В. А. Ким мен факультеттің кәсіподағын басқаржүктеу 400.91 Kb.
Pdf просмотр
бет1/3
Дата25.04.2017
өлшемі400.91 Kb.
  1   2   3

Саз-педагогика факультеті 1978 жылы ашыл-

ды. Алғашқы студенттер «Саз және ән», «Бастау-

ыш білім берудің педагогикасы мен әдістемесі» 

мамандықтарына қабылданды. Ол кезде факуль-

тетте екі кафедра болды: мектепке дейінгі тәрбие 

мен    оқытудың  педагогикасы  мен  әдістемесі 

және  саз  пәндері  кафедрасы.  Факультеттің 

бірінші деканы факультетті 10 жыл басқарған пе-

дагогика ғылымдарының кандидаты  Мира Тро-

фимовна  Дзюба  мамандарды  даярлауға  дары-

нын, күш-қайратын жұмсап, өшпес із қалдырған 

білікті ұстаз. Деканға партиялық бюро хатшысы 

В.А.Ким мен факультеттің кәсіподағын басқар-

ған А.Ф.Шкурко көп көмек көрсеткен болатын.

1988 жылы СПФ деканы лауазымына өн-

е р т а н у   ғ ы л ы м д а р ы н ы ң   к а н д и д ат ы  

А.Е.Слезко  тағайындалды.  Оның  белсенді 

шығармашылық қызметі мен саз өнеріне де-

ген  махаббаты  оқу  үрдісін  ұйымдастыру-

дың  басымдықтарын—болашақ  саз  пәні 

мұғалімдерінің  орындаушылық  мәдениет-

тері мен олардың кәсіптік шеберліктерін да-

мыту жолдарын  анықтауға көмектесті. Саз 

пәндері  кафедрасы  студенттерінің  көпжа-

нрлық  қызметі  университеттің  мәдени 

өміріне  ауқымды  үлес  қосты.  Атап  айтар 

болсақ,  студенттік  хордың  өнері,    пианис-

тердің жеке концерттері және т.б. Профес-

сор,  өнертану  ғылымдарының  кандидаты, 

белгілі  музыкатанушы,  бірталай  педагог  - 

музыканттарды  тәрбиелеген  А.Е.Слезко 

саз-педагогика факультетін 10 жылдан артық бас-

қарды. Факультетке басшылық еткен жылдар бо-

йы А.Е.Слезко саз өнерін насихаттаушы болды, 

кейін  бұл  факультет  дәстүріне  айналды.  Саз-

педагогика факультетінің көптеген түлектері да-

Музыкально-педагогический  факультет  был 

открыт в 1978 году. Первый набор был сделан на 

специальности «Музыка и пение», «Педагогика 

и методика начального обучения». На факульте-

те существовало две кафедры: педагогики и мето-

дики начального обучения и музыкальных дис-

циплин. Первый декан факультета канди-

дат  педагогических  наук  Мирра  Трофи-

мовна  Дзюба,  возглавлявшая  факультет  в 

течение 10 лет, сумела найти главное, что 

объединило  студентов  и  преподавателей. 

Идея студенческого самоуправления стала 

в и з и т н о й   ка р т оч ко й   м у з ы ка л ь н о -

педагогического факультета. Большую по-

мощь декану оказывали В.А. Ким - секре-

тарь партийного бюро и А.Ф. Шкурко, воз-

главлявшая факультетский профсоюз. 

В 1988 году на должность декана МПФ 

был избран кандидат искусствоведческих 

наук А. Е. Слезко. Его активная творческая 

деятельность и большая любовь к музыке 

определили  приоритеты  в  организации 

учебного процесса — развитие исполните-

льской культуры будущих учителей музыки, их 

профессиональной  компетенции.  Многожанро-

вая работа студентов кафедры музыкальных дис-

циплин вносила серьезный вклад в культурную 

жизнь  университета.  Это  выступления  студен-

ческого хора, сольные концерты пианистов и т.д. 

Более 10 лет профессор, кандидат искусствовед-

ческих наук, известный музыковед А. Е. Слезко, 

воспитавший плеяду педагогов-музыкантов воз-

главлял  музыкально-педагогический  факультет. 

Все годы руководства факультетом А. Е. Слезко 

был пропагандистом музыкальной культуры, что 

нашло отражение в традициях факультета. Мно-

САЗ-ПЕДАГОГИКА ФАКУЛЬТЕТІ

Музыкально-педагогический факультет

САЗ-ПЕДАГОГИКА ФАКУЛЬТЕТІ

Музыкально-педагогический факультет

 СПФ деканы · Деканат МПФ

«Соседи»  КТК командасы · Команда КВН «Соседи»

222


рынды  педагог,  қатал,  еңбекқор  профессордың 

ұлағатты  ісін  жалғастырушы  екендіктерін  мақ-

танышпен айтады. 

2002 жылдың қыркүйегінен 2006 жылға дейін 

факультетті К.Д.Ушинский атындағы Петропавл 

педагогика институтының түлектері педагогика 

ғылымдарының  кандидаты  Н.И.Пустовалова 

(физика-математика факультеті), педагогика ғы-

лымдарының  докторы  А.Ж.  Мырзалинова  (та-

рих-филология  факультеті)  және  физика-

математика  ғылымдарының  кандидаты,  доцент 

Б.Е.Батыров  (П.Лумумба  атындағы  халықтар 

достығы университеті) басқарды.

2006 жылдан факультет педагогика ғылымда-

рының  кандидаты,  профессор    Н.И.Пустовало-

ваның жетекшілік етуімен жемісті еңбек етіп ке-

леді. Н.И.Пустовалова – Қазақ қыздар педагоги-

калық университеті (Алматы) жанындағы «Мек-

тепке дейінгі оқыту мен тәрбие» мамандығы бо-

йынша Республикалық оқу-әдістемелік кеңестің 

мүшесі, 12 жылдық мектепке арналған оқулық-

тарды  сараптау  бойынша  ҚРБжҒМ  жанындағы 

кеңестің мүшесі, Ы.Алтынсарин атындағы ҰБА 

-мен тығыз байланыс жасайды.

2000-2010  жж.  арасында  факультетте  мектеп 

түлектерін  М.Қозыбаев  атындағы  СҚМУ-  ға 

түсуге ынталандыратын «Мектепке дейінгі оқы-

ту мен тәрбие», «Педагогика және психология», 

«Дефектология», «Әлеуметтік педагогика», «Ди-

зайн», «Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі та-

ну» сияқты жаңа мамандықтар ашылды.

Білімді жалғастыруға мүмкіндік жасау мақса-

тында 2008 жылы факультетте «Педагогика және 

психология» мамандығы бойынша магистратура 

ашылды.  Болашақта  «Мектепке  дейінгі  оқыту-

дың педагогикасы және әдістемесі» мамандығы 

бойынша магистратура және «Педагогика және 

психология» мамандығы бойынша PG докторан-

турасын ашу жоспарлануда. Саз-педагогика фа-

культетінде 8 мамандық бойынша күндізгі және 

сырттай бөлімде мыңнан астам студент білім алу-

да. Студенттерге тәжірибелі оқытушылар, соның 

ішінде педагогика ғылымдарының докторы, про-

фессор А.Ж. Мырзалинова, 19 ғылым кандида-

ты, 3 ҚР БжҒМ   ББСБК доценті, 26 магистр, ҚР 

халыққа  білім  беру  үздіктері  мен  білім  берудің 

құрметті қызметкерлері білім береді.

Факультет  оқытушылары  ғылыми-зерттеу 

жұмысымен белсенді айналысып, Қазақстан Рес-

публикасы  мен  Ресейдің    жетекші  жоғары  оқу 

орындарымен тығыз байланыс жасайды. Ғылы-

ми зерттеулер дәстүрлі түрде педагогика, психо-

логия, дизайн саласындағы маңызды салалар бо-

йынша жүргізіледі. Ғылыми зерттеудегі маңыз-

ды тақырыптардың бірі - «Қазақстанның жалпы 

орта білім беру және жоғары мектебінің  білім бе-

ру үрдісін оқыту мен тәрбиенің құрамды сапала-

ры  аспектісінде  ғылыми-әдістемелік  жағынан 

гие выпускники МПФ с гордостью осознают, что 

являются продолжателями дела этого неимовер-

но увлеченного педагога, строгого, требователь-

ного профессора и вдохновенного лектора.

С  сентября  2002  по  2006  год  факультет  воз-

главляли выпускницы Петропавловского педаго-

гического института им. К.Д.Ушинского канди-

дат педагогических  наук  Н.И.Пустовалова (фи-

зико-математический факультет), доктор педаго-

гических  наук  А.Ж.  Мурзалинова  (историко-

филологический  факультет),  кандидат  физико-

математических наук,  доцент Б.Е.Батыров, (Уни-

верситет дружбы народов имени П.Лумумбы). 

С 2006 года факультет успешно работает под 

руководством  кандидата  педагогических  наук, 

профессора Н.И. Пустоваловой. Н.И.Пустовало-

в а   -   ч л е н   Р е с п у бл и к а н с ко го   у ч е б н о -

методического совета по специальности «Дош-

кольное обучение и воспитание» при Казахском 

же н с ком   п ед а го г и ч е с ком   у н и ве р с и т е т е  

(Алматы), член совета по экспертизе учебников 

для 12-летней школы при МОН и РК, тесно со-

трудничает с НАО им. Ы. Алтынсарина. 

Деканат МПФ

В течение 2000-2010гг. на факультете были от-

крыты новые специальности: «Дошкольное об-

учение и воспитание», «Педагогика и психоло-

гия»,  «Дефектология»,  «Социальная  педагоги-

ка», «Дизайн», «Социальная педагогика и само-

познание»,  которые  привлекают  выпускников 

школ к поступлению в СКГУ им.М. Козыбаева. 

Для  возможности  продолжения  обучения  в 

2008  году  на  факультете  открыта  магистратура     

по специальности «Педагогика и психология». В 

перспективе  открытие  магистратуры  по  специ-

альности «Педагогика и методика начального об-

учения»  и  докторантуры  PG  по  специальности 

«Педагогика психология». Более  тысячи студен-

тов  обучается  на  музыкально-педагогическом   

факультете по 8-ми специальностям по очной  и 

заочной формам. Со студентами работают опыт-

ные  преподавателя, в том числе профессор, док-

тор педагогических наук А.Ж. Мурзалинова, 19 

кандидатов наук, 3 доцента ККСО МОН РК, 26 

магистров, отличники народного образования и 

почетные работники образования РК.

Преподаватели факультета активно занимают-

ся  научно-исследовательской  деятельностью  и 

сотрудничают с родственными факультетами ве-

дущих вузов Республики Казахстан и России. На-

учные исследования на традиционно ведутся по 

направлениям,  наиболее  актуальным  в  области 

педагогики, психологии, дизайна. Одной из при-

оритетных тем научного исследования является 

«Научно-методическое  сопровождение  образо-

вательного процесса средней общеобразователь-

ной  и  высшей  школы  Казахстана  в  аспекте  со-

ставляющих качества обучения и воспитания». 

223


қостау».

2008-2011  жылдар  арасында  педагогика  ғы-

лымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу-

ға 5 адам диссертация қорғады, ал 26 оқытушы 

магистр академиялық дәрежесін алып, 6 адам ма-

гистратурада білімдерін жалғастыруда. 

Соңғы  жылдары  саз-педагогика  фа-

культеті мен жұмыс берушілер арасында 

тығыз  ынтымақтастық  орнаған.  СПФ 

«Солтүстік Қазақстан облысының бала-

лар  құқығын  қорғау  жөніндегі  департа-

менті»  ММ-мен  өзара  ынтымақтастық 

жасау  бойынша  келісімшарт  жасады. 

Аталмыш  ынтымақтастық  шеңберінде 

жыл  сайын  «Осы  заманғы  білім  беру 

кеңістігінде  жеке  тұлғаны  әлеуметте-

н д і р у   ү р д і с і н   п с и х о л о г и я л ы қ -

педагогикалық  жағынан  қолдау»  тақы-

р ы б ы н д а   а й м а қ т ы қ     ғ ы л ы м и -

тәжірибелік конференция өткізіледі. 

Факультетте 5 студенттік ғылыми қо-

ғам, 2 филиал – «Дарын» мектеп-лицейі 

негізіндегі  БМБТӘ  кафедрасының  филиалы 

және  №  8  эстетикалық    тәрбие  беру  мектеп-

кешені  жанындағы  «Психология»  кафедрасы-

ның филиалы жемісті еңбек етіп келеді. 

Студенттер  мен  магистранттардың  ғылыми 

зерттеулері  міндеттерін  жүзеге  асыруға  жағдай 

жасайтын «Жастар және ғылым» атты факульте-

таралық студенттік ғылыми-тәжірибелік конфе-

ренция өткізу дәстүрге айналған.

Студенттердің  ғылыми-зерттеу  жұмыстары-

ның нәтижелілігін түрлі деңгейдегі байқауларда 

алынған грамоталар, дипломдар дәлелдейді. Мы-

салы, 2009 жылы СҒЗЖ Республикалық байқау-

ының  қорытындысы  бойынша  «Мектепке 

дейінгі оқыту мен тәрбие» мамандығының сту-

денті Орлова Т. (ғылыми жетекшісі – Крючкова 

Т.И.), «Педагогика және психология» маманды-

ғының  студенті  Мелещенко  Н.  (ғылыми  же-

текшісі – аға оқытушы Трошина Л.А.) 3-ші дәре-

желі дипломмен; «Педагогика және психология» 

мамандығының студенті Садакова А.С. (ғылыми 

С 2008 по 2011 годы  защитили диссертации на 

соискание  ученой  степени  кандидата  педагоги-

ческих наук 5 человек, получили академическую 

степень магистра 26 преподавателей, 6 человек 

продолжают обучение в магистратуре. 

Тесное  сотрудничество  в  течение  последних 

лет осуществляется между МПФ и работодате-

лями. За последние годы МПФ заключил дого-

вор о взаимном сотрудничестве с ГУ «Департа-

м е н т   п о   з а щ и т е   п р а в   д е т е й   С е в е р о -

Казахстанской  области».  В  рамках  данного  со-

трудничества  ежегодно  проводится  региональ-

ная научно-практическая конференция «Психо-

лого-педагогическое  сопровождение  процесса 

социализации личности в современном образо-

вательном пространстве».

На факультете  созданы и эффективно работа-

ют  5  студенческих  научных  общества,  2 

филиала: филиал  кафедры ТМНДО на ба-

зе    школы-лицея  «Дарын»  и  филиал  ка-

федры  «Психология»  при  школе  -  ком-

плексе  эстетического воспитания № 8.

Традицией  стало  проведение  межфа-

культетской  студенче ской  научно-

практической конференции «Молодежь и 

наука»,  которая  создает  благоприятные 

условия для реализации задач научных ис-

следований студентов и магистрантов. 

Р е з у л ь т а т и в н о с т ь   н а у ч н о -

исследовательской  деятельности  студен-

тов подтверждается полученными грамо-

тами, дипломами на конкурсах различно-

го  уровня.  Так,  по  итогам  Республикан-

ского конкурса НИРС в 2009 году дипломом 3-й 

степени  награждены  студенты  специальности 

«Дошкольное обучение и воспитание» Орлова Т. 

(научный руководитель ст. преподаватель Крюч-

ковой  Т.И.);  студентка  специальности  «Педаго-

гика и психология» Мелащенко Н. (научный руко-

водитель ст. преподаватель Трошина Л.А.). Дип-

лом II степени были награждены студенты спе-

циальности «Педагогика и психология» Садако-

СПФ студенттері  Студенты МПФ

СПФ студенттері  Студенты МПФ

224


жетекшісі  –  аға  оқытушы  Федяева  М.В.),  «Де-

фектология»  мамандығының  студенті  Жилкина 

Е.О. (ғылыми жетекшісі – аға оқытушы Курбато-

ва С.В.), «Мектепке дейінгі оқытудың педагоги-

касы және әдістемесі» мамандығының студенті 

Қасенова Г. (ғылыми жетекшісі – доцент Сады-

қова  Г.А.)  II  дәрежелі  дипломмен;  «Педагогика 

және психология» мамандығының студенті Мо-

лоткова Н.А. (ғылыми жетекшісі – аға оқытушы 

Лазаренко Д.В.) I дәрежелі дипломмен марапат-

талды.

  «Дизайн»  мамандығының  студенті  Бесенов М.  сәулет–құрылыс  және  дизайн  мамандықта-

рында  оқитын  студенттердің  дипломдық  жоба-

ларының халықаралық байқауына қатысып, дип-

ломмен марапатталды.

2010 жылы   республикалық СҒЗЖ дипломда-

рына келесі студенттер ие болды: Побегалова Т.Р 

– II дәрежелі диплом   (ғылыми жетекшісі – аға 

оқытушы Барановская О.М..), Жамболатова З. – 

«Сәулеттік  дизайн»  номинациясы  бойынша  III 

дәрежелі диплом   (ғылыми жетекшісі –   оқыту-

шы Аверина О.А.).

Әлеуметтік-тәрбие жұмысы факультетте уни-

верситеттің даму Стратегиясы мен Миссиясына 

сәйкес  жүзеге  асырылып,  келесі  бағыттар  бо-

йынша жүргізіледі: жалпы саяси және құқықтық 

мәдениет  қалыптастыру,  қоғамдық-саяси  бел-

сенділікті  дамыту,  азаматтық  қатысу  және 

көшбасшылық дағдыларды, отансүйгіштікке, ең-

бекке баулу  дәрежесін арттыру,  салауатты өмір 

салтын  қалыптастыру  шараларын  дұрыс  жолға 

қою,  жастар  саясатын  жүзеге  асыру  және  жас-

тардың  әлеуметтік,  саяси  құқықтары  мен  бос-

тандықтарын сақтау бағытындағы жұмыстар, та-

лантты және дарынды жастарды және олардың 

жемісті  жұмыстарын  қолдауға  жағдай  жасау, 

үздік студенттерді, соның ішінде оқу үздіктерін, 

қоғамдық  жұмыс  белсенділерін  ынталандыру 

жүйесін қалыптастыру және қолдау.

Факультетте  сәуір  айында  СПФ  апталығын 

өткізу дәстүрге айналған. Оның шеңберінде сту-

денттік  бастама  мен  шығармашылық  әлеуетті 

арттыруға мүмкіндік беретін, белсенді әрі сана-

лы  ойлайтын  студенттерді  анықтауға  көмект-

есетін Өзін өзі басқару күні өткізіледі.

Жыл сайын СПФ студенттері «Отбасылық тип-

тегі балалар ауылында» қайырымдылық акция-

сын өткізеді.

Факультетте  жастар  арасында  діни  экстре-

мизмнің алдын алу шараларын өткізуге назар ау-

дарылады.  Осы  мақсатта  тәлімгерлік  сағаттар, 

діни экстремизм, сепаратизм және лаңкестікпен 

күрес  жөніндегі  бөлім  мамандарымен,  Петро-

павл  қаласының  орталық  мешіті  өкілдерімен, 

«Қызылжар»  мешітінің  имамымен,    Петропав-

ловский   және Булаевский   Гурий епископымен 

кездесулер өткізіледі.

ва А.С. (научный руководитель старший препо-

даватель Федяева М.В.), студентка специальнос-

ти «Дефектология» Жилкина Е.О. (научный руко-

водитель  старший  преподаватель  Курбатова 

С.В.), специальности «Педагогика и методика на-

чального обучения» Касенова Г. (научный руко-

водитель доцент     Садыкова Г.А.). Дипломом I 

степени  награждена  студентка  специальности 

«Педагогика и психология» Молоткова Н.А., (на-

учный руководитель старший преподаватель Ла-

заренко Д.В.).

Бесенов М., студент специальности «Дизайн» 

награжден дипломом участника международно-

го смотра-конкурса дипломных проектов студен-

тов архитектурно-строительных и дизайнерских 

специальностей.

В 2010 году обладателями дипломов респуб-

ликанского НИРс стали: Побегалова Т.Р., диплом 

II степени (научный руководитель старший пре-

подаватель Барановская О.М.), Джамбулатова З. 

д и п л о м   I I I   с т е п е н и   в   н о м и н а ц и и  

«Архитектурный  дизайн»  (научный    руководи-

тель преподаватель  Аверина О.А.).

Социально-воспитательная  деятельность  на   

факультете реализуется в соответствии с Мисси-

ей и Стратегией развития университета и  прово-

дится по следующим направлениям: формирова-

ние общей политической и правовой культуры, 

развитие  общественно-политической  активнос-

ти,  повышение  уровня  гражданского  участия  и 

лидерских навыков, патриотического, трудового 

воспитания, активизация мер по формированию 

здорового  образа  жизни  воспитания,  целенап-

равленная работа по реализации молодежной по-

литики  и  соблюдению  социальных,  политичес-

ких прав и свобод молодежи, создание благопри-

ятных условий по поддержке и плодотворной дея-

тельности талантливой и одаренной молодежи, 

организация и поддержание системы поощрения 

лучших студентов: отличников учебы, активис-

тов общественной работы. 

На факультете стало традицией проведение в 

апреле   Недели МПФ, в рамках которой прово-

дится  День  самоуправления,  что  дает  возмож-

ность активизировать   студенческую инициати-

ву и творческий потенциал, способствует выяв-

лению активных и  креативномыслящих студен-

тов. 


Ежегодно студентами МПФ  проводится  бла-

готворительная  акция  в  «Детской  деревне    се-

мейного типа».

Большое  внимание  на  факультете  уделяется 

профилактике религиозного экстремизма среди 

молодежи.  С  этой  целью    проводятся  куратор-

ские часы, встречи со специалистами  отдела по 

борьбе с религиозным экстремизмом, сепаратиз-

мом  и  терроризмом,  с  представителями    цен-

тральной  мечети г. Петропавловска имамом  ме-

225


Факультет  мәдени  көпшілік  шараларға  бел-

сенді қатысады. Барлық студенттерге 5 жыл бо-

йы жүлделі орынға ие болып, 2011 жылы жоғары 

марапат – Бас жүлдеге ие болған «Соседи» КТК 

командасы жақсы белгілі. Студенттер «Универ-

ситет маржаны» байқауына қатысады. 2012 жы-

лы СҚМУ-да алғашқы рет «Қыз сыны» байқауы 

өткізіліп, онда 1 курс студенті Шәріпова Ботагөз 

2- ші орынға ие болды. 

Факультет  студенттері  жан  -  жақты  білім 

алып,  қалыптасқан  дәстүрлер  негізінде  тәрбие-

леніп,  білім беру  саласында қажетті  білікті  ма-

ман болып шығуда.

 Бүгінгі күні факультетте бес кафедра жұмыс 

істейді.

Педагогика кафедрасының тарихы өткен 

ғасырдың  40-шы  жылдарынан  басталады. 

Бұл жөнінде М.Қозыбаев атындағы СҚМУ 

мұражайында сақталған мұрағат құжаттары 

сыр шертеді. Кафедра атауы мен құрылымы 

әлденеше рет өзгертілді. 

Өз кезегімен, әр жылдары кафедраны А. 

С. Вьялицин, В. П. Матвейчев, И. П. Ширин, 

И. И. Шинкаренко, Я. И. Носков, А. В. Пахо-

мов, Л. В. Никитенкова,  М. Ы. Ысқақова, М. 

Т. Дзюба, В. А. Хрущев, Л. А. Трошина, Н. 

И. Пустовалова басқарды. 

Түлектер  И.Я.Гармс,  В.А.Вецнер, 

Т.Н.Шалагин,  И.П.Ширин,  Г.М.Кубраков 

(КСРО халық ұстазы), М.Т.Дзюба, Л.А. Тро-

шина, Т.Б. Михайлова сияқты кафедра арда-

герлерін ризалықпен еске алады.

Тәртіпсіз  балаларды  қайта  тәрбиелеу 

мәселесімен айналысқан педагог И.Я.Гармс Пет-

ропавл  қаласының  балаларды  түзету  мекемесі 

жанында ғылыми-зерттеу зертханасын ашқан бо-

латын. В.А. Вецнер «Пилигрим» атты халықтық 

студенттік  театрды  ұйымдастырушылардың 

бірі, оның алғашқы режиссер-қоюшысы әрі ак-

тері болған.   М.Т.Дзюба облыста түрлі жастағы 

оқушыларға  арналған  актив  мектептер  құруда, 

чети  «Кызылжар»  и  епископом    Петропавлов-

ским  и Булаевским  Гурием.

Наш факультет активно  участвуют в культур-

но-досуговых  мероприятиях. Всем студентам хо-

рошо  известна  студентам  команда  КВН  «Сосе-

ди», которая на протяжении 5 лет занимает при-

зовые  места,  а  в  2011  году  получила  вы-

сшую награду - Гран-при. Наши студентки 

принимают участие в конкурсе «Жемчужи-

на  университета».  Впервые  в  2012году  в 

СКГУ проводился конкурс «Қыз сыны», в 

котором студентка 1 курса Шарипова Бота-

гоз заняла 2 место. 

Музыкально-педагогический  факультет   

сегодня  –  интенсивно    развивающееся  со-

д р у ж е с т в о   п р о ф е с с о р с к о -

преподавательского  состава  и  студентов. 

Студенты факультета   получают разносто-

роннее образование, воспитываются  в духе    

добрых традиций, становясь  квалифициро-

ванными  специалистами,  востребованны-

ми в области образования.

В настоящее время на факультете работа-

ют пять кафедр.

Кафедра педагогики начинает свою историю с 

40-х годов прошлого века, о чем упоминается в 

архивных документах, хранимых в музее СКГУ 

им.  М.  Козыбаева.    За  всю  историю  своего  су-

ществования название кафедры и ее структура не-

однократно менялись.

В разное время кафедру возглавляли: А.С. Вья-

лицын, В.П. Матвейчев, И.П. Ширин, И.И. Шин-

каренко, Я.И. Носков, А.Д. Пахомов, Л.В. Ники-

тенкова, М.И. Искакова, М.Т. Дзюба, В.А. Хру-


Каталог: files -> facultets -> history
files -> Сборник текстов на казахском, русском, английском
files -> №4(76)/2014 Серия экономика
files -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
files -> Issn 2308-0590 Индекс 74661 редакциялық кеңес мағауин Мұхтар Қазақстанның халық жазушысы Ғарифолла Есім
files -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №4 /2012
history -> Қазақстан Республикасының Президенті
history -> Кср 20 жылдығына арналған республикалық ғы лыми конференцияға қатысты. Олар жоо бітіргеннен кейін факультетке оқытушы болып

жүктеу 400.91 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет