Впрочем, это был не совсем театр. Это было настоящее


А к а д е м и ч е с к а я   м о б и л ь н о с тьжүктеу 0.77 Mb.
Pdf просмотр
бет2/7
Дата14.09.2017
өлшемі0.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

А к а д е м и ч е с к а я   м о б и л ь н о с ть

2017 жылдың 28 наурызында оқу ордамыз М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 

университетінде дәстүрлі  түрде  мектеп  түлектеріне  «Ашық есік  күні»  шарасы ұйымдастырыл- 

ды.  Бұл  күні  БҚМУ-ға түсуге  ниет  білдірген  ауыл,  қала  мектептері  мен  колледждің  314  бітіруші 

түлектері:  оның  ішінде  қаланың 30  мектебінен  145,  2  колледжден  11, ал  10 ауданның 44 ЖОББМ 

бойынша  158 оқушы  қатысты.

w ist


«АШЫҚ  ЕСІК  КҮНІ»

Түлектер 21  атаулы республикалық шәкіртақымен, студент­

о к  өзін-өзі басқару бөлімімен,  БҚМУ-да білім алып жатқан шетел 

студенттерімен және Оңтүстік Кореядан келген профессор Чжон 

Хюн Лимен танысты.

Т алапкерлерге  арналып  бүгінде  білім  ордасы нда  білім 

алып  жүрген  университет  студенттерінің  ән  мен  күй,  би  мен 

қойылымдарға толы  мерекелік концерті  өткізілді.

У н и в е р с и те ттің   1-оқу  ғи м а р а ты н д а   өткен  сал тан атты  

концерттен  кейін,  бітіруші  түлектер  таңдау  пәндері  бойынша 

ф акультет  ш аралары на  қатысып,  болаш ақ  маманды қтары  

туралы,  жазғы  демалыс  кезінде,  ағымдағы  жылдың  10-17  ма- 

усым  аралығында  БҚМУ- ға  түсуге  ниет  білдірген  түлектерге 

арналып  ҰБТ-2017  барлық жалпы  білім  беру  пәндері  бойынша 

дайындық  курстары  ұйымдастырылатыны  туралы  толымды 

ақпараттар алды.

Алдағы  уақытта,  бітіруші  түлектерге  ¥БТ-да  жоғары  нәти- 

желер  көрсетіп,  өздері  армандаған  мамандықтың  иесі  болуға

Шара жалпы орта білім беретін 

мектептердің  бітіруш і  түлектерін 

у н и в е р с и т е т   өм ір іне н   хаб а рд ар 

ету,  м а м а н д ы қта р   бойы нш а  то- 

лы қтай  ақпа ра т  беру,  тал апкер - 

лерді  М.Өтемісов  атындағы  БҚМУ- 

ға оқуға  түсуге қызығушылықтарын 

арттыру,  ағымдағы  жылдың ЖОО- 

ға қабылдаудың жаңа шарттарымен 

таныстыру  мақсатын  көздеді.

Ш а ра н ы ң   аш ы луы   с а л т а н а - 

тында  М.Өтемісов атындағы  БҚМУ 

ту р а л ы   б е й н е р о л и к  кө р с е тіл іп , 

ал ғаш қы   сөз  кезегін   педагогика 

ғылымдарының кандидаты, доцент, 

оқу-әдістемелік  жұмысы  жөніндегі 

пр о р е кто р   Ж ү с іп қа л и е в а   Ғалия 

Қайдарқы зы   сөйлеп,  түле ктер ге 

алдағы шешуші сәтте жақсы нәтиже 

көрсетуге тілек білдірсе,  қабылдау 

комиссиясының жауапты хатшысы 

Аманбаев Асқар Сайынұлы бітіруші түлектерге ҰБТ-2017 ЖОО- 

ға  түсу  ережелері  мен  университет  маманды қтары   туралы 

толықтай  ақпарат берді.

тілектеспіз. Ақ жол ғылымның көгіне, білімнің беліне иек артқан, 

жас түлек!Ж ОО-га д е й ін г і д а й ы н д ы қ  о р т а л ы гы

О с т а л а с ь  л и ш ь  о д н а , п о с л е д н я я , ч е тв е р ть , и  пер ед  

в ы п у с к н и к а м и   ш ко л   в с т а н е т   в о п р о с   в ы б о р а   вуза. 

М н о ги е  у ж е  с д е л а л и   с в о й   в ы б о р ,  и  с р е д и   н и х те ,  кто 

п р и ш е л   на Д е н ь  о т к р ы т ы х  д в е р е й   в н аш  у н и в е р с и т е т.

У ченица  11 кл а сса  ш ко л ы -л и ц е я  К ам ила Е рга ли ева:

-Прислуш иваясь  к  советам  родителей 

и  знакомых,  я  выбрала  ЗКГУ.  Но  приход 

на  День открытых дверей  пробудил  во  мне 

огромный  интерес  именно  к  этому  универ­

ситету.  Беседы  с  преподавателями  ин о­

странных языков, особенно французского и 

немецкого, здорово вдохновили абитуриен­

тов.  К тому же академическая  мобильность 

и  возможность  путешествовать  с  пользой 

для  учебы   стали  реш аю щ ими  в  выборе 

именно  этого  вуза.

Камила  очень  надеется  поступить  в  ЗКГУ  на  грант,  так  как 

является  претенденткой  на  «Алтын  Белгі».  А  мы  всегда  рады 

таким трудолюбивым  и уверенным студентам.

У ч е н и ц а   11  кл а с с а   № 42  ш к о л ы -г и м н а з и и   « А к   Ниет » 

А йж ам ал  К а д ы р о ва :

-Моя мама и многие её знакомые учились 

в  ЗКГУ  и  стали  профессионалами  своего 

дела,  что  и  даёт  мне  стимул  для  поступле­

ния именно в ЗКГУ. Я выбираю иностранные 

языки.  Восхищена преподавателями. Очень 

хотела  бы  изучать  корейский  язык  и  корей­

скую культуру. Жаль, что здесь не преподают 

восточные языки. Но порадовало, что одним 

из  топ-менеджеров  университета  является 

профессор  из  Кореи доктор Ян Ли.

А й ж а н   К и с л ь б а е в а   и  В и к т о р я   Д о ц е н к о ,  п о с е л о к  

Д а р ь и н с к :

-Мы  приехали  на это  меро­

приятие  и  нисколько  не  пожа­

лели.  Было  очень  интересно.

Д у м а е м   п о с т у п а т ь   в  ЗКГУ.

Почти  все учителя  нашей  шко­

лы  окончили  этот  вуз.  А  у  нас 

очень  хорош ие  специалисты  

работают.  М ечтаем  получить 

хорошие знания в одном из ста­

рейших  вузов  нашей  страны.

У ченица  11 кла сса  СОШ «Д о ст ы к»  А р у ж а н  Тилегенова:

-Уверена,  что  ЗКГУ  является  одним 

из  лучш их  университетов,  хоть  я  здесь 

и  впервые.  Д ень  откры ты х  дверей  дал 

мне  в озм ож ность  уб ед и ться  в  этом.  Я 

узнала  действительно  важные  факты  и 

моменты  из  жизни  университета.  Здесь 

в ы сококлассны й  п р о ф е с с о р с ко -п р е п о ­

давательский  состав,  преподаватели  и 

студенты из зарубежья, богатая 85-летняя 

история.  Рада была узнать о талантливых 

и активных студентах, которые выступали. 

Даже  об  архитектуре  здания узнала.

Аружан  выражает  благодарность  всему  коллективу  и  ор­

ганизаторам  данного  события,  которые  не  просто  убедили  ее 

выбрать этот вуз,  но  и  вдохновить на  возможность интересной 

студенческой жизни  в будущем.

Сая ДУЙСЕНБАЙ,

ИЯ-13


________

№3 (929) 31  наурыз 2017 жыл----------------------------------------------------------------  Е ске ал у  -----------------------------------------------------------------------

ЖЫ А  ТОАДЫ 

үды  ж үрек  т о қ п ^ ш ь

«...Сосын  мен  әлгі  бірдеңе  десем,  көзінің  жасы н  көл 

қылып,  еб іл -себіл   болаты н  Б әйтеректі  сағы нам ы н,  ол 

Бәйтерек 4 жыл  бойы  көз жасын  көлдеткен  Гүлдария  емес 

Көлдария  ғо й...»  Менің  де  сізді  қалай  сағы наты ны мды 

білсеңіз  ғой...  Қайран  дүние,  б іздің   ж ам анды ққа  қимай, 

ұзақ ғұмыр тілеп жүрген ұстазымызды  70-ке жеткізбегенің 

қалай?!  Ш А Р А Б А С О В -ты ң   м е н ш ігін д е гі  ұлы   ж ү р е к т ің  

тоқтағаны на сенбеймін, сенгің-ақ келмейді. Университетке 

қад ам   б асқ ан   б ал а п а н   күні м і зд ен   б ап та п ,  б әр ім  і зд ің  

жүрегімізге бала көңілімен орныққан ұстазы мыздың ақыл- 

парасаты  бір  мектеп  еді.  Ж атақханада  жатқан  студенттік 

кезім  і зд е  ү й ін е   ш ақы ры п  алы п  б ер еті н  шайы  қандай 

тәп-тәтті  еді.  4-қа б атта  айғай  салы п,  ж етектеп  жүретін 

“ұзы нтұраңы з”  сізді  сағынып  барады,  енді  көрмейтінін 

мүлде  мойындағысы  келмейді,  ағайым...  Сол  күндердегі 

айқайыңыздың  қазір  айтсаңыз  майдай  жағатынын  білсем 

ше?!  (А ғай   д ү н и е д е н   ө т к е н д е   ә л е у м е т т ік   ж е л іл е р д е  

жарияланған жазба)

Уақыт,  ш іркін ,  ө ту ім е н   ұты п,  бұл  ж а зб а ға   да  бір  жыл 

толғызыпты.  Көңіліндегі  дархандықта  шек  жоқ,  жүрегіне  бәрі 

сыйып  кететін,  жады рап  жүріп  ж анына  студенттерін  жиып 

жүретін  кураторымызбен  өткен  әр  күн  -   қымбат  естелік.  2008 

жылы  1  қы р кү й е кте   401-ауд и то ри яд а  І  курс  студ е нтте р ін  

кураторл ары м ен  тан ы сты р у  сәтін д егі  біз  әлі  таны м айты н 

тұлғаны ң  атын  естіп-ақ  алақайлап  қуанғанымыз  әлі  есімде. 

Сол  сәттен  бастап  ж үректе  мықтап  орнығып,  өзіндік  орнын 

алған ұстазымызбен қоғамдық-спорттық шара, жарыс,  кездесу 

қалдырмайтынбыз. Ағай қайда болса, біз сонда. Оның сөзі -  заң. 

Әр жылдағы «академиялық топ» атануымыздағы еңбектің зоры

Модератор  заседания  директор  Д епартамента  высшего 

и  п о сл е вузов ского  образования  МОН  РК  Д .Ж .А хм ед -З а ки  

в ы ступи л   с  д о кл а д о м   «О  н е о б х о д и м о с ти   м о д ер н и за ц ии  

вступительных экзаменов  при  приеме  в магистратуру».

-В с ту п и те л ь н ы е   экзам е н ы   в  м а ги с тр а ту р у   являю тся 

экза м е н а м и   в ы соких  ставок,  то  есть  им ею щ им и  важны е 

последствия для  претендентов.  Целью обсуждения  ключевых 

м о м е н то в   э кз а м е н а   я в л я е т с я   о п р е д е л е н и е   м е х а н и зм а  

проведения, формата и структуры теста,  контента теста, языка 

сдачи,  системы  оценивания  и др.  - отметил  г-н Ахмед-Заки.

М еж дународны й  опы т  показы вает,  что  вступительны й 

экзам е н  при  прием е  в  б и зн е с -ш ко л ы   и  ун и ве р си те ты   на 

программы  MBA,  магистратуры,  PhD.EMBA  и  др.  проводится 

как  тест  GMAT,  позволяющий  выявить  готовность  к обучению 

(аналитическое мышление).

Членам  рабочей  группы   были  пр ед лож ены   варианты  

м одернизации  в ступ ите л ьн ы х  экзам е нов  в  м агистратуру. 

В  связи  с  по л н о м а с ш та б н ы м   вве д е н и е м   т р е х ъ я зы ч н о го  

о б р а зо в а н и я  на  всех  у ро в ня х  о б р а зо в а н и я   п р ед л о ж ен о 

рассмотреть вопрос о сдаче теста  на определение готовности 

к обучению (аналитическое мышление) на казахском  и русском 

языках и теста  по специальности  на  английском  языке.

Открывая телемост, заместитель Председателя Агентства 

А.Шпекбаев отметил, что Главой государства в Послании «Третья 

модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» 

задача изменения системы образования обозначена в качестве 

одного  из приоритетов  развития  страны.

Он призвал участников к открытому диалогу, акцентировав 

роль  каждого  в  преодолении  коррупционных  проявлений  в 

академической  среде.

Активное  участиев  диалоге  с  молодежью  приняли  вице­

министры образования и науки, по делам религии и гражданского 

общества,  секретарь  партии  «Нұр  Отан»  К.Жумашев.

О пы то м   у с п е ш н о го   в н е д р е н и я   в  о б р а з о в а т е л ь н ы й  

процесс  принципов  акад ем ической  честности  поделились 

ректор  университета  «КАЗГЮУ»  Т.Нарикбаев,  вице-провост 

по  академическим  делам  «Назарбаев-университет»  Лоретта

да  -   ағайдікі.  «Менің 

Ш а р а б а с о вы м »   деп 

мақтанып  жүретіндей 

ұ с т а з д а н  

т ә л ім  

алы п  т э р б и е л е н ге н  

ш ә к ір т т е р і  б ү гін д е  

ө з  ш у ы л д а қ т а р ы н  

Шарабасовша баптап, 

жетелеп жүр.  «Ұстазы 

ж а қ с ы н ы ң   ұ с т а м ы  

жақсы» болуы  керек.

«Жыл  толды  ұлы 

ж ү р е к   т о қ т а ғ а л ы ,  

біз  оны  сан  айтамыз 

жоқтап  әлі»  демекші, 

с із  тура лы   ақы ндар 

да  ө л е ң   а р н а у ы н , 

шәкірттер  де  естелік 

ж а з у ы н   т о қ т а т п а қ  

е м е с .  Б із   с ү й е т ін , 

біз  құрм еттейтін,  біз 

с а ғ ы н ы ш п е н   е с к е  

алатын ұлы жүректің иесі -  өзіңізсіз. Сіздей жаны жайдары, көңілі 

аппақ  жанны ң  шәкірті,  «Бәйтерегі»  болғаныма  мақтанамын. 

Сіздің жарқын бейнеңіз шуылдақтарыңыздың жүрегінде мәңгіге 

орын  алмақ.  Ж аныңыз жәннатта болғай,  ардақты ұстазым!

В в од ится  в  2017  год у  в  ка ч е с тв е   п и л о тн о го   пр оекта 

для  анализа  рисков  новый  ф ормат  экзамена  по  направле­

нию  по д готовки   «С оц иал ьны е  науки  и  бизнес»,  «Право». 

В  2018  год у  -  « Е с те с тв е н н ы е   науки»,  «О б ра зован и е» .  В 

2019  году  -   «Технические  науки  и  технологии».  В  2020  году

-  «Гуманитарны е  науки»,  «С ел ьско хозяй стве н н ы е  науки», 

«Услуги»,  «Ветеринария».

З а м е с т и т е л ь   д и р е к т о р а   Н а ц и о н а л ь н о г о   ц е н т р а  

тестирования МОН РК  Т.Ж.Интымаков выдвинул «Предложения 

по  модернизации  вступительны х  экзам енов  при  приеме  в 

магистратуру».

Р абочая  групп а  о б с у ж д а л а   о п р е д е л е н и е   ф о рм а та  и 

структур ы   тести рова ни я,  об суж де ни е  перечня  дисципл ин 

тестирования.

По  окончании  заседания  было  принято  решение,  которое 

направлено  для  рассмотрения  в  МОН  РК.

О ко н ч а т е л ь н о е   р е ш е н и е   МОН  РК  по  м о д е р н и за ц и и  

вступительных  экзаменов  при  приеме  в  магистратуру  будет 

официально  опубликовано  в  нормативных актах  МОН  РК.

О'Доннелл,  ректор  Академии  государственного  управления 

при  Президенте  Республики  Казахстан  Ф.Жакыпова,  ректор 

Университета  Нархоз  К.Рыбиньски,  президент  А ссоциации 

вузов Казахстана Р.Алшанов, а также исполнительный директор 

Конгресса  молодежи  Казахстана  А.Сабитов  и  руководитель 

р е с п у б л и ка н с ко го   ш таба  А л ьян са   с ту д е н то в   Казахстана 

М.Абилхас.

Все  вы ступаю щ ие  были  едины  во  мнении,  что  высшее 

образование  не  должно  подвергаться  сомнению,  репутация 

педагогов должна  быть незыблема.

По  итогам  тел ем оста  студенты   университета  КАЗГЮ У 

провели антикоррупционный флешмоб. Призвав в стихотворной 

форме  всех  учащихся  быть  прогрессивными,  честными  и  кон­

курентоспособными гражданами, студенты передали антикор­

рупционную эстафету  в университет  НАРХОЗ.28  науры з  күні  Ж.  М олдағалиев  аты ндағы   Батыс 

Қазақстан  әмбебап  ғы лыми  облы сты қ  кітапхананы ң 

«Өлкетану  әдебиеттері»  бөлімі  биылғы  жылы  «Әдеби 

шаңырақ»  атты  жаңа  жобаны  қолға  алып  отыр.  Жоба 

аясы нда  ақын,  әдебиет  зерттеуш ісі,  ғалым,  қаламгер 

С а ғы н ға л и   С е й іт о в т ің   100  ж ы л д ы қ   м е р е й то й ы н а  

арналған  «Қаламда  қара  нардай  қажымаған...»  атты 

әдеби  кеш өткізді.

Қаламда  қара 

нардай  қажымаған...

Шын  м әнінде,  әрб ір  та л а н т  и е с ін ің   тв о р ч е с тв о л ы қ 

тағдыры  әр  қилы  болары  анық.  Олардың  көркем  өнердегі 

бағасы  мен  алатын  орны  да  өзгеше  болып  келеді.  Ардагер 

ақын,  һәм  ғалым  Сағынғали  Сейітов  заман  ағымынан  бір 

сәт  артта  қалмады.  Д әуірдің  үдемелі  тасқы ны мен  үзеңгі 

қағы сты рып,  өз  кезеңінің  үні  мен  лебін  сол  уақы тқа  тән 

тездікпен  өрнектеп  келе  жатқаны  кез  келген  қаламгерде 

бола бермейтін боямасыз асыл да қымбат қасиеттердің бірі 

екенін таныту,  ақынның өмірі  мен  шығармашылық жолынан 

мағлұмат  беріп,  өзіндік  шоқтығы  биік  поэзиясына  тоқталу, 

туған  жерді  қадірлеуге  баулу,  бойларына  адамгершілік  пен 

имандылықты, ерлік қасиеттерін дамыту әдеби кештің негізгі 

мақсаты  болды.

К е ш т ің   с ә н ін   к ір гіз у д е   а р д а ге р   ж у р н а л и с т   Т ихон 

Ә л іп қа л и   С а ғы н ға л и   С е й іт о в т ің   м ұ р а ж а й д а ғы   құнды  

дүниелері  туралы таныстырса,  Жұбантанушы,  ақын Үзілдік 

Елеубаева Сағынғали Сейітовтің шығармашылығы мен өмірі, 

әдебиеттегі  орны туралы әңгімеледі.  Кешке жергілікті ақын, 

әдебеттанушы  Талап  Таймасұлы  қатысты.

Кеш ке  М .  Ө те м іс о в   а т ы н д а ғы   БҚМ У  ж ә н е  Б ҚИ ТУ 

студенттері  қатысып,  ақын  өлеңдерін  нақышына  келтіре 

оқып,  ты ңдарм андарды   риза  етті.  Сонымен  қатар  ақын 

ш ы ғарм аш ы л ы ғы   мен  өм ірі  тура лы   ғы лы м и  ж ұм ы спен 

а й н а л ы с ы п   ж ү р ге н   М.  Ө те м іс о в   аты н д а ғы   БҚМ У-ды ң 

«Ф илология:  қазақ  тілі»  мам анды ғы ны ң  3 -ку р с   студенті 

Ақкенже  Беркенова сөз сөйлеп,  ақын өлеңін  оқыды.

Ақынның «Жыландымен жүздескенде» өлеңін « Өлкентану 

әд ебиеттері»  б ө л ім ін ің   кітапханаш ы лары :  Р.  А хметова, 

Д.  Ш акелов,  З.  Х айрулл ина,  Д.  Б ергал иева  мәнерлеп 

оқып,  тыңдармандарын  тәнті  етті.  Кеште  ақын  Сағынғали 

Сейітовтің сөзіне жазылған Д.  Қажымовтың «Айлы түн» әнін 

Ғ   Құрманғалиев  атындағы  облыстық  филармония  әншісі 

Ж.Хасанова  шырқап  берді.

О б л ы сты қ  та р и хи   ө л ке та н у   м ұр аж а й ы   қоры н а н   С. 

С е й іт о в т ің   т ұ т ы н ға н   з а т т а р ы   мен  ф о т о с у р е т т е р ін е н  

көрме  ж а с а қта л д ы .  «Ө лкетану  ә д е б и е тте р і»   б ө л ім ін ің  

кітапха н аш ы сы   Зульф ия  Х ай р ул л и на  ақы н  С ағы н ғал и  

С е й іт о в т ің   ө м ір і  мен  ш ы ға р м а ш ы л ы ғы н а   а р н а л ға н  

«Ұлағатты  өмір,  өшпес  өнеге»  атты  көрме  ұйымдастырып, 

ш олу  ж а с а д ы .  Кө рм е ге  кіт а п х а н а   қо р ы н д а   бар  қа за қ 

әдебиетінің  қос  саласында  бірдей  қызмет  еткен,  әрі  ақын, 

әрі  әдебиет  зерттеушісі  Сағынғали  Сейітовтің  әдебиетіміз 

бен  мәдениетімізді  ғылыми  тұрғыдан  зерттеген  еңбектері 

мен  монографиялары,  жыр  жинақтары,  фотосуреттерімен 

қатар анықтамалықтар, мерзімді басылым беттерінде жарық 

көрген  мақалалары  қойылды.

Бұл  ә д е б и -м ә д е н и   кеш тен  т ү й е р   ой ы м ы з,  ж ерл ес 

ақы ны мыз  С.С ейітовтің  ж ы р-ш ум ағы ,  ғы лы ми  еңбектері 

архивтен емес, біздің жүрегімізде сақталады. Оның соңында 

қалған жыр жинақтары егемен еліміздің жас буындарын ерлік 

пен  өрлікке,  табанды лы қ  пен  қайсарлы ққа  тәрбиелейді, 

өйткені  «адам  өмірі  өлшеулі,  ақын  өмірі  мәңгілік» деген.

А қкен ж е  СӘРСЕНҒАЛИҚЫ ЗЫ ,

жас  өлкетанушы,  3-курс студенті

10  н а у р ы з   кү н і  ҚР   М е м л е к е т т ік   қ ы з м е т   іс т е р і 

ж ә н е   с ы б а й л а с   ж е м қ о р л ы қ қ а   қ а р с ы   іс - қ и м ы л  

А г е н т т іг ін ің   Б а т ы с   Қ а з а қ с т а н   о б л ы с ы   б о й ы н ш а  

Д е п а р т а м е н т і  м ен   М .Ө т е м іс о в   а т ы н д а ғ ы   Б а т ы с  

Қ а з а қ с т а н   м е м л е к е т т і к   у н и в е р с и т е т і  б ір л е с іп  

« Қ о ға м д а  с ы б а й л а с  ж е м қ о р л ы қ қ а  қа р с ы   м ә д е н и е т 

қ а л ы п т а с т ы р у - у а қ ы т   т а л а б ы »   т а қ ы р ы б ы н д а  

с е м и н а р -к е ң е с  ұ й ы м д а с т ы р д ы .

Ж Е М Қ О Р А Ы Қ Қ А  

ҚА Р С Ы

С еминар-кеңес жұмы сы на  Д епартамент  басш ысының 

о р ы н б а с а р ы   Ә деп  ж ө н ін д е г і  к е ң е с   х а т ш ы л ы ғы н ы ң  

м е ң г е р у ш іс і  А .С. Ж ұ б а н ы ш ,  с т у д е н т т е р   мен  ж а с та р  

қоғамды қ  ұйы мдары ны ң  өкілдері  қатысты.  Департамент 

басш ы сы ны ң  оры нбасары   А.С .Ж ұбаны ш ты ң  «Сыбайлас 

ж е м қ о р л ы қ қ а   қ а р с ы   м ә д е н и е т   қ а л ы п т а с т ы р у   - 

у а қы т   т а л а б ы »   б а я н д а м а с ы н д а   Ж о л д а у д ы ң   б е с ін ш і 

« И н с т и т у ц и о н а л д ы қ   ө з ге р іс т е р ге ,  қ а у іп с із д ік к е   ж әне 

с ы б а й л а с   ж е м қ о р л ы қ п е н   к ү р е с к е   қ а т ы с т ы »   н е г із г і 

бағы ттары н  атап  өтті.С ондай-ақ,  ол жастарды ң санасына 

қазақстанды қ  патриотизмді,  құқы қты қ  білімін,  сыбайлас 

ж е м қо р л ы қп е н   күр е сте   е л ге з е к т ік   та н ы ту   қа с и е тте р ін  

бойлары на  сіңіру  керектігіне  тоқталы п,  Д епартаментпен 

Ж О О -ны ң  бірлесіп  атқарып  жатқан  жұм ы стары н  айтып 

өтті.  Шара  б ары сы нд а  қаты суш ы л а рға  бей н ер ол и ктер 

көрсетіліп,  ж ады намалар таратылды.

А л ь ф и я  Ж АКСЫ ГАЛ ИЕВА,

Тәрбие бөлімі

Г ү л д а р и я  КУАН Ы Ш КАЛ ИЕВА,

қазақ т ілі мен әдебиет і мамандығының 

І курс магистранты

----------------------------------------------------------------------- 

П о с л е в узо в ско е о б р а з о в а н и е  

---------------------------------------------------------------------

Модернизация  вступительных  экзаменов 

при  приеме  в  магистратуру

В  соответствии  с  пилотным  проектом  в  2017  году  планируется  внести  изменения  в  некоторые  нормы  приема  на 

образовательные  программы  послевузовского  образования.  В  связи  с  этим  в  Министерстве  образования  и  науки  РК 

была создана рабочая группа, заседание которой состоялось 13-14 марта в г.Астане. В заседании группы приняли участие 

председатели учебно-методических объединений, проректора, руководители подразделений вузов, в том числе заведу­

ющая  кафедрой  учета и  финансов  М.К.Нугманова.

М.К.НУГМ АНОВА,

зав.каф едрой учет  и финансы

------------------------------------------------------------------------------------------ 

А кц и я  

----------------------------------------------------------------------------------------------

Вузы объявили о принципах академической 

честности и нетерпимости коррупции

18 марта казахстанские высшие учебные заведения провели антикоррупционный телемост, в ходе которого объявили о 

приверженности принципам академической честности. Мероприятие организовано в университете КАЗГЮУ по инициативе 

Агентства  Республики  Казахстан  по  делам  государственной  службы  и  противодействию  коррупции.  На  заседании  он­

лайн конференции  приняли  участие  ведущие университеты  Республики  Казахстан,  в том числе ЗКГУ им.  М.Утемисова.


№3 (929) 31  наурыз 2017 жыл

5

Жүрегімізге жол таба білген - Елбасы ЖолдауыБүгінгі  күн -  қазақ елінің шежіресіне мәңгі енетін  күн, себебі Елбасымыз халыққа кезекті Жолдауын арнаған болатын. 

¥лт Көшбасшысы Нурсултан Әбішұлы Назарбаевтың дәстүрлі Жолдауларының басты мақсаты -  халқымыздың, еліміздің 

болашағы н  жарқы н  ету.  Қарқынды  дамып  жатқан  ел  экономикасы на  жаңа  бағыт,  бағдар  беретін  биылғы  Жолдауы 

«Қазақстанның үшінші жаңғыруы:  жаһанды қ бәсекеге  қабілеттілік» деген атауға  ие болды.

М .Ө тем ісов  аты н д а ғы   Баты с  Қ а зақста н   м е м е л е ке ттік 

университетінің Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 

м ам анды ғы ны ң  2 -кур с  студ е нттер і  (П им н о-21 ,П и м н о/п-23) 

топ  кураторы  Гайпназарова  Бағдат  Ж олдыбайқызымен  бірге 

Жолдауды талқылап, басым бағыттарымен танысты.  Пимно-21 

топ  б асш ы сы   А ж іб е ко в а   Н урилла  Ж олд ауға  байл аны сты  

баяндамасын оқып, презентациялады. Пимно/п-23 топ басшысы 

У зга н б а е в а   Гүл ж анат  т о п т ы ң   д а й ы н д а ға н   б е й н е р о л и гін  

көрсетіп,  Ж олдаудың  маңыздылығын  айта  кетті.  Кураторлық 

сағат  барысында  студенттер  өз  ойларын  білдіріп,  Жолдауда 

көрсетілген  мақсатқа  ж етудің  жолдарын  аны қтап,  болаш ақ 

педагогтар  ретінде  Ж олдаудағы  білім  саласы ны ң  алдында 

тұрған  міндеттерім ен  таны сты ры п  шықты.  Ж олдауда  білім 

саласы  туралы  Президентіміз  былай  деген  болатын:  «Орта 

білім  жүйесінде  жалпы  білім  беретін  мектептерді  Назарбаев 

зи ятке рлік  м е ктептерінд егі  оқы ту  д еңгейіне  ж е ткізу  керек.

Е л б а с ы н ы ң   б ү гін гі  ха л ы ққа   ж о л д а уы   б із д ің   б ол аш ақ 

ө с у ім із д ің ,  ө р ке н д е у ім із д ің   нақты   б а ғд а р л а м а с ы   ісп е тті. 

Мұның  өзі  бұрыннан  бері  дәстүрге  айналып  келе  жатқан  игі 

жақсылық. Сондықтан да оны бар ынта-ықыласымызбен тыңдап, 

қызу  қолдап  отырмыз.  Ел  келешегінің  айқын  айнасы  ретінде 

қабылдаймыз.  Сонымен  қатар  осы  Ж олдау  алғашқылардан 

ерекше.


Елбасымыз  Н.Ә.Назарбаевтың  биылғы  Жолдауы - егемен 

еліміздің тұрақты  дамуын  қамтитын,  мемлекетіміздің  барлық 

саласы на  серпін  беретін,  хал қы м ы зд ы ң   и гіл ігін   көздейтін 

шынайы  іс-жоспарға  құрылған  шын  мәніндегі  тарихи  құжат. 

Ж алпы  биы лғы   жолдауды ң  жыл  басы нда  жария  болуы  да 

те кте н -те к  емес.  Осы  жыл  барша  қазақ  елі  үш ін  толағай 

табысқа жетерлік  болмақ. Айта кететін болсақ, биыл Елордамыз 

Астанада  «EXPO-2017»  халықаралық  көрмесінің  өтуі.  Мұндай 

өте  маңызды  әлемдік  іс-шараны  біз  ТМД  және  Орталық  Азия 

елдерінің арасында бірінші болып өткізеді екенбіз.  Бұл да ауыз 

толтырып  айтарлық  жәйт.  Одан  бұрын  жақын  арада  болған 

Алматыдағы  Универсиада-2017  спорт  ойындарының  жоғарғы 

дәрежеде  өтуі  де  елім іздің  дамы ғанды ғы ны ң  айқын  белгісі. 

Қысқаша тоқталатын  болсақ,  57  мемлекеттен  2  мыңнан  астам 

спортшы  мен делегация  мүшелері  қатысқан  әлемдік бәсекеде 

еліміз  2  -   орынға  тұрақтады.  Осының  барлығы  Қазақстанның 

халықаралық  аренада  жоғары  беделге  ие  болғанының дәлелі 

десек болады.

« Қ а з а қ с т а н - 2 0 5 0 »   с т р а т е г и я с ы   а я с ы н д а   30  е л д ің  

қ а т а р ы н а   е н у  м а қс а т   е т іп   қо й ы л д ы .  Сол  м е ж е ге   ж е ту 

үш ін  Елбасы мы з  айқын  тапсы рм аларды   бөліп  берді.  Бұл 

әрине  осы  стратегиялар  мен  жаһанды қ  елдер  арасындағы 

б ә с е ке л е с тіктің   арасы нда  оры ндалаты н  болады .  Әсіресе, 

индустриялық - инновациялық даму,  шағын және орта бизнестіКаталог: images -> stories -> downloads -> gazetaorken -> 2016
2016 -> Й е к б ілім күні М.Ө тем ісо в а ты н д ағы б аты с Қ азақстан м е м л е ке ттік у н и в е р с и те тін д е д е аталы п өтілді. С алтанатты ж и ы н ға о қы туш ы -п ро ф ессо р л ар құрамы
2016 -> 15 апреля в зкгу им. Махамбета Утемисова прошло ежегодное распределение выпускников
gazetaorken -> Приезд высокого гостя 27 февраля с рабочим визитом в Уральск
gazetaorken -> Ұлылардың мұрасы да, мұраты да, атақ-даңқы да, мерейтойы да – кейінгіге үлгі. Ал үлгіге қарап ұрпақ өседі
gazetaorken -> Мы студенты зкгу!
2016 -> №2 (917) 29 ақпан 2016 жыл 1 марта 1995 года в Казахстане была
2016 -> Карлыга Таскалиевна Утегенова, известный словесник в особой, присущей ей манере, вела пленарное заседание

жүктеу 0.77 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет