Тізімін құрайды. Элективті пәндер каталогында 5В011200 Химия мамандықтарына тиісті пәндердің қысқаша мазмұны берілгенжүктеу 0.88 Mb.
Pdf просмотр
бет1/8
Дата08.05.2017
өлшемі0.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

 

 

Ф.7.02-07 ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ПЕДАГОГИКА УНИВЕРСИТЕТІ 

«Жаратылыстану пәндері» кафедрасы 

                              Бекітемін 

Оқу –әдістемелік жұмыстар 

 жөніндегі проректор 

__________т.ғ.к., Ажидинов А.С. 

«____ » _________2016 ж. 

 

 

Элективті пәндер каталогы  

5В011200-Химия 

 

 

 

Шымкент – 2016 ж 

 

Элективті пәндер каталогы- студенттің өздігінен оқу траекториясын анықтауға  таңдау компонентіне кіретін пәндер 

тізімін  құрайды.  Элективті  пәндер    каталогында    5В011200  –  Химия  мамандықтарына    тиісті  пәндердің  қысқаша  

мазмұны берілген. 

ОҚПУ студенттеріне және оқытушыларына арналған 

  

Құрастырғандар:     магистр, оқытушы Әсенов С.Ш. Кафедра мәжілісінде қарастырылып,талқыланған (хаттама №___, «______»______2016 ж.) 

Кафедра меңгерушісі  ______________а.ш.ғ.к. Жигитеков Т.А. 

Элективті пәндер каталогы жұмыс берушілермен келісілген:  

Ж. Аймауытов атындағы №64 мектеп – гимназия директоры: ____________ З.А. Асылбекова   

Ж. Аймауытов атындағы №64 мектеп – гимназияcының жоғары санатты әдіскері: __________  Ш.А. Елибаева 

Факультеттің әдістемелік комиссиясының мәжілісінде мақұлданған  (хаттама № ___, «______»______2016 ж) 

ӘК төрағасы: _____________ а.ш.ғ.к., Бутаев М.Д. 

Элективті пәндер каталогы  Оңтүстік Қазақстан  педагогикалық университетінің Оқу-әдістемелік кеңесінде бекітілген 

(хаттама №___, «___»______2016 ж) 

 

 

 

 

 СТУДЕНТ ЖАДНАМАСЫ 

Құрметті Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетінің студенті! 

     Сізге Элективті пәндер каталогы ұсынылады. Бұл элективті оқу пәндерінің  жүйелі аннотациялық тізімі. Ол оқудың 

жеке  траекторияларын  өз  бетінше,  жедел  және  жан-жақты  құрастыру  мақсатында  жасалған.  Ол  сіздің  жеке  оқу 

жоспарыңызды құрастырудағы көмекшіңіз. Оқытудың кредиттік технологиясында   барлық  оқу пәндері 3  циклге жіктелген - Жалпы білім беру пәндері 

(ЖБП),  Базалық  (БП)  және  Кәсіби  (КП).  Бұл  цикілдердің  әр  бірінің    ішінде  оқу  пәндері  екі  түрге  бөлінеді  –  міндетті 

компонент және таңдау бойынша  компонент (элективті, яғни таңдалған пәндері). 

     Міндетті  компонентті  пәндер  мамандық  бойынша    мемлекеттік  жалпы  міндетті    білім  беру    стандарттарымен 

тағайындалған және осы  мамандық  студенттеріне бірдей  оқытылады. Элективті оқу пәндері кафедраларға ұсынылады. 

Элективті  оқу  пәндерінің    барлық  тізімінен  өзіңізге    қызықты  пәндерді  таңдай  аласыз.  Осылай  сіздің    жеке  оқу  

жоспарыңыз  оқу пәндерінің әрбір циклі бойынша өзіне 2 бөлімді қосады: міндетті компонент және таңдау компонент 

(элективті оқу пәндері). Элективті пәндер каталогы көмегімен сіздің жеке оқу жоспарыңызды қалай таңдауға болады? 

1.

 Тізімнен оқу семестріңіздің кестесін табыңыз. 

2.

 Элективті оқу пәндерінде бір үлгідегі оқу жоспарымен барлығы неше  кредит берілгенін анықтаңыз. 

3.

 Элективті  оқу  пәндері  тізімімен  танысыңыз.  Оқу  пәндері  таңдау  бойынша  курстарға  сәйкес  нөмірмен 

біріктірілгеніне назар аударыңыз. Элективті пәндердің әрбір топтарынан тек бір ғана элективті оқу пәндерін 

таңдауға болады. 

4.

 Өзіңізді қызықтырған Элективті оқу пәндерінің сипаттамасын  оқыңыз және өз таңдауыңызды жасаңыз. 

5.

 Сіз  таңдаған  кредиттердің  саны  Типтік    оқу  жоспарында  талап  етілген  кредиттік  санға  сәйкес  келуін 

тексеріңіз. 

6.

 

Элективті оқу пәндерін таңдауда өзіңіздің эдвайзеріңіз көмектеседі.    

 

 № 

                                                                                                                                                      

 

Пәннің коды 

 

 

 Пән атауы 

Қ

Р 

   

   

бо

й

ы

н

ш

а 

к

ре

ди

т 

   

  с

ан

ы

 

Е

С

Т

S

 б

ой

ы

н

ш

а 

к

ре

ди

т 

   

  с

ан

ы

 

С

ем

ес

трі

 

 

 

Пререквизиті / 

постреквизиті 

 

 

Пәннің мақсаты мен қысқаша 

мазмұны 

 

 

Дублин дескрипторларының 

негізіндегі оқытудың нәтижелері 

 

 

Құзыреттері 

 

1.

  

  

TKN/OBZH 1104 

а) Тіршілік  қауіпсіздік  

негіздері  

Пререквизиттері: 

Қарастырылмаған Постреквизиттері:   

Периодтық жүйе 

элементтерінің химиясы, 

аналитикалық химия, 

химиялық экология. 

Пәннің мақсаты:  

Студенттерді  тіршілік  қауіпсіздігі  

негіздерімен    таныстыру.Табиғи 

және  техногендік    сипаттағы 

төтенше    жағдайлар  мен      осы 

заманғы   зақымдаушы құралдардан   

халықты,  қоршаған  ортаны қорғау  

және      ұйымдастыру  мәселелері  

бойынша 

 

 Қазақстан 

Республикасының    заңнамалық   

актілерін оқып  үйрету. 

Пәннің мазмұны:   

Tөтенше 


жағдайларды 

жіктеу.Табиғи  және  техногендік 

сипаттағы    апаттар    туралы   

түсінікті  қалыптастыру және   одан  

қорғану,  шығу      жолдарын  

қарастыру, меңгеру. Зиянды заттар, 

улы  заттар      және      қорғаныс 

құралдары    туралы  мәліметтерді 

қарастыру.  

Білімі мен түсінігі: 

Тіршілік    қауіпсіздік  негіздері  пәнінен-

өмір   тіршілік   қауіпсіздігін  қамтамасыз  

ету    жөніндегі  білім  беру,    үйрету,  оның   

ережелері    мен      нормаларымен  

таныстыру.Сонымен      бірге    қазіргі  

заманғы    зақымдау      құралдарының  

зақымдаушы  әсерінен, сондай-ақ   дүлей  

зіл-зала,    ірі      авариялар    және   

апаттардан      қорғау    шаралары      туралы   

білімі мен  түсінігін   көрсете білуі. 

Білімі мен түсінігін  қолдана білуі:  

Осы   білімі мен  түсінігін- қауіп  қатерді   

тани  білуіде,   яғни   оның  түрін,  болып  

жатқан      жерін,      мүмкін    болған    

зардаптың    зиянының      шамасын,  қатер  

болу    мүмкіншілігін,  сонымен      бірге 

болғалы    тұрған  қауіп-қатердің    алдын 

алуда,      дұрыс      шешім    қабылдауда 

қолдану. 

Пайымдаулар: 

Төтенше жағдайлар  туралы,  табиғи және 

техногендік  сипаттағы    апаттардың    

түрлерін    ескере    отырып    пайымдаулар 

жасауға    қажетті    ақпарттар    жинауды 

және интерпретациялауды жүзеге асыру. Коммуникативтік 

қабілеттілік: 

төтенше  жағдайлардан  шығу    және   

болған  жағдайда    білікті    іс-әрекет 

орындау,  денсаулықты  қорғау  және   

нығайту үшін   алдын ала  жасалатын  іс-

шараларды  кез-келген    маман  иесіне  

жеткізе білуі  қабілеттерін қалыптастыру. 

Өздігінен:  

Білім 


алу 

қабілеттілігі:Тіршілік 

қауіпсіздігі  пәні  бойынша    алған 

білімдерін    одан    әрі    дамыту,    өздігінен  

жалғастыру  қабілеттерінің    болуын  

көздейді.  

-  Әр  түрлі    сипаттағы        төтенше 

жағдайларды  жіктей білуі; 

-Жоспарлау 

  және      құтқару   

жұмыстарын  жүргізуге  дағдылану; 

-Қауіпсіздікті 

 

ұйымдастыру   практикалық шараларын меңгеруі,  

-Қауіп қатерді тани білуі; 

-Болғалы  тұрған      қауіп  қатердің 

алдын алуы; 

-Қауіп    қатер  болғанда      төтенше  

жағдай  кезінде      білікті  іс-әрект  

жасай білуі; 

-Нақы      іс-әрекеттен  болатын      қауіп 

қатерді   тануы;  

 -Өмір 


сүру 

ортасына 

  қауіп 

туғызатын  элементтін анынқтауы; 

-  Адамды    және  өмір  сүру  ортасын   

табылған     қауіп-қатерден қорғаудың   

тиімді    әрі    сенімді    шараларын  

әзірлей алуы; 

-Ақпараттарды іздеудің, 

жинақтаудың, талдаудың, өңдеудің 

және берудің әртүрлі әдістерін білуі;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-Адамның адамға, қоғамға және 

қоршаған ортаға қатынасын реттейтін 

құқықтық және этикалық нормаларды 

білуі; 

 


2.

 

 ETD/EUR 1104 

б)  Экология  тұрақты 

даму  

 

    Пререквизиттері: 

Қарастырылмаған Постреквизиттері:     

Периодтық жүйе 

элементтерінің химиясы, 

аналитикалық химия, 

химиялық экология. 

 

Пәннің мақсаты:  

табиғат  пен  қоғамның  тұрақты 

дамудың  негізгі  заңды-лықтары 

туралы  тұтас  ұғым  қалыптастыру. 

Биосфера    шегіндегі    ғаламдық  

проблемаларды      бақылай    отырып   

ондағы  тіршіліктің   тұрақтылығын  

сақтау.Адам, 

қоғам 

 

табиғат арсындағы      қарым-қатынастарды  

үйлестіре 

отырып, 

 

табиғат   ресустарын    тиімді    пайдалануды   

адами-экологиялық      тұрғыдан  

негіздеу. 

 

Пәннің мазмұны:   

Тұрақты  дамудың  концепциялары 

мен 

принциптері. ТД 

түрлі 


деңгейдегі 

стратегиялары 

мен 

саясаты: ғаламдық, 

аймақтық, 

ұлттық  және  жергілікті  деңгейде. 

ҚР тұрақты даму перспективалары. 

Экология      бөлімдері:  аутэкология,  

демэкология, 

синэкология, 

жаһандық   экология. 

 

 

Білімі  мен  түсінігі:  Соңғы      жылдары   

пайдалы  қазба   қорлардың   азаюы, жер   

бетінен      өсімдік    және    жануарлар  

дүниесінің    көптеген    өкілдерінің  

жойылуы    және  сондай-ақ      табиғи  

ортаның  шектен    тыс  ластануыныңи  

айрықша    белең    алып    отырғандығына, 

кейбір    елдерде,      әсіресе        дамыған   

елдерде    қоршаған    орта  жағдайының  

нашарлығы    соншалық      адамдардың  

денсаулығының 

 

бұзыла   бастағандығының    себептерін    оқып 

үйретуде    білімі  мен    түсінігін      көрсете 

білуі. 

Білімі мен түсінігін  қолдана білуі: Осы   

білімі  мен    түсінігін-  қоршаған  ортаны  

қорғау    мәселесіне      ерекше      көңіл    

бөлуге, табиғатты  сақтау  және  қалпына   

келтіру    мәселелерімен    жақсырақ  

айналысуға, сондай-ақ  оның   ресустарын  

тиімді      пайдалануда  дұрыс      шешім  

қабылдауда қолдану. Пайымдаулар:  

Табиғи          және  антропогендік 

экологиялық   процесстерді    анализдеуді 

жүзеге  асыра  білуі. 

Коммуникативтік қабілеттілік: 

Социумды  апаттық  кризистарсыз  дамыту 

және  тұрақты  дамудың  заңдылықтарын 

қалыптастыра білуі. Өздігінен 

білім 

алу 

қабілеттілігі:Алынған 

білім-дерін 

экологиялық  тапсырмалар-ды  шешуде 

өздігінен  қолдануға қабілетті болу. 

 

-Экологиялық процесстерді 

анализдеуге дағдылануы; 

-Қоғам  мен 

табиғаттың  тұрақты 

дамудың 

айқын 


нақты 

тапсырмаларын қоя білуі; 

-  Тұрақты  даму  идеяларын  жүзеге 

асыру шараларын игеруі; 

-Биосфераның  даму  заңдылықтарын 

сақтай алуы; 

-Тұрақтылығын  сақтау  жағжайларын 

білуі. 


3.

 

 BHTN/TONH 

1201 


 

а) Бейорганикалық 

химияның теориялық 

негіздері 

Пәннің пререквизиттері:   

Қарастырылмаған Пәннің постреквизиттері:  

Периодтық жүйе 

элементтерінің химиясы, 

аналитикалық химия, 

химиялық экология. 

Пәннің 

мақсаты: 

Химиялық 

кешенді  білім  жүйесін  қалып- 

тастыру,  басқа  пәндерді  оқып, 

түсіну үшін қажетті білім алу,  Д.И. 

Менделеев  жүйесін  талдай  білуі. 

Ерітінділер, 

электрохимия 

заңдарын үйрету.  

Пәннің мазмұны:   

 Атом- молекула- лық ілімнің пайда 

болуы 


және 

дамуы. 


Бейорганикалық  қосылыстар  дың 

жіктелуі  және  номенклатурасы. 

Атом  құрылысы.  Периодтық  заң 

және  Д.И.  Менделеевтің  химиялық 

элементтердің периодтық жүйесі.                                                 

Білімі мен түсінігі:  

Осы  сала  бойынша  білімі  мен  түсінігі 

болуы; 

Білімі мен түсінігін  қолдана білуі:  

Осы  білімі  мен  түсінігін  кәсіби  деңгейде 

қолдана білуі; 

Пайымдаулар:  Әлеуметтік,  этикалық 

және  ғылыми  көзқарастарды  ескере 

отырып,  пайымдаулар  жасауға  қажет 

ақпараттар 

жинауды 

және 


интерпретациялауды 

жүзеге 


асыру; 

Коммуникативтік 

қабілеттілік: 

Ақпаратты,  идеяларды,  проблемаларды 

және  шешімдерді  мамандарға  да,  маман 

еместерге  де  жеткізе  білуі  қабілеттерінің 

болуын көздейді. 

Өздігінен  білім  алу  қабілеттілігі: 

Белгілі  бір  дәрежеде  білім  алуды 

өздігінен 

жалғастыру 

қабілеттерінің 

болуын көздейді 

-Зат  құрамы  мен  құрылымына  тән 

бөлшектердің  қасиеттерін негізге ала 

отырып,  талдаудың  жаңа  әдістерін 

тұжырымдау,  олардың  арасындағы 

заңдылықтарды білуі. 

-Заттардың  құрамына,  қасиеттеріне 

бақылау  жасауы; 

 -Сандық 

талдаудың 

негіздерін 

меңгеру,  түрлі  жағдайларда  саналы 

түрде  дұрыс  бағыт  ұстана  білуі  және 

түсінуі;                                                                                                                                  

-Дамыған 

танымдық 

қабілеттігі 

болуы;                                                                                                

-Ақпараттарды 

іздеудің, 

жинақтаудың,  талдаудың,  өңдеудің 

және берудің әртүрлі әдістерін білуі;                                                                                                                  


4.

 

 ZhH/OH 1201 

 

б)  Жалпы химия  1 Пәннің пререквизиттері   

Қарастырылмаған Пәннің  постреквизиттері: 

Элементтерге топ бойынша 

сипаттама,  сапалық  және 

сандық анализ. Пәннің мақсаты:  

Жалпы 


 

химия 


құралы 

шығармашылық 

ойлау, 

студенттерде ғылыми 

көзқарас 

қалыптастыру,  химияның  өмірмен 

байланысын ашу, болашақ мұғалім- 

ді  білім  түрлерімен  қаруландыру, 

белсенді  педагогикалық  әрекет 

үшін 

білім 


мен 

білікті 


қалыптастыруға  көмегін  тигізу.                                                         

Пәннің Пәннің мазмұны:   

Жалпы 


химия 

 

заттар квалификациясы 

курсының 

мазмұны  студенттер  химияның 

басқа да бөліктерін терең оқу үшін 

әрекет жасайды: 

Білімі мен түсінігі:  

Білім  алуды  үйрену,  түрлі  жағдай  -ларда 

саналы  түрде  дұрыс  бағыт  ұстана  білуі; 

Білімі  мен  түсінігін    қолдана  білуі: 

Дәйектемелер  құрастыру  және  зерттеп 

отырған  саласындағы  білім  мен  түсінігін 

қолдана білуі; Пайымдаулар:  

Әлеуметтік,  этикалық  және  ғылыми 

көзқарастарды 

ескере 


отырып, 

пайымдаулар  жасауға  қажет  ақпараттар 

жинауды 

және 


интерпретациялауды 

жүзеге асыру; Коммуникативтік 

қабілеттілік: 

Ақпаратты,  идеяларды,  проблемаларды 

және  шешімдерді  мамандарға  да,  маман 

еместерге  де  жеткізе  білуі  қабілеттерінің 

болуын 

көздейді. Өздігінен  білім  алу  қабілеттілігі: 

Белгілі  бір  дәрежеде  білім  алуды 

өздігінен 

жалғастыру 

қабілеттерінің 

болуын көздейді. 

-Заттардың  құрлысы  мен  қасиеттері 

арасындағы  өзара  байланыстарды 

игеруі;                                                                                                                                                                                                            

-Білім  беру  жүйелерін  басқарудың 

теориясын 

және 


әдістемесін                                                                                                                                                                                                                                        

білуі;                                                                                                                                       

-Педагогикалық 

ұжымын  басқару 

әдістерін 

таңдауда 

практикалық 

тәжірибесі болуы; 

-Қазақстанның 

бірыңғай 

тауар 

рыногындағы қызметі 

үшін,                                                 

сондай-ақ 

халықаралық 

экономикалық,  ғылым  -  техникалық 

ынтымақтастыққа  және  халықаралық 

саудаға  қатысуы  үшін        қажетті 

жағдайларын игеруі; 

-Химиялық 

технологиясының  

құрылымдық  ерекшеліктері    туралы 

білуі;                                                   

5.

 

 HT/IH 1202 

а)Химия тарихы 

Пререквизиттер: 

Қарастырылмаған Постреквизиттер: Пәнді 

игергеннен кейін алынған 

бәлімдерін бейорганикалық 

химияның теориялық 

негіздері, аналитикалық 

химия, органикалық химия, 

физикалық химия, 

биологиялық химия және 

химиялық технология 

пәндерін оқу барысында 

қолдану 

Пәннің мақсаты: 

Болашақ 


мамандарды 

жалпы 


химияның 

және 


оның 

жеке 


бөлімдерінің  дамуымен  химиялық 

білімнің  жинақталу  процесімен 

таныстыру. 

Сонымен 


қатар 

студеннтерге  ғылмды  материадық 

дүниені 

зерттеуде 

логикалық 

бірлңкте  үздіксіз  және  белгілі  бір 

заңдылықта  дамитын  білім  жүесі 

ретінде 


қалыптасатын 

процесс 


екені ашаып көрсету. 

Пәннің мазмұны:   

Химия  тарихы-жалпы  химияның 

және  оның  жеке  бөлімберінің 

дамуын 


химиялық 

білімнің 

жинақталу  прцесін  сипаттайын 

және зерттейтін ғылым. Білімі мен түсінігі:  

Осы  сала  бойынша  білімі  мен  түсінігін 

кәсіби 

деңгейде қолдана 

білуі.  


Білімі  мен  түсінігін    қолдана  білуі: 

Этикалық  және  ғылыми  көзқарастарды 

ескере  оттырып  қажетті  ақпараттар 

жинауды 

жүзеге 


асыру;                                                                          

Пайымдаулар:  

Әлеуметтік,  этикалық  және  ғылыми 

көзқарастарды 

ескере 


отырып, 

пайымдаулар  жасауға  қажет  ақпараттар 

жинауды 

және 


интерпретациялауды 

жүзеге 


асыру; 

Коммуникативтік 

қабілеттілік: 

Жиналған  ақпараттар  мен    кездесетін 

проблеммеларды 

және 


шешімдерді 

мамандарғада  маман  еместергеде  жеткізе 

бңлу қабңлеттілігін көздейді. 

Өздігінен  білім  алу  қабілеттілігі: 

Белгілі  бір  дәрежеде  білім  алуды 

өздігінен 

жалғастыру 

қабілеттерінің 

болуын көздейді 

-

 

Диялектикалық материялдық 

материялыдық 

дүние 

танымның болуы; 

-

 Ойлау  мәдениетіне  ие  болуы, 

оның жалпы заңдылықтарын білуі; 

-

 

Дамыған  танымдық  қабілеттігі болуы; 

Ақпараттарды іздеудің, жинақтаудың, 

талдаудың,  өңдеудің  және  берудің 

әртүрлі әдістерін білуі;                                                                                                                  6.

 

 HEAT/IOHE 

1202 


б)Химялық 

элеметтердің ашылу 

тарихы Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Болашақ желтоқсан 2016 жыл
2017 -> Құрылтайшы жəне шығарушы: «Қазақ газеттерi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi Редакторлар кеңесiнiң
2017 -> Мектепті сақтау – ауылды сақтау Намыс қайда? Шаңырақ
2017 -> «еуразиялық гендік қОР» ғылыми-өндірістік білім беру орталығы
2017 -> Еуропалық тұрғыдан көптілдік құзыреттілігін дамыту жолдары
2017 -> Қазақстандағы трансұлттық мультисауаттылық: ұрпақаралық оқыту
2017 -> Қараша 2015 жыл Қазақстан
2017 -> Қыжыл баспасөЗ – 2017

жүктеу 0.88 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет