Вестник казахского государственного женского педагогического университетажүктеу 1.2 Mb.
Pdf просмотр
бет1/12
Дата08.09.2017
өлшемі1.2 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

 

 

 

 

 

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ХАБАРШЫСЫ 

 

 

 

ВЕСТНИК КАЗАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЖЕНСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

 

 

BULLETIN OF THE KAZAKH STATE WOMEN'S TEACHER 

TRAINING UNIVERSITY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№2 (56) 2015

 

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

ХАБАРШЫ 


ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛЫ 

 

 КАЗАХСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ 

ВЕСТНИК 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

 

 

KAZAKH STATE WOMEN'S TEACHER TRAINING UNIVERSITY BULLETIN 

SCIENTIFIC JOURNAL  

 

 

№2 (56)  

2006 жылдан бастап шығады, шығару жиілігі – жылына 6 рет 

 

Қазақстан Республикасының Мәдениет және Ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитетінің мерзімді баспасөз басылымдарын және (немесе) Ақпарат агенттіктерін есепке алу туралы 

№13965-Ж куәлігі бойынша тіркелген 

 

Бас редактор 

Нөкетаева Д.Ж. - п.ғ.к. 

 

Бас редактордың орынбасары  

Алиев Б.Ә. – ф.-м.ғ.д., профессор  

Редакциялық алқа 

Бакибаев А. - х.ғ.д., профессор (Ресей) 

Абилев С. К. - б.ғ.д., профессор (Ресей)  

Щепеткин И.А. - б.ғ.к., профессор (АҚШ Монтана университеті)  

Бутин Б.М. - х.ғ.д., профессор 

Сәтімбеков Р.С. - профессор  

Құрманбаева М.С. - б.ғ.д., профессор м.а.  

Дейв Чан – PhD Geotechnical Engineering, профессор (Канада, Альберта университеті).  

Лазерев В.А. – п .ғ.д, профессор (Ресей, Центр современного образования и НМС по математике МО 

и Н РФ). 

Обозов  А.Дж.  –  техн.ғ.д.,  профессор  (Қырғызстан,  И.Раззаков  атындағы  Қырғыз  мемлекеттік 

техникалық университеті). 

Жамалов А. – техн.ғ.д., профессор 

Құлбек М.Қ. – ф.-м. ғ.д., профессор (Абай атындағы ҚазҰПУ). 

Баймахан Р.Б. – техн.ғ.д., профессор  

Есқалиев М.Е.– техн.ғ.д., профессор  

Роже Бастриос – PhD., профессор, гуманитарлық ғылымдар докторы (Франция) 

 

Фарух Чолах – PhD., профессор (Түркия) Семенов П.А. – ф.ғ.д. (Ресей) 

Сүлейменова Ж.Н.– п.ғ.д., профессор 

Қансейітова Ұ.Р. – п.ғ.к. 

Әбді Уақап Қара – профессор, PhD (Түркия)  

Ахмет Ташағыл – профессор, PhD (Түркия)  

Махмудов Б. Л. – PhD (Абай атындағы ҚазҰПУ)  

Сүлейменова Ж.Д. – PhD (Астана қаласы)  

Смағұлова С.Ә. – т.ғ.д., профессор (Ш.Уәлиханов атындағы тарих және этнология институты) 

Гогоберидзе А.Г. – п.ғ.д., профессор (Ресей) 


Джуринский А.Н. – п.ғ.д., профессор (Ресей) 

Артамонова Е.И. – п.ғ.д., профессор (Ресей) 

Аймағамбетова Қ.А.–п.ғ.д., профессор 

Бапаева М.К. – пс.ғ.к., доцент 

Сұлтанова Р. – Азиаттық музыка орталығының директоры (Кембридж университеті) 

Бағдат  Естемесұлы  –  музыка  институтының  профессоры  (Қытай  Халық  Республикасы  Шыңжаң 

педагогикалық университеті)  

Құлманова Ш.Б. – п.ғ.д., профессор  

Халитова И.Р. – п.ғ.д., (Абай атындағы ҚазҰПУ). 

 

Редакциялық кеңес 

Кішібаев Қ.О. - х.ғ.к.  

Мырзахметова Н.О. - х.ғ.к., қауымдастырылған профессор м.а.  

Мамырова К. Н. - п.ғ.к., доцент 

Мухамединова Н. А. - п.ғ.к., доцент  

Жексембиев Р.Қ. - б.ғ.к., доцент 

Мырзалиев Ж. – ф.-м.ғ.д., профессор 

Тұңғатарова Ә.Б.– ф.-м.ғ.д, профессор (әл-Фараби атындағы ҚазҰУ). 

Исаев С.Ә. – ф. - м.ғ.к, профессор 

Мұқашов Қ.М. – ф.-м. ғ.д., профессор (Абай атындағы ҚазҰПУ). 

Заурбеков Н.С. – техн.ғ.д., профессор (Алматы технологиялық Университеті). 

Файзуллаев А.А. – п  .ғ.д, қауым.профессор 

Ершина А.Қ. – ф.-м.ғ.д., профессор  

Салғараева Г.И. – техн.ғ.к., профессор 

Сатбекова А.А. – п.ғ.д., профессор 

Ержанова С.Б. – ф.ғ.д.,профессор м.а. 

Ермекова Т.Н. – ф.ғ.д., доцент 

Базылова Б.Қ. – ф.ғ.к., доцент 

Рысбаева Г.Қ. – ф.ғ.к., доцент 

Нұрланбекова Е.Қ. – п.ғ.к. 

Аширбекова Ж.Б. – т.ғ.к., доцент 

Қожакеева Л.Т. – т.ғ.д., профессор  

Иманбекова Б.И. – саяси ғ.д., доцент  

Заманбеков Ш.З. – э.ғ.к., доцент  

Баданов А.И. – э.ғ.к., доцент  

Қайпбаева А.Т. – т.ғ.к. 

Жиенбаева С.Н.–п.ғ.д., профессор 

Шаталина В.В.-пс.ғ.к., доктор PhD, (Ресей) 

Шерьязданова Х.Т. – п.ғ.д., профессор 

Мұратбаева Г.А. – п.ғ.д., доцент 

Абаева Г.А. – п.ғ.к., доцент 

Бейсенова Ж.Ж.– пс.ғ.к., аға оқытушы 

Өмірбаева Г.Ш. – п.ғ.к., доцент 

Қоңыратбай Т.Ә. – ф.ғ.д., профессор  

Бисембаева Б.Ә. – п.ғ.к., доцент (Астана қаласы)  

Какимова Л.Ш. – п.ғ.к., доцент Жауапты редактор-Сәндібаева Н.Ә. - п.ғ.к. 

Редакторлар  Ж.Қ. Қуанышева, С.Авдарсолқызы, Қ.Ж.Тұрсынбаева, Р.Т.Айтбаева, А.Текесбаева, 

М.А.Оразалиева. Корректор Сүйіндікова С.Ж., Түбітбаева Ж.Х. 

 

© Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 99. Тел. 279-30-10, факс 233-18-35. 

 


 

МАЗМҰНЫ – СОДЕРЖАНИЕ – TABLE OF CONTENTS 

 

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ – ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ – NATURAL SCIENCES 

 

Abdraimova M.R. INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF TRAINING OF CHEMISTRY................ Мамирова  К.Н.,Торғайбай  М.Қ.,  Сейдакова  Н.А.  АЛМАТЫ  ОБЛЫСЫНЫҢ  ТАБИҒАТ 

РЕСУРСТАРЫ МЕН ОНДАҒЫ ТУРИЗМ ДАМУЫНЫҢ ТАБИҒИ АЛҒЫШАРТТАРЫ........... Нармуратова  Г.Х.,    Сартаева  А.А.,  Нармуратова  М.Х.  ТҮЙЕ  ЖӘНЕ  ЕШКІ  СҮТІНІҢ 

ЛИПИДТІК ҚҰРАМЫН САЛЫСТЫРМАЛЫ ЗЕРТТЕУ................................................................ 

11 

Сандибаева А.А. БИОЛОГИЯ ПӘНІН ОҚЫТУДА ОЙЫН ӘДІСІН ҚОЛДАНУ......................... 

16 


ФИЗИКА – МАТЕМАТИКА – ИНФОРМАТИКА  

PHYSICS – MATHEMATICS – COMPUTER SCIENCE 

 

Bazayeva Zh. INNOVATIVE METHODS OF TEACHING................................................................ 

19 

Искакова А.К.,Сагынбаева Э.Е., Батырбаева Г.А. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПOДГOТOВКА В 

OБЩЕМ OБРАЗOВАНИИ СOВРЕМЕННOГO ЧЕЛOВЕКА.......................................................... 

23 

Төреханова  Қ.М.,  Игенбаева  Ә.С.  ФИЗИКАНЫ  ОҚЫТУДА  ИННОВАЦИЯЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ.................................................................................................. 

27 

ФИЛОЛОГИЯ – PHILOLOGY 

 

Бердешова И.Н. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА 

ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРОГРАММ.......................................... 

31 


Имашева  Г.Е.  МІРЖАҚЫП  ДУЛАТҰЛЫНЫҢ  КӨСЕМСӨЗ,  ӘДЕБИ  СЫН,  ЗЕРТТЕУ 

МАҚАЛАЛАРЫНДАҒЫ ЛИНГВОМӘДЕНИ БІРЛІКТЕР............................................................. 

34 

Kulbekova B. WRITING A RESEARCH PAPER................................................................................ 

39 


ТАРИХ, ЭКОНОМИКА, ҚҰҚЫҚ – ИСТОРИЯ, ЭКОНОМИКА И ПРАВО  

HISTORY, ECONOMY AND LAW 

 

Аймбетов Б.С. ЖАПОНДАРДЫҢ ОТБАСЫНДАҒЫ БАЛА ТӘРБИЕСІ.................................... 

41 

Жолдасбекова Г.Ж., Тейфурова С. МЕСТО МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА В ОБЩЕСТВЕ.... 

45 


Иманбекова  Б.И.,  Бәбітаева  Ә.С.  ҚАЗАҚ  ЖАСТАРЫНЫҢ  ӘЛЕУМЕТТЕНУІНЕ  САЛТ-

ДӘСТҮРДІҢ ӘСЕРІ............................................................................................................................. 

49 

Мұқалдиева  Ж.Б.  ТӘУКЕ  ХАННЫҢ  «ЖЕТІ  ЖАРҒЫ»  ЖИНАҒЫНДА  ӘЛЕУМЕТТІК 

ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ НОРМАЛАРЫ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫНЫҢ БАЯНДАЛУЫ........................... 

53 

ПЕДАГОГИКА – ПСИХОЛОГИЯ, PEDAGOGY – PSYCHOLOGY 

 

АгееваЛ.Е.,  Евдакова  Е.А.  ФОРМИРОВАНИЕ  ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО  ИНТЕРЕСА  К 

ЧТЕНИЮ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ........................................................................... 

57 


Агеева  Л.Е.,  Прокопенко  А.А.  КОЛЛАБОРАТИВНАЯ  СРЕДА  КАК  СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ........ 

61 

Аймағамбетова  Қ.А.  СТУДЕНТТЕРГЕ  ЖАСАЛҒАН  ҚАМҚОРЛЫҚ  –  БІЛІМ  МЕН 

ТӘРБИЕНІҢ НЕГІЗІ............................................................................................................................ 

64 

ӨНЕР ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ – ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА – ART AND CULTURE 

 

Даркембаева А.Б. БОЛАШАҚ МУЗЫКА МҰҒАЛІМІН ДАЯРЛАУДА ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢА 

ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІН ҚОЛДАНУ......................................................................................................... 

67 


Досумбаева 

Б.С. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

НОВЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И БУДУЩЕЕ БИБЛИОТЕКИ................................................................................. 

71 


Жайлымысова Г.А., Досжанова А.Ж. БАЛАНЫ МУЗЫКА МЕКТЕБІНДЕ ОҚЫТУДЫҢ ОН 

СЕБЕБІ.................................................................................................................................................. 

74 

Сабдалиева Р.Б. ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА  

В ХОРЕОГРАФИИ............................................................................................................................... 

78 

Садыкова Г.Т. 80-ЛЕТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО УЙГУРСКОГО 

ТЕАТРА МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ИМЕНИ К.КУЖАМЬЯРОВА........................................ 

83 


Хабаршы-Вестник-Bulletin №2 (56), 2015

  

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ – ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ – NATURAL SCIENCES 

 

UDC 372.854 

 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF TRAINING OF CHEMISTRY 

 

M.R. Abdraimova, PhD 

(c. Almaty, Kazakh State Women’s  

Teacher Training University) 

 

Abstract: Based on the developed Andrei Viktorovich Khutorskiy didactics theory, aimed at 

personal  development  of students  and their  creative self-realization, based on  teaching the subject 

of  chemistry,  I  built  a  system  combining  innovative  technologies.  Among  them:  the  technology 

problem-based  learning,  technology  tiered  learning  game  learning  technology,  information  and 

communication  technology,  design  technology,  technology  integrative  learning,  educational 

reflection of students. 

Keys word: Technology problem-based learning, technology tiered learning game learning 

technology, information and communication technology, design technology, technology integrative 

learning, educational reflection of students. 

Currently,  with  the  strategic  directions  of  development  of  education.  A  new  system.  A  key 

feature  of  this  system  is  the  formation  of  creative  competences  of  students.  I  believe  that  the 

effectiveness of the educational process define educational technology. Modern educational process 

is  unthinkable  without  the  search  for  new,  more  efficient  technologies  that  contribute  to  the 

development of creative abilities of students[7]. 

Material  of the school  curriculum in  chemistry does  not  develop  creative thinking.  Before a 

teacher of chemistry there is a problem, how to develop students' creative abilities and form creative 

competence?  Finding  a  solution  to  this  problem  led  me  to  hypotheses,  which  became  the  leading 

idea of the experience. 

Based  on  the  developed  Andrei  Viktorovich  Khutorskiy  didactics  theory  [10],  aimed  at 

personal  development  of students  and their creative self-realization, based on teaching the subject 

of  chemistry,  I  built  a  system  combining  innovative  technologies.  Among  them:  the  technology 

problem-based  learning,  technology  tiered  learning  game  learning  technology,  information  and 

communication  technology,  design  technology,  technology  integrative  learning,  educational 

reflection of students. 

As a teacher, I set a goal: to develop creative thinking child 

Objectives: 

-

 The use of modern educational and instructional technology in accordance with the age and 

psychological characteristics. - Construction of environment for self-realization and self-actualization. 

- Co-management and self-management in achieving the goal of each lesson. 

To solve the problems using student-centered approach and a system combining technologies. 

One  technology  problem-based  learning.  Problem  learning  permeates  the  whole  chemistry 

course. Each lesson becomes problematic[7]. The teacher poses the problem, brings students to its 

solution.  For  example,  when  studying  the  topic  «Glucose»  give  the  formula  of  glucose.  Children 

find out what functional groups are in its structure? In the glucose molecule has an aldehyde group. 

Children  solve  the  problem,  if  it  is,  why  it  does  not  react  with  acid  fuchsin?  In  solution,  glucose 

molecules  are  not  only  the  open-chain  carbon  atoms,  and  cyclic.  Molecular  open  chain  carbon 

atoms is not enough, so they have shown themselves to reaction with acid fuchsin. 

The  following  technology:  technology  tiered  training.  The  assimilation  of  the  subject 

technology  can  provide  the  level  differentiation.  The  level  of  general  education  gradually  rises  to 

the level of advanced training, or in-depth study of the subject. The study of each subject in school - 

not a goal but a means to a child's development. To evaluate the success of students is defined as 


Хабаршы-Вестник-Bulletin №2 (56), 2015

  

the intent of the: at the level of play of the facts, their remodel or variability of the level (cognitive 

operations). [7] An example of a check on the topic: «Chemical reactions» 

Option 1 (Includes job reproductive level). 

Put coefficients missing in the following equations: 

1) Zn+O2→ZnO; 3)Fe+Cl2 → Fe Cl3 

2) Ag + S → Ag2 S; 4) Na + Cl2 → Na Cl2 Option 2 (Includes job search part-level cognitive activities of students). 

Write the equation, put the missing factors: 

1) Mg +? → Mg O; 3)? + Cl2 → Al Cl3 

2)? +? → Al2 S3; 4)? + O2 → Na2 O Option 3 (Includes job research level cognitive activities of students). 

Write the names of substances and the reactions by which they can be obtained: 

1) FeCl2; 2) ZnCl2; 3) P2 O5; 4) Al2 S3 

Next  technology  -  game-based  learning.  It  promotes  student  interest  in  different  types  of 

learning activities and cognitive activity. Game as a method of teaching people used since ancient 

times. [7]. In my practice, I often use gaming technology, spend lessons - games. For example, in 

the  study  of  organic  chemistry  in  the  10th  grade:  lesson

-

competition  entitled  «Saturated hydrocarbons»  School  Detectives  «Hydrocarbons»  lesson

-

journey  «Conquering  the  mountain  top fenolyus Spiritus». 

The  use  of  information  and  communication  technologies  opens  up  new  perspectives  and 

opportunities for learning chemistry. Using computer programs, animation, allows us to see what an 

ordinary lesson impossible[7]. Computer telecommunications - a special training tool and a form of 

communication. They are versatile, efficient, accessible and productive. Provide an opportunity for 

creative self-realization of students and individual educational trajectory[3]. The interest in children 

caused Internet projects in chemistry and remote ecological and biological Olympiad.  

One  of  the  priorities  of  the  implementation  of  a  new  model  of  education  is  to  develop 

mechanisms to assess the quality and relevance of education services through the establishment of a 

transparent system of objective evaluation of student achievement. One of the mechanisms for the 

implementation of external  quality control system becomes  the exam,  which since 2009  goes  into 

normal mode on the entire territory of Russia. Under these conditions there is actual creation of an 

educational  institution  transparent  system  of  internal  audit  quality  permanent  training.  As  such  a 

system in our school uses technology-aided intraschool monitoring the quality of teaching (AVMK)

which allows you to quickly assess the current educational activity of students and timely adjust the 

educational  process  to  achieve  the end result,  the audited final  state certification[13].  Teachers by 

subject for this system are tests for core subjects, including in chemistry. 

Among  the  innovative  teaching  tools  and  methods  of  Special  Education,  a  special  place  is 

occupied by the method of technology projects. Project method implements the main meaning and 

purpose of  learning  -  creating  conditions  for  cooperation in  the  research  community, thus  helping 

the  student  to  become  a  star  pupil.  [6]In  my  practice,  I  use:  Information  projects,  the 

implementation  of  which  students  learn  ways  of  obtaining  information  (literature,  library 

collections,  media,  databases),  methods  of  processing  (analysis,  synthesis,  comparison  with  the 

known facts, reasoned conclusions) and presentations. [6]. Example: Grade 10 «Cleaning the ability 

of  washing  powder

»,  «


Vitamins:  for  or  against».  In  my  practice  I  use  creative  projects.  The 

presentation  of  these  projects  are:  video,  holiday,  expedition,  reporting  and  so  on.  Example:  10 

Class:  «Esters  control  the  whole  world»  (a  form  of  results  -  an  essay,  an  exhibition  of  drawings, 

pictures). 

Project-based  learning  is  focused  on  achieving  the  goals  of  the  students.  It  forms  a  large 

number  of  skills,  experience  activities[6].  Means  the  use  of  all  of  the  above  is  the  integration  of 

educational  technologies.  It  has  long  been  observed  that  not  only  perform  poorly,  but  even  many 

honors  did  not  correlate  information  about  the  outside  world,  received  the  same  lesson  with 

information  on  the  same  subject,  which  they  reported  in  other  lessons.  Children  often  do  not  tie 

together disparate facts and received within a single subject[9]. Хабаршы-Вестник-Bulletin №2 (56), 2015

  

-

 Integration: 

-

 helps students learn facts and phenomena, the overall picture of the world; 

-

 eliminates the disunity of school subjects; 

-

 increases the students' interest in the teaching

-

 increases the practical orientation training. 

 Integration spend on two levels:1.  In class the link is  chemistry  with  mathematics, biology, 

physics,  geography  and  life  safety.  Literary  passages  give  the  material  being  studied  special 

attraction, develop students' interest, logical thinking, as well as contribute to the heuristic activity 

of pupils in the classroom[10]. 

An  illustration  is  the  following  example:  10  class  theme  of  the  lesson

:  «

Rubber  and  its properties», an excerpt from the works of L. Bussenar. «The kidnappers diamonds» 

- My dear, but because the powder must be soaked and turned to mush. 

- Deep  mistake, dear  Albert.  Before leaving  France,  I  greased  cartridges  bottoms  and wicks 

solution of rubber and carbon disulphide. Evaporation of the thin film of material left on the parts 

that can dampen and thus my bullets were also not available for moisture as the Banks stoppered. 

2.  Integrated  lessons  -  the  second  level  of  integration,  it  creates  conditions  for  the 

development  of  students'  interest  in  the  subject.  Example:  10  Class:  «Oxygenated  organic 

substances».  At  the  lesson  integrates  chemistry,  biology,  ecology,  «nucleic  acid»  –  integration 

chemistry, biology.  In my  practice,  I use  three types of  integrated lessons:lesson -  learning a new 

material;  lesson  -  synthesis  and  consolidation  of  study;lesson  -  control  of  knowledge  [10].  The 

ability  to  summarize  information  in  a  few  words  -  is  an  important  skill.  It  requires  thoughtful 

reflection, based on a rich conceptual stock. From this point of view is interesting creative form of 

reflection - Cinquain. Cinquain word comes from the French, which means  «five». Cinquain - the 

poem consisting of five lines. 

Rules for writing Cinquain: 

1. The first line of the theme is one word (usually a noun). 

2. The second line - a description of the topic in a nutshell (two adjectives). 

3. The third line - a description of the action under this theme in three words (verbs). 

4. The fourth line - a phrase of four words, showing the relevance to the topic (feelings in one 

sentence). 

5. The last line - is synonymous with one word that echoes the essence of the topic[8]. 

For  example,  in  the  10th  grade  lesson  «Oxygenated  organic  substances»,  where  the 

integration  of  chemistry,  biology  and  ecology,  the  substance  in  question  -  ekoregulyatory. 

Reflection Classes are held in the form of Cinquain. 

1. Substances. 

2. The oxygen-containing organic. 

3. Attract, warn, protect. 

4. The mysterious ways of communicating in nature. 

5. Pheromones allomony 

To summarize the experience presented «Innovative technologies of teaching chemistry» hold 

reflection - Cinquain. 

1. Technology (topic) 

2. Innovative, interactive (description of the topic) 

3. Develop, strengthen, promote (description of the action). 

4. Develop creative intellectual activity (related to the topic). 

5. Competence (synonym, repeating the essence of the topic) Thus,  applying  innovative  technologies,  we  increase  the  competence  of  students  to  develop 

creative thinking activity, activate abilities, improve the efficiency of teaching the subject. What are 

the  results  of  the  annual  certification  of  the  results  for  the  last  three  years.  A  positive  trend.  The 

quality of knowledge is 76%. Каталог: journals -> 3244
journals -> Л-фараби атында ы аза лтты
journals -> Issn 1563-0269 Индекс 75871; 25871
journals -> Issn 2306-7365 1996 жылдың қарашасынан бастап екі айда бір рет шығады
journals -> ҚОҒамдық Ғылымдар мәселесі вопросы общественных наук
journals -> Казахский национальный
journals -> Ғылыми журнал 1996 жылдың қарашасынан бастап екі айда бір рет шығады
journals -> Казахский национальный
journals -> №4(68)/2012 Серия филология
3244 -> Вестник казахского государственного женского педагогического университета

жүктеу 1.2 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет