Тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 24 қазандағы №1353 Қаулысы «Электр энергетикасы туралы»жүктеу 5.14 Kb.
Pdf просмотр
бет13/13
Дата22.04.2017
өлшемі5.14 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Нарядтың беткі жағы 
  
7.  «Бӛлімше»  деген  жазу  жолында  кәсіпорынның  жұмыс  жүргізгелі  жатқан 
құрылымдық бӛлімшесі кӛрсетіледі. 
8.  Жұмыс  басшысы  тағайындалмаса,  «Жұмыс  басшысы»  деген  жазу  жолында 
«Тағайындалмайды» деп жазу керек. 
9. «Рұқсат берушіге» деген жазу жолында жұмысқа рұқсаттама берген жедел жӛндеу 
жұмыскерінің  немесе  жӛндеу  жұмыскерлері  ішінен  жұмыс  жүргізушінің  аты-жӛні 
жазылады.  Рұқсат  беруші  ретінде  кезекші  жүретін  электр  қондырғылары  үшін  жазу 
жолында аты-жӛні кӛрсетілмей, «Кезекшіге» деп жазылады. 
10.  «Бригада  мүшелерімен»  деген  жазу  жолдарында  бригада  мүшелерін  жеке-жеке 
атағаннан  ӛзге,  бригада  мүшелерінің  қайсысы  жүргізуші,  кран  жүргізушісі,  матаушы 
екені,  сонымен  бірге  оның  жұмыс  істейтін  механизмінің  типі  кӛрсетіледі.  Мысалы: 
«Бекмұратов Н.З., II топ, ТВ-26 телемұнарасының жүргізушісі». 
11.  «Жұмыс  санаты»  деген  жазу  жолында  терминдер  мен  олардың  анықтамаларына 
сәйкес жұмыстар санатының толық атауы кӛрсетіледі. 
12. 
«Тапсырылады» 
деген 
жазу 
жолдарында: 
электр 
қондырғысының, 
қосылымдардың,  әуе  желісі  учаскесінің,  тіректердің  нӛмірлері,  аралықтар,  тізбек,  ӘЖ 
фазасы, жұмыс мазмұны кӛрсетіледі. 
13. 1-кестеде кӛрсетіледі: 
1-бағанда  -  коммутация  аппараттарымен  іс-қимыл  жүргізуді  және  жерлендіруді 
орнатуды қажет ететін электр қондырғыларының атауы
2-бағанда  -  коммутация  аппараттары  ажыратылу  жүргізілетін  және  жерлендіру 
орнатылатын орындар. 
2-ші бағанды толтыру кезінде келесі қағидалар сақталынуға тиіс: 
станциялар  мен  қосалқы  станциялардың  электр  қондырғылары  үшін  кӛзге  кӛрінетін 
үзікті  қамтамасыз  ету  мақсатында  токтан  ажыратылатын  коммутация  аппараттарының 
атаулары  (белгілері),  сонымен  бірге  жерге  тұйықтау  құралдарын  орнататын  орындар 
керсетіледі; 
оларға  қызмет  кӛрсетпейтін  персонал  ажыратылатын  АЖ  және  КЖ  үшін,  электр 
қондырғысының  атауына  сәйкес  келетін  жазу  жолында,  1-бағанда,  ТҚ  да  және  жұмыс 
орнында  оны  жерлендіру  қажеттілігі  туралы  нұсқаулығымен  желінің  атауы  (белгісі) 
жазылады. 
жедел  жӛндеу  персоналы  ажырататын  АЖ  және  КЖ  үшін,  кӛзге  кӛрінетін  үзікті 
қамтамасыз  ету  мақсатында  ажыратылатын,  ТҚ-да  және  АЖ-ның  ӛзіндегі  коммутация 
аппараттарының  атауы  (белгісі)  кӛрсетіледі,  сондай-ақ  жерлендіру  орнататын  орындар 
(ТҚ-да және жұмыс орнында); 
оған қызмет кӛрсетпейтін ажырататын персонал да, жедел жӛндеу персоналы да АЖ 
және  КЖ  үшін,  жазулар  олардың  әрқайсысы  үшін  жоғарыдағы  қағидаларға  сәйкес 
жазылады. 

Жұмыс  орнын  әзірлеуді  талап  етпейтін  жұмыстар  кезінде  1-кестенің  бағандарында 
«Талап етілмейді» деген жазу жазылады. 
14. «Жеке нұсқаулар» деген жолдарда жазылады: 
жұмыскерлердің  қауіпсіздігін  қамтамасыз  ететін  қосымша  шаралар  (қосымша  жерге 
тұйықтауды  мен  қоршаулар  орнату,  ауаны  қауіпті  газдың  бар-жоқтығына  тексеру,  ӛрт 
қауіпсіздігінің  шаралары  және  т.б.),  сондай-ақ  осы  шараларды  бригаданың  ӛзінің 
орындауына рұқсат; 
нарядты бақылаушыға ресімдеген кезде - бригаданы басқаратын қызметкер; 
жетекшіге  немесе  жұмыс  орындаушыға  (бақылаушыға)  бригаданы  басқа  жұмыс 
орнына кӛшіру үшін берілетін рұқсат; 
электр қондырғыны немесе оның бӛлігін кезекшінің ӛкімісіз қосу рұқсаты; 
жерге тұйықтауды уақытыша алуға рұқсат; орындалатын жұмысқа байланысты басқа 
да жазулар. 
15. 2-кесте жұмысқа алғаш рет рұқсаттама алғанда толтырылады. 
1-бағанда  рұқсат  берушіге  осы  рұқсатты  берген  тұлғаның  тегі  және  лауазымы 
кӛрсетіледі.  Рұқсат  беру  кезінде  1-бағанда  рұқсат  берген  тұлға  тікелей  ӛзі  лауазымын 
кӛрсетіп, қол қояды. 
  
  
Нарядтың келесі жағы 
  
16. 
Электр 
станцияларындағы 
және 
қосалқы 
станциялардағы 
электр 
қондырғыларында  жұмыс  жүргізген  кезде  «Жұмыс  орындары  әзірленді.  Кернеу  беріліп 
тұр» деген жазу жолдарында рұқсат беруші жӛнделініп жатқан қосылымның ток ӛткізгіш 
бӛліктері, сонымен қатар, жұмыс орнына жақын кӛршілес қосылымдардың кернеу беріліп 
тұрған ток ӛткізгіш бӛліктерін кӛрсетуі керек. 
Әуе  және  кәбіл  желідегі  жұмыстар  кезінде  бұл  жазу  жолдарында  жӛнделіп  жатқан 
желінің  күзет  аймағындағы  қиып  ӛтетін  және  жақындасатын  басқа  әуе  және  кәбіл 
желілері кӛрсетіледі. 
Қажет болса, рұқсат беруші ӛзге де ток ӛткізгіш бӛліктерді кӛрсетіп жазады. 
Рұқсат беруші мен жұмыстарға жауапты басшы (жұмыс жүргізуші немесе бақылаушы, 
егер  басшы  тағайындалмаса)  жұмыс  орнын  қабылдағаннан  кейін  және  алғаш  рет 
рұқсаттама берілгенде ғана «Жұмыс орындары әзірленді. Кернеу беріліп тұр» деген жазу 
жолдарының астына қол қояды. 
17.  3-ші  кестеде  Күн  сайын  жұмысқа  берілетін  рұқсаттама,  жұмыстың  аяқталуы, 
сонымен бірге, бригаданың басқа жұмыс орнына ауыстырылғаны жазылады. 
Егер  жұмыстардың  басшысы  (жүргізуші)  рұқсат  берушінің  міндеттерін  қоса 
атқаратын болса, онда ол рұқсаттама беру кезінде 3-ші және 4-ші бағандарда қол қояды. 
18.  Бригада  құрамындағы  ӛзгерістер  4-ші  кестеде  кӛрсетіледі  және  кестенің  4-ші 
бағанында  наряд  берушінің  қолымен  куәландырылады.  Бригада  құрамының  ӛзгеруіне 
телефон,  радио  немесе  шабарман  арқылы  рұқсат  бергенде,  жұмыстардың  басшысы 
(жүргізуші) 4-ші бағанда рұқсат берген тұлғаның аты-жӛнін жазып, қол қояды. 
Бригадаға  автомобиль  жүргізушісін  немесе  механизм  және  кран  жүргізушісін 
енгізгенде немесе шығарғанда, оларға бекітіліп берілген автомобильдің, механизмнің түрі 
кӛрсетіледі. 
19. Егер бригада жерлендіру құралдарын орнатпаса, онда мәтіннен 
«бригаданың орнатқан жерлендіру құралдары алынды» деген сӛздер 
сызылып тасталуға тиіс. Наряд бланкісінің қалған жазу жолдары олардың атауларына 
және жолма-жол мәтінге сәйкес толтырылады. Пайдаланылмаған жазу жолдарында сызық 
салынады. 
  
Тұтынушылардың электр 

қондырғыларын пайдалану 
кезіндегі қауіпсіздік 
техникасы 
қағидаларына
 
3-қосымша 
  
  
Нарядтар және өкімдер бойынша орындалатын жұмыстардың тәртібі мен есебі 
  
Жергілікті  жедел  персонал  бар  электр  қондырғыларында  нарядтар  және  ӛкімдер 
бойынша  орындалатын  жұмыстар  (үй  кезекшілігінен  басқа)  сол  мақсатқа  арналған 
жұмыстардың  есебін  жүргізу  журналында  тӛменде  ұсынылып  отырған  үлгіде  есепке 
алынуға тиіс. 
Журналдың  тиісті  бағандарында  жедел  журналда  ғана  жазылатын,  жедел  жұмыс 
атқаратын персоналдың бакылауымен орындалатын жұмыстардан басқа: жұмысқа алғаш 
рет  наряд  бойынша  берілетін  рұқсаттама,  ол  жұмыстың  толық  аяқталуы,  жұмысқа  ӛкім 
бойынша берілетін рұқсаттама және оның аяқталуы есепке алынады. 
Сондай-ақ  жұмысқа  наряд  бойынша  алғаш  рет  берілетін  және  күн  сайынғы 
рұқсаттамалар  жедел  журналға  жазылады,  ондай  кезде  тек  қана  нарядтың  нӛмірі  және 
жұмыс орны кӛрсетіледі. 
Нарядтар  мен  ӛкімдер  бойынша  жұмыстарды  есепке  алу  журналын  жергілікті  жедел 
жұмыс  атқаратын персонал жүргізеді. Журнал нӛмірленуге, оған бау  тағылуға және мӛр 
жапсырылуға тиіс. Оның соңғы жазудан кейін сақталу мерзімі - 6 ай. 
Электр  қондырғыларында  жергілікті  жедел  персоналсыз  және  үй  кезекшілігімен 
жұмыстардың  есеп  журналы  жүргізілмейді,  нарядтар  мен  ӛкімдер  бойынша  жұмыстар 
жедел журналда есепке алынады. 
  
Ӛкімнің 
нӛмірі 
Наряд 
нӛмірі 
Жұмыстың 
орны және 
атауы 
Жұмыс 
жүргізуші 
немесе 
бақылаушы 
(тегі, аты-
жӛні, тобы) 
Ӛкім 
бойынша 
жұмыс 
істейтін 
бригада 
мүшелері 
(Т.А.Ә., 
тобы) 
Наряд 
және 
ӛкім 
берген 
тұлға 
(Т.А.Ә., 
тобы) 
Жұмысқа 
кірісті 
(күні, 
уақыты) 
Жұмыс 
аяқталды 
(күні, 
уақыты) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Ескертпелер: 
1.  Ӛкім  бойынша  орындалатын  жұмыстардың  саны  кӛп  болғанда,  оларды  реттік 
нӛмірлері бойынша жазу ай сайын жаңадан басталуға тиіс. 
2. Наряд бойынша жұмыс жүргізген кезде 2, 3, 7, 8-бағандар ғана толтырылады. 
Жергілікті  жағдайларға  байланысты  журналдың  ұсынылып  отырған  үлгісін 
толықтыруға немесе түрін ӛзгертуге рұқсат беріледі. 
  
Тұтынушылардың электр 
қондырғыларын пайдалану 
кезіндегі қауіпсіздік 
техникасы 
қағидаларына
 
4-қосымша 
  

  
Электр қондырғыларында жұмыс істеудің нормалары мен қағидаларын білуін 
тексеру туралы 
куәлік 
  
1.  Электр  қондырғыларында  жұмыс  істеудің  нормалары  мен  қағидаларын  білуін 
тексеру  туралы  куәлік  оны  кӛрсетуші  тұлғаның  аталған  лауазым  (кәсіп)  бойынша  ӛз 
бетінше жұмыс істеу құқын куәландырады. 
2.  Куәлік  қызметкерге  оны  жұмысқа  қабылдау  кезінде  беріледі  және  электр 
қондырғыларында  жұмыс  істеудің  нормалары  мен  қағидалары  бойынша  білімін  тексеру 
нәтижелері жӛнінде тиісті жазулар жазылғаннан кейін ғана жарамды болып табылады. 
3.  Куәліктің  екінші  бетінде  электр  қондырғыларын  құру,  электр  қондырғыларын 
техникалық пайдалану қағидаларын, осы Қағидаларды және ӛрт қауіпсіздігі қағидаларын 
білуі бойынша жалпы бағасы қойылады. 
4.  Үшінші  бет  лауазымдық  міндеттері  және  ӛндірістік  қызметінің  сипаты  бойынша 
ӛндірістік  қауіпсіздік  қағидалары  және  басқа  арнайы  қағидалар  бойынша  аттестат  талап 
етілетін тұлғаларға арналып толтырылады. 
5.  Тӛртінші  бет  арнайы  жұмыстарды  (жоғарыға  шығып  орындайтын  жұмыстар  және 
сынақтар жүргізу және т.б.) орындауға рұқсаттама берілген персонал үшін толтырылады. 
6.  Қызметкер  ӛзінің  қызметтік  міндеттерін  орындаған  уақытта  ӛзімен  бірге  куәлігін 
ұдайы алып жүруге және оны бақылаушы қызметкердің талабы бойынша керсетуге тиіс. 
7.  Куәлік  қызметкердің  лауазымы  ӛзгерген  жағдайда  ауыстырылуға  немесе  ол 
жұмыстан босатылған уақытта қайтарылуға тиіс. 
8.  Куәлік  тыстамасы  матадан  қапталған  қатты  мұқабадан  және  тӛрт  бет  қағаздан 
тұрады. Куәліктің кӛлемі 95 мм х 65 мм. Мұқабаға лайықты саналатын түс - қоңыр қызыл 
түс. 
9.  Мұқабаның  оң  бетінде  қайшылықты  (ақ  немесе  сары)  түспен:  КУӘЛІК  деген  сӛз 
ойып жазылады. 
10. Куәліктің үлгісі тӛмендегідей: 
  
Бірінші беті: 
  
КУӘЛІК № ____ _____________________________________________ 
(ұйым) 
_____________________________________________________________________________________ 
(тегі, аты, әкесінің аты) 
_____________________________________________________________________________________ 
лауазымы (мамандығы) 
Кернеуі _______________________________________________________ электр қондырғыларында 
____________________________________________________________________________________ 
ретінде жұмыс істеуге рұқсат берілді 
  
Берілген күні: «___» ____________ 20 __ ж. 
М.О. 
Жұмыс беруші (электр шаруашылығына жауапты) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
______________________________________________________________ 
(қолы) (тегі, аты-жӛні) 
Білімін тексеру нәтижелері жазылмаса жарамсыз. 
Қызметкер міндеттерін орындаған кезде ӛзімен бірге куәлігін ұдайы алып жүруге тиіс. 
  
Екінші беті: 

  
Нормативтік құжаттарды білуін тексеру нәтижелері 
Тексеру күні 
Тексеру 
себептері 
Электр қауіпсіздігі 
жӛніндегі тобы 
Жалпы 
баға 
Келесі 
тексеру 
күні 
Комиссия 
тӛрағасының 
қолы 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Үшінші беті: 
  
Ӛнеркәсіптік қауіпсіздік және басқа арнайы қағидалардың нормативтік құжаттарды білуін 
тексеру нәтижелері 
Тексеру күні 
Нормативтік 
құжаттардың атауы 
Комиссияның 
шешімі 
Комиссия тӛрағасының 
қолы 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Тӛртінші беті: 
  
Арнайы жұмыстарды жүргізу құқығының куәлігі 
Ӛткізілетін 
күні 
Жұмыстардың атауы 
Комиссия тӛрағасының қолы 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Тұтынушылардың электр 
қондырғыларын пайдалану 
кезіндегі қауіпсіздік 
техникасы 
қағидаларына
 
5-қосымша 
  
  
Электр қондырғыларына бақылау жасайтын қызметкерлердің еңбекті қорғау 
бойынша білімдерін тексеру туралы 
куәлік 
  
Бірінші беті: 
  
Куәлік 
  
Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі электр 
қондырғыларындағы жұмыс нормалары мен қағидалары 
және еңбекті қорғау (қауіпсіздік қағидалары) қағидалары 
бойынша білімін тексеру туралы 

  
Екінші беті: 
  
______________________________________________________ министрлігі (ведомствосы) 
_______________________________________________________________________ ұйымы 
Куәліктің № 
___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
(аты-жӛні) 
Лауазымы ____________________________________________________________________ 
Кернеуі ______________________ электр қондырғыларына тексеру жүргізуге рұқсат 
берілді 
  
М.О. 
  
Берілген уақыты: 
«___» ____________ 20___ ж. 
  
Жұмыс беруші 
(бас инженер)________________________________________________________________ 
(қолы) (тегі, аты-жӛні) 
  
Үшінші беті: 
  
Нормативтік құжаттарды білуін тексеру нәтижелері 
Тексеру 
күні 
Тексеру 
себептері 
Электр қауіпсіздігі 
жӛніндегі топ 
Жалпы 
баға 
Келесі тексеру 
күні 
Комиссия 
тӛрағасының 
қолы 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Тӛртінші беті: 
  
Куәлік білім тексеру нәтижелері жазылмаса жарамсыз. 
Қызметкер қызметтік міндеттерін орындаған кезде, ӛзімен 
бірге куәлігін ұдайы алып жүруге тиіс. 
  
Тұтынушылардың электр 
қондырғыларын пайдалану 
кезіндегі қауіпсіздік 
техникасы 
қағидаларына
 
6-қосымша 
  
  
Электр техникалық емес персоналға электр қауіпсіздігі бойынша I топты беру есебін 
жүргізу  
журналының нысаны 
  
Р/с 
№ 
Тегі, 
аты, 
Бӛлімшенің 
атауы 
Лауазымы 
(кәсібі) 
Алдыңғы 
дәреже 
Иелену 
күні 
Қолы 
тексерушінің  тексерілушінің 

әкесінің 
аты 
берілген 
күн 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Тұтынушылардың электр 
қондырғыларын пайдалану 
кезіндегі қауіпсіздік 
техникасы 
қағидаларына
 
7-қосымша 
  
  
Р/с 
№ 
Т.А.Ә., 
атқаратын 
лауазымы 
және осы 
лауазым 
бойынша 
жұмыс ӛтілі 
Алдыңғы 
тексеру күні, 
білім бағасы 
және электр 
қауіпсіздігі 
бойынша тобы 
Тексеру 
күні және 
себебі 
Білімінің 
жалпы бағасы, 
электр 
қауіпсіздігі 
бойынша тобы 
және комиссия 
шешімі 
Тексерілуші 
қызметкердің 
қолы 
Келесі 
тексеру 
күні 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Комиссия тӛрағасы ___________________________________________________ 
(лауазым, қол, тегі, аты-жӛні) 
Комиссия мүшелері ___________________________________________________ 
(лауазым, қол, тегі, аты-жӛні) 
  
Тұтынушылардың электр 
қондырғыларын пайдалану 
кезіндегі қауіпсіздік 
техникасы 
қағидаларына
 
8-қосымша 
  
  
Электр энергетикасы ұйымдары үшін электр қондырғыларындағы жұмыс 
нормалары мен қағидалары білімін тексеру  
журналының нысаны 
  
______________________________________________________________ 
(ұйымның атауы)                        (құрылымдық бӛлімше) 
Электр  қондырғыларындағы  жұмыс  нормалары  мен  қағидаларын 
білуін тексерудің есеп журналы 
20__ ж. «___»__________ басталды 
20__ ж. «___»______________ аяқталды 
  
Келесі парақтары: 
  
Р/с 
№ 
Тегі, аты, әкесінің 
аты, лауазымы 
Хаттаманың нӛмірі, 
комиссия тӛрағасының 
Күні 
Жалпы 
бағасы 
Электр 
қауіпсіздігі 

(кәсібі) 
тегі 
бойынша топ 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Ескертпелер: 
1.  Журналдың  беттері  нӛмірленуі  және  оның  беттерін  жыртып  алудан  және  басқа 
беттер қосудан қорғалуы тиіс. 
2.  Электр  энергетикасы  ұйымдары  қызметкерлерінің  электр  қондырғыларындағы 
жұмыс  нормалары  мен  қағидалары  бойынша  білімдерін  тексеру  журналда  тексеру 
хаттамасының негізінде ресімделеді (осы Қағидалардың 
9-қосымшасы
). 
  
Тұтынушылардың электр 
қондырғыларын пайдалану 
кезіндегі қауіпсіздік 
техникасы 
қағидаларына
 
9-қосымша 
  
  
Электр қондырғыларындағы жұмыс нормалары мен қағидаларын білуін тексерудің  
№____ хаттамасы 
  
Тексеру 
күні 
_____________________________________________________________________________
___________________ 
Тексеру 
себептері 
_____________________________________________________________________________
_______________ 
Комиссия 
_____________________________________________________________________________
_____________________ 
(комиссияның атауы) 
құрамында: 
комиссия 
тӛрағасы 
_____________________________________________________________________________
______________ 
(лауазымы, аты-жӛні) 
комиссия мүшелері (лауазымы [кәсібі], тегі және аты-жӛні): 
__________________________________________________________________________
_________________________________ 
__________________________________________________________________________
_________________________________ 
__________________________________________________________________________
_________________________________ 
ЭҚОҚ,  ТҚҚ,  ТҚҚ,  ӚҚКҚ  және  басқа  нормативтік-техникалық  құжаттар  (қажетсізі 
сызылып тасталсын) бойынша білімдерін тексеру жүргізді 
  
Тексерілуші 
  

Тегі, 
аты, 
әкесінің 
аты 
_____________________________________________________________________________
___________ 
Жұмыс 
орны 
_____________________________________________________________________________
__________________ 
Лауазымы 
(кәсібі)_______________________________________________________________________
_____________________ 
Алдыңғы 
тексеру 
күні 
_____________________________________________________________________________
___________ 
Баға, 
электр 
қауіпсіздігі 
бойынша 
топ 
___________________________________________________________________________ 
  
Білім тексеру нәтижелері: 
  
Электр қондырғысының орнату және техникалық пайдалану бойынша 
__________________________________________________________________________
_________________________________ 
Еңбекті 
қорғау 
бойынша 
_____________________________________________________________________________
_________ 
Ӛрт 
қауіпсіздігі 
бойынша 
_____________________________________________________________________________
_________ 
Мемлекеттік қадағалау органдарының басқа да қағидалары мен нұсқаулары 
__________________________________________________________________________
_________________________________ 
(ережелердің атауы) 
  
Комиссияның шешімі: 
  
Жалпы 
баға 
_____________________________________________________________________________
___________________ 
Электр 
қауіпсіздігі 
бойынша 
топ 
_____________________________________________________________________________
__ 
Қайталау 
ұзақтығы 
_____________________________________________________________________________
_____________ 
__________________________________________________________________________
__ ретінде жұмыс істеуге рұқсат берілді 
Келесі 
тексеру 
күні 
_____________________________________________________________________________
_____________ 
  
Қойылған қолдар: 
  

Комиссия 
тӛрағасы 
_____________________________________________________________________________
_____________ 
(қолы, тегі, аты-жӛні) 
Комиссия 
мүшелері 
_____________________________________________________________________________
_____________ 
(қолы, тегі, аты-жӛні) 
Мемлекеттік қадағалау және бақылау тексеру органдарының ӛкілі (дері) 
__________________________________________________________________________
_________________________________ 
(қолы, тегі, аты-жӛні) 
Комиссияның 
қорытындысымен 
таныстым 
_____________________________________________________________________ 
(қолы, аты-жӛні) 
  
Тұтынушылардың электр 
қондырғыларын пайдалану 
кезіндегі қауіпсіздік 
техникасы 
қағидаларына
 
10-қосымша 
  
  
Рұқсат етілген параметрлер кестесі. Кернеудегі тоқ өткізетін бөліктерге дейінгі 
рұқсат етілген арақашықтық, м 
  
1-кесте 
  
Кернеу, киловольт 
Адамдардан және олар 
қолданатын құрал-
саймандар мен құралдардың 
уақытша қоршаулардан 
арақашықтығы, метр 
Механизмдер мен жүк кӛтеретін 
машиналардың жұмыс және тасымал 
жағдайында строптардан, жүк 
қармаушы құралдардан және 
жүктерден арақашықтығы, метр 
1-дейін: 
  
  
- әуе электр беру 
желілеріне 
0,6 
1,0 
- қалған электр 
қондырғыларына 
Нормаланбайды 
(жанасусыз) 
1,0 
6-35 
0,6 
1,0 
110 
1,0 
1,5 
220 
2,0 
2,5 
500 
3,5 
4,5 
1150 
8,0 
10,0 
Ескерту: Мұнда және одан әрі қағидалардың мәтінінде кернеуі 3 киловольт кернеуі 6 
киловольтқа, кернеуі 20 киловольт - 35 киловольтқа, 60 киловольт - 110 киловольтқа 
электр қондырғыларына теңестіріледі. 
  
Түсу еңісінің негізінен машинаның жақындағы тірегіне дейінгі көлденең бойынша 
арақашықтығы, м 
  
2-кесте 

  
Түсу тереңдігі, м 
Топырақ 
құм 
құмды-
сазды 
саздақ 
сазды 
1,0 
1,5 
1,25 
1,00 
1,00 
2,0 
3,0 
2,40 
2,00 
1,50 
3,0 
4,0 
3,60 
3,25 
1,75 
4,0 
5,0 
4,40 
4,00 
3,00 
5,0 
6,0 
5,30 
4,75 
3,50 
  
Саптама мен жуғыш оқшаулағыш арасындағы су ағысы бойынша рұқсат етілген ең 
аз арақашықтық 
  
3-кесте 
  
Саптаманың 
кіреберіс ойығының 
диаметрі, мм 
Электр қондырғының кернеуі (кВ) кезінде ағыс бойынша рұқсат 
берілген ең аз ара қашықтық (м) 
10 дейін 
35 
110-150 
220 
330 
500 
10 
3,0 
4,0 
5,0 
6,0 
7,0 
8,0 
12 
3,5 
4,5 
6,0 
8,0 
9,0 
10,0 
14 
4,0 
5,0 
6,5 
8,5 
9,5 
11,0 
16 
4,0 
6,0 
7,0 
9,0 
10,0 
12,0 
  
Жұмыста электр құрал-саймандарын және әртүрлі сыныпты қолмен басқарылатын 
электр машиналарын пайдалану шарттары 
  
4-кесте 
  
Жұмыс жүргізу орны 
Электр тоғымен 
зақымдаудан 
қорғау типі 
бойынша электр 
құрал-саймандарын 
және қолмен 
басқарылатын 
электр 
машиналарының 
сыныптары 
Электрден қорғағыш құралдарының 
қажеттілігі 
Қауіптілігі тӛмен үй-
жайлар, қауіптілігі 
жоғары үй-жайлар 

Электр қорғағыш құралдардың біреуін 
қолданумен (диэлектр қолғаптар, 
кілемшелер, тұғырлар, кебістер). 
Электрден қорғау құралдарын 
пайдаланусыз, егер бұл ретте бір ғана 
электр қабылдағыш (машина немесе 
құрал-сайман) айырғыш 
трансформатордан, автономды 
генераторлық-қозғалтқыш 
қондырғысынан, бӛлгіш орамдармен 
жиілікті түрлендіргіштен немесе 
қорғағыш ауытқу құрылғысы арқылы 
(ҚАҚ) қоректі алатын болса 

II 
Электрден қорғағыш құралдарды 
қолданбай 
III 
Электрден қорғағыш құралдарды 
қолданбай 
Ерекше қауiптi үй-
жайлар 

Қолдануға жіберілмейді 
II 
Электрқорғау құралдарын қолданусыз 
III 
Электрқорғау құралдарын қолданусыз 
Үй-жайлардан тысқары 
(сыртқы жұмыстар) 

Қолдануға жіберілмейді 
II 
Электрқорғау құралдарын қолданусыз 
III 
Электрқорғау құралдарын қолданусыз 
Ерекше қолайсыз 
жағдайлар туындағанда 
(ыдыстарда, 
аппараттарда және 
тасымалдаумен шығу 
мүмкіндігі шектелген 
басқа да металл 
ыдыстарда) 

Қолдануға жіберілмейді 
II 
Ең болмаса электрқорғау құралдарының 
бірін қолданумен (диэлектрлік қолғап, 
кілемше, тұғыр, кебіс), егер тек қана бір 
электр қабылдағыш (машина немесе 
аспап) бӛлгіш трансформатордан, электр 
дербес қозғалтқыш-генераторлы 
қондырғылар немесе бӛлгiш орамдармен 
жиiлiк ӛңдегіштерден немесе қорғаныш 
арқылы сӛндірілу құрылғысымен (ҚСҚ) 
қорек алса электрқорғау құралдарын 
қолданусыз 
III 
Электрқорғау құралдарын қолданусыз 
  
Кернеудегі тоқ өткізгіш бөліктерге дейінгі рұқсат етілген арақашықтық (12.1.051 
мемлекеттік стандарт) 
  
5-кесте 
  
Әуе желілерінің кернеуі, кВ 
Аралық, м 
Ең аз 
Ең аз, ӛлшенетін техникалық құралдар 
1-ге дейін 
1,5 
1,5 
1 - 20-ден жоғары 
2,0 
2,0 
20 - 35-ден жоғары 
2,0 
2,0 
35 - 110-ден жоғары 
3,0 
4,0 
110 - 220-ден жоғары 
4,0 
5,0 
220 - 400-ден жоғары 
5,0 
7,0 
400 - 750-ден жоғары 
9,0 
10,0 
750 - 1150-ден жоғары 
10,0 
11,0 
  
Магниттік өрістің рұқсат етілген деңгейі 
  
6-кесте 
  
Келу уақыты (сағат) 
Магниттік ӛрістің рұқсат етілген деңгейі Н(А/м)/В(мкТл) әсері 
кезінде 
жалпы 
жергілікті 
<1 
1600/2000 
6400/8000 

800/1000 
3200/4000 

400/500 
1600/2000 


80/100 
800/1000 
  
  
  


жүктеу 5.14 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет