Топырақтану жəне агрохимия кафедрасы «микробиология», «топырақ биологиясы» Бағыты: биологиялық Мамандығыжүктеу 111.47 Kb.
Pdf просмотр
Дата21.05.2017
өлшемі111.47 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖƏНЕ

ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

С.СЕЙФУЛЛИН АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ АГРОТЕХНИКАЛЫҚ

УНИВЕРСИТЕТІТопырақтану жəне агрохимия кафедрасы

«МИКРОБИОЛОГИЯ», «ТОПЫРАҚ БИОЛОГИЯСЫ»

Бағыты: биологиялық

Мамандығы: 5В080800 – «Топырақтану жəне

агрохимия», 5В072700 – «Өңдей өндірісініңтехнологиясы», 5В060800 – «Экология»,

5В081100 – «Өсімдік қорғау жəне карантин».

• Оқытушылар туралы мəліметтер

• Ботбаева

Жанар

Турлыбековна, С. 

Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық

университетінің

топырақтану

жəне

агрохимия кафедрасының аға оқытушысы, б.ғ.к.

• Пəннің атауы: Микробиология

Бағыты: биологиялық

Мамандығы:

5В072700 – «Өсімдіктерді қорғау жəне

карантин»

6 модуль. Пəннің коды ВР – 2203


• Пəн туралы мəлімет: 

• Микробиология пəні мамандық бойынша

базалық жəне таңдау бойынша оқытылатын

пəндер,  яғни,  мамандық шеңберінде мүмкін

болатын компетенцияларды қалыптастыруға

бағытталған жеке бейімдік пəндер цикліне

кіреді.  «Микробиология»

пəні бойынша 1 

семестрде 2 кредит қарастырылған.  Барлығы

90  сағат,  оның ішінде 15  сағат дəріс,  15  сағат

зертханалық – практикалық сабақ,  15  сағат

СОӨЖ, 


45 

сағат


студенттердің

өзіндік


жұмыстары бар.   

• Бақылау түрі – емтихан. Пəн коды – «Өсімдік

қорғау жəне карантин» мамандығы үшін ‐ Mik 

‐1203. Оқыту түрі – күндізгі• 3. Пререквизиттер – микробиология пəнін

игеру үшін биология пəнін меңгеру қажет.

• 4.

Постреквизиттер

Өсімдіктердібиологиялық

қорғау, 


Өсімдік

шаруашылығындағы

жəне

өсімдік


қорғаудағы

биотехнология, 

ауыл

шаруашылықфитопатологиясы, 

жалпы


фитопатология, 

топырақтану, 

өсімдік

иммунитеті.• 5.  Курстың қысқаша сипаттамасы. 

• Пəннің негізгі мақсаты ‐ студенттерге өсімдіктердің жалпы

микробиологиясы,    əр

түрлі


сапрофитті

жəне


ауыл

шаруашылық

өнімдерінің

патогендімикробтарының

морфологиясы мен систематикасын,  физиологиясын,  əр түрлі

факторлардың оларға тигізетін əсерін,  табиғатта жүретін зат

алмасу процестерінде мироағзалардың ролі,  азықтар мен жем

– шөпті консервлеуде жəне оларды сақтауда микробтар түзетін

биологиялық белсенді заттарды қолдану туралы білім беру.

• Пəннің қысқаша сипаттамасы. Микробиология – биология

ғылымдарының ішіндегі негізгілерінің бірі.  Микроағзаларды

зерттеу ауыл шаруашылығы,  медицина,  тағам өнеркəсібі, 

қоршаған ортадағы заттар айналымындағы микроағзалардың

тигізетін пайдасы мен зиянын

анықтауға мүмкіндік береді. 

Микробиология

ХХІ ғасырдың биотехнология,  генетикалық

инженерия,  молекулалық биология сияқты ғылымдардың

дамуында маңызы өте зор. Микробиология пəні. Микроағзалар əлемі жəне оның

əртүрлілігі

Прокариотты жəне эукариотты микроағзалар. 

Бактериялар. Сəулелі саңырауқұлақтар

Микроскоптық саңырауқұлақтар. Микроскоптық

балдырлар мен қарапайымдылар. Вирустар мен фагтар

Микроағзалар тіршілігіне сыртқы ортаның əсері. 

Микроағзалардың өзара жəне басқа ағзалармен қарым –

қатынасы

Микроағзалардың зат алмасуы. Микроағзалар

ферменттері. Микроағзалардың қоректенуі. 

Микроағзалардың тыныс алу

Көміртегі қосылыстарының табиғаттағы айналымы. 

Сүтқышқылды ашу жəне оның қоздырғыштары

Спирттік ашу, оның химизмі жəне қоздырғыштары

летчатканы ыдырататын микроағзалар

Ақуызды заттар мен органикалық азот қосылыстарының

аммонийлануы

Нитрлену жəне денитрлену үдерісі

Молекула күйіндегі азоттың микроағзалармен сіңірілуі

lternaria, Bipolaris, Fusarium туысына жататын

фитопатогенді саңырауқұлақтардың биологиялық

ерекшеліктері. Дəнді дақылдардың Альтернариоз, 

гельминтоспориоз, фузариоз ауруларымен күресудің

биоəдістері.  

Ауыл шаруашылық дақылдарының ауру қоздырғыштарына

қарсы биопрепараттарды жасау технологиясы. 

Тамыр аймағындағы жəне өсімдіктің беткі қабатындағы

микроағзаларОқытудың нəтижесі. Пəнді меңгеру нəтижесінде студент білуі тиіс:

Білу жəне түсіну (дескриптор А): Микробиология ғылымының зерттейтіннысандарының түрлік жəне туыстық құрамын, олардың тіршілік əрекетін, 

биологиясын, морфологиясын, физиологиясын, ғылымның айналысатын

мəселелерін, микробиологиялық өнімдердің түрлерін, оларды ауыл

шаруашылығы, медицина, тағам өнеркəсібі салаларында қолданылауын білу

жəне түсіну.

Білу (дескриптор В): Микроағза культурасымен, микробиологиялық құралдар‐микроскоппен, бокста жұмыс істеу əдістерін білу.

Меңгеру (дескриптор С, D, Е) микробиологиялық зерттеулердің заманауиəдістерін, препараттарды дайындау жəне бояу, таза культураларды бөліп алу

жəне өсіру əдістерін меңгеру.

Практикалық дағдыларды қалыптастыруға:(дескриптор С) – Микроағзалармен жүргізілген тəжрибелік

жұмыстардың нəтижелерін алуға, оларды қабылданған микробиологиялық

əдістермен есептеуге, қорытындылауға, өз көзқарасын дəлелдеуге, тұжырым

жасауға үйрену.

(дескриптор D) – Сабақ барысында студенттер топпен немесе жеке жұмысжасауға, өзара жəне оқытушымен қарым – қатынас жасауға, құрал‐

жабдықтармен жұмыс істеу барысында ұқыптылыққа, сақтыққа, 

жауапкершілікке дағдыланады.

(дескриптор Е) ‐ Ғылыми əдебиеттермен, оқулықтармен жұмыс істеугеүйренеді. Өз бетімен жұмыс істеу барысында ізденушілікке, мəліметтерді

түсінуге, сараптауға, ойды тұжырымдауға бейімделеді.• Пəннің

атауы:

Микробиология

Бағыты:

биологиялықМамандығы:

5В072700 

«Өңдей


өндірісінің

технологиясы»7 модуль. Пəннің коды ВР – 2203

• Пəн туралы мəлімет: Микробиология пəні

мамандық бойынша базалық жəне таңдау бойынша

оқытылатын пəндер, яғни, мамандық шеңберінде

мүмкін болатын компетенцияларды

қалыптастыруға бағытталған жеке бейімдік пəндер

цикліне кіреді.  «Микробиология» пəні бойынша 4 

семестрде 2 кредит қарастырылған; оның ішінде 15 

сағат – дəріс, 15 сағат – зертханалық сабақтар, 15 –

сағат студенттердің оқытушы көмегімен

орындайтын өзіндік жұмыстары, 45 – сағат –

студенттердің өзіндік жұмыстары. Барлығы 90 

сағат. 


• Бақылау түрі – емтихан.  Пəннің коды ‐ Mik ‐2208.  

Оқыту түрі – күндізгі.• Пререквизиттер 

ботаника,  экология

жəне тұрақты даму пəндерін меңгеру

қажет.


• 4.  Постреквизиттер– микробиологиядан

алған білімі топырақтану,  биологиялық

егіншілік,  ауыл шаруашылық өсімдіктерін

қорғау,  ауыл шаруашылық дақылдарының

аурулары,  мал азығын өндіру,    өсімдік

шаруашылығы,        Өсімдік өнімдерін сақтау

технологиялары

пəндерінің негізі болып

табылады.


• .  Курстың қысқаша сипаттамасы. 

• Пəннің негізгі мақсаты ‐ студенттерге өсімдіктердің жалпы

микробиологиясы,    əр

түрлі


сапрофитті

жəне


ауыл

шаруашылық

өнімдерінің

патогендімикробтарының

морфологиясы мен систематикасын,  физиологиясын,  əр түрлі

факторлардың оларға тигізетін əсерін,  табиғатта жүретін зат

алмасу процестерінде мироағзалардың ролі,  азықтар мен жем

– шөпті консервлеуде жəне оларды сақтауда микробтар түзетін

биологиялық белсенді заттарды қолдану туралы білім беру.

• Пəннің қысқаша сипаттамасы. Микробиология – биология

ғылымдарының ішіндегі негізгілерінің бірі.  Микроағзаларды

зерттеу ауыл шаруашылығы,  медицина,  тағам өнеркəсібі, 

қоршаған ортадағы заттар айналымындағы микроағзалардың

тигізетін пайдасы мен зиянын

анықтауға мүмкіндік береді. 

Микробиология

ХХІ ғасырдың биотехнология,  генетикалық

инженерия,  молекулалық биология сияқты ғылымдардың

дамуында маңызы өте зор

Оқытудың нəтижесі. Пəнді меңгеру нəтижесінде студент білуі тиіс:

Білу жəне түсіну (дескриптор А):  Микробиология ғылымының зерттейтіннысандарының түрлік жəне туыстық құрамын,  олардың тіршілік əрекетін, 

биологиясын,  морфологиясын,  физиологиясын,  ғылымның айналысатын

мəселелерін,  микробиологиялық

өнімдердің түрлерін,  оларды ауыл

шаруашылығы, медицина, тағам өнеркəсібі салаларында қолданылауын білу

жəне түсіну.

Білу (дескриптор В): Микроағза культурасымен, микробиологиялық құралдар‐микроскоппен, бокста жұмыс істеу əдістерін білу.

Меңгеру (дескриптор С,  D,  Е)  микробиологиялық зерттеулердің заманауиəдістерін, препараттарды дайындау жəне бояу, таза культураларды бөліп алу

жəне өсіру əдістерін меңгеру.

Практикалық дағдыларды қалыптастыруға:(дескриптор

С) Микроағзаларменжүргізілген

тəжрибелік

жұмыстардың нəтижелерін алуға,  оларды қабылданған микробиологиялық

əдістермен есептеуге, қорытындылауға, өз көзқарасын дəлелдеуге, тұжырым

жасауға үйрену.

(дескриптор D) – Сабақ барысында студенттер топпен немесе жеке жұмысжасауға,  өзара жəне оқытушымен қарым – қатынас жасауға,  құрал‐

жабдықтармен

жұмыс


істеу

барысында

ұқыптылыққа, 

сақтыққа, 

жауапкершілікке дағдыланады.

(дескриптор Е)  ‐ Ғылыми əдебиеттермен,  оқулықтармен жұмыс істеугеүйренеді.  Өз бетімен жұмыс істеу барысында ізденушілікке,  мəліметтерді

түсінуге, сараптауға, ойды тұжырымдауға бейімделеді.• Пəннің атауы: Микробиология

Бағыты: биологиялық

Мамандығы:

5В060800 – «Экология»

модуль. Пəннің коды ВР – 1211


• Пəн

туралы

мəлімет:

Микробиология

пəні

мамандық бойынша базалық жəне таңдау бойыншаоқытылатын пəндер,  яғни,  мамандық шеңберінде

мүмкін


болатын

компетенцияларды

қалыптастыруға бағытталған жеке бейімдік пəндер

цикліне кіреді.    Микробиология пəні бойынша 3 

кредит қарастырылған;  оның ішінде 30  сағат –

дəріс,  15  сағат – зертханалық сабақтар,  15  – сағат

студенттердің оқытушы көмегімен орындайтын

өзіндік жұмыстары,  75  – сағат – студенттердің

өзіндік жұмыстары. Барлығы 135 сағат. 

• Оқыту түрі – күндізгі.  Пəннің коды ‐ 1211. 

Қорытынды бақылау түрі – семестрдің соңында

емтихан.


• .  Пререквизиттер – микробиология пəнін игеру үшін

биологиялық экология пəнін меңгеру қажет.

• 4.  Постреквизиттер – микробиологиядан алған білімі

топырақтану,  егіншіліктің экологиялық негіздері жəне

топырақ қорғау,  қоршаған ортаны қорғау,  экологиялық

биотехнология пəндерінің негізі болып табылады.

• Пəннің негізгі мақсаты ‐ студенттерге өсімдіктердің

жалпы микробиологиясы,    əр түрлі сапрофитті жəне

ауыл

шаруашылықөнімдерінің

патогендімикробтарының морфологиясы мен систематикасын, 

физиологиясын, əр түрлі факторлардың оларға тигізетін

əсерін,  табиғатта жүретін зат алмасу процестерінде

мироағзалардың ролі,  азықтар мен жем – шөпті

консервлеуде жəне оларды сақтауда микробтар түзетін

биологиялық белсенді заттарды қолдану туралы білім

беру.


• Пəннің қысқаша сипаттамасы. Микробиология – биология

ғылымдарының ішіндегі негізгілерінің бірі.  Микроағзаларды

зерттеу ауыл шаруашылығы,  медицина,  тағам өнеркəсібі, 

қоршаған ортадағы заттар айналымындағы микроағзалардың

тигізетін пайдасы мен зиянын

анықтауға мүмкіндік береді. 

Микробиология

ХХІ ғасырдың биотехнология,  генетикалық

инженерия,  молекулалық биология сияқты ғылымдардың

дамуында маңызы өте зор. Оқытудың нəтижесі.  Пəнді меңгеру нəтижесінде студент

білуі тиіс:

• Білу жəне түсіну (дескриптор А):  Микробиология ғылымының

зерттейтін нысандарының түрлік жəне туыстық құрамын, 

олардың тіршілік əрекетін,  биологиясын,  морфологиясын, 

физиологиясын, 

ғылымның

айналысатын

мəселелерін, 

микробиологиялық

өнімдердің

түрлерін, 

оларды

ауыл


шаруашылығы,  медицина,  тағам өнеркəсібі салаларында

қолданылауын білу жəне түсіну.

• Білу

(дескрипторВ): 

Микроағза

культурасымен, 

микробиологиялық құралдар‐микроскоппен,  бокста жұмыс

істеу əдістерін білу.


• Меңгеру (дескриптор С, D, Е) микробиологиялық зерттеулердің

заманауи əдістерін,  препараттарды дайындау жəне бояу,  таза

культураларды бөліп алу жəне өсіру əдістерін меңгеру.

Практикалық дағдыларды қалыптастыруға:(дескриптор С) – Микроағзалармен жүргізілген тəжрибелік

жұмыстардың

нəтижелерін

алуға,  оларды

қабылданған

микробиологиялық əдістермен есептеуге,  қорытындылауға,  өз

көзқарасын дəлелдеуге, тұжырым жасауға үйрену.

• (дескриптор D)  – Сабақ барысында студенттер топпен немесе

жеке жұмыс

• жасауға,  өзара жəне оқытушымен қарым – қатынас жасауға, 

құрал‐ жабдықтармен жұмыс істеу барысында ұқыптылыққа, 

сақтыққа, жауапкершілікке дағдыланады.

(дескриптор Е)  ‐ Ғылыми əдебиеттермен,  оқулықтарменжұмыс істеуге үйренеді.  Өз бетімен жұмыс істеу барысында

ізденушілікке, 

мəліметтерді

түсінуге, 

сараптауға, 

ойды


тұжырымдауға бейімделеді.Пəннің атауы:

Топырақ биологиясы

Бағыты: биологиялық

Мамандығы:

5В080800 – «Топырақтану жəне

агрохимия»

6 модуль. Пəннің коды ВР – 2214


• Пəн туралы мəлімет: Топырақ биологиясы

элективті пəн болып табылады.  Топырақ

биологиясы

бойынша


кредит


қарастырылған,  студенттер аталған пəнді

екі семестр оқиды;  оның ішінде 15  сағат –

дəріс, 30 сағат – зертханалық –практикалық

сабақтар,15  – сағат студенттердің оқытушы

көмегімен орындайтын өзіндік жұмыстары, 

75–


сағат

студенттердіңөзіндік

жұмыстары. Барлығы 135 сағат. 

• Қорытынды бақылау түрі – семестрдің

соңында емтихан.• Пəнді оқытудың негізгі мақсаты мен міндеттері – топырақ

биотасы өкілдерінің морфологиясы мен физиологиясы

туралы, табиғатта заттар мен энергия айналымындағы рөлі, 

антропогенді қалдықтармен ластану кезінде топырақта өтіп

жатқан

экологиялықстресс

жағдайларының

микроағзалардың тіршілік əрекетіне əсері туралы білім

беру.      Топырақ биологиясы пəнін меңгеру нəтижесінде

студенттер

топырақ


жануарлары, 

саңырауқұлақтар, 

прокариоттар, 

балдырлардың

морфологиясы

мен


физиологиясы, 

олардың


табиғаттағы

заттар


мен

биосферадағы энергия айналымындағы рөлін білуі тиіс. 

Топырақ микроағзаларын бөліп алу, КТБ санын есептеу, таза

культураларды бөліп алу,  топырақ белсенділігін анықтау

əдістерін үйренуі керек.  Топырақтың əртүрлі ластану

көздерінің түрлерімен танысып,  оларды биодеградациялау

жолдарын зерттеп біледі. 


Топырақ биологиясы курсына кіріспе. Топырақ

биологиясы топырақтану жəне биология

ғылымдарының арасындағы аралық ғылым. Пəннің

мақсаты мен міндеттері, зерттеу əдістері. Басқа

ғылымдардың арасында алатын орны. Топырақ

биологиясы ғылымының даму тарихы.Прокариоттар. Прокариоттар. Бактериялар, 

олардың құрылысы, қозғалуы, көбеюі жəне спора

түзуі. Бактериялар клеткаларының химиялық

құрамы.  Саңырауқұлақтар. Топырақ саңырауқұлақтардың

табиғатта таралуы, шаруашылық маңызы. 

Саңырауқұлақтардың жіктелуі. Ашытқылар–əр түрлі

класқа жататын саңырауқұлақтар өкілі.Топырақ балдырлары. Балдырлардың

құрылысындағы ерекшеліктер. Балдырлардың

жіктелуі. Балдырлардың табиғаттағы рөлі жəне

топырақ биодиагностикасы. Қыналар

Қыналар


саңырауқұлақтар

мен

балдырлардың селбесіп тіршілік етуі.  Қыналардыңтаралуы жəне олардың алғашқы топырақ түзілісіндегі

рөлі


Топырақ жануарлары. Тіршілік етуі, мөлшері, 

қоректену типі бойынша топырақ жануарларының

əртүрлілігі.  Топырақ жануарларының жіктелуі: 

қарапайымдылар, құрттар, бунақденелілер, 

сүтқоректілер. Өсімдіктердің қалдықтарын ыдыратуда

топырақ қабаттарын механикалық араластыру, 

топырақты органикалық заттармен байытуда топырақ

жануарларының рөлі.  Жоғары сатыдағы өсімдіктер. Өсімдіктер – Жер

бетіндегі органикалық заттарды негізгі өндірушілер. 

Өсімдіктердің тамыр аймағы микрофлорасы (ризоплан

жəне ризосфера).  Өсімдік микоризасы. Өсімдіктердің

қоректенуіне эндотрофтық, экзотрофтық жəне аралас

микоризаның əсері. Эпифиттік микрофлора жəне оның

құрамын дəн сапасын бағалау кезінде пайдалану.


Топырақ микроағзаларының биотикалық заттары жəне

оларды бөліп алу технологиялары. Микроағзалар түзетін

биотикалық заттар (ақуыздар, ферменттер, гормондар, 

антибиотиктер жəне т.б. заттар).  Биологиялық белсенді

заттарды микроағзалардан бөліп алу əдістері. 

Ферментациялық үдерістердің технологиясы. Биореактор жəне

оның типтері. Ферментер.Топырақ түзілуінің биологиялық үдерістері . Алғашқы топырақ

түзілу жəне оған əсер етуші факторлар.  Əртүрлі климаттық

аймақтардағы топырақтың түзілуі. Өсімдік қалдықтарының

жəне орман төсеніштерінің ыдырауы. Топырақ құрылымын

қалыптастыруда микроағзалардың рөлі. Минералдардың жəне

жаңа түзілістердің ыдырауында топырақ микроағзаларының

қатысуы.

Топырақ биологиясының экологиялық қырлары. Топырақ

микроағзалардың мекен ету ортасы. Топырақтың қатты, сұйық

жəне газды фазалары жəне микроағзалардың таралуы.


Топырақ микроағзаларының құрылысы мен қызметі. 

топырақ микроағзалар жиынтығының концепциясы.  

микробиологиялық үдерістердің қайтарылым принципі.  

топырақ микроағзалардың тіршілік ортасы концепциясы.   

қайталау принципі.

Популяциялар экологиясы . Микроағзалардың экологиялық

қауымдастығы. Жер бетіндегі микроб қауымдастығының

құрылымы мен қызметін зерттеудің əдістері.

Тыңайтқыштардың жəне топырақты өңдеу

технологияларының топырақ құнарлығына əсері. Топырақ

құнарлығының минералды тыңайтқыштар жəне топырақты

өңдеу жүйелеріне байланыстылығы.  опырақтың

құнарлылығына органикалық тыңайтқыштардың тигізетін

əсері.

Топырақ диагностикасы мен биологиялық индикациясының

негізгі

принциптері.  Микробиологиялық диагностика жəне

топырақтың биологиялық белсенділігі . Топырақ ортасының

ластануының биологиялық индикациясы жəне топырақтың өзін –

өзі тазартуы.   Топырақтың пестицидтермен ластануы.  Пестицидтер жəне олардың

алуантүрлілігі. Пестицидтердің жіктелуі. Топырақтың пестицидтермен

ластануы. Топырақтың пестицидтерден тазару үдерісінде топырақ

микроағзалары мен жануарларының рөлі.  Пестицидтердің деградациясы. 

Топырақты рекультивациялау жəне оның пестицидтермен ластануын

бақылау. Топырақтың мұнай өнімдерімен ластануы. Мұнай топырақтың негізгі

қасиеттерінің түр өзгерісі ретінде. Мұнайдың топыраққа жəне ондағы тірі

ағзаларға əсері. Топырақты мұнай өнімдерінен тазарту.

Топырқтың ауыр металдармен ластануы жəне ауыр металдардан

топырақтың өзін— өзі тазартуы.  Ауыр металдар ‐ топырақтың қауіпті

ластаушылары. Топырақты ауыр металдармен ластаушы көздер. Ауыр

металдардан топырақтың өзін – өзі тазартуы. Ластанған топырақтың

биоиндикаторлары.  Сынап қосылыстары топырақтың өте қауіпті

ластағыштары. Сынапты сіңіре алатын микроорганизмдер жəне оларды

пайдалану. Топырақтың ауыр металлдардан өздігінен тазару

жылдамдығы. Ластанған топырақ биоиндикаторлары.


• Пəннің міндеті – топырақ биологиясы пəні

бойынша зерттеулердің жаңа əдістерін

меңгеру,    топырақ үлгілерін таңдап алу, 

сұйылту


əдісі

бойынша


топырақ

суспензиясын

дайындау, 

топырақ


микроағзаларын бөліп алу,  өсіру жəне

олардың


пайдалы қасиеттерін əр түрлі

өндірістерде қолдана білуге үйрету.   • Оқытудың нəтижесі. Пəнді меңгеру нəтижесінде

студент білуі тиіс:

• Білу жəне түсіну (дескриптор А): Топырақ биологиясы

топырақта тіршілік ететін микроағзалардың түрлік жəне

туыстық құрамын, олардың тіршілік əрекетін, 

биологиясын, морфологиясын, физиологиясын, 

ғылымның айналысатын мəселелерін, 

микробиологиялық өнімдердің түрлерін, оларды ауыл

шаруашылығы, медицина, тағам өнеркəсібі

салаларында қолданылауын білу жəне түсіну.

• Білу (дескриптор В): Топырақ биологиясы топырақта

кездесетін микроағзалардың қай түрі топырақ

құнарлылығына қандай əсер беретінін жəне оларды

бөліп алып микроағза культурасымен, 

микробиологиялық құралдар‐микроскоппен, бокста

жұмыс істеу əдістерін білу.• Меңгеру (дескриптор С, D, Е)  микробиологиялық зерттеулердің

заманауи əдістерін,  препараттарды дайындау,  топырақтағы

микроағзалар санын анықтау жəне оларды идентификациялау, 

сонымен қатар топыраққа қалай əсер ететіндігін меңгеру. 

• Практикалық дағдыларды қалыптастыруға:

• (дескриптор С)  – Топырақтан бөліп алынған микроағаларды

иднетификациялау

əдістерімен

танысу, 

микроағзалармен

жүргізілген

тəжрибелік

жұмыстардың

нəтижелерін

алуға, 

оларды қабылданған микробиологиялық əдістермен есептеуге, қорытындылауға,  өз көзқарасын дəлелдеуге,  тұжырым жасауға

үйрену.


• (дескриптор D)  – Сабақ барысында студенттер топпен немесе

жеке жұмыс

• жасауға,  өзара жəне оқытушымен қарым – қатынас жасауға, 

құрал‐ жабдықтармен жұмыс істеу барысында ұқыптылыққа, 

сақтыққа, жауапкершілікке дағдыланады.

• (дескриптор Е) ‐ Ғылыми əдебиеттермен, оқулықтармен жұмыс

істеуге

үйренеді.  Өз бетімен жұмыс істеу барысындаізденушілікке, 

мəліметтерді

түсінуге, 

сараптауға, ойды

тұжырымдауға бейімделеді.Каталог: assets
assets -> Тендер. Реклама. Рк
assets -> Национальной академии наук республики казахстан
assets -> Книга первая. Книга вторая. Книга третья. Книга четвертая. Книга пятая. Книга шестая. Книга седьмая
assets -> Теория эволюции Эволюционная теория Чарльза Дарвина 2 часть II
assets -> Любовь Шашкова «нет повести прекраснее в ауле…»
assets -> Оңтүстік Қазақстан облысы ішкі саясат басқармасы «Әлеуметтік бастамалар орталығЫ» менің таңдауым – ханафи мәЗҺабы

жүктеу 111.47 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет