Впрочем, это был не совсем театр. Это было настоящеежүктеу 0.77 Mb.
Pdf просмотр
бет3/7
Дата14.09.2017
өлшемі0.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Жолдауды

Бірінші кезекте, атап өтер жайт, бүгін біз аса маңызды тарихи 

оқиғаға  күә  болды қ.Қазір  өзгеріп  жатқан  әлемде  Қазақстан 

да  зам ан  та л а б ы н а   сай  ж а ң а р ы п   к е л е д і.Ә с ір е с е ,  асқан 

нәзіктікті  қажет  ететін  мемлекеттік  басқару  жүйесі  мейлінше 

теңестірілген жүйеге ауысу мәселесін  Елбасымыз өте орынды 

әрі дер кезінде  көтеріп  отыр.Елімізді дамудың  даңғыл жолына 

бастауда Елбасымыздың бұл Үндеуі өте маңызды деп санаймын. 

Президенттің тарапынан айтылған Үндеудің  экономикалық және 

саяси тұрғыдан өте жоғары мәнге ие екендігін атап өткім келеді. 

Бұл  халқымызды  баянды  болашаққа  жетелейтін  қадам  болып 

табылады.Сонымен  қатар,  еліміздің  дамуының  жаңа  сапалы 

кезеңге  аяқ басқанының дәлелі деп санаймын.

Бүкіл  ә л е м д ік  қо ға м д а с ты қты ң   назары   тағы   да  б ізд ің  

елім ізге  ауды .Қазақстан  жаңа  2017  жылды  Біріккен  Ұлттар 

Ұйы мы   Қ а у іп с ізд ік  Кең есін ің   м үш есі  ретінде  бастады .Б ұл 

Елбасымыздың  Еуразиядай  алып  құрлықтың басты  бейбітшіл 

т ұ л ға с ы   р е т ін д е гі  б и ік  б е д е л ін ің   х а л ы қа р а л ы қ  д е ң ге й д е

Мектеп түлектері қазақ, орыс және ағылшын тілдерін білуге тиіс». 

Бұл  міндеттерді жүзеге  асыруға  өз үлестерін  қосу  мақсатында 

Пимно/п-23 топ студенттері «Үш тұғырлы тіл саясатын» қолдап, 

үш тілде  педагогикалық білімдерін тереңдетуде.

Әрбір  Жолдауында  ¥лт  көшбасшысы  халықтың  жағдайын 

б ір  с әтке  де  ұ м ы тқа н   ем ес.  Күні  б ү гін ге   д е й ін   а й ты л ған  

м ін д еттерд ің   бәрі  жыл  өткен  сайын  б ір те -б ірте  оры ндалу 

үстінде.  Бұл  жаңғы ру  -   қазіргі  жаһанды қ  сы н-қатерлерм ен 

күрес жоспары емес, болашаққа, «Қазақстан-2050» стратегиясы 

мақсаттарына,  бастайтын  сенімді  көпір  болмақ.  Біз,  студент 

жастар,  Елбасымыздың  саясатын  қолдап,  бар  күш  жігерімізді 

тиянақты білім алуға жұмсап, болашақта еліміздің өркендеуіне 

өз үлесімізді  қосамыз.

дамыту,  агр оөнеркәсіптік  кешен,  білім -ғы лы м   салалары   осы 

Ж олд ауд ы ң   ең  с ал м ақты   тұста р ы   екені  сө зс із.  М әселен, 

Ж олдауда  білім   сал асы на  айы ры қш а  көңіл  бөл інген.  Бұл 

ж оспар б іздің дамы ған  30 елдің қатарына  кіру мақсатымызға 

жаңа  серпін  беретіні  сөзсіз.

Биы лғы   Ж олдау  мен  үш ін  ерекш е  сер пін   берді.  А лда 

тұрған  барлық  жұмы старды   атқаратын  болсақ,  кез  -  келген 

қ и ы н д ы қт а р д а н   м үд ірм ей   ө т е т ін ім із ге   с е н ім д ім ін .  Е л дің 

әлеуметтік -  экономикалық өсімін дамыту дегеніміз-мемлекеттік 

жекеменшік әріптестік,  агроөнеркәсіп  кешенін дамыту,  тұрғын 

үй мәселесі мен жастар саясатын қолдау, бәсекелестік қабілетін 

арттыру  болып  табылады.  Бұл  Жолдаудың  орындалу  мерзімі 

2025 жылға дейін аяқталуын тапсырды.  Егерде барлық берілген 

тапсырмаларды жұмылып атқаратын болсақ, дамыған 30 елдің 

қатарына  енеріміз сөзсіз.  Мен  сенімдімін!  Бүгінгі  ахуал  - біздің 

жетістіктерімізді сынға салып, елдігімізді шыңдай түсетін уақыт 

тезі.  Ж ауапты  сәтте  бірлігімізді  сақтап,  еліміздің  игілігі  үшін 

аянбай тер төгуіміз керек.  Біріміз - бәріміз үшін,  бәріміз - біріміз 

үшін деген қағиданы ұстанып, еңбек етуге тиіспіз.  Бүгінде  өзіндік 

бет  -  бейнесі  бар,  өзіндік  ерекшеліктері  мен  өзіндік  ұстанымы 

бар  табысты  мемлекетпіз.  Ал  көк  туымыз  болса  көк  аспанда 

қалықтап, қазақ елінің қырандай қайсарлығын көрсетіп тұр! Осы 

мемлекеттің  іргетасы  мына  біздер  -  жастар!  Мақсаты  айқын, 

елінің  жедел  дамуы ны ң  жоспары  бар,  экономикасы  мен  тіл 

мәселесі жолға  қойылған,  сыртқы  саясаттағы  бағыт - бағдары 

аны қ  елде  өмір  сүріп  ж а тқанды ғы м ды   мақтан  етемін!  Мен 

болашағыма  сенемін!қолдаймын

б а ға л а н у ы н ы ң   нақты   к ө р ін іс і  ретін д е  қа б ы л д а н д ы .К е ш е  

Елбасымыз  өзінің  тарихи  Үндеуімен  тағы   да  бүкіл  әлемнің 

назарын  Қазақстанға аударған болатын.Елімізде 2005 жылғы « 

Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару 

жолында» атты Жолдауынан кейін мемлекетті реформалаудың 

кезең-кезеңге  негізделген жаңа үдерісі басталды.

Ал бүгінде бүкіл әлем  Қазақстанды экономикалық дамудың 

даң ғы л   жолы на  түсіп,  ә л е ум е ттік  т ұ р а қты л ы қты   ту  еткен 

қуатты  мемлекет  ретінде  таниды.Соның  арқасында  елімізідің 

әлемдік  аренадағы  абы рой-беделі  артып,  республикамызға 

м иллиардтаған  инвестициялар  тарты луда.  Біріккен  Ұлттар 

Ұйымының  Қауіпсіздік  Кеңесіне  мүше  болуымыз  бен  ЭКСПО 

-2017  көрмесін  өткізу  мәртебесін  жеңіп  алуы  да  соның  айқын 

дәлелі.

П резидент  ел ім ізд е гі  ең  басты   м әселелерд і  шешумен қатар,  мемлекеттік  басқарудың  заманауи,  тұрақты,  ұтымды 

үлгісін  қалыптастыру  саясатын  да  қарқынды  жүргізді.Соның

Елбасымыз  Нурсултан  Әбішұлы  Назарбаев  Қазақстан 

халқына  арналған  дәстүрлі  Жолдауын  жариялады.  Жалпы 

тәуелсіздігіне жиырма бес жыл уақыт болған ел егемендігінің 

тарихы на  ү ң іл сек,  м е м л е ке тім ізд ің   ты ны с  -  тір ш іл ігін ің  

дамуына бірден-бір ықпал еткен фактор - бұл Елбасымыздың 

халы ққа  арнаған  Ж олдауы   екенд ігіне  көз  ж еткізер  едік. 

Елбасы Жолдауында білім саласы қызметкерлерінің алдына 

үлкен  міндеттер  қойды.  Біз-студенттер  -  Президентіміздің 

Ж ол д ауы н д а  а й тқа н д а й ,  қа за қ  т іл ін ің   б асы м д ы л ы ғы н  

көрсете  отырып,  жаңа  технология,  жаңа  экономика,  жаңа 

индустрияның  тілі  -  ағылшын  тілін  меңгеруге  тиіспіз.  Биыл 

«Баршаға  арналған  тегін  кәсіптік-техникалық  білім  беру» 

жобасы іске асырыла бастағаны белгілі, тегін оқуға жұмыссыз 

жастар тартылады.ЕЛБАСЫНЫҢ  ЖОЛДАУЫ - 

кемел  келешек  кепілі

Мен  білім  алып  жатқан  М.Өтемісов  атындағы  БҚМУ-да 

мультимедиялық сыныптар мен электронды және  қашықтан 

о қы ту д ы   қ а м т а м а с ы з   е т е тін   ж а ң а  ко м п ь ю т е р л е р м е н  

ж а б д ы қта л ға н   «М ахам бет»  а қп а р а тты қ  те х н ол оги ял ар 

орталығы  жұмы с  жасауда.Университетіміз  бүгінде  білім 

беру  ж үйесін  оңтайланды руда  инновациялы қ,  авторлық 

бағдарламаларға  ие.

Университетімізде  100-ге  жуық  шетелдік  студенттердің 

де  білім  алуына  жағдай  жасалынған.  Бұл  шетелдіктермен 

тәжірбие  алмасу үшін  өте тиімді жұмыс деп есептеймін.

Б із д ің   у н и в е р с и т е т ім із   де  б ір л ік п е н ,  н а қ т ы   іс - 

әрекеттермен  Елбасы Жолдауында айтылған тапсырмалар 

мен  міндеттердің орындалуына үлкен үлес қосары анық.Назерке  ТАХАНОВА,

Вокалды қ өнер мамандыгының ВИ-11топ студенті

Президент жолдауынан 

жастарға алар тағылым

Биылғы жылдағы Жолдауда жастарға көп міндет жүктелді. 

Соның арқасында  үгіт-насихат жұмыстары жастар арасында 

жүргізіліп жатыр.  Бұл істерге жастар жағы да жұмыла кірісіп, 

ғылым жолындағы, білім алудағы белесінділіктері, ізденістері 

арта  түсті.  Мысалы,  нанотехникаға  аса  көңіл  бөліп,  табиғи 

шикізат көздерін үнемдеу жолдарына терең назар салынып 

жатыр.  «Нұрлы  жол»  экономикалық саясатының және  «100 

нақты  қадам»  ¥лт  жоспарының  нәтижесінде  осынау  қиын, 

жаһандық трансф ормацияның алғашқы  кезеңінен сәтті өтіп 

келеміз.  Тек  2014-2016  жылдар  аралығында  экономиканы 

қолдауға  қосымша  1,7 триллион теңге жұмсалынды.  Мұның 

барлығы  экономикалық  өсімді  және  бизнесті  қолдауға,  200 

мыңнан астам жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік берді. 

Небәрі  25 жылда  еліміздің жастарының басым  көпшілігі  үш 

тілді еркін меңгергендігі және шет елдерде білім ізденістерін 

кеңейтіп жатқандығын, аз уақыттың ішінде үлкен нәтижеге ие 

болғанын  аңғарамыз.  Ж астар  жағы  қарқынды  үдеріске  ие. 

Білім беру  мен  білім алудағы  интеграция  межесі жыл  санап 

артып барады.  Мектепке дейінгі ұйымдарда ағылшын тілінің 

енгізілуі - жаһандануға бастар алтын көпір болып табылады. 

Үш тілді  толық  меңгеруіміз  арқылы  элем  алдында  өзіміздің 

м е н т а л и т е т ім із д і,  т о л е р а н тт ы л ы ғы м ы з д ы   м ойы н д ата 

аламыз.  Қуатты жастар  барда,  қуатты  қазақ елі  бар.  Жасай 

бер,  тәуелсіз қазақ елі!

Н ұрж анар ҚАЛИАХМ ЕТО ВА,

2-курс студенті

нәтижесінде Қазақстанда кәсіби Үкімет,  қуатты Парламент және 

тәуелсіз сот билігі  қалыптасты.Олар  қазірдің өзінде  сенімділігі 

мен  тиім ділігін  дәлелдеп  үлгерген  м емлекеттік  аппараттың 

«тежем елік  және  теңгерм ел ік»  ж ү й е с ін ің   негізін  құрайды. 

С онды қтан  Е лбасы м ы з  атап  өткендей,  м е м л е ке ттік  билік 

тармақтары  арасында  өкілеттіліктерді  қайта  бөлу  мәселесі  ел 

дамуының заңды және жүйелі  кезеңі  болып табылады.Секер КУШ КИНОВА,

мем лкет т ікжәне жергілікт і басқару мамандығы

3-курс студенті

Ж.Н. Қ Ы Д Ы Р Ғ АЛИЕВА,

Пимно/п-23 топ студенті

Елбасы  Жолдауы  жарқы н  болашаққа  багдар!

Гү л м а р х а н  ЛУКПАНОВА,

Д әст үрлі м узыкалық өнер маманбыгының 

ТМИ-11  топ студенті

Жаһандық қабілеттілік

Еліміз өзінің 25 жылдық даму кезеңінен абыроймен өтті.  Біз 

елімізді  мақтан  тұтамыз.  Табыстарымыз  бен  жетістіктерімізді 

Тәуелсіздігіміздің 25 жылдық мерейтойында атап өттік.  Оларды 

бүкіл әлем біледі және жоғары бағалайды. 2017 жылдың басынан 

бастап  Қазақстан  Біріккен  Ұлттар  ¥йымы  Қауіпсіздік  Кеңесінің 

мүшесі  болды.  Биыл  Астанада  «ЭКСП0-2017»  халықаралық 

көрмесі  өтеді.  Мұндай  өте  маңызды  әлемдік  деңгейдегі  іс- 

шараны біз ТМД және Орталық Азия елдерінің арасында бірінші 

болып өткіземіз.Алматыда  Универсиада-2017 спорт ойындары 

өтті.  Оған  57  мемлекеттен  2  мыңнан  астам  спортшы  мен 

делегация  мүшелері  қатысты.

О сыны ң  барлы ғы   Қазақстанны ң  хал ы қа ра лы қ  аренада 

жоғары беделге ие болғанын және саясатымыздың дұрыстығын 

көрсетеді.Қазақстан  2050  жылға  қарай  әлемдегі  ең  алдыңғы 

қатарлы   30  м е м л е ке ттің   қатары на  қосы луға  тиіс.  Біз  осы 

мақсатқа  қарай  табандылықпен  ілгерілей  береміз.Ж аһандық 

бәсекелестіктің  өсуі  және  әлемдегі  тұрақсыздық  жағдайында 

Елбасымыздың  2012 жылы халыққа ұсынған «Қазақстан-2050»

стр а те ги ясы н ы ң   ө зе ктіл ігі  арта  түсед і.  Біз  қиы нды қтарды  

уақтылы болжай алдық.«Нұрлы жол» экономикалық саясатының 

және  «100  нақты  қадам» ¥лт жоспарының нәтижесінде  осынау 

қиын, жаһандық трансформацияның алғашқы кезеңінен лайықты 

өтіп келеміз.  Бұл -  жаңа жаһандық болмыс, оны біз қабылдауға 

тиіспіз.


К о м м у н и ка ц и я н ы ң   д а м у ы   мен  о п т и к а л ы қ -т а л ш ы қ т ы  

инфрақұрылымға  жаппай  қолжетімділікті  де  қамтамасыз  ету 

керек.  Цифрлық индустрияны дамыту басқа барлық салаларға 

серпін  береді.  Сондықтан  Үкімет  ІТсаласын дамыту  мәселесін 

ерекше бақылауда ұстауға тиіс.

Ж аңа  индустриялар  қалы птасты руды ң  маңызды  шарты 

инновацияны   қолдау  және  оларды  өндіріске  тезір ек  енгізу 

болып  саналады.

Бұл  -   ө н е р к ә с іп ,  а гр о ө н е р к ә с іп т ік   кеш е н ,  к ө л ік   пен 

л огисти ка,  құры лы с  секторы   және  басқа  сал ал ар.Б ірінш і, 

еңб ек  өн ім д іл ігін   айтарлы қтай  артты ру  керек.Бұл  жердегі 

негізгі  фактор  төртінші  өнеркәсіптік  революция  элементтерін

жаппай енгізу болуға тиіс.  Бұл-автоматтандыру, роботтандыру, 

жасанды интеллект, «ауқымды мәліметтер» алмасу, тағы басқа 

міндеттер.Экспорттаушыларға «бір терезе» қағидаты бойынша 

өңірлерде де  қолдау  көрсету  керек.Биылғы  1  қыркүйекке дейін 

Үкімет әкімдермен және бизнес өкілдерімен бірлесіп,  Бірыңғай 

экспорт стретегиясын  әзірлеуі  керек.

Білім бәсекесіндегі  қарқындылық үдей түсуде.  Олардың қа- 

тарында ғылым, инновация бар. Ғылым жолындағы ізденістерге 

жастарды  тарту,  соның  ішінде  университет  жастарын  терең 

білімге  даярлау  ең  өзекті  орынға  ие.  Осыған  орай  факультет 

деканы   Ергалиева  Гүлжан  Ә лғазы қы зы ны ң  басш ылығымен 

апталықтар оздырылды.  Мұндағы мақсат президент жолдауын 

жастарға  насихаттап,  бір  жерден  бас,  бір  жеңнен  қол  шығару 

болып табылады.  Факультет тарапында әртүрлі  конференция- 

лар,  дөңгелек үстелдер,  ашық  кураторлық  сағаттар,  дебаттар 

ұйымдастырылды.  Факультет белсенділерінің басшылығымен 

жыл сайынғы жоспар өз межесінен артық орындалып, уақытынан 

бұрын өз жемісін беріп отырғандығы қуантарлық жағдай. Әрине, 

бұл  үшін  талмас  талап,  асқан  білім  және  адал  еңбек  керек. 

Олай  болса,  жаһандануға  қабілеттілігімізді  арттырып,  ғылым 

жолындағы  ізденіс жолдарымыз терең болғай...

А ид а ХАСАНОВА, 

06 3 0 1 -т о п  ст уд е н т і


________

ШКОЛА-ВУЗ

№3 (929) 31  наурыз 2017 жылУрок -  это зеркало  общей  и  педагогической  культуры учителя,

мерило его  интеллектуального богатства,  показатель его  кругозора, эрудиции.

В.А.  Сухомлинский.

Объединяем  идеи

15  марта  на  базе  областной  специализированной  школы  №8  для  одарённых  детей  прошёл  Региональный  семинар 

школьного сетевого сообщества «Бумеранг» на тему«Объединяем идеи, совершенствуем практику». Цель семинара - обмен 

опытом по реализации программы обновлённого содержания образования. Участниками семинара стали руководители и 

учителя городских и областных школ Западного региона РК, слушатели 3 уровня Центра педагогического мастерства ЗКО 

«Өрлеу».  Ежегодно сетевое  сообщество  ОСШОД №8  обобщает опыт своей  работы,  5  год  подряд  мы  приглашаем  коллег 

в  школу,  чтобы  рассказать о системе своей  работы.

Коучинги, менторинг, мастер-классы, обучающие семинары, 

творческие  отчёты,  исследование  в  действии  -  формы  ра­

боты  в  школе  разнообразные.  Педагоги  профессионального 

со о б щ е с тв а   э ф ф е кт и в н о   и с п о л ь з у ю т   новы е  п о д хо д ы   в 

о б у ч е н и и ,  о ка з ы в а ю т   м е то д и ч е с ку ю   по м о щ ь  ко л л е га м . 

Модераторы семинара - директор школы А.Ш.Каржауова, школь­

ные  тренеры   Л.Г.Чернецова,  С.О.Ш аяхметова,  Е.В.Полулях 

познакомили  участников  семинара  с системой  работы  школы, 

достижениями  учеников  и  учителей,  представили  визитную 

ка р то ч ку   с е те во го   с о о б щ е с тв а   О СШ О Д  №8  «Б ум еранг». 

Учителя  ш колы   Г.С.Кужаева,  Р.Б.Кады ров,  Г.Ж .Хамитова, 

А.М.Умбетьярова,  С.Ю.Бычкова,  Н.К.Латыева,  Г.М.Джумашева, 

М.И.Айтанова,  А.М.Артигалиева,  Р.Е.Темирова,  Ж.Б.Тохлиева, 

Г.Е.Джайкенова  провели  открытые  уроки  казахского  языка, 

русского  язы ка,  м ате м ати ки ,  ф изики,  ан гл и й ско го   язы ка, 

естествознания,  истории  Казахстана.  Коучинг  «Реализация 

программы  обновлённого  содержания  образования»  провели 

учителя  Л.Г.Чернецова,  Л.Г.Шаяхметова,  С.К.М урзагалиева, 

О.П.Ганиева, Е.В.Полулях, ГС.Тасеменова. Учителя, работающие 

в  1-х  классах,  Н.Ю.Тыщенко,  Г.С.Кужаева  поделились  опытом

своей  работы,  рассказали  о  работе  учителей  в  условиях 

обновлённого содержания образования,  подробно рассказали

о  системе  критериального  оценивания.

С е м и на р  по л уч и л   в ы с о ку ю   о ц е н ку   ко л л е г  о б л а сти   и 

руководителей  школ  городов Актау, Атырау.  Наша  школа -  это 

дом,  в  котором  каждый  открывает свои  способности, таланты, 

обретает  друзей,  это  частица  жизни,  где  ученик  готовится 

к  будущ ему,  учится  превращ ать  инф орм ацию   в  знания,  а 

знания  прим енять  на  практике.  Учитель  помогает  ребятам 

войти  в  мир  реальных  человеческих  отношений  и  научить  их 

жить  в  современном  обществе.  Цель  внедрения  обновлённой 

программы  -  развитие  функциональной  грамотности.  Ученики 

должны  не  только  знать,  но  и  уметь,  и учителю  вместе  с деть­

ми  предстоитпройти  долгий  и  трудный  путь  в  «завтра»,  на  это 

же  обратил  внимание  министр  образования  и  науки  РК  Ерлан

С агадиев  на  встрече  с  пр ед ста ви тел ям и   пе д а го ги че ско й  

общественности  29  марта  2017  года.Г у л ь м и р а   ТАСЕМЕНОВА,

заместитель  директора  област ной  специализированной

школы №8 для одарённых детей

Ұлттық тәрбие -  біздің ұрпақтан-ұрпаққа жеткізетін асыл 

қазынамыз. Ұлттық тәрбие қазір елімізде орын алып отырған 

көптеген  мәселелерді:  қазақ  тілін,  төл  тарихы н,  ұлтты қ 

салт-дәстүрін  білмейтін  жастар,  тастанды  жетім  балалар, 

«қиын  балалар,  қарттар  үйлеріндегі  әжелер  мен  аталар, 

нашақорлыққа  салы нған  жастар,  тағы  басқаларды   бірті- 

бірте жою дың және олардың алдын алып, болдырмаудың 

негізгі  жолы.  Ұлттық тәрбие  алған  ұрпақ  дені  сау,  білімді, 

ақы лды,  ұлтжанды ,  еңбекқор,  сыпайы,  кішіпейіл  болып 

өседі.  ¥лт  болып  ұйысып,  ел  болып  еңсем ізді  көтерген 

кезеңде  қолға  алар  ісіміздің  бірі  -   ұрпақ  тәрбиесі  болды. 

Халқымыздың болашағы -  бүгінгі ұрпағы.

Қай  ғасырда  болсын  ұлт  өмірін  өркендетуш і  саналы  да 

салауатты, ұлтжанды,  рухы биік парасатты ұрпақты тәрбиелеу

-   қоғам  алдындағы  басты  міндеттердің  бірі.  Сонымен  қатар 

өз  елінің  рәміздерін,  Ата  заңын  білуге  әрі  құрметтеуге  әрбір 

азамат  міндетті.  «Бүгінгі  өскелең  ұрпақ  нағыз  білімді,  жан- 

жақты дамыған,  бірнеше тілді  меңгерген,  нағыз өз елін сүйетін, 

ұлт жанды азамат болуы  керек»,  -  деп атап өтті  ел  Президенті 

Н.Э.Назарбаев.

Кез  келген  ұл тты   қал ы птасты раты н  о р та-он ы ң   ұл тты қ 

мектебі.  Сондықтан  қазақ  мектебінің  тағдыры  -   ел  тағдыры. 

Ұлтымыздың болашағын ойлаған алаштың ардақтылары мұны 

әрқашан ескеріп отырған. Қазақ халқының ұлы перзенті Мұстафа 

Шоқай  «Ұлттық  м әдениеттен  ж ұрдай  рухпен  тәрбиеленген 

ұрпақтан халқымыздың қажеті мен мүддесін жақтайтын пайдалы 

азамат  шықпайды»-деп,  ұлттың  болашағын  ұлттық  мектепте, 

ұлттық рухта тәрбиелеу  керектігін  көрсеткен.

Тәрбие  жұмысына  ғылыми,  әдістемелік,  ақпараттық  және 

сараптамалық  қолдау  көрсету  мақсатында  «Тарих,  экономика 

және  құқық»  факультетінде  «Круиз»,  «Панорама»,  «Археолог», 

«Бизнес  и  предпринимательство»  атты  үйірмелер  құрылып, 

студенттердің  бос  уақытын  тиімді  өткізіп,  мамандыққа  деген 

қы зы ғуш ы лы қты   артты ры п,  білікті  де  білімді  тұлға  ретінде 

қалыптасуына  зор  ықпал  етуде.

Тәрбие м ақсаты - халықтың ғасырлар бойы жинақтап, іріктеп 

алған озық тәжірибесі мен ізгі қасиеттерін бойына сіңіру, өмірге 

деген  көзқарасын  және  соған  сай  мінез-құлқын  қалыптасты- 

ру.  Осы  ретте  халқым ыз  қыз  психологиясы ны ң  ерекш елігін 

жақсы  түсіне  білген.  Осыған  орай,  факультетімізде  студенттік 

«Әй-керім»  қыздар  клубында  өтетін  іс-ш аралар  барысында

студ е н т-ж а ста р ға   кү н д е л ікті  тұр м ы сқа   бай л ан ы сты   салт- 

дәстүрлер,  бала  дүниеге  келгеннен  өскенге  дейінгі  аралықта 

қолданылатын  салт-дәстүр,  ырым-тыйымның  рөлі,  сәлемдесу 

әдебі,  сы йласты қ,  қонақ  күту,  ас  ішу  әдебі,  инабатты лы қ 

дәстүрлері, сөйлеу және киім кию әдебі, еңбек тәрбиесінің орны, 

қазақ халқының озық мәдениет үлгілері мен олардың тәрбиелік 

мәні сияқты ұлттық құндылықтарымыз  насихатталуда.

С оны м ен  бірге,  ф а культетте  Қазақстан  Р еспубликасы  

Үкіметінің «Мерейтойлар мен атаулы күндер туралы» қаулысына 

және  рухани  негізіміз  -   ана  тілімізді  құрметтеуден  туындаған 

ҚР  тарихы  каф едрасының  аға  оқытушысы  Калменов  Мұрат 

Дабылұлының  жетекш ілігімен  «Жас  ғалым»  атты  студенттің 

ғылыми-шығармашылық үйірмесі  құрылып,  оның аясында  топ 

жетекшілері,  оқытушылар  еліміздің  екі  жүзден  астам  көрнекті 

тұлғаларына арналған ашық эдвайзерлік сағаттар, кездесулер, 

конференциялар мен семинарлар, дөңгелек үстелдер, акциялар 

т.б.  іс-шаралар өткізіліп  отырады.

Ұлттық тәрбие-ұлттық  сана-сезімі  жоғары  болашақ  маман 

жастарды тәрбиелеуге негізделген білім беру жүйесінің құрамдас 

б өлігі.  Ф акультетте  «Есеп  және  аудит»,  «Э кономика  және 

менеджмент»,  «Құқықтық  пәндер»,  «Дүниежүзілік  тарих  және 

саяси-әлеуметтік пәндер», «ҚР тарихы» кафедралары жанынан 

құры лға н   «С оврем енны й  бухгал тер»,  «К рим инал истика», 

«Круиз»,  «Бизнес  и  предприним ательство»,  «Ж ас  ғалым», 

«Консенсус»,  «Панорама»,  «Археолог»  атты  үйірм елердің 

е р те ң гі  ұ р п а қты ң   тә р б и е с ін   б үгін н е н   бастап  қолға  алып, 

жастары м ы зды ң  ұлты н  сүйетін  ұлтж анды ,  О танын  сүйетін 

патриот, жоғары адамгершілік иесі, ұлттық рухы биік парасатты 

азамат етіп тәрбиелеуде  маңыздылығы зор.

Сөз  соңында  айтарым,  қазіргі  кезде  «Жастар  -   еліміздің 

болашағы» деген қанатты сөзді жиі айтамыз. Ал, сол жастардың 

болаш ағы,  О таны м ы зды ң  ертеңгі  тағды ры   ө зім іздің   бүгінгі 

қызметімізді  қалай  атқарып  жүргенімізге  тікелей  байланысты. 

Ендеше,  мына  өтіп  жатқан  жаһандану,  ғаламдану  үрдістеріне 

жұтылып, ұлт ретінде жойылып кетпейік десек ұлымызды рухты, 

қызымызды ғұрыпты етіп, қазақ өміріне жақындатып тәрбиелейік 

дегім  келеді.

Н азгуль  САБЫ РГАЛИЕВА,

тарих,  экономика және құқы қ факультеті 

деканының тәрбие іс і ж өніндегі орынбасары

Б Ә Р Е К Е Л Д І ...

Трекин  жалпы  орта  білім  беретін  қазақ  мектебінде  350 

оқушы білім алуда. 2016 жылғы ¥БТ қорытындысында аудан 

бойынша төртінші орынға табан тіреді, орташа балл-88,7 пай- 

ыз. Мектеп директоры - Талипова Нурсауле Жандарбекқызы.

Бұл мектепте өзге ұлт өкілдерінің балалары білім алуда. 

9-сынып оқушысы  Котенко  Надежда  мен  3-сынып  оқушысы 

Алина  Веталиқызы  мектепіш ілік  шараларға  қаттынасып, 

үлкен  белсенділік танытуда.

9-сынып  оқушысы  Камидуллина  Аружан  Қадыр  Мырза 

Әлінің өлеңдерін мәнерлеп оқуда аудандық байқаудың жеңім- 

пазы,  ақиық ақынның 70  өлеңін  жатқа  біледі.  «Қадыртану» 

үй ір м есін ің   ж етекш ісі  Имашева  Назерке  М анарбекқы зы  

ү й ір м еге  келетін  оқуш ы л ар ды ң   саны  күн  санап  артып, 

Қ а д ы р  ө л е ң д е р ін   ү й р е н у ге   т а л п ы н ға н   о қу ш ы л а р д ы ң  

құштарлығының жоғарлағанына қуанғанын жасыра алмады. 

Трекин  қазақ  мектебі  оқушыларының  жан-жақты,  сапалы 

білім алуларына ұстаздар  қауымы  бар  күшін  салуда.Раф хат  ХАЛЕЛОВ,

Батыс Қазақстан облысы, 

Зеленов  ауданы,  Трекин  ауылы 

Фотосуреттерді түсірген автор.

Каталог: images -> stories -> downloads -> gazetaorken -> 2016
2016 -> Й е к б ілім күні М.Ө тем ісо в а ты н д ағы б аты с Қ азақстан м е м л е ке ттік у н и в е р с и те тін д е д е аталы п өтілді. С алтанатты ж и ы н ға о қы туш ы -п ро ф ессо р л ар құрамы
2016 -> 15 апреля в зкгу им. Махамбета Утемисова прошло ежегодное распределение выпускников
gazetaorken -> Приезд высокого гостя 27 февраля с рабочим визитом в Уральск
gazetaorken -> Ұлылардың мұрасы да, мұраты да, атақ-даңқы да, мерейтойы да – кейінгіге үлгі. Ал үлгіге қарап ұрпақ өседі
gazetaorken -> Мы студенты зкгу!
2016 -> №2 (917) 29 ақпан 2016 жыл 1 марта 1995 года в Казахстане была
2016 -> Карлыга Таскалиевна Утегенова, известный словесник в особой, присущей ей манере, вела пленарное заседание

жүктеу 0.77 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет