Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрациижүктеу 6.83 Mb.
Pdf просмотр
бет9/76
Дата09.01.2017
өлшемі6.83 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   76

Содержание:  Государственным  стандартом  образования  РК  при  изучении  технологии  обучения 

письмо. 


TM 4305 

В)Тіл мәдениеті 

 

Культура речи 

Мақсаты:Оқушылардың сөйлеу тіліне қойылатын талаптар. 

Пререквизиттер: Тілді  дамытудың мінездемесі.  

Постреквизиттер:Сөйлеу – ойлау қабілетін дамыту құралы.  

Мазмұны:   Мұғалімнің тіл мәдениетіне қойылатын талаптар. 

Цель: Требования к речи учащихся. 

Пререквизиты: Характеристика  речевого развития. 

Постреквизиты: Речь как средство развития мышления. 

Содержание: Требования к культуре речи учителя. 

 

53 


 Мамандығы 5В010200 «Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі» 

    Специальность 5В010200 «Педагогика и методика начального обучения» 

№ 

Пәннің коды 

Код 

дисциплин 

Пәннің аталуы  

Название дисциплин 

Пәннің мазмұны  

Содержание дисциплин 

Кредит 

саны  

Кол-во 

кред. 

 

                                                                                                                               Базалық пәндері бойынша таңдау компонент                                                                                                         

         Цикл базовых дисциплин 

Aba 1202 А) Абайтану 

 

Абаеведение 

Мақсаты: Абайдың  өмірі мен шығармашылығы. Абай - қазақ әдебиетінің классигі. Абай — ұлттық 

жазба әдебиеттің негізін салушы.  Пререквизиттер:  Ақынның  шығыс  шайырларына  қатысы.  Абай  —  қазақ  поэзиясындағы 

жаңашылдығы. Абай дәстүрі және оның ұлттық әдебиеттің дамуындағы рөлі.  Постреквизиттер: Абайдың ақын шәкірттері.  Абай — өз заманының жыршысы. 

Мазмұны:    Абай  шығармаларындағы  адамгершілік  тақырыбы.      Абайдың  ағартушылық  қызметі. 

Ақынның сыншылдық көзқарастары. Абайдың лирикасы. Абай мұрасындағы табиғат тақырыбы. Абай 

поэзиясындағы  махаббат  тақырыбы.  Абайдың  эстетикалық  тағылымы.  Ақын  өлеңіндегі  даналық 

дәрістері.  Абайдың  поэмалары.  Абайдың  көркем  аудармалары.  Абайдың  қара  сөздері.  

М.Мырзахметовтың  зерттеуіндегі Абайтану мәселелері. 

Абайдың  өмірі  мен  шығармашылығы.  Абай  шығармаларындағы  қазақ  қауымының  әлеуметтік 

бейнесі.Абайдың  ағартушылық  қызметі.  Әлеуметтік  теңсіздік,  кедей  жалшының  мүшкіл  халі. 

Махаббат  тақырыбына  Абай  әкелген  жаңа  леп.  Махаббат  сезімінің  баяндылығын,  қазақ  әйелінің 

бойына біткен табиғи ұстамдылығын ақынның суреттеуі. Қазақ жастарын адал сүйіспеншілік сезіміне 

тәрбиелейтін Абайдың махаббат лирикасының ұлттық поэзиямызда алатын орны. Ұлттық поэзиядағы 

көркемдік  табиғатын  Абайдың  түсінуі.  Абайдың    ұстаздық  тағылымы,  оның  өнерпаз  жастарға 

қалдырған  өсиеті.  Көркемдік  талғам  туралы  ұғым.  Батыс  пен  Шығыс  даналығын  6ip  басына 

жинақтаған,  өз  заманының  әpi  ғұлама  ғалымы,  әpi  кемеңгер  ойшылы,  әpi  данышпан  ақыны. 

Лирикалық  қаһарманның  көңіл  күйін,  жан дүниесін  ашатын  туындылары. Абайдың шығармашылық 

мұрасындағы  оның  поэмаларының  орны.  Абайдың  жазба  әдебиетімізде  көркем  аударма  саласын 

дамыту жөніндегі еңбектері, жаңашылдық бастамасы. Абайдың шығармашылық мұрасында оның қара 

сөздерінің  алатын  орны,  ұлттық  көркем  прозаны  дамытудағы  маңызы.  Қара  сөздердің  ақынның 

өлендерінде  өрбітілген  пікірлермен  үндестігі.  Автор  тұрғысынан  алғандағы  мұның  себептері. 

Абайтану ілімінің тарихы. 

 

Цель:  Абай  Кунанбаев  –основоположник  казахской  литературы.  Жизнь  и  творчество  Абая 

Кунанбаева.  М.О.Ауезов  о  трех  источниках  идейно  художественных  исканий  Абая  Кунанбаева. 

Ранние стихи поэта.  Пререквизиты:  Заслуга  Абая  Кунанбаева  в  обогащении  казахской  поэзии  новыми  жанровыми 

формами и средствами выразительности.  Постреквизиты:  Основные  темы  и  мотивы  в  поэмах.  Тематическая  многоплановость  и  жанровое 

своеобразие слов назиданий.   

54 


Содержание:  Формирование  Абаеведения  как  литературоведческой  науки.  Первые  опыты  научного 

познания  творчества  поэта.  Значение  статей  А.Бокейханова,  А.Байтурсынова,  Г.Сагди,  М.О.Ауезов 

основатель  Абаеведения.  Ж.Ысмагулов,  З.Ахметов,  К.Мухамедханов  о  мастерстве  поэта. 

М.Мырзахметов  о  слияний  в  лирике  Абая  западной  и  восточной  философии  познания  человека.  О 

культе  сердца  и  суфийских  мотивах  в  наследии  поэта,  отражении  в  них  его  религиозных  взглядов. 

Мысли  ученых  о  роли  поэзии  Абая  в  решении  проблем  сегодняшнего  общества,  в  формировании 

новых идеалов человека. Заключение. Развитие и будущее Абаеведения. 

Лирика Абая  

Абай  Кунанбаев  –зачинатель  критического  реализма  в  казахской  литературе.  Традиций  Абая  в 

современной  поэзии.  Поэмы  Абая  Мастерство  поэта  в  трансформации  восточных  мотивов  в  своих 

поэмах. Переводы Абая. 

Ученые  –абаеведы  об  особенностях  перефодов  казахского  поэта.  М.О.Ауезов  –основатель 

абаеведения М.О.Ауезов –издатель и исследователь творческого наследия Абая Кунанбаева. Ученые –

абаеведы о творчестве Абая Кунанбаева. К.Жумалиев, З.Ахметов и др. ученые о мастерстве поэта, о 

его  роли  в  совершенствовании  поэтического  языка  Абаеведческая  наука  и  развитие  учения  Абая 

Кунанбаева  «о  полном  человеке».  Отражение  гуманитических,  просветительских,  филолофских 

взглядов  поэта  в  прозаических  произведениях.  Новые  подходы  в  исследовании  творчества  поэта. 

Исследования  М.Мырзахметова  в  определение  новых  граней  творчества  и  философских  взглядов 

Абая Кунанбаева. 

 

Б) М.Әуезовтың шығармашылық 

қызметі 

 

Творческая 

деятельность 

М.Ауезова 

Мақсаты: М.Әуезовтың «Абай Құнанбаев» монографиясы. Мұхтартану ғылымы және оның міндеті 

мен мақсатыМ. Әуезовтің өмірі мен шығармашылық қызметі.  Пререквизиттер: Жазушының алғашқы кезеңдегі шығармалары. М.Әуезовтің 30 жылдардағы әңгіме 

повестеріндегі тарихи шындықтар.  Постреквизиттер: Қазақ әдебиеттану ғылымы және М. Әуезов шығармашылығы.  

Мазмұны:    М.  Әуезовтің  «Абай  жолы»  роман-эпопеясының  қазақ  әдебиетіндегі  орны.  М.  Әуезов  - 

Абайтану ғылымының негізін салушы.  М.Әуезов романдарының  жанрлық сипаты.  М. Әуезов жайлы 

көркем туындылардағы ұлы суреткер бейнесі. М.Әуезовтің "Өскен өркен" романының жазылу тарихы, 

романның тақырыбы.  М. Әуезовтің драмалық шығармалары. Жазушының  әңгіме жанры. 

М.  Әуезов  -  әдебиет  тарихын  зерттеуші.  М.Әуезов  және  әлем  әдебиеті.  Мұхтартанудың  өзекті 

мәселелері. М. Әуезов туралы естеліктері. 

М.Әуезов – Абайтанушы. Әуезов туралы сөз. Әуезов - ұлы суреткер .Қазақ әдебиеттану ғылымы және 

М.  Әуезов  шығармашылығы.      М.  Әуезовтің  әңгімелерінің  әдеби    прцестің  дамуына    әсері.   

М.Әуезовтің  «Абай  жолы»  роман-эпопеясының  қазақ  әдебиетіндегі  орны.  Мұхтар  Әуезовтің  30 

жылдардағы әңгіме-повестеріндегі тарихи шындық. «Қилы заманның» жазылу тарихы, тағдыры.  М. 

Әуезов  - Абай ғылымының негізін салушы.  М. Әуезов жайлы көркем туындылардағы ұлы суреткер 

бейнесі.  М.Әуезовтің  "Өскен  өркен"  романындағы  дәуір  шындығы.  М.Әуезовтің  драмалық 

шығармалары.М. Әуезов туралы естеліктерге шолу. Әуезов және оның шәкірттері М. Әуезов - әдебиет 

тарихын  зерттеуші.Мұхтартанудың  өзекті  мәселелері.  М.  Әуезов  және  әлем  әдебиеті.  М.Әуезов 

шығармаларындағы жанрлық ерекшеліктері.      

 


 

55 


Цель: Ознакомить студентов творческий деятельностью великого писателя и ученого М.О.Ауезова.  

Пререквизиты: Раскрыть вопросы М.О.Ауезов как основополосник  науки  Абаеведения.  

Постреквизиты:  Дать  подробный  анализ  главному  персонажу  романа  «Путь  Абая»,    который 

входящий в  число шедевров мировой литературы XX  столетия.  Содержание: Показать рольи место М.О.Ауезова в мировой литературе и ее развити. 

Творческая  биография  М.О.Ауезова.  Ранние  произведения  писателя.Историческая  справедливостьв 

рассказах  и  новенстях  загодов  М.О.Ауезова.Драматические  произведения  писателя.  Развития 

М.О.Ауезова казахскую литература ведческую науку. М.О.Ауезов – исследователь истории казахской 

литературы.Ауезов  –  собиратель  и  текстолы    произведении  Абая.Ученый  основоположник 

Абаеведческый науки. Востановления надлинных текстов  произведении Абая М. Ауезавым.Создания 

творческую биографию великого поэта Абая Кунанбаева. 

  Шедевр  мировой  литературы    роман  –  эпопея    М.О.Ауезова  и  «Путь  Абая».Созданния  писателя 

четырехтом        романа – эпопею «Путь Абая». Анализ персонажей  романа – эпопеи  «Путь Абая». 

 Знаминитые  события    в  жизни  М.О.Ауезова  –  просвоения    емузваний  лауреата  Государственной 

премии  за  роман  «Абай»  (1949),  лауреат  Ленинской  премии  за  роман    «Путь  Абая»  (1959). 

Торжественное празднование его 60- летного юбелея. 

 Мухтар Ауезов – великий писатель и гуманист XX столетия. 

 

Практическая занятия: Биография М.О.Ауезова. Ранния произведения писателя. Пьеса Енлик – кебек. Расказы  и  повести  писателя  30-х    годов.  Науычные  статьи  и  публичистика.Значение  книги.История 

казахской литературы (1927).Изучение произведений великого  поэта. Абая и создание его научную 

биографию .Востановление подлинных текстов произведении Абая.Монография  М.О. Ауезова «Абай 

Кунанбаев». Роман – эпопея «Путь Абая». Основные персонажи романа.Подробный анализ главного 

героя романа поэта, мыслетеля и гуманиста казахского народа XІX века Абая Кунанбаева. 

История  создания  писателем  Романов  «Килы  заман»    и  «Младое  поколение».  Историческая 

действитольность в романах. 

 Пероводы произведения М.О. Ауезова на иностранные языки. 

 

 

В) Абайтанудың әлем әдебиетінен алатын 

орны 

 

Место Абаеведения в 

мировой литературе 

Мақсаты:  Қазақ  әдебиеттану  ғылымы  және  Абай  шығармашылығы.  Ақынның  әлем  әдебиетіндегі 

орны. М. Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясы – қазақ әдебиетіндегі төл туынды. Пререквизиттер: М. Әуезов - Абайтану ғылымының негізін салушы.   

Постреквизиттер:  Абай  жайлы  көркем  туындылардағы  ұлы  суреткер  бейнесі.Абайдың  шығыс 

әдебиетіндегі «нәзирагөйлік» үлгісі. Мазмұны:   Абай және Батыс әдебиеті. Абайдың әлем әдебиетіндегі орны. Абай туралы пікір айтқан 

шетел  ғалымдары  мен  ақын-жазушылары.  Абай  шығармашылығының  әлем  әдебиетіндағы  орны.  М. 

Әуезов – Абай есімін әлемге танытушы.     

М. Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясындағы Абай бейнесі. М. Әуезов - Абай ғылымының негізін 

салушы.  Абай  жайлы  көркем  туындылардағы  ұлы  суреткер  бейнесі.  Гете  және  Абай.  Абай  туралы 

естеліктерге  шолу.  Абайдың  түркі  халықтары  ақындарына  ықпалы.  Абайтанудың  өзекті  мәселелері. 

Абай  және  әлем  әдебиеті.    Абай  шығармаларының  маңызы.  Абайтану  ғылымының  қалыптасуы. 

Абайтану  ғылымын  зерттеген  қазақ  ғалымдар.  Мұхтар  Әуезовке  байланысты  жазылған  ғылыми 

еңбектер.  Көркем  әдебиеттегі  Абай  бейнесі.  Абайдың  өмірі  мен  шығармашылық  қызметі.    Абай 

 


 

56 


шығармаларының жазушыға әсер ықпалы. Ақынның  жазушылық, ғалымдық,   қайраткерлік  қызметі.  

 

Цель:  Показать  вклад  казахскогопоэта  и  мыслителя  Абая  Кунанбаева  в  мировую  литературу; Пререквизиты: Ознокомить студентов с творчеством великого поэта в констпекте развития мировой 

литературы. Постреквизиты:  Лекции:  Казахская  литератураведческая  наука  «творчество  Абая  Кунанбаева. 

Содержание:  Место  поэта  в  мировой  литературе.  Художественные  произведения  о  жизни  и 

творчестве Абая. Мировые значение романа эпопеи «Путь Абая». 

Озаинтересованности Абая и европейской литературе. Книга Джорджа Кеннана «Сибирь и ссылка». 

Дорога Абая на Запад. Байрон для Абая Прометей своего времени. Книга С.Абдрахманова «Перевод 

поэзии  и  поэзия  перевода».  Перевод  Абая  байрановских  стихотворения  «Душа  моя  мрачна...»  и  «В 

альбом». 

Влияние  Западных  авторов  поэтическому  развитию  Абая:  Пушкин,  Крылов,  Адам  Мицкевич,  Гете, 

Байрон, Бокль и др. 

Празднование  150-летие  поэта  в  мировом  масштабе.  Международные  конференции,  коллоквиумы  и 

торжественные  собрания  прошедшие  в  юбилейном  году  во  многих  городах  мира.  Международное 

признание классика казахской литературы Абая Кунанбаева. 

Образ  поэта  Абая  в  романе  –эпопее  М.О.Ауезова  «Путь  Абая».  Воспоминание  об  Абае  в  книге 

«Сибирь и ссылка». Переводы Абая, стоихотворении Байрона «Душа моя мрачна...», «В альбом». 

Переводы  Абая  романа  «Евгений  Онегин»  Пушкина.  Переводы  Лермонтовских  стихотворениий. 

Переводы басен великого баснописца А.Крылова на казахский язык. 

PNE 1208 А) Президент 

Н.А.Назарбаевтың 

еңбектері 

 

 

 

 

Труды Президента 

Н.А. Назарбаева 

Мақсаты:  Алғашқы  президент  Н.Ә.  Назарбаевтың  «Қазақстандық  жол»,  «Ақиқаттың  ақ  жолы», 

«Сындарлы он жыл», «Ғасырлар тоғысында», «Тәуелсіздік белестері», «Жүз жылға татитын он жыл», 

«Тарих  тағылымдары»  т.б.  ондаған  еңбектеріндегі  еліміздің  20  жыл  ішіндегі  тарихы,  саясаты, 

экономикасы,  мәдениеті  жайлы  мәселелерімен  қатар,  осы  салаларды  дамытудың  келешектегі 

перспективалары.  

Пререквизиттер: Аса маңызды бағыттары мен басымдылықтарын көрсетіп, насихаттау. 

Постреквизиттер:    Қазақстанның  әлемдік  қауымдастықтағы  қазіргі  және  болашақтағы  орны  мен 

ролін айқындау.  Мазмұны:  Алғашқы  президент  Н.Ә.  Назарбаевтың  «Қазақстандық  жол»,  «Ақиқаттың  ақ  жолы», 

«Сындарлы он жыл», «Ғасырлар тоғысында», «Тәуелсіздік белестері», «Жүз жылға татитын он жыл», 

«Тарих  тағылымдары»  т.б.  ондаған  еңбектеріндегі  еліміздің  20  жыл  ішіндегі  тарихы,  саясаты, 

экономикасы,  мәдениеті  жайлы  мәселелерімен  қатар,  осы  салаларды  дамытудың  келешектегі 

перспективалары.  

 

Цель:  Дать  оценку  и  проанализировать  основные  этапы  политического,  социально-экономического, 

исторического, культурного положения в Республике Казахстан. 

Пререквизиты:  в  годы независимости  Республики  Казахстан  на основе  трудов  первого  Президента 

Н.А. Назарбаева. Постреквизиты:  «Казахстанский  путь»,  «На  пороге  XXI  века»,  «В  потоке  истории»,  «Эпицентр  

57 


мира»,  «Стратегия  независимости»,  «Критическое  десятилетие»,  «Десять  лет  равные  столетию»,  «В 

сердце Евразии» и др.; Содержание:  Дать  оценку  и  проанализировать  основные  этапы  политического,  социально-

экономического, исторического, культурного положения в Республике Казахстан, годы независимости 

Республики Казахстан на основе трудов первого Президента Н.А. Назарбаева. 

 

OASU 1208 Б) Орталық 

Азиядағы саяси 

үрдістер 

 

Политические 

процессы в 

Центральной Азии 

Мақсаты: Орталық Азия елдері әлемдік саяси аренада өзінің геосаяси  орналасуы мен экономикалық 

әлеуеті,  табиғи  ресурстары    жағынан  аса  маңызды  орынға  ие  болып  отыр.  Пререквизиттер: 

Сондықтан да Орталық  Азиядағы саяси процестер әлемдегі орын алып отырған экономикалық және 

саяси  дамуға  зор  ықпал  етіп  қана  қоймай,  жалпы  Азия  елдерінің  жан  –  жақты  дламуына  өзгерістер 

енгізіп келеді.  

Постреквизиттер:  Соңғы  онжылдықтардағы    Орталық  Азиядағы  саяси  процесстерге  Қазақстанның 

ықпалын  әлем  елдері  шынайы  ықыласпен  қабылдап,  жете  бағалап  отырғаны    біздің  тәуелсіз 

республика ретіндегі толыққанды орныққанымыздың айғағы.  

Мазмұны:  Осы орайда Орталық Азия елдеріндегі саяси процесстерді  арнайы пән ретінде енгізу жас 

мамандардың осы аймақта әлеуметтік, экономикалық, мәдени және саяси дамуына қанық болып қана 

қоймай келешекте өз қызметінде осы мәліметтерді тиімді пайдалануына да ықпал ететіні сөзсіз. 

 

Цель: Страны Центральной Азии имеют особую значимость в мировой политической арене по своему 

геополитическому расположению и экономическому потенциалу , природным ресурсам. 

Пререквизиты:  В связи с этим политическая процесом в Центральной Азии не только имеют особое  

влияние  на  экономическое  и  политическое развития  всего  мира,  но  и  превзносят  свои  коррективи  в 

развитии Азии.  

Постреквизиты:  Т  акже  примечательно  место    роль  Казахстана  в  политических  процессах  в 

Центральной  Азии,  что  высако  оценивается  мировыми  странами  и  являются  доказательством 

становления нашей страны независимом Государством . 

Содержание: В этом конфексте введен курса «Политическое процессы в Центральной Азии» поможет 

находит специалистом глубже понять социалогическое, экономическое, культурное   и политическое 

развития данного региона, а также использовать эту информацию в своей дальнейшей деятельности. 

 Din 1204 

A)Дінтану 

 

Религиоведение 

 Мақсаты:  «Дінтану»  курсының  мақсаты  студенттерге  жоғарғы  кәсіби  білім  беруге  байланысты 

қазіргі  таңғы  ҚР-ғы  және  әлемдегі  діни  ахуал,  оның  негізгі  проблемаларымен  таныстыра  отырып, 

жастардың бойында діни толеранттылықты қалыптастыру,  Пререквизиттер: ҚР-ның заңдарына қайшы келетін өзге діни ағымдарға бой алдырмауды насихаттау 

болып табылады.  Постреквизиттер: Дін, конфессия, ағым және секта ұғымдарын түсіндіру; 

Мазмұны:    Алғашқы  діни  наным-сенімдер  мен  әлемдік  діндер:  фетишизм,  анемизм,  тотемизм, 

зорастризм, Тәңірлік және буддизм, христиандық, ислам т.б.  туралы мәліметтер беру;ҚР-ның 1992 ж. 

«Діни бірлестіктер және діни сенім бостандығы» және 2011 ж. «Діни қызмет және діни бірлестіктер 

туралы»  заңдарының  мазмұны  мен  мәнін  ашу;  Діни  экстремизм  мен  терроризм  проблемаларын 

айқындап,  олардың  алдын  алу  шараларына  тоқталу;ҚР-ғы  заңмен  тиым  салынған  діни  ағымдар  мен 

секталардың  тізімі,  қызметімен  таныстыру;Дәстүрлі  емес  шығыстық,  исламдық  және  христиандық  

58 


теріс діни ағымдардың азаматтарды тартудағы әдіс-амалдарын айқындап, оларға қарсы тұру әдістерін 

түсіндіру. 

 

Цель: Целью курса «Религиоведение» является ознокомление студентов с современной религиозной 

обстоновка в мире, а также розьяснение основых религиозных проблем и формирование религиозной 

толерантности  у  студентов,  профилактике  вовлечения  наших  студентов    в  ряди  деструктивных  и 

радикалных религиозных  течени.  Пререквизиты:  Разьяснение  таких  поняти  как  религия,  конфессия,  религиозное  течение  и  сект: 

Постреквизиты:  Первобытное  религиозие  верование  и  мировые  религи:  фетишизм,  анимизм, 

тотемизм, зороастизм, тенгрианство и буддизм, христианство  ислам и другие. Содержание: Разьяснение содержание  и  сути законов РК «О свободе вероисповедания 

и  религиозных  обьединениях»  от  15  января  1992г,  Закон  РК  «О  религиозной  деятельности  и 

религиозных  обьединениях»  от  11  ноября  2011  г.Разеснение  и  определение    а  также  профилактике  

проблема    религиозного  экстремизма  и  терроризма.  Ознокомление    со  списком  и  деятельностью 

религиозных течени и сект запрещенных законам РК. Определение и профилактике противостояние 

методам  вовлечений  в  свой  ряди  не  традиционных  восточных,  исламских  и  христианских 

религиозных течени. 

Log 1204 Б)Логика 

 

Логика 

Мақсаты: Логика - дұрыс ойлаудың заңдылықтары туралы ғылым.  

Пререквизиттер: Даму заңдылықтары табиғатта да, қоғамда да басқа да күрделі жүйелерде де, тіпті 

ойлаудың өзінде де орын алады.  Постреквизиттер:  Адамның  өзі  қоғамда  өмір  сүру  үшін,  бір-бірімен  тығыз  қарым-қатынаста  болу 

үшін, бір-бірін  дұрыс түсіну үшін, міндетті  түрде ойлау заңдылықтарын, логика ғылымын меңгеруі 

қажет. 

Мазмұны:    Ойлаудың  өзінде  де  даму  заңдылықтары  табиғатта  да,  қоғамда  да  басқа  да  күрделі 

жүйелерде    орын  алады.    Адамның  өзі  қоғамда  өмір  сүру  үшін,  бір-бірімен  тығыз  қарым-қатынаста 

болу  үшін,  бір-бірін   дұрыс  түсіну  үшін,  міндетті   түрде  ойлау  заңдылықтарын,  логика  ғылымын 

меңгеруі қажет. 

 

Цель: Логика - это наука о законах правильного мышления.  

Пререквизиты: Законы развития есть у природы, обществасложной системы и у самого мышления.  

Постреквизиты:  Человек  не  осознает,  но  должен  всегда  следовать  им,  чтобы  жить  в  обществе, 

общаться с людьми, понимать их и быть понятым. Содержание:  Логика - это наука о законах правильного мышления. Законы развития есть у природы, 

обществасложной системы и у самого мышления.  

 

AD 1204 


В)Адами даму 

 

Развитие человека 

Мақсаты:  Адамды  психологиялық  жағынан  талдау-таным,  еңбек  және  қарым-қатынас  субьектісі 

ретінде.  
жүктеу 6.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   76
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет