Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрациижүктеу 6.83 Mb.
Pdf просмотр
бет58/76
Дата09.01.2017
өлшемі6.83 Mb.
#342
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   76

ПостреквизиттерДін, конфессия, ағым және секта ұғымдарын түсіндіру; 

Мазмұны:    Алғашқы  діни  наным-сенімдер  мен  әлемдік  діндер:  фетишизм,  анемизм,  тотемизм,  зорастризм, 

Тәңірлік және буддизм, христиандық, ислам т.б.  туралы мәліметтер беру;ҚР-ның 1992 ж. «Діни бірлестіктер 

және діни сенім бостандығы» және 2011 ж. «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» заңдарының мазмұны 

мен  мәнін  ашу;  Діни  экстремизм  мен  терроризм  проблемаларын  айқындап,  олардың  алдын  алу  шараларына 

тоқталу;ҚР-ғы  заңмен  тиым  салынған  діни  ағымдар  мен  секталардың  тізімі,  қызметімен  таныстыру;Дәстүрлі 

емес шығыстық, исламдық және христиандық  теріс діни ағымдардың азаматтарды тартудағы әдіс-амалдарын 

айқындап, оларға қарсы тұру әдістерін түсіндіру. 

Религия в 

Казахстане 

Цель:  Целью  курса  «Религиоведение»  является  ознокомление  студентов  с  современной  религиозной 

обстоновка  в  мире,  а  также  розьяснение  основых  религиозных  проблем  и  формирование  религиозной 

толерантности у студентов, профилактике вовлечения наших студентов  в ряди деструктивных и радикалных 

религиозных  течени.  Пререквизиты:  Разьяснение  таких  поняти  как  религия,  конфессия,  религиозное  течение  и  сект: 

Постреквизиты:  Первобытное  религиозие  верование  и  мировые  религи:  фетишизм,  анимизм,  тотемизм, 

зороастизм, тенгрианство и буддизм, христианство  ислам и другие. Содержание: Разьяснение содержание  и  сути законов РК «О свободе вероисповедания 

и  религиозных  обьединениях»  от  15  января  1992г,  Закон  РК  «О  религиозной  деятельности  и  религиозных 

обьединениях» от 11 ноября 2011 г.Разеснение и определение  а также профилактике  проблема  религиозного 

экстремизма  и  терроризма.  Ознокомление    со  списком  и  деятельностью  религиозных  течени  и  сект 

запрещенных законам РК. Определение и профилактике противостояние методам вовлечений в свой ряди не 

традиционных восточных, исламских и христианских религиозных течени.  

381 


19 

IYa3228 

 

Шет тілі үшінші 

бөлім 

Мақсаты:Шетел  тілдерін  меңгерудің  жалпыеуропалық  хабардарлығы  бойынша  (2001  ж.)  шетел  тілін  оқып-

білудің  бастапқы  және  жетілген  деңгейлерін  игеру  (А1,  А2  және  В1).  Сөйлеу  қызметінің  басты  түрлері  мен 

формаларын игеру үшін фонетикалық және лексика-грамматикалық минимумдарын меңгеру. 

Пререквизиті:  Фонетика:  әріп  және  әріп  тіркесін  оқу  мен  айтудың  негізгі  ережелері.  Тілдің  орфоэпиялық 

нормалары. Сөйлеудің интонациялық-ырғақтығы бейнесі.  Постреквизиті:Орфографиялық:  тілдің  дыбыс-әріптік  жүйесі,  негізгі  орфографиялық  ережелері.  Лексика: 

сөзжасамдық  моделдер;  базалық  тілдің  3500  бірлік  көлеміндегі  лексикалық  минимумы,  сонымен  қатар 

мамандық саласына сәйкес терминдер; қолданылу саласы бойынша лексиканың дифференциациясы.  

Мазмұны:Грамматика: базалық тілдің негізгі грамматикалық жәнен мамандыққа жақын тілдің неғұрлым жиі 

кездесетін құбылыстары игеру 

Иностранный 

язык часть-3 

 

Цель:  Программа  предусматривает  обучение  студента  определенному  объему  языковых  знаний  в  рамках 

ограниченного количества часов,  Пререквизиты: предусмотренных учебными программами, приобщая одновременно к знаниям и информации 

как профессионального, так и этнокультурного и общечеловеческого характера, Постреквизиты:  осуществляя  таким  образом  тезис  гуманизации  обучения  будущего  специалиста 

естественного и гуманитарного профиля. 

 

 

 «5В011500-Құқық және экономика негіздері» мамандығы 

Специальность 5В011500-«Основы права и экономики» 

 

№ 

Пәннің 

коды 

Пәндердің атауы 

 

Пәндердің мазмұны  

Кред саны 

Жалпы міндетті пәндер 

Таңдау бойынша компонент RP 1212 

Рим құқығы  

 Пәннің мақсаты:  Студенттердің Рим құқығының маңызы мен міндеттері жөніндегі ұғымын қалыптастыру, 

жеке құқық жалпы түсініктері туралы білім беру. Пререквизиты: Шетелдердің мемлекет және құқық тарихы, Саяси және құқықтық ілімдер тарихы. 

 Постреквизиты курса: Азаматтық құқығы, Отбасы құқығы, мұрагерлік құқығы.  

 Пәннің мазмұны: Рим азаматтық құқығының ұғымы.Рим жеке құқығының ұғымы.Жеке құқықтың көпшілік 

құқығынан  айырмашылығы.Рим  азаматтық  құқығының  негізгі  жүйелері.Рим  құқығының  тарихы.Рим 

құқығының  заңгер  үшін  мәні.Цивильдік  және  преторлық  құқық.  Рим  магистраттары  және  құқықтың  жаңа 

жүйесін  қалыптастырудың  олардың  эдиктерінің  маңызы.Цивильдік  және  преторлық  құқық.Заңгерлер 

қызметі.Олардың қызмет нысандары.Цитата қолдану туралы заң.Дигестрлер, олардың құрамы мен мазмұны. 

Талап  қою  ұғымы  және  түрлері.Құқық  қабілеттілік  ұғымы.Құқық  қабілеттілік  мазмұны.Эмансипация.Иелік 

ету және ұстау.Сервитуттар ұғымы.Эмфитевс және суперфиций. 

PEYU 

1212 

Заңгердің кәсіптік 

этикасы 

Пәннің  мақсаты:  Этиканың  ғылым  ретінде  теориялық  негіздерін  ашу,  заң          саласындағы          түрлі      

мамандардың     кәсіби   этикасы спецификасының қажеттілігін негіздеу. 

 

382 


 Пререквизиты : ҚР Конститциялық құқығы, Мемлекет және құқық теориясы, Қр мемлекет және құқық т 

арихы, Жалпы мемелкет және құқық тарихы. Постреквизиттері:  Пәнді  оқу  барысында  студент  заңгердің  кәсіби  этикасының  жалпы  теориялық  және 

тәжірибелік негіздерін; мораль, ізгіліктің  негізгі  ұғымдарын,  ережелерін,  олардың 

функцияларын  және  категорияларын;  заңгер  этикасының  негізгі  принциптерін;  жеке          заң     

мамандықтарының     кәсіби     қызметінің     ізгілікті аспектілерін білу тиіс. Пәннің мазмұны: Құқық   қорғау    органдары    қызметкерінің   этикалық   жағынан расталған әдептілікке, 

күрделі,  төтенше.  жанжал  жағдайларында  дұрыс  шешім  кқабылдай  алуына  дайындауға  жол  беру.Білікті 

заңгердің іскерлік этикасын игеруге көмек көрсету. 

Осы  курсты  игерген  соң,  тыңдаушы  не  білуі  қажет:  заңгер  кәсіби  этикасының  теориялық  және  тәжірибелік 

негіздерін; моральдың,  Тыңдаушы не істей алуы тиіс: Тәжірибеде   кәсіби   этиканың  теориялық-әдістемелік   

негіздерін қолдану білу; жанжалды талдай алу, оларды дұрыс шеше білу; уақытында жанжал жағдайларының 

пайда болуының алдын алу; кәсіби   міндеттерді   орындау   сапасы   мен   тиімділігін   арттыру мақсатында 

моральдық  реттеу  тәсілдерін  қолдана  алу;  Курс  мақсаты  -  кәсіби  этиканы  құрайтын  теория  мен  тәжірибе 

негіздерінде,  тыңдаушылар  бойында  құқық  қорғау  органдары  қызметкерінің  кәсіби  этикасына  сәйкес 

келетін әдептілік туралы білім жүйесін қалыптастыру 

TPN 1218 

Президент  Н.Ә.  

Назарбаевтың 

еңбектері 

Пәннің  мақсаты:  Президент  саясатының  маңызды  бағыттары  мен  басымдылықтарын  көрсетіп,  насихаттау 

және Қазақстанның әлемдік қауымдастықтағы қазіргі және болашақтағы орны мен ролін айқындау. Пререквизиттер:  «Ақиқаттың  ақ  жолы»,  «Сындарлы  он  жыл»,  «Ғасырлар  тоғысында»,  «Тәуелсіздік 

белестері», «Жүз жылға татитын он жыл», «Тарих тағылымдары Постреквизиттер: ҚР Президентінің «2030 жолдауы» 

Пәннің мазмұны: 

Алғашқы  президент  Н.Ә.  Назарбаевтың  «Қазақстандық  жол»,  «Ақиқаттың  ақ  жолы»,  «Сындарлы  он  жыл», 

«Ғасырлар  тоғысында»,  «Тәуелсіздік  белестері»,  «Жүз  жылға  татитын  он  жыл»,  «Тарих  тағылымдары»  т.б. 

ондаған  еңбектеріндегі  еліміздің  20  жыл  ішіндегі  тарихы,  саясаты,  экономикасы,  мәдениеті  жайлы 

мәселелерімен қатар, осы салаларды дамытудың келешектегі перспективалары, аса маңызды бағыттары мен 

басымдылықтарын  көрсетіп,  насихаттау  және  Қазақстанның  әлемдік  қауымдастықтағы  қазіргі  және 

болашақтағы орны мен ролін айқындау. 

Rel 12010 

Дінтану 

Пәннің мақсаты: Студенттерге жоғарғы кәсіби білім беруге байланысты қазіргі таңғы ҚР-ғы және әлемдегі 

діни  ахуал,  оның  негізгі  проблемаларымен  таныстыра  отырып,  жастардың  бойында  діни  толеранттылықты 

қалыптастыру,  ҚР-ның  заңдарына  қайшы  келетін  өзге  діни  ағымдарға  бой  алдырмауды  насихаттау  болып 

табылады. Пререквизиттер: Мемлекет және құқықтың жалпы тарихы, Мұсылмандық құқық, Халықаралық құқық. 

Постреквизиттер: Мұсылмандық құқық 

Пәннің мазмұны: 

 «Дінтану»  курсының  мақсаты  студенттерге  жоғарғы  кәсіби  білім  беруге  байланысты  қазіргі  таңғы  ҚР-ғы 

және  әлемдегі  діни  ахуал,  оның  негізгі  проблемаларымен  таныстыра  отырып,  жастардың  бойында  діни 

толеранттылықты  қалыптастыру,  ҚР-ның  заңдарына  қайшы  келетін  өзге  діни  ағымдарға  бой  алдырмауды 

насихаттау  болып  табылады.  Дін,  конфессия,  ағым  және  секта  ұғымдарын  түсіндіру;Алғашқы  діни  наным-

сенімдер  мен  әлемдік  діндер:  фетишизм,  анемизм,  тотемизм,  зорастризм,  Тәңірлік  және  буддизм, 

 

383 


христиандық,  ислам  т.б.    туралы  мәліметтер  беру;ҚР-ның  1992  ж.  «Діни  бірлестіктер  және  діни  сенім 

бостандығы»  және  2011  ж.  «Діни  қызмет  және  діни  бірлестіктер  туралы»  заңдарының  мазмұны  мен  мәнін 

ашу; Діни экстремизм мен терроризм проблемаларын айқындап, олардың алдын алу шараларына тоқталу;ҚР-

ғы  заңмен  тиым  салынған  діни  ағымдар  мен  секталардың  тізімі,  қызметімен  таныстыру;Дәстүрлі  емес 

шығыстық,  исламдық  және  христиандық  теріс  діни  ағымдардың  азаматтарды  тартудағы  әдіс-амалдарын 

айқындап, оларға қарсы тұру әдістерін түсіндіру.  

MP 1210 

Мұсылмандық 

құқығы  

Пәннің мақсаты: Мұсылман құқығының қалыптасуында шешуші рөлі, мұсылмандық құқықтық жүйеісінің 

пайда  болуы  мен  даму  тарихына  барлық  қоғамның  рухани  мәдениеті:  дін,  философия,  мораль,  бейнелеу 

мәдениеті, ғылыми әсері. 

Пререквизиттер: Мемлекет және құқықтың жалпы тарихы, Халықаралық құқық. 

Постреквизиттер: Мемлекет және құқықтың жалпы тарихы, Халықаралық құқық. 

Пәннің мазмұны: 

Мұсылмандық құқықтық жүйеісінің пайда болуы мен даму тарихына барлық қоғамның рухани мәдениеті: 

дін, философия, мораль, бейнелеу мәдениеті, ғылым әсер етеді.Мұсылман құқығының қалыптасуында 

шешуші рөлді дін алды.Мұсылманға қажетті заңдар мен ережелер Мұхамед пен оның жақтастарымен 

айтылып кеткен деп есептелінеді.Сондықтан, мемлекет жаңа заңдар шығармай, тек Алла жолын ғана ұстану 

керек.Шығыстағы орта ғасырлық өркениеттің ең маңызды құбылысы-мұсылман құқығы (шариғат). Бұл 

құқықтық жүйе, ең алдымен Араб халифатында пайда болып, кейіннен әлемдік сипат алды.Оның даму 

тарихы араб мемлекетінің эволюциясымен, VII ғ. Патриархалдық діни қоғамнан, Омеяд және Аббасид 

династиясының ірі империясына дейінгі дамуымен тығыз байланысты. Араб халифаты құлағаннан кейін 

мұсылман құқығы өз маңыздылығын жоғалтпай, ислам дінін қабылдаған Азия және Африка елдеріндегі 

негізгі құқықтық ережеге айналды. Мұсылман құқығы-мұсылман діні Исламның негізінде құрастырылған 

ережелер жүйесі.  

Шетелдердің 

мемлекет және 

құқық тарихы 

Пәнді  оқытудың  мақсаты      әлемдік  генезис  практикасына  және  құқықтық  процесстер  мен  құбылыстардың 

дамуына  маңызды          әсер  еткен    мемлекеттік  мекемелер  эволюциясы    және  құқықтық  институттарының 

қалыптасуы бойынша білімнің жасалуы болып табылады. 

Пәнді оқытудың міндеттері  

1. Құқықтық процесстердің динамикасы және әр түрлі тарихи кезеңдердегі құбылыстар жөнінде студенттердің 

ғылыми түсінігінің қалыптасуы; 

2.Оқытылатын  елдердің  мемлекеттік-құқықтық  жүйелер  жөнінде  өзіндік  нәтиже  мен  қорытындылардың 

жасалуы,  мемлекеттік  және  құқықтық  институттардың  салыстырмалы-құқықтық    анализді  жүргізу  бойынша 

тәжірибе мен  біліктіліктің  дамуы. 

3.  Құқықтық  мемлекеттің және демократиялық  қоғамның құндылығына бағытталғаин адами өркениеттің 

дамуы бойынша студенттердің теориялық материалдарын меңгеруі; 

4.Шетелдердің  мемлекет  және  құқық  тарихы  саласындағы  өзіндік  білімді  жетілдіру  мотивациясы  мен 

креативті ойлау қабілетінің қалыптасуы; 

5.  Құқық 

бастамасы 

 

анализінің  

қоғамның 

 

нақты-тарихи  

шарттарымен 

байланыста     өткізілуі,     оқытылатын     елдердің  мемлекеттік-құқықтық 

эволюциясының      жалпы        және        ерекше      белгілерін        айқындау        біліктілігін 

машықтандыру.  

384 


       6. 

Қазіргі 


мемлекеттік 

-құқықтық 

ақиқат 

пен 


тарихи 

оқиғалар 

арасындағы 

паралеллдерді анықтауға машықтандыру. 

4. Курс пререквизиті:  (курсты оқып үйрету үшiн студент ненi бiлу керек). 

 «Мемлекет  және  құқық  теориясы»  пәнi  жоғарғы  оқу  орындарының  бағдарламасына  сәйкес  дәрежеде  бiлiм 

алу  үшiн,  студент  дерек  көздерiмен  оның  iшiнде  арнаулы  әдебиеттермен  оқу  құралдарымен  тарихи 

мағлұматтармен бастапқы шығармалар мен жұмыс жасай бiлуi қажет.  

5. Курс постреквизиті: (курсты меңгерген студент ненi бiлiп iске асыра алуы қажет). Студенттердi: 

-

 

бастапқы қайнар көз шығармалармен жұмыс iстеуге; -

 

өзiндiк  қорытынды жасауға-

 

библиографиялық  тiзiм жасауға; -

 

жазба жұмыстарын жазуға; -

 

рецензия жазуға; -

 

баяндамалар жасауға баулу; -

 

мемлекет және  құқық  теориясының   қалыптасуын және құқықтың  пайда болуын, дамуын және  қызмет iстеу бағыттарын, оның  ерекшелiктерiн студент игерiп алуға тиiс.  

ҚР қалыптасуы 

мен дамуының 

тарихы 

1 «ҚР қалыптасуы мен дамуының тарихы» пәнінің мақсаты мен міндеті. 

" ҚР қалыптасуы мен дамуының тарихы "  Пәнді оқытудың міндеттері: 

   Қазақстан  аумағындағы  ежелгі дәуірлерден  бүгінгі күнге  дейінгі  мемлекетгердің  типтері,  нысандары және 

құқық жүйелері  туралы қордаланған білімді хронологиялық тәртіпте бере білу; 

Олардың пайда болуы мен қызмет етуінің шартының, нақты себептері мен уақыттық аясын және де биліктік 

қатынастардың ішкі құрылымы мен мемлекеттік оргаңдардың механизмін, олардың эволюциялық дамуының 

заңдылықтарын қарастыру

Қазақ   Ордасының   қалыптасуын   бірнеше   ғасырларға созылған протоқазақ мемлекетінің даму нәтижесінің 

заңдылығы 

ретінде 

ашып 


көрсету, 

оның 


қазақ 

этносының 

мемлекеттілігі 

ретіндегі жалпы және ерекше қасиеттеріне сипаттама беру; 

Қазақстандағы дербес мемлекеттіліктің Ресей отарлауының  нәтижесінде құлдырауы процесін және кеңестік 

өкімет тұсындағы қазақ ұлттық мемлекеттілігінің құрылуын зерделеу; 

Қазақстан   Республикасының   тәуелсіз   және   егеменді мемлекет ретінде орнығу мен дамуын объективті, 

әрі заңды құбылыс деп бағалай отырып, оның құқықтық жүйесінің қалыптасу процесін ой елегінен өткізу. " ҚР қалыптасуы мен дамуының тарихы " пәнiнiң негiзгi мiндеттерi:   Пәнде ежелгі дәуірлерден бүгінгі 

күнге дейінгі республика аумағында өмір сүрген мемлекеттік бірлестіктер мен құқықтық жүйелердің типтері 

мен  нысаңдарының  әр  алуан  қырлары  ашып  көрсетіледі:  -  протоқазақтардың  мемлекеттері  мен  құқықтық 

жүйелері,  Қазақ  Ордасының  қалыптасуы  мен  қызмет  етуі,  оның  Ресей  империясының  отарлауы  тұсындағы 

құлдырауы,  ұлттық  қазақ  мемлекетінщ кеңестік  нысандары,  Қазақстан  Республикасының  тәуелсіз мемлекет 

ретінде орнығуы мен даму мәселелері сөз болады. 

Көрсетілген мақсаттар мен міндеттер осы оқу курсының мазмұны мен құрылымын анықтайды. 

4. Курс пререквизиті: «ҚР Мемлекет және құқық тарихы» пәнi жоғарғы оқу орындарының бағдарламасына 

сәйкес  дәрежеде  бiлiм  алу  үшiн,  студент  дерек  көздерiмен  оның  iшiнде  арнаулы  әдебиеттермен  оқу 

құралдарымен тарихи мағлұматтармен бастапқы шығармалар мен жұмыс жасай бiлуi қажет.  

5. Курс постреквизиті: Студенттердi:  

385 


-

 

бастапқы қайнар көз шығармалармен жұмыс iстеуге; -

 

өзiндiк  қорытынды жасауға; -

 

библиографиялық  тiзiм жасауға; -

 

жазба жұмыстарын жазуға; -

 

рецензия жазуға; -

 

баяндамалар жасауға баулу; ҚР  мемлекет  және    құқық    тарихының     қалыптасуын  және  құқықтың    пайда  болуын,  дамуын  және  

қызмет iстеу бағыттарын, оның  ерекшелiктерiн студент игерiп алуға тиiс. 

 

Мемлекет және 

құқық 

теориясының 

проблемалары 

Курстың мақсаты мен міндеті.  

Курстың  мақсаты

:   


Қазақстан  тәуелсiздiк  алып,  құқықтық  мемлекет  және  азаматтық  қоғам  орнату 

жолына түскен шақта, демократиялық тәртiптiң өрiс алуы ,қазiргi замандағы негiзгi құқықтық проблемаларды  

оқыту маңызды iс болып отыр. 

Мемлекет  және  құқық  теориясы  проблемалары    пәнi    мемлекет  және  құқық  теориясының  қазіргі 

күндегі негізгі проблемаларын оқытып, қана қоймай оны шешудің негізгі жолдарын көрсетеді. 

Сондай-ақ құқықты пайдалану барысында  жаңа қоғам орнату жолдарын көрсетеді. 

 «Мемлекет  және  құқық  теориясы  проблемалары»  пәнiн  оқытудың  мiндетi  студенттердiң  бойында 

жаңа қоғамдық қатынастарды шешудің жолдарын, бағыттарын таңдай білуге дағдыландыру. Қазіргі таңдағы 

мемлекет  пен  құқықты  дамытудағы    ерекшелiктерiне,  маңыздылығына  түсiнiкті    қалыптастыру.  Осы  пәндi 

оқыту барысында маңызды мәселелердiң   дерек  көздерiне,  нормативтiк құқықтық  актiлерге  тоқталу  керек. Курс пререквизиті:  (курсты оқып үйрету үшiн студент ненi бiлу керек). 

Студент мына пәндердi меңгеруге тиiс:  мемлекет  және құқық теориясы, мемлекет жґне құқықтың жалпы  

тарихы, шетел мемлекетерi конститутциялық құқығы және т.б. 

Курс постреквизиті: (курсты меңгерген студент ненi бiлiп iске асыра алуы қажет). Студенттердi: 

   Мемлекет және  құқық  теориясының   қалыптасуын және құқықтың  пайда болуын, дамуын және  қызмет 

iстеу бағыттарын, оның  ерекшелiктерiн студент игерiп алуға тиiс. 

 

 

Педагогикалық 

менеджмент 

1 «Педагогикалық менеджменті» пәнінің мақсаты мен міндеті  

Пәнді  оқытудың  мақсаты:  «Педагогикалық  менеджменті»  пәнінің  негізгі  мақсаты  менеджменттің 

педагогикалық  негіздерін  түсіндіру  және  қазіргі  жалпы  білім  беретін  мектепті  басқарудың  тәжірибесіне 

ендірудің  жолдарын  анықтау.  Болашақ  мамандарға  педагогикалық  менеджмент  жайлы  білім,  білік, 

дағдылармен қаруландырудың қазіргі нарықтық жағдайда маңызын түсіндіру. Пәнді  оқытудың  міндеттері:  «Педагогикалық  менеджменті»  пәнінің  негізгі  міндеттері:  менеджменттің 

негізінде мектепті басқарудың принциптерін түсіндіру. Курс пререквизитi (курсты оқып үйрету үшiн студент ненi бiлу керек). 

Бұл  курстың  алдында  «педагогика»,  «педагогика  тарихы»,  «тәрбие  жұмысының  әдістемесі»,  «ғылыми 

педагогикалық зерттеудің әдістемесі» сияқты педагогикалық пәндер оқытылады. 

Болашақ  мамандарға  мектепті  басқару  пәнін  терең  білуі  үшін  қажетті  әдебиеттерді  пайдалануды,  оқу 

құралдарын қолдануды менгеру керек. Студенттерді дербес пәнді оқып үйренуде ондағы білімдер философия, 

тарих,  мәдениеттану,  психология,  педагогика,  физиология,  гигиена  және  т.б.  ғылымдардың  өзара 

байланысына негізделеді.   

386 


Курс постреквизитi (курсты меңгерген студент ненi бiлiп iске асыра алуы қажет).  

 -педагогикадан алған білімдерін тәжірибеде өз бетімен қолдануды

 -мектептегі педагогиқалық процесті жобалауды және жүзеге асыруды;  

2 Курс саясаты: 

СӨЖ арналған тапсырмалар бірінші аптада беріледі. 

Студент қатыспаған сабақтарын кафедрада бекітілген кестеге сәйкес тапсырады. 

Ағымды аптада тапсырманы дер кезінде орындамаған жағдайда бағасы 20% төмендетіледі. 

Студент семестр барысында оқытушы анықтайтын тізбеге сәйкес кем дегенде 6 тапсырма орындауы тиіс. 

-дан кем емес балл жинаған студент емтихан тапсыруға жіберіледі. 

Кредит және сабақ түрі бойынша сағаттың бөлінуі 

-дан кем емес балл жинаған студент емтихан тапсыруға жіберіледі 

Аралық аттестация (емтихан) 40  балға дейін бағаланады минималды балл-20 

10 

IYa 2313 

Ағылшын тілі. 

Бөлім 2 

Цель  дисциплины:  Целью  обучения  является  достижение  языковой  и  коммуникативной  компетенции, 

необходимой  для  иноязычной  деятельности  по  изучению  и  творческому  осмыслению  зарубежного  опыта  в 

профилирующей  и  смежной  областях  науки  и  техники,  а  также  для  делового  профессионального  общения. 

Наряду  с  практической  целью  курс  иностранного  языка  ставит  образовательные  и  воспитательные  цели. 

Достижение этих целей означает расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и 

образования,  а  также  культуры  мышления,  общения  и  речи  и  проявляется  в  готовности  специалистов 

содействовать налаживанию межкультурных,профессиональных и научных связей. жүктеу 6.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   76
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет