Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрациижүктеу 6.83 Mb.
Pdf просмотр
бет73/76
Дата09.01.2017
өлшемі6.83 Mb.
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   76

Содержание:   Данный курс – рассматривает   научно-теоретические основы профессиональной педагогики 

и формы и методы профессионального обучения.  Инновационные технологии и  педагогический 

менеджмент в профессиональном образований. Теория и практика воспитательной работы в 

профессионально-образовательном учебном заведений. 

 

TOTPPSH2217   

Оқушыларды 

кәсіпке және 

еңбекке 


дайындаудың 

теориялық 

негіздері.  

 

Теоретические основы 

профессионально

й и трудовой 

подготовки 

школьников. 

 

Курстың мақсаты жалпы білім беретін және кәсіптік мектептер оқушыларының оқуы мен тәрбиесін тиімді 

түрде ұйымдастыру үшін қажетті оқушыларды еңбекке және кәсіпке дайындаудың теориялық негіздері 

білімімен болашақ мұғалімдерді қаруландыру болып табылады. Целю курса  является вооружение будущих подготовке профессионального обучения знаниями 

теоретических основ трудовой и профессиональной подготовки  школьников, необходимыми для 

эффективной организации обучения и воспитания учащихся общеобразовательной и профессиональной 

школы.  Пререквизиты:  «Жалпы педагогика» және «Жалпы психология».  «Общая педагогика», «Общая 

психология».  Постреквизиты:  Кәсіптік оқыту әдістемесі; оқушыларды кәсіпке дайындау жүесіндегі жаңа оқыту 

технологиялары.  

«Методика  профессионального обучения », «Современные технологи обучения и ТСО». 

Мазмұны:    Оқушыларды  еңбекке  және    кәсіпке  дайындау  теориясының  жалпы  ұғымдары.  Оқушыларды 

еңбекке  және  кәсіпке  дайындаудың  мақсаты  мен  міндеттері  және  политехникалық  негіздері.  Еңбек 

технологиясының көрсеткішін оқыту мұғалімі, өндірістік оқыту шебері. Оқушыларды еңбекке және кәсіпке 

дайындау  жүйелерін  талдау.  Дидактикалық  қағидалар  олардың  оқушыларды  еңбекке  және  кәсіпке 

дайындауда  жүзеге  асырлуы.  Оқушыларды  еңбекке  және  кәсіпке  дайындаудың  материалдық  базасы. 

Оқушыларды кәсіпке бағдарлау және оларға кеңес беру мәселелері. Сыныптан тыс жұмыстар.   Содержание:    Данный  курс  –  рассматривает      основные  понятия  теории  трудовой  и  профессиональной 

подготовки  школьников.    Цель,  задачи  и  политехнические  основы  трудовой  и  профессиональной 

подготовки школьников. Учитель трудового обучения, мастер производственного обучения. Анализ систем  

466 


трудовой  и  профессиональной    подготовки  школьников.  Дидактические  принципы  и  их  реализация  в 

трудовой  и  профессиональной  подготовке  школьников.  Материальная  база  трудовой  и  профессиональной 

подготовки школьников. Проблемы профессиональной ориентации и консультации учащихся. Внеклассная 

работа. 

 

ITPO2215 Кәсіпке 

оқытудағы 

инновациялық 

технология.  

 

Инновационные технологии в 

проф обучений. Курстың мақсаты оқушыларды кәсіпке дайындау жүйесінде оқытудың инновациялық технологияларымен 

болашақ мұғалімдерді қаруландыру болып табылады. Целю курса  является вооружение будущих учителей  инновационными технологиями обучения в системе 

профессиональной подготовки учащихся.  Пререквизиты:  «Жалпы педагогика» және «Жалпы психология».  «Общая педагогика», «Общая 

психология».  Постреквизиты:  Кәсіптік оқыту әдістемесі; оқушыларды кәсіпке дайындау жүесіндегі жаңа оқыту 

технологиялары.  

«Методика  профессионального обучения », «Современные технологи обучения и ТСО». 

Курсты  оқыту  мазмұны  –  оқушыларды  кәсіпке  дайындау  жүйесіндегі  оқытудың  инновациялық 

технологиялары:  модульдік оқыту технологиясы, ақпараттық оқыту технологиялары, қашықтықтан оқыту, 

проблмалық  оқыту,  жобалау  әдісін  оқыту,  жеке  –  тұлғаға  бағдарланған  оқыту  технологиясы, 

ынтымақтастық оқу технологиясы, дамыта оқыту технологиясы. Содержание:  Инновационные технологии обучения профессиональной подготовки учащихся:  технология 

модульного обучения, информационные технологии обучения, дистанционное обучение, проблемное 

обучения, проектный метод обучения, технология индивидуализации и дифференциации обучения, 

технология личностно-ориентированного обучения, технология учебного сотрудничество, технология 

развивающего обучения. 

 KP2218 

Кәсіби 


психология 

Профессиональна

я психология 

Мақсаты:  Студенттерге  психология  аймағындағы  қажетті  білімдер  жүйесі  мен  еңбекті  басқарудың  және 

оны ұйымдастырудың жалпы негізін үретеді; сонымен қатар оқушыларды еңбекке оқытумен тәрбиелеудің 

негізгі психологиялық заңдылықтарын меңгеруге  баулу 

Курстың  пререквизиті:  «Жалпы  психология»,  «Педагогика»,  «Психология»,  «Жас  ерекшеліктер 

физиологиясы»  Курстың  постреквизиті:  Кәсіби  психология  курсын  оқу  үрдісінде  студенттің  менгеретін  білімі:    кәсіби 

психология  пәнінің  теориялық-әдіснамалық  негіздерін,  кәсіби  психология    әдістерін;  еңбек  процесінде 

психологиялық  жас  ерекшеліктерінің  көрінуі;  оқушылардың  еңбегін  басқаруды    ұйымдастырудың 

психологиялық ерекшеліктері және т.б.     

Курсты  зерттеу  нәтижесінде  студент  еңбек  психофизиологиясының  ғылыми  негіздері    бойынша 

білімді  меңгеріп,  осының  негізінде  оқушылардың  еңбек  қызметін  жетілдіру    біліктіліктері  қалыптасады, 

белсенділіктері  мен  өздігінен  шығармашылық  ойлауы  дамиды,  пәнаралық  ғылыми  байланыстарын  іс 

жүзінне асыра білуге үйренеді. 

Мазмұны    Пәнді  оқытудың  мазмұны  оның  кәсіби  оқыту  мұғалімдерін  дайындаудағы 

МАҢЫЗЫ


.

 

Кәсіби        психология        пәнінің        педагогика,        жас        ерекшеліктер        педагогикалық  психологиясы пәндерімен байланыстылығы. 

Еңбек  психофизиологиясының  әдіснамалық  негізі.  Кәсіби  психологияның  даму  тарихы.  Кәсіби 

психологияның Қазақстанда және шетелдердегі даму тарихы.   

467 


Цель преподавания дисциплины: «Профессиональная психология» заключается в изучений студентами 

необходимых знаний в области психологических и общих основ организаций и управления трудом, а также 

освоение основных психологических закономерностей управления трудовым (технологическим) обучением 

и воспитанием школьников  Пререквизиты  курса:  «Общая  психология»,  «Педагогика»,  «Психология»,  «Физиология  и  школьная 

гигиена», и др. Постреквизиты  курса  В  резулътате  изучения  курса  студент  усваивает  знание  о  научных  основах 

психофизиологии    труда      и      формируется    умение      по      совершенствованию  трудовой  деятельности 

школьников, развивается творческое мышление.  

Содержание  Предмет,  задачи    и  методы  профессиональной  психологий.  Общий  обзор  психологическим 

дисциплинам и взаимосвязь с другими науками. 

       Содержание курса и его значение в деле подготовки учителей  профессионального обучения. Значение 

профессиональной психологии и взаимосвязь с педагогикой, общей и возрастной педагогической 

психологией, профессиональной педагогикой. Методологические основы психофизиологии труда. История 

развития профессиональной психологии в Казахстане и за рубежом. 

 

EDP2218 


Еңбекке 

дайындау 

психологиясы 

Психология 

трудавой 

подготовки Курстың  мақсаты  болашақ  еңбек  технологиясы  және  кәсіпке  баулу  мұғалімдерін  оқушыларды 

еңбек  пен  кәсіпке  дайындау  бойынша  оқыту  мен  тәрбиелеуді  тиімді  ұйымдастыруға  қажетті 

теориялық негіздермен және практикалык ептіліктермен қаруландыру. 

Целью  настоящего курса является вооружение будущих учителей (преподавателей) технологии труда и 

профессионального обучения теоретическими основами и практическими умениями необходимыми для 

эффективной организации обучения и воспитания, учащихся по трудовой и профессиональной подготовке. 

Пререквизиты:  «Жалпы педагогика» және «Жалпы психология».  «Общая педагогика», «Общая 

психология».  Постреквизиты:  Кәсіптік оқыту әдістемесі; оқушыларды кәсіпке дайындау жүесіндегі жаңа оқыту 

технологиялары.  

«Методика  профессионального обучения », «Современные технологи обучения и ТСО». 

Мазмұны:  Кәсіби педагогиканың ғылыми теориялық-негіздері. Кәсіпке баулу мазмұны,  формалары мен 

әдістері және қағидалары мен жүйелері.  Кәсіптік білім берудегі инновациялық технологиялар, 

педагогикалық менеджмент.  Кәсіптік білім беру оқу орындарындағы тәрбие жұмыстарының теориясы мен 

практикасы.  Содержание:   Данный курс – рассматривает   научно-теоретические основы профессиональной педагогики 

и  формы  и  методы  профессионального  обучения.    Инновационные  технологии  и    педагогический 

менеджмент  в  профессиональном  образований.  Теория  и  практика  воспитательной  работы  в 

профессионально-образовательном учебном заведений. 

 

EIDKP2218 Еңбек 

іскерліктері мен 

дағдысын 

калыптастыру 

психологиясы 

Психология 

. Курстың мақсаты жалпы білім беретін және кәсіптік мектептер оқушыларының оқуы мен тәрбиесін 

тиімді түрде ұйымдастыру үшін қажетті оқушыларды еңбекке және кәсіпке дайындаудың теориялық 

негіздері білімімен болашақ мұғалімдерді қаруландыру болып табылады. 

Целю курса  является вооружение будущих подготовке профессионального обучения знаниями 

теоретических основ трудовой и профессиональной подготовки  школьников, необходимыми для 

эффективной организации обучения и воспитания учащихся общеобразовательной и профессиональной  

468 


фармирования 

трудовых умений 

и навыков 

школы.  Пререквизиты:  «Жалпы педагогика» және «Жалпы психология».  «Общая педагогика», «Общая 

психология».  Постреквизиты:  Кәсіптік оқыту әдістемесі; оқушыларды кәсіпке дайындау жүесіндегі жаңа оқыту 

технологиялары.  

«Методика  профессионального обучения », «Современные технологи обучения и ТСО». 

Мазмұны:    Оқушыларды  еңбекке  және    кәсіпке  дайындау  теориясының  жалпы  ұғымдары.  Оқушыларды 

еңбекке  және  кәсіпке  дайындаудың  мақсаты  мен  міндеттері  және  политехникалық  негіздері.  Еңбек 

технологиясының көрсеткішін оқыту мұғалімі, өндірістік оқыту шебері. Оқушыларды еңбекке және кәсіпке 

дайындау  жүйелерін  талдау.  Дидактикалық  қағидалар  олардың  оқушыларды  еңбекке  және  кәсіпке 

дайындауда  жүзеге  асырлуы.  Оқушыларды  еңбекке  және  кәсіпке  дайындаудың  материалдық  базасы. 

Оқушыларды кәсіпке бағдарлау және оларға кеңес беру мәселелері. Сыныптан тыс жұмыстар.   Содержание:    Данный  курс  –  рассматривает      основные  понятия  теории  трудовой  и  профессиональной 

подготовки  школьников.    Цель,  задачи  и  политехнические  основы  трудовой  и  профессиональной 

подготовки школьников. Учитель трудового обучения, мастер производственного обучения. Анализ систем 

трудовой  и  профессиональной    подготовки  школьников.  Дидактические  принципы  и  их  реализация  в 

трудовой и профессиональной подготовке школьников. Материальная база трудовой и профессиональной 

подготовки школьников. Проблемы профессиональной ориентации и консультации учащихся. Внеклассная 

работа 

 

KBBBOA3219 Кәсіптік білім 

берудегі белсенді 

оқыту әдістері 

Актиное методы 

обучения в ПО 

Курстың мақсаты оқушыларды кәсіпке дайындау жүйесінде оқытудың инновациялық технологияларымен 

болашақ мұғалімдерді қаруландыру болып табылады. Целю курса  является вооружение будущих учителей  инновационными технологиями обучения в системе 

профессиональной подготовки учащихся.  Пререквизиты:  «Жалпы педагогика» және «Жалпы психология».  «Общая педагогика», «Общая 

психология».  Постреквизиты:  Кәсіптік оқыту әдістемесі; оқушыларды кәсіпке дайындау жүесіндегі жаңа оқыту 

технологиялары.  

«Методика  профессионального обучения », «Современные технологи обучения и ТСО». 

Курсты  оқыту  мазмұны  –  оқушыларды  кәсіпке  дайындау  жүйесіндегі  оқытудың  инновациялық 

технологиялары:  модульдік оқыту технологиясы, ақпараттық оқыту технологиялары, қашықтықтан оқыту, 

проблмалық  оқыту,  жобалау  әдісін  оқыту,  жеке  –  тұлғаға  бағдарланған  оқыту  технологиясы, 

ынтымақтастық оқу технологиясы, дамыта оқыту технологиясы. Содержание:  Инновационные технологии обучения профессиональной подготовки учащихся:  технология 

модульного  обучения,  информационные  технологии  обучения,  дистанционное  обучение,  проблемное 

обучения,  проектный  метод  обучения,  технология  индивидуализации  и  дифференциации  обучения, 

технология  личностно-ориентированного  обучения,  технология  учебного  сотрудничество,  технология 

развивающего обучения. 

 MJ3221 

Матамен жұмыс 

Работа в 

материале Мақсаты: Матамен жұмыс пәнін оқытудың негізгі мақсаты бүгінгі күннің оқытудың негізгі мақсаты бүгінгі 

күннің талабына сай сән ағымдарының әлеуметтік мәнін түсіну және соған сәйкес болашақ маманның тігін 

бұйымдарын  конструкциялау  мен  модельдеу  үрдісінде  сән  обьектілерін  жобалауға,  сән  ағымын  болжай  

469 


отырып сәнді киімдерді әзірлеуге іскерлігін қалыптастыру. 

Курс пререквизиті: Қазақстан тарихы;  Мәдениеттану;  Костюм композициясы; 

   Киім тарихы;  Сән психологиясы; Кәсіби психология;  

  Курс  постреквизиті:  «Тігін  бұйымдарының  технологиясы»,  «Киімді  конструкциялау  мен  модельдеу», 

«Киімді көркемдеп сәндеу»    Пәннің мазмұны:  

 сән ағымы мен құрылымын ескере отырып сәнді киімдер әзірлеуге баулу; 

 киімдерді әзірлеудегі түстер үйлесімділігінің маңызы мен мәнін меңгерту;  

 тігін бұйымдарын дайындауда мата фактурасы мен суреттерін ескеру жолдарын меңгерту; 

 әртүрлі стильдегі киімдерді әзірлеу тәсілдеріне үйрету;  

 Бұйымдарды өңдеудің технологиялық картасын жасауға, бұйымның өзіндік құнын есептеуге үйрету. 

 

 

OE3221 Жалпы 

электротехника  

Общая 

электротехника  Мақсаты  –  Мұғалімдердің  электро,  электрондық  өндіріс  салаларының  негіздері  бойынша  арнайы білімін 

қалыптастыру және оны келекшекте мектеп оқу практикасында жүзеге асыру. Цель  –    Обеспечить    электротехническую  и  радиотехническую  подготовки  будущих  учителей 

профессионального  обучения  к  осуществлению  профессиональной  подготовки  учащихся  по 

электротехническим отраслям и электроники 

Пререквизит:  физика  (электромагниттік  индукция  заңдары),  графикалық белгілер,  схемаларды  оқу,  сызу, 

жинақтау технологиясы. 

Физика (законы электромагнитных индукции), графические обозначения, схемы, технология сбора 

Постреквизт: РЭА конструкциялау негіздері, Радиоэлектроника практикумы, ЭРТ теориясының негіздері, 

Электроөлшеу және өлшегіш құралдары 

Основы  констурирования  РЭА,  Теоретические  оснеовы  ЭРТ,  Практикум  по  радиоэлектроники, 

Электроизмерение и измерительные приборы Мазмұны  –  курс  электромагниттік  өрістер,  электротехникалық,  электроприборлар,  олардың 

сипапамаларын,  параметрлерін  электрлік  тізбекке  байланысты  заңдар,  заңдылықтарды  оқып  үйрететін 

физика пәніне негізделеді 

Содержание  –  данный  курс  основывается  на  физику,  обучающую  закономерность  сигналов, 

электромагнитных  колебаний,  электротехнических,  электронных  приборов,  законы  связанные  параметрам 

электрической цепи и их харастеристик.   

 KjGTN3221 

Основы 


ковроткачества и 

гобелена 

Кілем  және 

гобелен тоқу 

негіздері 

Цель  преподавания  дисциплины:  Целью  преподавания  дисциплины  в  университете  является 

формирование у студентов прочных знаний, умений и навыков по (ковроткачеству) гобелену, развитие 

практических умений работы с инструментами и материалами. 

Пререквизиты  курса:  «Декоративно-  прикладное  искусства»,  «  Материаловеднеие»,  «Основы 

ковроткачества и гобелена». и др 

       

Постреквизиты  курса:  Для  изучения  курса  «Основы  ковроткачества  и  гобелена»    основными 

источниками  являются:  спецлитература,  произведения  изобразительного  и  прикладного  искусства, 

архитектура, литературные произведения и исторические документы, описывающие быть и материальную 

культуру эпохи  

470 


Содержание  Подготовка  и  подбор  пряжи  для  ковра,  инструменты  и  приспособления  для  вертикального 

ковра 


 Подготовка  эскиза  ковра.  Виды  орнаментальных  мотивов  и  способы  их  ритмизации.  Подготовка  ткацкой 

рамки, приспособлений и материалов для ткачества. Начало  ткачества. Способы  вязки ворсовых узлов на 

нитях  основы  и  стрижка  ворса.  Поправка  девектов  и  исправления  ошибок  при  ткачестве.    Ткачество  и 

приемы декоративного обогащения концевой части ковра. Ткачество центра ковра и  завершения ткачество. 

Подготовка  ткацкой  рамки,  приспособлений  и  материалов  для  ткачества.Способы  соединения  утков  на 

границах  цветовых  сочетаний  и  выработка  кромок  ковра.  Ткачество  и    завершения  ткачество.Мақсаты: 

жоғары  оқу  орындарында  болашақ  кәсіптік  оқыту      мұғалімдерін  кілем  түрлері  мен  гобелен  тоқу 

технологиясына үйрету, өнерге деген сүйіспеншілікке баулу, қолөнер туындыларын дайындауға алғашқы 

дағдысын  қалыптастыру  және  одан  әрі  жетілдіру  жолдарына  бағыт  бере  отырып  іс-әрекет  барысында 

жүзеге  асыру.  Курстың  пререквизиті:  050120  –  Кәсіптік  оқыту  мамандығының  жұмыс  оқу  жоспарына  сәйкес 

студент: «Сәндік қолданбалы өнер», «Материалтану», т.б.оқып үренді.            

Курстың  постреквизиті:  жүннен  жасалатын  бұйымдардың  қолданылуы,  кілемнің  түкті  және 

түксіз түрлері, тоқу станогының құрлысы, түк шалу ерекшелігі, кілем тоқу өнерінің Қазақстанда дамуы; 

кілемдегі  ою-өрнектердің  ұқсастығы;  тоқу  өнерін  қазақтың  көшпелі  тұрмысымен  салыстыру;  тоқуды 

көркемдік  жағынан  байыту;  мәнерлеп  өрнектеу,  түстерінің  үйлесімділігін  шеше  білу;  кілем  тоқуға 

қажетті  құрал-жабдықтар  мен  материалдар;  желі,  арқау,  тоқу  барысындағы  қауіпсіздік  ережелері  т.б. 

оқып үйренеді.   

  Бұл  курста  студенттер  кілем  тоқудың  тиімді  жолдарын  үйренеді.Оқуға  саналы  қарауға  тәрбиелеу, 

танымдылықбелсенділікпен  ой  еңбегі  және  эстетикалық  мәдениетін  дамытудағы  міндеттері  негізінен 

бұйымдар  жасау  барысында,  яғни  кілем  эскизін  жасау,  кілем  өрнегі  тарихын  білу  кезеңдерінде  жүзеге 

асырылады. Мазмұны  Кілемдердің құрал-жабдықтары мен желі, арқау,және түр  жіптеріне мәлімет.Кілемдердің ою-

өрнектерінің эскизін әзірлеу.Түкті кілемнің құрылуы.Кілемнің алғашқы бастама жұмыстары.Түктің 

шалыну түрлері, түкті қырқу әдістері.Кілем тоқудағы ақаулар қателіктер және оны түзету жолдары.Түкті 

кілемнің шеттік өрнегін түсіру.Түкті кілемнің ортаңғы гүлін шығару және жалғастырып тоқу. Кілемді 

тоқып қтау. Тақыр кілемді құру және оны тоқу әдісі 

Тақыр кілемнің шетін қолтықшаларын және ортаңғы гүлдерін тоқу 

Тақыр кілемнің соңғы өңдеу жұмыстары. Гобелен тоқу технологиясы 

 

BBMKK4222 Білім беру 

мекемелеріндегі 

кәсіпкерлік 

қызмет 


 

Предприниматель

ская деятельнсть 

Курстың  мақсаты  Кәсіби  білім  беру  жүйесінде  студенттердің  кәсіпкерлік  қызметке  даярлығын 

қамтамассыз ету. Целью  настоящего  курса  является  вооружение  студентов  предпринимательской  подготовкой  в  системе 

профессионального обучения   Пререквизиты:  «Кәсіби психология», «Экономикалық теория», «Кәсіпкерлік және бизнес негіздері».  

«Профессиональная психология», «Экономическая теория», «Основы предпринимательства и бизнеса». Постреквизиты: «Педагогикалық менеджмент», «Мектептің қаржы шаруашылық қызметін ұйымдастыру».  

471 


образовательных 

организации  

 

«Педагогическии менеджмент», «Организация хозяйственно-финансовой деятельности школы» Мазмұны:  «Білім беру мекемелеріндегі кәсіпкерлік қызмет»  пәнінің мақсаты және міндеттері. Білім беру 

мекемелері  қызметіндегі  кәсіпкерліктің  рөлі.  Білім  беру  жүйесіндегі  кәсіпкерлік  қызметінің  заңнамалық 

негіздері.  Кәсіпкерлік  қызмет  негіздері.  Кәсіпкерлік  қызметтің  экономикалық,  әлеуметтік  және  құқықтық 

жағдайлары. Кәсіпкерлік қызметтің түрлері. Білім беру мекемелерінде кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру. 

Бизнес-жоспарды  түзу  және  техника-экономикалық  негіздеу. Білім беру қызметтерінің маркетингі.  Білім 

беру  қызметтеріндегі  маркетингтің  әлеуметтік  негіздері.  Рынок  сегментациясы.  Білім  берудегі 

маркетингті коммуникациялар 

Содержание:      Данный  курс  –  рассматривает  цель  и  задачи  дисциплины  «Предпринимательская 

деятельность  образовательных  организации».  Роль  предпринимательства  в  деятельности  образовательных 

учреждении. Законодательные основы предпринимательской деятельности в системе образования. Основы 

предпринимательской деятельности. Экономические, социальные и правовые основы предпринимательской 

деятельности. Виды предпринимательской деятельности. Организация предпринимательской деятельности 

в  образовательных  учреждениях.  Составление  и  технико-экономическое  обоснование  бизнес  плана. 

Маркетинг  образовательных  деятельностей.  Социальные  основы  маркетинга  а  образовательных 

деятельностей. Сегментация рынка. Маркетинговые коммуникации в образовании.    

 

KOJPM4222 Кәсіби білім беру 

жүйесіндегі 

педагогикалық 

менеджмент 

Педагогический 

менеджмент в 

системе 

профессионально

го образования жүктеу 6.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   76
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет