В данной дипломной работе проведен анализ транспортной сетижүктеу 0.82 Mb.
Pdf просмотр
бет1/7
Дата10.09.2017
өлшемі0.82 Mb.
#13500
  1   2   3   4   5   6   7

 

 

2

 

  

 

 

3

 

  

 

4

 

  

 

5

 

 Аннотация  

 

В  данной  дипломной  работе  проведен  анализ  транспортной  сети 

backhaul  для  улучшения  связи  мобильного  широкополосного  доступа. 

Подходы были использованы для повышения качества и скорости мобильной 

связи. 

С  помощью  эмпирических  моделей  было  сделано  анализ  сети  для покрытие  зоны,  количество  базовых  станций  и  емкости,  рассчитаны  на  три 

сектора района, чтобы закрыть полностью. 

Приведены  комлекс  средств  от  молниезащиты,  влияние  сотового 

телефона  и  базовых  станций  на  организм  человека,  в  разделе  безопасность 

жизнедеятельности. 

В  экономической  части  дипломной  работы  рассмотрены  капитальные 

инвестиции, экспплуатационные расходы, тарифные доходы, прибыль и срок 

окупаемости. 

 

Abstract 

 

This  research  paper  analyzes  the  backhaul  transport  network  to  improve mobile  broadband  connection.  Approaches  have  been  used  to  improve  the  quality 

and speed of the mobile. 

Through empirical analysis of  network models have been made to cover the 

zone, the number of base stations and a container designed for three sectors area to 

close completely. 

Results  komleks  means  of  lightning  protection,  cell  phone  base  stations  and 

the impact on the human body, life safety section. 

In  the  economic  part  of  the  thesis  are  considered  capital  investment, 

eksppluatatsionnye costs, tariff revenues, profits and payback period. 

Аңдатпа  

 

Бұл дипломдық жұмыста кеңжолақты мобильді байлынысты жақсартуға 

арналған  backhaul  транспорттық  желілеріне  талдау  жасалынған.  Мобильді 

байланыстың жылдамдығы мен сапасын арттыру үшін амалдар қолданылды. 

Желіні  талдау  үшін  эмпирикалық  моделдер  арқылы  қаму  аймағын, 

базалық  станциялардың  саны  мен  сиымдылығын,  толықтай  жабу  үшін  үш 

сектордың ауданыны есептелді. 

Өміртіршілік  қауіпсіздігі  бөлімінде  ұялы  телефонның  және  базалық 

станциялардың  адам  ағзасына  әкелетін  әсері,  найзағайдан  қорғану 

шараларыназарға алынды. 

Дипломдық 

жұмыстың 

экономикалық 

бөлімінде 

капиталдық 

инвестициялар,  экспплуатациялық  шығындар,  тарифтік  кірістер,  пайда  мен 

өзін-өзі ақтау мерзімі қарастырылды. 

 


6

 

 Мазмұны 

 

Кіріспе 


1 Транспроттық желі түсінігі  

1.1 Байланыс желісіндегі транспорттық технологиялар  1.2 Мобильді байланысқа арналған транспорттық желілер 

10 

1.3 Mobile backhaul желілік архитектурасы 

13 


1.4 

Backhaul желісін құру ішін қойылатын талаптар 

 

16 


1.5 MPLS технологиясының орны мен мәні  

18 


1.6 MPLS технологиясының элементтері 

23 


1.7 T-MPLS технологиясын транспорттық желіде қолдану 

24 


1.8  Таңдалған  транспорттық  технологияны  мобильді  байланыс 

желісінде қолдану 

28 

1.9 Қоланылатын құрылғылардың сипаттымасы 31 

1.10 Дипломдық жобаның мақсаты 

33 

2 Есептеу бөлімі 35 

2.1 Қамту аймағын есептеу 35 

35 

2.2 Ұяшықтың радиусын анықтау 46 

2.3 Базалық стансалардың санын анықтау 

47 

2.4 Базалық станцияның сиымдылығын талдау 47 

2.5 Мобильді байланыс сигналдырының кеңістікке таралуы 

49 

3 Өміртіршілік қауіпсіздігі 52 

3.1 Ұялы телефонның адам ағзасына тигізетін әсері 

52 

3.2 Базалық станциялардың әсері 53 

3.3 Электромагниттік өріс 

55 

3.4 Найзағайдан қорғану 57 

4 Бизнес-жоспар 

63 

4.1 Түйін 63 

4.2 Компания және сала 

63 

4.3 Қызметтерді (өнімдерді) бейнелеп жазу 64 

4 Нарықтық өтімді талдау. Нарық қызметтерін зерттеу 

64 

4.5 Менеджмент 65 

4.6 Маркетинг стратегиясы  

65 

4.7 Қаражат жоспары 66 

4.8 Табысты есептеу 

67 

4.9 Пайдалану шығындары 68 

4.10 Экономикалық тиімділіктің көрсеткішін есептеу 

72 

Қорытынды  75 

Әдебиеттер тізімі 

76 

А ҚОСЫМШАСЫ 78 

Ә ҚОСЫМШАСЫ 

80 

Б ҚОСЫМШАСЫ 81 

 

 

7

 

 Кіріспе 

 

Қазіргі  таңдағы  транспорттық  телекоммуникациялық  желілер  бүгінгі 

экплуатациялық  2,5  G  және  3G  жүйесін  тиімді  сақтап,  TDM  құрылысында 

трафикті  жіберуге  бейімделіп,  келешек  4G  және  5G  желісін  жалғастыратын 

әмбебап  желі  болуы  қажет.  Транспорттық  телекоммуникациялық  желінің 

қызмет  көрсету  мүмкіншілігі  оның  сапасына  тікелей  бойланысты.  Міне 

сондықтан да технологияны таңдау және берілген аймақтағы инфраструктура 

құрауға  білікті  болу  үшін,  операторлар  зейінділікпен,  міншілдікпен  қарау 

керек. 

Транспорттық  телекоммуникациялық  желі  деп   бұл  кез-келген 

инфраструктуралы  желілік  оператор  негізгі  бөлімі,  мейлі  ол  дәстүрлі 

телефония, ұялы оператор, интернет желісіне кіруге рұқсат ететін сымды және 

сымсыз  провайдер  болсын.  Жалпы  байлыныстың  негізгі  қызметі  ол  сенімді 

түрде  белгілі  бір  арақашықтыққа  хабар  тарату  болап  табалады,  яғни 

транспорттық желі де тарату желісіне кіреді. Бұл желінің құрамына жегілікті, 

аймақ  ішілі  және  біріншілік  желілер  кіреді.  Тарадудың  ортасы  болып 

табылатын траспорттық желі әртүрлі не болмаса бірдей (біртектес) таратушы 

жүйенің желі трактысының жиынтығы болады. 

Backhaul  -  мобильді  байланыс  үшін  өте  маңызды  рөль  арқарады,  ол 

(RAN)  радиорұқсат  құрылғалары  (мысалы  радио  БС)  мен  мобильді 

магистарьді  желіні  байланыстыратын  түйін  болып  табылады,  бұл  дегініміз, 

backhaul  мобильды  желі  және  дәстүрлі  телефон  желілерін,  мобильді 

ақпараттар  ағыны соңынан  интернет қолданушысына тасымалдай алады.  

Қарқынды түрде дамып жатқан телекоммуникация саласында мобильді 

байланыс операторларынан, Backhaul өткізу жолағына үлкен сұраныстар келіп 

түсуде, сол себепті. 

4G  технологиясын  негізге  алып,  ақпарат  тасымалдау  қызмет  көрсетуін 

және  жоғарыжылдамдықты  (HSPA)  дестелік  рұқсаттама  секілді  өңделген 

интерфейстер пайда болды.  

Дәл  осы  уақытта,  эксплуатациялық  шығындарды  кемітіп,  (ARPU)    бір 

абоненттен  келіп  түсетін  ораташа  пайданың  кемуін  өтеу  үшін,  backhaul 

желілік операторлары қажет. 

Операторлар  сондай-ақ,  әзіргі  күнде  де  пайданың  айтарлықтай  бөлігін 

құрайтын  негізгі  дәстүрлі  қызмет  көрсетулердің  (мысалы  дауыс  жіберу) 

қауісіздіктерін қаматмасыздандыру (немесе керегінше эмальдау) қажет. 

Бұл  допломдық  жобада  кеңжолақты  мобильді  байланысты  жақсарту 

үшін  Backhaul  транспорттық  желісіне  талдау  жасалады.  Өйткені  барімізге 

белгілі,  қазіргі  кезде  көптеген  байланыс  операторлар  өздерінің  тіреу  желісін 

ІР желісіне алмастыруда. Бұл дегеніміз жаңа технологиялардың (VoIP, IPTV, 

LTE  т.б.)  енуіне  және  тұтынушы  трафиктердің  көлемінің  артуына 

байланысты.  

 

 


8

 

 1

 

Транспорттық желі түсінігі 

 

1.1 Байланыс желісіндегі транспорттық технологиялар 

 

Мобильді  оператор  болсын,  қарапайым  телефония  болсын,  кез-келген  

операторлар  желісі  инфрақұрылымының  басты  негізі  транспорттық  желі 

болады. Ақпаратты бір орыннан екінші орынға тарату, мысалы, бір мекемеден 

немесе қаладан басқа қалаға, сондай – ақ  көптеген пункттер арасында ақпарат 

тарату желісі немесе транспорттық желі болып табылады. Бұл желі  пуктінде 

ақпаратты  қабылдау  және  таратуды  түйін  деп  айтады,  олар  байланыс  түзу 

арқылы  байланысады.  Транспорттық  желінің  негізгі  анықтамасында 

функционалды  принцип  талап  етілген  "Транспорттық  желі"    сөзі  алғашқы 

қабылданған терминдердің бірі "біріншілік желімен сәйкес келеді". 

Біріншілік  желінің  негізгі  функциялық  мақсаты  информацияны 

пункттер  арасында  транспортировка  арқылы  жіберу.  Бұл  телефон 

абоненттеріндегі  информация,  интернет  тұтынушылары,  телевидения 

программалары,  әр  түрлі  контроллер  мен  желіге  техникалық  қызмет 

көрсететін  ақпаратты  басқару,  сигналды  синхронизациялау  және  т.б.  болуы 

мүмкін. 


Функционалды  принцип  сипаттамасы  мен  желі  классификация  желісі 

және  ақпарат  жүйесіне  өту  барысында  берілген  "транспорттық"  термин 

жоғарыда  айтылған  басқа  транспорттық  желі  арқылы  жүк  тасымалдаушы 

аналогия .  

Жалпы  мұндай  желіні  кіріс  және  шығыс  тетік  түрінде  елестетуге 

болады,  мысалға  сол  сияқы  поезд  немесе  самолеттің  жүру  кестесі  секілді, 

мұндағы кірісі 

 бұл жіберуші пункт ал шығысы  қабылдаушы пункт болып 

табылады. Бұл сызба түрінде (1.1 

 суретте) көрсетілген.  

1.1 Сурет – Транспорттық желінің жалпылама көрінісі 

 

Телекоммуникация  желісінің  транспорттық  жүй  есі  екіге  бөлінеді: магистральді  желісі  және  қатынасу  желісі.  Магистральді  желі  әр  түрлі 

сиымдылыққа  ие  және  мультиплексорлы  арналардан  тұрады  мұнда  арналар 

мен пакеттер түйіні өзінара бірлеседі, ал қатынасу желілері терминал абонент 

құрылғыларымен,  яғни  телефон,  факс,  т.б.  арқылы  бірлеседі  бұл  екі  желіде 9

 

 мультиплексорлеу  және  графиктік  концентрация  үшін  әр  түрлі  желі 

элементтерін біріктіреді.  

Ең көп қолданылатын тарату жүйесі және байланыс желісі методикалық 

қабылдаулар  талдауы  ретіне  қызмет  етеді,  олардың  модельдер  түрлерінің 

құрамы  қабаттар  мен  деңгейлерден  тұрады,  мысалы,  магистральді  желіні 

транспорттық иерархиясы үш кезеңнен тұрады, олар, ұлт аралық, аймақішілік 

және  жергілікті.  Әр  бір  теру  қандай  да  бір  классификациялық  признактары 

бойынша қысқартуға болады [8]. 

Классификациялық 

транспорттық 

желілерді 

бөліп 


қарастыру 

мүмкіншілігі бар:  

1.  иерархиялық  административті  территориялық  принцип  бойынша: 

жергілікті, зонааралық, күре, желіге рұқсаттама алу т.б. (1.2 

 сурет); 2.  ирархиялық  арналар  топтамасында  жүйені  таратушы,  қысқартып 

біріктірілген  деңгейлер  трактілерінің  әртүрлі  реті 

  біріңшілік,  екіншілік, үшіншілік және т.б., түзу т.с.с. 

3. орындалатын функциясына байланысты. 

 

 

1.2 Сурет – Транспорт желісінің иерархиялық кезеңдері  

Негізгі идеялардың бірі, бір біріне тәуелсіз бірнеше деңгейлерді немесе 

қабаттарды сәйкесінше ирархиялық желілерді сәйкестендіру.Оларды көршілес 

қабаттар  арқылы  байланыстырады.Бұл  жағдайда  транспорттық  қызмет 

көрсету немесе транспорттық функцияның ақпараттарды транспартировкалық 

тізбек арқылы орындайды. Мұндай тізбекте, ақпарат көзінен бастап және одан 

әрі  тізбек  бойынша  әрбір  түйін  қызметші  ретінде,  одан  соң  клиент  ретінде 

жұмыс атқарады.  

Байланыс желісіндегі транспорттық технологиялар бойынша, біріншілік 

желі технологиясын негізгі үш кезеңге бөліп қарастыруға болады: 

а) плезиохронды цифрлық иерархия PDH;

 

ә)  синхронды  цифрлық  иерархия.Америка  елінде  стандартына сәйкесінше; 

10

 

 б) мультиплексерлеу; 

Технологиялардың UMTS-қа өтуіне байланысты өткізу жолағының тура 

және  кері  байланыс  арналары  жіберу  трафигі  бойынша  біршама  үлғаюда. 

Айқыны  жіберуші  трафиктің  құрылысының  өзгерісі.  Қазіргі  таңға  дейін 

мобильдік  желіде  дауыс  трафигі  ғана  болған,  бірақ  3G  келісімімен  ақпарат 

тасу  қызметі  жоғарылап  ортақ  көлемді  трафикке  қосар  үлесі  зор.  Белгілі  бір 

мезетте  IP-трафик  жалпыға  ортақ  дауыс  микрациясына  арналардан 

дестекомутациясына қатысты көтеріледі. 

Қарапайым  технологиядан  IP-ға  тезарада  өту  мүмкін  емес,  сол  себепті 

де  мобильді  байланыстың  транспорттық  орталығы  кезек-кезек  жіберілетін 

миграцияны ұсап тұруы қажет. Қарапайым протоколдармен (TDM, ATM, FR) 

IP-желі  PWE3  (Pseudo  Wire  Emulation End-to-End)  технологиялары  көмегімен 

тарату  трафигі  IP  аумағы  үшінші  және  төртінші  ұрпаққа  қызмет  көрсетуін 

әмбебап  етеді.  Жалпы  жағдайда  транспорттық  желінің  мобильді  операторын 

негізгі екі сигментке бөліп қарастыруға болады. Олар күре транспортты желі 

және радиобайланыс желісі. 

Жоғарда  айтып  кеткендей,  жаңа  қызмет  түрлері  кеңжолақты  өткізу 

жолағын  талап  етеді.  Бұрында  берілген  каналдан  2  Мбит/c  (E1)  базалық 

станциядан  контролерге  жіберуге  жеткілікті  болса,  онда  БС  3G  төрт  арналы 

Е1-ді  талап  етеді.  Ал  жақын  болашаққа  базалық  станциядан  өткізу  жолағы 

14,4 Мбит/c , әрі одан да көп. IP-ді транспорттық орта ретінде қолдану үшін 

өткізу жолағын 100 немесе 1 мың.Мбит/с-ті еш қиындықсыз жібереді, яғни Е1 

арнасының сиымдылығынан біршама асып түседі. 

Ақпарат 


таратудың 

тұтынушылардың 

сұранысының 

артуына 


байланысты  мобильді  желіде  стандарт  бойынша  жылдамдықты  арттыруға 

рұқсат алу. 

Сонымен,  жаңарған  технологиялардың,  соның  ішінде  заманға  сай 

мобильді  телекөрсетілім  сияқты  қызмет  түрлерінің  артатыны  анық.  Демек, 

бұл жаңа қызмет түрлері 

IP адресқа сәйкестендіріп жатырғаны белгілі. 

IP-RAN  түрлерінің  мазмұндық  құрылымы.  Қолданылатын  құралдардың 

сипатына байланысты IP-RAN нұсқасында транспотрттық желіде бірнеше түрі 

бар.  Мазмұнның  бір  түрі  2-ші  ұрпақтан  3G-ға  Ethernet  каналдары  арқылы 

ауысу.  Қарапайым  екінші  ұрпаққа  тиесілі  мобильді  операторлар 

контроллерларға  TDM  арнасымен  қосылады,  олар  дауыс  дистилерін,  сигнал 

трафиктерін  синхросигнал  секілді  барлық  жұмыста  үйлеседі.  Мұндағы  

кемшілік  жұмыс  құралы  синхронизациялауға  тиімді  емес  еді,  бірақ  IP-

технологиясының дамуы бұл кедергіден мүлтіксіз шықты.  

 

1.2 Мобильді байланысқа арналған транспорттық желілер 

 

Алғашқы  екі  технологиялар  (PDН  және  SDН)  жоғары  жылдамдықты арналарды  бөлу  үшін  (РDM)  уақытты  мультиплексерлеуді  қолданады  және 

11

 

 данныйларды  цифрлы  формада  ұсынады.  Осылардың  әр  кайсысы 

иерархиялық жылдамдықты ұстанады, себебі тұтынушы өзіне керекті арнаны 

жылдамдықты қойылған желі ұйымдастыру үшін өзі таңдап ала алады. 

SDН  технологиясы  РDН  технологиясына  қарағанда  жылдамдығы 

жоғары  болып  келеді,  сондықтан  транспорттық  желі  немесе  біріншілік 

желідегі  магистральдар  SDН,  ал  рұқсаттама  желісі  PDН  арқылы 

құрастырылады.  

DWDМ  желісі  жоғары  жылдамадықты  арналар  аймағындағы  соңғы 

жетістік  болып  табылады.  Олар  цифрлық  емес,  сол  үшін  де  өздерінің 

қолданушылыларына  ақпаратты  тасуға  толқын  арқылы  береді,  оны 

қолданушылар модельдеп немесе кодтай алады.  

Үш  бір  біріне  ұқсамайтын  коммутация  технологиялары  және 

мультиплексерлеу  икемді  әрі  кең  жолақты  транспорттық  желі  құруға 

мүмкіншілік береді, яғни үлкен көлемді компьютер және телефон  желілеріне 

қызмет  көрсете  алады.  Мұнда  транспорт  орнына  SDН,  PDН,  ETHERNET, 

ATM, MPLS тағы басқа да желілерді қолдануға болады 

(1.3  сурет) [3].   

 

 1.3 Сурет - Мобильді байланыс стандарттындағы транспорттық 

технологиялар 

 

PDН 


технологиясы 

алпысыншы 

жылдардың 

аяғында 


АТ&Т 

компаниясына  үлкен  комутаторлар  телефон  желілерінің  өзара  байланысуы 

проблема  болғандықтан  ойлап  табылған.  Ал  оның  иерархиясы  80-ші 

жылдарда жалғасын тапқан.  

PDН басты кемшілігі: 

 ақпарат  таратудағы  жылдамдықтың  қазіргі  замандағы  талапқа  сай 

келмеуі;


 

 жолдардағы цифрлық каналдарды енгізіп шығаруы қолайсыз;

 


12

 

  

желіде бақылаушы және басқарушы құралдардың автоматты болмауы және жоқ болуы.

 

Бұл  кемшіліктерден  басқа  талшықты  оптикалық  кабельдер  ақпаратты секундына  бірнеше  гегабит  жылдамдықпен  бір  талшық  арқылы  таратады,  ал

 

PDН  ондай  мүмкіндік  бере  алмайды,  себебі  оның  жоғарғы  жылдамдығы  139 Мбит/с. 

Америкалық  және  ұлттық  нұсқадағы  айырмашылыққа  карамастан 

цифрлық  технология  иерархиясында  бірдей  жылдамдықты 

  DSn  қолдануға шешім  қабылданды.  1.1 

  кестеде  жалпыға  ортақ  стандартты  жылдамдық кезеңдері көрсетілген.  

 

1.1 Кесте - Жалпыға ортақ SDH кезеңдерінің

 стандарт жылдамдықтары 

SDH кезеңдері 

жіберу жылдамдығы, Мбит/с 

 

 

STM-1 155 

STM-4 


622 

STM-16 


2000 

STM-64 


10000 

STM-256 


40000 

 

Жоғарыда  көрсетілген  кемшіліктерді  назарға  ала  отырып  SONET  1984 жылы онан соң халықаралық стандарт бойынша SDН желісі пайда болды. Бұл 

стандарт  бойынша  SDН  жылдамдығының  деңгейлерін  SDН-тың  көмегімен 

кез-келген топологияда құрастыруға болады:

  

"нүкте-нүкте" топологиямен; 

 

"бірізді сызықты тізбек" топологиямен;  

"жазықталған сақина" топологиямен;  

"сақина" топологиясы [11]. Дестені  коммутациялап  немесе  мультиплексорлайтын  жоғарғы  өнімді 

желілік  технология  ол  АТМ,  әр  ячейкада    байт  фиксирлық  өлшемдерден 

мұнда  NGN  қолдану  себебі:  дистелерді  әр  түрлі  трафикке  бейімдеу 

мүмкіншілігі бар, қызметету сапасын сипаттайтын вход клавиятурасының бар 

болғаны үшін 

[14].


 

Қазіргі  локальді  желі  стандарты  үшін  ең  көп  таралған  ол  Ethernet 

технологиясы.  Бұл  ақпаратты  10  Мбит/с  жылдамдықпен  желіде  таратады. 

Транспорттың  пайда  болғанына  Ethernet  технологиясының  өсуі  ықпалын 

тигізді.  

Ethernet  пен  SPH/SONET  технологиялары  PoS  не  NG  SPH-қа  симпиоз 

болып  келеді.  IP  үшін  бұлар  желі  сенімділігін  арттыратын,сондай-ақ 

басқарылуын сипаттауға арналған SРН-тың бір ерекшеліктері екені белгілі. 

TCP/IP  стегі  желілік  деңгейдің  маршутизацияланатын  көпжелілік 

протоколы Internet Protocol деп аталад. IP желісінің дамушы тағы бір бағыты 

тарату  үшін  центрі  қылып  оптика  кабелін  қолданады.  Мұндай  оптикалық 


13

 

 кабельдер  қалаішінде  көп  сұранысқа  ие.  Әсіресе  кең  жолақты  мобильді 

байланыс  үшін  транспорттық  оптика  желілерін  орнатқанмен  түсіндіруге 

болады,  оның  каналдары  кеңжолақты  болғаны  арқасында,    Ethernetтің  бар 

кемшіліктерін ескере  отырды.IP желісінің жетілуі  барысында MPLS дүниеге 

келді.  

 

 1.7 Сурет - MPLS және транспорттық желілер 

 

Бір  түйін  желісінен  басқасына  метканың  көмегі  арқылы  ақпарат тарататын  MPLS  телекомунникациялық  желінің  жоғарыөнімді  механизмі 

болып табылады. Бұл IP-дің әртүрлі трафиктерге бөлу құрал-сайманы ретінде 

пайда  болды.  АТМ  және  көпжелілік  протоколдың  қосындысын  беріп  және 

транспорттық деңгейлі NGN-нің бір мүшесі болды.  

 

1.3 Mobile 

backhaul желілік архитектурасы 

 

Транспорттық телекоммуникациялық желіні ұйымдастыруда талшықты-

оптика,  жерсеріктік  және  сымсыз  байласыс  жүйелері  негіз  болып  табылады 

соңғы  жүйеге  кеңжолақты  мобильді  байланыс  доступының  РРЛ  жүйесің 

кіреді. 

Мобильді  байланыстың  операторларының  транспорттық  ТК  желісі 

негізгі екі түрге бөлінеді (

1.7 сурет) [12]:

  таратушы желі (backhaul) – базалық станцияны контроллер мен және 

жылжымалы байланыстың (MCS) комутация центрімен байланыс орнатады  

 

магистральді  желі  (backbone)  –  жылжымалы  байланыстың коммутация 

центімен 

транспорт 

арасында 

жоғары 

жылдамдықты қамтамассыздандырады.  

Қарапайым  таратушы  желінің:  MCS  центрі    Е1,  ИЕ1  берілген 

каналдармен радиодоступтағы  контроллерлар  және  БС-қа жалғанады.  Егерде 

базалық станциялар қолже тімсіз аймақтарда орналасса, онда оларға жалғану 

үшін  көбінесе  РРЛ  байланыс  түзуі  немесе  жер  серікті  каналдарды 

пайдаланады 

[12].

 

 14

 

  

 

1.7 Сурет - Мобильді байланыс операторларының желілік архитектурасы 

 

Қазақстанда  ұялы  байланыс  операторлары  өздерінің  жекеменшік арналары  болмайды    сол  үшін  базалық  станциялар  арасында,  контроллер 

арасында  жиірікті  арендаға  алады,  яғни  жалданған  сиымдылықты  барынша 

максималды  қолдануға  тырысады.  Бірақта  пикалық  жүкті  ескерген  жөн. 

Осыдан біздің алдымызға арна арендасының бағасы мен пиколық жүк кезінде 

абоненттерге  қызмет  көрсету  сапасына  компромис  іздеу  есебі  тұрады.  Оны 

қарапайым каналдар коммутациясы технологиясымен шешу қиын.  

Мобильді  байланыс  технологияларының  бірі  канал  ресурстарын 

эффективті  қолданса  ал  енді  бірі  керісінше.  Оған  мысал  ретінде  Қарапайым 

трафиктегі GSM-ның қосымша процедуралары жіберуде пайда түсірсе, CDMA 

жүйелік  трафик  интерфейсі  Е1  FR  базалық  контроллер  станциясымен  және 

MSC  ортасымен  тығыз  қабатталынған.

 

Мәселен,  сол  MPLS,  желілік инфрақұрылым  үшін  пайдаланылуы  мүмкіндігін  көтеруге  псевдосымсыз 

трафик  еңбек  кітапшасымен  расталады,  сондай-ақ  пайдаланылуы  мүмкін 

орындау  үшін  және  QoS  және  LTE-трафик  келесі  ұрпаққа  қамтамасыз  ету 

кепілдігін айтады. 

[12].

 

Қазіргі замандағы транспорттық желілердің құрамы универсалды болуы қажет.  Ол  эффективті  түрде  эксплуатацияланған  қазіргі  жүйе  және  келешек 

ұрпақты барынша ұстап тұруы керек. 

Транспорттық  желі  мобильдік  телокоммуникациялық  байланыс 

операторлары мына талаптарға сай келуі керек: 

 

мобильді  байланыстың  жаңа  жүйелерін  еш  ауыртпашылықсыз қабылдау; 

 болашақ ұрпақтың желілік архитектурасына қойылатын талаптардың 

бәрін қамтамассыздандыру керек; 

 

инвистиция бөлінсе оны сақтандыру; 15

 

  

трафикті басқаратын эффективті құралдардың болуы;  

байланыстың қызмет көрсету сапасының жоқарылауына кепіл беру 

экспуатацияға  және  техникалық  құралдарды  пайдалану  үшін ыңғайластыру 

[2].


 

Таратушы желіні құрудың тиімді тәсілдердің бірі – түйінге радиожеліні 

және  MSC  ортасына  мульти  сервисті  құрылғыны  бекіту.  Оның  ары  қарай 

желімен  таратуын  оптимизациялау  Мұндай  әрекет  транспорттық  желіде  әр 

түрлі  радио  сигментті  құрылғыларды  базада  бірыңғайластырып  тұруға 

мүмкіндік  береді:

  GPRS-TDM,  CDMA-1xEV-DO,  GSM-TDM.  UMTS-ATM 

және  т.б.  Бұдан  өзге  операторлар  канал  ресурстарын  қөазіргі  қолданыстағы 

арна байланысымен жаңа базалық станцияларды тиімді түрде қоса алады [12]. 

Егер  базалық  станциялар,  MSC  ортасы  және  контроллерлер,  талшық-

оптикалық  тарату  жүйесі  түйіндермен  жақын  орналасса  SDH  желісімен 

таратуды  Е1  ағынымен  мультиплексорлауға  болады.  Мұндай  желілердің 

өзіндік  ерешелігі  алдымен  жоғарғы  сенімділігінде.  Сақиналы  сұлбаны 

қорғауды  және  экспуатацияға  көмектесетін  жабдықтардың  дамуын 

қамамассыз  етеді.  Ұялы  телефоняя  трафигі,  фиксиралды  байланыс  желісі, 

видеоақпарат  және  сол  сияқты  тағы  баска  әртүрлі  назрузканы  жібере  алады, 

егер  мобильді  байланыс  қазіргі  қолданыстағы  SDH-қа  жалғанса  және  бұл  ең 

тиімді экономия болар еді. 

Мобильді  байланыстың  транспорттық  желісі  мобильді  байланыстың 

базалық  станциясы  RBS  және  транспорттық  желінің  шекаралық  ұялы 

комутаторлары  арасында  байланыс  орнатуын  кепілдейді.  Үлкен  көлемдегі 

мобильді байланыс опеараторларының транспорттық каналдар архитектурасы 

екі  құраушыға  бөлінеді  (1,8  сурет).Олар

  төменгі  желілі  радиобайланыс  және 

жоғарғы деңгейлі радиобайланыс. 

 

 1.8 Сурет - Транспоттық желінің мобильді байланыс үшін құрылымы 

 


16

 

 Ethernet  интерфейсі  бар  радиобайланысты  орналастырса  онымен  SDH 

желісіне де қосылуға болады. 

Демек,  SDH  трафигінің  мультиплексорленген  таратушы  желіге 

қолданса,  базалық  станция  тобына  қолдануға  керкті  Е1  ағынының  сан  мәні 

өседі.Яғни,  мұнан  пайда  табуға  болады.Мультисервисті  доступпен 

құрылғыларды  пайдалануы  және  MPLS  арқылы  гибридтелген  траспорттық 

желілерді  құруға  мүмкіншілік  алады.Яғни,  таратушы  желі  үшін  IP 

технологиясы  стандартымен  базаны  толықтай  MPLS  технологиясы  арқылы 

құру дұрыс шешім болып табылады. 

 


Каталог: student -> diplom -> 2016 -> frts -> tks -> tks ru
diplom -> Бұл дипломдық жобада жел энергетика қондырғысының моделі және
diplom -> Дипломдық жобада сатып алушылардың талаптарын
diplom -> Бұл дипломдық жобаның (немесе жұмыстың) мақсаты экг-5А шөмішті
diplom -> Дипломный проект посвящена актуальной теме разработка стенда пид
diplom -> Дипломдық жобада
tks ru -> Бұл бітіру жұмысында базалық станциялар аппаратураларын және
frts -> Бұл дипломдық жұмыста мен әр түрлі тасымалдаушы жиілікте, желіге
tks ru -> Бұл бітіру жұмысында Алматы облысы Іргелі ауылына Wi-max

жүктеу 0.82 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет