Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрациижүктеу 6.83 Mb.
Pdf просмотр
бет67/76
Дата09.01.2017
өлшемі6.83 Mb.
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   ...   76

Пререквизиттері: Тарих, философия, әлеуметтану, құқық негіздері, психология және қоғатану. 

Постреквизиттері:  Студенттерге  олардың  нақта  тәжірибелік  іс-әрекетінің  үрдісімен  нәтижесін  түсінуге 

комектеседі. Мазмұны:  Қазіргі  Қазақстанның  саясаты  әлемде  бейбітшілік  пен  конфессиялық  келісім,  рухани-

парасаттылық  құндылықтардың  жаңа  жүйесін  орнықтыруға  бағытталған.  Бұл  поликонфессиялық, 

полиэтникалық жағдай қазақстандық қоғамда өзекті тақырып. Діндер мазмұнындағы сан ғасырлық рухани 

құндылықтарды  білім  мен  тәлім-тәрбие  жүйесіне  ендіру,  дәстүрлі  діндердің  ғасырлар  бойы  жинақтаған 

жасампаздық тәжірибесін жастарға беру — бүкілхалықтық қажеттілікке айналды. 

 

Цель:  дать  студентам  представление  об  истории  религии,  о  законах  РК  о  религии,  способствующие 

выработке студентами своих мировозренчиских позиции в современном обществе.  

Пререквизиты: история, философия, социология, основы права, психология и обществознание. 

Постреквизиты:  помагает  студентам  осмыслить  процесс  и  результаты  их  конкретно  практической 

деятельности. Содержание:  религиоведение  –  наука  междисциплинарная,  сочетающая  достижения  в  анализе  религии 

таких наук, как история, социология, психология, философия, филология, антропология и др. Вы сможете 

выбрать  ту  область  для  исследований,  которая  Вам  более  по  душе  –  от  ритуалов  африканских  племен  до 

проблем  современного  общества.  Все  зависит  от  Ваших  личных  предпочтений  при  соблюдении  одного 

условия – основным предметом вашего интереса должна быть религия. 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Log 1210  

 

  

 

  

 

  

 

Log 1210 Б) Логика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логика 

Мақсаты: Студенттерді ойлаудың логикалық тәсілдерімен таныстыру. 

Пререквизиттері: философия 

Постреквизиттері: дедуктивтік теория әдістерін қолдана білу.  

Мазмұны: Логикалық әдістер да қазіргі Логиканың бір бөлігін құрайды. Оны жалпы (яғни, ғылым білімнің 

барлық  салаларында  қолданылатын  танымдық  амалдарды  зерттейтін)  және  жекелеген  ғылымдардың 

методологиясы  (дедуктивтік  ғылымдардың  методологиясы,  эмпирик.  ғылымдардың  методологиясы, 

әлеуметтік  және  гуманитарлық  білімнің  методологиясы)  деп  бөледі.  Логикалық-методологиялық 

ізденістерде,  әсіресе  дедуктивтік  ғылымдар  методологиясы  саласындағы  жетістіктерді  атауға  болады 

(Логиканың дедуктивтік теория ретінде құрылуы, математиканы негіздеу, білімді аксиоматизациялау және 

формальдандыру әдістерінің қолдау табуы, т.б.) 

Цель: ознакомление студентов с логическими приемами мышления 

Пререквизиты: философия. 

Постреквизиты: умение оперировать дедуктивной теорией.  


 

433 


 

Содержание: Логика – наука о законах и формах мышления 

Логическое  выражение  –  запись  или  устное  утверждение,  в  которое,  наряду  с  постоянными,  обязательно 

входят  переменные  величины  (объекты).  В  зависимости  от  значений  этих  переменных  логическое 

выражение  может  принимать  одно  из  двух  возможных  значений:  ИСТИНА  (логическая  1)  или  ЛОЖЬ 

(логический 0) 

Сложное логическое выражение – логическое выражение, составленное из одного или нескольких простых 

(или сложных) логических выражений, связанных с помощью логических операций. 

 

  

 

 AD 1210 

 

  

 

  

 

  

 

 ChR 1210 

 

В) Адамның дамуы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человеческое 

развитие 

Мақсаты:  Студенттерді  жеке  тұлғаның  қалыптасуының  философиялық  –  әдістемелік  негіздері  мен 

таныстыру. Пререквизиттері: Анатомия, ежелгі дүние тарихы. 

Постреквизиттері: Жеке тұлғаның дамуы мен қалыптасуының биологиялық және әлеуметтік факторларын 

болашақ мамандығында ескеру.  Мазмұны:  Жеке  тұлғаның  қалыптасуының  философиялық  –  әдістемелік  негіздері.  Ғылымда  бұрынғы 

заманнан  бері  келе  жатқан  жеке  тұлғаның  дамуы  мен  қалыптасуының  биологиялық  және  әлеуметтік 

факторларының  ара  қатынасы  туралы  пікірталас  бітер  емес.  Осы  бір  көпғасырлық  айтыс  нәтижесінде 

әртүрлі  көзқарастар  пайда  болды.  Осы  көзқарастардың  бірін  жақтаушылар  адамның  дамуын,  негізінен, 

табиғи ерекшеліктер анықтайды деп санайды. Ал тәрбиенің маңызы аз деп есептелінеді. 

 

Цель: ознакомление студентов философско-методическими основами формирования личности. Пререквизиты: анатомия, история древнего мира. 

Постреквизиты:  принять  во  внимание  биологические  и  социальные  факторы  развития  и  формирования 

личности в будущей професии. Содержание:  Человеческое  развитие  –  наука  о  законах  и  формах  мышления,  запись  или  устное 

утверждение,  в  которое,  наряду  с  постоянными,  обязательно  входят  переменные  величины  (объекты).  В 

зависимости  от  значений  этих  переменных  логическое  выражение  может  принимать  одно  из  двух 

возможных значений: Сложное логическое выражение – логическое выражение, составленное из одного или 

нескольких простых (или сложных) логических выражений, связанных с помощью логических  

операций. 

BNShT 2202  

 

  

 

  

 

 BOIYa  2202 

А) Базалық 

негізгі шет тілі 

(В2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

Мақсаты: студенттердің мәдениетаралық және кәсіби коммуникативтік біліктіліктерін қалыптастыру. 

Пререквизиттері:     

Постреквизиттері:  студенттерге  оқу,  ғылыми-оқу,  болашақ  кәсіби  іс-әрекетінде  қажетті  практикалық 

дағдыны қалыптастыруға көмектеседі. Мазмұны:  студенттердің  мәдениаралық  және  кәсіби  коммуникативтік  біліктіліктерін  қалыптастыру. 

Коммуникативтік  мәдениет  тануға  бағытталған  оқып  үйренудің  мақсаты  –  лингвистикалық  (тілдік), 

дискурсивтік  (сөйлеу),  мәдениәлеуметтік  және  стратегиялық  компоненттерден  тұратын  күрделі 

интегративтік тұтастық болып саналады.  Цель: формирование межкультурной коммуникативной и профессиональной компетенций студентов. 

Пререквизиты: практическая фонетика, практическая грамматика 

Постреквизиты: позволяет студентам приобрести практические навыки, необходимые в учебной, научно-

учебной, а также в будущей профессиональной деятельности.   

434 


основной 

иностранный 

язык (В2) 

Содержание:  глобальное  и  детальное  понимание  прослушанного  текста;  овладение  подготовленной 

диалогической,  монологической  и  неподготовленной  -  на  визуальной  основе  и  с  опорой  на  источники 

информации; формирование умения читать и извлекать информацию в соответствии с заданной стратегией 

чтения  из  аутентичных  текстов  различных  жанров;    овладение  навыками  и  умениями,  писать  тексты 

заданного композиционного типа речи. 

ASN 2202 

 

 

  

 

  

 

 OUR 2202 

 

Б) Ауызша сөйлеу негіздері 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы устной 

речи 

Мақсаты: студенттердің мәдениетаралық және кәсіби коммуникативтік біліктіліктерін қалыптастыру. 

Пререквизиттері:     

Постреквизиттері:  студенттерге  оқу,  ғылыми-оқу,  болашақ  кәсіби  іс-әрекетінде  қажетті  практикалық 

дағдыны қалыптастыруға көмектеседі. Мазмұны:  Ағылшын  тілі  –  әлемдегі  тілдер  арасынан  көркемдігі  мен  бейнелілігі,  тазалығы  мен  сөздік 

құрамының  молдығы  жөнінен  ойып  орын  алған  тілдердің  бірі.  Тіл  адамның  қарым-қатынас  құралы 

болғандықтан,  ол  адам  баласы  сөйлеу  әрекетінің  арқауы  болып  табылады.  Сөйлеу  әрекетінің  ғылыми 

тұрғыда  жан-жақты  зерттелуі  тіл  білімінде  XX  ғасырда  бастау  алады.  Тіл  білімі  үшін  сөйлеу  әрекетін 

зерттеу үлкен мәселелердің бірі екендігін швед лингвисі Фердинанд де Соссюр алғаш болып көрсеткен. 

 

Цель: формирование межкультурной коммуникативной и профессиональной компетенций студентов. Пререквизиты: практическая фонетика, практическая грамматика. 

Постреквизиты: позволяет студентам приобрести практические навыки, необходимые в учебной, научно-

учебной, а также в будущей профессиональной деятельности.  Содержание:  глобальное  и  детальное  понимание  прослушанного  текста;  овладение  подготовленной 

диалогической,  монологической  и  неподготовленной  -  на  визуальной  основе  и  с  опорой  на  источники 

информации;  формирование  умения  устно  выражать,  читать  и  извлекать  информацию  в  соответствии  с 

заданной стратегией чтения из аутентичных текстов различных жанров;  овладение навыками и умениями, 

писать тексты заданного композиционного типа речи. 

YO 2202 


 

 

  

 

  

 

  

DCh 2202 

 

В) Үй оқылымы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнее чтение 

Мақсаты: Студенттерді түпнұсқалық көркем мәтінді интерпритациялау негіздеріне баулу.   

Пререквизиттері:  Англияның  алдыңғы  қатарлы  классиктері-жазушылары  мен  ақындарының  көркем 

туындылары. Постреквизиттері:  Мәтінді  талдаудың  теориялық  негіздерін  көркем  туынды  авторының  идеясын  саралау 

дағдысы.  Мазмұны: Студенттердің ағылшын тілінде оқуының нақты шарттары мен қажеттіліктерін ескере отырып, 

тақырыптар мен тақырыпшаларды өту тәртібі кафедралармен бекітіледі. Бағдарламада ағылшын әдебиетіне 

көбірек  көңіл  бөлінген.  Курстың  практикалық  тапсырмалары  бағдарламаның  қызметтік  бағыттылығы.  Үй 

оқылымының  жүйелік  курсын  меңгеру  оқу  жұмысының  сөйлеу  практикасымен  байланыстылығын  қажет 

ететінін дәлелдейді. 

 

Цель: научить студентов основам интерпретации аутентичного художественного текста.  Пререквизиты: художественные произведения ведущих классиков-писателей и поэтов Англии.    

Постреквизиты:  умение  интерпритировать  идеию  автора  художественного  произведения 

с 

применением теоретических основ интерпретации текста.

   


Содержание:  очередность  прохождения  отдельных  тем  и  подтем  курса  с  учетом  аудиторной  и 

 

435 


самостоятельной  работы  студентов  устанавливается  кафедрами  исходя  из  конкретных  условий  и 

потребностей  обучения  студентов  практике  речи  на  английском  языке.  Главное  внимание    в  программе 

уделено  английской  литературе.  Практическими  задачами  курса  обусловлено  функциональная 

направленность  программы.  Прохождение  систематического  курса  домашнего  чтения  предполагает 

необходимость  постоянной  связи  учебной  работы  с  учебной  работы  по  практике  речи,  что  должно  найти 

отражение  в  соответствующих  планах  методических  объединений  преподавателей  и  учебно-методических 

картах.  

PF 2206 


 

 

  

 

  

 

  

 

PF2206 А) Практикалық  

фонетика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

фонетика 

Мақсаты:  Студенттерді   ағылшын  тілінің  дыбыстарының  теориялық  негіздерімен  таныстыру және  дұрыс 

айту дағдыларын  қалыптастыру. Пререквизиттері: Ағылшын тілі фонетикасының дыбыс құрамы. 

Постреквизиттері:  ағылшын  тілінің  дұрыс  сөйлеу  дағдыларын  меңгеру,  түпнұсқалық  мәтіндерді 

транскрипциялауды үйрету.  Мазмұны:  Фонетиканың  практикалық  курсы  ағылшын  тілінің  практикалық  курсының  бір  бөлігі  болып 

табылады.  Фонетиканың  практикалық  курсы  концентрика  түрінде  оқытылады.  Ағылшын  тілінің 

дыбыстарын  дұрыс  айту  дағдыларын  қалыптастыру  ана  тілімен  жүйелі  салыстыру  түрінде  жүргізіледі. 

Аудитивтік және дыбыстау, фонетикалық жәйіттердің функционалды талдауы және олардың керекті сөйлеу 

жағдаяттарындағы қолдануы, практикалық фонетика курсының әдістерін айқындап береді.  

 

Цель:  ознакомление  студентов  с  теоретическими  основами  английского  произношения  и  выработка 

произносительных навыков.   

Пререквизиты: звуковой состав фонетического строя английского языка.  

Постреквизиты:  овладение  произносительными  навыками  английского  языка,  умение  транскрибировать 

аутентичные тексты.   Содержание:  курс  практической  фонетики  является  частью  практического  курса  английского  языка. 

Практический курс фонетики изучается концентрически. Выработка английских произносительных навыков 

опирается  на  систематическое  сравнение  с  родным  языком.  Аудитивное  и  артикуляционное  наблюдение, 

функциональный  анализ  фонетических  явлений  и  их  последующее  воспроизведение  в  соответствующих 

речевых ситуациях определяют методы работы по курсу практической фонетики.  

PG 2206  

 

  

 

  

 

  

 

Б) Практикалық грамматика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мақсаты:  ағылшын  тілінің  морфологиясы  және  синтаксисі  аясында  білімгерлердің  коммуникативтік 

құзіретін қалыптастыру.  Пререквизиттері: Ағылшын тілінің грамматикалық оралымдары. 

Постреквизиттері: Грамматикалық оралымдарды және сөйлемдегі сөздердің орнын қолдана ұйғару. 

Мазмұны: Курстың мазмұны шетел тілінде оқытудың міндеттерін төмендегілер құрайды: Оқып үйренетін 

тілдің  лексикалық,  грамматикалық  құбылыстары  және  сол  тілдің  заңдылықтарын  студенттер  кәсіби 

коммуникативтік 

әрекетінде 

қолдана 

білуі. 


Практикалық 

мазмұны 


функционалдық 

бағдарламАғабағытталған. Грамматиканың негізгі проблемалары жайында шетелдік лингвистердің базалық 

еңбектері. Грамматиканың екі негізгі бөлімі: морфология мен синтаксис. Сөз таптары. Сөз таптарына бөлу 

тарихы. Зат есімнің семантикалық және морфологиялық-синтаксистік қасиеттері.  Етістіктің семантикалық 

және морфологиялық-синтаксистік қасиеттері. 

 


 

436 


 

 

PG 2206  

 

Практическая 

грамматика 

Цель:  формирование  коммуникативной  компетенции  обучаемых  в  контексте  морфологии  и  синтаксиса 

английского языка.  Пререквизиты: грамматические конструкции английского языка. 

Постреквизиты: умение опперировать грамматическими конструкциями и порядком слов в предложении. 

Содержание:  выработать  умение  самостоятельно  перерабатывать  текущую  научную  информацию  о 

современных  тенденциях  развития  системы  языка;  умение  самостоятельно  производить  морфологический 

анализ слов – структурно-семантический анализ фраз, анализ предложении по четырем основным моделям 

чления  предложения,  грамматический  анализ  текста;  проводить  сравнение  грамматических  явлений 

иностранного  языка  с  фактами  родного  языка  с  тем,  чтобы  выявить  трудности  их  усвоении  в  процессе 

преподавания;  уметь  проводить  самостоятельное  исследование,  самостоятельно  интерпретировать 

грамматические явления и аргументировано отстаевать свою точку зрения. 

KPL 2206 

 

 

  

 

  

 

  

OPL 2206 В) Қоғамдық 

пайдалы лексика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественно 

полезная лексика 

Мақсаты: БАҚ материалдарымен таныстыру 

Пререквизиттері: БАҚ материалдары. 

Постреквизиттері: Алған білімді болашақ кәсіби жұмыста қолдану.  

Мазмұны:  Шет  тілін  оқытудың  мазмұнының  компоненттері:  1-жанрлік  компонент  (тілдік  материал  – 

таңдамалы  газет  лексикасы,  газеттерде  көп  кездесетін  сөздер  мен  сөз  тіркестері,  тілдік  ұғымдар). Әртүрлі 

күрделіліктің тақырыптары, мәтіндер, сөйлеу үлгілері, ситуациялық жағдайлар. 2-психологиялық компонент 

–  тілдік  материалмен  жұмыс  жасау,  сөйлеу,  коммуникативті  қабілеттер.  3  -  әдістемелік  компонент  –  оқу 

қабілеттері, тілдік материалмен жұмыс кезінде қосымша әдебиетпен жұмыс істей алу , әртүрлі сөздіктерді 

қолдану. 4 – лингвоелтанымдық компонент – лингвоелтанымдық және елтанымдық білімдер. 

 

Цель: ознакомление с материалами СМИ. 

Пререквизиты: материалы СМИ 

Постреквизиты: применение полученных знаний в будущей профессиональной деятельности. 

Содержание:  Компоненты  содержания  обучения  иностранным  языкам:1-жанровый  компонент  (языковой 

материал-строго отобранная газетная лексика, слова со словосочетаниями, часто встречающихся в газетах, 

языковые  понятия,  свойственные  иностранному  языку  и  речевой  материал  сферы  общения  ).  Тематика, 

тексты, образцы речевых высказываний разной протяженности, ситуативно-тематически обусловленные. 2-

психологический компонент – навыкам оперирования языковым материалом, речевые и коммуникативные 

умения.  3-методологический  компонент  –  учебные  умения,  умения  обращаться  к  справочной  литературе 

при  работе  над  языковым  материалом,  включая  словари  разных  типов.  4  –  лингвострановедческий 

компонент – лингвострановедческие и страноведческие знания. MTIKZh 2211 

 

 

  

 

  

А) Мемлекеттік 

тілде іс- қағаз 

жүргізу 

 

 

 

 

 

Мақсаты:  Іс-қағаздарын  мемлекеттік  тілде жүргізу  және  оның  әлеуметтік  қызметін  кеңейту,  іс-қағаздары 

стилі лексикасының ерекшеліктерімен таныстыру.  Пререквизиттері: Қазақ тілі, кәсіби қазақ тілі, іс-қағаздары. 

Постреквизиттері: Ауызша және жазбаша түрде мемлекеттік тілде ресми-іскери құжаттамаларды жасау. 

Мазмұны:  Ауызша  және  жазбаша  түрде  мемлекеттік  тілде  ресми-іскери  құжаттамаларды  жасауға  оқыту 

(өтініш,  өмірбаян,  мінездеме,  қолхат  т.б.).  Қазақ  тілінің  мемлекеттік    тіл  ретінде  қызмет  етуі  алғы 

шарттарының  бірі  –  оның  қоғамдық  өмірдің  әр  алуан  саласында  қызмет  етуі  және  соған  орай  іс-

қағаздарының, ресми құжаттардардың жүйеге түспей, стильдік жағынан қалыппптаспай, мемлекеттік ресми  

437 


 

 

  

DGYa 2211  

 

 

 

 

Делопроизводств

о на гос. языке 

құжаттардың  барлығы  алдымен  Қазақ  тілінде  жазылмай,  барлық  құрылымдағы іс-қағаздары  Қазақ тілінде 

жүргізілмей Қазақ тілінің қолданыс аясы, қызмет қарымы өрісін кеңейте алмайды. 

Цель: введение делопроизводства на государственном языке и расширение его социальной функции, 

ознакомление осбенностями стиля делопроизводства.  Пререквизиты: казахский язык, профессиональный казахский язык, делопроизводство. 

Постреквизиты: составление официально-деловой документации на государственном языке в устной и 

письменной форме.  Содержание: обучение составлению официально-деловой документации на государственном языке в 

устной и письменной форме (заявление, автобиография, характеристика, расписка и т.д.). Концепция 

языковой политики в Казахстане определяет для себя главную сложность в «создании оптимального 

языкового пространства государства», требующего «чёткого определения функционального соотношения 

языков, при котором государственный язык должен занять достойное место».

  

Функции Правительства 

Срок полномочий Правительства Республики Казахстан

 

История


 

Структура

 

Центральные исполнительные и иные государственные органы 

Министерства 

KKN 2211 

 

  

 

  

 

 OOD 2211 жүктеу 6.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   ...   76
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет