Вестник серия «Филологические науки» основан в 2008 году выходит 4 раза в год астана 2015 2


қожайым  (хозяйка),  медаға(медбрат)  –  медбике(медсестра), қарауыл(сторож) – қарауылшажүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет5/35
Дата09.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

қожайым 
(хозяйка)
медаға(медбрат) 
– 
медбике(медсестра), қарауыл(сторож) – қарауылша (сторожиха) және т.б. 
Бұл  атаулардың  арасындағы  құдая,  тәңірия,  қожайым,  қарауылша  сияқтылары  мерзімді 
баспасөзде,  ауызекі  сөйлеу  тілінде  кездесе  бермейді.  Біз  бұл  атауларды  өзіміз  қарастырған 
аударма  әдебиеттерден  ғана  ұшыраттық.  Сол  себепті  оларды  көркем  аударма  барысында 
туындаған, әлем әдебиетін аударушылар жасаған сөздер деуге негіз бар.  

 
30 
 
Біз  жоғарыда  көркем  аударма  мен  сөзжасам,  терминжасам  және  кірме  сөздерді 
қолданудың  кейбір  мәселелерін  жекелеген  мысалдар  негізінде  қысқаша  ғана  сөз  еттік.  Бұл 
мәселе  қызықтыратын  әріптестер  біздің  аталған  тақырыпқа  арналған  зерттеу  еңбегімізден 
кеңірек мәлімет ала алады.  
Пайдаланылған әдебиеттер 
1.
 
Айтбаев Ө. Тәржіме және ғылым тілі. – Алматы, 1989. 327, 331-бб. 
2.
 
Ысмағұлов Ж. Төл әдебиетімізді төркіндес мұралармен байыту үшін//Көркем аударма: тәжірибе мен 
тағылым. – Астана, 2001. 268-б. 
3.
 
Абдрахманов С. Поэзия аудармасы және аударма поэзиясы//Көркем аударма: тәжірибе мен тағылым. – 
Астана, 2011. 306-б.  
4.
 
Қалиев Б. Қазақша термин жасау мәселесі//«Терминологиялық хабаршы» журналы. 2014, №1.  
5.
 
Юсуп К. Көркем аударма: тәжірибе мен тағылым. Жақындасу мен жарасудың жолы//Алғы сөз орнына. 
– Астана: «Фолиант», 2011. 20-б.  
6.
 
Хемингуэй Э.Қызығы мол сол жылдар. – Астана, 2011. 58-59 беттерде. 
7.
 
Байғұт М. Белесебет пен байлық// «Егемен Қазақстан»,28 қаңтар 2015 жыл.  
8.
 
Әдетов Б. Тәржімелік тәжірибедегі кейбір шалағайлықтар//«Қазақ әдебиеті», 6 маусым 2014 жыл. № 
23 (3395).  
9.
 
Серғалиев  М.  Термин  бірізділігі  де  тіл  мәдениетінің  сипаты//Тілім  менің  –  тінім  менің.  –  Алматы, 
2013. – 206-б. 
10.
 
Сәдуақасұлы Ж. Сөз саптаудағы самарқаулық //«Ана тілі» (2014 жылғы 13-19 наурыз. № 10(1216)  
 
 
УДК 811.161 
Шаймерденова Нурсулу Жамалбековна 
ЯЗЫКОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В КАЗАХСТАНЕ 
И ДВУЯЗЫЧНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ СЛОВАРИ 
 
 
Аннотация 
 
В  статье  анализируется  современное  состояние  казахстанской  лингвистики  в 
области  двуязычной  лексикографии;  решение  вопросов,  связанных  с  языковым 
строительством и эффективной реализацией государственных программ в области создания 
отраслевых словарей 
 
Ключевые слова: лексикография, отраслевые двуязычные словари, сопоставительные 
исследования, языковое строительство 
 
 
Аңдатпа 
 
Мақалада  қазіргі  қазақ  тілі  білімінің  және  екі  тілдіқ  лексикографиясындағы 
жағдайына  талдау  жасайды;  тілдік  құрылыс  және  саланың  сөздіктері,  саласындағы 
мемлекеттік бағдарламаларды тиімді жүзеге асыруға байланысты мәселелер сөз болады. 
 
Тірек сөздер: лексикография, екітілді салалық сөздіктер, салғастырмалы зерттеулер, 
тілдік құрылыс 
 
 
Summary 
 
The  article  analyzes  the  current  state  of  the  Kazakh  linguistics  in  the  field  of  bilingual 
lexicography;  issues  related  to  language  building  and  efficient  implementation  of  state  programs  in 
the field of writing sectoral dictionaries. 
 
Key words: lexicography, sectoral bilingual dictionaries, comparative researches, language 
building 
 
 
В своей статье  «Казахстанская лингвистика:  modusvivendi&trends» Э.Д. Сулейменова, 
описывая  новые  тенденции  современного  состояния  лингвистики,  и,  в  частности 
казахстанской, отмечает, что «наряду со значительными достижениями современное состояние 
языкознания 
по-прежнему 
характеризуется 
отсутствием 
генеральной 
координации 
исследований  как  общетеоретическоим  проблемам,  так  и  по  проблемам  контарстивного  и 
собственно русского языкознания» [1,69].  

 
31 
 
Поэтому  в  данной  статье  представлено  краткое  обобщение  работ,  связанных  с 
языковым  строительством  в  Казахстане  рубежа  веков,  рассматриваемых  в  рамках  такого 
направления,  как  социолингвистика,  а  также  обращается  внимание  на  контрастные  и 
сопоставительные  исследования  в  области  отраслевой  терминологии,  которые  представлены 
трудами многих казахстанских ученых.  
 
Все эти работы защищены в Казахстане, начиная с 1997 г., когда впервые был открыт 
диссертационный  совет  по  защите  докторских  диссертаций  под  руководство  профессора 
Э.Д.Сулейменовой  по  трем  специальностям,  в  том  числе  по  специальности  10.02.20–
сравнительно-историческое,  типологическое  и  сопоставительное  языкознание.  В  этом 
диссертационном  совете  «за  период  с  1997  года  –  по  декабрь  2010  было  защищено  15 
докторских  советов  и  96  кандидатских  советов,  т.е.  11  диссертаций»  /2,  112/  по  актуальным 
вопросам  языкознания.  Причем  авторы  многих  работ  уделяли  большое  внимание 
лексикографическим аспектам исследования, в частности отраслевым словарям.  
 
Следует подчеркнуть, что именно работа данного совета с высоко профессиональным 
составом  ученых,  в  их  числе  докторов  филологических  наук  (М.М.Копыленко, 
А.С.Аманжолов, 
З.К.Ахметжанова, 
Л.К.Жаналина, 
М.К.Исаев, 
В.А.Исенгалиева, 
А.Е.Карлинский,  Б.Х.Хасанов,  К.Ш.Хусаинов,  Н.Ж.Шаймерденова  и  др.)  во  многом 
определило  дальнейшую  судьбу  развития  казахстанской  лингвистики.  При  этом  дискуссии 
ученых  и  тематика  работ,  которая  корректировалась  в  процессе  прохождения  соискателями 
всех  этапов  предварительной  экспертизы,  определили  наиболее  актуальные  аспекты 
исследования  и  внесли  свой  вклад  в  развитие  отечественной  лингвистики  и  системы 
образования,  подготовив  кандидатов  и  докторов  филологических  наук  практически  для  всех 
вузов Казахстана. 
 
В  рамках  деятельности  данного  диссертационного  совета  формировалась 
социолингвистическое  направление  в  лингвистике,  изучающее  важнейшие  вопросы 
взаимодействия  языка  и  общества,  языковой  политики,  языкового  планирования,  языкового 
строительства и мн. др. 
 
Как  известно,  языковое  строительство  представляет  собой  сознательное,  конкретное 
мероприятие (попытку) по воздействию определенных «Субъектов языкового планирования на 
Языковое  поведение  носителей  языка  (Объекты  языкового  планирования)  с  целью  изменения 
функционирования  языка  (Статусное  планирование  языка),  регулирования  структуры  языка 
(Корпусное  планирование  языка),  создания  условий  для  овладения  языком  (Планирование 
усвоенияязыка),  и/или  по  распространению  языка  в  пределах  и  за  пределы  государственных 
границ  (Планирование  распространения  языка)  через  политические,  образовательные, 
экономические, общественные и лингвистические институты» /3/.  
Современная  казахстанская  лингвистика  представляет  собой  образец  активного  изучения 
языковых  процессов,  наблюдаемых  в  Казахстане  в  период  геополитических,  социально-
экономических изменений в обществе.  
 
В 
трудах 
казахстанских 
социолингвистов 
(Б.Х.Хасанов, 
М.М.Копыленко, 
А.Е.Карлинский,  Э.Д  Сулейменова  и  мн.  др.),  представлен  анализ  языковой  ситуации  и 
проблем  взаимодействия  языков  в  различные  периоды,  а  также  их  труды  являются 
свидетельством  целенаправленных  действий  лингвистов  в  обсуждении  проблем  языка  и 
социума,  создания  различных  лексикографических  источников.  Тем  самым,  казахстанские 
лингвисты  вносят  значительный  вклад  в  развитие  прикладных  наук  и  имеют  эффективные 
результаты  в  выполнении  государственных  программ,  в  частности,  «Государственной 
программы развития и функционирования языков Республики Казахстан на 2012–2020 гг.». 
 
Языковое строительство – это сознательное внесение изменений в развитие казахского 
и  русского  языков,  которые  обычно  планируются  политическими,  образовательными, 
лингвистическими  организациями.  В  качестве  примера  лингвистического  строительства 
хотелось  бы  назвать  деятельность  Комитета  оп  языкам  Министерства  культуры  и  спорта 
Республики Казахстан. На этот комитет возложены важнейшие стратегические  цели и задачи: 
реализация  основные  направлений,  определенных  Государственной  программой  развития  и 
функционирования  языков  на  2011-20120  гг.,  расширение  и  укрепление  социально-

 
32 
коммуникативных функций государственного языка и множество задач, связанных с языковым 
строительством  в  Казахстане.  При  этом  ресурсы  данного  комитета  наполнены  уникальными 
справочным и учебными материалы для всех, желающих изучать казахский язык, в частности, 
представлены различные лексикографические источники /4/.  
 
Среди  которых  «Большой  казахско-русско-английский  словарь»,  многоотраслевые 
терминологические  словари,  предназначенные  для  описания  специальных  терминов  из 
различных областей наук и сферы жизнедеятельности общества, представлен также словарный 
комплекс, который включает лингвистические и специализированные словари.  
 
В  настоящее  время  возможность  работать  с  электронными  ресурсами  позволяет 
быстро обнаружить всю необходимую информацию, однако, вместе с тем, востребованность в 
опубликованных изданиях и работа с этими словарями со студентами по-прежнему актуальна.  
 
Важнейшая  проблема  кодификации,  нормализации,  стандартизация  казахского  и 
русского  языков,  оценка  эффективности  созданных  новых  двуязычных  словарей  остаются  в 
поле зрения социолингвистов и лексикографов. 
 
Среди  опубликованных  на  рубеже  веков  сопоставительных  исследований  по 
различным отраслям, а также лексикографических источников важное место занимают работы 
казахстанских  ученых  и опубликованные ими двуязычные специализированные словари.  Так, 
еще в 1999 г. в названном диссертационном совете была защищена кандидатская диссертация 
Ж.С.Бейсеновой «Мотивация эпизотологических терминов в русском и казахском языках» под 
моим  руководством.  При  этом  автор  работы  представила  описание  механизма 
мотивологического  анализа  и  вплотную  подошла  как  к  проблеме  функционирования  и 
типологии  терминологических  систем  в  разноструктурных  языках.  Материалы  и  результаты 
исследования  использовались  как  в  обучении  студентов  ветеринарного  факультета,  так  в 
процессе обучения русского и казахского языков, а также при создании отраслевых словарей. 
Данная работа связана была с проблемой мотивации ветеринарной терминологии, и при защите 
ее,  выступавший  в  качестве  неофициального  оппонента  профессор  А.Е.  Карлинский,  сказал: 
«Это  замечательно,  что  наши  лингвисты,  работающие  в  столь  важном  для  Казахстана  вузе, 
связанном с аграрным сектором, выбирают темы по профилю вуза и могут внести свой вклад в 
развития нашего государства». 
 
Важно,  что  исследовательская  работа  не  прекращалась  и  нашла  дальнейшее 
воплощение  в  докторской  диссертации  нашего  юбиляра  Ж.С.  Бейсеновой.  Сама  постановка 
проблемы,  обозначенная  в  названии  диссертации:  «Отраслевая  терминология:  типология, 
классификация,  функционирование»,  которая  была  защищена  28  ноября  2009  года  в 
диссертационном  совете  Евразийского  национального  университета  им.  Л.Н.  Гумилева, 
позволила значительно расширить границы исследовательской проблематики и внести важный 
научно-теоретических  вклад  в  развитие  лексикографии  и  терминологии.  Замечательно,  когда 
соискатель продолжает свое исследование в течение многих лет, предлагает свою концепцию, 
модель  анализа  языковых  единиц.  Ярким  событием  стала  защита  докторской  диссертации 
Ж.С.Бейсеновой,  которая  в  рамках  культурного  проекта  «Триединство  языков»,  смогла  свои 
научные  результаты  использовать  как  в  развитие  теории,  так  и  в  практике  преподавания. 
Поскольку исследование терминологической системы с учетом языковых парадигм Казахстана, 
крайне важно и дает свои эффективные результаты.  
 
Научное  исследование  Ж.С.  Бейсеновой  переведенное  на  английский  язык  и  к 
настоящему  времени  изданное  в  Великобритании  в  рамках  Гранта  МОН  РК  «Лучший 
преподаватель  вуза»,  позволяет  познакомить  наших  зарубежных  коллег  с  имеющимися 
разработками  в  Казахстане,  что  очень  важно  для  имиджа  ученых  Казахстана,  вуза,  в  целом 
государства.  
 
Монография посвящена описанию функционирования казахской и русской отраслевой 
терминологии  и  терминологических  систем  на  современном  этапе.  Причем  автор  дает 
комплексное  исследование  типологии,  системности,  а  также  функционирования  отраслевой 
терминологии  двух  типологически  и  генетически  разных  языков  –  казахского  и  русского. 
Зарубежным  ученым  также  интересно  было  познакомиться  с  разработками  казахстанских 
ученых, в особенности в сере двуязычной лексикографии и отраслевой терминологии.  

 
33 
 
Высокую  оценку  заслужили  труды  Ж.С.  Бейсеновой  со  стороны  отечественных  и 
зарубежных  ученых,  в  частности,  выдающегося  ученого  в  области  терминологии  академика 
РАЕН  В.М.  Лейчика,  профессора  Монгольского  государственного  университета  образования 
С.  Эрдэнэмаам,  доктора  филологических  наук  проф.  А.М.  Еримбетовой,  доктора 
филологических наук проф. Б.К. Мурзалиной и мн. других.  
 
Исследование  отраслевой  терминологии  и  создание  лексикографических  источников 
конце  ХХ–ХХI  вв.  масштабно  проводилось  казахстанскими  учеными  –  С.  Кенесбаевым, 
Т.Жанузаковым,  Э.Д.  Сулейменовой,  Ш.  Курманбайулы,  А.  Бижкеновой,  Е.Абдрасилов  и 
мн.мн.  другими.  История  отечественной  лексикографии  еще  ждет  своего  критико-
обобщающего описания и комплексного анализа. 
 
В  контексте  языкового  строительства  хотелось  отметить  те  словари  и  справочники, 
которые  в  последние  годы  были  подготовлены  коллективом  ученых  во  главе  с  доктором 
филологических наук, профессором Э.Д. Сулейменовой, 70-летинй юбилей которой мы также 
будет отмечать шестого апреля 2015 г.  
  
В  казахстанской  науке  важное  место  занимают  двуязычные  специализированные  по 
профилю  той  или  иной  науки  словари.  Таких  словарей  в  языкознании  немного,  однако,  в 
течение  последних  25  лет  к  ним  все  чаще  обращаются  лингвисты  и  специалисты  в 
определенной  отрасли  знаний,  но  вместе  с  тем,  история  отечественной  отраслевой 
лексикографии  до  сих  пор  не  представлена  в  обобщающих  работах.  Причем  в  современную 
эпоху  важна  подготовка  специалистов  в  области  терминологии  и  лексикографии,  создание 
целого  направления  Тerminologyscience,  граничащего  на  стыке  логики,  информатики, 
онтологии  и  других  наук,  которое  будет  иметь  прикладной  характер.  Цель  ее  –  создание 
отраслевых  двуязычных  словарей,  упорядочение  терминологических  систем,  которые  всегда 
находятся  в  динамике,  обобщение  опыта  отечественной  и  мировой  лексикографии  в  сфере 
создания  отраслевых  словарей,  подготовка  специалистов,  владеющих  навыками  работы  в 
данной сфере. 
 
Анализ  двуязычного  отраслевого  «Словаря  по  языкознанию»,  показал,  что  авторский 
коллектив  опирался  на  фундаментальные  разработки  мировой  лингвистики,  широкие 
обобщения  и  универсальный  метаязык.  Создание  подобного  типа  словаря  требует 
использования  единой  теоретической  базы,  общего  и  точно  выверенного  методологического 
подхода,  который  был  предложен  руководителем  группы  профессором  Э.Д.Сулейменовой. 
Естественно,  работать  в  этой  области  авторскому  коллективу  было  чрезвычайно  трудно,  в 
первую очередь, из-за того, что частное языкознание (в нашем случае, казахское языкознание и 
русское языкознание), помимо общей, имел собственную специальную терминологию, которая 
в  отдельных  случаях  является  дискуссионной.  Об  этом  отмечают  авторы  в  предисловии  к 
словарю. 
 
Как  показал  анализ  лексикографических  работ,  после  издания  «Русско-казахского 
словаря лингвистических терминов» С. Кенесбаева и Т. Жанузакова (1966 г.) в отечественной 
лексикографии наблюдался длительный перерыв. Лишь в конце 90-х годов в Казахстане вновь 
стали издаваться учебные двуязычные словари небольшого объема по различным отраслям, в 
частности  по  лингвистике.  Так,  в  1997  г.  профессор  А.С.  Аманжолов  опубликовал  краткий 
словник  казахско-русских  терминологических  эквивалентов.  Буквально  через  год  был  издан 
«Словарь по языкознанию. Тіл білімі сөздігі» (Алматы: Ғылым, 1998 – 544 с.). Он был создан 
коллективом  кафедры  общего  языкознания  Казахского  национального  университета  имени 
аль-Фараби и содержал около 1300 единиц. Возможность публикации словаря была связаны с 
участием авторского коллектива в конкурсе. Как победитель открытого конкурса учебников и 
учебно-методических  пособий  по  направлению  «Казахский  язык  для  говорящих  на  других 
языках», проведенного Министерством образования и науки Республики Казахстан совместно 
с фондом Сорос-Казахстан (1996)., он в сжатые сроки был подготовлен к изданию и предложен 
широкой публике для апробации. 
 
Последовавшая  за  публикацией  данного  словаря  дискуссия  среди  лингвистов,  на 
которой  приняли  участие  доктора  филологических  наук  –  М.С.Сергалиев,  Т.С.Сайрамбаев, 
Ш.Ш. Сарыбай, Л.К.Жаналина и мн.др. показала, что словарь требует доработки, но создание 

 
34 
его  –  это  первые  шаги  языкового  строительства  в  Казахстане.  Вместе  с  тем,  как  отметили 
участники  круглого  стола,  публикация  подобного  двуязычного  отраслевого  словаря  для  того 
периода  было  решением  смелым  и  чрезвычайно  важным,  ученые  –лингвисты  путем  поиска 
соответствующих дефиниций терминов, не избежав ошибок, смогли создать группу, которая в 
течение  почти  20  лет  апробировала  свои  результаты  в  аудитории,  собирая  материла  для 
переиздания словаря. 
 
В  настоящее  время  несколько  изменившийся  в  своем  составе  авторский  коллектив, 
подготовил  к  изданию  данный  словарь,  который  значительно  изменен,  доработан  и 
усвоершенстован.  Сравнение  двух  изданий  на  занятия  по  русскому  и  казахскому  языкам 
позволит студентам заглянуть в  лабораторию лексикографов, которые ведут поиски значений 
слов,  обработку  всех  имеющихся  источников,  поиск  аналогичных  терминов  в  различных 
языках, создание корпуса двуязычного терминологического словаря и мн.др. 
 
Как  отмечают  авторы  словаря  «Создание  двуязычного  терминологического  словаря 
verbisautfactis  связано  с  многочисленными  трудностями,  прежде  всего  с  необходимостью 
решения проблемы соизмеримости языков и сводимости лингвистических описаний» /5/. При 
этом  работа  над  лингвистическим  двуязычным  словарем  смогла  высветить  ряд  проблем.  С 
одной  стороны,  те  проблемы  и  трудности,  с  которыми  сталкиваются  ученые  при  поиске 
дефиниций  к  терминам  в  различных  языках;  с  другой  стороны,  позволило  значительно 
расширить корпус за счет включения в него новых терминов в казахском языке и возможность 
дать  более  полное  представления  о  казахстанских  исследователях,  предложить  интересный 
иллюстративный материал, позволяющий более полно раскрыть значение терминов. С третьей 
стороны,  критико-обобщающий  анализ  лексикографических  источников  показал,  что 
отраслевых  двуязычных  словарей  в  Казахстане  не  так  уж  и  много.  В  этой  связи  следует 
усилить  работу  по  созданию  авторских  коллективов  из  числа  лингвистов,  специалистов  по 
избранной  для  словаря  отрасли,  молодых  специалистов  и  магистрантов  также  с  целью 
подготовки лексикографов, которые в процессе работы над словарем смогут усвоить навыки и 
умения создания столь сложного и крайне важного для каждой отрасли знаний источников. 
 
Список литературы: 
1.  Сулейменова  Э.Д.  Казахстанская  лингвистика:  modusvivendi&trends»  Казахстанская 
лингвистика 
на 
рубеже 
веков: 
docendodiscimus//Festschriftinhonorofprofessor 
N. 
Shaimerdenova.Коллективная  монография/  Под.общ.  ред.  Э.Д.  Сулейменовой.  –  Астана: 
Фолиант, 2013. – С.69. 
2. Шайкенова  Л.М. Подготовка  лингвистов высшей  квалификации:  диссертационный совет Д 
14А01.31;  Д14А01.22//  Казахстанская  лингвистика:  modusvivendi&trends»  Казахстанская 
лингвистика 
на 
рубеже 
веков: 
docendodiscimus//Festschriftinhonorofprofessor 
N. 
Shaimerdenova.Коллективная  монография/  Под.общ.  ред.  Э.Д.  Сулейменовой.  –  Астана: 
Фолиант, 2013. – С.112. 
3.  Этносаяси  сөздік:қазақстандық  этникаралық  толеранттық  және  қоғамдық  келісім  саясаты 
және практикасының  терминдерімен түсініктемелері  /  Этнополитический словарь: термины и 
понятия  казахстанской  политики  и  практики  в  сфере  межэтнической  толерантности  и 
общественного согласия. – Астана, 2014. – қазақша, орысша.– С.352–354.  
 4. http://til.gov.kz/wps/portal 
 5.  Тіл  білімі  сөздігі.  Словарь  по  языкознанию.  Под  общей  редакцией  проф.  Э.Д. 
Сулейменовой. – Алматы: Ғылым, 1998 г. – 540 с. (Второе издание подготовлено к печати). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35 
УДК 80/81 
Бейсенова Жайнагуль Сабитовна 
ОТРАСЛЕВАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ: ЭВОЛЮЦИЯ ПРОБЛЕМ 
И АСПЕКТОВ 
Аннотация 
В  данной  статье  описываются  теоретические  и  методологические  основы  анализа  и 
изучения  отраслевых  терминологий  русского  и  казахского  языков:  эволюция  проблем  и 
аспектов;  лексикологические  исследования  развития  и  формирования  отраслевых 
терминологических  систем  русского  и  казахского  языков.  Развитие  терминологии  в  разных 
языках  наряду  с  общими  явлениями  имеет  неповторимую  специфику,  т.к.  у  литературных 
языков и, соответственно терминологий, разные исторические судьбы. Черты, свойственные 
терминологиям  различных  отраслей,  например,  ветеринарной  медицины,  заслуживают 
специального  изучения,  так  как  вопросы  построения  терминологических  систем  неизбежно 
возникают  в  работе  любого  исследователя  –  лингвиста,  терминолога,  отраслевого 
специалиста и нуждаются в комплексном решении. 
Ключевые слова: формирование отраслевой терминологии, общая теория терминологии, 
исторические предпосылки развития ветеринарной терминологии. 
 
Аңдатпа 
Бұл мақалада қазіргі кездегі терминологияның даму динамикасы қарастырылады. Автор 
шетелдік және отандық лингвистикадағы терминдерді зерттеу аспектілерінің эволюциясын 
көрсетеді.  Жұмыста  түрлі  өндіріс  салаларындағы  маңызды  ғылыми  ережелердің  термин 
жүйесі  туралы  түрлі  ғылыми  мектептің  тұжырымдамалары  кең  түрде  айтылады, 
терминология теориясы пәнінің анықтамалары беріледі.  
Тірек  сөздер:  салалық  терминологияның  қалыптасуы,  терминологияның  жалпы 
теориялары, мал дәрігерлік терминология дамуының тарихи алғышарттары. 

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет