Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрациижүктеу 6.83 Mb.
Pdf просмотр
бет5/76
Дата09.01.2017
өлшемі6.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   76

Пререквизиты: Современные отечественные и зарубежные теории воспитания и развития ребенка, 

их характеристика.  Постреквизиты: Социолизация детей дошкольного возраста.  

Содержание:  Воспитание  и  развитие  детей  раннего  возраста.  Теория  и  методика  физического, 

социального,  познавательного,  художественно  –эстетического  развития,  трудового  воспитания, 

правового, экономического, сенсорного воспитания ребенка. 

  

29 


Игровая деятельность детей дошкольного возраста. Детские игрушки, их классификация. Построение 

предметно  –развивающей  среды.  Подготовка  ребенка  к  школе.  Преемственность  детского  сада  и 

школы.  Дошкольная  организация  и  семья.  Целостный  педагогический  процесс  дошкольной 

организации:  теоретические  основы  и  сущность,  структура,  его  компоненты.  Моделирование  и 

диагностика образовательного процесса дошкольной организации.  

MZhDBTOTN 

2205 

Б)Мектеп жасына 

дейінгі балаларды 

тәрбиелеу мен 

оқытудың теориялық 

негіздері 

 

 

 

Теоретические основы 

воспитания и 

обучения детей 

дошкольного возраста 

 

Мақсаты: 

Тәрбие 


–тәрбиелеу 

процесін 

ғылыми 

байыптаудың негізгі 

категориясы.  Пререквизиттер:Тәрбиенің ізгілік парадигмасы.  

Постреквизиттер:  Мектепке  дейінгі  балаларды  тәрбиелеу  процесінің  мақсаты  мен  міндеттері. 

Тәрбиелеу процесінің әлеуметтік кеңістігінің динамикасы.  Мазмұны:   Мектепке дейінгі тәрбие жүйесі мектептегі тұтас әлеуметтік  –педагогикалық құрылыс 

және  балаларды  әлеуметтендіру  мен  дамытуға  мақсатты  түрде  бағытталған  фактор.  Тәрбиешінің 

балаларды денсаулық пен салауатты өмір салтына құндылық ретінде қарауға үйретудегі қызметі. 

Цель:  Воспитание  –основная  категория  научного  осмысления  воспитательного  процесса.  

Пререквизиты: Гуманистическая парадигма воспитания.  

Постреквизиты: Цели и задачи воспитательного процесса в дошкольной организации. 

Содержание: Ценностные отношение как содержание воспитательного процесса. Этапы и методика 

становления  и  развития  воспитательной  системы,  сложившиеся  в  дошкольной  педагогике. 

Методические обеспечение воспитательного процесса дошкольной организации. 

MDUPUE 


2205 

В)Мектепке дейінгі 

ұйымды 

педагогикалық 

үрдістің 

ерекшеліктері 

 

Особенности 

педагогического 

процесса в 

дошкольных 

учреждениях 

Мақсаты: Оқу пәні ретінде курстың міндеттері, ұстанымдары және әдістері.  

Пререквизиттер:Мектепке  дейінгі  ұйым,  оның  сипаттамасы  және  тұтас  педагогикалық  үрдісті 

ұйымдастыру ерекшеліктері.  Постреквизиттер:  Мектепке  дейінгі  ұйым  жағдайында  оқу  –тәрбие  үрдісін  жоспарлау  мен 

басқарудың;  оқушылардың  іс  –әрекетін  ұйымдастырудың;  тәрбие  жұмысын  жоспарлау  мен 

өткізудің; инновациялық технологияларды қолданудың өзіндік ерекшеліктері. 

Мазмұны:      Мектепке  дейінгі  ұйым  жағдайында  оқу  –тәрбие  үрдісін  жоспарлау  мен  басқарудың; 

оқушылардың  іс  –әрекетін  ұйымдастырудың;  тәрбие  жұмысын  жоспарлау  мен  өткізудің; 

инновациялық технологияларды қолданудың өзіндік ерекшеліктері 

Цель: Предмет, задачи, принципы и методы дисциплины. 

Пререквизиты:  Дошкольная  учреждениях,  ее характеристика и особенности  учреждении  единого 

педагогического процесса.  Постреквизиты: Специфика проектирования и управления учебно –воспитательным процессом:  

Содержание: организации деятельности обучающихся; планирование и проведение воспитательной 

работы; применение инновационныхтехнологий в условиях дошкольной  учреждении. 

MZhDBKMT


K 2213 

А)Мектепке дейінгі 

балаларда қарапайым 

математикалық 

түсінік қалыптастыру 

 

 

 

Мақсаты: Пәнге сипаттама және курстың міндеттері.  

Пререквизиттер:Мектепке дейінгі балалардың математикалық қарапайым түсініктер қалыптастыру 

курсының теориялық негіздері.  Постреквизиттер:  Математикалық  түсініктерін  қалыптастыруда  амплификациялық  принцип, 

тұлғаға бағдарлы тұғыр, дамыта оқытуды жүзеге асыру. Мазмұны:       Мектепке дейінгі балалардың санау,  есептеу,  пішін,  заттың көлемі, кеңістіктегі  орын 

және  уақытты  қатынасымен  таныстырудың  әдістемелік  жүйесі.  Шағын  жинақталған  балабақшада  

30 


Теория и методика 

обучения детей 

дошкольного возраста 

элементарной 

математике 

қарапайым  математика  сабағын  ұйымдастыру  әдістемесі.  Балаларды  оқытуда  үлгілеу,  ақпараттық 

технология және басқа қазіргі әдістерді қолдану әдістемесі. Балалардың математикалық түсініктерін 

қалыптастыруда  мектепке  дейінгі  ұйым  мен  мектеп  арасындағы  сабақтастық.  Балалардың 

құзіреттілік даму индикаторы. «Таным» білім аясы мазмұны. 

Цель:  Предмет  и  задачи  курса.  Теоретические  основы  курса  Общие  вопросы  организации  и 

методики обучения элементам математики в дошкольной организации.  Пререквизиты:  Реализация  личностно  –  ориентированного  подхода,  развивающего  обучения  при 

формировании математических представлений.  Постреквизиты:  Методические  системы  ознакомления  дошкольников  с числом  и  вычислительной 

деятельностью, формой, величиной предметов и их измерением, пространственными и временными 

отношениями.  

Содержание:  Методика  организации  занятий  по  эелементарной  математике  в  малокомплектных 

дошкольных  организациях.  Исползование  моделирование,  информационных  технологий  и  других 

современных  методов  в  обучении  детей.  Преемственность  в  работе  дошкольной  организации  и 

школы  по  формированию  у  детей  элементарных  математических  представлений.  Содержание 

индикаторов  компетентностного  развития  ребенка.  Содержание  образовательной  области 

«Познание». 

MZhDBMEO

E 2213 


Б)Мектеп жасына 

дейінгі балаларға 

математика 

элементтерін оқыту 

ерекшеліктері 

 

Особенности обучения 

математическим  

элементам детей 

дошкольного возраста 

 

Мақсаты:  Курстың  объектісі,  пәні,  міндеттері,  әдіснамасы,  басқа  пәндермен  байланысы.    Қазіргі 

сабаққа қойылатьн талаптар.  Пререквизиттер:Математика  сабақттарында  оқушылардың  іс-әрекетін  ұйымдастыру  дың  казіргі 

заманғы педагогикалык технологиялары.  Постреквизиттер:  Жаңа  ұғым  және    әрекет  тәсілін  оқытып-үйретуге  дайындық  кезеңінде;  жаңа 

ұғым  және  әрекет  тәсілімен 

 

таныстыру  барысында;  білім,  білік,  дағдыларды  бекіту  және  оқыту нәтижелерін тексеру кезінде оқушылардың оку математикалық іс-әрекетін ұйымдастыру.  

Мазмұны:      Таңдамалы  курстар.  Бастауыш  сыныптарда  математиканы  тереңдетіп  оқыту 

мүмкіндіктері.  Математиканы  бастауыш  оқыту  туралы  ғылым.  Математиканы  оқытудың 

әдістемесінің  дамуындағы  педагогикалық  және  психологиялық  зерттеулердің  ролі.  Математиканы 

оқыту  процесінің  құбылыстарын  ғылыми-зерттеу  әдістері.  Озат  педагогикалық  тәжірибені  оқып-

үйрену.  Зерттеу  нәтижелсрін    тәжірибеге  ендіру.  Алыс  және  жақын  шетелдсрдегі  математиканы 

оқытудың әдістемелік жүйесінің әр түрлі модельдерін дайындау.  

Практикалық  сабақ.  Бастауыш  сыныптарда  математиканы  оқытудың    теориясы  мен  тәжірибесін 

талдау.  Сабақта  оқушылардың  ойлау,  танымдық,  шығармашылық  қабілеттерін  дамытумен   

байланысты іс-әрекетті ұйымдастыру. «Алгебра және геометрия элементтері» тақырыптарын оқыту 

барысында). Сабақ үзінділерін дайындау, өткізу және талдау.  Цель:  Объект,  предмет,  цели  изучения  курса,  связь  с  другими  предметами.  Требования 

предъявляемые  к  современному  уроку.  Применение  современных  образовательных  технологий 

обучения при организации учебной деятельности учащихся на уроках математики.  

Пререквизиты:  Организация  учебной  деятельности  учащихся  при  ознакомлении  с  новыми 

понятиями,  при  закреплении  их,  а  также  при  проверке  знаний,  умений  и  новыков    изученного 

материала.  


 

31 


Постреквизиты:  Курсы  по  выбору:  «Углубленное  изучение  математики  в  начальной  школе», 

«Наука  о  методике  обучения  математике  в  начальной  школе»,  «Роль  педагогических  и 

психологических  исследований  процесса  обучения  математике»,  «Изучение  передового 

педагогического опыта учителей». Внедрение научных исследований в практику преподавания. Содержание:  Практические  занятия:  Особенности  теоремы  и  практики  обучения  математике  в 

начальной  школе.  Некоторые  особенности  развития  логического  мышления,  познавательных 

интересов учащихся начальных классов при проведении уроков математики. Подготовка отдельных 

моментов урока при изучении темы: «Алгебра и эелементы геометрии». 

MZhDBAMB

D 2213 


В)Мектеп жасына 

дейінгі балаларды 

алғашқы 

математикалық 

білімдерді дамыту 

 

Развитие начальных 

математических 

понятий у детей 

дошкольного возраста 

Мақсаты: Математикалық білім  және олардың қалыптасу процесі.  

Пререквизиттер:Анықталатын және анықталмайтын ұғымдар. Ұғымдарды анықтаудың тәсілдері.  

Постреквизиттер:  Математикалық  логика  тұжырымдардың  түрлері:  Кванторлар,  аксиомалар, 

пікірлер және пікірлік формалар, предикаттар, теоремалар.  Мазмұны:      Тегі  және  түрлік  айырмашылығы  арқылы  берілетін  анықтамалардың  құрылымы. 

Осындай анықтамалардың мысалдары пікірлерге және предикаттарға қолданылатын амалдар: теріске 

шығару,  конъюнкция,  дизъюнкция,  импликация,  эквиваленция,  квантификация  немесе  кванторлар, 

қарапайым және құрама пікірлерді ілу. 

Пікірлер  логикасының  заңдары:  конъюнкцияның  және    дизъюнкцияның  коммутативтігі, 

конъюнкцияның және дизъюнкцияның ассоциативтігі, конъюнкцияның және дизъюнкцияға қатысты 

дистрибутивтігі,  дизъюнкцияның  конъюнкцияға  қатысты  дистрибутивтігі,  екі  рет  теріске  шығару 

заңы, қайшылық (үйлеспеушілік) заңы, де - Морган заңы.  

Сөйлемдер арасындағы келіп шығу және мәндес болу қатынастары. Қажетті және жеткілті шарттар. 

Теореманың  құрлысы.  Теореманы  дәлелдеудің  (тура  және  жанама)  тәсілдері.  Пайымдаулардың 

түрлері (дедуктивтік, индуктивтік және традутивтік) дұрыс және дұрыс емес пайымдаулар. 

Практикалық: «Логикалық операциялар», «Пікір және пікірлік формалар», «Кванторлар», «Предикат 

логикасының  формулалары».  Логикалық  операцияларды  және  оларға  қолданылатын  амалдарды, 

амалдардың қасиеттері мен заңдарын оқытып-үйрету. Цель: Основные математические понятий: математические понятия и способы их определения;  

Пререквизиты:  структура  определения  математических  понятий:  кванторы,  аксиомы, 

высказывания,  Постреквизиты:    высказывательные  формы,  предикаты,  теоремы,  отношения  следования  и 

равносильности  между  предложениями,  необходимые  и  достаточные  условия,  теорема  и  ее 

структура, способы доказательства теоремы, правильные и неправильные рассуждения. 

Содержание:  Практические  занятия:  «Логические  операции»,  «высказывания  и  высказывательные 

формы», «Кванторы», «Предикаты и операции над ними», «Способы доказательства теорем». 

ShT 2307 Шетел тілі 2-бөлім  

 

Иностранный язык 

2-часть 

Мақсаты:  Шетел  тілдерін  меңгерудің  жалпы  еуропалық  хабардарлығы  бойынша  (2001  ж.)  шетел 

тілін  оқып-білудің  бастапқы  және  жетілген  деңгейлерін  игеру  (А1,  А2  және  В1).  Пререквизиттер:Сөйлеу қызметінің басты түрлері мен формаларын игеру үшін фонетикалық және 

лексика-грамматикалық минимумдарын меңгеру.  Постреквизиттер: Фонетика: әріп және әріп тіркесін оқу мен айтудың негізгі ережелері.  Мазмұны:   

Тілдің  орфоэпиялық  нормалары.  Сөйлеудің  интонациялық-ырғақтығы  бейнесі.  Орфографиялық: 

 


 

32 


тілдің  дыбыс-әріптік  жүйесі,  негізгі  орфографиялық  ережелері.  Лексика:  сөзжасамдық  моделдер; 

базалық  тілдің  3500  бірлік  көлеміндегі  лексикалық  минимумы,  сонымен  қатар  мамандық  саласына 

сәйкес  терминдер;  қолданылу  саласы  бойынша  лексиканың  дифференциациясы.  Грамматика: 

базалық  тілдің  негізгі  грамматикалық  жәнен  мамандыққа  жақын  тілдің  неғұрлым  жиі  кездесетін 

құбылыстары. Сөйлеу қызметінің түрлері мен формалары.  

Оқу.  А  1.  Таныс  есімдерді,  сөздерді,  сондай-ақ  жай  сөйлемдерді  хабарландырудан,  каталогтан, 

плакаттардан түсіну.  

А 2. Күнделікте тұрмыста қолданылатын қарапайым мәтіндер: жарнамалар, проспектілер, мәзірлер, 

кестелерден қысқа және жеңіл мәтіндерді, айтып бере алатын нақты мәліметтерді таба білу. Өзіндік 

жеке сипаттағы қарапайым жазбаны түсіну.  

В  1.  Жиі  кездесетін  сөздері  мен  конструкциялары  бар  күнделікті  және  кіші  кәсіптік  саладағы 

мәтіндерді түсіну. Өзіндік жеке сипаттығы жазбадан оқиға, сезім, ниет қалыбын түсіну.  Аудиториялау. А 1. Адамға, оның отбасына, тікелей қоршаған ортаға қатысты таныс сөздер мен жиі 

қолданыстағы мағынаны түсіну. 

А 2. Адам мен оны қоршаған ортаға қатысты (мысалы, отбасы, сатып алу, жақын араласатын орта, 

жұмыс)  жиі  пайдаланылатын  сөздер  мен  мағыналарды  түсіну.  Жалпы  сипаттығы  қысқа  анонс  пен 

жеңіл хабарларды түсіну.  

В  1.  Тұрмыстық  тақырыптағы  (жұмыс,  оқу,  демалыс  және  т.б.)  түсінікті  және  әдеби  нормаларды 

сақтап  құрастырылған  мағыналарды  түсіну.  Егер  сөйлеу  анық  және  баяу  болса,  радио  және 

телехабардың, сондай-ақ өзіндік жекеге немесе кәсіптік қызығушылыққа қатысты бағдарламалардың 

көпшілігін түсіну.  

Айту, Монолог. А 1. Тұрып жатқан жері мен таныстары туралы мәліметті жеңіл сөйлемдермен айтып 

беру. 

А 2. Өзінің отбасы, өмірі оқуы, жұмысы және әр түрлі адамдар туралы айта білу.  В  1.  Күрделі  емес  сөйлемдерді  пайдалана,  отырып  өзінің  көзқарастарын  қысқаша  баяндау  және 

дәлелдей білу; өз пікірін айта от ырып, кітаптар мен фильмдердің мазмұнын бере білу.  

Сұхбат.  А.  1  Егер әнгімелесуші  сіздің  өтінішіңіз  бойынша  өз  сөздерін  ақырындап  қайталап  немесе 

өзінің ойын қайта түсіндіріп берсе, онда сұхбатқа қатысу. Қарапайым сұрақтар қоя білу және оларға 

оқып жатқан тақырып шеңберінде жауап беру.  

А 2. Белгілі бір тақырып немесе қызмет түрі шеңберінде тікелей ақпарат айырбасын талап ететін жай 

және күнделікті жағдайларда сөйлесе білу.  

В  1.  Оқып  жүрген  тілге  қатысты  мемлекеттердің  біріне  сапар  шеккен  кезде  пайда  болуы  мүмкін 

қарапайым  жағдайлардың  көпшілігінде  сөйлесе  білу.  Әр  түрлі  тақырыптағы  сұхбаттарға 

дайындықсыз – ақ қатыса білу (мысалы, отбасы , бос уақыт, жұмыс, саяхат, т.б.).  

Хат. А 1. Қарапайым сәлемдемелерді жаза (мысалы, құттықтау), бланкті толтыра және қонақ  үйге 

тіркеле білу.  

А 2. Қарапайым қысқа сәлемдемелер мен хабарламаларды, сонымен бірге жеке хаттарды жаза білу 

(мысалы, бір нәрсе  үшін алғыс білдіру). 

В  1.  Таныс  немесе  қызықтыратын  тақырыптарға  жеңіл  байланыстырылған  мәтінді,  сонымен  бірге 

толғаныс пен әсерлері туралы жеке хаттарды жаза білу.  Цель: Овладение иностранными языками начального и продвинутого уровней по общеевропейскому 

 

33 


стандарту изучения иностранных языков (А1, А2 и В1).  

Пререквизиты:  Овладение  фонетиками  и  лексико-грамматическими  минимумами  для  владения 

основными формами и видами говорения.  Содержание:  Фонетика:  основные  правила  чтения  и  произнесения  букв  и  словосочетаний. 

Орфоэпические  нормы  языка.  Интонационный  вид  говорения.  Орфографический:  буквенно  - 

звуковая система языка, основные правила орфографии. Лексической: словообразовательные модели, 

лексический минимум в количестве 3500 единиц базового языка, а также термины по специальности, 

дифференциация  лексики  по  сфере  использования.  Грамматической:  наиболее  частотные 

специфические и грамматические явления базового языка. Формы и в виде говорения. Чтение: А1. Восприятие простых предложений, слов из каталогов, плакатов и объявлений. 

А2. Умение находить простые тексты, используемые в повседневном обиходе рекламы, проспектов, 

меню,  легкие  тексты  из  таблиц,  тексты,  содержащие  точную  информацию  понимание  простой 

написанной информации. 

В1. Понимание узко профильных текстов и повседневных текстов содержащих часто используемых 

слов и конструкций.  Аудирование А1: понимания знакомых и часто используемых слов имеющих отношение к человеку, 

его семье, окружающей среде. 

А2.  понимание  слов  и  значений  часть  используемых  слов,  имеющих  отношение  к  человеку  и 

окружающих среде (например, семья, покупки, работа) Понимание общего краткого анонса и легкой 

информации. 

В1.  Понимание  доступных  текстов,  составленных  с  сохранением  литературных  норм  на  бытовую 

тему  (работа,  учеба,  отдых  и  т.д.).  понимание  большинства  программ,  касающихся  личного 

профессионального интереса, а также радио и телепрограмм, если речь ясна и медленна. Говорение, Монолог А1. Рассказать информацию месте проживания и знакомых с помощью легких 

предложений. 

А2. Умения рассказать о своей семье, жизни, учебе, работе и разных людях. 

В1. Умение доказать и кратко изложить свое мнение используя не тяжелые предложения, изложить 

содержание книг и фильмов с помощью собственного мнения. 

Диалог А1. Участие в диалоге в том случае, если собеседник по вашей просьбе медленно повторяет 

слова или повторно объясняет свое мнения. Умение задавать простые вопросы и отвечать на них по 

теме. 

А2. Умения говорить на повседневные теме на определенную тему, требующую обмен информацией. В1.  Умение  говорить  на  возможные  ситуации,  происходящие  во  время  визита  страны  изучаемого 

языка. Умение вступать в спонтанный диалог. Письмо: Умения написать простое письмо, заполнить бланк, заполнить регистрацию в гостинице. 

А2. Умения написать, краткое письмо, объявление, а также письмо, личного характера. 

В1. Умения написать текста на интересующую тему, а также личное письмо о  впечатлениях. 


 

34 


DT 3206 


А)Дүниетану 

теориясы 

 

Теория познания 

мира 

Мақсаты:  Дүниетануды  оқыту  теориясы  пәні,  міндеттері,  зерттеу  әдістері  мен  әдіснамасы.  

Пререквизиттер:Педагогика  тарихында  биология  пәндерін  оқыту  әдістемесінің  дамуы.  

Постреквизиттер: Дүниетану курсының мазмұны және тәрбие беру міндеттері.   

Мазмұны:      Дүниетануды  оқыту  әдістері  және  ұйымдастыру  түрлері.  Қоршаған  ортадағы 

объектілермен таныстыру әдістемесі. 

 

Цель: Предмет, задачи, методы исследования и методология теории обучения познанию мира.  

Пререквизиты: Развитие методики преподавания биологических дисциплин в истории педагогики.  

Постреквизиты: Содержание и воспитательные задачи курса «Познание мира».  

Содержание: Методы и формы организации обучения «Познанию мира». Технология ознакомления 

с объектами окружающего мира.    

   

ZhN 3206 Б)Жаратылыстану 

негіздері 

 

Основы 

естествознания 

Мақсаты:Ботаника мен экология негіздері пәні, міндеттері, зерттеу әдістері және әдіснамалық негізі.  

Пререквизиттер:Өсімдік организмнің құрылысы.  

Постреквизиттер: Төменгі және жоғарғы өсімдіктердің анатомиясы, морфологиясы, жүйелілігі және 

экологиясы.  Мазмұны:   Зоология мен экология негіздерінің пәні, міндеттері, зерттеу әдістері және әдіснамалық 

негіздері.  Бір  клеткалы,  омыртқалы,  омыртқасыз  жануарлардың  анатомиясы,  морфологиясы, 

физиологиясы,  жүйелілігі  және  экологиясы.  Жертану  және  өлкетану  пәні,  зерттеу  әдістері  және 

әдіснамалық  негізі.  Жер  дамуының  және  құрылысының  жалпы  физикалы  –жағрафиялық 

заңдылықтары.  ҚР-ғы  халықтардың  тұрғылықты  жерін,  мәдениетін,  өнерін  және  өмірінің  басқа 

жақтарын оқып үйрену. 

 

Предмет, задачи, методы исследования и методологическая основа ботаники с основами экологии.  Пререквизиты: Строение растительного организма.  

Постреквизиты: Анатомия, морфология, систематика и экология низших и высших растений.  

Содержание:  Предмет,  задачи,  методы  исследования  и  методологическая  основа  зоологии  с 

основами  экологии.  Анатомия,  морфология,  физиология,  систематика  и  экология  одноклеточных, 

беспозвооночных  и  позвоночных  животных.  Предмет,  задачи,  методы  исследования  и 

методологическая  основа  землеведения  и  краеведения.  Общие  физико  –географические 

закономерности  развития  и  строения  Земли.  Изучение  местности,  природы,  истории,  населения, 

хозяйства, культуры, исскусства и других сторон жизни народов Республики Казахстан. 

TAOEN 3206 жүктеу 6.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   76
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет