praxis  und  Seminaren  durfte 

man  nur 2 mal pro Semester fehlen.  Schriftliche Prufungen 

werden meistens am PC abgelegt. Dafur muss jeder Student 

auf einer bestimmten Seite der Uni Mainz eigenen Account 

haben. Und dort fur die oder andere Prufung registriert sein. 

Da  Studenten  ihren  eigenen  Account  auf  ZDV  (Zentrale 

Daten  Versicherung)  haben,  erm oglicht  das  Ihnen  die 

Ergebnisse der Prufungen zu  erfahren.  Desweitern  haben 

Studenten ihre eigene Uni Mainz E-Mailadresse, wo sie sich 

in Verbindung mit Professoren stehen, somit konnen sie die 

Aufgaben  von  Profs  fur  Unterricht  und  Materialen  fur  die 

Vorlesungen  bekommen.

Diese  6  Monaten  waren  unvergesslich  und  nutzlich. 

Ich  bedanke  die  staatliche  Universitat  West  Kasachstan  fur  die 

Moglichkeit,  die  mir gegeben wurde,  um  nach  Mainz zu  fahren  und 

da zu  studieren.S tu d e n tin  von 3 .S tu d ie n ja h r des F achg eb iets «F rem dsp rach e: 

zw e i F rem dsp rach en: E n g lis c h  u n d  Deutsch» 

Aziza BAYARSTANOVA

Kaleidoscope  of  events  for  March  2017  of  the  Foreign 

Languages  Department

Events of various directions  are held at the foreign languages 

department:  the  formation  of  patriotism,  moral  standards  and 

morality,  ethnic tolerance  and  social  harmony,  the  development 

of physical  and  spiritual  culture.  15  events were  held  in  March. 

Each event has specific goals and objectives. The  1st -  3rd year 

students  were active  participants in these activities.

Arrangement on the theme «Шуағын шашқан аялы алақан» 

Arrangement on the theme  «Қош келдің наурыз»

Tutor Esbergenova G.I.  Group 03303 

Tutor hour:  «8 М арта-Международный женский день». 

Celebration of Nauryz in group ИЯ-15 (tutor Kurmangali F.T.). 

Festive  arrangem ent  devoted  to  Nauryz:  “  Қош  келдің, 

Наурыз!”.Group:ИЯ-11,tutor- Shamgonova  R.G.

Celebration  of  Nauryz  in  group  ИЯ-22  (tutor  Hohlachyova 

E.S.).  Kazakh dance  performed  by Tanatarova  Kamshat.№3 (929) 31  наурыз 2017 жыл

'Э т о


 емКое 

слово «<


^ Н асТ ав н и К »

В  м ар те  в  З К Г У   им  М .У те м и со в а  бы ло  п ро в ед ен о  

мероприятие «Это емкое слово «Наставник»», посвященное 

ка н д и д а ту   ф и з и ко -м а те м а ти ч е с ки х   наук  Кузьм ичевой 

Александре  Егоровне.

Александра  Егоровна  -  уникальный  человек.  У  нее  очень 

широкий круг интересов.  Она молода душой.  У нее не  иссякает 

лю бовь  к  жизни,  и  эту  любовь  и  свои  знания  она  передает 

окружающим. Александра Егоровна готова безвозмездно дарить 

свое  свободное  время  любому  желающему  использовать  его 

для решения учебной или научной проблемы.  Важно отметить, 

что  на  занятиях  Александры   Егоровны  студенты  учатся  не 

только  физике,  но  и  жизненным  ценностям  -   порядочности, 

доброте,  ответственности  и  целеустремленности.

Проведенное  мероприятие  было  приурочено  к  юбилейной 

дате -  60 лет в университете. Поздравить с этой знаменательной 

д атой   св о е го   л ю б и м о го   н а с та в н и ка   с о б р а л и с ь   кол ле ги , 

студенты   и  м агистранты ,  а  также  вы пускники  А л ександры  

Егоровны.  В  м ероприятии  приняли  участие  декан  ф и зи ко­

математического  факультета  А.Б.Медешова  и  проректор  по 

учебно-методической  работе  Г.К.Жусупкалиева.  Мероприятие 

прошло в теплой, дружественной обстановке. Студенты читали 

стихи,  пели  песни.  Магистранты  приготовили  презентацию,  в 

которой  рассказали о трудовой деятельности  и о семье своего 

наставника.  Некоторые  фотограф ии  комментировала  сама 

Александра  Егоровна,  рассказывая  об  интересных  событиях, 

связанных с университетом,  и о  своих студентах-выпускниках. 

Со словами благодарности выступили выпускники Александры 

Егоровны.  Было  показано  видео-поздравление  выпускников, 

которые  не смогли  присутствовать на  мероприятии.

Коллеги  ра сска зал и,  какой  отзы вчивы й ,  трудолю бивы й 

и  хор ош ий   ч е л о в е к  А л е кс а н д р а   Е гор овн а,  к  ней  всегда 

м о ж н о   о б р а т и т ь с я   за  с о в е т о м ,  ее  о т л и ч и т е л ь н а я  

черта  -   это  ж и зн е л ю б и е .  М е р о п р и я ти е   п о д а ри л о  м ассу 

п р и я т н ы х   в п е ч а т л е н и й   и  х о р о ш е е   н а с т р о е н и е   в се м  

пр и с у тс тв о в а в ш и м .

Участники встречи выразили благодарность библиотекарю

зала ученых Талшин  Салимовне  Нашиновой,  которая  помогла 

организовать это  замечательное  мероприятие.

М ария ЗОЛОТАРЬ,

магистрант 2 курса физико-математического факультета

О л и м п и а д а   - 2017

30-31  н а у р ы з   а р а л ы ғы н д а   М .Ө т е м іс о в   а т ы н д а ғы  

Б Қ М У -д а   Қ а з а қ с т а н   Р е с п у б л и к а с ы   ж о ға р ы   о қ у  о р ы н - 

д а р ы   с т у д е н т т е р ін ің   а р а с ы н д а   5 B 0 9 0 6 0 0 -  М ә д е н и - 

т ы н ы ғ у  ж ұ м ы с ы   м а м а н д ы ғы   б о й ы н ш а   ІХ  р е с п у б л и - 

к а л ы қ   п ә н д ік  о л и м п и а д а   ө т к із іл д і.

30  наурыз  күні  олимпиаданың салтанатты  ашылуы  болып,

І  туры өтті.

2-тур  31  наурызда  шығармашылық  жобаны  қорғау  түрінде 

Батыс  Қазақстан  облыстық  драма  театрында  өткізілді.  Оған 

ҚазМемҚызПУ,  ТарМПИ,  А.  Мырзахметов  атындағы  Көкшетау 

университеті,  М.  Әуезов  атындағы  ОҚМУ  қатысты.  Ал  БҚМУ 

2016  жылы  Шымкентте  өткізілген  VIII  республикалы қ  пәндік 

олипиаданың  жеңімпазы  ретінде  сайыстан  тыс  болғанымен, 

қойылымды өте жоғары деңгейде  өткізді.  Практикалық турдың

-о а

саиысы

Мен  білетін  ең  керемет

ЖАТТЫҚТЫРУШЫ

Әрбір  адам  өмірде  ілгері  қадам  басу үшін  армандайды, 

соған  сай  мақсат қойып,  әрекет ететіні  баршаға  мәлім.  Мен 

Орал қаласындағы  іргелі оқу орындарының бірі М. Өтемісов 

аты ндағы   Батыс  Қазақстан  м ем лекеттік  университетіне 

оқуға  қабылданған  күннен  бастап  өзінің ерекше  қасиетімен 

баурап  алған  оқытушы  Абдрахманов  Ибраим  Саматұлын 

ерекш е  тұлға  тұтам.  Ол  П едагогика  ф акультетінің  дене 

шыны қты ру  және  спорт  бөлімінде  оқитын  әр  студенттің 

қызығушылығына  аса  мән  беріп,  қызықтыра  біледі,  үнемі 

ақылын  аямай,  түрлі тәсілдермен  спорттық шеберлігіміздің 

қалыптасуына  өлшеусіз үлес  қосуда.  Жас маман  бола  тұра 

еңбекқорлы ғы м ен,  туралы қ,  талапш ыл  мінезімен  кәсіби 

деңгейде  студенттерді  дайы ндап,  сол  арқылы  сан  қилы 

жарыстарда топ жаруға  серпіліс беруде.  Ибраим  Саматұлы 

керемет  жатты қты руш ы   болуымен  қатар,  жақсы  дос,  та- 

лапш ыл  оқытушы,  бауырмал  бауыр  да  бола  білетіні  тек 

маған  емес,  оның айналасындағы үлкенді- кішілі  көпшілікке 

мәлім.  Уақытының  азды ғы на  қарамастан  өзі  «Ақжайық» 

спорт  клубы ны ң  ж етекш ісі  ретінде  әр  күн  сайын  жалпы 

университет  жастарын  салауатты   өмір  салтын  қолдауға 

шақыра  отырып,  спорт  түрл ерін ің   әр  түрінен  сайыстар, 

додалар өткізіп тұрады.

М .Ө тем ісов  аты ндағы   Батыс  Қазақстан  мем лекеттік 

у н и в е р с и т е т ін д е   с т у д е н т т е р д ің   қа б іл е т ін е   сай  спо рт 

т ү р ім е н   а й н а л ы с у ғ а   б а р л ы қ   м ү м к ін д ік   ж а с а л ғ а н . 

Университет  қабы рғасы нда  білім  ала  ж үр іп  әр  студент 

волейбол,  баскетбол,  ф утбол,  тоғы зқұм а ла қ,  шаңғы  т.б 

т ү р л е р ім е н   кү н д е л ікті  айнал ы са  алады .  Соның  іш інде 

И б р а и м   С а м а т ұ л ы   в о л е й б о л д а н   ж а с т а р д ы   д а м ы та  

жаты қтыры п келеді.  Ол аптасына үш мәрте жаттығу,  басқа 

да  уни ве рси тет,  кол ледж   ком анд ал ары м ен  ж о лд асты қ 

кездесулер өткізіп,  кездесу кезіндегі қателіктерді саралай 

талдау  жасап,  шыңдай  түседі.  Ибраим  Саматұлы  тек  ер 

балалармен ғана жұмы станбай,  қыздарды ң спортқа деген 

құлш ы ны стары н  артты ры п,  қы здар  волейбол  команда- 

сын  да  ж а тты қты р ы п  келеді.  О лардың  республ икал ы қ, 

о б л ы с т ы қ  

ж е т іс т ік т е р г е   ж е т у і  ж а т ы қ т ы р у ш ы н ы ң  

б іл іктіл ігін ің  арқы сы нда  екендігі  сөзсіз.

Мен  А бдрахм анов  Ибраим  Саматұлы ны ң  азаматтық 

қасиеті  мен  шеберлігін  үлгі  етіп  келемін.  Болашақта  спорт 

саласының маманы ретінде ол кісіден үлгі  алар қасиеттерім 

мен тәжірбием көп. Осындай жастарға қолдау білдіріп, үнемі 

білгенін аямайтын азаматтар -  өнегелі істердің басталуына 

жол  салар асыл тұлғалар.

Н ұ р л ы б е к  НАУРЗБАЕВ,

педагогика  факульт ет інің 05303 -т о п  студенті

негізгі тақырыбы Алашорда үкіметінің 100 жылдығына арналды. 

Қойылымдарға  қара  қазақтың  басын  бір  шаңыраққа  жинаған, 

елінің азаттығын аңсаған ұлағатты ұлт зиялыларының кеңестік 

билікпен күресі арқау болды.  Бұл оқиғаларды  тарих беттерінен 

оқығаннан гөрі сахна төрінен көру көрерменге ерекше әсер етті.

Олимпиадаға қатысушыларға  қаламыздың табиғаты, тарих 

тұнған  мәдени  ошақтары  ерекше  әсер  қалдырды.

Қонақтарды  қабылдауда,  оларға  қызмет  көрсетуде  мәде- 

ниет  және  өнер  факультеті  мен  филология  факультетінің  1-3 

курс студенттері:  Нурсултан Садиков,  Бек Меренов,  Бейсенбек 

Мажит, Абулхайр Ислямгалиев, Заманбек Әненов, Өркен Ахмет,

М ақсат  Тұйақ,  М ейрамбек  Ерболатұлы,  Оралхан  Рахимов, 

Ерген  Теміров,  Әділбай  С ерікболсы н,  М ақсотов  М ейірбек, 

Нұрдаулет Нұрболатов,  Гүлсая Жетпісбай,  Бағила Игілік, Зарина 

Таулина, Темирболатова Перизат, Алина Кенжегалиева, Айгерім 

Қуанш ова,  Гүлзада  Т леккабы лова,  Құрманай  Заур,  А рдақ 

Хайруллиналар әр  командаға  қолдау  көрсетті.

ІІ турдың қорытындысы да  сол  күні  шығып,  М.Әуезов атын- 

дағы ОҚМУ студенттері жеңіске жетті. Сол күні экскурсия, олим- 

пиаданың  жабылуы,  қатысушыларға  арналған  мәдени  шара 

ұйымдастырылды.  Өнер  сайысының жоғарғы  деңгейде  өтуіне 

айрықша  үлес  қосқан,  олимпиаданы ң  ашылуы  мен  жабылу

қойылымдарына  жауапты  режиссер,  оқытушы  Сүндетқалиева 

Әлия Ахметқызының еңбегін ерекше атап өткен жөн. Сондай-ақ 

олимпиаданың сәтті өтуіне  Мәдениет және өнер факультетінің 

оқытушылар ұжымы  бір жағадан  бас,  бір жеңнен  қол  шығарып 

ұйымшылдықтың үлгісін  көрсеті.

Ендігі  жылы  мәдени-тынығу жұмысы  мамандығы  бойынша 

Х  республикалық  пәндік  олипиада  Шымкентте  өтетін  болады. 

Барлық командаға  - жетістік,  БҚМУ- ға жеңіс тілейміз!

Сая ДУЙСЕНБАЙ,

ИЯ-13тобының студенті


№3 (929)  31  наурыз 2017 жыл

С Е Ш З 4 9

в м ш А а

Ресей  Ф ед ерациясы   С ам ара  қал асы нд а  23  науры з 

күні  «Жоғары  оқу  орындарында  әлеуметтік  білім  берудің 

сапасы :  сұрақтар,  ш еш ім дер,  песр п ективал ар »  атты   II 

халықаралы қ ғылыми-тәжірибелік конференция  өтті.

С а м а р а   м е м л е к е т т ік   ә л е у м е т т ік - п е д а г о г и к а л ы қ  

университетінің ұйымдастыруымен оздырылған конференцияға 

Ресей Федерациясының ЖОО-ның ғалымдары мен оқытушылары 

және  ш етелдік  ғалы м дар  қатысты.  Конф еренция  мақсаты: 

Оқытушылардың  білім  беру тәжірибесімен  бөлісу,  әлеуметтік- 

педагогикалық білім беру технологиялары мен әдістерін дамыту.

Бұл  кон ф е ре нц и яға  Қа зақста н ны ң   аты нан  М .Ө темісов 

атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің  тәрбие 

жұмысы жөніндегі  бөлім жетекшісі,  педагогика ғылымдарының 

магистрі  Ж ақсығалиева  Альфия  Сырымқожақызы  жетекшілік 

еткен  жастар даму  орталығының  мүшесі,  студенттік деканның 

міндетін атқарушы Ибрашев Саламат,  педагогика факультетінің

3-курс студенті  Мүсірова  Зердегүл  қатысты.

Ж оғары халы қаралы қ деңгейде өткізілген  конференцияда 

білім  беру  саласындағы  өзекті  мәселелер  қозғалды.  Соның 

ішінде Азияның шығыс жағалауында орналасқан  Сахалиннен 

келген  Сахалин  мемлекеттік университетінің  оқу  ісі  жөніндегі 

проректоры,  психология  ғылымдарының  докторы  Романова 

Марина Александровна  « Мектепке дейінгі білім беру» жөнінде

көтерген  мәселесі жан-жақты  қызу талқыланды.  Бұл тек Ресей 

Ф ед ер ац и ясы н д а  ғана  емес,  барлы қ  д ү н и е ж ү зін д е   өзе кті 

мәселе.  Ө йткені  мектепке  д ей інгі  ұйым  -  мектепке  дейінгі 

тәрбие мен оқытудың жалпы білім беру бағдарламаларын іске 

асыратын  білім  беру ұйымы.  Ал  бұл ұйымға  жетекш ілік ететін 

болаш ақ  мамандардың  жоғары  білімі  сапалы  болғаны  жөн. 

Өйткені,  мектепке дейінгі білім беру кезінде баланың ең негізгі 

іргетасы  қаланады.  Осы  іргетасты  қалайтын  педагог  білікті 

әрі  білімді  болуы  шарт.  Егер  балада  іргетас  мықты  қаланса, 

одан  кейінгі  өсуі  де  жоғары  болады.  Ресей  Ф едерациясында 

болаш ақ  мектепке дейінгі  білім  беретін  мамандарға  көп  көңіл 

бөледі,  олар жоғары оқу орнында бакалавриат бойынша 5 жыл 

білім алады. Ал Қазақстанда 4 жыл.  Марина Александровнаның 

пікірінше,  бес жылдық  білімнен  соң  міндетті  түрде  «магистр» 

дәрежесін  қорғау  керек.  Сонда  ғана  білікті  маман  атанады. 

Бұл  маман  иелерін  туған  анадан  кейінгі  екінш і  ана  емес, 

құдайдан  кейінгі  екінш і  құдай  деу  керек  деп  маманды қтың

қоғам өмірінде маңызды рөл алатындығын атап көрсетті.  Бұдан 

басқа «Өзін-өзі бағалау - тұлғаны ң  өзін-өзі дамытуы  ретінде», 

« С туд ен ттерд ің   ә л е ум е ттік  қоғам д ы қ  өм ірге  бейім делуі», 

«Өзін-өзі басқару»,  «Техникалық бағытта оқитын студенттерге 

психологиялық  білім  беруді  дамыту»,  «Студенттерді  диплом 

ж ұ м ы с ы н   қ о р ға у   а л д ы н д а   п с и х о л о г и я л ы қ   д а й ы н д а у »  

т.б.тақырыптарда  ғылыми  мәселелер  қозғалды.  Білім  беру 

бағдарламалары  мазмұнының сапасын  басқару  мен  бақылау 

ж ә н е  ж ү з е ге   асы ру  м ә с е л е л е р ін ,  т ү л е к т е р д ің   б ә с е ке ге  

қабілеттілігін  арттырудың  жолдарын,  көптілділікті  дамытуға 

байланысты  сұрақтар талқыланды.  С.Б.Ибрашев «Студенттік 

ө зін -ө зі  басқару»,  А .С .Ж ақсы ғал иева  «С туд ен ттік  өзін-ө зі 

басқар у  ун и в е р с и те тте   әл е у м е тте н д ір у   құралы   ретінде» 

тақырыбында баяндамаларын қорғады.  М.Өтемісов атындағы 

Баты с  Қ азақстан  м е м л е ке ттік  у н и в е р с и те тін ің   сту д е н ттік 

өзін-өзі  басқару  жүйесінің  ретімен  п.ғ.м.  А.С.Ж ақсығалиева 

таныстырып  шықты.

Конференция  аясында  дөңгелек  үстел  мен  іскерлік  ойын 

ұйымдастырылды. Әр жерден келген педагогтар мен студенттер 

өз  ойларын  ортаға  салып,  ұйымшылдықпен  бір  топ  болып 

жұмыстанды.

Студенттерге  айтарым,  осындай  халы қаралы қ  ғылыми- 

тәжірибелік  конференцияларға  көп  қатысу  керек.  Өйткені  тек 

бір мемлекеттің емес,  бірнеше мемлекетте болатын мәселелер 

талқыланады.  Осы  арқылы  өзге  педагогтардың тәжірибесімен 

алмасып  шыңдала түсесің.  Бір  мәселенің тек біздің елде ғана 

емес,  шет  өңірде  де  өзекті  екенін  байқайсың.  Елбасымыз 

Н.Ә.Назарбаев  «Қазақтың ұлы  болсаң,  жалғыз  мемлекетіңнің 

өсу,  көркею,  нығаю жолында қара теріңді төгіп еңбек ет!» - деген 

сөзі сапалы білім алып,  елің үшін қызмет етуге құлшынысынды 

артты рады .  Сонды қтан  болаш ақ  б іл ікті  маман  болу  үшін, 

қазірден  бастап  ізденімпаз  бола білейік,  студенттер!

З ер д егүл  М үсірова,

педагогика факультеті,  педагогика және психология 

мамандығының 3-курс студенті

Арыстандай  айбатты, 

Жолбарыстай  қайратты,

Қырандай  күшті  қанатты 

Мен жастарға  сенемін!

М .Ж ұмабаев

Дебат  -  интеллектуалды  элиталар  ойыны.  Интеллектуалды 

болу  элиталы  қоғамға  тәрбиелейді,  ал  элиталы  қоғамны ң 

құраушысы  кез  келген  адам  бола  алмайды.  Әлем  жаңарады, 

қоғам  дамиды ,  адамдар  д ам ы ған  қоғам ны ң  те тігі  ретінде 

қарастырылады.  Кез  келген  тетік  кез  келген  істің  басқарушысы, 

пікірсайысшылар  да  элита  қоғамындағы  ең  үлкен  тетік десек те 

болады.  Жаһандық  аренада  Қазақстан  бүгінде  өз  позициясын 

аны қтап,  алдағы   дам у  ж олы нда  үлкен  стр а те ги ял а р   мен 

реформаларды  ж үзеге  асыруда.  Әлемдік  аренада  дамыған

30  елдің  қатарына  кіру  мақсаты  жолға  қойылып,  мақсатқа 

қарай  қадамдар  жасалып  жатыр.  Ел  болашағын  айқындаушы 

мақсаттарды  орындау  еліміздің  белсенді,  интеллектуалды, 

білімді жастарының қолында.  Пікірсайыс - ұтымды ой айта білітін, 

жүйелі  сөз  саптай  алатын,  саяси  мәселерді  екі жақты  талқылай 

алатын,  кез келген мәселенің шешімін көрсетуші механизм ұсына 

білетін  белсенді  жастар  ортасы.  Осындай  белсенді  жастардың 

үздіктерінің басын қосқан Республикалық турнир наурыз айының 

11-12  - ші  жұлдызында  Қарағанды  қаласында  өткен  болатын. 

Аталмыш  турнирге  Астана,  Алматы,  Қостанай,  Қарағанды, 

Теміртау,  Петропавл,  Тараз,  Орал  аймақтарының  ЖОО-дағы 

пікірсайысшылары  қатысты.  Батыс  Қазақстан  обылысы,Оралжүктеу 0.77 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет