Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрациижүктеу 6.83 Mb.
Pdf просмотр
бет57/76
Дата09.01.2017
өлшемі6.83 Mb.
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   76

Постреквизиті:    Заңдылық  және  үкімет  құжаттары,  тарихи-мәдени  мұраларды  қорғау,  сақтау,насихаттау 

туралы қаулыларды іс жүзіне ендіру. Мазмұны:    Өлкетану  тарихына  шолу,  негізгі  салаларын,  бағыттарын,  зерттеу  әдістерін  көрсету.Отандық 

өлкетанудың  қалыптасуы  және  маңызы,  тарихи,  мұражайлық,  кітапхана  өлкетануы,  тарихи-өлкетану 

басылымдардың  негізгі  түрлері  және  олардың  туған  өлкені  зерттеу  процесінде    қолдану.  Археология, 

архитектура,  бейнелеу  өнері  ескерткіштері,  жазбаша  және  ауызша  деректемелер.Музейтану  ғылым  ретінде, 

негізгі  терминдер  және  түсініктер.  Музей    қорының  негізгі  сипаттамасы.  Отандық  өлкетанудың  қалыптасуы 

және  маңызы,  тарихи,  музейлік,  кітапхана  өлкетануы,  тарихи-өлкетану  басылымдардың  негізгі  түрлері  және 

олардың  туған  өлкені  зерттеу  процесінде    қолдану,  археология,  архитектура,  бейнелеу  өнері  ескерткіштері, 

жазбаша және ауызша деректемелер. Краеведение и  

музееведение 

Цель:  вооружить  будущих  специалистов  навыками    организации  и  проведения  историко-краеведческой 

работы,  повысить  их  образовательный  и  культурный  уровень.  Знание  основ    истории  культуры,  искусства, 

архитектуры,  археологии,  этнографии,  поможет  студентам  выявить  памятники  истории  и  культуры  в  своем 

крае и использовать их в воспитательной работе. Учебный курс воспитывает патриотические чувства - любовь 

к Родине, родному краю, историческому прошлому народа. 

Пререквизиты: Истоки становления краеведения в Казахстане, историко-краеведческие источники 

Постреквизиты: организационные формы современного исторического краведения  

Содержание:  получении  глубоких  знаний  по    вопросам  теории,  практики  и  основным  принципам 

краведческой работы; усвоении приемов организации и проведения историко-краеведческой работы; 

-приобретении навыков ориентирования в дискуссионных вопросах  по историческому краеведению, умения 

формулировать свою позицию.  

374 


Аrh 1318 

Мұрағаттану 

Мақсаты: студенттерге бүгінгі мұрағат ісінің объективті жағдайынан әрі оның кешенді ғылыми пән ретінде 

мұрағаттану теориясының негіздерінен білім беру. Пререквизиті:  мұрағат  ісі  саласындағы  терминология  мен  негізгі  нормативтік-  әдістемелік  құжаттарды;  

мұрағат  ісін  ұйымдастыру  тарихы  мен  оның  дамуының  негізгі  кезеңдерін;  мұрағаттарды  басқару 

органдарының және мұрағаттардың негізгі функцияларын; мұрағатшының болашақ кәсіптік қызметінің аясын. 

Постреквизиті: мұрағат ісі саласындағы әрекеттегі нормативтік құқықтық актілерді іс жүзінде пайдалануды; 

іс  жүзінде  мемлекеттік  сақтауға  жататын  құжаттарды  іріктеп  алудың  принциптері  мен  әдістерін  қолдануды; 

қолда бар мұрағаттық құжаттарды талдау негізінде мұрағаттық  ақпараттық құжаттарды (мұрағаттық үзінділер 

мен мұрағаттық анықтамаларды) құрастыруда. Мазмұны:Мұрағаттардың  қоғамдағы  әлеуметтік  рөлі,  ҚР  мұрағат  жұмысының  принциптері,  мұрағаттар 

торабы, архив құжаттарын жіктелуі. Тарихи құжаттарды іздестіру әдістемесі. 

 

Архивоведение 

Цель:  вооружить  будущих  специалистов  навыками    архивных  работ.  Учебный  курс  воспитывает 

патриотические чувства - любовь к Родине, родному краю, историческому прошлому народа. Пререквизиты: Истоки становления краеведения в Казахстане, историко-краеведческие источники 

Постреквизиты: организационные формы современного архивах  

Содержание:  получении  глубоких  знаний  по    вопросам  теории,  практики  и  основным  принципам 

краведческой работы; усвоении приемов организации и проведения архивных  работ

-приобретении навыков ориентирования в дискуссионных вопросах  по историческому краеведению,  умения 

формулировать  свою  позицию.  Принципы  организации  архивного  дела      в  РК,  сеть  архивов,  научно-

справочные пособия для поиска архивных документов. 

16 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

IKNCA1319 

Орталық Азия 

халықтарының  

тарихы мен 

мәдениетті 

Мақсаты:  Курстың  негізгі  мақсаты-  студенттерді  Орталық  Азия    ортағасырлық  қалаларының  тарихы  мен 

мәдениетімен  таныстыру.  Осы  пән  барысында  студенттер  Орталық  Азия  ның  ортағасырлық  қалаларының 

құрылысымен, материалдық құндылықтарымен етене танысады. 

Пререквизиті:  курсын  меңгеру  үшін  студент  бағдарлама  негізінде  өз  білімдерін  ізденімпаздықпен 

үштастырып  пайдалана  білуге,  талдау  жасауға  уйренуге,  электрондық  ақпарат  құралдарымен  (компьютер-

Интернет) жұмыс істеуге дағдылану қажет. Бұл курс «Қазақстан тарихы», «Ежелгі дүние және орта ғасырлар 

тарихы  »,  «Қазақстанның  ежелгі  және  орта  ғасырлар  тарихы»  пәндерімен  тікелей  байланысты,  осыны  терең 

зерделеп, студенттерге дұрыс бағдар беруге бағытталады. 

Постреквизиті: Орта Азияның орта ғасырлық қалаларының қалалық мәдениеті туралы анық тарихи факторге 

негізделген кең және терең ұғымға ие бола болуы тиіс.  Мазмұны:Орталық  Азия  барлық  түркі  тілдес,  қандас  халықтардың  ежелгі  отаны.Оның  бастысы  Еуропа 

құрлығымен шектесіп жатыр.Осы ұлан-байтақ Азияның бөлімінде: қазақтар, қырғыздар, түрікмендер, өзбектер, 

қарақалпақтар,  ұйғырлар,  моңғолдар,  алтайлықтар  жасайды.  Теке  оның  оңтүстігінде  парсы  тілдес  тәжіктер 

Тәжік  Республикасын  құрып  отыр.Этникалық  тұрғыдан  қарағанда  Батыс  Сібірдегі  түрік  тілдес  халықтардың 

жерлері де осы Азия бөлігінің бір ажырамас бөлігі деп қараған жөн.   .  

375 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

История культуры 

народов 

Центральной 

Азии 

Цель: заключается в формировании у студентов представление истории Центральной Азии и Казахстана как 

единый целостный процесс. Пререквизиты: История Казахстана, История Азии и Африки, Всемирная истоия 

Постреквизиты:  Вследствие  общности  исторических  судеб,  географических  условий  и  действия  общих культурных  закономерностей  Центральная  Азия  и  Казахстан  всегда  представляли  собой  достаточно 

целостную и своеобразную культурно – историческую «провинцию» на карте Евразии. 

Содержание:  Этапы,  характер  и  значение  Государства  Центральной  Азии.  Кочевые  племена  степей. 

Образование  государства  Тимура  и  его  завоевательные  подходы.  Мусульманский  ренессанс  ІХ-ХІ  вв.  и  его 

влияние  на  тюркский  мир.  Карлуки  и  Караханиды.  Города  и  их  роль  в  жизни  средневекового  Туркестана. 

Великий  Шелковый  путь.  Место  караханидской  культуры  в  духовной  истории  Туркестана.  Аль-Фараби,  Ю. 

Баласагуни,  М.  Кашгари,  А.  Яссави.  Конфедерация  кимако-кыпчакских  племен.  Образование  Кыпчакского 

ханства.  (Х!-ХІІ  вв.)  Огузы.  Казахстан  в  ХІІІ-ХҮ  вв..  Завоевание  Шынгыс-хана.  Политические,  социально-

экономические,  этно-лингвистические,  духовно-культурные  последствия  монгольского  завоевания  для 

Казахстана.   

376 


 

IDKKN132
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOONSA 


1321 

 

 

Қазақ халқының 

рухани мәдениеті 

Мақсаты:    қазақ  этносының  біртұтас  бірлігі  негізінде  мәдениетін  зерттеу,  Археология  және  этнология" 

мамандығы  студенттерінің  қазақ  халқы  рухани  мәдениетінің  құрамдас  элементтері  арқылы  берілген  рухани 

мәдениетін  дәстүрлі  құндылықтар  жүйесі  ретінде  қабылдауы  болып  табылады.    Пән  міндеттеріне  қазақ 

халқының  рухани  мәдениетінің  салалас  пәндер  (фольклористика,  этномузыка,  мәдениеттану,  философия, 

тарих,  дінтану,  өнертану,  археология  және  т.б.)  материалдарын  пайдалана  отырып,  комплексті,  ғылыми-

интегративтік түрде зерттеулер кіреді. Аталған пәнді оқыту мамандарды даярлауда маңызы зор, өйткені қазақ 

халқының  рухани  мәдениетінің  даму  жолдарын,  негізгі  кезеңдерін,  мәдениеттің  этникалық  нақыштарын 

айқындауға рухани мәдениеттің алатын орнын көрсетеді.  Пререквизиті:  "Қазақ  халқының  рухани  мәдениеті"  пәнін  оқыту  алдында  "Қазақ  халқының  этнографиясы", 

"Орталық Азия халықтары этнографиясы", "Қазақстанның қолданбалы өнері" және т.б. пәндер оқытылады. Бұл 

пәндердің  осындай  реттілігін  сақтауда  "Археология",  "Этнология"  және  "Музей  ісі  және  ескерткіштерді 

қорғау"  пәндерін  оқытудағы  комплекстік  түрде  қорғау  қажеттілігі  және  тарихи  процестердің  ішкі  жүйелілігі 

қажеттілік  болып  табылады.  Салалас  пәндері болып  қазақ  халқының  рухани  мәдениетінің  әр  түрлі  бөлімдері 

материалдарын қамтитын "мәдениеттану", "дінтану", "әдебиеттану" және т.б. табылады  Постреквизиті:Қазақ  халқының  рухани  мәдениетін  зерттеудегі  деректер  Ауызша  сакральдық  мәліметтер 

(мифология,  дін,  әдет-ғұрып).  Ауызша  этикалық  мәліметтер  (батырлар  және  лирикалық  эпос,  жыраулар 

поэзиасы).  Далалық  ауызша  тарихнама  (аңыздар,  шежірелер).  Тарихи  жазба  деректер  (жылнамалар  жинағы). 

Заттай  деректер  (музей  коллекциялары).  Көркемөнер  деректері.  Орнамент.  Теоретикалық  бөлiгiнде  негiзгi 

әлеуметтiк–тарихи мәселелер: әлеуметтiк құрылымын, саяси тарихын, өркениеттiк деңгейiн ашып көрсете білу. 

Қазақ  халықының  рухани  мұрасын  зерделеп  зертеп,  оның  еркшелгінің  ажырату.  Материалдық  мәдениет  пен 

байланысы  мен  ерекшелігін  ажырату.  Халық  ауыз  әдебиеттің  маңызын  ерекшелігін    білу.  Ұлттық  ойындар. 

Дүниетанымдық көзқарастары. Мазмұны:    Пән  көне  және  ерте  замандардағы  қазақ  жеріндегі  адамдардың  пайда  болуы  мен  жер  бетінде 

қоныстануы  туралы  мәліметтерді  сол  замандағы  адамдардың  заттай  және  рухани  ескерткіштерін  зерттеу 

арқылы білім алуға мүмкіндік береді. Осы мамандану пәні тарихи ғылымдар арасында бүкіл тарихтың бастауы 

болып  ерте  заман  ескерткіштерін  зерттеу  арқылы  олардың  ең  алғашқы  мәдениет  иесі,  әрі  қалыптастырушы 

екендігіне  көз  жеткіземіз.  Тас  ғасырының  ескерткіштерін  сабақ  түрінде  өту  арқылы  біз  студенттердің 

археологиялық  ескерткіштер  арқылы  ой  тұжырымдар  жасап, көне  дәуірдің  кескін  келбетін  қалыптастыратын 

маман  ретінде  ой-өрістерінің  дамуына  мүмкіндіктер  жасайды.  Пәнді  оқыту  қазақ  тарихының  ең  маңызды, 

өзекті дәуірімен байланысты болғандықтан осы кезең тарихымыздың  ең өзекті дәуірі  болып саналады.  

377 


История 

духовной 

культуры 

казахского 

народа. 

Цель: заключается в формировании у студентов представление истории духовной культуры казахского 

народа. 


Пререквизиты: История Казахстана 

Постреквизиты:  Вследствие  общности  исторических  судеб,  географических  условий  и  действия  общих культурных  закономерностей  Центральная  Азия  и  Казахстан  всегда  представляли  собой  достаточно 

целостную и своеобразную культурно – историческую «провинцию» на карте Евразии. 

Содержание:  Этапы,  характер  и  значение  Государства  Центральной  Азии.  Кочевые  племена  степей. 

Образование  государства  Тимура  и  его  завоевательные  подходы.  Мусульманский  ренессанс  ІХ-ХІ  вв.  и  его 

влияние  на  тюркский  мир.  Карлуки  и  Караханиды.  Города  и  их  роль  в  жизни  средневекового  Туркестана. 

Великий  Шелковый  путь.  Место  караханидской  культуры  в  духовной  истории  Туркестана.  Аль-Фараби,  Ю. 

Баласагуни,  М.  Кашгари,  А.  Яссави.  Конфедерация  кимако-кыпчакских  племен.  Образование  Кыпчакского 

ханства.  (Х!-ХІІ  вв.)  Огузы.  Казахстан  в  ХІІІ-ХҮ  вв..  Завоевание  Шынгыс-хана.  Политические,  социально-

экономические,  этно-лингвистические,  духовно-культурные  последствия  монгольского  завоевания  для 

Казахстана.  Теоретическое  вопросы  категории  «культура».  Идеология  и  мировоззрение  племен  древнего  и 

средневекового  Казахстана.  Тенгрианство  и  культ  природы.  Ислам  у  казахов.  Устное  народное  творчество  и 

фольклор. Былины, предания, сказки, афоризмы, пословицы, поговорки, любовная лирика и обрядовые песни, 

погребальные  песни.  Жанровая  система.  Традиционная  музыка.  Народные  музыкальные  инструменты. 

Исполнительская традиция. Народные праздники и игры. Народные знания. Орта Азия 

халықтарының 

салт-дәстүрі 

Мақсаты:  Курстың  негізгі  мақсаты-  студенттерді  Орталық  Азия    ортағасырлық  қалаларының  тарихы  мен 

мәдениетімен  таныстыру.  Осы  пән  барысында  студенттер  Орталық  Азия  ның  ортағасырлық  қалаларының 

құрылысымен, материалдық құндылықтарымен етене танысады. 

Пререквизиті:  курсын  меңгеру  үшін  студент  бағдарлама  негізінде  өз  білімдерін  ізденімпаздықпен 

үштастырып  пайдалана  білуге,  талдау  жасауға  уйренуге,  электрондық  ақпарат  құралдарымен  (компьютер-

Интернет) жұмыс істеуге дағдылану қажет. Бұл курс «Қазақстан тарихы», «Ежелгі дүние және орта ғасырлар 

тарихы  »,  «Қазақстанның  ежелгі  және  орта  ғасырлар  тарихы»  пәндерімен  тікелей  байланысты,  осыны  терең 

зерделеп, студенттерге дұрыс бағдар беруге бағытталады. 

Постреквизиті: Орта Азияның орта ғасырлық қалаларының қалалық мәдениеті туралы анық тарихи факторге 

негізделген кең және терең ұғымға ие бола болуы тиіс.  Мазмұны:Орталық  Азия  барлық  түркі  тілдес,  қандас  халықтардың  ежелгі  отаны.Оның  бастысы  Еуропа 

құрлығымен шектесіп жатыр.Осы ұлан-байтақ Азияның бөлімінде: қазақтар, қырғыздар, түрікмендер, өзбектер, 

қарақалпақтар,  ұйғырлар,  моңғолдар,  алтайлықтар  жасайды.  Теке  оның  оңтүстігінде  парсы  тілдес  тәжіктер 

Тәжік  Республикасын  құрып  отыр.Этникалық  тұрғыдан  қарағанда  Батыс  Сібірдегі  түрік  тілдес  халықтардың 

жерлері де осы Азия бөлігінің бір ажырамас бөлігі деп қараған жөн.   . 


 

378 


Традиции, 

обычаи и  

обряды народов 

Центральной 

Азии 

Цель: заключается в формировании у студентов представление истории Центральной Азии и Казахстана как 

единый целостный процесс. Пререквизиты: История Казахстана, История Азии и Африки, Всемирная истоия 

Постреквизиты:  Вследствие  общности  исторических  судеб,  географических  условий  и  действия  общих культурных  закономерностей  Центральная  Азия  и  Казахстан  всегда  представляли  собой  достаточно 

целостную и своеобразную культурно – историческую «провинцию» на карте Евразии. 

Содержание:  Этапы,  характер  и  значение  Государства  Центральной  Азии.  Кочевые  племена  степей. 

Образование  государства  Тимура  и  его  завоевательные  подходы.  Мусульманский  ренессанс  ІХ-ХІ  вв.  и  его 

влияние  на  тюркский  мир.  Карлуки  и  Караханиды.  Города  и  их  роль  в  жизни  средневекового  Туркестана. 

Великий  Шелковый  путь.  Место  караханидской  культуры  в  духовной  истории  Туркестана.  Аль-Фараби,  Ю. 

Баласагуни,  М.  Кашгари,  А.  Яссави.  Конфедерация  кимако-кыпчакских  племен.  Образование  Кыпчакского 

ханства.  (Х!-ХІІ  вв.)  Огузы.  Казахстан  в  ХІІІ-ХҮ  вв..  Завоевание  Шынгыс-хана.  Политические,  социально-

экономические,  этно-лингвистические,  духовно-культурные  последствия  монгольского  завоевания  для 

Казахстана.  

17 

 

  

IMR 2325 

Әлем діндер 

тарихы 

Мақсаты: Діннің шығу тегі, құрылымы мен түп тамыры, оның қазіргі қоғамдағы орны, әлемдік діндер  

Пререквизиттер: ҚР-ның заңдарына қайшы келетін өзге діни  ағымдарға бой алдырмауды насихаттау болып 

табылады.  Постреквизиттер: Дін, конфессия, ағым және секта ұғымдарын түсіндіру; 

Мазмұны:    Алғашқы  діни  наным-сенімдер  мен  әлемдік  діндер:  фетишизм,  анемизм,  тотемизм,  зорастризм, 

Тәңірлік және буддизм, христиандық, ислам т.б.  туралы мәліметтер беру;ҚР-ның 1992 ж. «Діни бірлестіктер 

және діни сенім бостандығы» және 2011 ж. «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» заңдарының мазмұны 

мен  мәнін  ашу;  Діни  экстремизм  мен  терроризм  проблемаларын  айқындап,  олардың  алдын  алу  шараларына 

тоқталу;ҚР-ғы  заңмен  тиым  салынған  діни  ағымдар  мен  секталардың  тізімі,  қызметімен  таныстыру;Дәстүрлі 

емес шығыстық, исламдық және христиандық теріс діни ағымдардың азаматтарды тартудағы әдіс-амалдарын 

айқындап, оларға қарсы тұру әдістерін түсіндіру. 

Діннің  шығу  тегі,  құрылымы  мен  түп  тамыры,  оның  қазіргі  қоғамдағы  орны,  әлемдік  діндер  (буддизм, 

христиан,  ислам);  неғұрлым  кең  тараған  ұлттық  діндер  (зороастризм,  индуизм,  конфуциандық,  даоцизм, 

синтоизм, иудизм); рухани мәдениеттің құрамдас бөлігі ретінде еркін ойлау мен атеизмнің заңды дамуы, ақыл 

(совесть) бостандығы, теология. Исламның пайда болуы және таралуы.  

379 


История 

мировых 

религий 

Цель:  дать  представление  о  месте  и  роли  религии  в  жизни  человечества,  а  также  ее  значение  во всемирной 

истории  и  культуре  станет  возможным  с  введением  учебного  курса,  который  восполнит  эту  важную  часть 

исторической  науки,  поскольку  без  освещения  роли  религии  искажается  понимание  исторического процесса. 

Оно будет способствовать формированию у молодого поколения конструктивного взаимопонимания, а также 

усвоению ими тех общечеловеческих ценностей, которые проповедуют мировые религии. 

Пререквизиты курса: Религоведение, История Казахстана, Всемирная история 

Постреквизиты  курса:  История  первобытного  общества,  Философия,  История  древнего  мира  и  средних 

веков, Древняя и средневековая история Казахстана Содержание:История  мировых  религий  –  учебный  курс,  способствующий  развитию  культуры  общения  и 

социализации  личности,  формирующий  у  студентов  умение  размышлять  на  основе  различных 

мировоззренческих  систем,  через  конструктивное  взаимопонимание.  В  программе  курса  религия 

рассматривается  как  одна  из  форм  сознания,  отличающаяся  особым  восприятием  мира,  соединяющим 

рациональное  и  нерациональное.  В  рамках  курса  студенты  изучат  феномен  такого  культурного  явления  как 

религия,  ее  влияние  на  политические,  экономические  и  социальные  институты.  Курс  рассматривает  роль 

религиозного  сознания  и  мировоззрения,  как  в  региональном  аспекте,  так  и  на  основных  этапах  истории 

человечества.  Rel  2326 

Дінтану 

Мақсаты: «Дінтану» курсының мақсаты студенттерге жоғарғы кәсіби білім беруге байланысты қазіргі таңғы 

ҚР-ғы және әлемдегі діни ахуал, оның негізгі проблемаларымен таныстыра отырып, жастардың бойында діни 

толеранттылықты қалыптастыру,  

Пререквизиттер: ҚР-ның заңдарына қайшы келетін өзге діни ағымдарға бой алдырмауды насихаттау болып 

табылады.  Постреквизиттер: Дін, конфессия, ағым және секта ұғымдарын түсіндіру; 

Мазмұны:    Алғашқы  діни  наным-сенімдер  мен  әлемдік  діндер:  фетишизм,  анемизм,  тотемизм,  зорастризм, 

Тәңірлік және буддизм, христиандық, ислам т.б.  туралы мәліметтер беру;ҚР-ның 1992 ж. «Діни бірлестіктер 

және діни сенім бостандығы» және 2011 ж. «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» заңдарының мазмұны 

мен  мәнін  ашу;  Діни  экстремизм  мен  терроризм  проблемаларын  айқындап,  олардың  алдын  алу  шараларына 

тоқталу;ҚР-ғы  заңмен  тиым  салынған  діни  ағымдар  мен  секталардың  тізімі,  қызметімен  таныстыру;Дәстүрлі 

емес шығыстық, исламдық және христиандық теріс діни ағымдардың азаматтарды тартудағы әдіс-амалдарын 

айқындап, оларға қарсы тұру әдістерін түсіндіру. 


 

380 


Религиоведение 

Цель:  Целью  курса  «Религиоведение»  является  ознокомление  студентов  с  современной  религиозной 

обстоновка  в  мире,  а  также  розьяснение  основых  религиозных  проблем  и  формирование  религиозной 

толерантности у студентов, профилактике вовлечения наших студентов  в ряди деструктивных и радикалных 

религиозных  течени.  Пререквизиты:  Разьяснение  таких  поняти  как  религия,  конфессия,  религиозное  течение  и  сект: 

Постреквизиты:  Первобытное  религиозие  верование  и  мировые  религи:  фетишизм,  анимизм,  тотемизм, 

зороастизм, тенгрианство и буддизм, христианство  ислам и другие. Содержание: Разьяснение содержание  и  сути законов РК «О свободе вероисповедания 

и  религиозных  обьединениях»  от  15  января  1992г,  Закон  РК  «О  религиозной  деятельности  и  религиозных 

обьединениях» от 11 ноября 2011 г.Разеснение и определение  а также профилактике  проблема  религиозного 

экстремизма  и  терроризма.  Ознокомление    со  списком  и  деятельностью  религиозных  течени  и  сект 

запрещенных законам РК. Определение и профилактике противостояние методам вовлечений в свой ряди не 

традиционных восточных, исламских и христианских религиозных течени. RK 2327 

 

Қазақстандағы 

діндер 

Мақсаты: Қазақстан Республикасында кеңінен  өмір сүріп отырған діндерге сипаттама жасау 

Пререквизиттер: ҚР-ның заңдарына қайшы келетін өзге діни ағымдарға бой алдырмауды насихаттау болып 

табылады.  
жүктеу 6.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   76
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет