Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрациижүктеу 6.83 Mb.
Pdf просмотр
бет55/76
Дата09.01.2017
өлшемі6.83 Mb.
#342
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   76

TPNN 

1236 

 

Президент 

Н.Ә.Назарбевты

ң еңбектері 

Мақсаты: Алғашқы президент Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстандық жол», «Ақиқаттың ақ жолы», «Сындарлы он 

жыл», «Ғасырлар тоғысында», «Тәуелсіздік белестері», «Жүз жылға татитын он жыл», «Тарих тағылымдары» 

т.б.  ондаған  еңбектеріндегі  еліміздің  20  жыл  ішіндегі  тарихы,  саясаты,  экономикасы,  мәдениеті  жайлы 

мәселелерімен қатар, осы салаларды дамытудың келешектегі перспективалары.  Пререквизиттер: Аса маңызды бағыттары мен басымдылықтарын көрсетіп, насихаттау. 

Постреквизиттер:    Қазақстанның  әлемдік  қауымдастықтағы  қазіргі  және  болашақтағы  орны  мен  ролін 

айқындау.  Мазмұны:  Алғашқы  президент  Н.Ә.  Назарбаевтың  «Қазақстандық  жол»,  «Ақиқаттың  ақ  жолы», 

«Сындарлы он жыл», «Ғасырлар тоғысында», «Тәуелсіздік белестері», «Жүз жылға татитын он жыл», «Тарих 

тағылымдары» т.б. ондаған еңбектеріндегі еліміздің 20 жыл ішіндегі тарихы, саясаты, экономикасы, мәдениеті 

жайлы мәселелерімен қатар, осы салаларды дамытудың келешектегі перспективалары.  Труды 

Президента 

Н.А.Назарбаева 

Цель:  Дать  оценку  и  проанализировать  основные  этапы  политического,  социально-экономического, 

исторического, культурного положения в Республике Казахстан. Пререквизиты:  в  годы  независимости  Республики  Казахстан  на  основе  трудов  первого  Президента  Н.А. 

Назарбаева. Постреквизиты:  «Казахстанский  путь»,  «На  пороге  XXI  века»,  «В  потоке  истории»,  «Эпицентр  мира», 

«Стратегия независимости», «Критическое десятилетие», «Десять лет равные столетию», «В сердце Евразии» и 

др.; 

Содержание:  Дать  оценку  и  проанализировать  основные  этапы  политического,  социально-экономического, 

исторического, культурного положения в Республике Казахстан, годы независимости Республики Казахстан на 

основе трудов первого Президента Н.А. Назарбаева. 

PPSA 1237  Орталық 

Азиядағы саяси 

үрдістер 

Мақсаты: Орталық Азия елдері әлемдік саяси аренада өзінің геосаяси  орналасуы мен экономикалық әлеуеті, 

табиғи  ресурстары    жағынан  аса  маңызды  орынға  ие  болып  отыр.  Пререквизиттер:  Сондықтан  да  Орталық  

Азиядағы саяси процестер әлемдегі орын алып отырған экономикалық және саяси дамуға зор ықпал етіп қана 

қоймай, жалпы Азия елдерінің жан – жақты дламуына өзгерістер енгізіп келеді.  Постреквизиттер:  Соңғы онжылдықтардағы  Орталық Азиядағы саяси процесстерге Қазақстанның ықпалын 

әлем  елдері  шынайы  ықыласпен  қабылдап,  жете  бағалап  отырғаны    біздің  тәуелсіз  республика  ретіндегі 

толыққанды орныққанымыздың айғағы.  

Мазмұны:    Осы  орайда  Орталық  Азия  елдеріндегі  саяси  процесстерді    арнайы  пән  ретінде  енгізу  жас 

мамандардың осы аймақта әлеуметтік, экономикалық, мәдени және саяси дамуына қанық болып қана қоймай 

келешекте өз қызметінде осы мәліметтерді тиімді пайдалануына да ықпал ететіні сөзсіз. 

Политические 

процессы в 

Центральной 

Азии 

Цель:  Страны  Центральной  Азии  имеют  особую  значимость  в  мировой  политической  арене  по  своему 

геополитическому расположению и экономическому потенциалу , природным ресурсам. Пререквизиты:  В связи с этим политическая процесом в Центральной Азии не только имеют особое  влияние 

на экономическое и политическое развития всего мира, но и превзносят свои коррективи в развитии Азии.  Постреквизиты:  Т  акже  примечательно  место    роль  Казахстана  в  политических  процессах  в  Центральной 

Азии,  что  высако  оценивается  мировыми  странами  и  являются  доказательством  становления  нашей  страны 

независимом Государством . 

Содержание: В этом конфексте введен курса «Политическое процессы в Центральной Азии» поможет находит 

специалистом глубже понять социалогическое, экономическое, культурное   и политическое развития данного 

региона, а также использовать эту информацию в своей дальнейшей деятельности. 


 

362 


MRKGP 

1238 

 

 Қазақстанның 

ғаламдық 

кеңістіктегі орны 

мен ролі 

Мақсаты: Орталық Азия елдері әлемдік саяси аренада өзінің геосаяси  орналасуы мен экономикалық әлеуеті, 

табиғи  ресурстары    жағынан  аса  маңызды  орынға  ие  болып  отыр.  Пререквизиттер:  Сондықтан  да  Орталық  

Азиядағы саяси процестер әлемдегі орын алып отырған экономикалық және саяси дамуға зор ықпал етіп қана 

қоймай, жалпы Азия елдерінің жан – жақты дламуына өзгерістер енгізіп келеді.  Постреквизиттер:  Соңғы онжылдықтардағы  Орталық Азиядағы саяси процесстерге Қазақстанның ықпалын 

әлем  елдері  шынайы  ықыласпен  қабылдап,  жете  бағалап  отырғаны    біздің  тәуелсіз  республика  ретіндегі 

толыққанды орныққанымыздың айғағы.  

Мазмұны:  .Қазіргі өмірде болып жатқан әлемдік өзгерістер мен жаңа ойыншылардың ролі мен орнын анықтау 

және  оларды  шешу  үшін  қолданатын  құралдар.  Әлемде  болып  жатқан  жаһандық  өзгерістер  мәселесіне  тек 

әскери жағынан ғана емес, экономикалық, геосаяси мүдделер қақтығысы жағынан да түсіне білу.Қазіргі кездегі 

қауіпсіздіктің қауіп-қатерлерін анықтай білу. Место и роль 

Казастана в 

глобалном 

прастранстве 

Цель:  Страны  Центральной  Азии  имеют  особую  значимость  в  мировой  политической  арене  по  своему 

геополитическому расположению и экономическому потенциалу , природным ресурсам. Пререквизиты:  В связи с этим политическая процесом в Центральной Азии не только имеют особое  влияние 

на экономическое и политическое развития всего мира, но и превзносят свои коррективи в развитии Азии.  Постреквизиты:  Т  акже  примечательно  место    роль  Казахстана  в  политических  процессах  в  Центральной 

Азии,  что  высако  оценивается  мировыми  странами  и  являются  доказательством  становления  нашей  страны 

независимом Государством . 

Содержание:  С  момента  приобретения  независимости,  Казахстан  стал  полноправным  членом  ООН. 

Политическая,  культурная,  этническая  и  экономическая  узнаваемость  стали  главной  задачей  перед 

государственными  структурами  страны.  Прошедший  ХХ  летний  путь  показал,  сколько  усилий  необходимо 

было  предпринять,  чтобы  весь  цивилизованный  мир  признал  достоинство  нашей  страны.  Крупные 

международные  акции  «Вперед  в  Европу»,  председательство  в  ОБСЕ,  ОИК  и  др.  позволяют  нацеливать 

настроения народа на равноправное и достойное сосуществование.       

11 

IYa 2236 

 

Шет тілі екінші 

бөлім 

Мақсаты:Шетел  тілдерін  меңгерудің  жалпыеуропалық  хабардарлығы  бойынша  (2001  ж.)  шетел  тілін  оқып-

білудің  бастапқы  және  жетілген  деңгейлерін  игеру  (А1,  А2  және  В1).  Сөйлеу  қызметінің  басты  түрлері  мен 

формаларын игеру үшін фонетикалық және лексика-грамматикалық минимумдарын меңгеру. 

Пререквизиті:  Фонетика:  әріп  және  әріп  тіркесін  оқу  мен  айтудың  негізгі  ережелері.  Тілдің  орфоэпиялық 

нормалары. Сөйлеудің интонациялық-ырғақтығы бейнесі.  Постреквизиті:Орфографиялық:  тілдің  дыбыс-әріптік  жүйесі,  негізгі  орфографиялық  ережелері.  Лексика: 

сөзжасамдық  моделдер;  базалық  тілдің  3500  бірлік  көлеміндегі  лексикалық  минимумы,  сонымен  қатар 

мамандық саласына сәйкес терминдер; қолданылу саласы бойынша лексиканың дифференциациясы.  

Мазмұны:Грамматика: базалық тілдің негізгі грамматикалық жәнен мамандыққа жақын тілдің неғұрлым жиі 

кездесетін құбылыстары игеру 

 

363 


Иностранный 

язык часть-2 

 

Цель:  Программа  предусматривает  обучение  студента  определенному  объему  языковых  знаний  в  рамках 

ограниченного количества часов,  Пререквизиты: предусмотренных учебными программами, приобщая одновременно к знаниям и информации 

как профессионального, так и этнокультурного и общечеловеческого характера, Постреквизиты:  осуществляя  таким  образом  тезис  гуманизации  обучения  будущего  специалиста 

естественного и гуманитарного профиля. Кәсіби пәндер циклы / Цикл профилирующих дисциплин 

12 


ISE 4307 

Еуразия 

елдерінің тарихы 

Мақсаты:  Курстың    негізгі  мақсаты-  студенттерде    орта  ғасырларда  евразиялықтардың  Азия  халықтарымен 

қарымқатынастары мен тарихи жағдайлары. Евразиялықтардың жаңа дәуірдегі депломатиялық қатынастары.. Пререквизиті:  Типтік  бағдарлама  негізінде  құрастырылған  кредиттік  технология  бойынша  «Ортағасырлық 

тарихы»  курсы-  әртүрлі  бағдардағы  маман  тарихшыларды  дайындаудағы  негіздегі  оқу  пәндерінің  бірі.  Бұл 

курсты  оқып  –  үйрену  үшін  студенттер  алғашқы  қоғам  тарихы,  ежелгі  дүние  тарихы,  археология,  этнология   

пәндері бойынша белгілі деңгейде білім қорына ие болуы, компьютермен жұмыс жүргізе білуі қажет.  Постреквизиті: Курс соңында студенттер  ортағасырлық тарихы     бойынша   кең және терең білімге ие болуы  

білуі  тиіс.  Орта  ғасырлардағы    феодалдық  қатынастардың  дамуымен  қалалардың  өсуі.  Ұлы  географиялық 

ашулар және отарлау жүйесінің қалыптасуы. 

Мазмұны.  Қазақ  этносының  пайда  болуы  және  дамуы,  тарихтың  ежелгі  және  ортағасырлар  кезеңінде 

Қазақстанда  мемлекеттік-құқық  жүйелерінің,  шаруашылықтың,  мэдениеттің,  қоғамдық  және  әлеуметтік 

қатынастардың  пайда  болуы  және  дамуы  курстың  негізгі  мазмұнын  құрайды.  Еуразия  елдерінің  тарихы  пәні 

бүкіл Еуропа және Азия құрылығындағы мемлекеттердің тарихын оқытады. Онда ежелгі дүниеден бастап, орта 

ғасырлар  тарихы,  жаңа  заман  тарихы,  қазіргі  заман  тарихы  кезеңдерін  түгел  қамтиды.  Әрбір  мемлекеттің 

қоғамдық құрылыстарына сипаттама бере отырып, құлдық қоғам, феодалдық қатынастар, капиталистік қоғам, 

социалистік қоғамдардың ерекшеліктерін атап көрсетеді.   

364 


История стран 

Евразии 

Цель: В программе обращено внимание на взаимоотношение Руси, а позднее России с соседними народами и 

государствами.  Освещены  основные  этапы  формирования  многонационального  государства.  Обращено 

внимание  на  деятельность  исторических  личностей,  сыгравших  значительную  роль  в  истории  России. 

Программа подразделяется на периоды - средневековья, который в свою очередь подразделяется на периоды - 

раннего  средневековья  (от  IV  до  XI  вв.),  развитого  (от  XI  до  XV  вв.)  и  позднего  (от  XV  до  конца  XVII  в.); 

период Российской империи (от начала XVIII в. до октябрьской революции 1917 г.); советский период (от 1917 

г. до 1991 г.) и современный этап развития России. 

Пререквизиты:  История  Древнего  Востока,  история  античности,  история  средних  веков,  история  Нового  и 

Новейшего  времени  зарубежных  стран,  философия,  экономическая  теория,  социология,  политология, 

культурологи.   

Постреквизиты: В программе обращено внимание на взаимоотношение Руси, а позднее России с соседними 

народами  и  государствами.  Освещены  основные  этапы  формирования  многонационального  государства. 

Обращено  внимание  на  деятельность  исторических  личностей,  сыгравших  значительную  роль  в  истории 

России.  Содержание курса  Периодизация истории России и советского государства. терминов «феодализм», «средние 

века»,  «капитализм»,  «новое  и  новейшая  время»,  «доиндустриальное  общество»,  «постиндустриальной 

обществе Формационный и цивилизационный подходы в освещении исторического процесса. Место истории 

России  в  мировом  историческом  процессе.  Общее  особенное  в  истории  России.  Влияние  природно-

географических религиозных особенностей России на исторический процесс. Основная источники  по  истории  

Росси и  советского государства.  Периоды, направления изучения истории России и советского государство. 

Предмет изучает историю развития государств в Евразийском  пространствие.  Он охватывает политическое, 

социальное развитие. Особое внимание уделяется  советскому пространству.    ESB 4308 

 

Орта 

ғасырлардағы 

Еуразия 

Мақсаты:.  Курстың  негізгі мақсаты- студенттерде   орта ғасырларда евразиялықтардың Азия халықтарымен 

қарымқатынастары мен тарихи жағдайлары.Евразиялықтардың жаңа дәуірдегі депломатиялық қатынастары.. Пререквизиті:  Типтік  бағдарлама  негізінде  құрастырылған  кредиттік  технология  бойынша  «Ортағасырлық 

тарихы»  курсы-  әртүрлі  бағдардағы  маман  тарихшыларды  дайындаудағы  негіздегі  оқу  пәндерінің  бірі.  Бұл 

курсты  оқып  –  үйрену  үшін  студенттер  алғашқы  қоғам  тарихы,  ежелгі  дүние  тарихы,  археология,  этнология   

пәндері бойынша белгілі деңгейде білім қорына ие болуы, компьютермен жұмыс жүргізе білуі қажет.  Постреквизиті: Курс соңында студенттер  ортағасырлық тарихы     бойынша   кең және терең білімге ие болуы  

білуі  тиіс.  Орта  ғасырлардағы    феодалдық  қатынастардың  дамуымен  қалалардың  өсуі.  Ұлы  географиялық 

ашулар және отарлау жүйесінің қалыптасуы. 

Мазмұны.  Қазақ  этносының  пайда  болуы  және  дамуы,  тарихтың  ежелгі  және  ортағасырлар  кезеңінде 

Қазақстанда  мемлекеттік-құқық  жүйелерінің,  шаруашылықтың,  мэдениеттің,  қоғамдық  және  әлеуметтік 

қатынастардың пайда болуы және дамуы курстың негізгі мазмұнын құрайды. 


 

365 


Евразийство в 

средние века 

Цель: В программе обращено внимание на взаимоотношение Руси, а позднее России с соседними народами и 

государствами.  Освещены  основные  этапы  формирования  многонационального  государства.  Обращено 

внимание  на  деятельность  исторических  личностей,  сыгравших  значительную  роль  в  истории  России. 

Программа подразделяется на периоды - средневековья, который в свою очередь подразделяется на периоды - 

раннего  средневековья  (от  IV  до  XI  вв.),  развитого  (от  XI  до  XV  вв.)  и  позднего  (от  XV  до  конца  XVII  в.); 

период Российской империи (от начала XVIII в. до октябрьской революции 1917 г.); советский период (от 1917 

г. до 1991 г.) и современный этап развития России. 

Пререквизиты:  История  Древнего  Востока,  история  античности,  история  средних  веков,  история  Нового  и 

Новейшего  времени  зарубежных  стран,  философия,  экономическая  теория,  социология,  политология, 

культурологи.   

Постреквизиты: В программе обращено внимание на взаимоотношение Руси, а позднее России с соседними 

народами  и  государствами.  Освещены  основные  этапы  формирования  многонационального  государства. 

Обращено  внимание  на  деятельность  исторических  личностей,  сыгравших  значительную  роль  в  истории 

России.  Содержание курса  Периодизация истории России и советского государства. терминов «феодализм», «средние 

века»,  «капитализм»,  «новое  и  новейшая  время»,  «доиндустриальное  общество»,  «постиндустриальной 

обществе Формационный и цивилизационный подходы в освещении исторического процесса. Место истории 

России  в  мировом  историческом  процессе.  Общее  особенное  в  истории  России.  Влияние  природно-

географических религиозных особенностей России на исторический процесс. Основная источники  по  истории  

Росси и  советского государства.  Периоды, направления изучения истории России и советского государство. 

Общее  понятие  средневековой  истории,  хронологические  рамки  и  основные  стадии  развития  феодального 

общества. Общественный строй древнегерманских племен до Великого переселения народов. Возникновение и 

рост  средневековых  городов. Великие географические открытия и возникновение колониальной системы. 

ENB4309 

 

Жаңа замандағы 

Евразия 

Мақсаты:.  Курстың  негізгі мақсаты- студенттерде   орта ғасырларда евразиялықтардың Азия халықтарымен 

қарымқатынастары мен тарихи жағдайлары.Евразиялықтардың жаңа дәуірдегі депломатиялық қатынастары.. Пререквизиті:  Типтік  бағдарлама  негізінде  құрастырылған  кредиттік  технология  бойынша  «Ортағасырлық 

тарихы»  курсы-  әртүрлі  бағдардағы  маман  тарихшыларды  дайындаудағы  негіздегі  оқу  пәндерінің  бірі.  Бұл 

курсты  оқып  –  үйрену  үшін  студенттер  алғашқы  қоғам  тарихы,  ежелгі  дүние  тарихы,  археология,  этнология   

пәндері бойынша белгілі деңгейде білім қорына ие болуы, компьютермен жұмыс жүргізе білуі қажет.  Постреквизиті: Курс соңында студенттер  ортағасырлық тарихы     бойынша   кең және терең білімге ие болуы  

білуі  тиіс.  Орта  ғасырлардағы    феодалдық  қатынастардың  дамуымен  қалалардың  өсуі.  Ұлы  географиялық 

ашулар және отарлау жүйесінің қалыптасуы. 

Мазмұны.  Қазақ  этносының  пайда  болуы  және  дамуы,  тарихтың  ежелгі  және  ортағасырлар  кезеңінде 

Қазақстанда  мемлекеттік-құқық  жүйелерінің,  шаруашылықтың,  мэдениеттің,  қоғамдық  және  әлеуметтік 

қатынастардың  пайда  болуы  және  дамуы  курстың  негізгі  мазмұнын  құрайды.  Жаңа  замандағы  Еуразия  пәні 

1640  жылдан  бастап,  бірінші  дүниежүзілік  соғысқа  дейінгі  кезеңдегі  Еуразия  құрылығындағы 

мемлекеттеріндегі  болып  өткен  тарихи  процестерді  қамтиды.  Мұнда  феодализмнің  дағдарысы,  капиталдық 

қатынастардың,  буржуазияның  өмірге  келуін  және  мемлекеттердегі  капиталистік  дамудың  ерекшеліктерін 

оқытады.  Сонымен  бірге,  алдыңғы  қатарлы  мемлекеттердің  отарлық  саясаттары,  олар  арасындағы  талас 

тудырған мәселелер қарастырылады.   

366 


Евразийство в 

новое время 

Цель: В программе обращено внимание на взаимоотношение Руси, а позднее России с соседними народами и 

государствами.  Освещены  основные  этапы  формирования  многонационального  государства.  Обращено 

внимание  на  деятельность  исторических  личностей,  сыгравших  значительную  роль  в  истории  России. 

Программа подразделяется на периоды - средневековья, который в свою очередь подразделяется на периоды - 

раннего  средневековья  (от  IV  до  XI  вв.),  развитого  (от  XI  до  XV  вв.)  и  позднего  (от  XV  до  конца  XVII  в.); 

период Российской империи (от начала XVIII в. до октябрьской революции 1917 г.); советский период (от 1917 

г. до 1991 г.) и современный этап развития России. 

Пререквизиты:  История  Древнего  Востока,  история  античности,  история  средних  веков,  история  Нового  и 

Новейшего  времени  зарубежных  стран,  философия,  экономическая  теория,  социология,  политология, 

культурологи.   

Постреквизиты: В программе обращено внимание на взаимоотношение Руси, а позднее России с соседними 

народами  и  государствами.  Освещены  основные  этапы  формирования  многонационального  государства. 

Обращено  внимание  на  деятельность  исторических  личностей,  сыгравших  значительную  роль  в  истории 

России.  Содержание курса  Периодизация истории России и советского государства. терминов «феодализм», «средние 

века»,  «капитализм»,  «новое  и  новейшая  время»,  «доиндустриальное  общество»,  «постиндустриальной 

обществе Формационный и цивилизационный подходы в освещении исторического процесса. Место истории 

России  в  мировом  историческом  процессе.  Общее  особенное  в  истории  России.  Влияние  природно-

географических религиозных особенностей России на исторический процесс. Основная источники  по  истории  

Росси и  советского государства.  Периоды, направления изучения истории России и советского государство.    

13 

IRSG 3310 

 

Ресей және Кеңес 

мемлекетінің 

тарихы 

Мақсаты:Тарихи даму процесін танудың қалыптасуы. Дәуірлер мен ұрпақтар бірлестігі;Тарихи процестердің 

даму  заңдылықтары;Тарихтағы  жеке  адамдар  мен  халық  бұқарасының  ролі;  Ресей  тарихы  дүние  жүзіліек 

тарихи  дамудың  құрамдас  бөлігі;-тарих  сабақтарының  мәні;Ресей  қоғамының  қазіргі  даму  заңдылықтарына 

тарихи баға беру;Ресей тарихын өткен тарихи кезеңдердің жалғасы ретінде қарау. Пререквизиті:Ресей  тарихын  оқыту  барысында  Ресей  тарихының  дүниежүзілік  тарихтағы  орнын 

анықтау.Оның  заңдылықтарына  тоқтала  отырып  өткен  кезеңінен  бастап  бүгінгі  күнге  дейінгі  тарихына 

хронологиялық реттілікпен баға беру. 

Постреквизиті:Ресей  тарихын  оқыта  отырып  орыс  халқының  өткен  тарихына  деген  қызығушылықты,  ол 

халықтың  рухани  мәдениетімен  танысу  және  оны  зерделей  білу.  Студенттердің  таным  қабілетін  дамыту. 

Проблемалық мәселелерді талдай отырып ой толғау, пікір-талас, ойын секілді сабақ түрлерін жаңарту. Лекция 

және семинар сабақтарында студенттердің білімін үнемі жетілдіріп отыру. Мазмұны: Ежелгі Шығыс славяндар – тұрақтануы, әлеуметтік құрылымы, діні, көршілермен қарым-қатынасы. 

Киев  Русі  мемлекетінің  қалыптасуы.  Монғол  басқыншыларымен  күрес.  Орталықтанған  мемлекеттің 

қалыптасуы. Орта ғасырлардағы Ресей. I Петрдің реформасы. Жаңа замандағы Ресей. 1917 ж. төңкеріс. Кеңес 

үкіметінің  орнауы.  ЖЭС.  Саяси  қуғын.  Ұлы  Отан  соғысы.  Сталинизмнің  шыңға  жеуі.  Л.И.Брежневтың 

“кемелденген  социализмі”  М.С.  Горбачев  және  “қайта  құру”.    КСРО-ның  құлауы.  КСРО-ның  бұрынғы 

мүшелерімен қарым-қатынас. 

 

367 


История России 

и Советского 

государства 

Цель: В программе обращено внимание на взаимоотношение Руси, а позднее России с соседними народами и 

государствами.  Освещены  основные  этапы  формирования  многонационального  государства.  Обращено 

внимание  на  деятельность  исторических  личностей,  сыгравших  значительную  роль  в  истории  России. 

Программа подразделяется на периоды - средневековья, который в свою очередь подразделяется на периоды - 

раннего  средневековья  (от  IV  до  XI  вв.),  развитого  (от  XI  до  XV  вв.)  и  позднего  (от  XV  до  конца  XVII  в.); 

период Российской империи (от начала XVIII в. до октябрьской революции 1917 г.); советский период (от 1917 

г. до 1991 г.) и современный этап развития России. жүктеу 6.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   76
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет