Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрациижүктеу 6.83 Mb.
Pdf просмотр
бет52/76
Дата09.01.2017
өлшемі6.83 Mb.
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   76

Постреквизиты:  Морфология  как  раздел  грамматики.Лексика    -  слова  как  оснавная    номинативная  единица 

лексической форме и синтаксическом значении. Содержание: После изучения данного курса студенты казахского отделения овладеют основами научной речи. 

Изучение  текста,  его  особенностей  и  коммуникативных  задач    даст  возможность  правильно  формулировать 

мысли,  фигурировать  средствами  общения.  Сосотавление  текста  по  опорным  словам  поможет  в  овладении 

терминологией научного стиля. Морфология научного стиля преследует цель не только усвоить особенности 

употребления  частей  речи  в  научном  тексте,  но  и  некоторые  новые  их  признаки.  Синтаксические  средства 

связи  также  необходимы  для  освоения  научной  речи  и  развития  практических  навыков  их  умелого 

употребления. 

EP 3115 

Электронды 

үкімет 

Мақсаты: Қазақстан Республикасы Үкіметінің ендірген жаңалығы осы курстың негізі болып табылды.  

Пререквизиттер: Интернетте жұмыс істеу виртуалды үкіметпен байланыс жасау дағдыларына оқыту. 

Постреквизиттер:  Қазақстан  Республикасы  Үкіметінің  ендірген  жаңалықтарын  сабақ  барысында  талқылау, 

пікір білдіру. Мазмұны:  Тәуелсіз  мемлекетімізде  ана  тілінің  деңгейін  көтеру,  оның  қолдану  аясын  кеңейту-қазақ  тілінің 

мемлекеттік тіл ретінде қызмет етуіне жарқын жол ашпақ. Жалпы халықтық тіл негізгі қатыс құралы ретінде 

өмірдің  барлық  саласында  пайдаланылады.    Сондықтан  да  адамдарды  күнделікті  тіршілігінде  жазба  тілдің 

қалпына түскен бір көрнекті ретінде іс қағаздардың немесе ресми құжаттардың маңызы айрықша. Өйткені, әр 

адамның  қоғамнан  өз  орнын  табуы,  өз  мүддесін  еркін  қоғамның  өзге  мүшелерімен  жеке  адамдармен, 

мекемелермен,  өндіріс  орындарымен  байланыстыра  алуы  негізінен  осы  іс  қағаздарына  байланысты.  Ресми 

құжат  немесе  іс  қағаздар  дегеніміз-адамдар  мен  қоғамдық  мекемелерді  өзара  байланыстырып,  олардың 

тіршілігі үшін қажетті мәселелер мен мақсат-мүдделерді шешуге көмектесетін қажеттілік материалдар. Электронное 

правительство 

Цель: Новшество, введенное Правительством Республики Казахстан, явилось основой этого курса.  

Пререквизиты: Обучение навыкам работы в Интернете. 

Постреквизиты: Общения с виртуальным правительством. 

Содержание:  Дать  оценку  и  проанализировать  основные  этапы  политического,  социально-экономического, 

исторического, культурного положения в Республике Казахстан в годы независимости История политической 

мысли  Казахстана.  Политика  в  системе  общественной  жизни.  Власть  как  политический  феномен:  понятие, 

концепции, структура. Субъекты  политики. Политическая система общества. Политические режимы: понятие, 

типы.  Демократия  и  ее  исторические  формы.  Государство  как  основной  институт  политической  системы. 

Становление  правового  государства  и  формирование  гражданского  общества.  Политические  партии  и 

общественные  движения.  Политическое  сознание  и  политическая  культура.  Политическое  развитие    и  

политическая  модернизация.  Политический  процесс  и  политическая  деятельность.  Мировая  политика  и 

международные отношения. Внешная политика  РК, ее многовекторных характер.   


 

342 


ОIS 3116 

Интеллектуаль 

ды меншікті 

қорғау 

 

 

 

 

 

Мақсаты: Курс интеллектуалдық меншіктің реттелетін азаматтық құқығын жеке мүліктік емес құқықтың бірі, 

ретінде қарайды.  Пререквизиттер:  Интеллектуалды  меншікті  қорғау  туралы  заң  интеллектуалды  меншікті  субъектілердің 

құқығы мен мүдделерін бұзғаны үшін жауапкершілікті жоғарылатады және күшейтеді. Постреквизиттер: Студенттер интеллектуалды меншікті тіркеу және оны пайдалану мәселелерін қарайды 

Мазмұны: Курс интеллектуалдық меншіктің реттелетін азаматтық құқығын жеке мүліктік емес құқықтың бірі, 

ретінде  қарайды.  Интеллектуалды  меншікті  қорғау  туралы  заң  интеллектуалды  меншікті  субъектілердің 

құқығы  мен  мүдделерін  бұзғаны  үшін  жауапкершілікті  жоғарылатады  және  күшейтеді.  Студенттер 

интеллектуалды  меншікті  тіркеу  және  оны  пайдалану  мәселелерін  қарайды    Ресми  құжат  немесе  іс  қағаздар 

дегеніміз-адамдар мен қоғамдық мекемелерді өзара байланыстырып, олардың тіршілігі үшін қажетті мәселелер 

мен  мақсат-мүдделерді  шешуге  көмектесетін  қажеттілік  материалдар.  Іс  қағаздарының  қоғамдық  барлық 

мүшелері  үшін  ортақ,  қолдануға  лайық  қалыптасқан  тілдік  нормасы,  өзіндік  белгілері  бар.  Іс  қағаздарының 

әрқайсысында нормалар мен белгілер әр түрлі болады     Охрана 

интеллектуаль 

ной 

собственности 

Цель:  Курс  рассматривает  как  один  из  личных  неимущественных  прав  регулируемых  гражданским  правом 

интеллектуальной собственность.  Пререквизиты: Закон об охране интеллектуальной собственности повышает и усиливает ответственность за 

нарушение прав и интересов субъектов интеллектуальной собственности. Постреквизиты:  Студенты  знакомятся  проблемами  регистрации  интеллектуальной  собственности  и  их 

использования. Содержание: Общество, социальные институты и взаимодействия. Социальные группы и общности. Личность 

в    системе  социального  взаимодействия  (социализация  личности).  Социальные  неравенство  и  социальная 

мобильность.  Социальность  структура    и  социальная  стратификация.  Культура  как  фактор  социальных 

изменений. Глобальные проблемы социальной  жизни и общечеловеческие ценности. Теории среднего уровня 

(социология  личности,  социология  образования,  социология  и  др.).  Социальные  конфликты  и  логика  их 

разрешения. Базалық пәндер циклы / Цикл базовых дисциплин 

 

343 
IMK 4218 

 

Әлем мәдениет 

тарихы 

Мақсаты: Курстың  негізгі мақсаты- студенттерге Әлем мәдениетінің тарихы туралы біртұтас ұғым 

қалыптастыру. Әлем мәдениет тарихы курсы нақты материалдардың негізінде дүниежүзілік адамзат 

қоғамының қалыптасу процесі мен дамуын ашуды мақсат етеді. Оның міндеттері:  

Пререквизиті  «Әлем  мәдениет  тарихы»  курсы-  әртүрлі  бағдардағы  маман  тарихшыларды  дайындаудағы 

негіздегі оқу пәндерінің бірі. Бұл курсқа дейін студенттер мектеп бағдарламасында ежелгі дүние тарихы, орта 

және  жаңа  ғасыр  тарихы,  қазіргі  заман  тарихы,  адам  және  қоғам      пәндері  бойынша  белгілі  деңгейде  білім 

қорына ие болуы қажет.  Постреквизиті  (курсты  меңгергеннен  кейін  қандай  білімге    ие  болады).  Курс  соңында  студенттер  Әлем 

мәдениетінің  даму  тарихы          бойынша      кең  және  терең  білімге  ие  болуы  тиіс,  яғни  әлем  тарихындағы 

мемлекеттік-құқық  жүйелерінің,  шаруашылықтың,  мәдениеттің,  қоғамдық-әлеуметтік  қатынастардың  пайда 

болуы  және  дамуы,  көне  шығыс  елдерінің,  антика  әлемінің,  орта  ғасырлық    Европа,  Мұсылмандық  шығыс, 

Қайта  өрлеу  дәуірі,  Жаңа  дәуір,  индустриалдық  және  постиндустриалдық  кезеңдердегі  мәдениеттің  даму 

тарихы туралы. Мазмұны. Әлем тарихындағы мемлекеттік-құқық жүйелерінің, шаруашылықтың, мәдениеттің, қоғамдық және 

әлеуметтік  қатынастардың  пайда  болуы  және  дамуы  курстың  негізгі  мазмұнын  құрайды.  Курс  көне  шығыс 

елдерінің,  антика  әлемінің,  орта  ғасырлық    Европа,  Мұсылмандық  шығыс,  Қайта  өрлеу  дәуірі,  Жаңа  дәуір, 

индустриалдық және постиндустриалдық кезеңдердегі мәдениеттің даму тарихы туралы баяндайды. 

История 

мировой 

культуры 

Цель:  Программа  курса  ставит  задачу  проследить  закономерности  развития  мирового  художественного 

процесса.  Таким  образом,  в  центре  внимания  курса  стоит  проблема  изучения  разных  культур  как  форм 

общественно-духовного  сознания  в  конкретную  историческую  эпоху.  Именно  таким  путем  выявляются 

общемировые  духовные и  нравственные  ценности,  запечатленные  в  предметах  искусства,  сохраняющих  свое 

вневременное общечеловеческое значение. 

Пререквизиты:  Студент  должен  владеть  знаниями  по  предметам:  истории  древнего  мира,  историю  средных 

веков и новый и новейшию историю зарубежных стран Постреквизиты:  Именно  таким  путем  выявляются  общемировые  духовные  и  нравственные  ценности, 

запечатленные в предметах искусства, сохраняющих свое вневременное общечеловеческое значение. Содержание:Предмет  и  методы  теории  и  истории  культуры,  структура  и  функции  культуры,  Типология 

культуры.  Восток  и  Запад  как  основные  типы  мировой  культуры.  Охрана  и  использование  культурного 

наследия. 


 

344 


MI 4219 

Әлем тарихы 

 

Мақсаты: Курстың  негізгі мақсаты- студенттерге Әлем  тарихы туралы біртұтас ұғым қалыптастыру. Әлем  

тарихы курсы нақты материалдардың негізінде дүниежүзілік адамзат қоғамының қалыптасу процесі мен 

дамуын ашуды мақсат етеді  

Пререквизиті «Әлем  тарихы» курсы- әртүрлі бағдардағы маман тарихшыларды дайындаудағы негіздегі оқу 

пәндерінің  бірі.  Бұл  курсқа  дейін  студенттер  мектеп  бағдарламасында  ежелгі  дүние  тарихы,  орта  және  жаңа 

ғасыр  тарихы,  қазіргі  заман  тарихы,  адам  және  қоғам      пәндері  бойынша  белгілі  деңгейде  білім  қорына  ие 

болуы қажет.  Постреквизиті (курсты меңгергеннен кейін қандай білімге  ие болады). Курс соңында студенттер Әлем  даму 

тарихы          бойынша      кең  және  терең  білімге  ие  болуы  тиіс,  яғни  әлем  тарихындағы  мемлекеттік-құқық 

жүйелерінің,  шаруашылықтың,  мәдениеттің,  қоғамдық-әлеуметтік  қатынастардың  пайда  болуы  және  дамуы, 

көне  шығыс  елдерінің,  антика  әлемінің,  орта  ғасырлық    Европа,  Мұсылмандық  шығыс,  Қайта  өрлеу  дәуірі, 

Жаңа дәуір, индустриалдық және постиндустриалдық кезеңдердегі мәдениеттің даму тарихы туралы. 

Мазмұны. Әлем тарихындағы мемлекеттік-құқық жүйелерінің, шаруашылықтың, мәдениеттің, қоғамдық және 

әлеуметтік  қатынастардың  пайда  болуы  және  дамуы  курстың  негізгі  мазмұнын  құрайды.  Курс  көне  шығыс 

елдерінің,  антика  әлемінің,  орта  ғасырлық    Европа,  Мұсылмандық  шығыс,  Қайта  өрлеу  дәуірі,  Жаңа  дәуір, 

индустриалдық және постиндустриалдық кезеңдердегі мәдениеттің даму тарихы туралы баяндайды. Мировая 

история 

Цель:  Каждая  историческая  эпоха  имела  свои  ценности,  на  фоне  которых  формировались  произведения 

искусства и культуры. Пререквизиты:  Экономические,  культурные,  социальные  и  психологические  особенности  исторических 

обществ Постреквизиты: Постиндустриальное общество и перспективы развития человечества. 

Содержание:Предмет  и  методы  теории  и  истории  культуры,  структура  и  функции  культуры,  типология 

культуры.  Восток  и  Запад  как  основные  типы  мировой  культуры.  Охрана  и  использование  культурного 

наследия. 


 

345 


IMС 4220 

 

Әлем өркениет 

тарихы 

 

Мақсаты:Курстың  негізгі мақсаты- студенттерге Әлем өркениет  тарихы туралы біртұтас ұғым қалыптастыру. 

Әлем өркениет  тарихы курсы нақты материалдардың негізінде дүниежүзілік адамзат қоғамының қалыптасу 

процесі мен дамуын ашуды мақсат етеді. Оның міндеттері:  

- Мәдениет ұғымын мәнін және маңызын ашу; 

- Әлем мәдениеттері туралы білім беру

- Әлемнің өркениеттернің пайда болуы және даму тарихын көрсету;  

- Әлем өркениет тарихы пәнін оқытуда студенттердің тарихи мәдени санасын қалыптастыру.  

 

 Пререквизиті  «Әлем  өркениет  тарихы»  курсы-  әртүрлі  бағдардағы  маман  тарихшыларды  дайындаудағы 

негіздегі оқу пәндерінің бірі. Бұл курсқа дейін студенттер мектеп бағдарламасында ежелгі дүние тарихы, орта 

және  жаңа  ғасыр  тарихы,  қазіргі  заман  тарихы,  адам  және  қоғам      пәндері  бойынша  белгілі  деңгейде  білім 

қорына ие болуы қажет.  Постреквизиті  (курсты  меңгергеннен  кейін  қандай  білімге    ие  болады).  Курс  соңында  студенттер  Әлем 

өркениетінің  даму  тарихы          бойынша      кең  және  терең  білімге  ие  болуы  тиіс,  яғни  әлем  тарихындағы 

мемлекеттік-құқық  жүйелерінің,  шаруашылықтың,  мәдениеттің,  қоғамдық-әлеуметтік  қатынастардың  пайда 

болуы  және  дамуы,  көне  шығыс  елдерінің,  антика  әлемінің,  орта  ғасырлық    Европа,  Мұсылмандық  шығыс, 

Қайта  өрлеу  дәуірі,  Жаңа  дәуір,  индустриалдық  және  постиндустриалдық  кезеңдердегі  мәдениеттің  даму 

тарихы туралы. Мазмұны. Әлем тарихындағы мемлекеттік-құқық жүйелерінің, шаруашылықтың, мәдениеттің, қоғамдық және 

әлеуметтік  қатынастардың  пайда  болуы  және  дамуы  курстың  негізгі  мазмұнын  құрайды.  Курс  көне  шығыс 

елдерінің,  антика  әлемінің,  орта  ғасырлық    Европа,  Мұсылмандық  шығыс,  Қайта  өрлеу  дәуірі,  Жаңа  дәуір, 

индустриалдық  және  постиндустриалдық  кезеңдердегі  мәдениеттің  даму  тарихы  туралы  баяндайды.Қоғам 

дамуының  өркениеттік  теориясының  ерекшеліктері  дүниежүзілік  және  локальды  өркениеттің  циклдік 

динамикасы  туралы  П.Сорокин,  Н.Кондратьев,  Н.Бердяев,  А.Тойнби,  Ф.Бродель,  К.Ясперс,  М.Барг, 

Р.Коллингвуд,  И.Д.Ковальченколардың  идеялары.  Тарихи  қоғамдардың  (ежелгі,  антикалық,  ортағасырлық, 

индустриалды)  экономикалық  мәдени,  әлеуметтік  және  психологиялық  ерекшеліктері.  Постиндустриалды 

қоғам және адамзат дамуының жетістіктері.  

История 

мировых 

цивилизаций 

Цель: Особенности цивилизационной теории развития общества. 

Пререквизиты:  Экономические,  культурные,  социальные  и  психологические  особенности  исторических 

обществ Постреквизиты: Постиндустриальное общество и перспективы развития человечества. 

Содержание:Особенности  цивилизационной  теории  развития  общества.  Идеи  П.Сорокина,  Н.Кондратьева, 

Н.Бердяева,  А.Тойнби,  Ф.Броделя,  К.Ясперса,  М.А.  Барга,  Р.Коллингвуда,  И.Д.Ковальченко  о  цикличной 

динамики  мировых  и  локальных  цивилизаций.  Экономические,  культурные,  социальные  и  психологические 

особенности  исторических  обществ  (древнего,  античного,  средневекового,  прединдустриального, 

индустриального). Постиндустриальное общество и перспективы развития человечества. 


 

346 
IIK 3221 

 

Қазақстан 

тарихының 

тарихнамасы 

Мақсаты:  Ұсынылып  отырған  бағдарламада  Тарихнама    аталған  аймақтардың  аталған  кезеңдегі  тарихы  өте 

күрделі  әрі  өте  ұзақ  тарихи  кезеңді  қамтиды.  Сондай-ақ,  бұл  аймақтардың  даму  дәрежесі  де  әр  түрлі  болды. 

Мысалы,  белгілі  бір  аймақтар  орта  ғасырларды біздің  дәуірден  бастаса,  кейбіреулері  Ү-ҮІІғғ.  бастайды.Орта 

ғасырлар  тарихының  өзі  негізінен  феодалдық  қоғамдық-саяси  формациямен  тұспа-тұс  келеді.  Орта  ғасырда 

феодализмнің пайда болу, қалыптасып-даму, ыдырау кезеңдері өткені белгілі.Сондықтан да Азия және Африка 

елдерінің  орта  ғасырлық  тарихын  европалық  белгілер  бойынша  толық  түсіндіруге  болмайды.Азия  және 

Африка  әртүрлі  елдері  үшін  б.д.ІІ  ғасырынан  ХҮІІІ,  тіпті  ХІХ.алғашқы  жартысына  дейін  созылған 

ортағасырлар  тарихын  оқытудың  маңызы  зор.    Пәнді  өту  барысында  Азия  және  Африканың  осы  ерекшелігі 

үнемі есте ұсталуы тиіс. Бұл пәнді игеру барысында студенттер аса бай тарихи мағлұматпен танысып, адамзат 

дамуының осы кезеңі мен аймағы туралы толыққанды білім алады. Пререквизиті: Тарихнама курсын меңгеру үшін студент бағдарлама негізінде өз білімдерін ізденімпаздықпен 

ұштастырып, қосымша әдебиеттерді пайдалана білуге, тарихи әдебиетпен жұмыс істеу,дұрыс конспект жасау, 

жеке  мәселелерді  жалпыдан,негізгі  жәйттерді  мәнсіз  мәліметтерден  бөліп  алу  сияқты,  электрондық  ақпарат 

құралдармен(компьютер-Интернет) жұмыс істеуді меңгеруі қажет. Постреквизиті:  Курс  соңынан  студенттер  Тарихнама  толық  таныс  болады.  Аса  мәнді  деген  тақырыптардың 

сырын  ашып,  қажетті  ғылыми  қорытынды  жасауға  машықталады.  Студенттер  Азия  және  Африка 

халықтарының қазіргі саяси болмысының қалыптасуында орта ғасырлардың қаншалықты зор  роль атқарғанын 

толық түсініп, саралай алатын болады. Мазмұны:  Тарихнама,  оларда  өмір  сүрген  негізгі  мемлекеттік  құрылымдармен,  олардың  әлеуметтік-

әкономикалық  даму  жағдайымен,  тарихи  географиясымен,  діни  ағымдар  мен  қозғалыстар  тарихымен,  ірі 

соғыстар мен толқулар тарихымен таныса алады. Историография 

истории 

Казахстана 

Цель:  дать  соответствующие  современному  уровню  развития  исторической  науки  знания  о  сохранившихся 

комплексах  исторических  источников  и  методике  работы  с  ними,  воспринимая  источник  как  памятник 

определенной исторической знать конкретные виды историография по истории Казахстана 

Пререквизиты:  Историография,  будучи  междисциплинарной  областью  знаний,  входит  в  тесные 

взаимодействия с другими областями знания и практики: документоведением, архивистикой, библиографией, 

информатикой и др.  

 Постреквизиты:  Историография  дает  возможность  изучать  произведения,  созданные  людьми  и 

анализировать  их  как  источники  информации  об  их  создателях.  Овладеть  методикой  анализа  внутренней  и 

внешней  характеристики  источников  по  истории  Казахстана;  умением  развивать  творческую  активность 

студентов на занятии, приобрести  навыки учебно-поисковой работы. Содержание: Историография по истории Казахстана как научная дисциплина. Предмет, объект Историография 

Казахстана.  Задачи,  содержание  структура  курса.  Роль  и  место  изучения  исторических  Историография  в 

исторической  науке  Казахстана»  создание  представительной  источников  информационной  основы 

исторического  исследования;  знакомство  с  кругом  источников  по  региональной  истории.    Основные  этапы 

развития  казахстанской  историографии.  Выработка  критического  отношения  к  историческому  наследству, 

накопившемуся  в  результате  развития  исторической  науки.  Навыки  работы  с  историографической 

литературой, умение составления обзоров по заданным темам. Историография древней, средневековой и новой 

истории Казахстана.   

347 


DIK 3222 

Революцияға 

дейінгі 

Қазақстан 

тарихнамасы 

Мақсаты:  Ұсынылып  отырған  бағдарламада  Тарихнама    аталған  аймақтардың  аталған  кезеңдегі  тарихы  өте 

күрделі  әрі  өте  ұзақ  тарихи  кезеңді  қамтиды.  Сондай-ақ,  бұл  аймақтардың  даму  дәрежесі  де  әр  түрлі  болды. 

Мысалы, белгілі бір аймақтар орта ғасырларды біздің дәуірден бастаса, кейбіреулері Ү-ҮІІғғ. бастайды. Орта 

ғасырлар  тарихының  өзі  негізінен  феодалдық  қоғамдық-саяси  формациямен  тұспа-тұс  келеді.  Орта  ғасырда 

феодализмнің пайда болу, қалыптасып-даму, ыдырау кезеңдері өткені белгілі.Сондықтан да Азия және Африка 

елдерінің  орта  ғасырлық  тарихын  европалық  белгілер  бойынша  толық  түсіндіруге  болмайды.Азия  және 

Африка  әртүрлі  елдері  үшін  б.д.ІІ  ғасырынан  ХҮІІІ,  тіпті  ХІХ.алғашқы  жартысына  дейін  созылған 

ортағасырлар  тарихын  оқытудың  маңызы  зор.    Пәнді  өту  барысында  Азия  және  Африканың  осы  ерекшелігі 

үнемі есте ұсталуы тиіс. Бұл пәнді игеру барысында студенттер аса бай тарихи мағлұматпен танысып, адамзат 

дамуының осы кезеңі мен аймағы туралы толыққанды білім алады. Пререквизиті: Тарихнама курсын меңгеру үшін студент бағдарлама негізінде өз білімдерін ізденімпаздықпен 

ұштастырып, қосымша әдебиеттерді пайдалана білуге, тарихи әдебиетпен жұмыс істеу,дұрыс конспект жасау, 

жеке  мәселелерді  жалпыдан,негізгі  жәйттерді  мәнсіз  мәліметтерден  бөліп  алу  сияқты,  электрондық  ақпарат 

құралдармен(компьютер-Интернет) жұмыс істеуді меңгеруі қажет. Постреквизиті:  Курс  соңынан  студенттер  Тарихнама  толық  таныс  болады.  Аса  мәнді  деген  тақырыптардың 

сырын  ашып,  қажетті  ғылыми  қорытынды  жасауға  машықталады.  Студенттер  Азия  және  Африка 

халықтарының қазіргі саяси болмысының қалыптасуында орта ғасырлардың қаншалықты зор  роль атқарғанын 

толық түсініп, саралай алатын болады. Мазмұны:  Тарихнама,  оларда  өмір  сүрген  негізгі  мемлекеттік  құрылымдармен,  олардың  әлеуметтік-

әкономикалық  даму  жағдайымен,  тарихи  географиясымен,  діни  ағымдар  мен  қозғалыстар  тарихымен,  ірі 

соғыстар мен толқулар тарихымен таныса алады. 

Дореволюцион 

ная 

историография 

Казахстана 

Цель:  дать  соответствующие  современному  уровню  развития  исторической  науки  знания  о  сохранившихся 

комплексах  историография  методике  работы  с  ними,  воспринимая  источник  как  памятник  определенной 

исторической знать конкретные виды источников по истории Казахстана 

Пререквизиты:  Историография,  будучи  междисциплинарной  областью  знаний,  входит  в  тесные 

взаимодействия с другими областями знания и практики: документоведением, архивистикой, библиографией, 

информатикой и др.  

 Постреквизиты:  Историография  дает  возможность  изучать  произведения,  созданные  людьми  и 

анализировать  их  как  источники  информации  об  их  создателях.  Овладеть  методикой  анализа  внутренней  и 

внешней  характеристики  источников  по  истории  Казахстана;  умением  развивать  творческую  активность 

студентов на занятии, приобрести  навыки учебно-поисковой работы. 
жүктеу 6.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   76
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет