Вестник серия «Филологические науки» основан в 2008 году выходит 4 раза в год астана 2014 2жүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет1/11
Дата23.03.2017
өлшемі5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 
 
ҚАЗАҚ 
ГУМАНИТАРЛЫҚ 
ЗАҢ  
УНИВЕРСИТЕТІ 
 
 
 
 
КАЗАХСКИЙ 
ГУМАНИТАРНО-
ЮРИДИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
 
 
 
 
ХАБАРШЫ 
«Филология ғылымдары» сериясы 
 
2008 жылдан шыға бастады 
жылына 4 рет шығады 
 
 
№ 10 (24) /2014 
 
 
ВЕСТНИК 
Серия «Филологические науки» 
 
основан в 2008 году 
выходит 4 раза в год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АСТАНА 
2014 

 
 

УДК 811 
ББК 81.2 
 
 
Журнал Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім 
министрлігінде тіркелген. Куәлік№ 2988-Ж 2008 жылдың 25 наурызы. 
 
 
Журнал  зарегистрирован  в  Министерстве  культуры,  информации  и 
общественного  согласия  Республики  Казахстан.  Свидетельство  №  2988-Ж  от  25 
марта 2008 года. 
 
ISBN 9965-513-84-8 
 
ҚазГЗУ  Хабаршысы.  «Филология  ғылымдары»  сериясы».  №  10  (24).  – 
Астана, 2014 – 102 б. 
 
Вестник КазГЮУ. Серия «Филологические науки». № 10 (24). – Астана, 
2014 – 102 с. 
 
ҚазГЗУ  Хабаршысы.  «Филология  ғылымдары»  сериясы  журналында 
оқырмандарға  маңызды  ғылыми  жаңалықтар,  дайындалып  жатқан  және  өтетін 
конференциялар  туралы  ақпарат  беріледі.  Филологияның,  аударма  теориясы  мен 
практикасының  өзекті  мәселелеріне  арналған  зерттеулер  мен  орта  мектеп 
мұғалімдері  мен  жас  зерттеушілердің  әдістемелік  мақалалары  жарияланады. 
Қазақстанның  барлық  аумағының  және  шетел  мемлекеттерінің  ғалымдары  ҚазГЗУ 
Хабаршысы.  «Филология  ғылымдары»  сериясы  мақалаларының  авторлары  болып 
табылады.  
Журнал  Вестник  КазГЮУ.  Серия  «Филологические  науки»  информирует 
своих  читателей  о  важнейших  научных  событиях,  готовящихся  и  состоявшихся 
конференциях.  Публикуются  исследования  по  актуальным  проблемам  филологии, 
теории и практике перевода, методические статьи учителей средних школ и работы 
молодых  исследователей.  Авторами  статей  Вестника  КазГЮУ  являются  ученые  из 
разных регионов Казахстана, а также из стран ближнего зарубежья.  
 
 
ББК 81.2 
 
ISBN 9965-513-84-8 УДК 811 
 
© Қазақ Гуманитарлық Заң Университеті, 2014 
© Казахский Гуманитарно-Юридический Университет, 2014 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Бас редактор:  
 
 
Бейсенова Ж.С. 
қазақ және орыс тілдері  
кафедрасының меңгерушісі профессор, филол.ғ.д. 
 
 
Бас редактордың 
орынбасарлары: 
 
Егорова О.Г. 
профессор, филол.ғ.д. (Ресей, АМУ). 
 
 
Жауапты редакторлар: 
 
Сапина С.М. 
қазақ және орыс тілдері  
кафедрасының доценті 
филол.ғ.к. 
Смағұл А.Қ. 
қазақ және орыс тілдері  
кафедрасының оқытушысы 
филол.ғ. магистрі 
 
Редакция алқасы:  
 
Дюсупбаева К.С. филол.ғ.к. 
Ибраева А.Б. филол.ғ.к. доцент  
Исенова Ф.К. филол.ғ.к. доцент 
Канафиева К.К. п.ғ.к. доцент 
Утанова А.Қ. филол.ғ.к., доцент 
Юзупанова И.Н. филол. магистрі 
Кучумова Г.Ф. гуманитарлық ғылымдар магистрі  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Главный редактор: 
 
Бейсенова Ж.С. 
заведующий кафедрой 
казахского и русского языков,  
д.филол.н. профессор  
 
 
Заместители главного 
редактора: 
 
Егорова О.Г. 
д.ф.н. профессор (Россия, АГУ) 
 
 
Ответственные редакторы: 
Сапина С.М.  
доцент кафедры казахского и русского языков  
к.филол.н. 
Смагул А.К. 
преподаватель кафедры казахского и русского 
языков, магистр филол.н. 
 
 
Редакционная коллегия:  
 
Дюсупбаева К.С. к.ф.н. 
Ибраева А.Б. к.ф.н. доцент  
Исенова Ф.К. к.ф.н. доцент 
Канафиева К.К. к.п.н. доцент 
Утанова А.К. к.ф.н. доцент 
Юзупанова И.Н. магистр филологии 
Кучумова Г.Ф. магистр гуманитарных наук 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАНДАР! 
 
 ҚазГЗУ  Хабаршысы.  «Филология  ғылымдары»  сериясы  ғылыми 
басылымы  құрылтайшылардың,  редакция  алқасының  жоспарына 
сәйкес  қазақстандық  ғалымдардың,  сондай-ақ  жақын  және  алыс 
шетел  тілшілерінің  тіл  білімі,  аударматану,  тілдер  мен  әдебиетті 
оқыту әдістемесі мәселелеріне арналған мақалаларын жинақтайды.  
«ҚазГЗУ 
Хабаршысының» 
тұрақты 
айдарларында 
жарияланатын 
материалдар 
Қазақстандағы 
қазіргі 
заманғы 
әлеуметтік-мәдени кеңістікте және басқа елдерде ерекше маңызға ие 
болып отырған теориялық мәселелердің кең ауқымын қамти отырып, 
осы өзекті мәселелердің шешімін де көрсетуге бағытталған  
 
Редакция алқасы 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
 
Научное  издание  Вестник  КазГЮУ.  Серия  «Филологические 
науки»  по  замыслу  учредителей,  редакционного  совета  собрало  под 
свою  обложку  статьи  казахстанских  ученых,  а  также  филологов 
ближнего  и  дальнего  зарубежья,  посвященные  актуальным  вопросам 
лингвистики,  переводоведения,  методики  преподавания  языков  и 
литературы. 
Постоянные  рубрики  «Вестника  КазГЮУ»  охватывают 
широкий  круг  теоретических  проблем  и  одновременно  нацеливают  на 
решение  актуальных  вопросов,  которые  обретают  особое  звучание  в 
современном социокультурном контексте Казахстана и других стран.  
 
 
Редакционная коллегия  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

МАЗМҰНЫ 
СОДЕРЖАНИЕ 
 
«ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КӨПТІЛДІЛІК:  
ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ БІРІКТІРУШІ РӨЛІ» 
ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ МАТЕРИАЛДАРЫ 
 
МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА 
«ПОЛИЛИНГВИЗМ В КАЗАХСТАНЕ: 
КОНСОЛИДИРУЮЩАЯ РОЛЬ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА» 
 
Бейсенова Ж.С. 
Концепция 
единой 
программы 
обучения 
казахскому и русскому языкам в КазГЮУ 
 

John Amor and 
Nick Sandars 
First  English-language  translation  of  Dr  Beisenova`s 
doctoral thesis 
 
15 
Динаева Б.Б. 
Көптілді 
білім 
беруде 
қарастырылатын 
құзыреттілік мәселелері 
 
17 
Примбетова М.Б. 
Қазақстандағы көптілділіктің маңызы 
19 
Исенова Ф.К., 
Надырова Ф.Р. 
К  вопросу  о  статусе  русского  языка  как  языка-
посредника в образовательном процессе 
 
26 
Рахимова А.О. 
Полиязычие как фактор развития качественного 
образования 
 
30 
Смагул А.К. 
 
Камиева Г.К. 
Обучение  языку  в  условиях  полилингвизма: 
проблемы, инновации, прогнозы 
Мемлекеттік тілдің ғылым тілі ретіндегі маңызы 
жөнінде 
 
34 
 
39 
Оразгалиева Л.М. 
Мемлекеттік тіл мәселесі Елбасы назарында 
 
 
ФИЛОЛОГИЯ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕНІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИИ И МЕТОДОЛОГИИ 
 
Бехбудова Э.Ш. 
Семантическая 
структура 
многозначной 
фразеологической единицы 
 
43 
Шахин А.А. 
Конкретизация 
роли 
читателя 
как 
коммуникативного 
партнера 
при 
создании 
научного текста 
 
 
48 
Примбетова М.Б. 
Абайдың арнасы кең рухани-танымдық әлемі 
51 
Кульжанова М.А. 
Discussion Lesson “Golden Ages.” 
57 
Малгаздарова Б.Е. 
Нурканова Ж. Т. 
Шешендік сөздерді оқытудың маңыздылығы 
Байырғы өлшемдердің сипаты 
 
60 
Бейсенбина А.Б. 
 
«Қазақ  әйелі»  концептіcінің  бейвербалды  амалдар 
арқылы берілуі 
 
63 
Байменова С.У. 
«Қазақстан - 2050» стратегиясындағы білім берудің 
заман талабына сай оқыту түрі 
 
65 
Букишева С.С. 
Разработка занятия на тему: «Корень слова. 
Однокоренные слова и формы одного и того же 
 
 

 
 

слова (урок-исследование)»  
67 
Манарбекова Ә.М. 
Қазақ тіліндегі демеуліктердің семантикалық 
сипаты (Д. Исабековтің «Қарғын» романы 
негізінде) 
 
 
74 
Қарқарбаева Н.М. 
 
«Ақ анам» тақырыбына арналған тәрбие сағатының 
жобасы 
 
75 
 
ҒЫЛЫМИ ӨМІР 
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
 
Примбетова М.Б. 
Вестникке фестиваль туралы 
88 
Пресс-релиз 
Круглый 
стол 
на 
тему 
«Полилингвизм  в 
Казахстане:  консолидирующая  роль  казахского 
языка» 
 
 
 
90 
Московский 
педагогический 
государственный 
университет 
 
XI 
Международная 
научно-практическая 
конференция  "Русский  язык  как  иностранный: 
прошлое, настоящее, будущее" 
 
 
 
91 
Ассоциация 
перспективных 
исследований 
и 
высшего 
образования 
«Восток-Запад»,  
г. Вена, Австрия  
 
IV  Европейская  конференция  по  литературе, 
филологии и языкознанию 
 
 
92 
БІЗДІҢ АВТОРЛАР 
94 
НАШИ АВТОРЫ 
95 
ҚОЛЖАЗБА МАҚАЛАЛАРЫ 
НА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 
 
96 
ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ СТАТЕЙ 
98 
 
 

 
 

«ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КӨПТІЛДІЛІК:  
ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ БІРІКТІРУШІ РӨЛІ»» 
ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ МАТЕРИАЛДАРЫ  
 
МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА 
«ПОЛИЛИНГВИЗМ В КАЗАХСТАНЕ: 
КОНСОЛИДИРУЮЩАЯ РОЛЬ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА» 
 
Ж.С. Бейсенова 
КОНЦЕПЦИЯ ОБУЧЕНИЯ  
КАЗАХСКОМУ И РУССКОМУ ЯЗЫКАМ В КАЗГЮУ 
zhaina_b@mail.ru 
 
Аңдатпа 
Бұл  мақалада  жоғары  оқу  орындарында  тілді  үйрету  тұжырымдамасы 
көрсетілген. 
Мақсаттар 
және 
міндеттер, 
құрылым 
және 
бағдарлама 
суреттелген.  Ұсынылған  тұжырымдама  студенттің  лингвистикалық,  мәдени 
және кәсіби-тілдік дүниетану қалыптасуының үшбірлікті мақсаты ескерілген.  
 
Аннотация 
В  данной  статье  описывается  концепция  языкового  обучения  в  высшем 
учебном  заведении.  Описываются  цели  и  задачи,  структура  и  программа. 
Предлагаемая  концепция  предусматривает  триединую  цель  формирования 
лингвистического, 
культуроведческого 
и 
профессионально-языкового 
миропонимания студента.  
 
Abstract 
This  article  describes  the  concept  of  language  teaching  in  higher  education. 
Describes  the  goals  and  objectives,  structures  and  programs.  The  proposed  concept 
envisages  a  three-pronged  objective  of  formation  of  linguistic,  culturological  and 
professional language student understanding of the world. 
 
Настоящая  Концепция  разработана  в  соответствии  с  положениями,  целями 
стратегии  развития  КазГЮУ  на  2014-2020  гг.  в  свете  задач,  поставленных 
Конституцией 
Республики 
Казахстан, 
Закона 
РК 
«Об 
образовании», 
Государственной  программой  развития  и  функционирования  языков  2011-2020  гг., 
Закона о языках в РК, Программой развития Высшей Школы общеобразовательных 
дисциплин  и  языковой  подготовки.  В  соответствии  с  ГОСО  ЯЗЫКИ 
ТРИЕДИНСТВА  (казахский,  русский  и  иностранный  языки)  на  базе  кафедры 
казахского  и  русского  языков  осуществляется  подготовка  бакалавров  по 
дисциплинам  «Казахский  язык»,  «Русский  язык»,  «Профессиональный  казахский/ 
русский  язык»,  «Коммуникативная  культура  и  деловое  общение»,  «Дело-
производство  на  государственном  языке»,  направленная  на  формирование 
межкультурно-коммуникативной  компетенции  студентов  неязыковых  специаль-
ностей в процессе языкового образования на уровне базовой стандартности. 

 
 
10 
Процесс  языкового  строительства  -  это  один  из  наиболее  социально  значимых 
аспектов  в  жизни  Казахского  гуманитарно-юридического  университета,  так  как  он 
способствует усилению гражданского и корпоративного согласия в коллективе и его 
дальнейшей  консолидации,  в  целях  полноценной  реализации  лингвистических  и 
культурных  образовательных  потребностей  преподавательского  и  студенческого 
состава  Всестороннее  воспитание  молодого  поколения  немыслимо  без  серьезной 
языковой  подготовки,  которая  подразумевает  безукоризненное  владение  в  первую 
очередь родным языком, а затем межнациональным и иностранным языком. 
Как один из важнейших предметов изучения в системе высшей школы казахский 
и  русский  языки  реализует  коммуникативные,  образовательные,  развивающие  и 
воспитывающие цели обучения.
 
В сложившейся Концепции поставлена сверхзадача 
совершенствования  языка  и  культуры,  намечены  пути  воспитания  обучающейся 
молодежи
Предлагаемая 
концепция 
предусматривает 
триединую 
цель 
формирования  лингвистического,  культуроведческого  и  профессионально-языко-
вого  миропонимания  студента.  Процесс  совершенствования  речевой  деятельности, 
расширения  сфер  и  задач  речевого  общения  формирует  студента  как  субъекта 
общения 
и 
как 
представителя 
нации. 
Оформляются 
языковые 
навыки 
самовключения в различные системы социальных отношений и сфер общественно-
производственной  деятельности,  Усваиваются  исторически  сложившиеся  нормы 
поведения  и  морально-этические  принципы  народа.  Казахский  и  русский 
литературный  языки  содержат  в  себе  словесную  культуру  народа,  и  будучи 
словесной  формой  существования  духовной  культуры,  являются  средством  и 
материалом  развития  духовных  способностей  студента

Студент  как  личность  есть 
результат  его  речевой  деятельности,  суммарный  результат  количества  и  качества 
устно-речевого 
общения, 
количества 
и 
качества 
прочитанных 
книг 
и 
самостоятельно написанных текстов. 
Цели и задачи  
Концепция  базируется  на  четком  представлении  о  целях  и  задачах  языкового 
образования в высшем учебном заведении. Цели и задачи обучения формируются на 
основе  компетентностного  подхода.  Компетентностный  подход  предполагает 
формирование 
ключевых 
компетенций, 
одной 
из 
которых 
является 
коммуникативная  компетенция,  которая  должна  совершенствоваться  у  студентов 
всех  специальностей  при  изучении  всех  дисциплин.  Возросший  интерес  к 
коммуникативной  стороне  обучения  в  высшей  школе  объясняется  также  тем,  что 
современные  специалисты,  как  показывают  данные  современных  исследований, 
испытывают значительные трудности в профессиональном общении. 
В 
качестве 
образовательного 
результата 
выделяется 
компетенция, 
объединяющая  языковой,  культуроведческий  и  предметный  компоненты  с 
частными  компетенциями.  Такая  цель  предоставляет  возможность  организации 
учебного  процесса,  допускающей  разного  рода  сочетания  и  чередования 
компонентов,  в  то  же  время  –  единую  конфигурацию,  в  которой  взаимодействуют 
коммуникативные компетенции. 
Целью  обучения  казахскому  и  русскому  языку  является  формирование 
межкультурно-коммуникативной 
и 
профессионально-языковой 
компетенции 
студентов для свободного владения языком в различных ситуациях общения. 

 
 
11 
Центральной задачей является целенаправленное углубление и развитие речевой 
деятельности студентов. 
Задачи обучения:  
– 
совершенствование 
языковой 
компетенции 
(языковых 
норм: 
произносительных,  орфографических,  грамматических,  пунктуационных  и  умение 
пользоваться ими в речи); 
–  формирование  речевой  компетенции,  связанной  с  овладением  всеми  видами 
речевой  деятельности  (рецептивными  –  слушание,  чтение  и  продуктивными  – 
говорение, письмо), развитие связных устных и письменных высказываний разного 
типа (повествование, описание, рассуждение); 
– формирование коммуникативной компетенции (умения и навыки по  отбору и 
использованию  языковых  средств  в  соответствии  с  коммуникативными  задачами  в 
различных ситуациях общения и правилами речевого и неречевого поведения); 
–  формирование  лингвокультурологической  компетенции  (осмысление  роли  и 
значения казахского и русского языков в качестве духовно-культурного наследия, в 
котором  закреплены  основные  нравственные  ценности  народа,  и  одновременно 
воспитание  уважения  к  духовной  культуре  и  языкам  других  национальностей; 
развитие интеллектуальных и творческих способностей). 
Центральным  стержнем  курса  по  казахскому  и  русскому  языку  является 
развитие  всех  видов  речевой  деятельности  студента  на  базе  активного  усвоения 
лучших 
образцов 
учебно-научного, 
публицистического, 
делового 
и 
художественного  текста,  а  также  глубокого  осознания  культуры  Казахстана. 
Образцовыми  текстами  должны  быть  творения  мастеров  художественного  слова, 
писателей,  поэтов,  публицистов,  журналистов,  артистов  и  т.  п.  Тексты  должны 
отражать жанры и стили художественной, публицистической, научно-популярной и 
учебной  литературы,  содержать  образцы  ораторского  искусства,  диспутов  и 
дискуссий,  лекций  и  докладов,  драматургической  литературы,  устное  народное 
творчество и т. п. Эти образцы могут быть представлены не только в печатном виде, 
но  и  звукозаписи.  Необходимо  поощрять  желание  выучить  некоторые  тексты 
наизусть. 
Осознание  структуры  языка,  различных  явлений  грамматики,  орфографии  и 
пунктуации,  фонетики  и  фонологии  должно  "отталкиваться"  от  читаемого  текста. 
Детальное  изучение  структуры  разнообразных  текстов  должно  сопровождаться 
тщательным  грамматическим  разбором,  анализом  изучаемых  и  уже  изученных 
явлений  в  тексте.  Необходимо  постепенно  переходить  от  разбора  текстов  в 
аудитории  с  помощью  преподавателя  к  самостоятельным  всесторонним  разборам, 
при  этом  следует  вести  «наблюдения  над  языком",  всячески  развивая  навыки 
использования  справочной  литературы  (словари

грамматики).  Анализ  текста 
должен  включать  собственно  структурно-смысловой,  лексико-семантический,  син-
таксический  и  морфологический,  фонетический  и  фонологический,  орфографи-
ческий,  пунктуационный  и  историко-филологический  разбор.  Необходимо  фор-
мировать навыки работы с книгой, с научным текстом, докладом, рефератом и т.п. 
Анализируемые  тексты-образцы  различных  жанров  литературного  языка 
должны  совершенствовать  навыки  различных  видов  речевой  деятельности. 
Необходимо 
поощрять 
самостоятельное 
составление 
различных 
текстов, 

 
 
12 
поэтических  и  прозаических,  монологических  и  диалогических.  Ввести  фрагменты 
декламации и ораторского искусства, возродить традиции «домашних" театров.
 
 
КАЗАХСКИЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК КАК ПРЕДМЕТ УНИВЕРСИТЕТСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
 
Структура и программа обучения  
Целостная  система  языковой  подготовки  на  разных  этапах  обучения 
предполагает: 
- автономный характер обучения на каждом этапе; 
 – взаимосвязь всех этапов обучения; 
-  достижение  целей  каждого  этапа  обеспечивает  возможность  продолжения 
обучения на следующем этапе. 

Каталог: images
images -> Меншік иесі: Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
images -> Қыр гүліндей құлпырған Қызғалдақ балы
images -> Преподавание в школе, колледже и вуз-е
images -> МЕҢдаяқова қуанышкҥл (15. 05. 1942)
images -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады Қош келдің, әз-Наурыз! Арулардың жанданған бірлестігі
images -> Ақтөбе облысы, Қобда ауданы, Абылқайырхан көшесі, 16 Қобда аудандық орталықтандырылған
images -> Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы мәуліт мүБӘрак алматы, 2015
images -> "Серке"/Петербургте/, "Қазақ газеті"/Троицк/, "Қазақстан"/Орда, Орал/, "Айқап" журналы/Троицк
images -> Мейірім мейраМы Құрбан айт мүбәрак болсын!
images -> Меншік иесі: Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет