Топырақтану және геология негіздеріжүктеу 155.09 Kb.
Pdf просмотр
Дата14.09.2017
өлшемі155.09 Kb.

Пәні бойынша оқыту

бағдарламасының

(Syllabus) титулдық

парағы 


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

     С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Агротехнология факультеті

 Агротехнология кафедрасы

050801– Агрономия  мамандығы бойынша оқитын

студенттерге арналған Топырақтану  және геология негіздері 

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

Павлодар


Пәні бойынша оқыту

бағдарламасын (Syllabus)

бекіту парағы

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

БЕКІТЕМІН

АТФ деканы

___________  Т.К.Бексеитов

      

2010 ж. «___»____________  Құрастырушы: 

:  а.-ш.ғ.д., Альмишев У.Х._______________

         

Агротехнология  кафедрасы

050801 Агрономия мамандығының (тарының) 

     Күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған 

       

Топырақтану және геология негіздіріпәні бойынша пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама   «___»   _________20__ж.   бекітілген   жұмыс   оқу   бағдарламасының

негізінде әзірленген. 

200_ж.   «___»____________кафедра   отырысында   ұсынылған   №_____

хаттама. 

Кафедра меңгерушісі  ______________     Альмишев Ұ.Х. 20__ж. «____» ________

                  (қолы)

Агротехнология факультет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

2010ж. «25» 08 №1 хаттама

ОӘК төрағасы  _____________Жагипарова М.Е. 

2010 ж. «_____»___________

   


1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары 

Альмишев У.Х. –   агротехнология кафедрасының   ғылыми дәрежесі, атағы,

қызметі – 

а.-ш. ғылыми кандидаты магистрі, доценті

Агротехнология   кафедрасы  А1  корпусында     (мекен-жайы),  А1-113  аудиторияда

орналасқан. Байланысу телефоны 87182(673641) ішкі 1191 .2 Пән туралы мәліметтер 050801 Агрономия 

мамандығындағы «Топырақтану және

геология   негіздері

»   пәні   3   семестрде   оқытылады,   студенттер   жұмысының

жалпы   көлемі   90   сағат,   оның   ішінде   45-   аудиториялық,   45   -   СӨЖ.   3

семестрде – емтихан.3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

С

емес

тр

Кре

ди

ттар

 с

аны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-

қатынас сағаттарының саны 

Студенттің өздік

жұмысының сағат

саны 


Бақылау

нысаны


барлы-

ғы

Дәріспракти-

ка

Зертха-налық

студия-


лық

жеке барлығы СРСП

3

2

9015

-

30-

-

4560

емтихан


Бар-

лығы


2

90

15-

30

--

45

60емтихан

4 Пәннің мақсаты және тапсырмасы  

Пәнің мақсаты:  жердің тірі қабаты топырақ, табиғаттың денесі, қасиеттері түзілуі,

эволюциялық   дамуы   туралы   күрделі   білімнің   негізін   қалыптастыру;   топырақтың   түзілу

процестерін, оның жер бетіне пайда болуын, топырақтың түзілуіне экологиялық факторлардың

әсерлері, биосфераның тұрақтылығын сақтауда және адамның шаруашылық іс- әрекеттерінде

және табиғаттағы топырақтың маңызын түсіндіру.

5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар

 

Пәнің оқу барысында студенттер білуі керек :

-

топырақтың пайда болуын, құрамын, қасиетін және құбылымдарын;-

топырақтардьң географиялық таралуын;

- жіктелу   мен   номенклатура   негіздерін,   топырақ 

типтерінің

диагностикасын;

- топырақ бонитировкасы мен есебін;

-

топырақ зерттеу тәсілдерін және оны тиімді пайдалану жолдары. Студенттер игеруі тиіс:

-

топырақ құнарлығының деңгейін анықтауды және оның құрамын;-

егілген дақылдарға топырақ жағдайыньң сай келетіндігін;

-

топырақ құнарлығын көтерудегі агротехникальқ шараларды;- далалық   және   лабораториялық   жағдайларда   топырақты   зерттеу

тәсілдерің;

- топырақ картасы мен картограммасын дұрыс пайдалану.

6.Пререквизиттері: экология, биология, химия.

  

7. Постреквизиттері: агрохимия, егіншілік.


Пәннің тақырыптық

                                                                          Ф СО

ПГУ 7.18.2/07

          

жоспары   

8 Тақырыптық жоспар 

                                                          ПӘННІН ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ п/п

Тақырыптың аталуы

Сағат саңы

Дәріс

.

Зерт.

С

ӨЖ

1

2

3

4

5

1

Кіріспе.   Геология   негіздірі.   Жер   қабығыныңзаттық   құрамы.   Геологиялық   құбылыстар

олардың маңызы

1

1

62

Топырақтану   пәні,   негізгі   әдістерә   мен

топырақтанубөлімдері.

 

Топырақтүзілуіне   әсер   етуші   экологиялық

факторлар. Топырақ түзілу нұсқасы

2

2

63

Топырақтың   минералдық   және

химиялық   құрамы.

 

Топырақтыңорганикалық   бөлігі 

Топырақтың

сіңіру қабілеті

 

11

6

4Топырақ   ертіндісі.   Топырақтың

физикалық   қасиеттері.   Топырақтың

ылғалдылық

 

қасиеттері.Топырақтың   ауа   және   жылу

режимдері 

2

2

65

Топырақтың   құнарлылығы.

 Жер

бетінде   топырақтардың   таралуныңзањдылықтары 

1

16

6

Топырақ   генезісі,   география   және   жіктелуі.Топырақтарды жіктеу принциптері 

2

26

7

ТМД аумағындағы арктика, тундра,тайгалы-орман

 

аймақтарытопырақтары

1

16

8

ТМД 

елдеріндегі

 

және


Қазақстандағы   орманды-дала   және

дала   аймақтары   топырақтары.

Қазақстанның   қуан   дала,   шөлейт

және шөл аймақтары топырақтары 

2

2

69

Кебір   және   сортаң   топырақтар.

Таулы   өлке   және   өзен   жайылмасы

топырақтары. Жайылма мен өзен аңғары

топырақтары.

 

Тау 

аймақтарының

топырақтары

1

16

10

  Топырақ   эрозиясыжәне   олармен   күресу.Топырақты қорғау

1

16

11

Топырақтарды   агрономиялық   аудандастыружәне топырақ бонитеті

1

16

 


Барлығы 

15

1560

9 Пәннің қысқаша сипаттамасы 

Топырақтану - топырақ туралы ғылым, оның генезисін, құрамын қасиетін, географиялык

таралуын,  тиімді  пайдалануын   және   қорғауын   зерттейді.   Топырақ  негізгі   өндірістік   құралы

және экологиялык, жуйенің 6ip бөлігі. Топырақ табиғи дене болғандықтан, мәдениелендірген

кезде   еңбек   өнімі   болады.   Оның   құнарлығы   динамикалық   көрсеткіш,   оны   дұрыс   өндеп

тыңайткыш   бергенде,   ауыспалы   егістіктерді   сақтанғанда,   мелиорацияланған   жерлерді   дұрыс

игергенде, топырақтарды деградациядан қорғағанда және басқа да агротехникалық шараларды

колданғанда біртіндеп өседі.10 Курс компоненттері 

Дәрістік сабақтардың мазмұныТақырыбы

Мазмұны

1

Кіріспе. 

Геология


негіздірі. Жер қабығының

заттық


 

құрамы.


Геологиялық құбылыстар

олардың маңызы

Геология негіздірі. Жер қабығының заттық құрамы. Геологиялық

құбылыстар   олардың   маңызы.

  Үгілу   және   оның   түрлері.

Биологиялық,   геологиялық,   биогеохимиялық   зат

айналымдары.

2

Топырақтану пәні, негізгіәдістерә

 

ментопырақтанубөлімдері.

Топырақ   түзілуіне

әсер

 

етушіэкологиялық

факторлар.  Топырақ

түзілу нұсқасы

Топырақтану пәні, мақсаты мен міндеттері. Топырақ

туралы түсінік. Топырақтың биосферадағы   алатын

орыны   мен   маңызы.   Экологиялық   маңызы.

Топырақтанудың   даму   тарихы.   Экологиялық

факторлардың   топырақтың   қасиеттеріне   әсері.

Климаттың,   аналық   тау   жынысың,   жер   бедерінің,

уақыттың   әсері.   Биологиялық   фактор   әсері.

Антропогендік әсердің топыраққа ықпалы. Топырақ

түзілу   нұсқасы.  Топырақ   түзілу   нұсқасы   мен

кезендері

3

Топырақтыңминералдық   және

химиялық   құрамы.

Топырақтың

органикалық   бөлігі

Топырақтың   сіңіру

қабілеті


 

Аналық   тау   жыныстары   және   топырақ

минералдары.

 

Бастапқы 

және


 

туынды


минералдардың     топыраққа   әсері.   Топырақтың

гранулометриялық   құрамы.   Топырақтың   химиялық

құрамы.  Топырақтағы  органикалық  заттар  көздері.

Топырақтың   қарашіріндісі   және   оның   экологиялық

маңызы. Қарашіріндінің құрамы және түзілуі. Оның

мөлшерін   реттеу   жолдары.   Топырақ   коллоидтары,

ұүрамы   мен   қасиеттері.   Сіңіру   қасиетінің   түрлері

және   экологиялық   маңызы.   Топырақтағы   алмаса

сіңген катиондар құрамы.

4

Топырақ   ертіндісі.Топырақтың

физикалық

қасиеттері.

Топырақтың

ылғалдылық

қасиеттері.

Топырақтың

 

ауажәне

 

жылурежимдері 

Топырақ   ертіндісі   құрамы,   концентрациясы   және

қасиеттері,   реакциясы.   Топырақтағы   тотығу-

тотықсыздану процестері. Топырақ құрылымы және

оның   экологиялық   маңызы.   Құрылымның

қалыптасуы   жағдайлары.   Топырақтың   физикалық

қасиеттері.   Топырақ   ылғалы   категориялары,

формалары  және   түрлері.  Ылғалдылық  қасиеттері.

Тұрақты ылғалдылық көрсеткіштері. Топырақтың су

режимі   түрлері   және   оны   реттеу.   Топырақ   ауасы,

құрамы,   өзгерісі.   Ауа   қасиеттерімен   режимі.   Жылу

қасиеттері.   Ауа   және   жылу   режимдерінің

экологиялық маңызы.


5

Топырақтың

құнарлылығы.   Жер

бетінде


топырақтардың

таралуның

зањдылықтары 

Топырақтың   құнарлылығы   –   оның   басты   қасиеті.

Құнарлылық түрлері. Құнарлылық факторлары және

жағдайлары.   Құнарлықты   өндіру.   Құнарлықтың

өзгеруі. Топырақтардың таралу заңдылыќтары. 

6

Топырақ 

генезісі,

география және жіктелуі.

Топырақтарды   жіктеу

принциптері 

Топырақ генезісі, география және жіктелуі. Топырақтарды жіктеу

принциптері.

 

Топырақтарды   классификациялау.Таксономиялық   бірліктер.   Топырақ   жамылғысы

құрылымы.

7

ТМД   аумағындағыарктика,   тундра,

тайгалы-орман

аймақтары

топырақтары

Арктика   мен   тундра  топырақтары.  Күлгін,  шымды-

күлгін,   шымды   топырақтар.

 Олардың   түзілу

жағдайлары. Орманның сүр топырағы

8

ТМД   елдеріндегіжәне

Қазақстандағы

орманды-дала   және

дала


 

аймақтары

топырақтары.

Қазақстанның   қуан

дала,   шөлейт   және

шөл


 

аймақтары

топырақтары 

Қара


 

топырақ


 

және


 

оның


 

генезисі.

Классификациясы.   Морфологиялық   белгілері.

Физикалық,   химиялық   қасиеттері.   Қуаң   дала   және

шөлейт аймағының қара- қоңыр топырағы. Генезисі,

қасиеттері. Классификациясы. Шөл топырақтары.

9

Ке

бір

ж

әне

со

ртаң

то

пы

ра

қтар

.

Таул

ы

өлке

ж

әне

өз

енж

Кебір,


 

сортаң,


ылғалды

 

сортаңтопырақтар.

Олардың   түзілуі,

қасиеттері.   Таулы

өлке   топырақтары,

олардың   қасиеттері

және   пайдалану

жолдары.

 Өзен


жайылмасы

топырақтары,

қасиеттері   және

пайдалану жолдарыай

ы

лм

ас

ыто

п

ыра

қт

ары.

Жа

йылм

а

мен

өзе


н

аң

ғары

то

пыра

қт

ары.

Та

уай

ма

қтар

ын

ыңто

пы

рақт

ар

ы10   Топырақ   эрозиясыжәне

олармен


 

күресу.


Топырақты қорғау

Топырақтың   эрозияға   шалдығуы.   Эрозияға

байкалатын аумақтар. Топырақты қорғау жолдары.

Қазақстанның   топырақ   қоры   және   оның

экологиялық мәсерлері

11 Топырақтарды

агрономиялық

аудандастыру

 

және


топырақ бонитеті

Топырақтарды   агрономиялық   аудандастыру   және   топырақ

бонитеті

Зертханалық сабақтардың мазмұны


п/

пТақырыптың атауы

Мазмұны


Бақылау

түрі


1

2

34

1

Кіріспе.   Геология   негіздірі.   Жерқабығының   заттық   құрамы.

Геологиялық

 

құбылыстаролардың маңызы

Топырақ   минералдарымен   танысу.

Топырақ тұзіші жыныстар

жазбаша


2

Топырақтану   пәні,   негізгі

әдістерә   мен   топырақтану

бөлімдері.

 Топырақ түзілуіне

әсер   етуші   экологиялық

факторлар. Топырақ түзілу

нұсқасы


Топырақтың

 

морфологиялықбелгілері:

 

құрылысы,қалыңдығы,   түсі;   құрылымы,

тығыздылығы,

 

жаңа-


жарандылармен кіріспелер 

жазбаша


3

Топырақтың   минералдық

және   химиялық   құрамы.

Топырақтың   органикалық

бөлігі  Топырақтың   сіңіру

қабілеті


 

Топырақтың

 

гранулометрлікқұрамын   анықтау.   Топырақтың

органикалық   бөлігі.   Қарашірінді

қышқылдарының   қасиеттерін

зерттеу


ж

азбаша


4

Топырақ


 

ертіндісі.

Топырақтың   физикалық

қасиеттері.   Топырақтың

ылғалдылық   қасиеттері.

Топырақтың   ауа   және

жылу режимдері 

Топырақтың   сіңіру   қасиеті,

түрлерін

 

анықтау.Топырақфизика   –химиялық   қасиеттерің

анықтау


ж

азбаша


5

Топырақтың

құнарлылығы.

 

Жербетінде   топырақтардың

таралуның зањдылықтары

Сыбағалы

 

салмақтыпикнометрлік әдіспен анықтау. 

ж

азбаша6

Топырақ генезісі, география және

жіктелуі.   Топырақтарды   жіктеу

принциптері 

Қара топырақты жалпы гумусты

Тюрин тәсілмен анықтау 

ж

азбаша


7

ТМД


 

аумағындағы

арктика, тундра, тайгалы-

орман


 

аймақтары

топырақтары

Көлемдік   салмақты   топырақ

үлгілерінен анықтау

ж

азбаша8

ТМД   елдеріндегі   және

Қазақстандағы   орманды-

дала


 

және


 

дала


аймақтары   топырақтары.

Қазақстанның   қуан   дала,

шөлейт

 

және 

шөл


аймақтары топырақтары 

Топырақтың   карбонатын   көмірқышқыл

газы тәсілмен анықтау

ж

азбаша9

Кебір   және   сортаң

топырақтар.   Таулы   өлке

және   өзен   жайылмасы

топырақтары.   Жайылма   мен

өзен   аңғары   топырақтары.   Тау

аймақтарының топырақтары

Кебір


 

топырақтың

морфологиялық

 

белгілерінсипаттау.   Топырақтың   су

сүзіндісін анықтау

ж

азбаша


10  Топырақ эрозиясы және олармен

күресу. Топырақты қорғау

Топырақ эрозиясы және олармен күресу.

ж

азбаша11 Топырақтарды   агрономиялық

аудандастыру   және   топырақ

бонитеті

Топырақ бонитеті

ж

азбаша


СӨЖ   мазмұны

СӨЖ түріЕсеп беру

түрі


Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындық

Жұмыс 


дәптері

Сабаққа 


қатысу

15*0,5=7,5

2

Зертханалық сабаққа дайындық

Сабаққа 


қатысу

30*0,5=15

3

Үй жұмысына дайындықАуызша

9,5


4

Ғылыми жұмыстарына 

дайындық, 

рефераттарды қорғау

Жазбаша

20

5Бақылау іс шараларға 

дайындық


РК 1, РК 2,.

8

Барлығы60

Қорытынды  түрлердің өтпелі үлгерім кезіндегі баллдарды бөлу

Бақылау түріБаллдардың

максимальды саны

Рейтинг 1

Рейтинг 2

Өтпелі бақылау, соның ішінде:

100


100

1

Сабаққа қатысу, дайындалу және топтажұмыс

32

282

Зертханалық жұмысты әзірлеу және қорғау

48

42

3Қосымша материалды дайындау

20

20Іштей оқу нысанының студенттеріне арналған бақылау шараларының күнтізбелік

кестесі

СӨЖ  тапсырмаларын орындау  және  тапсыру жөніндегі  және  «Топырақтану  және

геология   негіздері»   пәні   бойынша   050801   Агрономия   мамандығы   бойынша   іштей   оқу

нысанындағы студенттерге арналған бақылау шараларының күнтізбелік кестесі 

1 рейтинг (3 семестр)

Апталар 


1 сабақ

үшін


макс. балл

1

23

4

56

7

8Барлығы

Максималды балл

15

15

3535

100


Дәрістерге   қатысу

және дайындалу 

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны 

 

ДҮТ 1,2  ДҮТ 3,4ДҮТ 5,6

ДҮТ 7,8


32

Бақылау нысаны

 

У

УУ

У

Макс.балл4

8

88

8

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны 

1з ҮТ 


2 зҮТ

3 з ҮТ


3 з ҮТ

8


Зертханалық

жұмыстарға

қатысу

 

жәнедайындалу 

Бақылау нысаны

 

Р

РР

Р

Макс.балл1

2

22

2

Зертханалықжұмыстарды

ресімдеу   және

қорғау 

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны 

 

Е 

Е

 Е

 

Е16

Бақылау нысаны

 

 1ЗҚ


 2 ЗҚ

3 ЗҚ


4 ЗҚ

Макс.балл

 244

4

Материалдыөздігінен меңгеру 

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

 

  

 

 16

Бақылау нысаны

 

 

  

 

 Макс.балл

 2

 2 2

2 2

22

Пән   тақырыптары

бойынша   білімді

бақылау 


СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

  

 

 ПТД

 

ПТД 28

Бақылау нысаны

 

 

  

 

Т1 

 Т2


Макс.балл

 

  

 

 14

 

 142 рейтинг (3 семестр)

Апталар 


1 сабақ

үшін


макс. балл

9

1011

12 13


14

15

Бар-лығы

Максималды балл

15

4040

5

100Дәрістерге қатысу 

және дайындалу 

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны 

 

ДҮТ 1,2  ДҮТ 3,4ДҮТ 5,6

ДҮТ 7,8


32

Бақылау нысаны

 

У

УУ

У

Макс.балл4

8

88

8

Зертханалық жұмыстарға қатысу 

және дайындалу 

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

1з ҮТ 2 з ҮТ

3 зҮТ


3 зҮТ

8

Бақылау нысаны 

Р

РР

Р

Макс.балл1

2

22

2

Зертханалық жұмыстарды 

ресімдеу және 

қорғау 

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны 

 

16Бақылау нысаны

 

 Макс.балл

 24

4

2Материалды 

өздігінен меңгеру 

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

  

 

  

16

Бақылау нысаны 

 

  

 

 Макс.балл

22 2

2

 Пән тақырыптары 

бойынша білімді 

бақылау 


СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

  

ПТД


 

 

ПТД 

 

28Бақылау нысаны

 

  

Т1

  

Т2

  

Макс.балл

 

 

 14

 

 14

 

 Шартты белгілеулер:   1  ДҮТ    – №1 дәрісті  дайындау  үшін  берілетін  үй  тапсырмасы;  Қ  –  оқу

үрдісіне қатысу; ПҮТ 1 – №1 практикалық сабақтарға дайындалу үшін үй тапсырмасы; 1 зертхҮТ – №1

зертханалық   сабаққа   дайындалу   үшін   үй   тапсырмасы;  

Д

  –   рұқсат   қағазы;   Е   –   есеп;   1ЗҚ   –   №1зертханалық   жұмысты   қорғау;   КЖБ   1–   курстық   жұмыстың   №1   бөлімі;   Т   –   тексеру;     ӨОҮТ1   –

материалды өздігінен оқуға №1 үй тапсырмасы; К – коллоквиум; 1Т –№1 тест.

Кафедра отырысында ұсынылған 20__ж.  «___»________№_____ хаттама.

Кафедра меңгерушісі __________  Альмишев Ұ.Х.  2010 ж. «___» ____________

Қорытынды рейтингті есептеу әдістемесі

Оқу   жұмыс   жоспары   бойынша   қорытынды   бақылау   емтихан   болып

саналады.Университеттің ғылыми кеңесінің шешімі бойынша қорытынды бақылау түрлері және

өтпелі бақылаудың өлшем бірліктері берілген.

Кесте 4  -Өтпелі бақылау мен қорытынды бақылау түрлерінің өлшем бірліктері.

р/сҚортынды

 

бақылаутүрлері

Бақылау түрі

Өлшем

бірлік


1

Емтихан 


Емтихан 

0,4


Үлгерімнің өтпелі бақылауы 

0,6


11 Курс саясаты

Дәріс   және   зертханалык   сабақтарына   міндетті   түрде   қатысу   қажет.

Сабақтың басында  қатысқандарың белгіленеді, кешіккен үшін 0,5 ұпайдан

айырыласыңдар. 

Сабаққа қатысқандарға қойылатын талаптар:

1. Сабаққа активті қатысу.

2. Аудиторияға сыртқы киіммен  кірмеу.

3. Дәріс   барысында     басқа   жұмыс   пен   айналыспау,   ұялы   телефонды

өшіріп тастау. 

4. Белгісіз   себептер   мен   қатыспаған   ұшін   –   0   ұпай.   Егер   науқас

болсаңыз     немесе   басқа   да     себепкер   жағдайларда,   керекті   құжатыңыз

болса  жоспарланған ұпайларыңыз сақталады. 

5. Тапсырмалар   бақылау   шараларының   күнтізбелік   кестесі   бойынша

орындалады. Тапсырмаларды кешігіп орындағанда, жинаған ұпайларыңыз

кемітіледі. 

6. Емтиханға  

  тек   қана   барлық   тақырыптардан  

  берілген

тапсырмаларды орындап тапсырған студенттер жіберіледі.

Соңғы қорытынды баға төмендегідей негіздер бойынша қойылады:

1. дәріс, лабораториялық, өздік жұмыстарға белсенді қатысып, жауап

беру.

2. білімді межелік бақылау бойынша тексеру.Білімді   бағалау   баллдық-рейтингті   жүйемен   жүргізіледі,   күнтізбелік

шаралар   бойынша   студент   өз   бағасын   өзі   шығарып   алады.   Өзіңе   керекті

балл   жинау   үшін   лабораториялық   сабақтарға   қатысу   және   әрбір

лабораториялық жұмысты тапсыру қажет. 

Студент   міндетте   түрде   2   межелік   бақылаудан   өту   керек.   Егер   осы

айтылған жағдайлар жасалмаса студент семестрдың соңында, емтиханға

босатылмайды.

12 Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер: 

1. Кауричев И.С ж.б.  Почвоведение.М. 1989 

2. Кауричев И.С ж.б   Практикум по почвоведению, М. 1986

3. Ковда В.А ж.б Почвоведение. 1ж 2 бөлім М. 1988

4. Тайжанов Ш.Т   Топырақтану.-  Павлодар, 2002

Қосымша әдебиет:

5. Бигалиев   А.Б.,   Жамалбеков   Е.У.   Қазақстан   топырақ   экологиясы,

Алматы, 1998

6. Бараев А.И ж.б Почвозащитное земледелие. М. 1975

7. Джанпеисов Р ж.б Почвы Павлодарской области, Алматы, 1960

8. Джанпеисов Р. Эрозия и дефляция почв Казахстана. Алматы

9. Жамалбеков Е. Жер құнары-өмір нұрі, Алматы, 1985

10.


Жамалбеков Е. Халық қазынасы. Алматы, 1978

11.


Тазабеков   Т.   Тазабекова   Е.   Топырақтану   түсіндірме   сөздігі.

«Наука», 1982Document Outline

  • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  • 050801– Агрономия мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған
    • ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 155.09 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет