Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрациижүктеу 6.83 Mb.
Pdf просмотр
бет74/76
Дата09.01.2017
өлшемі6.83 Mb.
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   76

Мақсаты:  студенттерді  кәсіптік  оқыту  жүйесінде  педагогикалық    менеджменттің    ғылыми  – 

теориялық негіздерімен таныстыру,  олардың негізінде кәсіби білім беру мекемелерінде оқу – тәрбие үрдісін 

ұйымдастыру мен басқару икемділіктерін, дағдыларын қалыптастыру.  

Курстың  пререквизиті:  «Кәсіби  педагогика»,  «Кәсіби  психология»,  «Кәсіби  білім  беру  мекемелеріндегі 

оқу – тәрбие жұмыстары», «Білім беру мекемелерін басқарудың техникалық құралдары» т.б.  Курстың  постреквизиті:  «Кәсіби  білім  беру  жүйесіндегі  педагогикалық  менеджмент»  пәні  студенттерде 

бойында  ғылыми  –  педагогикалық,  басшылық  ойды  қалыптастыруға,  және  кәсіби  білім  беру  жүйесіндегі 

басқару міндеттерін шығармашылық бастамамен шешуді дамытуға бағытталған.  

Курсты  зерттеу  нәтижесінде  студент  кәсіптік  білім  беру  жүйесінде  педагогикалық  менеджменттің 

құрылымы  мен  мазмұны,  педагогикалық  менеджменттің  қағидалары,  қызметі  және  әдістері,  білім  беру 

мекемелерінің басшыларының басқару қызметін жүйелілік тұрғысы негізінде ғылыми ұйымдастыр, басқару 

шешімдерін  қабылдаудың    технологиялары,  педагогикалық  маркетинг  жоспарлау  құралы  ретінде,  кәсіби 

білім  беру  мекемелерінің  материалдық  –  техникалық  базасын  басқару,  педагогикалық  менеджмент 

жүйесіндегі тұлға мен ұжымның рөлі туралы білімдерді қалыптастыруға мүмкіндік береді.  

            Мазмұны    Менеджменттің  маңызы,  оның  кәсіптік  білім  беру  жүйесіндегі  рөлі  мен  орыны.  Кәсіби 

білім  беру  мекемелеріндегі  басқаруға  жүйелі  көзқарастар.  Жүйе  және  басқару.  Нарықтық  экономика 

жағдайындағы  оқу  орындарының  даму  стратегиясы.  Педагогикалық  менеджментте  білім  беру  сапасын 

басқару.  Педагогикалық  менеджментті  ақппараттық  қамтамасыз  ету.  Педагогикалық  ұжымдағы  тұлға 

аралық қатынастар. 

          Цель  преподавания  дисциплины  ознакомление  студентов  с  научно  –  теоретическими  основами 

педагогического  менеджмента  в  системе  профессионального  образования  и  формирование  на  их  основе 

умений  и  навыков  организации  и  управления  учебно  –  воспитательным  процессом  в  профессиональном 

образовательном учреждении. Пререквизиты  курса:  Профессиональная  педагогика»,  «Профессиональная  психология»,  «Учебно  –  

472 


воспитательная работа в учреждениях профессионального образования», «Технические средства управления 

образовательными  учреждениями»  и  др  Постреквизиты  курса:  Обучение  дисциплине  «Педагогический 

менеджмент в системе профессионального образования» призвано сформировать научно – педагогическое, 

управленческое мышление студентов, способствовать развитию у них инициативы и творческого начала в 

решении управленческих задач в системе профессионального образования. 

Содержание  Цель  и  задачи  курса  «Педагогический  менеджмент  в  системе  профессионального 

образования». Место дисциплины в процессе плане, ее взаимосвязь с предшествующими и последующими 

дисциплинами. Роль    дисциплины  в формировании специалиста. Сущность менеджмента, его роль и место 

в  системе  профессионального  образования.    Системный  подход  к  управлению  в  учреждениях 

профессионального образования. Система и управление.  Стратегия развития учебное заведения в условиях 

рыночной.    Управление  качеством  образования  в  педагогическом  менеджменте.    Информационное 

обеспечение педагогического менеджмента  Межличностные отношения в педагогическом коллективе. 

 

EjBN4222 Еңбек және 

бизнес негіздері 

Труд и основы 

бизнеса Курстың  мақсаты: Кәсіби білім беру жүйесінде студенттердің кәсіпкерлік қызметке даярлығын, еңбек 

және бизнесті ұйымдастырудағы мәселелерді жаңа заман талабына сай шеше білуді, кәсіпкерліктің түрлері 

мен  тәсілдерін  менгеруді  сонымен  қатар  нарықтық  қатынастар  жағдайында  еңбек  және  бизнесті 

ұйымдастыру  жөнінде  теориялық  білімдер  алуды,  кәсіпкерлік  шешімдерді  қабылдауда  практикалық 

іскерліктерді қалыптастыруды қамтамассыз ету.  

Цель:  дать  студентам  представление  о  современных  подходах  к  проблеме  организации  труда  и  бизнеса; 

видах и способах предпринимательства; дать базовые теоретические знания по основам организации труда и 

бизнеса  в  условиях  рыночных  отношений;  сформировать  практические  навыки  в  сфере  выработки  и 

принятия предпринимательских решений.   Пререквизиты: «Кәсіби психология», «Экономикалық теория», «Кәсіпкерлік және бизнес негіздері».  

«Профессиональная психология», «Экономическая теория», «Основы предпринимательства и бизнеса». Постреквизиты: «Педагогикалық менеджмент», «Мектептің қаржы шаруашылық қызметін ұйымдастыру». 

«Педагогическии менеджмент», «Организация хозяйственно-финансовой деятельности школы» Мазмұны:  «Еңбек және бизнес негіздері»  пәнінің мақсаты және міндеттері. Кәсіпкерлік қызметінде еңбек 

және бизнестің рөлі. Бизнес  туралы  түсінік  және  бизнес  жасаудың  басты  шарттары. Кәсіпкерлік. Ақша  

және  ақшаның  қоғамдағы  ролі. Баға  құрылымы  және  қалыптасуы. Бизнесті  қаржыландыру. Менеджмент 

– ұйымдастыру      және      басқару     ғылымы. Маркетинг. Бизнесті  ұйымдастыру  формалары. Содержание:      Данный  курс  –  рассматривает  цель  и  задачи  дисциплины  «Труд  и  основы  бизнеса».  Роль 

труда  и  бизнеса  в  предпринимательстве.  Понятие  о  бизнесе  и  главные  условия  бизнеса. 

Предпринимательство.  Деньги  и  роль  денег  в  обществе.  Структура  цены  и  ее  формирование. 

Финансирование  бизнеса.  Менеджмент  –  наука  об  организации  и  руководстве.  Маркетинг.  Формы 

организации бизнеса.  

 MJ4223 

Мектептегі 

жобалау 

Проект в щколе Мақсаты  –  оқушыларды  шығармашылық  жобалау  жұмыстарына  даярлау,  жобалау  барысында 

шығармашылық  ойлауын  дамыту,  оқушылардың  конструкторлық-технологиялық  ойлауын  қалыптастыру; 

жобалау бойынша білімдері мен ептіліктерін дамыту. 

Цель  –  подготовка  учащихся  к  творческим  проектным  работам,  развитие  творческого  мышления  при 

проектировании; формирование конструкторско-технологического мышления и развитие проектных знаний 

и умений школьников.  

473 


Пререквизит:  «Материалдарды  өңдеу  технологиясы»,  «Тігін  бұйымдарын  өңдеу  технологиясы»,  «Киімді 

конструкциялау мен модельдеу», «Салалық материалтану», «Костюм композициясы», «Костюм тарихы». 

«Технология  обработки  материалов»,  «Технология  обработки  швейных  изделий»,  «Конструирование  и 

моделирование одежды», «Отраслевое материаловедение», «Композиция костюма», «История костюма». Постреквизит:  жоба  туралы  жалпы  мағлұматтар,  тақырыпты  таңдау,  жобаның  құрылымы  мен  бағалау 

процесі туралы мәліметтер, жобаны безендіру және қорғау тәсілдері, жоба құжаттарын әзірлеу. 

 Основные сведения о проекте, выбор темы проекта, сведения о структуре и процессе оцениваниия проекта, 

оформление и защита проекта.  Мазмұны  -  «Технология»  пәні  бойынша  жоба  ұғымы,  жобалау  жұмыстарын  жасау  және  оны  бағалау 

критерийлері,  жобалау  жұмысын  орындаудағы  оқушы  мен  мұғалімнің  өзара  іс-әрекеті.  Жалпы  жобалау 

жұмыстарының  мазмұны.  Жобалау  этаптары  және  жобалау  алгоритмі.  Мұғалімнің  жобалау  жұмысына 

жетекшілік етуді ұйымдастыру үрдісі. Жобаны қорғау.  Содержание -   понятие проект по «Технологии». Выполнение проектных работ и его критерии оценивания

взаимодействие  учащихся  и  учителя  при  выполнении  проектных  работ.  Содержание  проектных  работ. 

Этапы и алгоритм проектных работ. Процесс организации руководства проектных работ учителем. Защита 

проекта. 

 

KOAP3228 Кәсіптік оқыту 

әдістемесінің 

практикумы 

Практикум 

преподавания 

методики 

профессионально

го обучения Мақсаты:  болашақ  маманның  кәсіптік  қызметіне  қажетті  эстетикалық  және  коммунакативтік  маңызды 

мәселелерді түсінігін қалыптастыру. Курс  пререквизиті:  Оқыту  үдерісінде  келесі  пәндермен  өзара  байланыста  болады:  «Жалпытехникалық 

және арнайы пәндерді оқыту әдістемесі», «Материалдарды өңдеу технологиясы». 

Курс постреквизиті:  педагогикалық шеберлік, тігін бұйымдарын жобалау.  

Мазмұны: Пән кәсіптік оқыту саласы оқу бағдарламасының «Киім жасау технологиясы», «Материалтану»,   

«Арнайы  сурет»,    «Сурет  және  сұңғат  өнері»,    «Киім  құрастыру»,  «Киім  моделін  жасау  және  көркем 

безендіру»,  «Жабдық», «Өндірістік оқу»  тарауларын оқыту әдістемесінің   практикумы қарастырады. Әр 

тарау бойынша студенттердің алатын білімі, іскерлігі мен дағдысы, сабақты ұйымдастырудың әдіс-тәсілдері 

қарастырылады.  

 Цель:  Курс  является  одной  из  значимых  дисциплин  в  процессе  профессионального  обучения  поскольку 

формирует  у  будущего  специалиста  понимание  сущности  эстетических  и  коммуникативных  значений 

необходимо для успешной профессиональной деятельности.  Пререквизиты    курса:      «Методика  преподования  общетехнических  и  специальных  дисциплин», 

«Профессиональная педагогика»,  «Технология обработки материалов» Постреквизиты курса: «Педагогическое мастерство»,  «Педагогический менеджмент». 

Содержание:  Дисциплина  рассматривают  методику  преподавания  основы  разделов  программы 

профессионального  обучения  и  творческой  деятельности  учащихся,  осуществляющееся  в  ходе  изучения 

дисциплин  как:  «Технология  швейных  изделий»,  «Конструиование  и  моделирование  одежды», 

«Специальный рисунок», «Искусство и живопись», «Архитектоника и структуры в пространстве», «Дизайн-

проектирование (костюма)», «Цвет в костюме» 

 TPOAP3228 

Технология пәнін 

оқытудың 

әдістемесінің Мақсаты:  жалпы  білім  беретін  мектептерде  технология  оқу  бағдарламаларының  тарауларына  сәйкес 

жемісті жұмыстар жүргізуіне, мектеп оқушыларының әлеуметтік және экономикалық жағдайларда еңбекке 

дайындауға қажетті білім, іскерлік және дағдысын  қалыптастыру.  

474 


практикумы 

Практикум по 

методике 

преподавания 

технологий 

Пререквизиті:  Оқыту  үдерісінде  келесі  пәндермен  өзара  байланыста  болады:  «Жалпытехникалық  және 

арнайы пәндерді оқыту әдістемесі», «Материалдарды өңдеу технологиясы». 

Постреквизиті:  педагогикалық шеберлік, тігін бұйымдарын жобалау.  

Пәннің  мазмұны:  Студенттің  болашақ  педагогикалық  қызметіне  әдістемелік  дайындығының  негізі, «Технология»  интегративті  білім  беру  саласының  тарауларындағы  бөлім  тақырыптары  бойынша 

сабақтарды  тиімді  ұйымдастыру  мен  өткізуге  ықпал  ететін  білім,  іскерлік  және  дағдыны 

қалыптастыру,  сабақтың тиімді әдістері, формалары және түрлерін таңдауды үйрену. 

Цель: Формирование основы методической подготовки студентов к будущей педагогической деятельности, 

сформировать знания, умения и навыки способствующие эффективной организации и проведении занятий 

отдельных тем, разделов интегративной образовательной области  «Технология» 

Пререквизиты  курса:   «Методика преподования общетехнических и специальных дисциплин», 

«Профессиональная педагогика»,  «Технология обработки материалов» Постреквизиты курса: «Педагогическое мастерство»,  «Педагогический менеджмент». 

Содержание: Технология  обработка материалов, МПОТ и СД, КМО, ТШИ. 

Основы  методической  подготовки  студентов  к  будущей  педагогической  деятельности,  сформировать 

знания,  умения  и  навыки  способствующие  эффективному    организации  и  проведении  занятий  отдельных 

тем разделов интегративной образовательной области «Технология» 

 

APOAP3228 Арнайы пәндерді 

оқытудың 

әдістемесінің 

практикумы  Практикум 

преподавания 

методики 

специальных 

дисциплин 

Мақсаты:  пән  сәндік  қолданбалы  өнер  элементтері,  көркем  қолөнер  технологиясы  бойынша  сабақты 

ұйымдастыру  және  өткізу  әдістемесін,    шығармашылық  жобаларын  жұмыстарды  ұйымдастыруда 

компьютерлік техникаларды пайдалану мәселелерін қарастырады

Пререквизиті:  Оқыту  үдерісінде  келесі  пәндермен  өзара  байланыста  болады:  «Жалпытехникалық  және 

арнайы пәндерді оқыту әдістемесі», «Материалдарды өңдеу технологиясы». 

Постреквизиті:  педагогикалық шеберлік, тігін бұйымдарын жобалау.  

Мазмұны: Пән технология оқу бағдарламасының батик әзірлеу технологиясы, фитодизайн, сумоншақ, коллаж,  ілмекпен  және  сыммен  тоқу,    макраме,  изонить)  көркем  қолөнер  технологиясы,  

материалтану  элементтері  (былғары,  әр  түрлі  тігін  материалдары),  тігін  бұйымдарын 

конструкциялау  және  модельдеу,  машинатану  элементтері,  машинаның  кинематикалық  схемасы 

тігін  бұйымдарын  өңдеу,  перде  тігу  технологиясы  бойынша  оқу  материалдары,  материалтану 

элементтері  (былғары,  әр  түрлі  тігін  материалдары)  бойынша  оқу  материалдары,  шығармашылық 

жобаларын жұмыстарды ұйымдастыру және өткізу әдістемесін оқытады. 

Цель:  Курс  рассматривает  методику  организации  и  проведения  занятий    художественного  рукоделия  с 

элементами декоративно–прикладного искусства и использование компьютерную технику для выполнения 

творческих работ и проектов. 

Пререквизиты    курса:      «Методика  преподования  общетехнических  и  специальных  дисциплин», 

«Профессиональная педагогика»,  «Технология обработки материалов» Постреквизиты курса: «Педагогическое мастерство»,  «Педагогический менеджмент». 

Содержание:  Методика  прподавание  технологии    изготовления    батика,    фитодизайн,  бисер,  коллаж,  

техники  макраме,  вязания  с  крючком  и  спицами,    изонить.  Методика  организация  и  проведения  занятий 

работы с элементами материаловедение (кожа и различными швейными материалами), по конструировании 

и  моделировании  швейных  изделий,  методика  изучения  элементов  машиноведения,  технологии  швейных  

475 


операций,  методика  организация  и  проведения  различных  проектов  путем  самостоятельного  выполнения 

развивающих  заданий.  Использование  компьютерную  технику  для  выполнения  творческих  работ  и 

проектов. 

 

KT2303 Киім тарихы 

История костюма 

 

Мақсаты:  студенттерді  түрлі  елдердің  киім  тарихымен  таныстыру,  өзіндік  ерекшеліктерімен  құнды  әрі 

кемшелік  тұстары  жөнінде  білім  беріп,  әсемдікке  баулу,  эстетикалық  талғамын  дамыту,  алған  білімдерін 

жалпы білім беретін және кәсіби мектептер мен мектептен тыс мекемелердің оқу тәрбие үрдісінде қолдана 

білуге үйрету. Курстың  пререквизиті:  «Культурология»,  «Тігін  бұйымдарын  конструкциялау  мен  модельдеу»,  «Тігін 

бұйымдарын  жобалау»,  «Тігін  бұйымдарының  технологиясы»,  «Тоқыма    маталарын  көркемдеп  өңдеу», 

«Костюм композициясы» және т.б.  

Курстың  постреквизиті:  студенттердің  түрлі  елдер  костюмдерімен  және  олардың  шығу  тарихымен 

таныстыру;  киімнің  сәндік  бөліктері  мен    пішімдері.өзіндік  ерекшеліктерімен  таныстыру,  құнды  әрі 

кемшілік  тұстары  жөнінде  білім  беріп,  әсемдікке  баулу,  эстетикалық  талғамын  дамыту.  Қазіргі  заман 

киімдері  мен  оны  көркем  ұйымдастыру  қағидаларын  зерделеу,  танымдық  және  жастарға  мәдени  тәрбие 

беруді де қарастырады.  

   

Курсты  зерттеу  нәтижесінде  студент  киім  тарихындағы  түрлі  елдердің  киім  үлгілерінің  өзіндік 

құнды  әрі кемшілік  тұстарын  көріп,  оны  бағалай білуге,  тұрмыстық  тұтыну  бұйымдары  мен  киім  кешек 

түрлерінде  қолдануға  және  олардан  әзірленген  бұйымдарды  көркем  өңдеу  жолдарын  қазіргі  жастарға 

үйрету, қолөнер түрлерін мұра етіп қалдыру  бойынша білімді меңгеріп, осының негізінде оқушылардың 

еңбек  қызметін  жетілдіру    біліктіліктері  қалыптасады,  белсенділіктері  мен  өздігінен  шығармашылық 

ойлауы дамиды, пәнаралық ғылыми байланыстарын іс жүзінне асыра білуге үйренеді. 

Мазмұны  Ежелгі дүние  костюмдері. Ежелгі Египет костюмдері. Ассиро-Вавилон  костюмі. Ежелгі Грек 

костюмдері.  Шығыс  Араб  елдерінің  костюмі.  Үнді  халқының  киімдері.  Қытай  костюмі.  Жапон  костюмі. 

Византия костюмі. Орта ғасырлар костюмі. Роман және Готика кезеңі. . Жаңару Дәуірі костюмдері: Италян, 

Испан, Француз, Неміс және Ағылшын костюмдері 

ХҮІІ ғасырдың бірінші және екінші жартысындағы Француз костюмі. ХҮІІ ғасыр Испания Костюмі.  ХVІІІ 

ғасырдың бірінші және екінші жартысындағы Европа костюмі. «Рококо» және «Классицизм» стилі. Француз 

революциясы тұсындағы костюм. ХІХ ғасыр  костюмі.  «Классицизм», «Модерн» және «Ампир» стилдері. 

Орыс костюмі.. ХХ ғасыр костюмі.  Жоғары мода. «Жастар революциясы» 50-60 ж. мода.. Қазақтың ұлттық 

ерлер, әйелдер, балалар киімдері. 

Цель  преподавания  дисциплины:  Цель  преподавания  дисциплины  –  обеспечить  профессионально-

педагогическую подготовку будущих специалистов в своеобразной области прикладного искусста, наиболее 

тесно и непосредственно связанной с человеком- искусством изготовления одежды. 

Пререквизиты  курса:  «Культурология»,  «Конструирование  и  моделирование  и  швейных  изделий», 

«Проектирование  и  моделирование  и  швейных  изделий»,  «Технология  швейных  изделий», 

«Художественная  обработка  текстильных  материалов»,  «Композиция  костюма»,  «Художественное 

оформление одежды», «Спец рисунок», «Основы живописи и рисунка» и др  Постреквизиты  курса  Изучая  историческое  и  декоративное  решение,  студенты  должны  получить 

представление  о  том,  что  на  всех  этапах  развития  костюма  являлся  миниатюрным  зеркалом  жизни  

общества. Он отражал многое исторически специфики хозяйства, приспособление к природным условиям,  

476 


положением человека в обществе, возрастные, региональные и другие различия. 

Содержание  Предмет,  задачи  и  содержание  курса  «История  костюма»  Его  значение  и  роль  в  системе 

подготовки  преподавателей  технологии  обслуживаающего  труда.  Понятий  «красота»,  «стиль»,  «мода». 

Костюм как предмет прикладного искусства, международный характер моды и современный стиль.Мода и 

костюм.   Костюм древнего мира. 

Костюм  стран  Востока  и  Юга-Востока  Костюм  Европейского  средневековья.  Костюм  эпохи 

возраждения.      Костюм    ХҮІІ  века.      Костюм  Европы  ХҮІІІ  века.    Костюм  Европы  ХІХ  века.    Костюм 

Европы  ХХ века.  Казахская национальный костюм. 

 

TT2303 Техника тарихы 

История техники Мақсаты:  Техника  тарихы  сабақтарында  болашақ  кәсіптік  оқыту  мұғалімінің  политехникалық 

бағыттылықтағы  еңбектің  дайындығын  қаматамас  ету.  Бұл  бағыттылық  студенттерді  ғылымның  дамуы, 

техника  және  технологиялық  өндірісіне  оқыту,  техника  тарихын  терең  зерделеу,  іскерліктері  мен 

дағдыларын қалыптастыру көмегімен жүзеге асырылады. Пререквизиті:  Материалдарды  өңдеу  технологиясының  практикумы,  Мамандыққа  кіріспе, 

Конструкциялық материалдардың технологиясы, Тарих. Постреквезиті:  Құлдық  құрылыс  кезіндегі  өндіріс  кезіндегі  және  капитализмнің  пайда  болуы 

кезіндегі техника. Монополисттік капитализм кезіндегі және ХХ ғасырдағы техника мен технология.  Мазмұны      Техниканың  жаратылыстану  және  ғылыми  және  жалпы  негіздері.  Техниканың 

дамуындағы  адамның  мақсатымен  заңдылықтары.  Техниканың  дамуындағы  әртүрлі  адамның  ролі. 

Қазіргі  замандағы  техниканың  ролі.  Техника  және  диалектикалық  материализм.  Техниканың 

методологиялық негізі.  Цель изучения дисциплины, преподования общетехнических предметов необходимо иметь глубокое 

представление об истории науки, техники и технологии производства вообще и о развитии науки, техники и 

технологии по направлению ( по профилю) подготовки в частности. 

Пререквезит  курса  Практикум  технологии  обработки  материалов,  Ведение  в  специальность,  Технология 

конструкционных материалов. Постреквезит курса  Техника рабовладельческого способа производства и техника в прериод 

зарождения капитализма, 

Техника и технология в период монополистического и ХХ века 

Содержание Объектом изучения данной дисциплины является процесс подготовки педагогических 

кадров  для  учебных  заведений  начального  и  среднего  профессионального  образования.  Методы  изучения 

дисциплины лекционные, лабораторно-практические занятия, экскурсии на производственные учреждения. 

Учебный предмет относится к  социально-произвозственным общетехническим циклам наук, освещающим 

историю  развития  науки  в  отрасли  того  или  иного  производства,  расширяющий  кругозор  будущего 

специалиста – педагога профессионального обучения по профилю. 

В  вступительной  части  необходимо  раскрыть  роль  истории  техники,  технологии  и  ее  значение  в 

современном  производстве  отрасли.  Роль  ученых  Казахстана  в  развитии  истории  техники  и  технологии. 

Основные задачи и направления развития науки, техники и технологии. 

 ETT2303 

Ежелгі техника 

тарихы 

История древней Мақсаты:  Техника  тарихы  сабақтарында  болашақ  кәсіптік  оқыту  мұғалімінің  политехникалық 

бағыттылықтағы  еңбектің  дайындығын  қаматамас  ету.  Бұл  бағыттылық  студенттерді  ғылымның  дамуы, 

техника  және  технологиялық  өндірісіне  оқыту,  техника  тарихын  терең  зерделеу,  іскерліктері  мен  

477 


техники 

дағдыларын қалыптастыру көмегімен жүзеге асырылады. Пререквизиті:  Материалдарды  өңдеу  технологиясының  практикумы,  Мамандыққа  кіріспе, 

Конструкциялық материалдардың технологиясы, Тарих. 
жүктеу 6.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   76
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет