Вестник Казахстанско-Американского


ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКОВжүктеу 5.1 Kb.
Pdf просмотр
бет40/53
Дата25.04.2017
өлшемі5.1 Kb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   53

ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКОВ 
 
 
Вестник КАСУ
 
207 
ғымызды бастайық. 
2. Үй тапсырмасын сұрау. 
Оқытушы:  Өткен  сабақта  халыққа 
қызмет көрсету орындарының бірі - «Шаш-
таразда»  тақырыбын  қарастырдық.  Тақы-
рып  бойынша  екі-үш  студенттен  бірігіп 
слайд  дайындау,  оны  қорғау  берілген.  Кім 
айтады? / 1-2 студент (7 мин). 
Сұрақ  қойып,  үй  тапсырмасын  қо-
рытындылау. 
Жаңа  сабақ:  Аяқ-киім  жөндеу  ше-
берханасында 
Оқытушы:  Жақсы,  жаңа  тақырыпты 
бастамас  бұрын,  қазір  дыбыстық  файлды 
қосу  арқылы  бір  мәтін  тыңдайық.  Мәтінді  
екі рет тыңдаймыз, кейін мәтінде не туралы 
айтылғанын айтып, мәтінге ат қоямыз. 
Мынау  «Ивушка»  дүкені.  Дүкеннің 
сол  жағында  «Аяқ-киім  жөндеу»  шебер-
ханасы орналасқан. Шеберхана үлкен емес, 
онда  әр  түрлі  қызмет  түрлері  көрсетіледі. 
Оның  жұмыс  істеу  уақыты  сағат  9.00-ден 
кешкі  18.00-  ге  дейін.  Шеберханада  етікші 
жұмыс  істейді,  ол  аяқ-киімдерді  жөндейді. 
Етікші  қоғамға  қажет  мамандықтардың 
бірі.  Өйткені  адамдардың  аяқ-киімдері 
жыртылса,  оны  жөндеуге  шеберханаға 
барады. Әсіресе көктем мен күз айларында 
оның  жұмысы  көп  болады.  Ол  әрдайым 
халық үшін қызмет етеді (2 мин.). 
Сұрақ қойып мәтінді пысықтау. 
Мәтінде не туралы айтылған? 
Шеберханда кім жұмыс істейді? 
Етікші  қандай  мамандық,  ол  не 
істейді.? 
Кім үшін қызмет етеді? 
Аяқ  киім  жыртылса,  біз  қайда  бара-
мыз? (1 мин.) 
Мәтінге қандай ат қоюға болады? 
Оқытушы:  Ендеше,  бүгін  біз  сіздер-
мен халыққа қызмет көрсету орындарының 
бірі  -  «Аяқ-киім  жөндеу  шеберханасында» 
деген  жаңа  тақырыпты  бастаймыз.  (Сабақ-
тың мақсатын түсіндіру). 
Слайд 
арқылы 
етіктің 
суретін 
демонстрациялау  арқылы  етіктің  құрылы-
мымен  тақырыпқа  қатысты  жаңа  сөздер 
мен сөз тіркестерімен таныстыру (20 мин.). 
өкше   
 
ломаться 
нәлі 
 
 
прибить, вбивать 
табан   
 
клеить 
ұлтан   
 
сшивать 
қоныш  
 
сузить 
қапсырма 
 
поменять 
ұлтарақ  
 
класть 
етік    
 
ремонтировать 
бәтеңке  
 
прибивать гвоздями 
Жедел  жөндеу,  алдын-ала  төлеу, 
қашан дайын болады? 
Жаңа  сөздерді  дауыстап  хормен  оқу  
-  екінші  бағанада  орыс  тілінде  берілген 
етістіктерді  аударып,  бірінші  бағанадағы 
зат  есімдермен  сөз  тіркестерін  құрасты-
рамыз.  Ол  үшін  орысша-қазақша  сөздікті 
пайдаланамыз.  Енді  сөз  тіркестерді  пайда-
ланып,  етістіктің  бұйрық,  шартты,  қалау 
райларында сөйлем құрастырамыз. Тақтаға 
2-3 студент шығады. 
Сабақты бекіту 
Тілді  дамыту  мақсатында  студент-
терді  үш  топқа  бөліп,  әр  топқа  белгілі  бір 
жағдаят 
бойынша 
рөлдік 
тапсырма 
орындату. 
1.  Сіз  туған  күн  кешіне  келе  жатыр-
сыз.  Жолда  аяқ-киіміңіздің  өкшесі  сынып 
қалды,  жақын  арада  аяқ-киім  жөндеу 
шеберханасы  бар  ма  сол  туралы  сұрап 
біліңіз, аяқ-киіміңізді жөндетіңіз. 
2.  Сіз  жарнама  жасау  агенттігінде 
жұмыс  істейсіз.  Сізге    аяқ-киім  жөндеу 
шеберханасы туралы жарнама жасау керек. 
3.  Сіз  аяқ-киім  жөндеу  шеберха-
насына  келдіңіз,  шеберхана  жабық.  Сіз  не 
істейсіз? (7 мин.). 
Студенттерді тыңдау (7 мин.). 
Сабақты қорытындылау: 
Аяқ-киім  жөндеу  шеберханасында 
қандай қызмет түрлері көрсетіледі? 
Қандай  жаңа  сөздер  мен  сөз  тір-
кестерін меңгердіңіздер? 
Бұл тақырып арқылы не білдіңіздер? 
Етікші қоғамға қажет мамандық па? 
Кез  келген  адам  етікші  бола  алады 
ма? (3 мин.) 
Бағалау. 
Үйге тапсырма (3 мин.). 
1.  Тақырыпқа  қатысты  берілген  сөз-
дер мен сөз тіркестерін жаттау. 
2.  Жағдаяттық  сұхбатты  ауызша  тап-
сыру. 
3.  Берілген  мақал-мәтелдерді  ауда-
рып, мағынасын түсіндіріңіз. 
• Шебердің қолы көпке ортақ. 
• Ұста пышаққа жарымас, 
Етікші етікке жарымас 
• Жаман етікші біз таңдайды. 
 

ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКОВ 
 
 
Вестник КАСУ
 
208 
• Ерінбеген етікші болады. 
 
ӘДЕБИЕТТЕР 
1.  Аймауытов  Ж.  Қазақстан  мектебі  №6, 
1991, 72. 
2.  Қазақ  тілімен  әдебиеті  орыс  мектеп-
терінде №4, 2008. 
 
 
 
УДК 811.111 
СПЕЦИФИКА НАПИСАНИЯ РЕФЕРАТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
Вагнер М.В., Едгина Г.Т., Нугуманова М.А., Омарова Г.Н. 
 
В  повседневной  практике  многих 
специалистов постоянно возникает необхо-
димость  устного  или  письменного  изложе-
ния  на  родном  языке  краткого  содержания 
тех  или  иных  иноязычных  материалов,  со-
держащих  ценную  информацию.  Также 
широко  распространена  практика  опубли-
кования научных и экономических статей в 
журналах  и  тематических  сборниках  на 
родном языке с реферативным изложением 
их основного содержания на другом языке. 
Изменившиеся  подходы  к  высшему 
образованию,  связанные  с  ориентацией  на 
вхождение  России  в  единое  европейское 
образовательное  пространство,  требуют 
решения новых задач и в области обучения 
иностранным  языкам.  Человек,  оканчи-
вающий  высшее  учебное  заведение,  дол-
жен  не  только  обладать  знаниями  и  уме-
ниями, необходимыми для будущей трудо-
вой  деятельности,  но  и  быть  готовым  к 
профессиональной  реализации  себя  в  но-
вых  условиях  меняющегося  мира.  Совре-
менность  предъявляет  все  более  высокие 
требования  к  обучению  практическому 
владению  иностранным  языком  в  повсе-
дневном  общении  и  профессиональной 
сфере.  Выпускникам  неязыковых  вузов 
иностранный  язык  требуется  главным  об-
разом для более глубокого освоения специ-
альности  и  для  практического  использова-
ния в профессиональной деятельности. 
Курс  иностранного  языка  на факуль-
тете  экономики  и  менеджмента  Санкт-
Петербургского  государственного  поли-
технического университета предусматрива-
ет  такой  вид  учебной  работы,  как  написа-
ние  реферата  на  английском  языке  по  ос-
новной специальности студентов. Хотелось 
бы  отметить,  что  если  с  чтением,  аудиро-
ванием,  говорением  и  некоторыми  видами 
письма  студенты  были  знакомы  еще  со 
школьной  скамьи,  то  такой  аспект,  как  ре-
ферирование  текстов  на  иностранном  язы-
ке  по  специальности  является  новым  и 
очень важным видом речевой деятельности 
для  студентов  в  их  будущей  профессио-
нальной  деятельности.  Поэтому  одной  из 
задач  обучения  английскому  языку  на  фа-
культете  экономики  и  менеджмента  явля-
ется  формирование  у  студентов  умений 
работать с оригинальной англоязычной ли-
тературой по специальности и, в частности, 
выработка  навыков  реферирования  и  со-
ставления письменных обзоров. 
Однако  нужно  отметить,  что  задача 
по  формированию  умения  пользоваться 
иностранной  литературой  по  специально-
сти  часто  остается  нерешенной.  Одной  из 
причин  такого  положения  является  безос-
новательная  убежденность  многих  обучае-
мых в том, что реферирование - это самый 
легкий из всех видов речевой деятельности. 
Но на практике оказывается, что рефериро-
ванием  экономического  текста  студенты 
владеют  слабо,  так  как  не  знают  его  осо-
бенностей и игнорируют языковые трудно-
сти, возникающие в процессе перевода. 
Для формирования знаний, умений и 
навыков  реферирования  текстов  по  специ-
альности  нами  было  разработано  учебное 
пособие,  цель  которого  –  научить  студен-
тов  грамотно  писать  реферативные  работы 
на английском языке. 
В  лингвистике  принято  деление  тек-
стов  на  первичные  (оригинальные)  и  вто-
ричные.  К  первичным  текстам  относятся 
художественные  произведения,  научные 
исследования  (монографии),  учебники, 
учебные  пособия,  труды  вузов  и  научно-

ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКОВ 
 
 
Вестник КАСУ
 
209 
исследовательских  учреждений,  отдельные 
публикации,  журналы  и  журнальные  ста-
тьи,  газетные  статьи,  выступления  и  мате-
риалы научных конференций и др. Избран-
ная из первичного текста информация вос-
создается  в  виде  нового  текста.  Такие  тек-
сты  (документы)  именуются  вторичными 
или  производными.  Вторичные  документы 
представляют  собой  смысловую  перера-
ботку  содержания  первичного  текста  и 
имеют  своей целью не только передать то, 
что  изложено  в  первоисточнике,  но  и  дать 
ответ на главный вопрос: в чем состоит ос-
новная  идея  и  новизна  материала,  изло-
женного  в  данном  первичном  документе. 
Вторичные  тексты  служат  для  хранения, 
накопления,  переработки  и  совершенство-
вания первичной информации. Нахождение 
и передача именно этой информации опре-
деляет  ценность  вторичного  документа. 
Вторичными  документами  являются  рефе-
рат,  аннотация,  краткое  изложение,  кон-
спект,  пересказ  содержания  (устного  вы-
ступления  и  публикации),  аннотационный 
перевод,  консультативный  перевод,  крити-
ческая статья, комментарий и др. 
Создание вторичных текстов связано 
с  двумя  основными  процессами:  свертыва-
ния  и  развертывания  информации.  При 
свертывании  происходит  сокращение  пер-
вичного  текста,  при  котором  сохраняется 
информация,  необходимая  и  достаточная 
для  сообщения  основного  замысла  или 
важнейших  положений  источника.  Обрат-
ный  процесс  –  развертывание  –  не  просто 
восполняет  сделанные  сокращения.  Текст 
при  этом  дополняется  уточнениями,  пояс-
нениями.  Таким  образом,  в  процессе  раз-
вертывания  вторичный  текст  приобретает 
новые смысловые качества – и именно по-
этому  вторичные  тексты,  хотя  сами  не  со-
держат новой информации, играют важную 
роль в ее освоении [5, 83]. 
Основными  формами  сокращенного 
представления  содержания  первичных  тек-
стов  являются  рефераты,  написанию  кото-
рых  –  реферированию  –  как  уже  говори-
лось выше, необходимо обучать студентов. 
Реферат  (от  лат.  refero  –  сообщаю, 
докладываю)  –  это  краткое  изложение  со-
держания  отдельного  документа,  его  части 
или  совокупности  документов,  включаю-
щее  основные  сведения  и  выводы,  а  также 
количественные и качественные данные об 
объектах  описания.  В  высшем  учебном  за-
ведении реферат – это индивидуальная на-
учно-исследовательская  работа  студента, 
раскрывающая суть исследуемой проблемы 
с  различных  позиций  и  точек  зрения,  с 
формированием самостоятельных выводов. 
Содержание  реферата,  как  правило,  носит 
проблемно-тематический  характер,  содер-
жащий анализ дополнительной литературы 
[4, 18]. 
Целью  всех  видов  рефератов  являет-
ся  сообщение  некоторой  научной  инфор-
мации, заключенной в 10 – 20 машинопис-
ных  страницах  для  приобретения  студен-
том  профессиональной  подготовки  и  раз-
вития  навыков  научного  поиска.  С  помо-
щью  рефератов  студент  глубже  постигает 
вопросы изучаемого предмета, анализирует 
различные  точки  зрения,  явления, факты  и 
события.  Основное  назначение  реферата  – 
оперативная  и  систематическая  подача  ак-
туальной научной информации в свернутом 
виде  на  основе  ее  смысловой  переработки. 
Реферат  должен  кратко  передавать  основ-
ную  информацию,  содержащуюся  в  пер-
вичной публикации. 
Основными  требованиями  к  компо-
зиции  реферата  являются  объективность 
(отбор  и  изложение  только  той  информа-
ции,  которая  содержится  в  первичном  тек-
сте),  полнота  (отражение  всех  существен-
ных  идей  и  положений,  составляющих  ос-
новное  научно-тематическое  содержание 
оригинала)  и  адекватный  стиль  (унифици-
рованная  система   употребления  ключевой 
терминологии,  терминологических  слово-
сочетаний,  информационно  насыщенных 
фрагментов и языковых средств, взятых из 
первоисточника). Сведения оценочного или 
критического  характера  в  реферате,  как 
правило, не требуются, что является одним 
из основных критериев, отличающих рефе-
рат от других научных работ. Как известно, 
написание  любой  научной  работы  начина-
ется с выбора и формулировки темы. Тема-
тика  рефератов  во  многих  вузах,  как  пра-
вило,  определяется  кафедрой  или препода-
вателем,  однако  мы  исходим  из  того,  что 
инициатива  при выборе  темы  должна  при-
надлежать студенту. Это позволит ему най-
ти  наиболее  интересную  для  себя  тему  и 
будет  способствовать  получению  более 

ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКОВ 
 
 
Вестник КАСУ
 
210 
глубоких  и  прочных  знаний,  как  по  ино-
странному  языку,  так  и  по  изучаемой  спе-
циальности. 
Традиционно  считается,  что  полно-
ценный реферат должен базироваться на 3–
4  монографиях,  2–3  статьях,  1–2  докумен-
тах  [4,  13].  Процесс  написания  реферата 
предполагает  самостоятельный  поиск  ма-
териала.  К  наиболее  доступным  источни-
кам знаний для студентов  относятся книж-
ные  магазины  и  библиотеки.  При  наличии 
современного  компьютера  у  студентов 
имеется реальная возможность найти необ-
ходимый  материал  в  Интернете.  Так,  на-
пример,  не  составляет  труда  воспользо-
ваться  электронными  версиями  всех  веду-
щих мировых газет и журналов, в том чис-
ле 
экономических, 
например, 
«The 
Economist»  (http://www.economist.com).  Ис-
пользование  Интернет-источников  для  на-
писания рефератов приветствуется, так как 
в  современном  мире  специалист  в  любой 
области не может обойтись без  обращения 
к  ресурсам  «всемирной  паутины».  При 
этом  необходимо  учить  студентов  пра-
вильным приемам работы с материалами из 
Интернета и корректному указанию ссылок 
на  использованные  источники.  Студенты 
должны  усвоить,  что  в  рефератах,  так  же 
как и в других научных сочинениях, не до-
пускается  использование  цитат  без  ссылок 
на автора и его работу. 
Как  показывает  опыт,  наибольшие 
сложности  при  создании  реферата  на  ино-
странном  языке  вызывает  написание  таких 
его частей, как введение и заключение. Во 
введении  необходимо  сформулировать  це-
ли  работы,  а  также  указать  на  конкретные 
задачи,  которые  предстоит  решить  в  соот-
ветствии  с  этой  целью.  Для  написания  хо-
рошего  введения  очень  важно  умение  по-
ставить  цель,  обосновать  необходимость 
работы над рефератом по конкретной теме 
и  свои  подходы  к  рассматриваемой  про-
блеме [3, 51]. 
В  первую  очередь,  необходимо  со-
общить о теме работы. Это можно сделать 
при помощи следующих выражений: The … 
subject  (matter)  …  of  this  course  paper  is  … 
The  present  paper  …  goes  (inquires)  into  / 
focuses on / deals with… 
Для  указания  на  цель  реферативной 
работы  могут  использоваться  следующие 
выражения:  The  aim  of  this  paper  is  to  find 
some  optimal  ways  of…  This  paper  aims at…  
Writing this paper there were two / three goals 
in mind. The … chief /general… aim is… 
Во введении необходимо также крат-
ко остановиться на характеристике исполь-
зованной литературы. Например: The books 
and articles of the following authors constitute 
the theoretical basis for this work… 
Описать  структуру  реферата  можно 
следующим образом: In this paper, I attempt 
to  clarify  the  relation  of  …  To  do  so,  I  first 
present… then attempt to show that… In con-
clusion…  is  considered.  The  structure  of  this 
course  paper  is  as  follows.  The  first  part  re-
views / describes / clarifies / outlines…. Part 2 
(section  2)  dwells  on  /  enlarges  upon  /  shows 
that / argues that…  The final part proposes / 
summarizes / spells out in detail [3, 52-53]. 
Учитывая  рекомендации  преподава-
теля, студент составляет план работы, под-
бирает  нормативный  материал,  специаль-
ную  литературу  и  иные  источники,  после 
чего  приступает  к  написанию  основной 
части  работы.  В  основной  части  реферата 
раскрывается  содержание  реферативной 
работы,  которая  включает  как  теоретиче-
ский,  так  и  практический  аспекты  иссле-
дуемой  проблемы.  В  реферате,  как  прави-
ло, дается  обзор литературы по рассматри-
ваемой  теме,  проводится  критический  ана-
лиз позиций различных авторов, раскрыва-
ется  методология,  история  обозначенной 
проблемы, направления исследований. 
Основная  часть  реферата  делится  на 
главы  (разделы),  пункты  и  подпункты  в 
соответствии  с  логической  структурой  из-
ложения. Главы, разделы и пункты должны 
иметь  заголовки.  При  этом  необходимо, 
чтобы  заголовки  точно  соответствовали 
содержанию относящихся к ним текстов. В 
заголовках нужно по возможности избегать 
узкоспециальных  терминов,  сокращений, 
аббревиатур,  формул.  Информация  в  заго-
ловках  (подзаголовках)  рубрик  низшего 
порядка (например, подпунктов) не должна 
повторять  информацию,  содержащуюся  в 
заголовках рубрик высшего порядка [1, 26]. 
При  подготовке  реферата  по  специ-
альности на английском языке необходимо 
знать,  что  существуют  определенные  осо-
бенности  использования  лексики,  грамма-
тических  конструкций,  способа  изложения 

ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКОВ 
 
 
Вестник КАСУ
 
211 
материала. 
В  рефератах,  написанных на англий-
ском  языке,  преобладают  относительно 
длинные предложения. Описывая предмет-
ную  ситуацию, английский  язык  часто  вы-
бирает иную, чем русский, отправную точ-
ку  в  описании,  использует  иной  предикат 
или  конфигурацию  признаков.  Для  него,  в 
частности,  характерно  преимущественное 
использование глагольных форм. Русскому 
языку,  наоборот,  свойственно  более  широ-
кое  использование  опредмеченных  дейст-
вий  и  признаков,  что  проявляется  в  более 
частом,  чем  в  английском,  использовании 
существительных. 
В  отношении  синтаксической  струк-
туры английские тексты научно - экономи-
ческого содержания отличаются своей кон-
структивной сложностью. Они богаты при-
частиями,  инфинитивными  и  герундиаль-
ными  оборотами,  личные  формы  глагола 
очень  часто  употребляются  в  страдатель-
ном  залоге.  Тем  самым,  личность  автора 
отодвигается  на  второй  план,  а  названия 
предметов,  процессов  и  т.п.  выдвигаются 
на  первое  место  и  по  твердому  порядку 
слов,  присущему  английскому  языку,  ста-
новятся  подлежащими  (2).  В  русскоязыч-
ной  научной  литературе  страдательный 
залог  также  используется  довольно  часто, 
но несколько реже, чем в английском. 
При  написании  реферата  на  англий-
ском языке принято вести изложение как от 
первого лица (In this paper I suggest…), так 
и  от  третьего  лица.  Часто  применяются 
безличные и неопределенно-личные конст-
рукции  типа:  it  was  decided,  it  has  been 
found  expedient,  it  is  to  be  noted,  it  is  neces-
sary,  it  is important,  care  must  be  taken.  Для 
логического выделения отдельных смысло-
вых элементов в английской научной лите-
ратуре  часто  используется  нарушение 
твердого порядка слов (инверсия): In Table 
1 are listed the data obtained. Working under 
hard  conditions  were  all  the  early  students  of 
this new field of metallurgy
Резюмируя  вышесказанное,  можно 
сделать вывод, что к особенностям  оформ-
ления рефератов на английском языке сле-
дует  отнести  синтаксическую  полноту 
оформления высказывания, наличие анали-
тических  конструкций,  номинативность, 
широкое  употребление  пассивных  форм, 
безличных,  неопределенно-личных  оборо-
тов.  Преобладает  настоящее  время  глаго-
лов,  использование  которого  дает  возмож-
ность представить излагаемые сведения как 
абсолютно  объективные,  находящиеся  вне 
времени,  как  истину  в  последней  инстан-
ции.  Присутствуют  также  многоступенча-
тые  сложноподчиненные  предложения,  на-
сыщенные  терминами  и  так  называемой 
«общенаучной  лексикой».  Все  перечислен-
ные  лексико-синтаксические  особенности 
написания  рефератов  на  английском  языке 
служат  одной  цели  -  подчеркнуть  объек-
тивность излагаемой в них информации. 
При  написании  реферата  нельзя  за-
бывать о выводах: 3–5 строчек в конце ка-
ждого вопроса, резюмирующих суть выше-
сказанного,  должны  стать  логическим  ито-
гом  рассмотренного  материала  и  дать  воз-
можность перейти к следующему вопросу. 
Очень  важна  заключительная  часть 
работы.  Здесь  формулируются  общие  вы-
воды  из  всего  сказанного,  показывается, 
какие  вопросы  удалось  рассмотреть  более-
менее полно, какие рассмотрены лишь час-
тично.  Намечается  область  дальнейших 
исследований.  Целесообразно  показать, 
какие аспекты  остались нераскрытыми, ка-
кие  новые  вопросы  возникают,  какие  осо-
бенности  проблемы  являются  нерешенны-
ми, но представляют особую важность для 
науки.  Заключение  должно  содержать  вы-
воды,  отвечающие  тем  целям  и  задачам, 
которые  были  сформулированы  во  введе-
нии. Приведем примеры фраз, которые мо-
гут  использоваться  при  написании   заклю-
чения:  Summing  up  the  results  of  the  con-
ducted  analysis the  following  conclusions  can 
be made: … I want to end this paper ... by re-
peating / stressing / emphasizing / nothing that 
…  The obtained results … can be directly ap-
plied to the process of … [3, 56]. 
Таким  образом,  удовлетворение  с 
помощью  учебного  пособия  потребностей 
будущих  специалистов  в  овладении  навы-
ками  и  умениями  реферирования  ведет  к 
значительному  повышению  уровня  знаний 
иностранного  языка  выпускниками  эконо-
мических  специальностей,  чем  обусловли-
вается,  на  наш  взгляд,  необходимость  его 
применения  в  практике  преподавания  ино-
странного  языка  студентам  факультета 
экономики и менеджмента. 
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   53
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет