Управление музеем: разработка политики и практическое регулированиежүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет1/25
Дата01.02.2017
өлшемі5.01 Kb.
түріСборник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Астана қаласының Мəдениет басқармасы
«Атамекен» Қазақстан Картасы» этно-мемориалдық кешені МКҚК
МҰРАЖАЙДЫ БАСҚАРУ: САЯСАТТЫ ӨҢДЕУ
 МЕН ТƏЖІРИБЕЛІК РЕТТЕУ
 
ЮНЕСКО/МӨМ аумақтық тақырыптық  
тренингінің материалдары,
(01-04 қараша, 2012 ж.)
УПРАВЛЕНИЕ МУЗЕЕМ: РАЗРАБОТКА
 ПОЛИТИКИ И ПРАКТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Сборник материалов  Регионального тематического 
тренинга ЮНЕСКО/ИКОМ в Казахстане,
(01-04 ноября 2012 г.)
MANAGMENT OF  A MUSEUM: POLICY-MAKING 
AND PRACTICAL REGULATION
Proceedings of the Regional Thematic UNESCO/ICOM 
Training in Kazakhstan
(01-04 November, 2012)
Алматы 2013
Басылымда беріліп отырған мəліметтер мен материалдар   ЮНЕСКО мен МГЫҚ 
көзқарасын көрсетпейді. Ұсынылған ақпарат үшін жауапкершілік авторларға жүктеледі.
Сведения  и  материалы,  представленные  в  данной  публикации,  не  обязательно 
отражают  точки    зрения  ЮНЕСКО  и  МФГС.  За  представленную  информацию  несут 
ответственность авторы.
The authors are  responsible for the choice and the presentation of the facts contained in 
this  publication  and  for  the  opinions  expressed  therein,  which  are  not  necessarily  those  of 
UNESCO and IFESCCO

УДК 069
ББК 79.1
Редакциялық алқа:
 
 педагогика ғылымдарының докторы, «Атамекен» Қазақстан 
Мұңалбаева Ү.Д. 
Картасы» этно-мемориалдық кешені МКҚК директоры.
   Уткельбаева Ж.А.  «Атамекен» Қазақстан Картасы» этно-мемориалдық кешені 
МКҚК, ғылыми қызметкері.
М84  «Мұражайды  басқару:  саясатты  өңдеу  мен  тəжірибелік  реттеу»  атты 
ЮНЕСКО/МӨМ  аумақтық-тақырыптық  тренингінің  материалдары,  Астана 
қаласы, 01-04 қараша, 2012 ж., Алматы: «Publicite» ЖШС, 2013 ж. 254 бет. = Сборник 
материалов  регионального  тематического  тренинга  ЮНЕСКО/ИКОМ  в 
Казахстане  «Управление  музеем:  разработка  политики  и  практическое 
регулирование»,  г.Астана  01-04  ноября,  2012  г.  Алматы:  ТОО  «Publicite»,  2013  г. 
254стр.
ISBN 978-601-80233-8-5
Жинаққа  «Мұражайды  басқару:  саясатты  өңдеу  мен  тəжірибелік  реттеу»  атты 
ЮНЕСКО/МӨМ  аумақтық-тақырыптық  тренингі  мен  сараптамалық  кездесудің 
материалдары  еніп  отыр.  Кітапта  мұражай  қызметін  ғылыми  жобалаудың  өзекті 
мəселелері,  заманауи  мұражайдың  стратегиялық,  басқару  жобасы,  мұражайдың  оқу 
орындарымен өзара тəжірибе алмасуы, материалдық жəне рухани мəдениетті сақтаудағы 
мұражай  рөлі:  мəселелері  мен  келешегі,  инновациялық  технологияларды  енгізу,  т.б. 
мəселелері талқыланған. Кітап тарих, мəдениеттану, мұражайтану, өнертану салалары 
мамандарына, ғалымдарға жəне студенттерге арналған. 
В    сборник    вошли    материалы    Регионального-тематического    тренинга 
ЮНЕСКО/ИКОМ  «Управление  музеем:  разработка  политики  и  практическое 
регулирование».  В  данной  книге  указаны  основные  проблемы  научных  проектов, 
стратегические  и  управленческие  проекты  современного  музея,  обмен  опытом  между 
музеем и учебными заведениями. Также рассмотрены темы роли музея в деятельности по 
охране  материальных  и  нематериальных  ценностей:  поставленные  задачи  и  их 
реализация в будущем, введение инновационных технологий. Книга предназначена для 
студентов  и  научных  деятелей,  изучающих  историю,  культурологию,  музееведение  и 
искусствоведение.
   
 
 
 
 
 
 
 
 
УДК 069
   
 
 
 
 
 
 
 
 
ББК 79.1
ISBN 978-601-80233-8-5
© ЮНЕСКО, 2013
© «Атамекен» Қазақстан Картасы» этно-мемориалдық кешені МКҚК

КІРІСПЕ СӨЗ
ПРИВЕТСТВИЕ акима города Астаны Тасмагамбетова И.Н. участникам 
Регионального тематического тренинга ЮНЕСКО/ИКОМ для музейных 
специалистов государств-участников СНГ «Управление музеем: 
Разработка политики и практическое регулирование»
Құрметті Əріптестер!
Қадірменді қауым!
Қ
онақжай  қазақ  жеріне,  оның  елордасы    Астана  төріне  хош 
келдіңіздер!Қазақстан  бүгінде,  Орта  Азияда  ғана  емес,  əлемдік 
деңгейдегі  ірі  істердің  іргесін  қалап,  жоталы  жұмыстардың 
ұйытқысы болып келе жатқан мемлекетке айналды.  Еліміздің өркениет пен 
мəдениет  саласындағы  баянды  бастамалары  мен  ұсыныстары  қашанда 
жоғары бағаға, бірауызды қолдауға ие.  
Бұл  орайда,  еліміздің  ЮНЕСКО  жəне  ИСЕСКО  ұйымдары 
арасындағы да əріптестікке арқау болған игі істері аз емес. Мəдениет, білім 
мен ғылым, ақпарат пен байланыс салаларында көптеген жетістіктерге 
қол жеткіздік. Соның негізінде талай жаңа жоспарлар мен жобаларға жол 
ашылды.  Соңғы жылдар ішінде атқарылған шаруалар жемісті нəтижелерге 
толы болды. Соның тағы бір айқын дəлелі  бүгінгі тарихи-мəдени бағыттағы 
ең маңызды сала  мұражай ісіне арналған кең ауқымды бас қосу болып отыр.
Олай  болса,  бүгінгі  жиын  мемлекетаралық  өзара  мəдени  қарым-
қатынастардың дамуына жаңа леп, тың серпін береді деген сенімдемін.
ТАСМАҒАМБЕТОВ
ИМАНҒАЛИ НҰРҒАЛИҰЛЫ
Астана қаласының əкімі
3

БАЛАЕВА 
АИДА ГАЛЫМОВНА
Заместитель акима города Астаны
Уважаемы коллеги!
Дорогие друзья!
С
ердечно приветствую вас в нашем городе! Астана как столица 
Казахстана,  где  формируется  новый  центр  культурной 
идентичности  на  евразийском  пространстве    по  праву  стал 
местом  встречи  специалистов  музейного  дела  со  всех  стран-участниц 
Содружества Независимых Государств.
Руководством  страны,  а  также  Национальной  комиссией  Республики 
Казахстан  по  делам  ЮНЕСКО  и  ИСЕСКО  активно  поддерживаются 
действенные инициативы по обмену опытом работы в культурной сфере. В 
эпоху новейших технологий и научно-технического прогресса перед музеями 
и  музейными  объединениями  стоят  новые  задачи  в  деле  сохранения 
культурного наследия.
  Сегодня  в  мировой  практике  есть  понимание  актуальности  поиска 
новых форм деятельности для специалистов музейного дела.
Проведение  подобных  т ренингов  спо собствует  развитию 
межкультурного  диалога,  укреплению  сотрудничества  между  музеями  в 
целях  сохранения  их  культурного  колорита  и  разнообразия.  Повышение 
квалификации сотрудников музея  это именно тот фактор, который помогает 
совершенствованию  практики  сохранения,  защиты  объектов  культурного 
наследия.
Верю, что это мероприятие станет эффективной площадкой для обмена 
опытом  и  выработки  необходимых  подходов  к  да льнейшему 
совершенствованию музейного дела и межмузейного сотрудничества стран-
участниц  СНГ.  Желаю  всем  участникам  тренинга  приятного  делового 
общения  и  конструктивного  обмена  мнениями!  Пусть  всегда  процветает 
благородное дело, которому вы посвящаете столько сил и времени
4

Министрество культуры и информации 
Республики Казахстана
Уважаемые организаторы и участники
Форума музейных работников! 
Уважаемая музейная общественность!
О
т  имени  Министерства  культуры  и  информации  Республики 
Казахстан  сердечно  приветствуем  организаторов  и  участников 
Форума  музейных  работников,  организованного  в  рамках 
совместного  проекта  ЮНЕСКО  и  Межгосударственного  фонда 
гуманитарного  сотрудничества  (МГФС)  «Управление  музеем    XXI  век: 
Тематические  региональные  тренинги  ЮНЕСКО/ИКОМ  и  встречи 
экспертов  стран  СНГ  по  развитию  потенциала  в  сфере  музейного 
менеджмента».
Как  известно,  по  инициативе  Главы  нашего  государства  Н.А. 
Назарбаева город Астана в 2012 году объявлена культурной столицей стран  
участниц  СНГ.  Мероприятия,  проведенные  в  рамках  Года,  охватили 
практически  все  сферы  культуры,  включая  библиотечную,  театральную, 
концертную, кинематографическую деятельность.
Теперь  в  Астане  встретились  представители  ведущих  музеев 
Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Республики 
Молдова,  Российской  Федерации,  Таджикистана,  Узбекистана, 
Украины и т.д.
Надеемся, что эта встреча позволит значительно расширить диапазон 
культурного  сотрудничества  музейных  работников  стран  Содружества, 
подробно  обсудить  различные  аспекты  музейного  дела  на  современном 
этапе.
Пользуясь случаем, хотим пожелать всем доброго здоровья, успехов в 
труде и семейного благополучия!
5

АЛТАЕВ БАЗАРБАЙ ЕРКЕБАЕВИЧ
Начальник управления 
историко-культурного наследия
Комитета культуры Министерства культуры 
и информации РК
П
озвольте мне также приветствовать участников   тренинга музейных работни-
ков, организованного в рамках совместного проекта ЮНЕСКО и Межгосуда-
рственного фонда гуманитарного сотрудничества (МГФС) и выразить призна-
тельность организаторам этого проекта.
Сегодня,  Умитхан  Дауренбековна  подробно  говорила  о  роли  г.  Астаны    на 
евразийском континенте, где проходят различные встречи по политическим, экономи-
ческим  и  социально-культурным  вопросам  современности.  Позвольте  мне  также 
кратко  проинформировать  об  особо  значимых  мероприятиях  в  сфере  культуры, 
проведенных   нашим министерством в течении текущего 2012 года   в столице.   Это 
прежде всего, мероприятия, связанные с объявлением Астаны в 2012 году культурной 
столицей тюркского мира и стран Содружества.
  Торжественное  открытие  Года  состоялось  в  феврале  т.г.  во  Дворце  мира  и 
согласия,  в  котором  приняли  участие  руководство  ТЮРКСОЙ,    министры  культуры 
Турции, Азербайджана, Северного Кипра, заместитель Премьер-Министра Республи-
ки Башкортостан и другие официальные представители. 
В  рамках  открытия  Года  состоялся  торжественный  концерт  и  Международный 
фестиваль творческих коллективов тюркоязычных стран. Были проведены также такие 
международные мероприятия, как 5-биеналле скульпторов, встреча фотохудожников, 
проект «Арт-Дала» с участием представителей тюркоязычных стран. 
Проект  «Астана    культурная  столица  Содружества»,  способствовала  широкой 
популяризации нашей столицы  города Астаны, презентации культурного и творческо-
го  потенциала  страны,  созданию  диалоговой  площадки  для  обсуждения  актуальных 
проблем в сфере культурного сотрудничества.   В рамках данного проекта в столице 
прошел  Первый  в  Центральной  Азии  Международный  фестиваль  этнографических 
фильмов  «Самрук-Этно-Фест»  (18-22  мая),    для  участия  в  котором  было  заявлено 
свыше двухсот картин из 12 стран.  
Масштабным  мероприятием  Года  стал  Международный  форум  «Евразийская 
культура в новом мире», который прошел 15 июня т.г. во Дворце Мира и Согласия.  
В  программе  Форума  были  предусмотрены  выставка,  посвященная  развитию 
Құрметті əріптестер!
Уважаемые участники музейного тренинга!
6

культуры  и  искусства  Казахстана  «Культура  Казахстана:  вчера,  сегодня,  завтра», 
пленарное  заседание,  Гала-концерт  мастеров  искусств  стран  Содружества,  а  также 
широкая культурная программа для гостей по объектам культуры Астаны.   Всего на 
Форум  прибыло  более  700  делегатов,  среди  них  министры  культуры,  руководители 
Исполнительного Комитета СНГ, Межгосударственного Фонда гуманитарного сотруд-
ничества СНГ, представители ТЮРКСОЙ, ПРООН, ИСЕСКО (Исламская организация 
по  вопросам  образования,  науки  и  культуры),  творческая  интеллигенция  и  ведущие 
творческие коллективы стран Содружества.
16  июня  т.г.  в  Центральном  концертном  зале  «Казахстан»  прошел  Фестиваль 
народного танца, в котором были представлены лучшие образцы хореографического и 
музыкального искусства стран-участниц Содружества.
Под  эгидой  «Астана    культурная  столица  Содружества»  в  течение  года,  также, 
прошли    ряд  Международных  фестивалей,  Дельфийские  игры,  гастрольные  туры 
ведущих  театров  и  творческих  коллективов,  Форумы  библиотекарей,  семинары-
практикумы и другие мероприятия. Кроме того, по инициативе МФГС в Астане состоя-
лась торжественная   церемония вручения телевизионной премии ТЭФИ стран Содру-
жества. Так, что текущий Год был не только  насыщенным культурными мерприятиями, 
но и очень содержательным.
 Увжаемые коллеги! Развитие наших музеев зависит в немалой степени от между-
народного  сотрудничества  и  совместной  работы.  Необходимо,  чтобы  музеи  разных 
стран работали вместе, в духе творчества и инноваций.
Примером этого являются организованные в последнее время   в США выставки 
из фондов музеев Казахстана, персональные выставки художников нашей республики, 
которые позволили ближе ознакомить   американцев с богатым историко-культурным 
наследием Казахстана.   Это прежде всего богатейшие археологические и этнографи-
ческие коллекции, связанные с яркой культурой древних и средневековых кочевников, 
предков современных жителей Казахстана.  
Уникальные  и  неповторимые  ювелирные  изделия  и  коллекций  древности,   
обнаруженные в курганах Чиликты в Зайсанской котловине, клад золотых украшений, 
представляющих убранство парадного костюма сакского царя 8 века до н.э., найденные  
у поселка Жалаулы, уникальные золотые украшения из погребения усуньской жрицы в 
Каргалы  (2-1  вв.  до  н.э.,),  позволили  еще  раз  продемонстрировать  американскому 
посетителю разнообразие и богатство культуры номадов Казахстана. 
Эпохальным событием текущего года в культурной жизни Республики Казахстан 
стало открытие выставки «Жемчужины Франции». Следует отметить, что подобного 
уровня выставки в Казахстане раньше не организовывались. В течение двух месяцев в 
стенах  Госмузея  искусств  имени  А.  Кастеева  в  Алматы  были  выставлены  более  400 
единиц  уникальных  произведений    из  музеев  Лувра  и  Д'  Орсэ,  Центра  Помпиду, 
Французской  национальной  библиотеки,    Национальной  гобеленовой  мануфактур, 
мануфактур Бове и Савонри, государственного учреждения по замкам, Версальского 
дворца  и  многих  других  французских  музеев.  Организованная  в  рамках  развития 
культурных обменов между Францией и Казахстаном, выставка представляла плоды 
французского  художественного  таланта,  от  эпохи  Ренессанса  до  наших  дней.  Это 
грандиозное  мероприятие,  знаковое  для  французской  культуры,  исключительна  по 
своему содержанию, по представленным произведениям, по историческому охвату. 
Благодаря «Жемчужинам Франции» казахстанцы еще ближе познали эту уникаль-
ную страну. Посетители выставки увидели картины и услышали музыкальные произве-
дения  соответствующей  эпохи.  Этот  грандиозный  проект  поднял  музейный  статус 
нашего государства  на новый международный уровень. Отрадно, что данная выставка 
дала казахстанцам уникальную   возможность прикоснуться к подлинникам мирового 
искусства. Такие выставки духовно обогащают, они содержательны, давая пищу для 
«ума»и«сердца».  
Несколько слов о Новом музее, которая строится в Астане. Во исполнение поруче-
ния Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, данного на заседании Общес-
7

твенного совета   по реализации программы «Культурное наследие» от 13 июня 2008 
года  ведется работа по  созданию Казахского национального музея. Задача перед нами 
поставлена непростая.  Строящиеся Музей  должен     быть международного  уровня.
 Следует отметить, что документы ЮНЕСКО и ИКОМ по вопросам культурного 
разнообразия,  программа  «Культурное  наследие»  стали  основными  руководящими 
ориентирами в различных вопросах создания  музея, продумывания и формулирования 
его миссии и направлений деятельности.
 Материалы, обнаруженные в ходе осуществления археографических экспедиции 
в  Российскую  Федерацию,  КНР,  Монголию,  Кыргызстан,  Турцию,  Армению,   
Венгрию,  Францию  и  Швейцарию  (2004-2008  гг.),  являются  уникальными,  ранее 
неизвестными  казахстанской  исторической  науке  и  представляющими  особую 
ценность для изучения истории и культуры казахского народа. Конкретные результаты 
работы археографических экспедиций вошли в книги (26 томов), изданные в рамках 
данной  Программы  Институтом  востоковедения.  Они  создали  солидную  базу  для 
работы исследователей по реконструкции древней и средневековой истории и культуры 
казахского народа.
Благодаря  программе  «Культурное  наследие»,  стало  возможным  пополнение  и 
расширение казахстанской источниковедческой и информационно-исторической базы 
копиями  уникальных  артефактов  и  архивных  материалов  из  зарубежных  фондов, 
имеющих огромное значение для  Республики Казахстан.    Посредством экспозиции и 
выставок cтроящиеся Национальный музей призван представить  историю и культуру 
Казахстана  с  древнейших  времен  до  наших  дней,  стать  местом  встреч,  культурных 
форумов и образовательных программ в целях удовлетворения культурных запросов 
сограждан.
Согласно проекту общая площадь музея составляет 62 тыс. кв.м., в т.ч. экспозици-
онная площадь - 14 тыс. кв.м. Кроме экспозиционных залов предусмотрены помещения 
для  проведения  временных  выставок,  размещения  НИИ  истории,  реставрационных 
мастерских, лабораторий, фондохранилищ, библиотеки с читальным залом, кинолек-
ционного  зала,  интернет-кафе,  сувенирных  киосков  и  пр.      Учитывая  значительный 
объем экспозиционных площадей данного объекта, в здании планируется одновремен-
ное  размещение  экспозиции  несколько  музеев,  в  том  числе  Музея  истории,  Музея 
золота и драгоценных металлов, Музея искусств. 
  Рациональное  зонирование  сегментов  музейного  пространства  (экспозицион-
ных, фондовых, административных, производственно-технических, научных),  как мы 
надеемся, позволит создать функционально эффективную  структуру  музея
8

УТЕГЕНОВА АСЕЛЬ ЕРКЕНОВНА
Главный секретарь национальной комиссии
по делам ЮНЕСКО в Республике Казахстан
О
т имени Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и 
ИСЕСКО разрешите поприветствовать Вас на открытии регионального темати-
ческого  тренинга  «Управление  музеем:  Политика  управления  и  практическое 
регулирование».
Прежде всего, позвольте поблаго-дарить Этно-мемориальный комплекс Карта 
Казахстана  «Атамекен»,  Кластерное  бюро  ЮНЕСКО  в  г.Алматы,  представит-
ельства   ЮНЕСКО в Москве и в Ташкенте за инициативу организации  данного 
мероприятия.
В современном мире, в эпоху глобализации, особую актуальность приобретает 
вопрос  сохранения  культурного  разнообразия,  чему  свидетельствует  целый  ряд 
инициатив со стороны ООН и, в частности, ЮНЕСКО. В этом контексте чрезвы-
чайна  важна  роль  музеев  в  процессе  сохранения,  интерпретации  и  презентации 
культурного наследия. На сегодняшний день, в Казахстане, как и во многих других 
странах региона Центральной Азии и СНГ, данное направление является одним из 
первостепенных  государственных  приоритетов.  Отрадно,  что  сегодня  среди  нас 
присутствует руководство музеев Центральной Азии и СНГ, что также является свидет-
ельством заинтересованности сторон в дальнейшем сотрудничестве в деле сохранения 
культурного наследия наших стран.
Традиционно, такого рода тренинги посвящены новым методикам консерва-
ции  и  музеефикации  экспонатов,  что  является  неотъемлемой  частью  работы 
каждого музея. Однако нынешний тренинг ориентирован на проблемы менеджмен-
та музеев, что, на мой взгляд, является актуальным не только для Казахстана, но для 
всего региона. 
С появлением цифровых технологий и других новейших способов хранения 
информации, музеи по всему миру все чаще вовлекаются в процесс использования 
современных  методик  сохранения  наследия.  Поэтому  все  большую  значимость 
приобретает социальный аспект работы музеев, а именно их управление. Изучение 
новых  методик  управления  музеями,  создание  партнерских  связей  с  музеями 
страны и за ее пределами приобретает ключевое значение для успешного функцио-
нирования современного музея эпохи глобализации.
Уважаемые участники тренинга,
Дамы и господа,
9

Дамы и господа,
Как  Вам  известно,  в  2008  году  ЮНЕСКО  совместно  с  Межгосударственным 
фондом гуманитарного сотрудничества (МФГС) запустила проект «Управление музеем 
XXI век». Роль прошедших и предстоящих в рамках проекта региональных тематических 
тренингов  и  экспертных  встреч,  в  том  числе  сегодняшнего  мероприятия,  невозможно 
переоценить.  В  рамках  данного  проекта  затрагиваются  такие  важные  темы,  как  роль 
музеев в современном обществе и перспективы развития музейного дела в XXI веке.
Как я уже отмечала ранее, сегодня роль музеев выходит далеко за пределы охраны и 
использования историко-культурного наследия через изучение, реставрацию и музеефи-
кацию объектов. Музей в XXI веке - это многофункциональный культурный и научный 
комплекс, выполняющий роль социокультурного центра, который формирует обществен-
ное  сознание.  Все  большее  внимание  со  стороны  международных  организаций  и,  в 
частности ЮНЕСКО, уделяется роли гражданского общества и его активному вовлече-
нию  в  различные  процессы,  в  том  числе  сохранение  и  популяризацию  культурного 
наследия той или иной страны. Музеи, являющиеся хранителями культурного наследия и 
социальной памяти, непосредственно взаимодействуют с обществом. Будучи социаль-
ными  институтами  общества,  музеи  выполняют  связующую  роль  между  людьми  и 
историей  их  предков,  возрождая  духовность  и  патриотизм.  Музей  также  служит 
средством межкультурной коммуникации.
В этой связи важно, чтобы в ходе нынешнего тренинга, участники смогли обсудить 
вопросы  управления  музеями  не  только  в  разрезе  сотрудничества  с  региональными  и 
международными  партнерами,  но  и  в  плане  расширения  возможностей  вовлечения 
гражданского общества в деятельность современных музеев. 
Прошедший в Ереване тренинг был посвящен теме «Превентивная консервация как 
основной фактор сохранения музейных коллекций: рукописные фонды», в ходе которого 
участники  смогли  ознакомиться  с  современными  методами  консервации  объектов. 
Нынешний тренинг ориентирован на проблемы рационального и качественного управле-
ния  музеями,  в  то  время  как  в  ходе  предстоящего  в  г.Кишинев  (Республика  Молдова) 
тренинга  участниками  планируется  обсуждение  темы  «Место  и  роль  музеев-
заповедников  в  системе  сохранения  и  использования  культурного  наследия».  Таким 
образом, серия тренингов ЮНЕСКО/МФСГ дает возможность музейным специалистам 
региона обсудить актуальные вопросы перспектив развития музейного дела в современ-
ном обществе.
Принимая во внимание широкий спектр затрагиваемых вопросов и заинтересован-
ность сторон-участниц данной серии, уже сегодня можно заявить о своевременности и 
результативности данной инициативы.
Уважаемые участники,
 В завершении своего выступления хочу выразить надежду, что данный тренинг 
наряду с другими тренингами серии, проводимыми ЮНЕСКО/ИКОМ, заложат прочный 
фундамент для дальнейшего сотрудничества между музеями Центральной Азии и СНГ.
Всем участникам мероприятия желаю плодотворной работы и приятного пребыва-
ния в столице Казахстана − в г.Астана.
Благодарю за внимание.

Каталог: images
images -> Меншік иесі: Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
images -> Қыр гүліндей құлпырған Қызғалдақ балы
images -> Преподавание в школе, колледже и вуз-е
images -> МЕҢдаяқова қуанышкҥл (15. 05. 1942)
images -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады Қош келдің, әз-Наурыз! Арулардың жанданған бірлестігі
images -> Ақтөбе облысы, Қобда ауданы, Абылқайырхан көшесі, 16 Қобда аудандық орталықтандырылған
images -> Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы мәуліт мүБӘрак алматы, 2015
images -> "Серке"/Петербургте/, "Қазақ газеті"/Троицк/, "Қазақстан"/Орда, Орал/, "Айқап" журналы/Троицк
images -> Мейірім мейраМы Құрбан айт мүбәрак болсын!
images -> Меншік иесі: Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет