Уакыт өткен сайын аталары мыз сыйлаған Женістің маңызыжүктеу 36.66 Kb.
Pdf просмотр
Дата09.09.2017
өлшемі36.66 Kb.

Уакыт өткен сайын аталары-

мыз сыйлаған Женістің маңызы 

артып келеді. Олардың көрсет-

кен ерліктері бүгінгі  ұрпакқа 

өнеге. Отансүйгіштік  қасиет 

әркезде де  қастерлеуге тұратын 

касиеттердің бірі. Осы ұғым біздің 

үлкен  құндылығымыз болуы ке-

рек деп ойлаймын. Улкен кауіп 

пен  қатер,  қайғы мен  қасірет 

төнген сол бір ауыр уакытта біздің 

халкымыз сыннан сүрінбей өтті. 

Оттан да ыстык Отан үшін от 

кешкен майдангерлер өшпес 

ұрыс даласында Белоруссия май-

данының 134 дивизияның  құпия 

бөлімінде болған ол Монғолия, 

Корея, Литваны жаудан азат ету-

ге  қатысады. Ал, 1944-45 жыл-

дары Жапония жерін неміс фа-

шист басқыншыларынан азат ету 

ұрыстарына катысып. майданда 

ерекше әскери байланысшы  қыз-

метін аткарды. 

-Құмырсқадай  құжынаған 

жаудың жанды күшіне әлсін-әлсін 

соққы беріп, әрбір кала үшін 

жанкешті шайкас жүріп жатгы. 

ерлік көрсетгі. Бұл тарихқа ал-

тын әріптермен жазылды.Ел ба-

сына күн туған сол бір сұрапыл 

отты жылдарда кеудесін оқка то-

сып, ерліктің үлгісін көрсеткен 

жерлес жауынтерлеріміздін ара-

сында Мұқажан Ақажановтың 

есімін ерекше атауға болады. 

Бүгінде тоқсанның тоғызына 

аяқбасқан Мақажан ақсакалмен 

Соғыста жүрген кезде адам ба-

ласы ажалдан  қорықпайды екен,-

дейді ардагср. Біздің бөлімнің 

міндеті күн демей, түн демей тіл 

әкелу болатын. Бірак бұл бізге 

оңайға түспеді. Біздерді байқап 

қалған неміс жауынгерлері талай 

рет оқ жаудырып, аман-есен 

бөлімге жетіп отырдық. Және де 

бірімізді  құшақтап сүйе беріппіз, 

секіре беріппіз,-деп майдандас 

достарын еске түсіріп. 

Жеңіс күнін Украина жерін-

де карсы алған Мұқажан ата 2007 

жылы Астанаға Жеңіс парады-

на арнайы шакырылды «Украи-

наны азат егкені үшін» медалі-

мен наградталса, Германия неміс 

баскыншыларымен күрестегі 

ерлігі үшін де арнаулы медаль-

дарды кеудесіне тақты. 

Соғыс біткеннен кейін май-

дангер бір жыл майдан даласын 

қалпына келтіруге атсалыеты. 8 

жыл 6 ай соғыста саз кешкен 

майдангер ата 1946 жылы мамыр 

айында аман-есен  қайта орала-

ды. Алла сақтап, соғыстан жа-

рақат алмай аман-сау келген. 

Бейбіт заманда ауылының 

коркеюіне атсалысып, аудандык 

райпотребсоюзда шаруашылық 

меңгерушісі болып көп жыл адал 

да абыройлы  қызмет етсе, кейі-

нде аудандық ауруханада, ком-

муналдық шаруашылық мекеме-

сінде талмай еңбек етіп,  қолы-

нан келген көмегін көрсете білді. 

Адал да шыншыл, тура мінезді, 

өтірікті, жалғандыкты жаны 

сүймейтін ардагер аға ел-жұрты-

нын алдында таза енбек етті. 1947 

жылы Әукен апаны кездестіріп, 

екеуі щанырақ көтереді. Бақыт, 

Гүлнар атты балаларын тәрбие-

леп, білім беріп,  құтты орнына 

қондырып, олардан 4 немере, 3 

шөбере сүйіп отырған ақсақал 

саялы бәйтерек іспеттес. Неме-

релері Айсұлу, Бекболат, Әлия, 

Әселдер майдан жолдарындағы 

ӘДІЛДІКТІ БАТЫРЛЫҚТЫ ТУ ЕТКЕН АРДАГЕР 


9-мамыр мерекесі тойы 

қарсаңында 6арып әңгіме-

лескен едік. 1915 жылы Актөбе 

ауылында дүниеге келген Мұқан 

оқуды шала аяктаса да ерте жас-

тан енбекке араласып, ашаршы-

лықтын ауыр кезенін басынан 

өткере жүріп, өзі  құрбылас бала-

лар секілді ол да ерте есейеді. 

Сол тұста көргсн  қиындыктар 

бала Мұкажанды төзімділікке 

тәрбиелеп кана  қоймай, басқа 

түскен ауыртпалыктарды жеңе 

білу касиеттерін де бойына сіңіре 

береді. Әкесі Ақажан Нұрпейі-

сов діндар адам еді.  Қарапайым-

дытлықты, әділдікті, имандылық-

ты, шыншылдықты бойтұмарын-

дай кадірлейтін Акажан аксақал 

баласына да осы тәрбиені сініре 

білді. Содан да болар Мұқаң 

қашанда әділдікті, батырлықты ту 

етіп ержетті. 1939 жылы  қараша 

айында ауылдас жігіттермен бірге 

әке батасын алып, әскер  қата-

рына алынады. Міне, әскери 

міндетін орындап жүрген кезінде 

Ұлы Отан соғысының басталға-

нын хабарлайды, Тағдырдың жа-

зуымен  қаршадайшнансоғысқа 

аттанған ол кезінде өзі секілді 

барлык майдангердің көкейінде 

тек бір ғана мақсат «Ол-Отанын-

ды жаудан корғау және тек кана 

женіс» болған еді деп еске ала-

ды. Ел басына күн туған сұра-

пыл кезең сол жерден майданға 

аттанып, жауынгерлерді іріктеу 

кезінде ерекше бөлімге алына-

ды.  Қиын кыстау кезенде жау-

ынгерлермен бірге  ұрыс даласын-

да жаумеи шайкасқан ардагер 

Украина майданында шайқаска 

кірген. Жан беріп, жан алыскан 

барған жерімізде  ұрыс кезінде 

қаза болған совет жауынгер-

лерінін мәйітін жерлеп жаралан-

ғандарын әскери госпитальдарға 

жіберіп жаттық. Бізбен бірге мед-

санитар  қыздар да жүрді, Арба 

үстіне кеудесінде жаны бар жау-

ынгерлерді тиеп жеткізуге асы-

ғатынбыз. Үсті басымыз қан жоса 

болса да аялдауға бір минөттің 

өзі  қымбат еді. Дереу бөлімде 

киімімізді шала ауыстырып, май-

дан даласына аттанып жататын-

быз. Немістер талай кеудесінде 

жаны бар жауынгерлерімізді 

өлілермен тірідей жерге көмген-

дерін де көзіміз көрді.  Қандай 

өкінішті дейсің. Талай қиыншы-

лықтарды бастан өткердік. Жау 

о ғ ы н ы ң  а с т ы н д а 

қ а л ғ а н 

күндеріміз де аз болмады.  Қаң-

шама жауынгерлерімізден көз 

алдымызда айырылып жаттык. 

Бәрі де өкінішті еді.  Қолдан ке-

лер  қайран жоқ. Өз  қолымызбен 

жерлеп жаттық. Сол майдан да-

ласындағы ауыр күндер көз ал-

дына келгең сайын жанарына 

жас іркіліп, тамағына өксік тіре-

леді. Жауынгерлердің жараланып 

қиналғандары әсте  ұмытылар ма. 

Қыршын кеткендердін жандары 

жәннатта болсын. Сондай киын 

күндерде ажалдан каймыкпай, 

Отан ушін оққа  ұшкандар кан-

шама?! Біз оларға әрдайым бас 

иеміз, ерлік істерін  ұрпақка үлгі 

етіп келеміз,-деп Мұқаң ақсақал 

көзіне жас алып, үнсіз калды. 

Одан әрі сөзін жалғаған аксакал 

«1945 жылы «Біз жеңдік!!» деген 

хабарды естіген сол сәттегі 

қуанышымызды сөзбен айтып 

жеткізу киын.Төбеміз көкке 

жеткендей,  қуанғанымыздан бір-

естеліктерін тындап, аталарының 

ерлік істерін әркез мақтан тұта-ды, 

Бұл күндері Мұқажан ата ба-

лаларының ортасында  қадірлі 

қарттық күйін кешуде. Кеудесін-

дегі ордеңдер мен медальдар ар-

дагердің жүріп өткен жолдары-

ның бедерлі белгісіндей. Ол кісі 

сәлем бере келген үлкен-кішіге 

жаксы батасын беріп отырады. 

Мұқажан атаны ауылдастары 

алдыңғы буын зиялы  қауымы 

жақсы біледі деп айтуға болады. 

Өйткені бұл кісі кешегі күнге 

дейін өткеннің өнегесін шежіре 

етіп  т а р а т ы п ,  т а ғ ы л ы м д ы к -

тәлімдік әнгімелерімен айналасы-

на шуақ шашып келген жан. 

Бұлай болатын да жөні бар. Ол 

талай киыншылықтарды бастан 

өткерген, өз заманының өткелек-

терінен мойымай өткен рухы биік 

жан деуге әсте болады. 

Міне,  Ұлы Отан соғысының 

Жеңісіне 68 жыл толып отыр. 

Өткен күнде белгі жоқ,-дейді 

кейбіреулер. Неге белгі болмасын. 

Сол бір сұрапыл күндердін әрбір 

сәті мен сағаты Мұқан атаның 

көңілінде сайрап тұрған.

 Шынын-

да да,  Ұлы Женісті жақындатуға 

капы мен терін бірдей төккен 

майдангерлердің зор еңбегін  ұмы-

туға әсте бола ма? Оларға кашан-

да бас ию әр  ұрпақгың карызы 

болмак.  Ұлтының, халқының 

мақтанышы болған майдангер 

Мұқажан атаға зор денсаулық 

тілеп, бала-шағаңыздың ортасын-

да алаңсыз ғүмыр кешіңіз деген 

ақ тілегімізді білдіреміз. Салтанат ЖОСАЛБАЙ. 

Шет шұғыласы.- 2013.- 9 мамыр (№19).- 5 б 
жүктеу 36.66 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет