Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрациижүктеу 6.83 Mb.
Pdf просмотр
бет7/76
Дата09.01.2017
өлшемі6.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   76

Пререквизиттер:Бөлінгіштік  қатнасының  қасиеттері.  

Постреквизиттер: Теріс емес бүтін сандардың қосындысының, айырмасының және көбейтіндісінің 

бөлінгіштігі 2,3,4,5,9,25 сандарына және құрама санға бөлінгіштік  белгілері.  Мазмұны:   Жай  және  құрама сандар. Эротосфен елегі. Натурал  санның жай  бөлгіштерінің саны 

мен  шамасы.  Жай  сандар    жиынының    шексіздігі.  Жай  сандардың    қасиеттері.  Арифметиканың  

негізгі  теоремасы 

Сандардың ең кіші ортақ еселігі мен ең үлкен ортақ  бөлгіші, олардың негізгі  қасиеттері. Берілген  

41 


сандардың  ең  үлкен  ортақ  бөлгішін  және  ең  кіші  ортақ  еселігін    табудың  алгаритімдері.  Сан  

ұғымының  кеңеюі.  Сан  ұғымын  кеңейту  мәселесі.  Бөлшек  сан,  теріс  сан  және  иррационал  сан 

ұғымдарының пайда болуы  жайындағы  қысқаша тарихи мәліметтер 

Бөлінгіштік  қатнасының  қасиеттері.  Теріс  емес  бүтін    сандардың  қосындысының,  айырмасының 

және көбейтіндісінің   бөлінгіштігі 2,3,4,5,9,25  сандарына  және құрама санға бөлінгіштік  белгілері. 

Жай  және  құрама  сандар. Эротосфен елегі. Натурал  санның жай  бөлгіштерінің  саны мен шамасы. 

Жай сандар жиынының  шексіздігі. Жай сандардың  қасиеттері. Арифметиканың  негізгі  теоремасы. 

Сандардың ең кіші  ортақ еселігі мен  ең  үлкен ортақ  бөлгіші, олардың  негізгі  қасиеттері. 

 

Цель:  Педагогические  и  психологические  основы  использования  дидактических  материалов  по 

математике.  Пререквизиты: Пути применения дидактики в обучении номерам.   

Постреквизиты:  Принцип  дидактики  в  развивающемся  процессе  начального  обучения.   

Содержание:  Методические  принципы,  принимаемые  во  внимание  в  обучении  математике. 

Особенности  использования  дидактических  материалов  в  начальном  обучении.    Пути  и  важность 

использования визуальных материалов в начальном обучении. Эффективные пути использования и 

методика приготовления карточек. Решение задач по математике путем приненения доски и тетради 

как  дидактических  средств.  Использование  дидактического  материала  как  метод  обучения  новому 

материалу  и  методика  приготовления.  Характеристика  основных  видов  дидактических  материалов, 

приняемых  в  начальном  обучении.  Использование  принципа  дидактики  в  обучении  применения 

вычислительных  методов  цифрам.  Основные  виды  дидактических  материалов  и  методика 

приготовления часто применяемых карточек и схем. Методика приготовления кроссвордов и ребусов 

на  уроке  математики.  Методика  приготовления  дидактических  материалов  для  ролевых-сюжетных 

игр в начальной школе. 

14 


РК(О)Т 3211 

А) Практикалық 

қазақ (орыс) тілі 

 

Практический 

казахский (руский) 

язык 

Мақсаты: Студенттердің теориялық білімдерін практикада іске асыру және тоерисымен ұмтастыра 

білу. 


Пререквизиттер:Практикалық  өзекті  мәселелерінің  бірі  –  фонетикалық,  морфологиялық, 

синтастистик талдаулар жасауды терең меңгерту. Постреквизиттер:  Морфологияның  негізгі  барындарының  бірі  –  грамматикалық  ұғымдарының 

ерекшелігін түсіндіру. Мазмұны:      Лексика  грамматикалық  ұстаным,сөздің  құрылысы  мен  мағынасын  бірлікте  қарау 

негізін жүзеге асыру.Сөз таптарының синтаксистик қызметін танытуда олардың бір-бірімен тіркесу 

ерекшеліктеріне терең мән береді.  

 

Цель: Получение студентами теоритических знаний и практических навыков.  Пререквизиты:  Основноеми  уровнями  казахского  языка  традиционно  признаются:  Фонетических, 

лексических, словообразовательный морфологический, синтаксический Постреквизиты:.Морфология как раздел грамматики. 

Содержание:  Лексика    -  слова  как  оснавная  номинативная  единица  лексической  форме  и 

синтаксическом значении. 

 


 

42 


К(О)ТР 3211 

Б) Қазақ (орыс) 

тілінің практикумы 

 

Практикум 

казахского (русского) 

языка 

Мақсаты: Фонетика. 

Пререквизиттер:Фонетика мен графикалық ерекшеліктерін оқыту. 

Постреквизиттер:Морфология. Сөз таптарының  методолоиясын оқыту. 

Мазмұны:   Синтаксис – грамматиканың бір бөлігі. 

Лексика. Сөз -  негізгі наминативтік единица. Цель: Фонетика. Задачи, содержание и особенности изучение вопросов фонетики и графики. 

Пререквизиты: Морфология. Методические основы изучение частей  речи. 

Постреквизиты: Синтаксис как раздел грамматики. 

Содержание: Лексика. Слово основная номинативная единица. 

К(О)ТРК 


3211 

В)Қазақ (орыс) тілінің 

практикалық курсы 

 

 

Практический курс 

русского (казахского) 

языка 

Мақсаты: Студенттердің теориялық білімдерін практикада іске асыру және тоерисымен ұмтастыра 

білу. 


Пререквизиттер:Практикалық  өзекті  мәселелерінің  бірі  –  фонетикалық,  морфологиялық 

синтастистик талдаулар жасауды терең меңгерту. Постреквизиттер:  Морфологияның  негізгі  барындарының  бірі  –  грамматикалық  ұғымдарының 

ерекшелігін түсіндіру. Мазмұны:      Лексика  грамматикалық  ұстаным,сөздің  құрылысы  мен  мағынасын  бірлікте  қарау 

негізін жүзеге асыру.Сөз таптарының синтаксистик қызметін танытуда олардың бір-бірімен тіркесу 

ерекшеліктеріне терең мән береді.  

Цель: Получение студентами теоритических знаний и практических навыков. 

Пререквизиты:    Основноеми  уровнями  казахского  языка  традиционно  признаются:  

Постреквизиты: 

Фонетических, 

лексических, 

словообразовательный 

морфологический, 

синтаксический. Содержание:  Морфология  как  раздел  грамматики.Лексика    -  слова  как  оснавная  номинативная 

единица лексической форме и синтаксическом значении. 

15 

KK(О)Т 3302 А)Қазіргі қазақ (орыс) 

тілі 

 

 

Современный русский 

(казахский) язык 

Мақсаты: Халықаралық стандарттарға негізделген орыс тілді меңгертудің В1-В2 –кәсіби бағдарлы 

деңгейі; С1-С2 –мамандық тілі деңгейі басшылыққа алынады. Пререквизиттер:Қазақ (орыс) тілінің жалпы қолданыстағы сөздер мен сөз тіркестерінің лексикалық 

минимумын  кеңейту,  грамматикалық  формалар  мен  құрылымдарды  қолданыс  деңгейі  дәрежесінде 

меңгерту.  

Постреквизиттер:  Сөйлеу  қызметінің  әртүрлі  типтерін  (әңгімелеу,  мазмұндау,  ақпарат  беру)  құру. 

Грамматикалық формалар мен құрылымдарды функционалды аспектіде қолдану. Мазмұны:      Ғылыми  –кәсіби  тілдің  белсенді,  жалпылама,  кең  көлемді  болуын,  яғни  жан-

жақтылығын дамыту. Цель:  Основные  уровни  овладения  языком:  В1-В2с-профессионально  –ориентированные  уровни; 

С1-С2 –уровень языка специальности. Пререквизиты: Специальные звуки казахского (русского) языка, их гармоничность и сочетаемость;  

Постреквизиты: общеупотребительные номинативные слова и их способность к сочетанию, смысл 

готовых  словосочетаний,  служащих  для  передачи  конкретных  значений,  значение  и  семантическая 

структура грамматических форм казахского языка, используемых для выражения мысли. 

Содержание:  Развитие  коммуникативных  средств,  присущих  отдельным  небольшим  стилям; 


 

43 


развитие  навыков  и  умение  чтения  и  слушания,  приобщение  к  составлению  различных  научных 

текстов.  

КК(О)ТN 

3302 


Б)Қазіргі қазақ (орыс) 

тілі негіздері 

 

Основы современного 

казахского (русского) 

языка 

Мақсаты: Пәннің міндеттері, ұстанымдары және әдістері. Тіл біліміне кіріспе.  

Пререквизиттер: Фонетика.  

Постреквизиттер: Лексикология.  

Мазмұны:   Сөзжасам. Морфология. Синтаксис. Стилистика. 

Цель: Предмет, задачи, принципы и методы дисциплины.  

Пререквизиты: Введение в языкознание.  

Постреквизиты: Фонетика.  

Содержание: Лексикология. Словообразование. Морфология. Синтаксис. Стилистика. 

K(O)TGTP 

3302 

В)Қазақ (орыс) тілі 

грамматикасының 

теориясы мен 

практикасы 

 

 

Теория и практика 

грамматики 

казахского (русского) 

языка 

Мақсаты: Практикалық өзекті мәселелерінің бірі – фонетикалық,морфологиялық,синтастистик 

талдаулар жасауды терең меңгерту. Пререквизиттер:Морфологияның негізгі барындарының бірі – грамматикалық ұғымдарының 

ерекшелігін түсіндіру. Постреквизиты: Лексика грамматикалық ұстаным,сөздің құрылысы мен мағынасын бірлікте қарау 

негізін жүзеге асыру. Мазмұны:   Сөз таптарының синтаксистик қызметін танытуда олардың бір-бірімен тіркесу 

ерекшеліктеріне терең мән береді.  Цель: Основноеми уровнями казахского языка традиционно признаются:  

Пререквизиты: Фонетических, лексических, словообразовательный морфологический, 

синтаксический. Постреквизиты: Морфология как раздел грамматики. 

Содержание: Лексика  - слова как оснавная номинативная единица лексической форме и 

синтаксическом значении. 

16 

MZhDBKOT


A 3304 

А)Мектеп жасына 

дейінгі балалардың 

қоршаған ортамен 

таныстыру әдістемесі 

 

 

 

 

 

 

Теория и методика 

ознакомления с 

окружающим миром  

детей дошкольного 

возраста 

Мақсаты: Пәннің міндеттері. Биосфера және оның шекаралары.  

Пререквизиттер:Адам және тірі ағза.  

Постреквизиттер: Тірі ағзаның тіршілік ортасы.  

Мазмұны:   Ағзаның тіршілігі.  Өсімдіктер мен жануарлар әлемі туралы жалпы ұғым. Экологиялық 

факторлар. Табиғат пен қоғам дамуының жалпы заңдылығы. Өсімдіктер мен жануарларды қорғауға 

экологиялық  жауапкершілік.  Мектепке  дейінгі  балаларды  табиғатпен  таныстыру  әдістемесі. 

Балалардың  дамуындағы  қоршаған  ортаның  орны.  Балаларды  қоршаған  ортамен  таныстыруда  тірі 

табиғат бұрышы және жасыл алаңның орны. Мектепке дейінгі ұйымда балаларды қоршаған ортамен 

таныстыру жұмысын жоспарлау. Қоршаған ортамен таныстыруда ата –аналармен жұмыс формалары. 

Балалардың  құзіреттілігінің  индикаторы.  «Таным»  және  «Орта»  білім  аясына  сипаттама.  Мектепке 

дейінгі балалардың сенсорлық –танымдық, әлеуметтік –эмоционалдық құзіреттілігі. Цель: Предмет и задачи курса.  

Пререквизиты: Биосфера и ее границы.  

Постреквизиты: Человек и живой организм.  

Содержание: Среда обитания живых организмов. Жизнедеятельность организмов. Общие понятия  о 

растительном  и  животном  мире.  Значение  растений  и  животных  в  природе  и  в  жизни  человека.  

44 


Охрана растений и животных. Экологические факторы. Общие законы развития природы и общества. 

Экологическая  отвественность  за  охрану  окружающей  среды.  Методика  ознакомления  детей 

дошкольного возраста с природой. Место окружающей среды в развитии детей. Содержание и задачи 

ознакомления  детей  с  окружающей  средой.  Методы  и  формы  ознакомления  дошкольников  с 

окружающим миром. Значение живого уголка и земельного участка в ознакомлении дошкольников с 

природой.  Методика  организации  педагогического  процесса  в  малокомплектных  дошкольных 

организациях.  Планирование  работы  по  ознакомлению  детей  с  окружающим  миром  в  дошкольном 

учреждении.  Формы  работы  с  родителями  по  ознакомлению  детей  с  окружающим  миром. 

Индикаторы  компетентностного  развития  ребенка.  Характеристика  образовательной  области 

«Познание»  и  «Социум».  Сенсорно  –познавательная,  социально  –эмоциональная  компетентность 

детей дошкольного возраста.  

TATTA 3304 Б)Тірі ағзалар 

тіршілігін таныстыру 

әдістемесі 

 

Методика 

ознокомления с 

жизнедеятельностью 

живых организмов 

Мақсаты: Пәннің міндеттері. Биосфера және оның шекаралары. 

Пререквизиттер:Адам және тірі ағза.  

Постреквизиттер: Тірі ағзаның тіршілік ортасы. 

Мазмұны:  Ағзаның тіршілігі.  Өсімдіктер мен жануарлар әлемі туралы жалпы ұғым. Экологиялық 

факторлар. Табиғат пен қоғам дамуының жалпы заңдылығы. Өсімдіктер мен жануарларды қорғауға 

экологиялық  жауапкершілік.  Мектепке  дейінгі  балаларды  табиғатпен  таныстыру  әдістемесі. 

Балалардың  дамуындағы  қоршаған  ортаның  орны.  Балаларды  қоршаған  ортамен  таныстыруда  тірі 

табиғат бұрышы және жасыл алаңның орны. Мектепке дейінгі ұйымда балаларды қоршаған ортамен 

таныстыру жұмысын жоспарлау. Қоршаған ортамен таныстыруда ата –аналармен жұмыс формалары. 

Балалардың  құзіреттілігінің  индикаторы.  «Таным»  және  «Орта»  білім  аясына  сипаттама.  Мектепке 

дейінгі балалардың сенсорлық –танымдық, әлеуметтік –эмоционалдық құзіреттілігі. Цель: Предмет и задачи курса.  

Пререквизиты: Биосфера и ее границы. 

Постреквизиты:  Человек и живой организм.  

Содержание: Среда обитания живых организмов. Жизнедеятельность организмов. Общие понятия  о 

растительном  и  животном  мире.  Значение  растений  и  животных  в  природе  и  в  жизни  человека. 

Охрана растений и животных. Экологические факторы. Общие законы развития природы и общества. 

Экологическая  отвественность  за  охрану  окружающей  среды.  Методика  ознакомления  детей 

дошкольного возраста с природой. Место окружающей среды в развитии детей. Содержание и задачи 

ознакомления  детей  с  окружающей  средой.  Методы  и  формы  ознакомления  дошкольников  с 

окружающим миром. Значение живого уголка и земельного участка в ознакомлении дошкольников с 

природой.  Методика  организации  педагогического  процесса  в  малокомплектных  дошкольных 

организациях.  Планирование  работы  по  ознакомлению  детей  с  окружающим  миром  в  дошкольном 

учреждении.  Формы  работы  с  родителями  по  ознакомлению  детей  с  окружающим  миром. 

Индикаторы  компетентностного  развития  ребенка.  Характеристика  образовательной  области 

«Познание»  и  «Социум».  Сенсорно  –познавательная,  социально  –эмоциональная  компетентность 

детей дошкольного возраста.  


 

45 


TOA 3304 

В)Табиғаттануды 

оқыту әдістемесі 

 

Методика обучения  

природоведению 

Мақсаты: Пәннің міндеттері. Биосфера және оның шекаралары.  

Пререквизиттер:Адам және тірі ағза.  

Постреквизиттер: Тірі ағзаның тіршілік ортасы.  

Мазмұны:   Ағзаның тіршілігі.  Өсімдіктер мен жануарлар әлемі туралы жалпы ұғым. Экологиялық 

факторлар. Табиғат пен қоғам дамуының жалпы заңдылығы. Өсімдіктер мен жануарларды қорғауға 

экологиялық  жауапкершілік.  Мектепке  дейінгі  балаларды  табиғатпен  таныстыру  әдістемесі. 

Балалардың  дамуындағы  қоршаған  ортаның  орны.  Балаларды  қоршаған  ортамен  таныстыруда  тірі 

табиғат бұрышы және жасыл алаңның орны. Мектепке дейінгі ұйымда балаларды қоршаған ортамен 

таныстыру жұмысын жоспарлау. Қоршаған ортамен таныстыруда ата –аналармен жұмыс формалары. 

Балалардың  құзіреттілігінің  индикаторы.  «Таным»  және  «Орта»  білім  аясына  сипаттама.  Мектепке 

дейінгі балалардың сенсорлық –танымдық, әлеуметтік –эмоционалдық құзіреттілігі. 

 

Цель: Предмет и задачи курса.  

Пререквизиты: Биосфера и ее границы.  

Постреквизиты: Человек и живой организм.  

Содержание: Среда обитания живых организмов. Жизнедеятельность организмов. Общие понятия  о 

растительном  и  животном  мире.  Значение  растений  и  животных  в  природе  и  в  жизни  человека. 

Охрана растений и животных. Экологические факторы. Общие законы развития природы и общества. 

Экологическая  отвественность  за  охрану  окружающей  среды.  Методика  ознакомления  детей 

дошкольного возраста с природой. Место окружающей среды в развитии детей. Содержание и задачи 

ознакомления  детей  с  окружающей  средой.  Методы  и  формы  ознакомления  дошкольников  с 

окружающим миром. Значение живого уголка и земельного участка в ознакомлении дошкольников с 

природой.  Методика  организации  педагогического  процесса  в  малокомплектных  дошкольных 

организациях.  Планирование  работы  по  ознакомлению  детей  с  окружающим  миром  в  дошкольном 

учреждении.  Формы  работы  с  родителями  по  ознакомлению  детей  с  окружающим  миром. 

Индикаторы  компетентностного  развития  ребенка.  Характеристика  образовательной  области 

«Познание»  и  «Социум».  Сенсорно  –познавательная,  социально  –эмоциональная  компетентность 

детей дошкольного возраста.  

17 


K(O)TOTA 

3306 


А)Қазақ (орыс) тілін 

оқыту теориясы мен 

әдістемесі 

 

Теория и методика 

обучение казахскому 

(русскому) языку 

Мақсаты:  Оқу  пәні  және  ғылым  ретінде  курстың  сипаттамасы.  Фонетика,  сөзжасам,  грамматика 

элементтерін оқыту теориясы мен әдістемесі.  Пререквизиттер:Фонетикалық  талдау  және  тілдегі  дыбыстарды  сипаттау,  грамматикалық  түсінік 

және тілдің грамматикалық құрылымы біліктерін қалыптастыру теориясы мен әдіс –тәсілдері.  Постреквизиттер: Қазақ (орыс) тілінен білім мен құзіреттілік нәтижесін тексеру мен бағалау.  

Мазмұны:      Қазіргі  заманғы  қазақ  (орыс)  тілі  сабақтарының  құрылымы  мен  типі.  Қазақ  (орыс) 

тілінен сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру. 

 

Цель: Особенности теории и  методики казахского (русского) языка как науки.  

Пререквизиты: Теория и методика изучения фонетики.  

Постреквизиты: Теория и методика изучения состава слова, словообразования. 

Содержание:  Теория  и  методика  изучения  частей  речи;  обучения  орфографии.  Теория  и  методика 


 

46 


изучения синтаксиса, пунктуации. Теория и методика развития речи; виды речевой деятельности, их 

значение в процессе общения. Современные технологии ы теории и методике обучения. 

K(O)TOAT 

3306


 

Б)Қазақ (орыс) тілін 

оқыту әдістемесінің 

тарихы 

 

 

 

История методики 

обучения казахскому 

(русскому) языку 

Мақсаты:  Оқу  пәні  және  ғылым  ретінде  курстың  сипаттамасы.  Фонетика,  сөзжасам,  грамматика 

элементтерін оқыту теориясы мен әдістемесінің тарихы. Пререквизиттер:Фонетикалық талдау және 

тілдегі  дыбыстарды  сипаттау,  грамматикалық  түсінік  және  тілдің  грамматикалық  құрылымы 

біліктерін қалыптастыру теориясы мен әдіс –тәсілдері.  Постреквизиттер: Қазақ (орыс) тілінен білім мен құзіреттілік нәтижесін тексеру мен бағалау.  

Мазмұны:      Қазіргі  заманғы  қазақ  (орыс)  тілі  сабақтарының  құрылымы  мен  типі.  Қазақ  (орыс) 

тілінен сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру. 

 

Цель:  Особенности  истории  теории  и    методики  казахского  (русского)  языка  как  науки.  

Пререквизиты: Теория и методика изучения фонетики.  

Постреквизиты: Теория и методика изучения состава слова, словообразования. 

Содержание:  Теория и методика изучения частей речи; обучения орфографии. Теория и методика 

изучения синтаксиса, пунктуации. Теория и методика развития речи; виды речевой деятельности, их 

значение в процессе общения. Современные технологии ы теории и методике обучения. 

MDMA 3306 В)Мектепке 

дайындаудың 

мазмұны мен 

әдістемесі 

 

Содержание и 

методика дошкольной 

подготовки 

Мақсаты: Халықаралық стандарттарға негізделген орыс тілді меңгертудің В1-В2 –кәсіби бағдарлы 

деңгейі; С1-С2 –мамандық тілі деңгейі басшылыққа алынады. Пререквизиттер:Қазақ (орыс) тілінің жалпы қолданыстағы сөздер мен сөз тіркестерінің лексикалық 

минимумын  кеңейту,  грамматикалық  формалар  мен  құрылымдарды  қолданыс  деңгейі  дәрежесінде 

меңгерту.  

Постреквизиттер:  Сөйлеу  қызметінің  әртүрлі  типтерін  (әңгімелеу,  мазмұндау,  ақпарат  беру)  құру. 

Грамматикалық формалар мен құрылымдарды функционалды аспектіде қолдану. Мазмұны:      Ғылыми  –кәсіби  тілдің  белсенді,  жалпылама,  кең  көлемді  болуын,  яғни  жан-

жақтылығын дамыту. 

 

Цель:  Основные  уровни  овладения  языком:  В1-В2с-профессионально  –ориентированные  уровни; 

С1-С2 –уровень языка специальности. Пререквизиты: Специальные звуки казахского (русского) языка, их гармоничность и сочетаемость;  

Постреквизиты: общеупотребительные номинативные слова и их способность к сочетанию, смысл 

готовых  словосочетаний,  служащих  для  передачи  конкретных  значений,  значение  и  семантическая 

структура грамматических форм казахского языка, используемых для выражения мысли. жүктеу 6.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   76
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет