Түсу емтиханы бағдарламасының мазмұныжүктеу 142.92 Kb.
Pdf просмотр
Дата09.01.2017
өлшемі142.92 Kb.

 

 

 

 

 

 

Түсу емтиханы бағдарламасының мазмұны 

 

1.

 Емтихан өткізудің мақсаты мен міндеттері 

2.

 Емтихан өткізу формасы және ұйымдастыру 

3.

 П ЕНУ 48-14 ережесіне сәйкес білімді бағалау критерийлері 

4.

 Емтихан бағдарламасына енгізілген пәндер тізімі 

5.

 Әрбір  пән  бойынша  тақырыптар  тізімі  және  әрбір  тақырыптар  бойынша  сұрақтар 

тізімі 


6.

 

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі  

 

 

1.

 

Емтихан өткізудің мақсаты мен міндеттері: 

 

«6D050400-Журналистика»  мамандығы  бойынша  докторантураға  түсушілерге 

емтихан    академиялық  күнтізбе  мен  мамандықтың  оқу  жұмыс  жоспары  негізінде  өтеді. 

Түсушілердің емтиханды тапсыруы ҚР МЖМБС 7.09.018-2009 көрсетілген негіз бойынша 

өткізіледі. Үміткерлердің емтиханды тапсыруы  оқу жұмыс жоспары мен барлық  талапқа 

сай болуы керек. 

        Емтиханның негізгі мақсаты – ЖОО талаптары  мен  аталған мамандықтың біліктілік 

сипаттамасына сәйкес «6D050400-Журналистика»  мамандығына түсушілердің мамандық 

бойынша білімдерін анықтау; теория жүзінде алған білімін тәжірибеде  нақты және анық 

қолдануға, қоғамның өзекті мәселелерін талдауға қабілетті болуын бағалау.  Міндеті:  

1. Магистратураны бітірушінің мыналардан хабары болуы керек

-  демократиялық  және  құқықтық  мемлекеттің  құндылығы  мен  жалпыазаматтық  мәнін 

білу; 


- қоғамдағы саяси-әлеуметтік, экономикалық жағдайды; 

- заңдылық пен оның логикасы. 2. Магистратураны бітірушілер білуі керек: 

-  ақпараттық  саладағы  ұйымдастырушылық  пен  басқарушылық  қызметті  сәтті  іске 

асыруды; 

- ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру мен өткізуді; 

-докторантурадағы  білімді  жалғастыру  үшін  қажетті  ғылыми  жұмыстардың  тәсілдерін 

игеруді;  3.Магистратураны бітірушілердің дағдысы: 

-  қазіргі  ақпараттық  технологияларды,  оның  ішінде  ғылыми  ақпараттарды  алу  әдістері, 

оны өңдеу мен сақтауды; 

- ғылыми-зерттеу қызметін жоспарлап және оны жүргізе білуді; 

- өзінің біліктілігін өз бетімен арттыру және дағды мен біліктіліктіарттыру. 

 

2. 

Емтихан өткізу формасы және ұйымдастыру: 

1.«6D050400-Журналистика»  мамандығы  бойынша  оқуға  түсу  үшін  емтиханға 

қатысуға магистратура бойынша оқу жоспарын барлық теориялық және өндірістік оқуды 

орындаған магистранттарға рұқсат беріледі. 

Магистранттардың  шығармашылық  емтиханға  қатысуы  шет  тілі  емтиханы 

аяқталғаннан кейін ең төменгі шектен жоғары балл жинаушыларға рұқсат етіледі.  2.  Емтиханды  өткізу  түрі    –  ауызша.    Мемлекеттік  емтиханды  өткізу  формасын 

Л.Н.Гумилев  атындағы  ЕҰУ  ҒК  бекітеді.  Емтиханды  өткізу  Мемлекеттік  аттестация 

комиссиясының (МАК) талабы бойынша жүргізіледі. 


Комиссия құрамы мен оның төрағасы ректордың бұйрығымен бекітіледі. Комиссия 

құрамында факультет деканы, профессор, доцент, жоғарғы біліктілігі бар мамандар бола 

алады. Комиссия  құрамының саны жоғарғы оқу орнымен анықталады. 

 

  

3.

 

П  ЕНУ 48-14  ережесіне сәйкес білімді бағалау критерийлері:  

 

Қ

орынты

нды 

баға  (Қ) 

Итогова

я 

оценка 

в 

баллах 

(И) 

Балд

ың 

цифрлық 

баламасы 

(Ц) 

Цифровой 

эквивалент 

баллов (Ц) 

Әріп 

жүйесі 

бойынща 

баға 

(Ә) 

Оценка  в 

буквенной 

системе (Б) 

Дәстүрлі  жүйемен  баға 

(Д)  Оценка  по  традиционной 

системе (Т) 

Емтихан, 

диф, 

сынак/экзамен, 

дифзвчет 

Сынак/зачет 

95-100 А 

 Өте 

жақсы/отлично 

Есептелді/Зач

тено 

90-94 

3,67 

А- 

85-89 

3,33 

В+ 

Жақсы/хорошо 

80-84 В 

75-79 

2,67 

В- 

70-74 

2,33 

С+ 

Қанағаттанарл

ық/ 

Удовлетворите

льно 

65-69 С 

60-64 

1,67 

С- 

55-59 

1,33 

D+ 

50-54 

0-49 

 Қанағаттанарл

ық 

сыз/не 

удовлетворител

ьно 

Есептелді 

жоқ/не 

зачтено 

 

Комиссия құрамының  мүшелері баға қойғанда мынаны басты назарға алуы керек:  

-  «өте жақсы » бағасы мына жағдайда қойылады

1) тек теориялық мәнін ғана ашпай, оған тәжірибеден мысал келтірсе; 

2) аталған мәселе бойынша өзінің пікірін білдірсе; 

3) мәселенің дамуы мен тарихына талдау жасаса; 

4)  Комиссия  мүшелерінің  қоятын  сұрақтарының  барлығына  толыққанды  жауап 

берсе. 


-  «жақсы » бағасы мына жағдайда қойылады: 

1) тек теориялық мәнін ғана ашпай, оған тәжірибеден мысал келтірсе; 

2) аталған мәселе бойынша өзінің пікірін білдірсе; 

3) аталған мәселе бойынша нормативті әдебиеттерге талдау жасаса; 

4) Комиссия мүшелерінің сұрақтарына нақты талдау жасаса; 

 - «қанағаттанарлық» бағасы мына жағдайда қойылады: 

1) тек теориялық мәнін ғана ашып, оған тәжірибеден мысал келтірмесе; 

2) аталған мәселе бойынша өзінің пікірін білдірмесе; 

3) аталған мәселе бойынша нормативті әдебиеттерге талдау жасамаса; 

4) комиссия  мүшелерінің сұрақтарына нақты талдау жасамаса

5) барлық сұрақтарға толық жауап бермесе; 

 

- «қанағаттанарлықсыз» бағасы мына жағдайда қойылады: 1) теориялық және тәжірибелік мәнді ашпаса; 

2) мәселенің даму тарихы мен маңызын білмесе; 

            3) әдебиетке талдау жасай алмаса; 

4) қойылған сұрақтарға жауап бере алмаса;  

4. Емтихан бағдарламасына енгізілген пәндер тізімі:  

«6D050400-Журналистика»  мамандығына  түсушілерге  емтихан  мынадай  негізгі 

және элективті пәндер негізінде жүзеге асырылады: 

1.

 «Конвергенттік журналистика». 

2.

 «Журналистік шығармашылықтың ғылыми-зерттеу аспектілері». 

3.

   «Газет нарығының конъюнктурасы». 

4.

 «Қазіргі қазақ мерзімді баспасөзінің өзекті мәселелері». 

5.

 «Қазақстан тележурналистикасының қазіргі заманғы өзекті мәселелері». 

6.

  «Журналистика пәндерін оқыту әдістемесі». 

7.

 «Журналистік білім беру саласындағы инновациялық технологиялар». 

8.

  «Парламент және БАҚ қалыптасуы мен даму үрдістері». 

 

 5.Әрбір пән бойынша тақырыптар тізімі және әрбір тақырыптарбойынша сұрақтар 

тізімі: 

1.

 

«Конвергенттік журналистика». 

1 тақырыпЖаңа ақпараттық технология және     БАҚ 

1.

 Конвергенттік журналистика туралы түсінік 

2.  Конвергенттік журналистика туралы ғылыми пікірлер

 

3.

 Журналистиканың кірігу принциптері 

4.

 Баспасөз бен интернеттің  кірігуіндегі ерекшеліктер 

5.

Жаңа ақпараттық технологиялардың БАҚ пен байланысы 

2 ТақырыпТелеарналардағы кірігу тенденциясы, цифрлық технологиялар 

1. Телеөндіріске компьютерлердің кірігуі;   

2. Телеиндустрияда Интернеттің кірігуі; 

3. 

Ақпараттық кеңарнаның (супермагистраль) жаңа мүмкіндіктері 4

. Виртуалды студия 

5. Қазақстан телеарналарының жаңа технологияларды пайдалану мүмкіндіктері

.

 3 тақырып: Радиохабарлар конвергенциясы және Қазақ радиосындағы жаңа 

технологиялар  

1. Интернет жүйесінің пайда болуымен радиохабарлардың жаңа түрінің пайда болуы.  

2. Қазақ радиосындағы жаңа технологиялар 

3.

 Онлайн радиолардың ерекшеліктері 

4.

 Телевизия мен радио хабарларының  онлайн форматына ауысуы, оның ерекшеліктері

 

5.  Қазақ радиосының  «Алтын қоры» және жаңа технологиялар 4  тақырып: Конвергентті редакция және мультимедиалық  журналист 

1. Конвергенттік редакция 

2. Мультимедиа журналисіне қойылатын талаптар 

3. Мультимедиалық журналистика 

4. Қазіргі ақпарат тарату ерекшеліктері  

5. Конвергенция ұғымының әлеуметтік саяси, ғылыми-техникалық салалардан ақпараттық 

кеңістікке енуі 5  тақырып: Қазақстанның  жаңа медиабейнесі

 

1. Мобильді технологиялар және БАҚ конвергенциясы                                                                  

2. БАҚ сандық кеңістікте. 

3. Қазақстандық жаңа медиа-холдингтер. 

4. Медиа-индустрия және журналистика 

5. Евразиялық медиа форумдар

 

 2.

 

«Журналистік шығармашылықтың ғылыми-зерттеу аспектілері». 

 

1 тақырып: Журналистикадағы ақиқатты зерттеу әдістері 

1. Ақиқатты публицистік тұрғыдан зерттеу және журналистің жеке қасиеттері 

2. Публицистикадағы ақиқатты танудың  әдістері мен тәсілдері 

3. Рационалды-танымдықәдістер 

4. Көркемдік әдіс 

2 тақырып: Журналистика теориясының ғылыми-практикалық мәселелері. 

1. Ғылыми зерттеулер тақырыбы 

2. Журналистика жанрларын зерттеу 

3. Зерттеудің өзектілігі 

4. Зерттеу пәні мен объектісі 

5. Зерттеудіңдереккөздербазасы 3 тақырып: Зерттеу жұмыстарының бағыттары. 

1. Бұқаралық ақпарат құралдарының жүйесі 

2. Журналистің кәсіби еңбегінің технологиялық және адамгершілік қағидалары. 

3. Журналистің кәсіби этикасы. Медиаэтика. 4 тақырып: Мерзімді басылымдар типологиясын зерттеу. БАҚ жүйесі. 

1.Журналистика бұқаралық ақпарат құралдары жүйесі ретінде 

2.Мерзімді  БАҚ типологиясы 

3.Телевидение және радио типологиясы 

4.БАҚ құрылымы 

5.Вербальды байланыс технологиясының тиімді әдісі 

6.Зерттеужаңалығы. Зерттеунысаны. 

5 тақырып: Журналистика тарихын зерттеу. 

1.Шетел журналистика тарихын зерттеу. 

2.Тарихи сананы қалыптастыру үрдісіндегі БАҚ-тың рөлі. 

3. Журналистика тарихы бойынша зерттеу еңбектері. 

4. Зерттеуге қолданылатын әдістер. 

 

4.«Журналистика пәндерін оқыту әдістемесі». 

1.  Тақырып:  «Журналистика  пәндерін  оқыту  әдістемесі»  пәні    «Әдіс»  және 

«Әдіснама» 

1. «Әдіс» туралы түсінік. 

2. «Әдіснама» туралы түсінік.  

2.  Тақырып:  Журналистика  пәндерін  оқыту  әдістемесінің  құрылымдық  және 

мазмұндық ерекшеліктері 

1. Журналистика пәндерін оқыту әдістемесінің құрылымдық ерекшеліктері. 

2. Журналистика пәндерін оқыту әдістемесінің мазмұндық ерекшеліктері 

3. Тақырып: Оқытудың жаңа технологиясын пайдалану шеберлігі 

1. Оқыту технологиясын меңгеру жолдары. 

2. Жаңа технологияны оқу процесінде іске асыру. 

4. Тақырып: Публицистикалық жанрларды оқытудың өзіндік ерекшеліктері 

1. Ақпараттық жанрды оқытудың өзіндік ерекшеліктері 

2. Талдамалы жанрды оқытудың өзіндік ерекшеліктері 

3. Көркем-публицистикалық жанрды оқытудың өзіндік ерекшеліктері 


5. Тақырып: Журналистиканың пәнаралық әдістері  

1. Тарихи әдістің өзіне тән ерекшеліктері. 

2.Өмірбаяндық және жеке өмірбаяндық әдіс. 

3. Оқытудың филологиялық әдісі. 

4. Лингвистикалық талдау. 

5. Филология мен журналистикадағы «мәтін» түсінігі. 6.  Тақырып:  Эмпириялық  мәліметтерді  жинау.  материалды  талдау  және  қорыту 

әдістері 

1. «Дерек» ұғымы туралы түсінік. 

2. Бақылау және тәжірибе әдісі. 

3. Материалдарды талдау. 

4. Материалдарды қорыту әдісі. 7. Тақырып: Журналистика пәндерін оқыту  әдістемесінің отандық ізденістері 

1. Т.Амандосов, Т.Қожакеевтің мектебі 

2. А.Сейдімбек, Н.Омашевтың мектебі 8. Тақырып: Дәріс курсын игерудің әдістемесі 

1. Дәріс курсына қойылатын талаптар 

2. Дәріс курсы бойынша орындалатын өздік жұмыс түрлері 

9. Тақырып: Тәжірибелік, студиялық  сабақтарына дайындалу мен өткізудің 

жолдары 

1.Ғылыми-теориялық үрдiсi. 

2.Әдістемелік (методикалық ) үрдiс 

3.Тәжірибелік сабақтардың қызметтері. 

10.  Тақырып:  Студенттің  өзіндік  жұмысына  арналған  тапсырмалар  және  оны 

орындау жолдары 

1. Студенттердің өздігінен орындайтын жұмыс түрлері. 

2. Студенттің оқытушымен  бірлесіп жүргізетін өздік жұмыстары. 

 

5.«Газет нарығының конъюнктурасы». 

1 тақырып:Газет нарығы конъюнктурасы ұғымы хақында.  

1.Газет нарығы конъюнктурасы ұғымы туралы мағлұмат 

2.Конъюнктура ұғымы туралы 

3.Газеттің нарық өзгерістеріне сәйкес қаржыландырылуы  

4.Газет конъюнктурасының нарық бәсекелесіндегі саясаты 

2 тақырып: БАҚ-тағы медиажоспардың құрамдас бөліктері. 

1.1. Медиажоспар ұғымы туралы 

2.Медиажоспардың принциптері  

3.Медиажоспардағы стратегия мен тактиканы жүйелеу 

4.Әрбір медиаарнаның өзіне ғана тән ақпаратты таратуы 

3 тақырыпАқпараттық тауар нарығы және тұтынушы мүддесі 

1.1. Ақпараттық тауар ұғымы хақында 

2.Газеттің ақпараттық тауар нарығындағы орны 

3.Медиатауар нарығының өзгеріп отыруы 

4.Тұтынушыны ынталандырудағы газет басшыларының іс-әрекеттері 

4 тақырып: Газет нарығында демографиялық принциптің алар орны. 

1.1. «Демография» ұғымы хақында 

2.Жас мөлшерінің медиабизнеске әсері 

3.Й.Масуда еңбегінің негізгі мәні 

4.М.Кастеллс теориясы туралы 

5 тақырып:Газет нарығындағы коммуникациялық рыноктың әлеуметтік-

психологиялық мәселелері. 

1.1. БАҚ-тағы психология ұғымы хақында 2.Медианарықтағы психология мәселелері 

3.Психологиялық сегменттің екі бағыты 

4.Э.Тоффлердің ғасырларға берген анықтамасы 

6 тақырып:Газет конъюнктурасындағы саналы және табиғи орталар 

1.1. Газет конъюнктурасындағы саналы орта 

2.Газет конъюнктурасындағы табиғи орта 

3.Климаттың газет конъюнктурасына әсері 

4.Шымкенттегі «сарыжағал» басылымдар жайы  

7 тақырып: БАҚ  кеңістігіндегі құрылымдық өзгерістер.   

1.1.БАҚ-тағықұрылымдықмәселелер 

2.БАҚ кеңістігендегі құрылымдық өзгерістер 

3.БАҚ-тың инфрақұрылымдары 

4.Медиамекемелердіқаржыландыратынкәсіпорындар 

8 тақырып: Медиамагнат Руперт Мердоктың бизнестегі тәжірибесі 

1.1. Руперт Мердоктың өмірбаяны 

2.Р. Мердок медиабизнес серкесі 

3.Медиамагнат Руперт Мердоктың өзіндік тәжірибесі 

4.Руперт Мердок құрған медиабасылымдар 

9 тақырып:Тед Тернердің медиабизнесі 

1. Тед Тернердің өмірбаяны 

2.Тед Тернер медиабизнес көшбасшысы 

3.Тед Тернер бизнесінің ерекшеліктері 

4.Медиамагнаттың «Тернер уақыты» 

10 тақырып«The New York Times» басылымы ақпараттық кеңістікте 

1. Нью-Йорк таймс туралы 

2. Нью-Йорк таймс басылымының ақпарат әлеміндегі орны 

3. Нью-Йорк таймстың ұраны 

4. Нью-Йорк таймстың негізін салушылар 

 

6.«Қазіргі қазақ мерзімді баспасөзінің өзекті мәселелері». 

1 тақырып:Қазақстан Республикасының Конституциясы және БАҚ.  

1. Заң жүзінде тыйым салынбаған кез-келген тәсілмен еркін ақпарат алу және тарату.  

2. Сөз бен шығармашылық еркіндігіне кепілдік. Цензура. 

3. Бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңдағы негізгі ұғымдар.  

4. БАҚ редакциясы, бас редактор, таратушы, ресми хабар. 

2 тақырып: БАҚ қызметін ұйымдастыру. 

1. БАҚ өнімін өндіруді материалдық-техникалық жағынан қамтамасыз ету. 

2. Қазақстандағы шетелдік БАҚ-ты есепке алу. 

3. БАҚ-тың имиджі және брэнді. Оны қалыптастырудың әдіс-тәсілдері. 3 тақырып: Журналистің авторлығын көрсету ережелері, жалпы құқық қамтитын 

мәселелер. 

1Авторлық және сабақтас құқықтар 

2. БАҚ-тың кәсіби қағидалары.  

3. БАҚ-тағы құқықтық сана. 

4. Заң жүзінде тыйым салынбаған кез-келген тәсілмен еркін ақпарат алу және тарату.  

5. Сөз бен шығармашылық еркіндігіне кепілдік. 4 тақырып: Салалық басылымдардың ерекшелігі. 

1. Қазақ баспасөзіндегі Арал мәселесінің көтерілуі. 

2.  Семей  ядролық  сынағының  қоршаған  ортаға  тигізген  зардаптары  туралы 

жарияланымдар. 

3. Қазақ баспасөзіндегі денсаулық тақырыбындағы  мақалалардың өзектілігі. 

4.  «Денсаулық»  журналының  іс-тәжірибесі.  «Отбасы  және  Денсаулық»  -  отбасылық басылымының қызметі. 

5.  Саясат  тақырыбының  баспасөзде  жазылуы.«Саясат»,  «Ақиқат»  журналдарының 

кешегісі мен бүгіні. «Егемен Қазақстан» басылымының іс-тәжірибесі және саясат. 

5 тақырып: Қазіргі қазақ басылымдардағы спорт тақырыбының өзектілігі. 

1. Спорттың қазақ баспасөзінде жазылуы. 

2.«Қазақ спорты» -  республикалық апталық басылымының іс-тәжірибесі.  

3. «Егемен Қазақстан», «Айқын» газеттеріндегі спортқа арналған беттерінің мән-маңызы. 6  тақырып:Қазақ  сайттары  мен  порталдарындағы  ұлттық  мәселе  тақырыбының 

жазылуы.  

1. Абай.кз – порталы.  

2. «Ұлт.кз» - тәуелсіз интернет – басылымының іс-тәжірибесі. 

3.Мәдениет пен өнер тақырыбының көрінісі. 7

 

тақырып: ЮНЕСКО-ның халықаралық журналистикадағы  рөлі.   

1.Азаматтық және қылмыстық құқық бұзухалықаралық журналистикада жазылуы. 

2. Франция, Германия, Швеция тәжірибесі. БҰҰ-ның адам құқықтары жалпыға ортақ  

3. Декларациясы және журналистика. 8  тақырып:  «Егемен  Қазақстан»,  «Жас  Алаш»,  «Айқын»,  «Алаш  айнасы»  

басылымдарда өзекті тақырыптардың жазылуы. 

1. «Егемен Қазақстан»,  «Жас Алаш» және ұлттық идея  

2. «Ана тілі»,  «Қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ әдебиеті»  басылымдарында 

жарияланған  мемлекеттік тіл туралы мақалалардың маңғызы. 

3. Қазақ   басылымдары және құқық тақырыбы. 

 

7. «Журналистік білім беру саласындағы инновациялық технологиялар». 

 

1 тақырып:Журналистік білім беру және ғылыми-зерттеулер жүргізу саласын 

реттейтін Заңдар

1

. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі №319 Заңы. 2. Қазақстан Республикасының «Ғылым туралы» 2011 жылғы ақпанның 18-індегі № 407-

IVЗаңы. 2  тақырып:  Қазақстан  Республикасы  Президентінің  2016  жылғы  01  наурыздағы 

№205  Жарлығымен  бекітілген  «Қазақстан  Республикасында  білім  беруді  және 

ғылымды 

дамытудың 

2016-2019 

жылдарға 

арналған 

Мемлекеттік 

бағдарламасының»  журналистік  білім  беру  және  ғылыми-зерттеулер  жүргізу 

саласын жаңғыртудағы маңызы. 

1

.Бағдарламаның негізгі бағыттары, қойылған мақсаттарға қол жеткізу жолдары және тиісті шаралар. 

2. Бағдарламаның журналистік білім беру мен ғылыми-зерттеулер жүргізу саласын 

жаңғыртудағы маңызы.

 

3 тақырып:Журналистік білім беру саласындағы «Білім берудің тиісті 

деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту 

туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 

Қаулысының маңызы. 

1.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 қаулысымен бекітілген «Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты» бойынша 

журналистика бакалаврларын даярлаудың ерекшеліктері. 2. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 қаулысымен 

бекітілген «Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандартының» «Магистратура» атты 1-ші бөлімі негізінде журналистика магистрларын 

даярлаудың ерекшеліктері. 3.  Қазақстан  Республикасы  Үкіметінің  2012  жылғы  23  тамыздағы  №1080  қаулысымен 

бекітілген  «Жоғары  оқу  орнынан  кейінгі  білім  берудің  мемлекеттік  жалпыға  міндетті 

стандартының  «Докторантура»  атты  2-ші  бөлімі  негізінде  журналистика  PhD 

докторларын даярлаудың ерекшеліктері. 

4 тақырып:Журналистика саласы бойынша дарынды талапкер жастармен және 

мектеп оқушыларымен жұмыс істеудің негізгі бағыттары. 

1.«Журналистика» мамандығы бойынша «Болашақ» халықаралық стипендиясымен білім 

алудың ерекшеліктері. 

2. Мектеп оқушылары арасында «Журналистика» мамандығы бойынша бейіндік 

жұмыстар жүргізудің жолдары. 5 тақырып:«Журналистика» мамандығының пәндерін оқыту барысында жаңа 

методикалық әдістерді пайдалану. 

1. «Журналистика» мамандығы бойынша пәндерді жұмыс берушілердің сұраныстарына 

сәйкес оқытудың өзіндік ерекшеліктері. 2. «Журналистика» пәндерін оқытуда Назарбаев университетінің «Шағын және орта 

бизнес топ-менеджментін оқыту» жобасының тәжірибелерін пайдалану. 3. «Журналистика» пәндерін оқытуда «Атамекен» ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасының 

«Бизнес кеңесші» оқу бағдарламасының тәжірибелерін пайдалану. 4. Жоғары оқу орындары мен жалпы орта, кәсіптік білім беру ұйымдарындағы білімді 

бағалау жүйесі  

8.«Қазақстан тележурналистикасының өзекті мәселелері». 

1 тақырып: Отандық тележурналистикадағы коммуникативтік технологиялар 

1.

 Адамзат тарихындағы коммуникативтік технологиялардың даму кезеңдері 

2.

 Телевизия мен радионың дамуындағы тарихи кезеңдер 

2.тақырып: Жаңа медиа ұғымы

 

1.Қазақстандағы сандық телевизия мүмкіндіктері

 

2.Қазақстандық медиахолдингтердің ерекшеліктері 

3 тақырып: Қазақ тележурналистикасындағы жаңа медиа үлгілері

 

1.Жаңа дәуірдегі қазақстандық тележурналистиканың бағыты 

2.Сандық және  жаңа медиа ерекшеліктері 

4  тақырып: 

Телевизия тарихының негізгі кезеңдері

 

1.

 Қазақ теледидарындағы демократиялық өзгерістердің басталуы 

2.

 Телевизияның  заманауи бағыттары мен тенденциялары

 

3.Еліміздегі коммерциялық телеарналардың  ұстанымы 

5  тақырып: Тележурналистиканың функциялары 

1.

 Телеаудитория және оны  зерттеу  тәсілдері 

2.Мемлекеттік телеарналардың құрылымдық жүйесі 

3.Телехабарларды бағалау критерийлері  

9.«Парламент және БАҚ қалыптасуы мен даму үрдістері». 

1 тақырып: Парламентаризм. Парламенттің мемлекеттік институты ретіндегі рөлі. 

1. Парламентаризмнің пайда болу тарихы. 

2. Парламентаризм - қоғамды басқарудың өкілеттік сипаты ретінде 

2  тақырып: Парламенттік журналистиканың спецификасы.  

1.Парламенттік журналиске қойылатын талаптар; 

2.Парламенттік журналист – қоғамның саяси мәдениетін қалыптастырушы тұлға. 

3.Журналист пен депутат. Олардың өзара қарым-қатынасы 3 тақырып: Парламенттік журналистиканың саяси қыры. 

1.Парламенттік журналистика – саяси журналистиканың бір тармағы. 

2.Журналистикадағы саяси PR. 

4  тақырып: Парламенттік журналистика және лоббистер 

1.Лоббизм туралы ұғым. 2.Лоббистік қызметтің негізгі қырлары (шетел тәжірибесі) 

5  тақырып: ҚР Парламентінің қысқаша тарихы.   

1.Бірінші сайланған Қазақстан Республикасы Парламенті 6 тақырып: ҚР Парламентінің құрылымы. 

1.ҚР Парламентінің Мәжілісінің құрылымы және негізгі қызметі. 

2.ҚР Парламентінің Сенатының құрылымы және негізгі қызметі. 

7  тақырып: Қазақстан Республикасы Парламентiндегi заң шығару процесi 

1.Парламенттiң заңдар қабылдау жөнiндегi құзыретi. 

2. Заңдарды қабылдау процесі. 

8  тақырып: Жаһандану дәуіріндегі Парламенттік журналистиканың өзіндік сипаты 

1.Журналист – халық пен заң шығарушы орган арасындағы көпір 

2.Жаһандану дәуіріндегі Парламенттік журналистің шынайы ақпарат жеткізудегі рөлі. 

 

 

6. 

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: 

1.  Журналистика  и  конвергенция:  почему  и  как  традиционные  СМИ  превращаются  в 

мультимедийные. /Под ред.АП,Г.Качкаевой.-М.,2010. 

2. Стефен Куин и Винсент Ф.Филак. Введение в конвергентную журналистику /Газета.Ru 

http://convergencelab.ru/science/investigations.html?page=1 

3. В.Кихтан. Информационные технологии в журналистике. -Ростов /Д:Феникс, 2004 

4.Қазақ журналистикасы.2-том,Алматы  2008 

5.Багаутдинов  А.  Конвергенция:  подходы,  мнения  и  реальность  /  А.Багаутдинов  // 

6.Мультимедийная  журналистика  Евразии-2007:  интегрированные  маркетинговые 

технологии  Востока  и  Запада:  Материалы  научно-практической  конференции;  изд-во 

Казанс.гос.ун-та. – Казань.: 2007. 

7.Вартанова  Е.Л.  К  чему  ведет  конвергенция  СМИ:  монография/  Е.Л.Вартанова.-М.: 

Информ. о-во, 1999. 

8.Работа редакции. Учебно-методическое пособие Источник: http://molvar.narod.ru/ 

9.Рубинов 

А.  «Репортаж  еще  не  написан:  где  берутся  темы»  Источник: 

http://npi.iip.net/rubinov/report.htm 

10.Давид Рэндал. Универсальный журналист.  Алматы, 1997. 

11.Васильева 

Л. 


А.Делаем 

новости! 

Учебное 

пособие 


Источник: 

http://evartist.narod.ru/text5/23.htm. 

12.Шибаева  Л.Жанры  в  теории  и  практике  журналистики  Учебно-методическое  пособие 

Источник: http://www.relga.rsu.ru/n47/jur47.htm 

13.Ворошилов  В.В. Журналистика. - Москва: Мысль, 1995. 

14.Кобяков 

А.  О 

жанрах 


современной 

газетной 

журналистики 

Источник: 

http://www.mediasprut.ru/jour/theorie/genre/ak-genre.shtml 

15.Энциклопедия казахстанской журналистики. Сост. С.Козыбаев// Алматы. 2006. 

16.Тұрсын Қ.  Масс-медиа. Алматы: «Қазақ университеті». 2002. 

17.Ким М.Н. Методика преподавание журналистики. Учеб. пособие для студентов 

факультетов журналистики. М, 2008.- 220 с. 

18.Мамырова К Оқытудың жаңа технологиялары. – Алматы, 2011. 

19.Мельник Г.С., Ким М.Н. Методы журналистики. Учеб. пособие для студентов 

факультетов журналистики. М, 2006.- 272 с. 

20.Кажиакпарова Ж.С. Ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы кредиттік оқыту 

жүйесінде білім беруді жүзеге асыру. //ОӨ-нің ғылыми хабаршысы. №2.( 42) 2010. 

21.Тұрсын Қ.  Масс-медиа. Алматы: «Қазақ университеті». 2002. 

22.Бекхожин Қ.. Қазақ баспасөзінің даму жолдары. - Алматы:  1964. 

23.Баринов В.А.        Бизнес-планирование. – М.: Форум – Иннфра – М, 2003. 

24.Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран. – М.: Аспект Пресс, 2003. 

25.Тангейт Марк      Медиа гиганты. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2003.  


26.Ворошилов В.В.   Журналистика. – Санкт-Петербург: Михайлов В.А., 2006. 

27.Кочеткова А.В.     Медиапланирование. – М.: РИП-холдинг, 2003. 

28.Крейнер Стюарт  Бизнес путь: Руперт Мердок. – Санкт-Петербург: Крылов, 2003. 

29.Қаржы-экономика сөздігі. — Алматы: ҚР Білім және ғылым министрлігінің Экономика 

институты, «Зияткер» ЖШС, 2007. 

30.Орысша-қазақша түсіндірме сөздік: Педагогика / О 74 Жалпы редакциясын басқарған 

э.ғ.д., профессор Е. Арын - Павлодар: "ЭКО" ҒӨФ. 2006.  

31.Орысша-қазақша  түсіндірме  сөздік:  Әлеуметтану  және  саясаттану  бойынша  /  Жалпы 

редакциясын басқарған э.ғ.д., профессор Е. Арын – Павлодар: «ЭКО» ҒӨФ. 2006.  

32.Биекенов К., Садырова М. Әлеуметтанудың түсіндірме сөздігі. — Алматы: Сөздік-

Словарь, 2007. 

33.Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі: География және геодезия. 

- Алматы: «Мектеп» баспасы, 2007 жыл. — 264 бет. 

34.Андрунас Е.И. Информационная элита: корпорация и рынок новостей. М.,2011. 

35.Барманкулов М.К. Искусство современной информации. А.,1993. 

36.Барманкулов М.К. Телевидение: деньги и власть? А., 1997. 

37.Беглов С. И. Монополии слова. М., 2002. 

38.Ворошилов  В.В. Журналистика. - Москва: Мысль, 1995. 

39.Коханова  Л.А.,  Джазоян  А.Е.,  Калмыков  А.А.  и  др.  СМИ  и  современные  медиа-

технологии. Учебное пособие - М., «АСМО-пресс», 2000. 

40.Тұрсын Қ.  Масс-медиа. Алматы: «Қазақ университеті». 2002. 

41.  Байкенжина  А.М.  Медиабілім  беруді  дамытудың  негізгі  бағыттары  //  http://group-

global.org/kk/publication/3446-mediabilim-berudi-damytudyn-negizgi-bagyttary 

42.  «Медиабілім  беру  және  киберәлеуметтану»  атты  халықаралық  ғылыми-тәжірибелік 

конференция материалдары. – 25 ақпан 2014. – Алматы: Қазақ университеті, 2014. 

43.Әбдібек 

Ж. 

Қазақстандағы медиабілім 

беру: 


бүгіні 

мен 


болашағы  // 

http://akikat.kazgazeta.kz/?p=2173 

44.Сейітқазы  П.  Медиабілім  ұрпақтың  рухын  шыңдайды  //  http://www.astana-

akshamy.kz/?p=26427 

45.  Смагулов  Е.Ж.  Медиа  білім  берудің  педагогикалық  негіздері  //  Молодой  ученый.  – 

2016. - №5.2. – С. 9-10. – http://www.moluch.ru/archive/109/26699/ 

46. Назарбаев университетінің Интернет-ресурсы. – http://nu.edu.kz. 

47.«Атамекен» 

ҚР 

Ұлттық 


кәсіпкерлер 

палатасының 

Интернет-ресурсы. 

– 

http://palata.kz/kk/.  48. «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Интернет-ресурсы. – http://www.damu.kz/. 

49.Ахметова Л.С., Веревкин А.В., Лифанова Т.Ю. Медиаобразование и медиаграмотность. 

Теория, методология, практика. Учебное пособие. – Алматы: Қазақ университеті, 2015. – 

156 с. 


50.Корконосенко  С.Г.  Преподаем  журналистику.  Профессиональное  и  массовое 

медиаобразование. – СПб.: Изд-во Михайлова, 2004.  

51.Велитченко С.Н. Принципы формата в современном радиовещании и его 

специфические особенности: Учебное пособие. – Алматы, 2002. 

52

.

Омашев  Н.О.  Ақпарат  әлемі.  –Алматы,  2006.  Омашев  Н.О.    Радиожурналистика.  – 

Алматы, 2005 

 

53.Ақтаев  С.  Дауылпаз  дауыс.  –  Алматы:  Қазақстан,  1989.  Асанов  Қ.  Сөз  өнері  және журналистика.Оқу құралы. Қарағанды-2013 

54.Рамазанова Ж.С.Сөйлеу техникасы.Оқу құралы.Алматы-2013 

55.Нуриден  Р.Халықаралық  радиожурналистика.Астана-2012  Әуе  толқынында  –  Қазақ 

радиосы. Жинақ. – Алматы, Нұрлы әлем, 2001. 

56.Әбдіжәділқызы Ж. Тікелей эфир табиғаты: Оқу құралы. –Алматы: Қазақ университеті, 

 

57.Э.Т.янчук, И.А.калиев, Г.М.каппасова. Саяси технологиялар. Павлодар-Кереку, 2010 58.Л.Московкин,  Н.Вакурова.  Парламентские  журналисты  -  это  не  люди,  а  медиа-

каналы...(Парламентская  журналистика  как  совокупность  медиа-каналов  между 

парламентом и электоратом) 

59.А.Бижанов. “Парламентаризм – өкілді демократия институты”  Астана, ҚР Президенті 

жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы, 2010 ж. 

60. Қазақстанның Бұқаралық ақпарат құралдары туралы Заңы (23 шiлде 1999 жыл)  

61. А.Окай, А.Окай. О.Тұржан. Паблик рилейшнз теориясы мен практикасы. – Алматы.: - 

Эверо. - 2015. 

62. Г.Г.Почепцов. Паблик рилейшнз. – М., Центр, 2004. – 336 с. 

63.Лоббизм в США. http://politanalitika.ru/upload/iblock/ 

64.Г.Г.Почепцов. Паблик рилейшнз. – М., Центр, 2004. – 336 с. 

65.Қазақстандағы парламентаризмнің даму тарихы. http://www.parlam.kz/kk/history 

66.А.И.Щербинин. Зарождение и развитие парламентаризма. 

http://duma.tomsk.ru/content/1_zarozhdenie_i_razvitie_parlamentarizma 

67.Алексеева А.О. Журналистика профессиональная и любительская: меньше различий, 

больше сходства // Медиаальманах. № 6, 2010. 

68.Алексеева А.О. Мобильное общество и общество знания: сходства и различия // 

Вестник МГУ. Серия 10. Журналистики. № 6, 2010.   

69.Әшімбаев С. Ақиқатқа іңкәрлік. – Алматы.: 1997. 

70.Барманкулов М.К. Журналистика для всех. Алматы,1979. 

71.Бойков Г.С. Тележурналистика: теория и практика, М.: 1994.  

72.Делицын Л.Л. Прогнозирование распространения Интернета при помощи модели 

диффузии нововведений // Научно-технические ведомости. Информатика. 

Телекоммуникации. Управление. – 2010. 

73.Засурский И.И. Масс-медиа второй республики. М., 1999. Официальный сайт TNS 

Gallup – www.tns-global.ru 

74.Интернет и интерактивные электронные медиа – 2009. в 3-х частях // под ред. 

Засурский И.И., Алексеева А.О. МГУ, 2010. 

75.Интернет-СМИ: Теория и практика // Учебное пособие под ред. М.М. Лукиной. М.: 

Аспект Пресс, 2010. 

76.Информатика. Телекоммуникации. Управление. – 2010. 

77.Информационные технологии в экономике и управлении. А. А. Козырев, учебник 2-е 

издание. М: изд. Михайлова В. А., 2001 г. 

78.Круглова Л.А.Производственная практика студентов кафедры новых медиа и теории 

коммуникации // Учебно-ознакомительная и производственная практика студентов. 

Методические указания. МГУ, 2009. 

79.Леонид Чирков.Мировой системе телевизионного разложения – 50 лет // «625» : 

журнал. – 1998. – №7. 

80.Лукина М.М. Трансформации журналистского текста в условиях интернет-среды // 

Вестник Московского университета, серия 10. – Журналистика. №5, №3, 2009. 

81.Омашев Н.О. Қазақ журналистикасы, 3 томдық. 

82.Полуэхтова И., Солнцева Е., Царьков И. Телевидение России в 2007 году. Итоговый 

отчет Аналитического центра Видео Интернешнл за 2007 год.  

83.Әбдіжәділқызы Ж. Тікелей эфир табиғаты. Алматы, 2003. 

84.Девис Д. Азбука телевидения. Москва, 1962. 

85.Есенбекова Ұ.М. Тележурналистика: телехабар жасау технологиясы. – Алматы. – 

Дәуір., 2011. 

86.Қабдолов З. Сөз өнері. Алматы,1982. 

 

 

 

 


Түсу емтиханы бағдарламасына  

өзгерістер мен толықтырулар парағы  

 

 

«6D050400-Журналистика» мамандығы бойынша 

2015-2016 оқу жылына арналған 

 

 Бағдарламаға келесі өзгерістер енгізіледі*: 

1_______________________________________________________________ 

2_______________________________________________________________ 

3_______________________________________________________________ 

 

Бағдарлама Баспасөз және баспа ісі  кафедрасының  отырысында қаралды және мақұлданды   

 

« ____» ______________ 20___ж., хаттама № ______________  

Кафедра меңгерушісі________________    Есдәулетов А.О.  «____» ________20__ж. 

(қолы)  


 

 

Келісілді: 

Кафедра 

Кафедра 


меңгерушісінің 

Т.А.Ә. 


Қолы 

Келісілген күні  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Факультет деканы ________________      Сақ Қ.Ө.«____» ________20__ж. 

(қолы)  


 

 

  

 

  

* - Өзгерісенгізілетінбағдарламабөлімініңатауын(құрылымдық элемент) және нөмірін көрсету керек. Егер 

өзерістер  мен  толықтырулар  енгізілмесе,  «Бағдарлама  кафедра  отырысында  қаралып  еш  өзгеріссіз 

мақұлданды» деген жазба болу керек.  

 

  


жүктеу 142.92 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет