Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрациижүктеу 6.83 Mb.
Pdf просмотр
бет66/76
Дата09.01.2017
өлшемі6.83 Mb.
#342
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   ...   76

Культура речи 

Культура  речи  является  показателем  профессиональной  пригодности  для  учителей  , 

преподавателей, научных работников, переводчиков, редакторов, журналистов и др. Изучение курса 

расширяет 

общегуманитарный 

кругозор, 

опирающийся 

владение 

коммуникативным, 

позновательным и эстетическим потенциалом русского языка 

 

Rit 2206  

Риторика 

Тыңдаушылардың шешендік өнерге баулу арқылы оларадың танымдық, өмірге деген көз қарасын, 

дүниетанымын кеңейтуге жағдай жасайды.  

 

Риторика 

Дать  теоретическую  модель  современной  риторики  как  науки  и  углубить  риторические  навыки  

слушателей.  

426 


 

 

VCh 2206 Мәнерлеп оқу 

Әдеби  шығармаларды  мәнерлеп  оқу  арқылы  оқырманның    көркем  әдебиетке  деген көзқарасы  мен 

автордың  өзі  суреттеп  отырған  шындыққа  деген  қарым-қатынасын  жеткізе  алатындай  деңгейде 

үлкен құмарлықпен, эмоциямен шығарманың идеясын жеткізе білуге үйренеді 

 

Выразительное 

чтение 

Выразительного чтения   художественного произведения помогает эмоционально передать идейно-

тематическое содержание произведения  IRLK 3203 Орыс әдебиет 

тарихының сыны 

Курс  орыс  әдебиеті  сынының    шығу  тарихы  мен  дамуын  оқытады.  Оған  атақты  орыс  әдебиеті 

сыншылары  еңбектерінің  талдауы  кіреді,  яғни  В.Г.Белинскийден  бастап  қазіргі  зерттеушілерге 

дейін  
История русской 

литературной 

критики 

Курс включает в себя изучение истории возникновения и развития русской литературной критики. 

В него входят анализ трудов известных русских литературных критиков, начиная с В.Г.Белинского 

до современных исследователей. ILK 3203 

Әдеби сын тарихы 

Курс  орыс  әдебиеті  сынының    шығу  тарихы  мен  дамуын  оқытады.  Оған  атақты  орыс  әдебиеті 

сыншылары  еңбектерінің  талдауы  кіреді,  яғни  В.Г.Белинскийден  бастап  қазіргі  зерттеушілерге 

дейін  


История 

литературной 

критики 

Курс включает в себя изучение истории возникновения и развития русской литературной критики. 

В него входят анализ трудов известных русских литературных критиков, начиная с В.Г.Белинского 

до современных исследователей. RLK 3203 

Орыс әдеби сыны 

Курс  орыс  әдебиеті  сынының    шығу  тарихы  мен  дамуын  оқытады.  Оған  атақты  орыс  әдебиеті 

сыншылары  еңбектерінің  талдауы  кіреді,  яғни  В.Г.Белинскийден  бастап  қазіргі  зерттеушілерге 

дейін  


Русская 

литературная 

критика 

Курс включает в себя изучение истории возникновения и развития русской литературной критики. 

В него входят анализ трудов известных русских литературных критиков, начиная с В.Г.Белинского 

до современных исследователей. SRLP 4204 

Қазіргі орыс әдеби 

процессі 

1990-2000 жылдардағы осы замандағы орыс жазушыларының шығармашылығымен таныстыру .  Современный 

русский 

литературный 

процесс 

Ознакомление с творчеством современных русских писателей 1990-х – 2000-х годов. В этом курсе 

проводится анализ современного литературного процесса русской литературы конца 20- начала 21 

веков.  


RLR 4204 

ХХ-ХХІ 

ғасырдағы 

шетелдегі орыс 

әдебиеті 

Осы замандағы 1990-2000 жылдардағы орыс жазушыларының шығармашылығымен таныстыру. 20 

ғасырдың соңы – 21 ғасырдың басындағы орыс әдебиетінің әдеби процессін талдау жүргізіледі.  


 

427 


 

 

  

Русская 

литература на 

рубеже ХХ-ХХІ 

веков 

Ознакомление с творчеством современных русских писателей 1990-х – 2000-х годов. В этом курсе 

проводится анализ современного литературного процесса русской литературы конца 20- начала 21 

веков.  


 

SRL 4204 

Қазіргі орыс 

әдебиеті 

Осы замандағы 1990-2000 жылдардағы орыс жазушыларының шығармашылығымен таныстыру. 20 

ғасырдың соңы – 21 ғасырдың басындағы орыс әдебиетінің әдеби процессін талдау жүргізіледі.  

Современная 

русская 

литература 

Ознакомление с творчеством современных русских писателей 1990-х – 2000-х годов. В этом курсе 

проводится анализ современного литературного процесса русской литературы конца 20- начала 21 

веков.  
IYA 3103 

 

Шет тілі 2 бөлім  

Шетел  тілдерін  меңгерудің  жалпыеуропалық  хабардарлығы  бойынша  (2001  ж.)  шетел  тілін  оқып-

білудің  бастапқы  және  жетілген  деңгейлерін  игеру  (А1,  А2  және  В1).  Сөйлеу  қызметінің  басты 

түрлері  мен  формаларын  игеру  үшін  фонетикалық  және  лексика-грамматикалық  минимумдарын 

меңгеру. Фонетика: әріп және әріп тіркесін оқу мен айтудың негізгі ережелері. Тілдің орфоэпиялық 

нормалары.  Сөйлеудің  интонациялық-ырғақтығы  бейнесі.  Орфографиялық:  тілдің  дыбыс-әріптік 

жүйесі,  негізгі  орфографиялық  ережелері.  Лексика:  сөзжасамдық  моделдер;  базалық  тілдің  3500 

бірлік  көлеміндегі  лексикалық  минимумы,  сонымен  қатар  мамандық  саласына  сәйкес  терминдер; 

қолданылу  саласы  бойынша  лексиканың  дифференциациясы.  Грамматика:  базалық  тілдің  негізгі 

грамматикалық жәнен мамандыққа жақын тілдің неғұрлым жиі кездесетін құбылыстары игеру 

 

  

Иностранный 

язык часть 2 

 

Программа предусматривает обучение студента определенному объему языковых знаний в рамках 

ограниченного  количества  часов,  предусмотренных  учебными  программами,  приобщая 

одновременно  к  знаниям  и  информации  как  профессионального,  так  и  этнокультурного  и 

общечеловеческого  характера,  осуществляя  таким  образом  тезис  гуманизации  обучения  будущего 

специалиста педагогического о и гуманитарного профиля.  

428 


 

 

Кәсіптендіру пәндер / Цикл  профилирующих дисциплин SSRL 2301, 3301 

Орыс 

тілі әдебиеті  бойынша 

арнайы семинар 

Студенттердің  белгілі  тақырыпты  өздігінен  зерттеуге  келешектегі  дипломдық  жұмысына  арналған 

дайындамасы болып табылатын екіжылдық практикалық меңгеруі. Спецсеминар  по русскому 

языку/литературе 

Двухгодичное  практическое  освоение  студентами  определенной  темы  самостоятельного  исследования, 

являющегося заделом для будущей дипломной работы. 

 

SSYaL 2301, 

3301 

Тіл білімі / 

әдебиеттен 

кіріспеден арнайы 

семинар 

Әдебиетке кіріспеден студенттер мәтінді талдау арқылы әдебиет теориясын түбегейлі меңгереді 

 

Спецсеминар по 

языкознанию/ 

литературове 

дению 

Спецсеминары посвящаются рассмотрению актуальных проблем современного литературоведения. Одной 

из них становится обучние студентов системному анализу текста, что помогает освоить им  кардинальные 

категории теории литературы SSAP 2301, 3301 

Филологияның 

негізгі мәселелері 

бойынша арнайы 

семинар 

Студенттер  қазіргі әдебиеттанудың 20 ғасырдағы шетел әдебиетінде көрсетілген  теориялық мәселелерімен 

танысады.  Көркем  әдебиетті  (эпос,  лирика,  драма)  барлық  ғасырлардағы  орыс  әдебиетінің  талдау 

сабақтарында сөз зергерінің теорияның практикамен байланысы толықтырыла түседі. Спецсеминар по 

актуальным 

проблемам 

филологии 

Студенты знакомятся с теоретическими проблемами современного литературоведения, которые отражены в 

зарубежном  литературоведении  20  века.  На  занятиях  по  анализу  хдожественных  призведений  эпоса, 

лирики,  драмы  русской  литературы  всех  веков  пополняются  эти  теоретические  посылки  практикой 

творчества художников слова.   SKRL 4302 

Орыс тілі/әдебиеті 

бойынша арнайы 

курс 

Лингвистикалық  және  әдебиеттану  категорияларын  теориялық  зерттеу,  мәтінді  жүйелі  талдау  шеберлігін 

және дағдыларын дамыту. Спецкурс по русскому 

языку/литературе 

Теоретическое  изучение  лингвистических  и  литературоведческих  категорий,  развитие  умений  и  навыков 

системного анализа текста. Студенты обучаются ориентации в современной исследовательской  литературе 

по теоретическим проблемам. SKYaL 4302 

Тіл білімі/ 

әдебиеттанудан 

арнайы курс 

Студенттер  қазіргі әдебиеттанудың 20 ғасырдағы шетел әдебиетінде көрсетілген  теориялық мәселелерімен 

танысады.  Көркем  әдебиетті  (эпос,  лирика,  драма)  барлық  ғасырлардағы  орыс  әдебиетінің  талдау 

сабақтарында сөз зергерінің теорияның практикамен байланысы толықтырыла түседі.Тіл білімінің тарихы, 

зерттеу әдістері, қазіргі жағдайы оқытылады 


 

429 


 

 

  

Спецкурс по 

языкознанию/ 

литературоведени

ю 

Теоретическое  изучение  лингвистических  и  литературоведческих  категорий,  развитие  умений  и  навыков 

системного анализа текста. Студенты обучаются ориентации в современной исследовательской  литературе 

по теоретическим проблемам. Изучается история языкознний, методы исследования в современном мире 

 

SKAP 4302 

Филологияның  

өзекті 

мәселелерінің 

арнайы курсы 

Көркем мәтінді жүйелік талдауы негізінде әдебиеттен арнайы семинарда әдебиетке кіріспеге жүйелік білім 

қорытындылады 

Спецкурс по 

актуальным 

проблемам 

филологии 

Подытоживаются  система  знаний  по  литературоведению,  освоенная  на  спецсеминарах  по  литературе  на 

материале анализа системы художественного текста SKMPRYA/L 4312 

Орыс тілінің/ 

әдебиетінің оқыту 

әдістемесі  

Лингвистикалық  және  әдебиеттану  категорияларын  теориялық  зерттеу,  мәтінді  жүйелі  талдау  шеберлігін 

және дағдыларын дамыту. Спец курс по МПРЯ/МПЛ 

Теоретическое  изучение  лингвистических  и  литературоведческих  категорий,  развитие  умений  и  навыков 

системного анализа текста. Студенты обучаются ориентации в современной исследовательской  литературе 

по теоретическим проблемам. 

 

SKMPRYA/L 

4323  

Орыс 

тілін/әдебиетін 

оқыту әдісінің 12 

жылдық білім 

берудің жоғарғы 

сынып деңгейіне 

арналған арнайы 

курсы  

12-жылдық  білім  беру  мектептерге  орыс  тілі  мен  әдебиеті  бойынша  маман  дайындау.  12-  жылдық  білім 

беру госстандарт  программасының мазмұнымен танысып оқып үйрену.  

 

Спец курс по методике МПЯ/Л 

для старшей 

ступени 12 

летнего 

образования  

Подготовка  специалистов  русского  языка  и  литературы  для  приведения  занятий    в  классах  12-летным 

образованием.  Изучение  Госстандарта    по  12-летнему    образованию,  ознакомление  с  содержанием  

программами, анализ.   

430 


 

 

5В011900 - Шет тілі:екі шет тілі мамандығы 

Специальность 5В011900 - Иностранный язык: два иностранных языка 

 

 

№ 

Пәннің коды 

Код 

дисциплины 

Пәннің аталуы 

Наименование 

дисциплины 

Пәннің мазмұны 

Содержание дисциплины 

Кредит 

саны 

  

 

 PNANE 1209 

 

  

 

  

 

  

 

TrNaz 1209 А) Президент 

Н.А.Назарбаевты

ң еңбектері 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Труды 

Президента Н.А. 

Назарбаева 

Мақсаты: ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың еңбектерімен жүйелі түрде танысу. 

Пререквезиттері: ҚР президентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауы. 

Постреквезиттері:  Студенттерге  оқу,  ғылыми-оқу,  болашақ  кәсіби  іс-әрекетінде  қажетті  практикалық 

дағдыны қалыптастыруға көмектеседі. Мазмұны:  Алғашқы  президент  Н.Ә.  Назарбаевтың  «Қазақстандық  жол»,  «Ақиқаттың  ақ  жолы», 

«Сындарлы  он  жыл»,  «Ғасырлар  тоғысында»,  «Тәуелсіздік  белестері»,  «Жүз  жылға  татитын  он  жыл», 

«Тарих тағылымдары» т.б. ондаған еңбектеріндегі еліміздің 20 жыл ішіндегі тарихы, саясаты, экономикасы, 

мәдениеті  жайлы  мәселелерімен  қатар,  осы  салаларды  дамытудың  келешектегі  перспективалары,  аса 

маңызды  бағыттары  мен  басымдылықтарын  көрсетіп,  насихаттау  және  Қазақстанның  әлемдік 

қауымдастықтағы қазіргі және болашақтағы орны мен ролін айқындау.  

 

Цель: систематическое ознакомление с трудами Президента РК Н.А. Назарбаева. 

Пререквизиты: ежегодное Послания Президента РК народу Казахстана. 

Постреквизиты:  позволяет  студентам  приобрести  практические  навыки  необходимые  учебной,  научно-

учебной и в будущей профессиональной деятельности.  SKIMPRYA/L 4322  

Орыс тілін/ 

әдебиетін  

интерактивті 

әдіспен оқытудың 

арнайы  курсы  

Интерактивті  әдістің  мәселелері,  интерактивтік  әдістің  теориялық  жағдайы.  Аналогиялық  ойлаудың 

оқытуды дамыту, өз ойын формалдап айту,  дискуссия әнгімесін дамыту.  

 

Спец курс по интерактивным 

методом 

преподавания 

русского языка/ 

литературы 

Проблема  интерактивные  методики,  теоритические  положения  интерактивных  методов.  Развития  в 

обучаемых  аналитического  мышдения,  креативности  в  пеодходе  к  изучения,  умение  формулировать  и 

высказовать совственное  мнгение, развивать навыки дискуссионной беседы.  IYA 4317  

Шет тілі 3 бөлім  

Курстың  мақсаты  студенттердің  бойында  болашақ  шетел  тілі  пәнінің  мұғалімі  ретінде  сезіну  қасиеттерін 

қалыптастыру және оларға оқытудың ә рту рлі  әдістері мен  тәсілдерін үйрету Иностранный язык часть 3  

Целью  курса  является  сформирование  у  студентов  теоретической  и  профессиональной  компетенций 

будущего учителя  в свете требовании   Программы Развития Казахстана на 2020 годы.  


 

431 


Содержание: дать оценку и проанализировать основные этапы политического, социально-экономического, 

исторического,  культурного  положения  в  Республике  Казахстан  в  годы  независимости  Республики 

Казахстан  на  основе  трудов  первого  Президента  Н.А.  Назарбаева  «Казахстанский  путь»,  «На  пороге  XXI 

века»,  «В  потоке  истории»,  «Эпицентр  мира»,  «Стратегия  независимости»,  «Критическое  десятилетие», 

«Десять лет равные столетию», «В сердце Евразии» и др. 

OASU 1209 

 

 

  

 

  

 

 PpCA 1209 

Б) Орталық 

Азиядағы саяси 

үрдістер  

 

 

 

 

 

 

 

 

Политические 

процессы в 

Центральной 

Азии 

Мақсаты: Орта Азиядағы саяси үрдістермен жүйелі түрде таныстырып отыру. 

Пререквизиттер: БАҚ материалдары 

Постреквизиттер: Орта Азиядағы саяси үрдістерге баға беріп, болашақ мамандық саласында қолдану 

Мазмұны:  Орталық  Азия  елдері  әлемдік  саяси  аренада  өзінің  геосаяси    орналасуы  мен  экономикалық 

әлеуеті, табиғи ресурстары  жағынан аса маңызды орынға ие болып отыр. Сондықтан да Орталық  Азиядағы 

саяси процестер әлемдегі орын алып отырған экономикалық және саяси дамуға зор ықпал етіп қана қоймай, 

жалпы Азия елдерінің жан – жақты дламуына өзгерістер енгізіп келеді.   

Цель: Систематическое ознокомление с политическими процессами, происходящими в Центральной Азии. 

Пререквизиты: материалы в СМИ 

Постреквизиты:  Умение  давать  оценку  политическим  событиям,  происходящим  в  Центральной  Азии  и 

применение в будущей профессиональнойц деятельности Содержание:  Страны  Центральной  Азии  имеют  особую  значимость  в  мировой  политической  арене  по 

своему  геополитическому  расположению  и  экономическому  потенциалу  , природным  ресурсам.  В связи  с 

этим  политическая  процесом  в  Центральной  Азии  не  только  имеют  особое    влияние  на  экономическое  и 

политическое развития всего мира, но и превзносят свои коррективи в развитии Азии.  

 

ZhkKOR 1209  

 

  

 

  

 

  

 

  

MrKaz gp 1209 В) Жаһандық 

кеңістіктегі 

Қазақстанның 

орны мен рөлі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место и роль 

Казахстана в 

глобальном 

пространстве 

 

 

Мақсаты: Студенттерді жаһандық кеңістіктегі Қазақстанның орны және рөлі мен таныстыру. 

Пререквизиттері: Қазақстан тарихы, ҚР Президентінің еңбектері. 

Постреквизиттері: жаһандық кеңістіктегі Қазақстанның орны және рөліне баға беріп, болашақ мамандық 

саласында қолдану Мазмұны:  Қазіргі  таңда  Қазақстан  өз  алдына  аса  биік  межелер  қойып,  жыл  санап  осы  мақсат-  міндетті 

орындап, өзінің әлемдік саяси аренадағы орнын күшейтіп келеді. 

Соңғы жиырма жылдың ішінде еліміз көптеген саяси, экономикалық, мәдени ұйымдарға кіріп қана қоймай , 

аса  белсенді  қызмет  етудің  нәтижесінде  осы  ұйымдардың  жұмысына  бастамашылық  жасап,  төрағалық  та 

етіп келеді. 

Осыған  орай,  «  Әлемдік  қауымдастықтағы  Қазақстанның  орны  мен  рөлі»    пәні  арқылы  жас  мамандарға 

еліміздің жан – жақты дамуымен қатар, әлемдік қауымдастықтағы ие болып отырған орнын нақты мысалдар 

арқылы түсіндіру болып табылады. 

 

Цель: рассказать студентам о роли Казахстана в глобальном пространстве.  

Пререквизиты: История Казахстана, труды Президента РК.  

Постреквизиты:  оценка  роли  Казахстана  в  глобальном  пространстве  с  использованием  в  будущей 

профессиональной деятельности.   Содержание:  На  сегодняшнем    этапе  Казахстан    поставил  для  себя  высокую  планку,  и  с  каждым  годом 

достигая  поставленные цели и задачи, укрепляет свое положение в мировой  политической арене.  

432 


За  последние  20  лет  наша  страна  стала  полноценным  членом  многих  политических,  экономических, 

культурных  организаций.  В  ходе  своей  активной  деятельности    стоял  автором  многих  программ  и  

председателем некоторых организаций. 

В  связи  с  этим  введение  курса  «Место  и  роль  Казахстана  в  мировом  сообшестве»  поможет      глубже 

обьяснить    разносторонние  интересы  стран  и  на  примере  конкретных  данных  дать  обьективную  оценку 

месту и роли Казахстана в мировом сообществе. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

DT 1210 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

RV  1210 А) Дінтану  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Религиоведение 

Мақсаты: Студенттерге қазіргі қоғамда өз дүниетанымдық көзқарасын қалыптастыру мақсатында  дінтану 

тарихы, ҚР-ның дін туралы заңдары жөнінде мағлұмат беру.   
жүктеу 6.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   ...   76
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет