Вестник Казнпу имени Абая, серия «Естественно-географические науки», №1(43), 2015 гжүктеу 1.76 Mb.
Pdf просмотр
бет1/18
Дата04.03.2017
өлшемі1.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Естественно-географические науки», №1(43), 2015 г. 

ISSN 1728-8975  

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 

Казахский национальный педагогический университет имени Абая 

Kazakh National Pedagogical University named after Abai 

 

ХАБАРШЫ 

ВЕСТНИК 

BULLETIN 

 

«

Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы  

Серия «Естественно-географические науки» 

Series of «Natural-geographical sciences» 

№1(43) 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

А

л

л

м

м

а

а

т

т

ы

ы

 

 


Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы, №1(43), 2015 ж. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 

 

ХАБАРШЫ 

«Жаратылыстану-география 

ғылымдары» сериясы 

№1(43), 2015 ж. 

 

Шығару жиiлiгi – жылына 4 нөмiр. 

2001 ж. бастап шығады 

 

Бас редактор  

х.ғ.д.,проф. М.Е. Ермағанбетов 

 

Редакциялық коллегия 

бас редактордың орынбасары, 

х.ғ.к., проф. Х.Н. Жанбеков, 

бас редактордың орынбасары, 

г.ғ.д., проф. м.а. К.Д. Каймулдинова, 

пед.ғ.д., проф. Ж.Ә. Шоқыбаев

биол.ғ.д., проф. м.а. З.Б. Тұңғышбаева 

 

Редакциялық алқа мүшелері: 

геогр.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА академигі 

А.С. Бейсенова, 

х.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА академигі 

Е.Ә. Бектуров, 

пед.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА 

корреспондент-мүшесі С.Ж. Пірәлиев, 

х.ғ.д.,проф. Т.ООмарқұлов, 

пед.ғ.д.,проф.Н.К. Ахметов, 

геогр.ғ.д.,проф. М.Е. Белгибаев, 

биол.ғ.д., проф. Е.Т. Тазабекова,  

биол.ғ.д., проф. Л.Б. Сейлова, 

х.ғ.д.,проф. Н.А. Бектенов, 

биол.ғ.д., проф. Қ.С. Рымжанов, 

пед.ғ.д.,проф. А.А. Саипов, 

хим.ғ.д., проф. Г.И. Мейирова 

геогр.ғ.д., проф. А.Н. Нигматов 

(Өзбекстан), биол.ғ.д.,проф.  

Б.А. Тохторалиев (Қырғызстан), 

геогр.ғ.д., проф. Н.А. Родионова (Ресей), 

х.ғ.д., проф. Д.Ю. Мурзин (Финляндия), 

PhD докторы Ренато Сапо (Италия), 

PhD докторы Жан Марк (Бельгия), 

х.ғ.к. А.Е. Сагимбаева (жауапты хатшы) 

 

© Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, 2015 

 

Қазақстан Республикасының мәдениет  және ақпарат министрлігінде 2009 жылы 

мамырдың 8-де тіркелген N10110 – Ж 

 

Басуға 10.04.2015 қол қойылды. Пішімі 60х84

1

/8

. Көлемі 12.25 е.б.т. 

Таралымы 300 дана. Тапсырыс 33 

 

2011 жылдан бастап Қазақстандық дәйексөз қорының импакт-факторы-0,021  

 

050010, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 13. 

Абай атындағы ҚазҰПУ 

 

Абай атындағы Қазақ ұлттық  педагогикалық университетінің  

Мазмұны 

Содержание 

Table of contents 

 

ЖЕР ТУРАЛЫ ҒЫЛЫМДАР НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

 

Сарқытқан  Қастер,  Барманқұл  М.  Қазақ  диаспорасы 

мен ирреденттері және Қазақстан........................................... Сарқытқан Қастер, Исақова А.Қ. Жамбыл облысы Тұрар 

Рысқұлов 

ауданының 

агроөнеркәсіп 

кешенінің 

экономикалық тиімділігі.......................................................... Абулғазиев А.У., Қалдыбаева Ж.Б. Қазақстандағы балама 

энергетика көздерін дамыту.................................................... Қалдыбекова 

Р.Е. 

Ақсу-Жабағылы 

қорығының 

Қазақстандағы  экологиялық  туризмді  дамытуға  табиғи-

рекреациялық мүмкіндіктері................................................... 

 

ХИМИЯ ҒЫЛЫМДАРЫ ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Бектенов  Н.А.,  Садыков  К.А.,  Байдуллаева  А.К., 

Ашимова  С.Ж.  Сорбция  ионов  тяжелых  металлов 

сульфокатионитом 

на 

основе 


сополимера 

глицидилметакрилата.............................................................. Жақсыбаев М.Ж., Болатжан Базарбай, Абед Халилуллах 

Феромондар  синтезі  және  оларды  фитосанитарлық 

мониторинг мақсатында пайдалану....................................... 

 

БИОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫ 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Орақова 

А.Қ., 

Аралбай 

Н.К. 

Қазақстан 

сарғалдақтарының  –  ranunculus  l.  (ranunculaceae  juss.) 

анықтағыш кілттері, экологиялық маңызы............................ Загриценко И.П. Влияние витаминов группы В на темпы 

роста проростков фасоли......................................................... Рахымбаева А.Б., Аралбай Н.К.  Райымбек ауданының 

өсімдік  жамылғысының  зерттелу  тарихы  мен  құрылымы 

туралы........................................................................................ 

 

ЭКОЛОГИЯ  

Сарқытқан 

Қастер, 

Жұмабаева 

Н. 

Қызылорда 

облысының мұнай-газ кешені және оның экологияға әсері 

Конофеева  З.С.  Қоршаған  ортаның  тазалығы  -  адам 

денсаулығының кепілі............................................................. Тастанова  Б.Е.,  Қалдыбаева  Ж.Б.  Табиғатты  тиімді 

пайдалануда  экологиялық  менеджментті  дамытудың 

маңызы...................................................................................... 

 

ПӘНДЕРДІҢ ӘДІСТЕМЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИСЦИПЛИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

11 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

29 

 

37 

 

 

41 

 

 

 

 

47 

 

52 

 

 

57 

 

 

 

 


Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Естественно-географические науки», №1(43), 2015 г. 

«Ұлағат» баспасы  

Казахский национальный 

педагогический 

университет имени Абая 

 

ВЕСТНИК Серия «Естественно- 

географические науки» 

№1(43), 2015 г. 

 

Периодичность – 4 номера в год. 

Выходит с 2001 года. 

 

Главный редактор: д.х.н., проф. М.Е. Ермаганбетов 

 

Редакционная коллегия: 

зам. гл. редактора, 

к.х.н., проф. Х.Н. Жанбеков, 

зам. гл. редактора, 

д.г.н., и.о. проф. К.Д. Каймулдинова, 

д.пед.н., проф. Ж.Ә. Шокыбаев

д.биол.н., и.о. проф. З.Б. Тунгышбаева 

 

Члены редколлегии: 

д.геогр.н., проф., академик НАН РК 

А.С. Бейсенова, 

д.х.н., проф., академик НАН РК 

Е.Ә. Бектуров, 

д.пед.н., проф., член-корреспондент НАН РК 

С.Ж. Пралиев, 

д.х.н., проф. Т.ООмаркулов, 

д.пед.н., проф. Н.К. Ахметов, 

д.геогр.н., проф. М.Е. Белгибаев, 

д.биол.н., проф. Е.Т. Тазабекова,  

д.биол.н., проф. Л.Б. Сейлова, 

д.х.н., проф. Н.А. Бектенов, 

д.биол.н., проф. К.С. Рымжанов, 

д.пед.н., проф. А.А. Саипов, 

д.х.н., проф. Г.И. Мейирова 

д.геогр.н., проф. А.Н. Нигматов 

(Узбекистан), д.биол.н., проф.  

Б.А. Тохторалиев (Кыргызстан), 

д.геогр.н., проф. Н.А. Родионова (Россия), 

д.х.н., проф. Д.Ю. Мурзин (Финляндия), 

доктор PhD Ренато Сапо (Италия), 

доктор PhD Жан Марк (Бельгия), 

к.х.н. А.Е. Сагимбаева (ответ. секретарь) 

 

© Казахский национальный педагогический 

университет им Абая, 2015 

 

Зарегистрировано в Министерстве культуры и информации РК 

8 мая 2009 г. N10110 – Ж 

 

Подписано в печать 10.04.2015. Формат 60х84

1

/8

. Объем 12.25 уч.-изд.л. 

Тираж 300 экз. Заказ 33 

 

за 2011 год индексируемый КазБЦ имеет импакт-фактор - 0,021 

 

050010, г. Алматы, пр. Достык, 13. КазНПУ им. Абая 

Издательство «Ұлағат» 

Казахского национального педагогического 

университета имени Абая Шоқыбаев  Ж.Ә.,  Чарибаева  А.К.  Химияны  компьютер 

көмегімен медиаоқыту............................................................. Сейтжанов А.Ф., Тренова А.Е., Таубаева Э. Оpганикалық 

химияны оқытудың экологиялық аспектілері....................... Шоқыбаев Ж.Ә., Баркытова Б.Н. Ерітінділер қатысатын 

реакциялардың теңдеулері бойынша есептеулер.................. Batyrhanova  A.,  Sagimbaeva  A.E.  The  role  of  information 

technology in teaching to solve tasks on chemistry................... Касымбекова Д.А., Маманбек Н. Компьютерлік моделдеу 

бағдарламаларын химияны оқытуда қолдану....................... 

 

ТУРИЗМ 

 

Сағындықова  Ж.,  Сағындықов  А.  Алтай  аймағын 

мекендеген ежелгі түркілер..................................................... Карбаева Ш.Ш. Значение Боралдайских сакских курганов 

в развитии туристической инфраструктуры страны............. Абдикаримова Г.Ә., Сейдазиева А.А. Жаңа Ұлы Жібек 

жолының  көне  Отырарды  қалпына  келтірудегі  ролі  мен 

туризмді дамытудағы орны..................................................... 

Абулғазиев  А.У.,  Саванчиева  А.С.  Шарын  каньонының 

туристік-рекреациялық мүмкіндігі......................................... 

 

ABOUT A PLACE SCIENCES 

 

Sarkytkan  Kaster,  Makpal  Barmankul.  Problems  of 

Kazakh diaspora......................................................................... Sarkytkan  Kaster,  Isakova  A.  Economic  performance 

agrоbusiness Zhambul area Turar Rysykulov region................. Abulgazyev  A.U.,  Kaldybaeva  Z.B.  Development  of 

alternative energy sourcesin Kazakhstan................................... Kaldybekova  R.E.  Naturally-recreational  possibilities  of 

reserve  of 

Аksu-Gabagly 

for  development  of  ecological 

tourism in Kazakhstan................................................................ 

 

CHEMICAL SCIENCES  

 

Bektenov  N.A.,  Sadykov  K.A.,  Baidullaeva  A.K., 

Ashimova S.Zh. The sorption of heavy metal ions by sulfonic 

cation exchanger based on copolimer of glycidylmethacrylat... Zhaksibaev M.Zh. Bolatzhan Bazarbay, Abed Khalilullah 

Synthesis of pheromones and their use for pest monitoring

......

 

 BIOLOGICAL SCIENCES 

 

Orakova  A.K.,  Aralbai  N.K.  Determinant  of  the  keys  of 

Ranunculus  L.  (Ranunculaceae  Juss.)  Kazakhstan,  ecological 

value........................................................................................... 

Zagritsenko  I.P.  Effect  of  vitamins  on  the  growth  of  kidney 

bean seedling sin........................................................................ Rahymbayeva  А.B.,  Аralbay  N.K.  About  research  history 

and  structure  of  plants’  vegetative  cover  of  the  Raiymbek 

region.......................................................................................... 

 

 61 

 

64 

 

67 

 

75 

 

78 

 

 

 

 

82 

 

85 

 

 

88 

 

93 

 

 

 

   

11 

 

 

14 

 

 

 

 

 

19 

 

23 

 

 

 

 

 

29 

 

37 

 

 

41 

 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы, №1(43), 2015 ж. 

 Kazakh National

 

Pedagogical University after named Abai  

BULLETIN 

Series of « Natural – geographical sciences» 

№1(43), 2015 

 

Periodicity – 4 numbers in a year 

Publishing from 2001 

 

Editor in chief D.ch.s. prof. M.E. Ermaganbetov 

 

The editorial state: Deputy Editor - in-Chiet 

cant.chem.s., prof. H.N. Zhanbekov, 

deputy Editor - in-Chiet 

d.geog.s., act. prof. K.D. Kaimuldinova, 

d.ped.s., prof. Zh. A. Shokybaev, 

d.biolg.s., act. prof. Z.B. Tungyshbayeva 

 

The editorial board members: d.geog.s., prof., academician of NAS RK. 

A.S. Beisenova, 

d.chem.s., prof., academician of NAS RK 

E.A. Bekturov, 

d.ped.s., prof., corresponding member of NAS RK 

S.Zh. Praliev, 

d.chem.s., profT.O. Omarkulov, 

d.ped.s., prof. N.K. Akhmetov, 

d.geogr.s., prof. M.E. Belgibayev, 

d.biol.s., prof. E.T. Tazabekova, 

d.biol.s., prof. L.B. Seilova, 

d.ped.s., profN.A. Bektenov, 

d.biol.s., profK.S. Rymzhanov, 

d.ped.s., profA.A Saipov, 

d.chem.s., profG.I. Meirova, 

d.geogr.s., prof. A.N. Nigmatov (Uzbekistan), 

d.biol.s., prof. B.A. Tohtoraliev (Kyrgyzstan), 

d.geogr.s., prof. N.A. Rodionova (Russia), 

doctor PhD Renato Sapo (Italy), 

d.chem.s., prof. D.U. Murzin (Finland), 

doctor PhD Jean Marc (Belgium), 

k.chem.s. A.E. Sagimbayeva (executive secretar) 

 

Kazakh National Pedagogical  University after named Abai, 2015 

 

The journal is registered by the  Ministry of Culture and Information RK 

8 May 2009., N10110 – Ж 

 

Signed to print 10.04.2015 Format 60x84 

1

/8

. Volume 12.25 – publ.literature. 

Edition 300 num. Order 33. 

For 2011 KazBC has impact – factor of 0,021. 

 

050010, Almaty, Dostyk ave., 13 

KazNPU after named Abai 

Publishing house «Ulagat» 

Kazakh National Pedagogical University after 

named Abai ECOLOGY 

 

Sarkytkan  Kaster,  Zhumabaeva  N.  A  рetroleum-gas 

complex Kyzyiorda areas and her influences on ecology.......... Konofeeva Z.S. Cleanliness of the environment, human health 

pledge............................................................................................. Tastanova  B.E.,  Kaldybaeva  Z.B.  The  role  of  development 

of ecological management the rational wildlife management....  

METHODICAL ASPECTS OF DISCIPLINES 

 

Shokybayev  Zh.A.,  Sharibaeva  A.K.  Mediatraining  on 

chemistry using a computer........................................................ Seitzhanov  A.F.,  Trenova  A.E.,  Taubaeva  E.  Ecological 

aspects in teaching organic chemistry........................................ Shokybaev  Zh.A.  Barkytova  B.N.  Сomputations  by 

equations of reactions with the participation of solutions.......... Batyrhanova  A.,  Sagimbaeva  A.E.  The  role  of  information 

technology in teaching to solve tasks on chemistry.................... Kassymbekova  D.,  Mamanbek  N.  Application  computer 

programs of modeling in the learning chemistry....................... 

 

TOURISM 

 

Sagyndykova  J.,  Sagyndykov  A.  The  ancient  Turkic 

population of Altai..................................................................... Karbayeva  Sh.Sh.  Significance  boralday  saki  mounds 

development of tourism infrastructure in the country................ Abdikarimova  G.A.,  Seydazïeva  A.A. 

The  role  of  the  new 

Silk Road in the restoration of the ancient Otyrar and its place 

in the development of tourism

.................................................... 

Abulgaziyev  A.U.,  Savanchiyeva  A.S.  Tourism-recreational 

opportunities of Sharyn canyon.................................................. 

 

Авторлар үшін ереже............................................................... Инструкция для авторов.......................................................... 

Instruction for authors................................................................ 

 

 

  

 

47 

 

52 

 

57 

 

 

 

 

61 

 

64 

 

67 

 

75 

 

78 

 

 

 

 

82 жүктеу 1.76 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет