Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрациижүктеу 6.83 Mb.

бет8/76
Дата09.01.2017
өлшемі6.83 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   76

Содержание:  Развитие  коммуникативных  средств,  присущих  отдельным  небольшим  стилям; 

развитие  навыков  и  умение  чтения  и  слушания,  приобщение  к  составлению  различных  научных 

текстов. 

MOTTD 


3208-4208 

В)Математиканы 

оқытудың теориясы 

мен тәжірибесінің 

дамуы 

 

Мақсаты:  Курстың  объектісі,  пәні,  міндеттері,  әдіснамасы,  басқа  пәндермен  байланысы.    Қазіргі 

сабаққа қойылатьн талаптар.  Пререквизиттер:Математика  сабақттарында  оқушылардың  іс-әрекетін  ұйымдастыру  дың  казіргі 

заманғы педагогикалык технологиялары.  Постреквизиттер:  Жаңа  ұғым  және    әрекет  тәсілін  оқытып-үйретуге  дайындық  кезеңінде;  жаңа 

 

47 


Развитие теории и 

методики обучения 

математике 

 

 

ұғым  және  әрекет  тәсілімен 

 

таныстыру  барысында;  білім,  білік,  дағдыларды  бекіту  және  оқыту нәтижелерін тексеру кезінде оқушылардың оку математикалық іс-әрекетін ұйымдастыру.  

Мазмұны:      Таңдамалы  курстар.  Бастауыш  сыныптарда  математиканы  тереңдетіп  оқыту 

мүмкіндіктері.  Математиканы  бастауыш  оқыту  туралы  ғылым.  Математиканы  оқытудың 

әдістемесінің  дамуындағы  педагогикалық  және  психологиялық  зерттеулердің  ролі.  Математиканы 

оқыту  процесінің  құбылыстарын  ғылыми-зерттеу  әдістері.  Озат  педагогикалық  тәжірибені  оқып-

үйрену.  Зерттеу  нәтижелсрін    тәжірибеге  ендіру.  Алыс  және  жақын  шетелдсрдегі  математиканы 

оқытудың әдістемелік жүйесінің әр түрлі модельдерін дайындау.  

Практикалық  сабақ.  Бастауыш  сыныптарда  математиканы  оқытудың    теориясы  мен  тәжірибесін 

талдау.  Сабақта  оқушылардың  ойлау,  танымдық,  шығармашылық  қабілеттерін  дамытумен   

байланысты іс-әрекетті ұйымдастыру. «Алгебра және геометрия элементтері» тақырыптарын оқыту 

барысында). Сабақ үзінділерін дайындау, өткізу және талдау.  

 

Цель:  Объект,  предмет,  цели  изучения  курса,  связь  с  другими  предметами.  Требования 

предъявляемые к современному уроку.  Пререквизиты: Применение современных образовательных технологий обучения при организации 

учебной деятельности учащихся на уроках математики.  Постреквизиты:  Организация  учебной  деятельности  учащихся  при  ознакомлении  с  новыми 

понятиями,  при  закреплении  их,  а  также  при  проверке  знаний,  умений  и  новыков    изученного 

материала.  

Содержание: Курсы по выбору: «Углубленное изучение математики в начальной школе», «Наука о 

методике  обучения  математике  в  начальной  школе»,  «Роль  педагогических  и  психологических 

исследований  процесса  обучения  математике»,  «Изучение  передового  педагогического  опыта 

учителей». Внедрение научных исследований в практику преподавания. 

Практические занятия: Особенности теоремы и практики обучения математике в начальной школе. 

Некоторые  особенности  развития  логического  мышления,  познавательных  интересов  учащихся 

начальных классов при проведении уроков математики. Подготовка отдельных моментов урока при 

изучении темы: «Алгебра и эелементы геометрии». 

18 

K(O)BA 4210 А)Қазақ (орыс) 

балалар әдебиеті 

 

Казахская (русская) 

детская литература 

Мақсаты: Қазақ халықының ауыз әдебиет үлгілері, жанры.  

Пререквизиттер:Қазіргі қазақ әдбиеті және оның даму кезеңдері.  

Постреквизиттер: 1940 -2000 жылдардағы қазақ позициясы.  

Мазмұны:   Халық ауыз шығармаларының тарихы, қазақ фольклорының жанрлық құрамы. Ежелгі 

қазақ  әдебиетіндегі  көркемдік  фольклор.  Хандық  дәуірдегі  әдебиет  XV—XVIII  ғасырдағы  поэзия.               

Х – ХІХ ғасырдағы әдебиет. ХХ ғасырдағы әдебиет. Қазіргі қазақ әдебиеті. Қазіргі әдебиеттің даму 

кезеңдері. 1940 -2000 жылдардағы қазақ поэзиясы мен прозасы. 

 

Цель:  История  устного  народного  творчества,  жанровый  состав  казахского  фольклора.  

Пререквизиты: Художественный фольклор древняя казахская литература. 

Постреквизиты:  Литература ханского периода, поэзия   XV—XVIII веков. 

Содержание:  Литература Х – ХІХ веков. Литература ХХ века. Современная казахская литература.  

48 


Периоды развития современной литературы. Казахская поэзия и проза 1940 -2000г.г. 

BAX 4210 Б)Балалар әдебиетінің 

хрестоматиясы 

 

Хрестоматия детской 

литературы 

Мақсаты:Балалар әдебиетінің даму тарихы, балалар фольклоры.  

Пререквизиттер:Балаларға  арналған  алғашқы  оқу  құралдарының  шығуы  (әліппе,  арифметика, 

грамматика).  Постреквизиттер: Халық ауыз әдебиеті –балалар әдебиетінің бастауы.  

Мазмұны:      Қазақстандағы  және  шетелдердегі  ХІХ  ғасырдың  екінші  жартысындағы  балалар 

әдебиетінің  дамуы.  ХІХ  ғасырдағы  балалар  әдебиетіне  жазушылар  және  педагог  ағартушылардың 

қосқан  үлесі.  Қазақ  кеңес  балалар  әдебиеті.  Ұлы  Отан  соғысы  және  соғыстан  кейінгі  жылдардағы 

қазақ балалар әдебиеті. Қазақ халқының әдет –ғұрыптардың қайта жандануы. 1960 -1990 жылдардағы 

балалар әдебиетінің өрлеуі. ХХІ ғасырдағы балалар әдебиетінің өзекті мәселелері. 

 

Цель: История развития детской литературы, детского фольклора.  Пререквизиты: Первые пособия для детей (букварь, арифметика, грамматика).  

Постреквизиты:  Детская  литература  ХІХ  века  –развитие  детской  литературы  за  рубежом  и  в 

Казахстане.  Содержание:  Вклад  в  развитие  детской  литературы  во  второй  половине  ХІХ  века  писателей, 

педагогов  –просветителей  Казахстане.  Детская  литература  ХХ  века.  Возрождение  традиции  и 

обычаев  казахского  народа  Детская  литература  периода  60-90  годов.  Современные  проблемы 

развития детской литературы. 

KХAAU 4210 

В)Қазақ халқының 

ауыз әдебиеті үлгілері 

 

 

Образцы казахского 

народного устного 

творчества 

 

 

 

 

 

 

Мақсаты: Халық ауыз әдебиеті –балалар әдебиетінің бастауы.  

Пререквизиттер:Қазақ халықының ауыз әдебиет үлгілері, жанры.  

Постреквизиттер: Қазіргі қазақ әдбиеті және оның даму кезеңдері.  

Мазмұны:   1940 -2000 жылдардағы қазақ позициясы. Халық ауыз шығармаларының тарихы, қазақ 

фольклорының жанрлық құрамы. Ежелгі қазақ әдебиетіндегі көркемдік фольклор. Хандық дәуірдегі 

әдебиет XV—XVIII ғасырдағы поэзия.               Х – ХІХ ғасырдағы әдебиет. ХХ ғасырдағы әдебиет. 

Қазіргі қазақ әдебиеті. Қазіргі әдебиеттің даму кезеңдері. 1940 -2000 жылдардағы қазақ поэзиясы мен 

прозасы.  Балалар  әдебиетінің  даму  тарихы,  балалар  фольклоры.  Балаларға  арналған  алғашқы  оқу 

құралдарының шығуы (әліппе, арифметика, грамматика).  

 

Цель: Детская литература ХІХ века –развитие детской литературы за рубежом и в Казахстане.  

Пререквизиты: История устного народного творчества, жанровый состав казахского фольклора.  

Постреквизиты: Художественный фольклор древняя казахская литература.  

Содержание: Литература ханского периода, поэзия   XV—XVIII веков. Литература Х – ХІХ веков. 

Литература  ХХ  века.  Современная  казахская  литература.  Периоды  развития  современной 

литературы. Казахская поэзия и проза 1940 -2000г.г. История развития детской литературы, детского 

фольклора. Первые пособия для детей (букварь, арифметика, грамматика). 

19 

DDMDA 4212 А) Дүниетанудан 

дидактикалық 

материалдар 

дайындау әдістемесі  

Мақсаты: Дүниетану бойынша оқытудың көрнекі құралдарының. Мінездемесі 

Пререквизиттер:Табиғиаттың өлі объектілері.  

Постреквизиттер: Өсімдіктерден гербарий жасау.  

Мазмұны:      Дәндер  коллекцияларын  жасау.  Бунақденелілерден  коллекция  дайындау.  Ылғалды  

49 


 

Методика 

изготовления 

дидактических 

материалов по 

познанию мира 

 

 

 

препараттар  жасау.    Құрғақ  препараттар  жасау.    Заттық  модельдер  дайындау.  Муляждарды  жасау. 

Апликация  жасау.  Карточкалар  мен  динамикалық  сызбанұсқаларды  жасау  әдістемесі.    Тірі  табиғат 

бұрышының макетін жасау. Географиялық алаң  ұйымдастыру.  Мектеп  маңындағы  оқу - тәжірибе  

алаңы.  

 

Цель: В Лекционном  курсе рассматривается теория и технология обучения  «Познанию мира» как 

педагогическая  наука, ее развитие с XУ11 века по настоящее время в суверенном Казахстане. 

Пререквизиты:  Особое внимание уделяется принципам отбора содержания и структуры  курса. 

Постреквизиты: На занятиях анализируется учебные прграммы,  

Содержание: Государственный стандарт образования общеобразовательной школе, учебники нового 

поколения;    изучаются  методы  преподавания,  их  классификация,  методические  приемы,  а  также 

формы  обучения  в  начальных  классах  (вводный,  комбинированный,  обобщающий,  предметный, 

экскурсии) 

ZhDMKZh 

4212 


 

Б)Жаратылыстанудан 

дидактикалық 

материалдар қолдану 

жолдары 

 

 

 

 

 

Пути использование 

дидактических 

материалов по 

естествознании 

 

 

Мақсаты:  «Жаратылыстану  дидактикалық  материалдар  дайындау  әдістемесі»  пәнiнiң  мақсаты  - 

болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің жоғары кәсіби біліктілігін қалыптастыру.  Пререквизиттер:  «Жаратылыстанудан  дидактикалық  материалдар  дайындау  әдістемесі»  пәнiнiң 

негiзгi мiндеттерi:  

-студенттерге дидактикалық материалдар даярлау әдістемесін үйрету; 

-дидактикалық материалдарды жүйелеу принциптерін меңгерту; 

-түрлі сабақтар типтерін ұйымдастыруға жаттықтыру; 

-топсаяхатты, серуенді ұйымдастыру әдістерін үйрету; Постреквизиттер:  бастауыш  сынып  оқушыларының  қоршаған  дүниені  танып  білу  дағдыларын 

қалыптастыру жолдарын үйрету; 

-оқу-тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудың белсенді жаңа технологиясын қолдануға жаттықтыру. 

Мазмұны:     Жаратылысты  құраушы  өлі және  тірі  табиғи   элементтердің түрлерін.  Өсімдіктер  мен 

жануарлардың  түрлері,  олардың  табиғаттағы  орны,  құрылысын,  маңызын,  экологиясын  білу  керек. 

Географиялық  ұғымдарды,ауа,су,топырақ  құрылымдары,  олардың    қасиеттерін  білу  керек.  Кеппе 

шөптер, коллекциялар даярлау техникасын. 

 

Цель:  Развития  методики  естествознания    в  дореволюционный  период.Зарождение  методики  

естествознания в 18 веке. Пререквизиты:  Зуев  В.Ф.  –  его  методические  труды.Вклад    Ушинского  К.Д.  в  педагогику  

начального обучения. Постреквизиты: Система изучения природы Герда А.Я. Работа Семенова Д.Д., Кайгородова Д.Н.  

Содержание: Предмет и задачи теории и  обучения «Основы естествознания».Главная методическая 

основа  предмета  –  диалектический  материализм.Научный  подход  к  вооружению  учащихся 

первоначальными знаниями о природе. Связь теории и технологии обучения Основы естествознания  

с биологией, географией, педагогикой, психологией , историей, возрастной физиологией и школьной 

гигиеной. 


 

50 


20 

ZhUT 4303 А) Жазуға үйрету 

технологиясы 

 

Технология обучения 

письму 

Мақсаты:  Пәннің  негізгі  мақсаты;  студенттерден  лингво-дидактикалық,  психо-физиологиялық 

түұсініктерін сонымен қатар жазуға үйрету пәнінен балалармен тиімді жұмыс жасау мақсатындағы 

әдістерін терең қалыптастыру. 

Пререквизиттер:Қазіргі  таңда  оқу  орындары  алдында  оқу  жүйесін  демократияландыру 

студенттердің  білім  сапасын  түбірімен  өзгертіп  педагогикалық  проблемаларды  жоғарыдан  нұсқау 

күтпей өзідігінен шеше алатын педагог-тәрбиеші даярлау міндеті ең басты мәселе болып қойылуда. 

Постреквизиттер: «Жазуға үйрету технологиясы» пәнінің студенттер үшін маңызы өте зор.  

Мазмұны:   Жазу дағдысының психологиялық негізі мидың үлкен жарты шар қабығындағы 

анализатор ұштарының бір-бірімен күрделі байланысқа түсуі, екінші сигнал системасының 

жинақталып, бір арнаға бағытталуы болып табылады. Жазу тілі көзбен қабылданады, қолмен іске 

асады. Ал ауызша сөйлеу есіту – кинестезиялық нерв байланыстары арқылы өтеді. Осындай жазудың 

түрлі жолдарды үйрету  «Жазуға үйрету технологиясы» пәнінің негізгі мақсаты. 

Цель:  Цель  преподования  дисциплины;  формирования  у  студентов  глубокого  внимания 

лингводидактических  и  психолофизиологических  основ,  обучения  родной  речи  и  вооружения  их 

эфективными методами и приемами работы с детми. 

Пререквизиты:  Знать  психолофизиологисеские  и  дидактические  основы  процеса  формирования 

графико – каллиграфического навыка письма у первоклассников. Постреквизиты: Закономерностьи формирования навыка письма как вида речевой  деательностьи и 

двигательного навыка. Содержание:  Связь    формирования  графико  каллиграфического  навыка  с  орфографическим., 

возрастные  и  психологические    особенностьи  освоения  навыка  письма  младшими  школьниками; 

историю обучения письму и  чистоописанию. 

KZhUA 4303 Б) Көркем жазуға 

уйрету әдістемесі  

 

Методика 

чистоописания 

Мақсаты: Практикада теориялық білімін қолдана білу біліктілігін дамыту.  

Пререквизиттер:Ұлттық  тәрбиенің  сан  қырлы  иірімдеріне  терең  бойлату,  қазақ  тілін  құрметтеуге 

үйрету.  Постреквизиттер:  Жазуға  үйрету  технологиясы  мамандығы  бойынша  ҚР  мемлекеті  стандарты 

талаптарына сай, болашақ тәрбиешілердің жоғары педагогикалық кәсіптік білімін жетілдіру. Мазмұны:   Жазу дағдысының психологиялық негізі мидың үлкен жарты шар қабығындағы 

анализатор ұштарының бір-бірімен күрделі байланысқа түсуі, екінші сигнал системасының 

жинақталып, бір арнаға бағытталуы болып табылады. Жазу тілі көзбен қабылданады, қолмен іске 

асады. Ал ауызша сөйлеу есіту – кинестезиялық нерв байланыстары арқылы өтеді. Осындай жазудың 

түрлі жолдарды үйрету  «Жазуға үйрету технологиясы» пәнінің негізгі мақсаты. 

 

Цель: Развитие способностей применения теоритических знании на практики. Пререквизиты:  Воспитания    уважения  к  государственному  языку  и  к    особенностьям  абычяев  и  

традиции казахского народа. Постреквизиты:  Повышение  квалификации  педагогов  –  воспитателей  в  соответствии  с  

Содержание:  Государственным  стандартом  образования  РК  при  изучении  технологии  обучения 

письмо. 


 

51 


ZhEU 4303 

В)Жазу элементтерін 

үйрету 

 

Обучение элементам 

письма 

 

  

 

  

 

  

Мақсаты:  Пәннің  негізгі  мақсаты;  студенттерден    лингво  -дидактикалық,  психо-физиологиялық 

түсініктерін  сонымен  қатар  жазу  элементтерін  үйрету  пәнінен  балалармен  тиімді  жұмыс  жасау 

мақсатындағы әдістерін терең қалыптастыру. 

Пререквизиттер:Қазіргі  таңда  оқу  орындары  алдында  оқу  жүйесін  демократияландыру 

студенттердің  білім  сапасын  түбірімен  өзгертіп  педагогикалық  проблемаларды  жоғарыдан  нұсқау 

күтпей өзідігінен шеше алатын педагог-тәрбиеші даярлау міндеті ең басты мәселе болып қойылуда. 

Постреквизиттер: «Жазуға үйрету технологиясы» пәнінің студенттер үшін маңызы өте зор. 

Мазмұны:   Жазу дағдысының психологиялық негізі мидың үлкен жарты шар қабығындағы 

анализатор ұштарының бір-бірімен күрделі байланысқа түсуі, екінші сигнал системасының 

жинақталып, бір арнаға бағытталуы болып табылады. Жазу тілі көзбен қабылданады, қолмен іске 

асады. Ал ауызша сөйлеу есіту – кинестезиялық нерв байланыстары арқылы өтеді. Осындай жазудың 

түрлі жолдарды үйрету  «Жазуға үйрету технологиясы» пәнінің негізгі мақсаты. 

Цель:  Цель  преподования  дисциплины;  формирования  у  студентов  глубокого  внимания 

лингводидактических  и  психолофизиологических  основ,  обучения  родной  речи  и  вооружения  их 

эфективными методами и приемами работы с детми. 

Пререквизиты:  Знать  психолофизиологисеские  и  дидактические  основы  процеса  формирования 

графико – каллиграфического навыка письма у первоклассников. Постреквизиты: Закономерностьи формирования навыка письма как вида речевой  деательностьи и 

двигательного навыка. Содержание:  Связь    формирования  графико  каллиграфического  навыка  с  орфографическим., 

возрастные  и  психологические    особенностьи  освоения  навыка  письма  младшими  школьниками; 

историю обучения письму и  чистоописанию. 

21 


ShOUA 4305 

А) Шешендік өнерге 

үйрету әдістемесі  

 

Методика обучения 

ораторскому 

искусству 

Мақсаты: Шешен өнердің дамуына қажетті алғышарттар. Тіл тазалығы.  

Пререквизиттер:Шешен сөзінің мағынасы.  

Постреквизиттер: Көпшілік алдында сөйленетін сөздің құрылымы.  

Мазмұны:   Көпшілік алдында сөйленетін сөздің құрылымы. Қазақ тарихындағы ұлы шешендер мен 

билер. Шешендік сөздің сипаты және сапалары. Пікірталас шеберлігіне үйрену жолдары. Пікірталас 

шеберлігіне  үйрену  жолдары.  Пікірталасты  жиі  қолданылатын  тәсілдер.  Қарсылықта  тойтарыс 

берудің  шарттары  мен  тәсілдері.  Ой  түйіндеу  тәсілдері.  Шешендік  сөздің  сапалық  белгілері.  Тіл 

мәдениетінің маңыздылығы. Сөз құрылымының өзіндік сипаты. 

Шешендік  өнер  тарихы.  Шешен  сөйлеу  сыры.  Ұлттық  шешендік  өнер.  Шешен  сөздердің  түрлері. 

Ауызша  шешен  сөйлеу  табиғаты.  Билер  сөздерінің  бейнелік    сипаты.  Шешендердің  сыртқы  түр 

мәдениеті.  Сөзді  айту  және  дыбыстау  мүшелерінің  қызметі.  Сөйлеп  жаттығу  әдістері,  Сөйлеп 

жаттығу  әдістері.  Өзіңді  шығармашылыққа  тәрбиелеудің  негізгі  шартары.  Шешендік  өнер  ұлттық 

проза кеңістігінде. Бұрынғы замандағы қазақтардың билік құру. Бұрынғы замандағы билердің билік 

құруы. Әлем ойшылдарының шешендік өнер туралы нақылдары мен қанатты сөздер. 

 

Цель:    Ораторское  искусство,  или  риторика  относится  к  науке,  занимающейся  получением, 

переработкой  и  использованием  информации  в  коммуникативно  обусловленной  ситуации.  

Пререквизиты: Теоретическая база риторики сформировалась путем интеграции логики, лингвистики,  

52 


 

 

 

 

 

                                 

психологии, педагогики, техники речи, культурологии. Постреквизиты: История развития риторика.  

Содержание:  Античные  риторики.  Развитие  теории  красноречия  в  средние  века  и  в  новое  время. 

Ораторское искусство в России и в Казахстане. Возрождение интереса к риторике в настоящее время. 

Школьная риторика. 

Культура речи выступающего и методы ее развития. Коммуникативные качества речи: 1 .соблюдение 

языковой  нормы  в  произношении,  в  словоупотреблении  /лексический  аспект/  и  грамматике 

/морфологический  и  синтаксический  аспект/;  2.краткость  речи  /борьба  с  плеоназмами,  тавтологией, 

словами-паразитами/;  3.точность  и  ясность  /синонимы,  омонимы,  паронимы,  заимствования/; 

4.богатство  речи  /активный  и  пассивный  запасы,  использование  фразеологизмов,  борьба  со 

словесными штампами/. 

KMTA 4305 Б)Көркем мәтінін 

талдау әдістемесі  

 

Методика анализа 

художественного 

текста 

 

Мақсаты: Практикада теориялық білімін қолдана білу біліктілігін дамыту. 

Пререквизиттер:  Ұлттық  тәрбиенің  сан  қырлы  иірімдеріне  терең бойлату,  қазақ  тілін  құрметтеуге 

үйрету.  Постреквизиттер:  Жазуға  үйрету  технологиясы  мамандығы  бойынша  ҚР  мемлекеті  стандарты 

талаптарына сай, болашақ тәрбиешілердің жоғары педагогикалық кәсіптік білімін жетілдіру. Мазмұны:  Жазу дағдысының психологиялық негізі мидың үлкен жарты шар қабығындағы 

анализатор ұштарының бір-бірімен күрделі байланысқа түсуі, екінші сигнал системасының 

жинақталып, бір арнаға бағытталуы болып табылады. Жазу тілі көзбен қабылданады, қолмен іске 

асады. Ал ауызша сөйлеу есіту – кинестезиялық нерв байланыстары арқылы өтеді. Осындай жазудың 

түрлі жолдарды үйрету  «Жазуға үйрету технологиясы» пәнінің негізгі мақсаты. 

Цель: Развитие способностей применения теоритических знании на практики. 

Пререквизиты:  Воспитания    уважения  к  государственному  языку  и  к    особенностьям  абычяев  и  

традиции казахского народа. Постреквизиты:  Повышение  квалификации  педагогов  –  воспитателей  в  соответствии  с  


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   76


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал