Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрациижүктеу 6.83 Mb.
Pdf просмотр
бет6/76
Дата09.01.2017
өлшемі6.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   76

В)Тірі ағзалар және 

оның экологиялық 

негізі 

 

 

 

 

 

Живые организмы и 

Мақсаты:  Тірі  ағзалар,  ботаника  мен  экология  негіздері  пәні,  міндеттері,  зерттеу  әдістері  және 

әдіснамалық негізі.  Пререквизиттер:Өсімдік организмнің құрылысы.  

Постреквизиттер: Төменгі және жоғарғы өсімдіктердің анатомиясы, морфологиясы, жүйелілігі және 

экологиясы.  Мазмұны:   Зоология мен экология негіздерінің пәні, міндеттері, зерттеу әдістері және әдіснамалық 

негіздері.  Бір  клеткалы,  омыртқалы,  омыртқасыз  жануарлардың  анатомиясы,  морфологиясы, 

физиологиясы,  жүйелілігі  және  экологиясы.  Жертану  және  өлкетану  пәні,  зерттеу  әдістері  және 

әдіснамалық  негізі.  Жер  дамуының  және  құрылысының  жалпы  физикалы  –жағрафиялық  

35 


их экологические 

основы 

заңдылықтары.  ҚР-ғы  халықтардың  тұрғылықты  жерін,  мәдениетін,  өнерін  және  өмірінің  басқа 

жақтарын оқып үйрену. 

 

Цель: Живой организм, предмет, задачи, методы исследования и методологическая основа ботаники 

с основами экологии.  

Пререквизиты: Строение растительного организма.  

Постреквизиты: Анатомия, морфология, систематика и экология низших и высших растений.  

Содержание:  Предмет,  задачи,  методы  исследования  и  методологическая  основа  зоологии  с 

основами  экологии.  Анатомия,  морфология,  физиология,  систематика  и  экология  одноклеточных, 

беспозвооночных  и  позвоночных  животных.  Предмет,  задачи,  методы  исследования  и 

методологическая  основа  землеведения  и  краеведения.  Общие  физико  –географические 

закономерности  развития  и  строения  Земли.  Изучение  местности,  природы,  истории,  населения, 

хозяйства, культуры, исскусства и других сторон жизни народов Республики Казахстан. 

10 

OTAU 3207 А)Оқу –таным 

әрекетін 

ұйымдастыру 

 

 

Организация учебно –

познавательной 

деятельности 

Мақсаты: Пәннің міндеттері мен мазмұны. Оқу –таным әрекеті ұғымына анықтама.  

Пререквизиттер:Оқу –таным әрекетінің құрылымы.  

Постреквизиттер: Әртүрлі топтағы мектепке дейінгі балалардың оқу –таным әрекетін жүргізу және 

ұйымдастыру ерекшеліктері.  Мазмұны:   Мектепке дейінгі балалардың оқу –таным әрекетін қалыптастырудағы педагогтің орны. 

5-7 жастағы балалардың мектептегі оқу –таным әрекетіне қажетті негізгі білімі, біліктілігі, дағдысы. 

Оқу –таным әрекетін ұйымдастыру әдістемесі. 

 

Цель:Определение понятия учебно –познавательная деятельность.  Пререквизиты:Структура учебно –познавательной деятельности. 

Постреквизиты:  Занятия –основная форма обучения.  

Содержание:  Особенности  организации  и  проведения  учебно  –познавательной  деятельности 

дошкольников  в  разных  возрастных  группах.  Формирование  основных  знаний,  умений,  навыков 

детей дошкольного возраста. Методика организации учебно –познавательной деятельности с детьми 

5-7 лет. 

 

MDBI 3207 Б)Мектепке дейінгі 

білім инновациясы 

 

 

Инновации в 

дошкольном 

образовании 

Мақсаты: Пәннің міндеттері. Педагогикалық инновация.  

Пререквизиттер:Инновацияның жіктелуі.  

Постреквизиттер:  Инновациялық  педагогикалық  технология  және  мектепке  дейінгі  балаларды 

оқыту және тәрбиелеу жүйесі, олардың ерекшеліктері.  Мазмұны:      Қазіргі  білім  беру  бағдарламасы.  Педагогикалық  технология.  Тұлғаға  бағдарлы  білім 

беру технологиясы. Витагендік технология. ТРИЗ технологиясы. Дамыта оқыту технологиясы және 

оның  ерекшелігі.  Мектепке  дейінгі  балалардың  жобалау  әрекетінің  ерекшелігі.  Мектепке  дейінгі 

ұйымда  дамытушы  ортаны  инновациялық  жолмен  құру.  Мектепке  дейінгі  ұйымның  білім  беру 

үдерісіне ата –ананы тартудың инновациялық жолдары. 

 

Цель: Предмет и задачи курса. Педагогическая инновация.  Пререквизиты: Классификация инноваций.  

 

36 


Постреквизиты:  Инновационные  педагогические  технологии  и  системы  обучения  и  воспитания 

дошкольников, их отличительные особенности.  Содержание:  Педагогические  технологии.  Технологии  личностно  –ориентированного  подхода. 

Технологии  витагенного  образования.  Технология  ТРИЗ.  Технология  развивающего  обучения,  ее 

особенности.  Метод  проектов.  Авторские  технологии  обучения.  Достоинства  и  недостатки 

педагогических  технологий.  Инновационные  подходы  к  построению  развивающей  среды  в 

дошкольной  организации.  Особенности  и  инновационные  формы  работы  с  педагогами. 

Инновационные формы вовлечения родителей в образовательный процесс дошкольной организации. 

MDBB 3207 

В)Мектепке дейінгі 

білімді басқару 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

дошкольным 

образованием 

Мақсаты: Әлеуметтік –педагогикалық жүйе, ұғымдары және түрлері.  

Пререквизиттер:Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі. 

Постреквизиттер: Жүйелілік тұғыр –басқару әдіснамасы.  

Мазмұны:     Әлеуметтік ұжымды басқару  негіздері.  Педагогикалық  басқарудың  негізгі  қызметтері. 

Педагогикалық  басқару  сапасының  көрсеткіштері.  Мектепке  дейінгі  білімді  басқарудың 

ұйымдастырушылық    -құқықтық  базасы  және  құрылымы.  Мектепке  дейінгі  ұйым  меңгерушісінің 

басқару  еңбегінің  мәні,  тұлғасына  қойылатын  талаптар,  басқару  стилі.  Педагогикалық  талдау, 

жоспарлау,  ұйымдастыру,  бақылау  тетігі  және  ретке  келдірілуі.  Басқару  әдісі.  Педагогикалық 

үдеріске  әдістемелік  жетекшілік.  Мектепке  дейінгі  білім  әдіскеріне  қойылатын  кәсіби  талаптар. 

Әдіскердің іс –әрекетінің мазмұны: жобалау, үлгілеу, мектепке дейінгі ұйымдағы заттық –кеңістіктік 

орта  құру,  кадрларлың  кәсіби  жетілуін  және  өзін  –өзі  жүзеге  асыру  шарттары.  Білім  беру  үдерісін 

жоспарлау, түзету, бақылау жасау. Әдістемелік жұмыстарды ұйымдастыруда тренинг, педагогикалық 

мониторинг,  іскерлік  ойындарды,  интерактивті  әдістерді  қолдану.  Педагогикалық  кадрларды 

аттестациялау. 

 

Цель: Социально –педагогические системы, понятие и виды.  Пререквизиты: Система образования в Республике Казахстан. 

Постреквизиты:  Основные понятия научного управления.  

Содержание:  Системный  и  ситуационный  подходы  как  методология  управления.  Основы 

управления социальным коллективом. Основные функции педагогического управления. Структура и 

организационно –правовая база управления дошкольным образованием. Сущность управленческого 

труда  заведующего  дошкольным  учреждением,  требования  к  личности,  стилью  руководства. 

Целевые  и  процессуальные  функции  управления.  Механизм  функций  педагогического  анализа, 

планирования,  организации,  контроля  регулирования.  Методы  управления.  Методическое 

руководство  педагогическим  процессом.  Квалификационные  требования  к  методисту  по 

дошкольному  образованию.  Содержание  деятельности:  проектирование,  моделирование,  создание 

пространственно  –предметной  среды  дошкольного  учреждения,  условий  для  самореализации  и 

профессионального  роста  кадров.  Планирование,  корректировка  образовательного  процесса, 

контроль за ним. Аттестация педагогических кадров. Подготовка специалистов к управленческой и 

педагогической работе в системе дошкольного образования.  

37 


11 

MN 3209 


А)Мектепке дейінгі 

математика негіздері 

 

Основы дошкольной 

математики 

Мақсаты: Пәні міндеттері, ұстанымдары және әдістері. Математика –құрылым, кеңістік формалары 

мен сандық қатынастар, логикалық конструкциялар туралы ұғым.  Пререквизиттер:Жиындардың, 

графтар 


және 

комбинаториканың, 

ықтималдықтар 

және 


математикалық  статистиканың,  логика  және  қатынастардың,  алгоритмдердің  математикалық 

теориясының элементтері.  Постреквизиттер: Алгебра және геометрия элементтері.  

Мазмұны:      Шамалар  және  олардың  өлшемдері.  Жалпы  математикалық    түсініктер. 

Арифметиканың,  алгебра  және  геометрияның  теориялық  түсініктері.  Шамалар  және  олардың 

өлшемдері. 

 

Цель: Предмет, задачи, принципы и методы дисциплины. Пререквизиты:  Математика  –наука  о  структурах,  пространственных  формах  и  количественных 

отношениях, логических конструкциях.  Постреквизиты:  Элементы  математической  теории  множеств,  графов  и  комбинаторики, 

вероятностей и математической статистики, логики и соответствий, алгоритмов.  Содержание:  Элементы  алгебры  и  геометрии.  Величины  и  их  измерения.  Общие  математические 

понятия.  Теоретические  основы  элементов  арифметики,  алгебры  и  геометрии.  Величины  и  их 

измерение. 

MNU 3209 В)Математиканың 

негізгі ұғымдары 

 

Основные  понятия 

математики 

Мақсаты: Математикалық ұғымдар және олардың қалыптасу процесі.  

Пререквизиттер:Анықталатын және анықталмайтын ұғымдар.  

Постреквизиттер: Ұғымдарды анықтаудың тәсілдері.  

Мазмұны:      Математикалық  логика  тұжырымдардың  түрлері:  Кванторлар,  аксиомалар,  пікірлер 

және  пікірлік  формалар,  предикаттар,  теоремалар.  Тегі  және  түрлік  айырмашылығы  арқылы 

берілетін  анықтамалардың  құрылымы.  Осындай  анықтамалардың  мысалдары  пікірлерге  және 

предикаттарға  қолданылатын  амалдар:  теріске  шығару,  конъюнкция,  дизъюнкция,  импликация, 

эквиваленция, квантификация немесе кванторлар, қарапайым және құрама пікірлерді ілу. 

Пікірлер  логикасының  заңдары:  конъюнкцияның  және    дизъюнкцияның  коммутативтігі, 

конъюнкцияның және дизъюнкцияның ассоциативтігі, конъюнкцияның және дизъюнкцияға қатысты 

дистрибутивтігі,  дизъюнкцияның  конъюнкцияға  қатысты  дистрибутивтігі,  екі  рет  теріске  шығару 

заңы, қайшылық (үйлеспеушілік) заңы, де - Морган заңы.  

Сөйлемдер арасындағы келіп шығу және мәндес болу қатынастары. Қажетті және жеткілті шарттар. 

Теореманың  құрлысы.  Теореманы  дәлелдеудің  (тура  және  жанама)  тәсілдері.  Пайымдаулардың 

түрлері (дедуктивтік, индуктивтік және традутивтік) дұрыс және дұрыс емес пайымдаулар. 

Практикалық: «Логикалық операциялар», «Пікір және пікірлік формалар», «Кванторлар», «Предикат 

логикасының  формулалары».  Логикалық  операцияларды  және  оларға  қолданылатын  амалдарды, 

амалдардың қасиеттері мен заңдарын оқытып-үйрету. 

 

Цель: Основные математические понятий: математические понятия и способы их определения;  Пререквизиты:  структура  определения  математических  понятий:  кванторы,  аксиомы, 

высказывания, высказывательные формы, предикаты.  

38 


Постреквизиты:  теоремы,  отношения  следования  и  равносильности  между  предложениями, 

необходимые  и  достаточные  условия,  теорема  и  ее  структура,  способы  доказательства  теоремы, 

правильные и неправильные рассуждения. 

Содержание:  Практические  занятия:  «Логические  операции»,  «высказывания  и  высказывательные 

формы», «Кванторы», «Предикаты и операции над ними», «Способы доказательства теорем». 

12 

 

  

 

  

 

  

 

MEShP 3208 -4208 

 

  

 

  

 

  

 

 А)Математикадан 

есеп шығару 

практикумы 

  

Практикум  по 

решения задач по 

математике 

Мақсаты: Курстың объектісі, пәні, міндеттері, әдіснамасы, басқа пәндермен байланысы.  Есептерді 

шығаруға оқып-үйрету әдістемесінің жалпы мәселелері.  Пререквизиттер:Пропорционал шамалармен байланысты есептер.  

Постреквизиттер: Пропорционал бөлуге берілген есептер.  

Мазмұны:   Екі айырмасы бойынша белгісізді табуға арналған есептер. Қозғалысқа брілген  есептер. 

Санның  бөлшегін  табуға  арналған  есептер.  Практикалық  мазмұнды  есептерді  құрастыру  жіне 

шығару.  Есепті  арифметикалық  тәсілмен  шығару.  Есепті  алгебралық  тәсілмен  шығару. 

Шығармашылық мазмұнды есептер. Қызықты есепт ер.  

Практикалық сабақ.  «Арифметикалық амалдар және олардың қасиеттері» тақырыбы негізінде сабақ 

үзінділерін  дайындау,  өткізу  және  талдау.  Пропорционал  шамалармен  байланысты  есептермен 

жұмыс.  Сабақта  оқушылардың  ойлау,  танымдық,  шығармашылық  қабілеттерін  дамытумен   

байланысты    есептерді  шешудің  арифметикалық  және  алгебралық  тәсілдері  мен  шығаруды 

ұйымдастыру.  Практикалық  мазмұнды  есептерді  құрастыру  және  шығару  тақырыптарын  оқыту 

барысында есепке берілген сабақ үлгілерін дайындау және өткізу. 

 

Цель:  Объект,  Предмет,  цель  курса,  связь  сдругими  педметами.  Общие  проблемы  методики 

обучению задач. Пререквизиты: Задачи связанные с пропорционалными величинами.  

Постреквизиты: Задачи на пропорциональное деление. 

Содержание:  Задачи  на определение  неизвестного  с  двумя  разностями.Задачи  по  движение.Задачи 

на  определение  частного  числа.  Составление  задач  практического  содержания  и  решение.Решение 

задачи  арифметическим  способом.Решение  задачи  алгебраическим  методам.  Задачи  творческого 

содержания.Занимателбные задачи. 

Практические  занятия:  Организация,  проведение  и  анализ  отрывка  занятии  на  тему 

«Арифметические  действия  и  их  свойства».  Работа  с  задачами  пропорциональных 

величин.Организация решение и методов алгебрических, арифметических задач с целью повышение 

творческих, логических и позновательных способностей учащихся.Построение задач с практичкским 

содержанием и решение.Подготовка и проведение занятии задач с практическим содержанием. 

 

ML 3208-4208 Б)Математикалық 

логика 

  

 

 

 

Математическая 

Мақсаты: Математикалық логика ұғымдар және олардың қалыптасу процесі.  

Пререквизиттер: Анықталатын және анықталмайтын ұғымдар.  

Постреквизиттер: Ұғымдарды анықтаудың тәсілдері.  

Мазмұны:      Математикалық  логика  тұжырымдардың  түрлері:  Кванторлар,  аксиомалар,  пікірлер 

және  пікірлік  формалар,  предикаттар,  теоремалар.  Тегі  және  түрлік  айырмашылығы  арқылы 

берілетін  анықтамалардың  құрылымы.  Осындай  анықтамалардың  мысалдары  пікірлерге  және 

предикаттарға  қолданылатын  амалдар:  теріске  шығару,  конъюнкция,  дизъюнкция,  импликация,  

39 


логика 

 

эквиваленция, квантификация немесе кванторлар, қарапайым және құрама пікірлерді ілу. 

Пікірлер  логикасының  заңдары:  конъюнкцияның  және    дизъюнкцияның  коммутативтігі, 

конъюнкцияның және дизъюнкцияның ассоциативтігі, конъюнкцияның және дизъюнкцияға қатысты 

дистрибутивтігі,  дизъюнкцияның  конъюнкцияға  қатысты  дистрибутивтігі,  екі  рет  теріске  шығару 

заңы, қайшылық (үйлеспеушілік) заңы, де - Морган заңы.  

Сөйлемдер арасындағы келіп шығу және мәндес болу қатынастары. Қажетті және жеткілті шарттар. 

Теореманың  құрлысы.  Теореманы  дәлелдеудің  (тура  және  жанама)  тәсілдері.  Пайымдаулардың 

түрлері (дедуктивтік, индуктивтік және традутивтік) дұрыс және дұрыс емес пайымдаулар. 

Практикалық: «Логикалық операциялар», «Пікір және пікірлік формалар», «Кванторлар», «Предикат 

логикасының  формулалары».  Логикалық  операцияларды  және  оларға  қолданылатын  амалдарды, 

амалдардың қасиеттері мен заңдарын оқытып-үйрету. 

 

Цель:  Основы  математической  логики:  математические  понятия  и  способы  их  определения;  

Пререквизиты:  структура  определения  математических  понятий:  кванторы,  аксиомы, 

высказывания, высказывательные формы, предикаты.  Постреквизиты:  теоремы,  отношения  следования  и  равносильности  между  предложениями, 

необходимые  и  достаточные  условия,  теорема  и  ее  структура,  способы  доказательства  теоремы, 

правильные и неправильные рассуждения. 

Содержание:  Практические  занятия:  «Логические  операции»,  «высказывания  и  высказывательные 

формы», «Кванторы», «Предикаты и операции над ними», «Способы доказательства теорем». 

MOTTD 

3208-4208 В)Математиканы 

оқытудың теориясы 

мен тәжірибесінің 

дамуы 

 

Развитие теории и 

практики обучения 

математике 

 

 

Мақсаты:  Курстың  объектісі,  пәні,  міндеттері,  әдіснамасы,  басқа  пәндермен  байланысы.    Қазіргі 

сабаққа қойылатьн талаптар. Математика сабақттарында оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастыру дың 

казіргі заманғы педагогикалык технологиялары.  

Пререквизиттер:Жаңа ұғым және  әрекет тәсілін оқытып-үйретуге дайындық кезеңінде; жаңа ұғым 

және  әрекет  тәсілімен 

 

таныстыру  барысында;  білім,  білік,  дағдыларды  бекіту  және  оқыту нәтижелерін тексеру кезінде оқушылардың оку математикалық іс-әрекетін ұйымдастыру.  

Постреквизиттер:  Таңдамалы  курстар.  Бастауыш  сыныптарда  математиканы  тереңдетіп  оқыту 

мүмкіндіктері.  Мазмұны:   Математиканы бастауыш оқыту туралы ғылым. Математиканы оқытудың әдістемесінің 

дамуындағы  педагогикалық  және  психологиялық  зерттеулердің  ролі.  Математиканы  оқыту 

процесінің  құбылыстарын  ғылыми-зерттеу  әдістері.  Озат  педагогикалық  тәжірибені  оқып-үйрену. 

Зерттеу  нәтижелсрін    тәжірибеге  ендіру.  Алыс  және  жақын  шетелдсрдегі  математиканы  оқытудың 

әдістемелік жүйесінің әр түрлі модельдерін дайындау.  

Практикалық  сабақ.  Бастауыш  сыныптарда  математиканы  оқытудың    теориясы  мен  тәжірибесін 

талдау.  Сабақта  оқушылардың  ойлау,  танымдық,  шығармашылық  қабілеттерін  дамытумен   

байланысты іс-әрекетті ұйымдастыру. «Алгебра және геометрия элементтері» тақырыптарын оқыту 

барысында). Сабақ үзінділерін дайындау, өткізу және талдау.  

 

Цель:  Объект,  предмет,  цели  изучения  курса,  связь  с  другими  предметами.  Требования 

предъявляемые к современному уроку.  


 

40 


Пререквизиты: Применение современных образовательных технологий обучения при организации 

учебной деятельности учащихся на уроках математики.  Постреквизиты:  Организация  учебной  деятельности  учащихся  при  ознакомлении  с  новыми 

понятиями,  при  закреплении  их,  а  также  при  проверке  знаний,  умений  и  новыков    изученного 

материала.  

Содержание: Курсы по выбору: «Углубленное изучение математики в начальной школе», «Наука о 

методике  обучения  математике  в  начальной  школе»,  «Роль  педагогических  и  психологических 

исследований  процесса  обучения  математике»,  «Изучение  передового  педагогического  опыта 

учителей». Внедрение научных исследований в практику преподавания. 

Практические занятия: Особенности теоремы и практики обучения математике в начальной школе. 

Некоторые  особенности  развития  логического  мышления,  познавательных  интересов  учащихся 

начальных классов при проведении уроков математики. Подготовка отдельных моментов урока при 

изучении темы: «Алгебра и эелементы геометрии». 

13 

MN 3209 


А)Мектепке дейінгі 

математика негіздері 

 

Основы дошкольной 

математики 

Мақсаты: Пәні міндеттері, ұстанымдары және әдістері. Математика –құрылым, кеңістік формалары 

мен сандық қатынастар, логикалық конструкциялар туралы ұғым.  Пререквизиттер:Жиындардың, 

графтар 


және 

комбинаториканың, 

ықтималдықтар 

және 


математикалық  статистиканың,  логика  және  қатынастардың,  алгоритмдердің  математикалық 

теориясының элементтері.  Постреквизиттер: Алгебра және геометрия элементтері.  

Мазмұны:      Шамалар  және  олардың  өлшемдері.  Жалпы  математикалық    түсініктер. 

Арифметиканың,  алгебра  және  геометрияның  теориялық  түсініктері.  Шамалар  және  олардың 

өлшемдері. 

 

Цель: Предмет, задачи, принципы и методы дисциплины.  Пререквизиты:  Математика  –наука  о  структурах,  пространственных  формах  и  количественных 

отношениях, логических конструкциях.  Постреквизиты:  Элементы  математической  теории  множеств,  графов  и  комбинаторики, 

вероятностей и математической статистики, логики и соответствий, алгоритмов.  Содержание:  Элементы  алгебры  и  геометрии.  Величины  и  их  измерения.  Общие  математические 

понятия.  Теоретические  основы  элементов  арифметики,  алгебры  и  геометрии.  Величины  и  их 

измерение. 

 

Mat 3209 Б)Математика 

 

Математика 

Мақсаты: Сандардың бөлінгіштігі. Теріс емес бүтін сандар жиынындағы бөлінгіштік  қатнасының 

анықтамсы.  
жүктеу 6.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   76
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет