Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрациижүктеу 6.83 Mb.
Pdf просмотр
бет53/76
Дата09.01.2017
өлшемі6.83 Mb.
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   76

Содержание:  Историография  по  истории  Казахстана  как  научная  дисциплина.  Предмет,  объект 

источниковедения  Казахстана.  Задачи,  содержание  структура  курса.  Роль  и  место  изучения  исторических 

источников  в  исторической  науке  Казахстана»  создание  представительной  источников  информационной 

основы  исторического  исследования;  знакомство  с  кругом  источников  по  региональной  историиПредмет 

изучает обзор источников по истории Казахстана, конкретные виды источников. Законодательные источники 

по  истории  Казахстана  с  XVII-XX  веков.  Устное  народное  творчество  казахов  как  источник  по  изучению 

истории Казахстана. 


 

348 


SIK 3223 

 

Қазіргі заманғы 

Қазақстан 

тарихнамасы 

Мақсаты:  Ұсынылып  отырған  бағдарламада  Тарихнама    аталған  аймақтардың  аталған  кезеңдегі  тарихы  өте 

күрделі  әрі  өте  ұзақ  тарихи  кезеңді  қамтиды.  Сондай-ақ,  бұл  аймақтардың  даму  дәрежесі  де  әр  түрлі  болды. 

Мысалы, белгілі бір аймақтар орта ғасырларды біздің дәуірден бастаса, кейбіреулері Ү-ҮІІғғ. бастайды. Орта 

ғасырлар  тарихының  өзі  негізінен  феодалдық  қоғамдық-саяси  формациямен  тұспа-тұс  келеді.  Орта  ғасырда 

феодализмнің пайда болу, қалыптасып-даму, ыдырау кезеңдері өткені белгілі.Сондықтан да Азия және Африка 

елдерінің  орта  ғасырлық  тарихын  европалық  белгілер  бойынша  толық  түсіндіруге  болмайды.Азия  және 

Африка  әртүрлі  елдері  үшін  б.д.ІІ  ғасырынан  ХҮІІІ,  тіпті  ХІХ.алғашқы  жартысына  дейін  созылған 

ортағасырлар  тарихын  оқытудың  маңызы  зор.    Пәнді  өту  барысында  Азия  және  Африканың  осы  ерекшелігі 

үнемі есте ұсталуы тиіс. Бұл пәнді игеру барысында студенттер аса бай тарихи мағлұматпен танысып, адамзат 

дамуының осы кезеңі мен аймағы туралы толыққанды білім алады. Пререквизиті: Тарихнама курсын меңгеру үшін студент бағдарлама негізінде өз білімдерін ізденімпаздықпен 

ұштастырып, қосымша әдебиеттерді пайдалана білуге, тарихи әдебиетпен жұмыс істеу,дұрыс конспект жасау, 

жеке  мәселелерді  жалпыдан,негізгі  жәйттерді  мәнсіз  мәліметтерден  бөліп  алу  сияқты,  электрондық  ақпарат 

құралдармен(компьютер-Интернет) жұмыс істеуді меңгеруі қажет. Постреквизиті:  Курс  соңынан  студенттер  Тарихнама  толық  таныс  болады.  Аса  мәнді  деген  тақырыптардың 

сырын  ашып,  қажетті  ғылыми  қорытынды  жасауға  машықталады.  Студенттер  Азия  және  Африка 

халықтарының қазіргі саяси болмысының қалыптасуында орта ғасырлардың қаншалықты зор  роль атқарғанын 

толық түсініп, саралай алатын болады. Мазмұны:  Тарихнама,  оларда  өмір  сүрген  негізгі  мемлекеттік  құрылымдармен,  олардың  әлеуметтік-

әкономикалық  даму  жағдайымен,  тарихи  географиясымен,  діни  ағымдар  мен  қозғалыстар  тарихымен,  ірі 

соғыстар мен толқулар тарихымен таныса алады. 

Современная 

историография 

Казахстана 

Цель:  дать  соответствующие  современному  уровню  развития  исторической  науки  знания  о  сохранившихся 

комплексах  исторических  источников  и  методике  работы  с  ними,  воспринимая  источник  как  памятник 

определенной исторической знать конкретные виды историография по истории Казахстана 

Пререквизиты:  Историография,  будучи  междисциплинарной  областью  знаний,  входит  в  тесные 

взаимодействия с другими областями знания и практики: документоведением, архивистикой, библиографией, 

информатикой и др.  

 Постреквизиты:  Историография  дает  возможность  изучать  произведения,  созданные  людьми  и 

анализировать  их  как  источники  информации  об  их  создателях.  Овладеть  методикой  анализа  внутренней  и 

внешней  характеристики  источников  по  истории  Казахстана;  умением  развивать  творческую  активность 

студентов на занятии, приобрести  навыки учебно-поисковой работы. Содержание: Историография по истории Казахстана как научная дисциплина. Предмет, объект Историография 

Казахстана.  Задачи,  содержание  структура  курса.  Роль  и  место  изучения  исторических  Историография  в 

исторической  науке  Казахстана»  создание  представительной  источников  информационной  основы 

исторического  исследования;  знакомство  с  кругом  источников  по  региональной  истории.    Основные  этапы 

развития  казахстанской  историографии.  Выработка  критического  отношения  к  историческому  наследству, 

накопившемуся  в  результате  развития  исторической  науки.  Навыки  работы  с  историографической 

литературой, умение составления обзоров по заданным темам.  


 

349 
PKPKPM

D 3224 

Әлем өркениет 

тарихы 

 

Мақсаты:Курстың  негізгі мақсаты- студенттерге Әлем өркениет  тарихы туралы біртұтас ұғым қалыптастыру. 

Әлем өркениет  тарихы курсы нақты материалдардың негізінде дүниежүзілік адамзат қоғамының қалыптасу 

процесі мен дамуын ашуды мақсат етеді. Оның міндеттері:  

 

- Мәдениет ұғымын мәнін және маңызын ашу- Әлем мәдениеттері туралы білім беру

- Әлемнің өркениеттернің пайда болуы және даму тарихын көрсету;  

- Әлем өркениет тарихы пәнін оқытуда студенттердің тарихи мәдени санасын қалыптастыру.  

Пререквизиті  «Әлем  өркениет  тарихы»  курсы-  әртүрлі  бағдардағы  маман  тарихшыларды  дайындаудағы 

негіздегі оқу пәндерінің бірі. Бұл курсқа дейін студенттер мектеп бағдарламасында ежелгі дүние тарихы, орта 

және  жаңа  ғасыр  тарихы,  қазіргі  заман  тарихы,  адам  және  қоғам      пәндері  бойынша  белгілі  деңгейде  білім 

қорына ие болуы қажет.  Постреквизиті  (курсты  меңгергеннен  кейін  қандай  білімге    ие  болады).  Курс  соңында  студенттер  Әлем 

өркениетінің  даму  тарихы          бойынша      кең  және  терең  білімге  ие  болуы  тиіс,  яғни  әлем  тарихындағы 

мемлекеттік-құқық  жүйелерінің,  шаруашылықтың,  мәдениеттің,  қоғамдық-әлеуметтік  қатынастардың  пайда 

болуы  және  дамуы,  көне  шығыс  елдерінің,  антика  әлемінің,  орта  ғасырлық    Европа,  Мұсылмандық  шығыс, 

Қайта  өрлеу  дәуірі,  Жаңа  дәуір,  индустриалдық  және  постиндустриалдық  кезеңдердегі  мәдениеттің  даму 

тарихы туралы. Мазмұны. Әлем тарихындағы мемлекеттік-құқық жүйелерінің, шаруашылықтың, мәдениеттің, қоғамдық және 

әлеуметтік  қатынастардың  пайда  болуы  және  дамуы  курстың  негізгі  мазмұнын  құрайды.  Курс  көне  шығыс 

елдерінің,  антика  әлемінің,  орта  ғасырлық    Европа,  Мұсылмандық  шығыс,  Қайта  өрлеу  дәуірі,  Жаңа  дәуір, 

индустриалдық  және  постиндустриалдық  кезеңдердегі  мәдениеттің  даму  тарихы  туралы  баяндайды.Қоғам 

дамуының  өркениеттік  теориясының  ерекшеліктері  дүниежүзілік  және  локальды  өркениеттің  циклдік 

динамикасы  туралы  П.Сорокин,  Н.Кондратьев,  Н.Бердяев,  А.Тойнби,  Ф.Бродель,  К.Ясперс,  М.Барг, 

Р.Коллингвуд,  И.Д.Ковальченколардың  идеялары.  Тарихи  қоғамдардың  (ежелгі,  антикалық,  ортағасырлық, 

индустриалды)  экономикалық  мәдени,  әлеуметтік  және  психологиялық  ерекшеліктері.  Постиндустриалды 

қоғам және адамзат дамуының жетістіктері.  История 

мировых 

цивилизаций 

Цель: Особенности цивилизационной теории развития общества. 

Пререквизиты:  Экономические,  культурные,  социальные  и  психологические  особенности  исторических 

обществ Постреквизиты: Постиндустриальное общество и перспективы развития человечества. 

Содержание:Особенности  цивилизационной  теории  развития  общества.  Идеи  П.Сорокина,  Н.Кондратьева, 

Н.Бердяева,  А.Тойнби,  Ф.Броделя,  К.Ясперса,  М.А.  Барга,  Р.Коллингвуда,  И.Д.Ковальченко  о  цикличной 

динамики  мировых  и  локальных  цивилизаций.  Экономические,  культурные,  социальные  и  психологические 

особенности  исторических  обществ  (древнего,  античного,  средневекового,  прединдустриального, 

индустриального). Постиндустриальное общество и перспективы развития человечества. 


 

350 


SVRA 

3225 

 

Әлем өркениет 

тарихы 

 

Мақсаты:Курстың  негізгі мақсаты- студенттерге Әлем өркениет  тарихы туралы біртұтас ұғым қалыптастыру. 

Әлем өркениет  тарихы курсы нақты материалдардың негізінде дүниежүзілік адамзат қоғамының қалыптасу 

процесі мен дамуын ашуды мақсат етеді. Оның міндеттері:  

- Мәдениет ұғымын мәнін және маңызын ашу; 

- Әлем мәдениеттері туралы білім беру; 

- Әлемнің өркениеттернің пайда болуы және даму тарихын көрсету;  

- Әлем өркениет тарихы пәнін оқытуда студенттердің тарихи мәдени санасын қалыптастыру.  

Пререквизиті  «Әлем  өркениет  тарихы»  курсы-  әртүрлі  бағдардағы  маман  тарихшыларды  дайындаудағы 

негіздегі оқу пәндерінің бірі. Бұл курсқа дейін студенттер мектеп бағдарламасында ежелгі дүние тарихы, орта 

және  жаңа  ғасыр  тарихы,  қазіргі  заман  тарихы,  адам  және  қоғам      пәндері  бойынша  белгілі  деңгейде  білім 

қорына ие болуы қажет.  Постреквизиті  (курсты  меңгергеннен  кейін  қандай  білімге    ие  болады).  Курс  соңында  студенттер  Әлем 

өркениетінің  даму  тарихы          бойынша      кең  және  терең  білімге  ие  болуы  тиіс,  яғни  әлем  тарихындағы 

мемлекеттік-құқық  жүйелерінің,  шаруашылықтың,  мәдениеттің,  қоғамдық-әлеуметтік  қатынастардың  пайда 

болуы  және  дамуы,  көне  шығыс  елдерінің,  антика  әлемінің,  орта  ғасырлық    Европа,  Мұсылмандық  шығыс, 

Қайта  өрлеу  дәуірі,  Жаңа  дәуір,  индустриалдық  және  постиндустриалдық  кезеңдердегі  мәдениеттің  даму 

тарихы туралы. Мазмұны. Әлем тарихындағы мемлекеттік-құқық жүйелерінің, шаруашылықтың, мәдениеттің, қоғамдық және 

әлеуметтік  қатынастардың  пайда  болуы  және  дамуы  курстың  негізгі  мазмұнын  құрайды.  Курс  көне  шығыс 

елдерінің,  антика  әлемінің,  орта  ғасырлық    Европа,  Мұсылмандық  шығыс,  Қайта  өрлеу  дәуірі,  Жаңа  дәуір, 

индустриалдық  және  постиндустриалдық  кезеңдердегі  мәдениеттің  даму  тарихы  туралы  баяндайды.Қоғам 

дамуының  өркениеттік  теориясының  ерекшеліктері  дүниежүзілік  және  локальды  өркениеттің  циклдік 

динамикасы  туралы  П.Сорокин,  Н.Кондратьев,  Н.Бердяев,  А.Тойнби,  Ф.Бродель,  К.Ясперс,  М.Барг, 

Р.Коллингвуд,  И.Д.Ковальченколардың  идеялары.  Тарихи  қоғамдардың  (ежелгі,  антикалық,  ортағасырлық, 

индустриалды)  экономикалық  мәдени,  әлеуметтік  және  психологиялық  ерекшеліктері.  Постиндустриалды 

қоғам және адамзат дамуының жетістіктері.  

История 

мировых 

цивилизаций 

Цель: Особенности цивилизационной теории развития общества. 

Пререквизиты:  Экономические,  культурные,  социальные  и  психологические  особенности  исторических 

обществ Постреквизиты: Постиндустриальное общество и перспективы развития человечества. 

Содержание:Особенности  цивилизационной  теории  развития  общества.  Идеи  П.Сорокина,  Н.Кондратьева, 

Н.Бердяева,  А.Тойнби,  Ф.Броделя,  К.Ясперса,  М.А.  Барга,  Р.Коллингвуда,  И.Д.Ковальченко  о  цикличной 

динамики  мировых  и  локальных  цивилизаций.  Экономические,  культурные,  социальные  и  психологические 

особенности  исторических  обществ  (древнего,  античного,  средневекового,  прединдустриального, 

индустриального). Постиндустриальное общество и перспективы развития человечества. 


 

351 


KPZD 

3226 

Әлем өркениет 

тарихы 

 

Мақсаты:Курстың  негізгі мақсаты- студенттерге Әлем өркениет  тарихы туралы біртұтас ұғым қалыптастыру. 

Әлем өркениет  тарихы курсы нақты материалдардың негізінде дүниежүзілік адамзат қоғамының қалыптасу 

процесі мен дамуын ашуды мақсат етеді. Оның міндеттері:  

- Мәдениет ұғымын мәнін және маңызын ашу; 

- Әлем мәдениеттері туралы білім беру; 

- Әлемнің өркениеттернің пайда болуы және даму тарихын көрсету;  

- Әлем өркениет тарихы пәнін оқытуда студенттердің тарихи мәдени санасын қалыптастыру.  

Пререквизиті  «Әлем  өркениет  тарихы»  курсы-  әртүрлі  бағдардағы  маман  тарихшыларды  дайындаудағы 

негіздегі оқу пәндерінің бірі. Бұл курсқа дейін студенттер мектеп бағдарламасында ежелгі дүние тарихы, орта 

және  жаңа  ғасыр  тарихы,  қазіргі  заман  тарихы,  адам  және  қоғам      пәндері  бойынша  белгілі  деңгейде  білім 

қорына ие болуы қажет.  Постреквизиті  (курсты  меңгергеннен  кейін  қандай  білімге    ие  болады).  Курс  соңында  студенттер  Әлем 

өркениетінің  даму  тарихы          бойынша      кең  және  терең  білімге  ие  болуы  тиіс,  яғни  әлем  тарихындағы 

мемлекеттік-құқық  жүйелерінің,  шаруашылықтың,  мәдениеттің,  қоғамдық-әлеуметтік  қатынастардың  пайда 

болуы  және  дамуы,  көне  шығыс  елдерінің,  антика  әлемінің,  орта  ғасырлық    Европа,  Мұсылмандық  шығыс, 

Қайта  өрлеу  дәуірі,  Жаңа  дәуір,  индустриалдық  және  постиндустриалдық  кезеңдердегі  мәдениеттің  даму 

тарихы туралы. Мазмұны. Әлем тарихындағы мемлекеттік-құқық жүйелерінің, шаруашылықтың, мәдениеттің, қоғамдық және 

әлеуметтік  қатынастардың  пайда  болуы  және  дамуы  курстың  негізгі  мазмұнын  құрайды.  Курс  көне  шығыс 

елдерінің,  антика  әлемінің,  орта  ғасырлық    Европа,  Мұсылмандық  шығыс,  Қайта  өрлеу  дәуірі,  Жаңа  дәуір, 

индустриалдық  және  постиндустриалдық  кезеңдердегі  мәдениеттің  даму  тарихы  туралы  баяндайды.Қоғам 

дамуының  өркениеттік  теориясының  ерекшеліктері  дүниежүзілік  және  локальды  өркениеттің  циклдік 

динамикасы  туралы  П.Сорокин,  Н.Кондратьев,  Н.Бердяев,  А.Тойнби,  Ф.Бродель,  К.Ясперс,  М.Барг, 

Р.Коллингвуд,  И.Д.Ковальченколардың  идеялары.  Тарихи  қоғамдардың  (ежелгі,  антикалық,  ортағасырлық, 

индустриалды)  экономикалық  мәдени,  әлеуметтік  және  психологиялық  ерекшеліктері.  Постиндустриалды 

қоғам және адамзат дамуының жетістіктері.  

История 

мировых 

цивилизаций 

Цель: Особенности цивилизационной теории развития общества. 

Пререквизиты:  Экономические,  культурные,  социальные  и  психологические  особенности  исторических 

обществ Постреквизиты: Постиндустриальное общество и перспективы развития человечества. 

Содержание:Особенности  цивилизационной  теории  развития  общества.  Идеи  П.Сорокина,  Н.Кондратьева, 

Н.Бердяева,  А.Тойнби,  Ф.Броделя,  К.Ясперса,  М.А.  Барга,  Р.Коллингвуда,  И.Д.Ковальченко  о  цикличной 

динамики  мировых  и  локальных  цивилизаций.  Экономические,  культурные,  социальные  и  психологические 

особенности  исторических  обществ  (древнего,  античного,  средневекового,  прединдустриального, 

индустриального). Постиндустриальное общество и перспективы развития человечества. 


 

352 
MPIK3227 

 

Қазақстан 

тарихын оқыту 

әдістемесі 

Мақсаты:  Студенттер «Тарихты оқыту әдістемесінің» мақсаты мен міндеттерін, пәннің зерттейтін объектісі 

мен  пәнін,  пәннің  пайда  болуын;  тарихты  оқытудың  жалпы  пәндік  және  арнайы  әдістерін;  оның  ішінде 

оқытудың ауызша және көрнекі әдістері.  

Пререквизиттері: Педагогика және психология пәндерінің жетістіктері мен жаңа технологияларды пайдалана 

алу іскерлітері «Тарихты оқыту әдістемесі» пәнін студенттердің толық меңгеруіне мүмкіндік береді.  Постреквизиті:  Курсты  аяқтаған  студенттер  төмендегілерді  меңгереді:  Тарихты  оқыту  әдістемесінің  пәнін, 

әдістерін, даму кезеңдерін; Тарихты мектепте оқытудың әдістері мен тәсілдерін; Тарихты мектепте оқытудың 

көрнекіліктері  техникалық  құралдарын;  Тарихты  мектепте  оқытудың  жаңа  технологияларын;  Тарихты 

мектепте оқытудың практикалық іскерліктерін; Мазмұны:Әлем тарихының оқыту әдістемесі студенттердің  базазлық тарих пәндері бойынша алған білімдерін 

іс жүзінде пайдалануға иекмдеумен айналысатын қолданбалы пән. Осыған орай пәннің мақсаты мен міндеттері 

айқындалады.  Яғни,  «Тарихты  оқыту  әдістемесә»  студенттердің  тарихи  білімдерін  оқушылардың  санасына 

орнатудың неғұрлым тиімді жолдарын жасауды  өзіне мақсат етіп қояды. Осыған орай, өз кезегінде курстың 

міндеттері  де  айқындалады.Қазақстан  тарихын  оқыту  әдістемесі  студенттердің    базазлық  тарих  пәндері 

бойынша  алған  білімдерін  іс  жүзінде  пайдалануға  иекмдеумен  айналысатын  қолданбалы  пән.  Осыған  орай 

пәннің  мақсаты  мен  міндеттері  айқындалады.  Яғни,  «Тарихты  оқыту  әдістемесә»  студенттердің  тарихи 

білімдерін оқушылардың санасына орнатудың неғұрлым тиімді жолдарын жасауды  өзіне мақсат етіп қояды.  

 Методика 

преподавания 

истории 

Казахстана 

 

Цель:  Дать  характеристику  современным  политическим  системам  западных  стран,  научить  студентов 

основным  приёмам  измерения  фактов  и  явлений  политической  жизни,  научить  определять  общие 

закономерности  существования и развития различных форм политических и международных систем. 

Пререквизиты:  Студент  должен  иметь    базовые знания  по  предметам  «История  стран  Европы  и  Америки», 

«История  старан Азии и Африки», «История Казахстана». Постреквизиты:  практические  навыки  по  применению  основ  обучения  в  соответствии  с  учетом  возрастных 

особенностей. Содержание:  Методика  преподавания  истории  Казахстана  рассматривает  фундаментальные  проблемы 

методики  преподавания  истории.  Теоретико-методологические  основы  методики  преподавания.  Факторы  и 

закономерности  процесса  обучения  истории.  Историческое  образование  в  Х1Х  веке  в  Казахстане.  Методика 

обучения  истории  в  начале  ХХ  в.  Школьное  историческое  образование  в Казахстане  ХХ  веке.  Историческое 

образование  в  современной  школе.  Структура  исторического  образования.  Школьные  программы. 

Государственный стандарт исторического образования.  

353 


MPVI3228 

 

Әлем тарихының 

оқыту әдістемесі 

Мақсаты:  Студенттер «Тарихты оқыту әдістемесінің» мақсаты мен міндеттерін, пәннің зерттейтін объектісі 

мен  пәнін,  пәннің  пайда  болуын;  тарихты  оқытудың  жалпы  пәндік  және  арнайы  әдістерін;  оның  ішінде 

оқытудың ауызша және көрнекі әдістері.  

Пререквизиттері: Педагогика және психология пәндерінің жетістіктері мен жаңа технологияларды пайдалана 

алу іскерлітері «Тарихты оқыту әдістемесі» пәнін студенттердің толық меңгеруіне мүмкіндік береді.  Постреквизиті:  Курсты  аяқтаған  студенттер  төмендегілерді  меңгереді:  Тарихты  оқыту  әдістемесінің  пәнін, 

әдістерін, даму кезеңдерін; Тарихты мектепте оқытудың әдістері мен тәсілдерін; Тарихты мектепте оқытудың 

көрнекіліктері  техникалық  құралдарын;  Тарихты  мектепте  оқытудың  жаңа  технологияларын;  Тарихты 

мектепте оқытудың практикалық іскерліктерін; Мазмұны:Әлем тарихының оқыту әдістемесі студенттердің  базазлық тарих пәндері бойынша алған білімдерін 

іс жүзінде пайдалануға иекмдеумен айналысатын қолданбалы пән. Осыған орай пәннің мақсаты мен міндеттері 

айқындалады.  Яғни,  «Тарихты  оқыту  әдістемесә»  студенттердің  тарихи  білімдерін  оқушылардың  санасына 

орнатудың неғұрлым тиімді жолдарын жасауды  өзіне мақсат етіп қояды. Осыған орай, өз кезегінде курстың 

міндеттері де айқындалады. 

Методика 

преподавания 

всемирной 

истории 

 

Цель:  Дать  характеристику  современным  политическим  системам  западных  стран,  научить  студентов 

основным  приёмам  измерения  фактов  и  явлений  политической  жизни,  научить  определять  общие 

закономерности  существования и развития различных форм политических и международных систем. 

Пререквизиты:  Студент  должен  иметь    базовые знания  по  предметам  «История  стран  Европы  и  Америки», 

«История  старан Азии и Африки», «История Казахстана». Постреквизиты:  практические  навыки  по  применению  основ  обучения  в  соответствии  с  учетом  возрастных 

особенностей. Содержание:Рассматривает  фундаментальные  проблемы  методики  преподавания  истории,  общепринятые  и 

специальные  понятия;  познание  различных  методических  традиций  в  исследовании  и  освоении  процесса 

обучения;  задачи,  ссодержания  и  методов  обучения  истории  закономерности  процесса  обучения  истории  в 

целях повышения его эффективности;   

354 


MPKNRK 

3229 

 

ҚР мәдени 

мұрасы 

оқытудың 

әдістемесі 

Мақсаты:  Студенттер «ҚР мәдени мұрасы оқытудың әдістемесі» мақсаты мен міндеттерін, пәннің зерттейтін 

объектісі  мен  пәнін,  пәннің  пайда  болуын;  тарихты  оқытудың  жалпы  пәндік  және  арнайы  әдістерін;  оның 

ішінде оқытудың ауызша және көрнекі әдістері.  

Пререквизиттері: Педагогика және психология пәндерінің жетістіктері мен жаңа технологияларды пайдалана 

алу  іскерлітері  «ҚР  мәдени  мұрасы  оқытудың  әдістемесі»  пәнін  студенттердің  толық  меңгеруіне  мүмкіндік 

береді.  

Постреквизиті:  Курсты  аяқтаған  студенттер  төмендегілерді  меңгереді:  ҚР  мәдени  мұрасы  оқытудың 

әдістемесі  пәнін,  әдістерін,  даму  кезеңдерін;  Тарихты  мектепте  оқытудың  әдістері  мен  тәсілдерін;  Тарихты 

мектепте  оқытудың  көрнекіліктері  техникалық  құралдарын;  Тарихты  мектепте  оқытудың  жаңа 

технологияларын; Тарихты мектепте оқытудың практикалық іскерліктерін; Мазмұны:Әлем тарихының оқыту әдістемесі студенттердің  базазлық тарих пәндері бойынша алған білімдерін 

іс жүзінде пайдалануға иекмдеумен айналысатын қолданбалы пән. Осыған орай пәннің мақсаты мен міндеттері 

айқындалады.  Осыған  орай,  өз  кезегінде  курстың  міндеттері  де  айқындалады.ҚР  мәдени  мұрасы  оқытудың 

әдістемесі  Қазіргі  таңдағы  Қазақстан  тарихы  сабағы  Тарихты  оқытуда  көркем  әдебиетті  пайдалану  әдістері 

Тарихты оқытудағы жаңа технологиялар Тарих сабағында   оқушыларда қалыптастырылатын іскерліктер мен 

дағдылар Мұғалім тұлғасы және оның тарих сабағына даярлығы Тарих сабағы Тарихты оқыту кезінде оқушы 

білімін  тексеру  мен  бағалау  Тарих  сабағындағы  тәрбие  жұмысы  Тарих  пәнінен  сыныптас  тыс  жұмыс  Тарих 

кабинеті. 
жүктеу 6.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   76
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет