В. И. Денисенко 2013жжүктеу 119.8 Kb.
Pdf просмотр
Дата03.05.2017
өлшемі119.8 Kb.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

                      «Алматы  энергетика және байланыс университеті» 

коммерциялық емес АҚ 

Жылуэнергетика факультеті 

Физика кафедрасы 

 

«БЕКІТЕМІН» 

 

АЭжБУ ЭЭФ  деканы                                  ___________ В.И. Денисенко  

                       «__» _____________2013ж.   

 

 

 

Fiz 1205 –ЭЛЕКТРДИНАМИКА. ЭЛЕКТРМАГНИТТІК ТЕРБЕЛІСТЕР 

пәнінің 

Syllabus - ы 

  

 

5В071800 – Электрэнергетика мамандығы үшін  

 

 

  

 

Курс                                                               2                                                              Семестр                                                         3 

Кредит саны                                                  3 

ECTS бойынша кредит саны                       6 

Жалпы сағат саны                                        135 

Соның ішінде:                                                                                   

Дәріс  тер                                                        23 

Машықтану сабақтары                                15 

Зертханалық сабақтар                                  7 

ОӨЖ                                                                90 

Соның ішінде: 

ООӨЖ                                                            30 

ЕСЖ                                                                3  

Емтихан 

 

 

  

 

  

 

  

 

 Алматы, 2013  

 

Syllabus – ты 5В0718 – Электрэнергетика мамандығының жұмыс оқу жоспары негізінде 

техника ғылымдарының кандидаты, доцент Искаков Ж. құрастырды.  

 

Syllabus  физика  кафедрасының  мәжілісінде  қаралып  мақұлданды.  «17»  маусым  2013 жыл. № 10 хаттама 

 

Кафедра меңгерушісі ______________АЭжБУ профессоры Қарсыбаев М.Ш.  

Syllabus  электрэнергетика  факультетінің  оқу-әдістемелік  комиссиясы  мәжілісінде 

қаралып бекітілді (хаттама № 4, 27.06.13) 

 

 

1 Оқытушылар: 

Искаков Жарылқасын, доцент, техника ғылымдарының кандидаты, 317 каб. 

Байланыстар: 8(727)2927923, physics@aipet.kz. 

Қалықпаева Раушан Серікқызы, ассистент, 317 каб. 

Байланыстар: 8(727)2927923, physics@aipet.kz. 

Сарсенбаева Сұлуқас Низаматдинқызы, ассистент, 317 каб. 

Байланыстар: 8(727)2927923, physics@aipet.kz. 

  

2  Курстың  аудиториялық  сабақтарының  өту  орны  мен  уақыты  оқу  сабақтарының 

кестесінде,  ООӨЖ  кеңес  беру    сызбасы  физика  кафедрасының  (А  309)    және 

электрэнергетика факультетінің (С 209) деканатының хабарландыру тақтасында көрсетіледі.  

 

3 Курстың пререквизиттері мен постреквизиттері 

Курстың перереквизиттері – математика, физика, информатика. 

Пәннің  реквизиттері  -  электртехниканың  теориялық  негіздері,  электрэнергетика,  электр 

механикасы және электртехникалық жабдықтар, электр машинасы.  

4 Оқу пәнінің сипаттамасы 

4.1  Курстың  мақсаты  -  студенттерді  электрмагниттік  өріс,  электрмагниттік  толқындар  мен 

тербелістер  теориясының    негізгі  теоремалары  мен  заңдарын,  теңдеулерін,  сондай-ақ 

теориялық және тәжірибелік - машықтану есептерін шешудің әдістерін қолдануда дағдылары 

мен  біліктерін  қалыптастыру,  өзіндік  танымдық  іс-әрекетінің  дағдыларын  қалыптастыру; 

олардың  болашақта  кәсіптік  іс-әрекеттеріндегі    нақты    есептерді  шешуге  көмектесетін 

физикалық  құбылыстарды  ғылыми  -  тәжірибелік  зерттеудегі  әдістерді  меңгеріп,    қолдана 

білуін  қамтамасыз ету. 

4.2  Курстың  міндеттері  –  электрдинамиканың  негізгі  түсініктерінің,  заңдарының, 

теорияларының  олардың  ішкі  өзара  байланыстарындағы  мағынасын  ашып  көрсету; 

студенттердің  кәсіби  міндеттерін  шешу  және  одан  әрі  өз  білімін  жетілдірудің  өзіндік 

тәсілдерін  табу  біліктілігі  ретінде  пәннің  типтік  есептерін  шешу  біліктері  мен  дағдыларын 

қалыптастыру;  студенттердің  шығармашылық  ойлауының,  өзіндік  танымдық  іс-рекет 

дағдыларының, физикалық құбылыстарды моделдеу біліктілігінің дамуына қолдау жасау. 4.3 Курстың сипаты 

«Электрдинамика.Электрмагниттік  тербелістер»    пәні    5В0718  –Электрэнергетика 

мамандығының  бакалаврларын  даярлауда  электрэнергетика  саласындағы  бакалаврлардың 

ғылыми  көзқарасы  мен  кәсіби  іс-әрекетінің  негізін  қалыптастыратын  курс  болып  табылады. 

«Электрдинамика.Электрмагниттік  тербелістер»    курсында  оның  негізгі  бөлімдері: 

электрмагниттік  өрістің  жалпы  сипаттамалары,  электрстатикалық  өріс,  тұрақты  токтың 

магнит  өрісі,  электрмагниттік  өріс,  заттағы  электрмагниттік  толқындар  және  тербелістер 

оқытылады.  

 


 

Электрдинамика курсын оқу нәтижесінде студент:  

•  негізгі  физикалық  теориялар  мен  принциптерін,  зерттеудің  теориялық  және 

эксперименттік әдістерін, негізгі заңдары мен олардың қолданылуының шектерін білуі;  

• теориялық білімдерді нақты физикалық  есептер мен жағдайларды шешу үшін қолдана 

білуі,  физикалық  эксперимент  нәтижелерін  талдауды,  физикалық  жағдайларды  моделдеуді білуі

•физикалық  эксперимент  жүргізу,  өлшеуіш  аспаптармен  жұмыс  істеу  және  алынған 

нәтижелерді есептеу мен өңдеу дағдылары болуы қажет. 

 

5 Курстың мазмұны 

5.1 Дәрістер   

Дәріс 


 

Тақырып  

Әдебиет 

 

 Электрмагниттік өріс жайлы түсінік және оның жалпы сипаттамалары 

Кіріспе. 

Электр 

заряды 

және 

вакуумдағы 

электрмагниттік өріс 

Электрмагниттік 

әрекеттесу, 

оның 


сипаттамалары.Классикалық электрдинамиканың пәні және 

әдістері, басқа физика пәндері арасындағы орны. 

 Электр  заряды.  Заряд  және  ток  тығыздығы.  Зарядтың 

сақталу  заңы.  Вакуумдағы  электрмагниттік  өріс,  оның 

зарядталған  бөлшектерге  әсері,  өріс  көздері.  Электр  және 

магнит  өрістері.  Электр  өрісінің  кернеулігі,  магнит  өрісінің 

индукциясы,  суперпозиция  принципі.  Лоренц  күші. 

Электрмагниттік  өрістің  электр  және  магнит  өрістеріне 

жіктелуінің  салыстырмалылығы.  Е  және  В  векторларын 

электрмагниттік  өріс  күйінің  айнымалы  сипаттамалары 

ретінде қарастыру. 

 

 Ә.1-5  Электрдинамиканың эксперименттік негіздері 

 Кулон заңы және вакуумдағы электрстатиканың теңдеулері. 

Био  – Савар  –  Лаплас заңы және вакуумдағы стационарлық 

өрістің теңдеулері. Электрмагниттік индукция және Фарадей 

заңы.  Электр  зарядының  сақталу  заңы  және  Максвелдің 

ығысу тогы туралы гипотезасы. 

Ә.1-5 


 Электрстатикалық өріс Вакуумдағы электрстатикалық өрістің теңдеулері 

Вакуумдағы 

электрстатикалық 

өрістің 


теңдеулері. 

Электрстатикалық  потенциал,  оның  қасиеттері,  нормалау 

шарты.  Нүктелік  зарядтың  потенциалы.  Пуассон  теңдеуі 

және  оның  жалпы  шешімі.  Электрстатикалық  өрістегі 

өткізгіш.  Шекаралық  шарттар.  Өткізгіш  сыйымдылығы. 

Өткізгіштер жүйесі. 

 

Ә.1-5 

 

Электр өрісіндегі диэлектрик 

Диэлектриктің  үйектелуі.  Еркін  және  байланысқан 

зарядтар. 

Үйектелу 

векторы. 

Сегнетоэлектриктер. 

Диэлектриктегі  скаляр  потенциал.  Электрстатикалық 

өрістің  және  зарядтардың  өзараәрекеттесу  энергиясы. 

Сыртқы  өрістегі  дипольдің  энергиясы.  Электрстатикалық 

өрістегі 

механикалық 

күштер. 


Заттағы 

Максвелл 

теңдеулерінің формальді жүйесі, шекаралық шарттар. 

Ә.1-5 


   

Магнитстатикалық өріс 

Вакуумдағы стационарлық магнит өрісінің теңдеулері 

Вакуумдағы  магнитстатиканың  теңдеулері,  олардың 

түсіндірмесі. 

Векторлық 

потенциал. 

Векторлық 

потенциалға  арналған  Пуассон  теңдеуі,  оның  толық 

шешімі. Стационарлық магнит өрісінің магниттік дипольді 

жуықтаумен қарастырылуы. Магниттік момент. 

 

Ә.1-5 

 

Заттағы магниттік өріс 

Магнетиктер.  Магниттелу  векторы.  Магнетиктегі  магнит 

өрісінің 

векторлық 

потенциалы. 

Магнит 


өрісінің 

энергиясы.  Магнитстатикалық  өрістің  энергиясын  токтар 

шамасы,  өздік  және  өзара  индукция  коэффициенттері 

арқылы  өрнектеу.  Магнитстатикалық  өрістегі  күштер. 

Шекаралық шарттар. 

Ә.1-5 

 Екі сымды желілердің өрісін есептеу  

Екі сымды желілердің өрісін есептеу.Екі сымды желілірдің 

сыйымдылығы, индуктивтігі. 

Ә.1-5 


 

 Электрмагниттік өріс.Электрмагниттік толқындар 

Электрмагниттік өрістің жалпы қасиеттері 

Электрмагниттік  өріске  арналған  Максвелл  теңдеулері 

жүйесінің  интегралдық  және  дифференциалдық  түрлері. 

Максвелл  теңдеулерінің  физикалық  мағынасы.  Максвелл 

теңдеулері  жүйесі  қасиеттері.  Электрмагниттік  өрістің 

потенциалдары. 

Лоренц 

шарттары. Потенциалдарға 

арналған  теңдеулер.  Электрмагниттік  өрістің  энергия 

ағынының тығыздығы және энергиясының тығыздығы. 

 

Ә.1-5  Заттағы электрмагниттік толқындар 

Идеал  біртекті  диэлектриктегі  электрмагниттік  толқындық 

теңдеу. 


Жазық 

монохромат 

толқындар, 

олардың 


сипаттамалары. 

Өткізгіш 

ортадағы 

электрмагниттік 

Ә.1-5 


толқындар. 

 

10 Электрмагниттік тербелістер  

Мәжбүр  электрмагниттік тербелістер 

Контурдағы  мәжбүр  электрмагниттік  тербелістердің 

дифференциалдық  теңдеуі  және  оның  шешімі.  Контур 

элементтеріндегі  кернеулер  және  тізбектегі  ток  күші  үшін 

резонанстық  қисықтар және олардың талдамы. Контурдың 

сапалылығы.  

 

Ә.6  11 

Сыйымдылық,  индуктивтік  және  активті  кедергісі  бар 

айнымалы ток тізбегі 

Реактивті  және  толық  кедергі.  Айнымалы  ток  тізбегі  үшін 

Ом  заңы.  Кернеу  резонансы.  Резонанстық  жиілік. 

Айнымалы  ток  тізбегіндегі  қуат.  Қуат  коэффициенті.  Ток 

күшінің  және  кернеудің  әсерлік  мәндері.  Символдық  әдіс. 

Комплекстік  кедергі.  Комплекстік  түрдегі  Ом  заңы. 

Токтардың резонансы. 

Ә.6   


 

 

5.2 Машықтану сабақтары  

Машық

. саб. 


№ 

 

Тақырып  

Әдебиет 
Вакуумдағы  электрмагниттік  өріс.  Электрдинамиканың 

эксперименттік негіздері 

Ә.7,8  
Электрстатикалық өріс 

Ә.7,8 Магнитстатикалық өріс 

Ә.7,8 Электрмагниттік  өріс  үшін  Максвелл  теңдеулерінің 

жүйесі 

Ә.7,8 
Заттағы электрмагниттік толқындар 

Ә.7,8 
Мәжбүр электрмагниттік тербелістер 

Ә.7,8 Айнымалы электр тогы 

Ә.7,8  

 

5.3 Зертханалық жұмыстар тізімі 

Зерт. 


жұм. 

Тақырып 


 

Әдебиет 


Кіріспе сабақ 

Ә.10,11 

 

 

Электрстатикалық өріс 

ЭМК - 2 Модельдеу әдісі бойынша электр өрісін зерттеу. 

ЭМК – 3 Конденсатордың сыйымдылығын анықтау. 

Ә.10 

Магнитстатикалық өріс 

ЭМК – 6 Жалпылама Ом заңын оқып үйрену. 

Ә.10 

 

ЭМК-10 Моделдеу әдісімен магнит өрісін зерттеу. ЭМК-11Жердің 

магнит 


индукциясының 

горизонталь 

құраушысын өлшеу. 

ЭМК-14  Темірдің магниттік қасиеттерін оқып үйрену. 

Ә.11 

 

  

10 Электрмагниттік тербелістер. Айнымалы электр тогы 

ЭМК-19Айнымалы  токты  қолданып  мәжбүр    тербелістерді 

оқып үйрену. 

ЭМК-20Айнымалы ток қуатын өлшеу және қуат 

Ә.11 


коэффициентін анықтау. 

 

Көрсетілген тізімнен 5 зертханалық жұмыс (2 сағаттық) орындалады. 5.4 ОӨЖ мазмұны 

5.4.1 Электрмагниттік өрісте зарядталған бөлшектің, бөлшектер жүйесінің қозғалысы 

5.4.2 Электрмагниттік өрістің энергиясы 

5.4.3 Векторлық анализдің ұғымдары 

5.4.4  Пьезоэлектриктер.  Сыртқы  өрістегі  дипольдің  энергиясы.  Электрстатикалық  өрістегі 

механикалық күштер 

5.4.5 Сызықтық токтың, элементар токтардың магнит өрісі 

5.4.6 Магнитстатикалық өрістегі күштер 

5.4.7 Екі сымды желілірдің сыйымдылығы, индуктивтігі. 

5.4.8 Электрмагниттік өріс үшін комплекстік түрдегі Максвелл теңдеулерінің жүйесі 

5.4.9 Скин эффетісі. Электрмагниттік толқындарды шығару 

5.4.10 Сызықты емес электр тізбектерінің мысалдары, оларды математикалық моделдеу 

5.4.11 Символдық әдісті пайдаланып электр тізбектерін есептеу әдістері 

 

 5В0718 мамандығының  

2-курс студенттеріне арналған оқу үдерісінің кестесі 

2012– 2013 оқу жылы 

 

Оқу аптасы 

2 - 5  

 

10 

11 


12 

13 


14 

15 


ЕСЖ 

*№1-№3 


  

 

  

 

 

 

Δ 

№1   

№1   

Δ 

№2    

№2  Δ  

№3  


  

№3  

 

Межелік бақылау 

 

 

№ 1    

 

 

 

 

 

№ 2   

СІЛТЕМЕ

:  * –  тапсырмалардың берілуі                                   Δ – тапсырмаларды қабылдау 

                                         

  -  тапсырмаларды қорғау 5.6 Емтихан сұрақтары: 

Электрмагниттік өріс жайлы түсінік және оның жалпы сипаттамалары 

1.Электрмагниттік  әрекеттесу,  оның  сипаттамалары.  Классикалық  электрдинамиканың  пәні 

және әдістері, басқа физика пәндері арасындағы орны. 

2.Электр  заряды.  Заряд  және  ток  тығыздығы.  Зарядтың  сақталу  заңы.  Вакуумдағы 

электрмагниттік өріс, оның зарядталған бөлшектерге әсері, өріс көздері.  

3.Электр  және  магнит  өрістері.  Электр  өрісінің  кернеулігі,  магнит  өрісінің  индукциясы, 

суперпозиция  принципі.  Лоренц  күші.  Электрмагниттік  өрістің  электр  және  магнит 

өрістеріне  жіктелуінің  салыстырмалылығы.  Е  және  В  векторларын  электрмагниттік  өріс 

күйінің айнымалы сипаттамалары ретінде қарастыру.  

4.Кулон заңы және вакуумдағы электрстатиканың теңдеулері.  

5.Био  –  Савар  –  Лаплас  заңы  және  вакуумдағы  стационарлық  өрістің  теңдеулері. 

Электрмагниттік индукция және Фарадей заңы.  

6.Электр зарядының сақталу заңы және Максвеллдің ығысу тогы туралы гипотезасы. 


Электрстатикалық өріс 

7.Вакуумдағы  электрстатикалық  өрістің  теңдеулері.  Электрстатикалық  потенциал,  оның 

қасиеттері, нормалау шарты. Нүктелік зарядтың потенциалы. 

8.Пуассон теңдеуі және оның жалпы шешімі.  

9.Электрстатикалық  өрістегі  өткізгіш.  Шекаралық  шарттар.  Өткізгіш  сыйымдылығы. 

Өткізгіштер жүйесі.  

10.Диэлектриктің  үйектелуі.  Еркін  және  байланысқан  зарядтар.  Үйектелу  векторы. 

Сегнетоэлектриктер.  

11.Диэлектриктегі скаляр потенциал.  

12.Электрстатикалық  өрістің  және  зарядтардың  өзараәрекеттесу  энергиясы.  13.Сыртқы 

өрістегі дипольдің энергиясы.  

14.Электрстатикалық өрістегі механикалық күштер.  

15.Заттағы Максвелл теңдеулерінің формальді жүйесі, шекаралық шарттар. 

Магнитстатикалық өріс 

16.Вакуумдағы магнитстатиканың теңдеулері, олардың түсіндірмесі. Векторлық потенциал.  

17.Векторлық потенциалға арналған Пуассон теңдеуі, оның толық шешімі. 

18.Стационарлық  магнит  өрісінің  магниттік  дипольді  жуықтаумен  қарастырылуы.  Магниттік 

момент.  

19.Магнетиктер. Магниттелу векторы. Магнетиктегі магнит өрісінің векторлық потенциалы.  

20.Магнит  өрісінің  энергиясы.  Магнитстатикалық  өрістің  энергиясын  токтар  шамасы,  өздік 

және өзара индукция коэффициенттері арқылы өрнектеу. 

21.Магнитстатикалық өрістегі күштер. Шекаралық шарттар. 

Электрмагниттік өріс. Электрмагниттік толқындар 

22.Электрмагниттік  өріске  арналған  Максвелл  теңдеулері  жүйесінің  интегралдық  және 

дифференциалдық  түрлері.  Максвелл  теңдеулерінің  физикалық  мағынасы.  Максвелл 

теңдеулері жүйесі қасиеттері. 

23.Электрмагниттік өрістің потенциалдары.  

24.Лоренц шарттары. Потенциалдарға арналған теңдеулер.  

25.Электрмагниттік өрістің энергия ағынының тығыздығы және энергиясының тығыздығы.  

26.Идеал  біртекті  диэлектриктегі  электрмагниттік  толқындық  теңдеу.  Жазық  монохромат 

толқындар, олардың сипаттамалары.  

27.Өткізгіш ортадағы электрмагниттік толқындар. Электрмагниттік тербелістер 

28.Контурдағы мәжбүр электрмагниттік тербелістердің дифференциалдық теңдеуі және оның 

шешімі.  

29.Контур элементтеріндегі кернеулер және тізбектегі ток күші үшін резонанстық қисықтар 

және олардың талдамы. Контурдың сапалылығы. 

30.Реактивті және толық кедергі. Айнымалы ток тізбегі үшін Ом заңы.  

31.Кернеу резонансы. Резонанстық жиілік.  

32.Айнымалы ток тізбегіндегі қуат. Қуат коэффициенті. Ток күшінің және кернеудің әсерлік 

мәндері.  

33.Символдық әдіс. Комплекстік кедергі. Комплекстік түрдегі Ом заңы. 34.Токтардың 

резонансы. 

 

6 Студенттердің жетістіктерін бағалау  

 6.1 Бағалау жүйесі 

          Сіздің  жетістіктеріңіз  оқытудың  кредиттік  технологиясында  қабылданған,  қорытынды 

бағалар шкаласы бойынша  курстық бағдарлама бойынша бағаланады (кесте 1).    

 

 

Кесте 1 Әріп 

жүйесімен 

Балл 

%-тік 


мазмұны 

Дәстүрлі баға  бағалау 

А 

4,0 


95-100 

Өте жақсы А- 

3,67 


90-94 

Өте жақсы В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

3,0 


80-84 

Жақсы 


В- 

2,67 


75-79 

Жақсы 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық С 

2,0 


65-59 

Қанағаттанарлық С- 

1,67 


60-64 

Қанағаттанарлық Д+ 

1,33 


55-59 

Қанағаттанарлық Д- 

1,0 


50-54 

Қанағаттанарлық 0-49 Қанағаттанарлық емес 

 

Жіберілу  ретингі  (ЖР)  сіз  семестр  бойы  жинайсыз.  Әрбір  оқу  жұмысы  100  баллдық шкала бойынша бағаланады және 2 - кестедегідей  салмақтық коэффициенті ескеріле отырып 

жіберілу рейтингісіне  енеді. 

         

Кесте  2. Жіберілу рейтингі.  Әр жүмыс түрінің мәндері  

Параметр 

Салмақтық коэффициент 

Дәріс сабағына қатысу 

0,05  


ОӨЖ 

0,05  


Машықтандыру сабағындағы белсенділігі 

0,2  


ЕСЖ қорғау 

0,2 


Межелік бақылау 

0,3 


Зертханалық жұмыс 

0,2  


Жіберілу рейтинг (ЖР) қорытындысы  

1,0 


 

Жіберілу рейтингі келесі формула бойынша есептелінеді:  

. .

( ) 0, 05 (М.с.) 0, 20 ( . ) 0, 20 () 0,20 (М. .) 0,30 (ОО

) 0,05


Т К

Ц

Д

З с

ЕСЖ

б

Ж

 

Қорытынды баға: И = 0,6ЖР+0,4Е, 

мұндағы Е – емтихан бағасы.  

6.2 Балл қою саясаты: 

 

Бағалау  баллдары  ең  жоғарғы  болып  саналады.  Олар  жұмыстың  орындалу  сапасына қойылады.  Тестілеу  және  дәріске  қатысуды  бағалау  баллдары  дұрыс  жауаптар  санына  және  

дәріске қатысу күндерімен есептелінеді.  

 

6.3  Университетте  оқитындардың  академиялық  икемділігін  уйымдастырудағы  бағаны 

ауыстыру 

       ECTS  (Трансферттің  (ауыстырудың)  Еуропалық  жүйесі  және  кредиттерді  жинақтау) 

бойынша  бағаларды  ҚР  оқитындардың  оқу  жетістіктерін  балдық-рейтингтік,  әріптік  бағалау 

жүйесіне  ауыстыру немесе керісінше 4 және 5 – кестелерге сәйкес жүргізіледі. 

                                                                                                        

Кесте  3  -  ECTS  бойынша  бағаларды  ҚР  оқитындардың  оқу  жетістіктерін  балдық-

рейтингтік, әріптік бағалау жүйесіне  ауыстыру 

 ECTS бойынша  

бағалау 

 

Әріптік 

жүйе 

бойынша 

бағалау 

Балдардың 

сандық 

баламасы 

%-тік 

мазмұны 

Дәстүрлі  

жүйеде бағалау 

А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

  Қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F Қанағаттанарлық емес 

 

 Кесте  4  -  ҚР  -  ндағы  балдық-рейтингтік,  әріптік    жүйесіненен    бағаларды  ауыстыру ECTS бойынша бағаларға ауыстыру 

Әріптік 

жүйе 

бойынша 

бағалау 

Балдардың 

сандық 

баламасы 

%-тік 

мазмұны 

Дәстүрлі  

жүйеде бағалау 

ECTS 

бойынша  

бағалау 

 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

  Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

  Қанағаттанарлық С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

  Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлық емес FX, F 

 

7 Курс саясаты: 

- сабақты жібермеу және кешікпеу; 

- машықтандыру және зертханалық сабақтарға дайындалу;  

- кестеге сәйкес есептеу графикалық жұмыстарды орындау және тапсыру; 

- зертханалық жұмыстарды орындау, сабақты тек себепті жіберу; 

- үйде және кітапханаларда өздігінен дайындалу. 

  

8 Академиялық этика нормалары: 

- ұқыптылық; 

- тәрбиелілік; 

- қайырымдылық; 

- турашылдық; 

- жауаптылық; 

- аудиторияда жұмыс жасалғанда телефон өшірілуі керек. 

Қайшылық  туған  жағдайларда  оқу  тобында  оқытушымен  немесе  эдвайзермен,  күрделі 

жағдайда деканат қызметкерлері ашық талқылану қажет. 

 

9 Әдебиеттер тізімі:  

Оқулықтар мен оқу құралдары 

          

        1.Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Краткий курс теоретической физики.-М.: Наука, 1969, 1972  

кн.1-2. 


2.Джексон Дж. Классическая электродинамика.-М.: Мир, 1965           

3.Пеннер Д.И., Угаров В.А. Электродинамика и специальная теория относительности.-

М.: Просвещение,1980 

4.  Астахов  А.В.,  Широков  Ю.М.  Курс  физики.  Электромагнитное  поле.  –  М.:  Наука, 

1980. - т. 2. 


5.Купалян С.Д. Электромагнитное поле. - М.- Л. :Госэнергоиздательство, 1963. -112с. 

6. Савельев И.В. Жалпы физика курсы. – Алматы.: Мектеп, 1977. - т.2. 

7. Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике.- М. : Высш. шк. , 1981. 

8. Иродов И.Е. Задачи по общей физике.- М. : Физматлит. , 1988, 2001. 

9. Иродов И.Е.  Электромагнетизм. Основные законы. - М. : Физматлит. , 2000. 

10.Электростатика  және    тұрақты    ток.  Зертханалық  жұмыстарды  орындауға    арналған 

әдістемелік  нұсқаулар(  Барлық  мамандық  пен  барлық  оқу  түріне  арналған  )Т.С.  Байпақбаев, 

Л.В. Завадская, Л.Х. Мажитова, Л.А. Тонконогая. - Алматы: АЭЖБИ, 2007.- 35 б. 

11. Электр және магнетизм. Зертханалық жұмыстарды орындауға  арналған әдістемелік 

нұсқаулар( Барлық  мамандық  пен барлық  оқу  түріне  арналған )Т.С. Байпақбаев, Л.В. Завад-

ская, Л.Х. Мажитова, Л.А. Тонконогая. - Алматы: АЭЖБИ, 2008.- 36 б. 

          

 

 

  

 

  


жүктеу 119.8 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет