Вестник серия «Филологические науки» основан в 2008 году выходит 4 раза в год астана 2015 2жүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет1/35
Дата09.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 
МИНИСТРЛІГІ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 
 
ҚАЗАҚ 
ГУМАНИТАРЛЫҚ 
ЗАҢ  
УНИВЕРСИТЕТІ 
 
 
 
 
КАЗАХСКИЙ 
ГУМАНИТАРНО-
ЮРИДИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
 
 
 
 
ХАБАРШЫ 
«Филология ғылымдары» сериясы 
 
2008 жылдан шыға бастады 
жылына 4 рет шығады 
 
 
№ 11-12 (25/26) /2015 
 
 
ВЕСТНИК 
Серия «Филологические науки» 
 
основан в 2008 году 
выходит 4 раза в год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АСТАНА 
2015

 

УДК 811 
ББК 81.2 
 
 
 
Журнал  Қазақстан  Республикасы  Мәдениет,  ақпарат  және  қоғамдық  келісім  министрлігінде 
тіркелген. Куәлік№ 2988-Ж 2008 жылдың 25 наурызы. 
 
 
Журнал  зарегистрирован  в  Министерстве  культуры,  информации  и  общественного  согласия 
Республики Казахстан. Свидетельство № 2988-Ж от 25 марта 2008 года. 
 
ISBN 9965-513-84-8 
 
ҚазГЗУ Хабаршысы. «Филология ғылымдары» сериясы». № 11-12 (25/26). – Астана, 2015 
246 – б. 
 
Вестник КазГЮУ. Серия «Филологические науки». № 11-12 (25/26). – Астана, 2015 –246  с. 
 
ҚазГЗУ  Хабаршысы.  «Филология  ғылымдары»  сериясы  журналында  оқырмандарға  маңызды 
ғылыми  жаңалықтар,  дайындалып  жатқан  және  өтетін  конференциялар  туралы  ақпарат 
беріледі. Филологияның, аударма  теориясы  мен практикасының өзекті мәселелеріне  арналған 
зерттеулер  мен  орта  мектеп  мұғалімдері  мен  жас  зерттеушілердің  әдістемелік  мақалалары 
жарияланады.  Қазақстанның  барлық  аумағының  және  шетел  мемлекеттерінің  ғалымдары 
ҚазГЗУ  Хабаршысы.  «Филология  ғылымдары»  сериясы  мақалаларының  авторлары  болып 
табылады.  
Журнал  Вестник  КазГЮУ.  Серия  «Филологические  науки»  информирует  своих  читателей  о 
важнейших  научных  событиях,  готовящихся  и  состоявшихся  конференциях.  Публикуются 
исследования  по  актуальным  проблемам  филологии,  теории  и  практике  перевода, 
методические  статьи  учителей  средних  школ  и  работы  молодых  исследователей.  Авторами 
статей Вестника КазГЮУ  являются  ученые  из  разных  регионов  Казахстана, а также  из стран 
ближнего зарубежья.  
 
 
ISBN 9965-513-84-8 УДК 811 
ББК 81.2 
 
 
© Қазақ Гуманитарлық Заң Университеті, 2015 
© Казахский Гуманитарно-Юридический Университет, 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бас редактор:  
 
 
Бейсенова Ж.С. 
қазақ және орыс тілдері  
кафедрасының меңгерушісі профессор, 
филол.ғ.д. 
 
 
Бас редактордың 
орынбасарлары: 
 
Егорова О.Г. 
профессор, филол.ғ.д. (Ресей, АМУ). 
Шахин А.А. 
қазақ және орыс тілдері  
кафедрасының доценті 
филол.ғ.к. 
 
Жауапты 
редакторлар: 
 
Сапина С.М. 
қазақ және орыс тілдері  
кафедрасының доценті 
филол.ғ.к. 
Смағұл А.Қ. 
қазақ және орыс тілдері  
кафедрасының оқытушысы 
филол.ғ. магистрі 
 
Редакция алқасы:  
 
Дюсупбаева К.С. филол.ғ.к. доцент 
Ибраева А.Б. филол.ғ.к. доцент  
Исенова Ф.К. филол.ғ.к. доцент 
Примбетова М.Б. акад. доцент 
Утанова А.Қ. филол.ғ.к., доцент 
Оразгалиева Л.М. филол.ғ.к., доцент 
Ахметвалиева И.Н. филол. магистрі 
Кучумова Г.Ф. гуманитарлық ғылымдар 
магистрі  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Главный редактор: 
 
Бейсенова Ж.С. 
заведующий кафедрой 
казахского и русского языков,  
д.филол.н. профессор  
 
 
Заместители главного 
редактора: 
 
Егорова О.Г. 
д.ф.н. профессор (Россия, АГУ) 
Шахин А.А. 
доцент кафедры казахского и русского 
языков  
к.филол.н. 
 
 
Ответственные 
редакторы: 
Сапина С.М.  
доцент кафедры казахского и русского 
языков  
к.филол.н. 
Смагул А.К. 
преподаватель кафедры казахского и 
русского языков, магистр филол.н. 
 
 
Редакционная 
коллегия:  
 
Дюсупбаева К.С. к.ф.н. доцент 
Ибраева А.Б. к.ф.н. доцент  
Исенова Ф.К. к.ф.н. доцент 
Примбетова М.Б. акад. доцент 
Утанова А.К. . к.ф.н. доцент 
Оразгалиева Л.М. к.ф.н. доцент 
Ахметвалиева И.Н. магистр филологии 
Кучумова Г.Ф. магистр гуманитарных наук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАНДАР! 
 
ҚазГЗУ  Хабаршысы.  «Филология  ғылымдары»  сериясы  ғылыми 
басылымы  құрылтайшылардың,  редакция  алқасының  жоспарына  сәйкес 
қазақстандық ғалымдардың, сондай-ақ жақын және алыс шетел тілшілерінің 
тіл білімі, аударматану, тілдер мен әдебиетті оқыту әдістемесі мәселелеріне 
арналған мақалаларын жинақтайды.  
«ҚазГЗУ  Хабаршысының»  тұрақты  айдарларында  жарияланатын 
материалдар  Қазақстандағы  қазіргі  заманғы  әлеуметтік-мәдени  кеңістікте 
және  басқа  елдерде  ерекше  маңызға  ие  болып  отырған  теориялық 
мәселелердің кең ауқымын қамти отырып, осы өзекті мәселелердің шешімін де 
көрсетуге бағытталған  
 
Редакция алқасы 
 
 
 
 
 
 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
 
Научное  издание  Вестник  КазГЮУ.  Серия  «Филологические  науки»  по 
замыслу  учредителей,  редакционного  совета  собрало  под  свою  обложку 
статьи  казахстанских  ученых,  а  также  филологов  ближнего  и  дальнего 
зарубежья, посвященные актуальным вопросам лингвистики, переводоведения, 
методики преподавания языков и литературы. 
Постоянные  рубрики  «Вестника  КазГЮУ»  охватывают  широкий  круг 
теоретических  проблем  и  одновременно  нацеливают  на  решение  актуальных 
вопросов, 
которые 
обретают 
особое 
звучание 
в 
современном 
социокультурном контексте Казахстана и других стран.  
 
 
Редакционная коллегия  
 
 
 
 
 
 
 

 

МАЗМҰНЫ СОДЕРЖАНИЕ 
 
Аңдатпа 

Алғысөз 

Ғұмырнамалық анықтама 
10 
Аннотация 
11 
Предисловие 
11 
Биографическая справка 
12 
Примбетова М.Б. 
Профессор Ж.С. Бейсенова – 60 жаста 
14 
Шахин А.А. 
Родом из детства 
18 
Құрманбайұлы Ш. 
Көркем 
аударма 
және 
сөзжасам, 
терминқолданыс 
мәселелері 
 
21 
Шаймерденова Н.Ж. 
Языковое  строительство  в  Казахстане  и  двуязычные 
отраслевые словари 
 
30 
Бейсенова Ж.С. 
Отраслевая  терминология  на  рубеже  веков:  эволюция 
проблем и аспектов 
 
35 
Анищенко О.А. 
Социолектная терминология в аспекте её диахронии 
42 
Власова Г.В. 
Новое в фольклористике 
48 
Amor J., Sandars N. 
 
First  English-language  Translation  of  dr  Beisenova`s  doctoral 
thesis 
 
53 
Вудинг М. 
The Future of Interpretation in Kazakhs 
55 
Bayekeyeva А.Т. 
 
Book review:  «Intercultural  Approach of Professional Lexicon 
in Veterinary Medicine» by Professor Zhainagul Beissenova 
 
57 
Сапина С.М. 
Салалық терминологияның теориялық мәселелері 
60 
Отзывы 
ученых-
лингвистов 
о 
диссертации 
Бейсеновой Ж.С.  
Отраслевая  терминология:  типология,  классификация, 
функционирование 
 
65 
Котлярова Т.Г. 
Специфика  словопроизводства  в  современных  медийных 
текстах 
 
70 
Әбдірәсілов Е.Қ. 
Қазіргі тіл зерттеулерінен күтілетін сұраныс талаптары 
75 
Жапақов С.И.,  
Жұбанова С.Х. 
Лингвосинергетикалық аспектінің ұлттық мазмұны 
75 
Фаткиева Г.Т. 
 
Особенности 
функционирования 
терминологической 
лексики в языковом пространстве газетного текста 
 
82 
Бижкенова А.Е. 
 
Тенденции  в  словообразовании  современного  казахского 
языка в сопоставительном аспекте 
 
87 
Байманова 
Л.С., 
Алексеева В.О. 
Языковая 
адаптация 
заимствований 
славянского 
происхождения в немецком языке 
 
93 
Бурибаева М.А. 
 
История  слов:  семантизация  тюркизмов  и  формирование 
нового лексического значения 
 
97 
Исақұлова Ш.Қ. 
 
Шағын  жанрдағы  көркем  образ:  олардың  түрлері  мен 
мазмұны 
 
101 
Қанафиева К. Қ. 
 
Студенттердің  тілдік  тұлғалық  бейнесін  қалыптастыру 
мәселелері 
 
106 
Треблер С.М. 
 
О  взаимоотношении  фонологической  и  фонетической 
систем и произносительной нормы 
 
112 
Байгарина Г.П. 
 
Президентский 
дискурс 
в 
жанровой 
структуре 
политической коммуникации 
 
115 
Ибраева Ж. Қ.,  
Нәбиева Г.С. 
Іскерлік қарым-қатынастың тілдік ерекшеліктері 
121 
Мукатаева Л.К.,  
Султангазы Г.Ж. 
Использование  электронного  учебника  как  направление 
информатизации образования 
 
126 

 

Құсайынова 
Ж.Д.
Тлебалдиева М.Д. 
Қазақстан  мен  Түркия  арасындағы  білім  беру  кеңістігін 
қалыптастырудың заңнамалық негіздері 
 
131 
Ибраева А.Б.,  
Емельянова Е.В. 
 
Особенности  и  принципы  формирования  модульных 
образовательный  программ  по  дисциплине  «иностранный 
язык» в КазГЮУ 
 
 
136 
Авазбакиева Ф.Р.,  
Качан О.Л.,  
Айкенова А.Ж. 
Estimation in the Semantic Word Structure 
145 
Исенова Ф.К. 
 
Направленность на будущее дисциплины  
«Академическое  письмо  и  чтение»  в  образовательной 
траектории студента КазГЮУ 
 
 
149 
Примбетова М.Б. 
 
Қазақ  тілі  сабағында  түсіндірме  сөздікпен  жұмыс  жасау 
және  пәнаралық  байланыс  арқылы  студенттердің  тарихи 
таным-түсінігін арттыру  
 
 
154 
Имангалиева Г.С. 
 
К вопросу об языковых явлениях и их системном характере 
158 
Динаева Б.Б. 
 
Қазақ тілі сабағында мәтінмен жұмыс істеу әдістері арқылы 
сыни ойлауды дамыту (Б. Блум таксономиясы негізінде) 
 
162 
Утанова А.Қ. 
 
Академиялық  жазылым  бойынша  тілдік  құзіреттілік 
талаптары 
 
167 
Камиева Г.К. 
 
Ауыз әдебиеті шығармаларындағы нақыл сөздердің көрінісі  172 
Шахин А.А. 
Терминосистема как динамическая структура 
176 
Дүсіпбаева 
Қ.С., 
Дүйсенова Қ.К. 
Мектепте тіл мәдениетін қалыптастырудың жолдары 
180 
Бибеков Қ.Т., 
Оразгалиева Л.М. 
Топтық рефлексияны қалыптастыру 
182 
Зекенова А.Ж.  
 
Ақын  Байбатыр  Ержанұлы  шығармашылығындағы  тілдік 
ерекшеліктер (ХХ ғасыр басы) 
188 
Мукушева А.Н.,  
Исақ Н.Н. 
Қазақ тілі және аударма мәселесі 
193 
Нургалиева Ж.К. 
 
Преемственность  в  обучении  как  один  из  эффективных 
принципов 
педагогики 
(из 
опыта 
преподавания 
дисциплины «академическое чтение и письмо») 
 
 
197 
Смагул А.К.,  
Загоруйко А.С. 
 
Современные  стратегии  академической  грамотности  в 
образовательном  процессе  и  опыт  внедрения  курса  в 
КазГЮУ 
 
 
201 
Ахметвалиева И.Н. 
 
К  вопросу  об  использовании  метода  проектов  в  рамках 
внедрения модульной системы обучения в высшей школе 
 
205 
Қайыпбаева М.М.,  
Қадыр С.Т. 
Қазақ терминологиясының өзекті мәселелері 
208 
Нұрқанова Ж.Т. 
 
Іс-әрекеттік  анықсыз  көптік  пен  анықсыз  аздықтың 
функционалды-семантикалық өрісінің берілу жолдары 
 
211 
Мауленова Г.Ж. 
 
Модульдік  оқыту  жүйесінде  жазба  жұмысын  жазуға 
дағдыландырудың әдістері 
 
215 
Шалқыбасов Д.И. 
 
Қазақ  тіліндегі  заң  терминдерінің  ғылыми  термин  ретінде 
қалыптасуы 
 
219 
Рахимова 
А.О., 
Молдахметова С.С. 
 
Способы  повышения  положительной  мотивации  к 
изучению  русского  языка  путем  применения  активных 
форм обучения 
 
 
223 
Джакипова Г.А. 
Ағылшын  және  қазақ  тілдерінің  шақ  категорияларын 
салыстыру 
 
227 
Нурмаганбетова Т.С. 
Адамгершілік тұғыры: білім мен тәрбие 
231 

 

Жанбекова Б.  
Мотивологический 
анализ 
функционирования 
цветообозначений в разносистемных языках 
 
235 
 
БІЗДІҢ АВТОРЛАР 
240 
ҚОЛЖАЗБА МАҚАЛАЛАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 
242 
ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ СТАТЕЙ 
243 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

АҢДАТПА 
 
Қазақстанның  белгілі  лингвисі,  филология  ғылымдарының  докторы,  профессор  Ж.С. 
Бейсенованың  мерейтойына  орайластырылған  журналдың  бұл  басылымына  отандық  және 
шетелдік  жетекші  ғалымдардың  мақалалары  енді.  Жарияланған  материалдар  отандық  және 
шетелдік  тіл  білімінің  даулы  мәселелеріне,  қазақстандық  және  әлемдік  терминологияның 
бүгінгі  және  болашақ  мәселелеріне  арналған.  Сондай-ақ  мерейтой  иесінің  шығармашылық 
жолын  және  оның  зерттеулерінің  негізгі  бағыттарын  жалғастырушылардың  мақалалры 
жарияланған.  Мақалалардың  қомақты  бөлігі  салалық  термин  жүйелеріне  қатысты,  сонымен 
қатар жалпы және орыс тіл білімінің де мәселелері көтерілген.  
Журнал  терминологтар,  русистер,  филолог-мамандар  және  жалпы  оқырман  қауым 
үшін қызықты болмақ.  
 
 
АЛҒЫСӨЗ 
 
«Терминология тарихы – табиғат  
және қоғам туралы білімнің даму  
заңдылықтары туралы әпсана». 
В.В. Виноградов 
 
ХХ  ғасырдың  соңғы  ширегінде  лексикологияның  негізінде  қалыптасқан  терминтану 
пайда болды. Бүгінде – арнайы лексика әр түрлі тілдердің лексикалық құрамының елеулі бөлігін 
қамтитына  және  өзгермелі  болуына  байланысты  қолданбалы  өрісі  кеңейіп  келе  жатқан  жас 
ғылым.  Қазіргі  тілдерде  жаңа  сөздердің  құрамында  арнайы  лексика  90%-дан  асады. 
Терминдердің үлкен бөлігі тілдік жалпы қолданыста болғандықтан терминология мәселесі бүкіл 
тілге  әсер  етеді.  Терминологиялық  лексика  -  тілдің  адам  тиімді  және  саналы  түрде  әсер  ете 
алатын  бірден-бір  саласы  болғандықтан,  тілдің  дамуы  үшін  арнайы  лексиканы  зерттеу  өте 
маңызды болып отыр.  
Терминология  –  қазақстандық  лингвистикада  зерттеудің  жетекші  бағыттарының  бірі. 
Сәтті  қорғалған  диссертациялар  (Гинатудлин  М.М.,  Уюкбаева  Г.А.,  Бейсенова  Ж.С.  және 
басқалар),  монографиялар  мен  жасалған  сөздіктер  (Кайдаров  Э.Т.,  Копыленко  М.М., 
Сулеменова  Э.Д.,  Шаймерденова  Н.Ж.,  Ахметжанова  З.К.  и  др.),  көптеген  ғылыми 
конференциялар  санының  өсуі  біздің  елімізде  терминтану  зертеулерінің  белсенді  дамып  келе 
жатқанын көрсетеді.  
Арнайы  лексиканың  реттелуі  білімнің  әр  түрлі  салалары  мамандарының  түсінісуіне, 
ғылыми  және  техникалық  кадрларды  дайындуға,  ғылыми,  өндірістік  және  анықтамалық 
әдебиеттерді  шығаруға,  халықаралық  ғылыми  және  экономикалық  байланыстардың  дамуына, 
ақпараттарды  алу  және  алмасуға  т.б.  үлкен  пайда  келтіреді.  Жоғарыда  аталған  факторларды 
есепке  ала  отырып,  Европалық  кеңес  1993  жылы  «терминолог»  мамандығын  21  ғасырдағы 
неғұрлым тартымды мамандықтардың тізіміне қосты.  
Бейсенова Жайнагүл Сәбитқызы – осындай болашағы зор мамандықтың иесі. Филология 
ғылымдарының  докторы  профессор,  Қазақ  Гуманитарлық  Заң  университеті  қазақ  және  орыс 
тілдері кафедрасының меңгерушісі өзінің 60 жас мерейтойын атап өтуде.  
«Қазақ  және  орыс  тілдеріндегі  эпизоотологиялық  терминдердің  уәждемесі» 
тақырыбындағы  кандидаттық  диссертациясының  өзінде  (1999  ж.)  Ж.С.Бейсенованың 
еңбектерінің  көпшілігі  арналған  ғылыми  аясы  анықталды,  ол  –  түрлі  құрылымды  тілдердегі 
салалық  термин  жүйесін  зерттеу.  Зооветеринарлық  терминологияны  зерттеуде  ғалым  – 
қажымас  лексикографтың  және  тәжірибелі  деректанушы  қабілеті  ашылды,  ол  қабілеті  қысқа 
мерзім ішінде фактілік материалдардың үлкен көлемін ғылыми айналымға енгізуге көмектесті. 
Ол  материалдар  Ж.С.Бейсенованың  «Эпизоологтық  терминдердің  орыс-қазақ  оқыту  сөздігі» 
(2009  ж.)  еңбегінде  жинақталды.  «Салалық  терминология:  типология,  классификация,  қызмет 
етуі»  тақырыбындағы  докторлық  диссертациясында  оның  еңбектері  түгел  қамтылған,  себебі 
оны  жазу  кезінде  ол  терминология,  мәдениаралық  байланыс  аясындағы  танылған  сарапшыға 

 
10 
айналды.  «Салалық  терминология:  жүйелілігі,  тұрпаты,  қызметі»  монографиясы  және  оның 
ағылшын  тіліндегі  аудармасы  «Professional  «Lexicon  in  the  vet  surgery»  (Ұлыбритания 
Корольдігінде ҚР ҒжБМ «ЖОО үздік оқытушысы» Грантының аясында басылып шықты) түрлі 
жүйелі  тілдер  –  қазақ  және  орыс  тілдеріндегі  салалық  терминология  мен  терминологиялық 
жүйелердің заманауи жағдайын сипаттайды. 
Ж.С.Бейсенова  өзінің  ұзақ  жылдардағы  университеттік  мансабы  бойында  әлемнің 
көптеген  университеттерінде  баяндамасын  оқыды,  ол  орыс,  қазақ,  ағылшын  тілдерінде 
терминология,  қостілді  лексикография,  мәдениетаралық  коммуникация  және  т.б.  мәселелерге 
арналған  200-  ден  астам  ғылыми  еңбегін  баспа  бетінде  жариялады.  Ғалым-педагогтың 
әдіснамалық  еңбектері  де  үлкен  маңызға  ие  -  «Кәсіби  оқыту  аясындағы  орыс  тілі.  Ғылыми 
стиль»,  «Жаңа  бастаушыларға  арналған  орыс  тілі»,  «Қазіргі  орыс  тілі.  Морфология. 
Синтаксис»  оқу  құралдары  басылып  шыққан.  Жайнагүл  Сәбитқызы  Бейсенованың  ғылыми 
еңбектерінің  құндылығы  мен  заманауи  әлемдегі  қазақстандық  лингвистикалық  және 
терминологиялық зерттеулердің негізділігін уақыт дәлелдеді. 
Жайнагүл  Сәбитқызы  қарқынды  және  ғылыми  жетістіктерге  бай  ғылыми  өмірінің 
ішінде өзінің қызығушылықтарын ла ұмыт қалдырған емес. Ол – әнқұмар, жиһангез, гүлбапкер, 
мерекелік отырыс пен зілсіз қалжыңның шебері.  
Жайнагүл  Сәбитқызы  мерейтойымен  құттықтаймыз  және  денсаулық  тілей  отырып, 
Қазақстанның  лингвистикасы  мен  педагогикасы  мәртебесі  үшін  ұзақ  әрі  жемісті  еңбек  етуді 
тілейміз.  
 
ҒҰМЫРНАМАЛЫҚ АНЫҚТАМА 
 
Бейсенова  Жайнагүл  Сәбитқызы1955  жылы  8  наурыз  күні  Солтүстік  Қазақстан 
облысында  дүниеге  келді.  Әкесі  –  Қасенов  Сәбит  Қасенұлы,  отставкадағыполковник,  1941-
1945 жылдардағы Ұлы Отан Соғысының ардагері, ІІМ ардагері. Анасы  – Қасенова Сандуғаш 
Башигұлқызы. Жайнагүл Сәбитқызы өнегелі ұл өсіріп отырған ана.  
Ж.С.  Бейсенова  1979  жылы  Қарағанды  мемлекеттік  университеті  филология 
факультетінің  «Орыс  тілі  және  әдебиеті»  мамандығын  бітіріп,  «Филолог.  Оқытушы» 
біліктілігіне ие болды. Кәсіби педагогикалық қызмет жолын Солтүстік Қазақстан облысының 
аудандық орта мектебінде орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі ретінде бастады.  
Жалпы  педагогикалық еңбек өтілі  –  34 жыл.  ЖОО-дағы  еңбек өтілі  -  30 жыл.  Ғылыми-
педагогикалық  өсудің  барлық  кезеңдерінен  өтіп  шыққан:  орыс  тілі  кафедрасының 
оқытушысынан  бастап,  аға  оқытушы,  доцент  ретінде  жұмыс  істеді,  кейін  орыс  тілі 
кафедрасының кафедра меңгерушісі, одан әрі Қазақ ұлттық аграрлық университеті Әлеуметтік-
гуманитарлық институтының директорының орынбасары қызметіне тағайындалды.  
1999 жылы  Әл-Фараби атындағы  ҚазҰУ  докторлық диссертацияларды  қорғау  бойынша 
Диссертациялық  Кеңесінде  «Қазақ  және  орыс  тілдеріндегі  эпизоотологиялық  терминдердің 
уәждемесі» тақырыбында кандидаттық диссертация қорғады.  
2005  жылдан  бастап  –  Қазақ  гуманитарлық-заң  университетінің  әлемдік  тілдер 
кафедрасының доценті, жетекші маманы.  
2009  жылы  Гумилев  атындағы  ЕҰУ  докторлық  диссертацияларды  қорғау  бойынша 
Диссертациялық Кеңесінде «Салалық терминология: типология, классификация,  қызмет етуі» 
тақырыбында докторлық диссертация қорғады.  
2010-2014 жылдар аралығында - Қазақ Гуманитарлық Заң Университеті жалпы тіл білімі 
және аударма ісі кафедрасының меңгерушісі қызметін атқарды.  
2014  жылдан  бүгінгі  күнге  дейін  -  Қазақ  Гуманитарлық  Заң  Университеті  қазақ  және 
орыс тілдері кафедрасының меңгерушісі қызметін атқарып келеді.  
Ғалым  және  педагог  салалық  терминология  мәселелері  бойынша  жобалық  ғылыми-
практикалық  зерттеулерімен  айналысуда.  Басты  бағыттары:  Гуманитарлық  ғылымдардың 
терминжүйелерін  үйлестіру  және  біріздендіру  (заң,  жаратылыстық-гуманитарлық)  және 
заманауи  Қазақстан  контексіндегі  аударматану,  көптілді  білім:  ҚР  саяси,  әлеуметтік  және 
мәдени  өміріндегі  тілдердің  үшбірлігі:  қазіргі  жағдайы  және  орта  және  жоғары  мектеп 

 
11 
жүйесінде  оқытуды  дамытудың  перспективалары  (Астана  қаласы  және  Ақмола  облысының 
ЖОО-лары  мен  мектептері  негізінде).  «Казахстанская  русистика  в  лицах»  жобасының 
қатысушысы. (2009). 
Профессор  Ж.С.Бейсенова  «Аударма  ісі»  мамандығының  теориялық  пәндері  бойынша 
дәріс  оқиды,  студенттер  мен  магистранттардың  ғылыми-зерттеушілік  және  шығармашылық 
жұмыстарына жетекшілік етеді.  
 Русистика  мәселелері  бойынша  халықаралық  конгресстер  мен  конференцияларды 
дайындау  бойынша  ұйымдастырушылық  комитеттердің  мүшесі  (2009,  2012,  2014),  тіл  білімі 
теориясы  мен  тәжірибесі  және  оқыту  әдістемесі,  терминологияның  актуальді  мәселелері 
бойынша  дөңгелек  үстелдердің  модераторы  (2007-2013  жж.),  республикалық  және  шетелдік 
конкурстардың  жұмысына  белсенді  араласады.  Қазақстан  Республикасы  Мәдениет  және 
ақпарат  министрлігі  Тілдер  бойынша  комитетінің  шеңберінде  республикалық  конкурстардың 
жүргізі  бойынша  сарапшылық  комиссияның  мүшесі.  Л.Н.Гумилев  атындағы  ЕҰУ  докторлық 
диссертация  қорғау  бойынша  мамандандырылған  кеңесінің  мүшелік  етті  (2009-2011  жж.). 
ҚазПРЯЛ мүшесі. «ҚазГЗУ хабаршысы. Филологиялық ғылымдар сериясы» мерзімді ғылыми 
журналының бас редакторы.  
ҚР  БжҒМ  және  Мәдениет  және  ақпарат  министрлігінің  Тілдер  бойынша  комитетінің 
мадақтамаларымен,  ҚазҰАУ  және  ҚазГЗУ  алғыс  хаттарымен,  Росссосеріктестік  шеңберінде 
(Ресей  Федерациясы)  алғыс  хаттарымен  марапатталды,  СОРОС-Қазақстан  қорының 
грантының, «Жылдың үздік оқытушысы» (2011 ж.) атағының, ҚР БжҒМ медалінің және «ЖОО 
үздік  оқытушысы»  атағының  иегері  (2012  ж.),  Бүкілресейлік  халықаралық  педагогикалық 
форумында  Қазақстан  делегаты  (2013  ж.),  «Қазақстанның  филологиялық  білімін  дамытудың 
негізгі  басымдықтары»  Қазақстан  Республикасы  филологтарының  бірінші  съезінің  делегаты 
(2013 ж.), ҚазГЗУ 20-жылдығына орай мерейтойлық медалімен марапатталды. 
 
 
АННОТАЦИЯ 
 
 
В  этот  выпуск  журнала,  посвященный  юбилею  известного  казахстанского  лингвиста, 
доктора  филологических  наук  профессора  Бейсеновой  Ж.С.,  вошли  статьи  ведущих 
отечественных  и  зарубежных  учёных.  Публикуемые  материалы  посвящены  дискуссионным 
вопросам  отечественной  и  зарубежной  лингвистики,  проблемам  настоящего  и  будущего 
казахстанской  и  мировой  терминологии.  В  номере  представлены  статьи,  освещающие 
творческий путь юбиляра и продолжающие основные направления его исследований. Большая 


жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет