Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрации


  TvorchMA  1215a  М.Ауезовтыңжүктеу 6.83 Mb.
Pdf просмотр
бет48/76
Дата09.01.2017
өлшемі6.83 Mb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   76

TvorchMA 

1215a 

М.Ауезовтың 

еңбектері 

 

Творчество 

М.Ауезова 

 

Абайтанудың  М.  Әуезовтен  кейінгі  дәуірдегі  даму  жолындағы  басты  ерекшелік  кеңестік  биліктің  кезінде-ақ 

ақын мұрасына таза таптық таным тұрғысынан қойылатын партиялық талаптың шеңберінен шыға бастағыны 

байқалды.  Ал  еліміз  тәуелсіздік  алысымен-ақ  абайтану  саласында,  әсіресе,  ол  мұра  туралы  жазылған 

монографиялық  зерттеулер  мен  мақалаларда  еркін  ойлылық,  мәселені  ашық  қою,  жаңа  танымдағы  ой 

пікірлерді, соңы дерек мағлұматтарды, тіпті, Абай мұрасының исламиятқа қатысы бүкпесіз айтыла бастады. 

Изучение  литературные  произведения  Мухтар  Ауезова.  Ознакомить  студентов  национальной  казахской 

драматургией. Студент должен иметь представление о деятельности писателя. 

MAML 

1215b 


Әлемдік 

әдебиеттегі  

Абайдың алатын 

орны 

Место Абая в 

мировой 

литературе 

Абай  өлең  құрылысындағы  өлең  өрнектерін  қалпына  келтіруде  алғашқы  толық  жинақта  М.  Әуезовтің  өзі  де 

кемшіліктерге  жол  беріп  алды.  Бірақ  толассыз  ізденіп  Абай  өлең  құрылысының  ерекшеліктеріне  қаныққан 

сайын ол кемшіліктерін жетілдіріп отырды. Мысалы, алғашқы толық жинақта өлең өрнегі жағынан өте күрделі 

Абайдың «Қатыны мен Мсақбай», «Сен мені не етесің?» өлеңдерінің бастапқы табиғи қалпын сақтай  алмаса, 

соңғы басылымдарда оны толық табиғи қалпына түсіріп, қалыптастырғанын көреміз. 

Изучение  литературные  произведения  Абая,  его  мировоззрение  и  философское  наследие.  Ознакомить 

студентов созданием и развитием раздела казахской литературоведческой науки – Абаеведения OH 1217 


Жалпы химия 

 

Общая химия 

Цель:  Целью  преподавания  данной  дисциплины  является  знакомство  с  основными  закономерностями 

протекания химических реакций и возможностью их контролирования.  Пререквизиты: школьные курсы химия 

Постреквизиты: Органическая химия, биология, физколоидная химия 

Содержание  Атом  құрылысы.  Химияның  негізгі  ұғымдары  мен  заңдары.  Бейорганикалық  қосылыстардың 

негізгі  кластары.  Д.И.Менделеевтің  периодтық  жүйесі.  Химиялық  реакциялардың  жүруінің  негізгі 

заңдылықтары.  Химиялық  тепе-теңдік.  Химиялық  реакцияның  жылдамдығы.  Ерітінділер.  Электролиттер, 

бейэлектролиттер.  Ион  алмасу  реакциялары.  Судың  иондық  көбейтіндісі.  Электрохимия  негіздері. 

Аналитикалық химия. Физколлоидты химия. 

Строение  атома.  Основные  понятия  и  законы  химии.  Основные  классы  неорганических  веществ. 

 

319 


Периодическая  система  Д.И.Менделеева.  Основные  закономерности  протекания  химических  реакций. 

Химическое  равновесия.  Скорость  химической  реакции.  Растворы.  Электролиты,  неэлектролиты.  Ионные 

реакции  обмена.  Ионное  произведение  воды.  Гидролиз  солей.  Основы  электрохимии.  Аналитическая  химия. 

Физколлоидная химия. Коллоидные системы. 

NX 1217a 

Неорганикалық 

химия 

 

Неорганическая 

химия 

Химияға  кіріспе.  Формула  мен  массасның  атомдық  бірліктері.  Атом  құрылысы.  Атомдардың  электрондық 

құрылысы.  Химиялық  байланыстың  түрлері.  Оксидтер.Негіздер.Қышқылдар.Тұздар.  Химиялық  реакция 

жылдамдығы. Химиялық тепе-теңдік. Тотығу-тотықсыздану реакциялары. Электролиттік диссоциация. Тұздар 

гидролизі. Элементтер химиясы. 

Введение  в  химию.  Атомные  единицы  массы  и  формулы.  Строение  атома.  Электронные  оболочки  атомов. 

Виды  химических  связей.  Способы  выражения  количественного  состава.  Химические  реакции  и  уравнения. 

Оксиды.  Основания.  Кислоты  Соли.  Скорость  химических  реакций.  Химическое  равновесие.  Окислительно-

восстановительные реакции. Электролитическая диссоциация. Гидролиз солей. Химия элементов. 

TONX 


1217b 

Химия 

 

Химия 

 

Күрделі  заттардың  функционалдық  белгісі  бойынша  жіктелуі.  Тұз  түзетін  және  тұз  түзбейтін  оксидтер. 

Қышқылдық,  негіздік,  екідайлы  оксидтер.  Оксидтердің  номенклатурасы.  Негіздер.  Бір  және  көпқышқылды 

негіздер.  Сілтілер.  Негіздердің  номенклатурасы.  Қышқылдар:  оттекті  және  оттексіз.  Бір  және  көп  негізді 

қышқылдар.  Қышқылдардың  номенклатурасы.  Тұздар.:  орта,  қышқылдық,  негіздік  (гидроксо  –  және 

оксотұздар). Қос тұздар. Тұздардың номенклатурасы. 

Классификация  сложных  веществ  по  функциональным  признакам.  Оксиды  солеобразующие  и 

несолеобразующие.  Кислотные,  основные,  амфотерные  оксиды.  Номенклатура  оксидов.  Основания.  Одно-  и 

многокислотные 

основания. 

Щелочи. 

Номенклатура 

оснований. 

Кислоты: 

бескислородные 

и 

кислородсодержащие.  Одно-  и  многоосновные  кислоты.  Номенлатура  кислот.  Соли:  средние,  кислые, основные (гидроксо- и оксосоли). Смешанные и двойные соли. Номенклатура солей. 

AMR 1218 Өсімдіктер 

морфологиясы 

мен анатомиясы 

 

Анатомия и 

морфология 

растений 

Цель:  Целью  преподавания  данной  дисциплины  является  знакомство  с  Анатомия  и  морфология  растений. 

Организация типичной растительной клетки. Классификация и строение растительных тканей. Пререквизиты: Систаматика растении 

Постреквизиты: Ботаника 

Содержание: Ботаника – өсімдіктер дүниесі тіршілік формаларының алуан түрлілігі, олардың құрылысы мен 

тіршілік процестеріндегі заңдылықтар туралы ғылым. Өсімдіктердің алуан түрлілігі, морфологиялық құрылым 

деңгейі /бір клеткалы, клеткаланбаған, колониальды, көп клеткалы/. 

Өсімдіктердің  құрылысы  туралы  жалпы  түсінік.  Автотрофты  және  гетеротрофты  өсімдіктер.  Өсімдіктердің 

төменгі және жоғары сатыдағылар, талломдылар, өркенділер болып бөлінуі. 

Анатомия  и  морфология  растений.  Организация  типичной  растительной  клетки.  Классификация  и  строение 

растительных  тканей.  Зародыш  и  проросток  как  начальные  этапы  онтогенеза  цветковых  растений.  Корень  и 

корневая  система.  Побег  и  система  побегов.  Воспроизведение  и  размножение  растений:  вегетативное 

размножение, спороношение, половой процесс. Семенное размножение. Общая схема цикла воспроизведения у 

цветковых.  Происхождение  цветка.  Плоды.  Способы  распространения.  Экологические  группы  и  жизненные 

формы растений. Возрастные и сезонные изменения. 

SB 1218 a Структуралық 

ботаника 

 

Ботаника  ғылымы  туралы  жалпы  түсінік.  Зат  алмасу  типтері.  Өсімдіктердің  адамдар  өміріндегі  маңызы. 

Ботаниканың  дамуы.  Өсімдік  морфологиясының  бағыттары  және  тәсілдері.  Өсімдіктердің  морфологиялық 

эволюциясы  және  онтогенетикалық  дамуы.  Төменгі  және  жоғарғы  сатыдағы  өсімдіктер.  Өсімдіктер  

320 


 

 

 

 

Структурная 

ботаника 

морфологиясында қолданылатын жалпы биологиялық маңызы бар проблемаларды шешуге мүмкіндік беретін 

тәсілдер. 

«Структурной ботаники» в соответствии с современными научными данными изучается субмикроскопическое 

строение  цитоплазмы,  структура  ядра  и  пластид,  размножение  клеток,  строение  и  образование  мембраны. 

Материал  по  анатомо-морфологическому  строению  вегетативных  и  генеративных  органов  высших  растений, 

особенностям размножения и циклам воспроизведения рассматривается в онтогенетическом и эволюционном 

аспектах. 

Sovr bot 

1218b 


Қазіргі заманғы 

ботаника 

 

 

Современная 

ботаника 

Қазіргі  ботаниканың  даму  тарихымен  қазіргі  кездегі  ботаниканың  негізгі  бөлімдері  мен  даму  келешектерін 

үйрену. Өсімдіктер дүниесін қорғау және оны тиімді пайдаланудың ерекшеліктерін үйрену. 

Өсімдіктер  дүниесі  Жер  биосферасының  негізгі  бөлігімен,  өсімдік-тердің  алуан  түрлілігімен,  прокариоттар 

және  эукариоттар,  өсімдіктердің  морфологиялық  құрылыстық  дәрежесін  білу.  Жасыл  өсімдіктердің  космос-

тық ролі және адам өміріндегі өсімдіктердің маңызымен танысу. Ботани-каның биологиялық ғылым саласында 

алатын орны және оның жалпы білім берудегі маңызын білу.  

Современная  ботаника.  Она  разветвилась  в  ходе  своего  исторического  развития  на  ряд  хотя  и 

взаимосвязанных,  но  все  же  достаточно  самостоятельных  отраслей.  Растения,  а  ныне  их  насчитывается  на 

Земле  около  500  тысяч  видов,  подразделяют  на  низшие  (грибы,  водоросли,  лишайники)  и  высшие 

(мохообразные,  папоротникообразные,  голосеменные  и  покрытосеменные  или  цветковые).  Соответствующие 

науки  называются  микология  (наука  о  грибах),  альгология  (наука  о  водорослях),  лихенология  (наука  о 

лишайниках), бриология (наука о мхах) и т. д.  Любое растение, к какой бы группе оно ни относилось, можно 

изучать во многих аспектах, и каждый такой аспект тоже представляет собою определенную отрасль ботаники: 

морфология растений изучает внешнее строение взрослых, закончивших рост растений и их органов; анатомия 

растений  —  внутреннее  строение  (ткани)  растений;  онтогенетическая  морфология  и  анатомия  растений  — 

развитие структуры растений в процессе их роста 

ZooB 1220 Омыртқасыздар 

зоологиясы 

 

Зоология 

безпозвоночных 

Цель:  Изучение  многообразия  беспозвоночных  животных,  их  происхождение,  развитие,  современное 

положение в систематике, роли в биосфере и жизни человека, этапов эволюции животного мира, ознокомление 

с  положением  зоологии  в  системе  биологических  наук,  изучение  ее  как  комплексной  науки.  Задача  курса 

«Зоологии  безпозвоночных»  -  ознакомить  с  особенностями  организации,  биологии,  происхождением  и 

хозяйственным значением животных. 

Пререквизиты: 

протозоология

энтомологиягерпетология

териология 

Постреквизиты: зоология позвоночных, ихтиология, орнитология 

Содержание:  Кешенді  оқыту  кезінде    қарапайым  және  көпжасушалы  жануарлар  көптүрлілігінің  ішкі  және 

сыртқы  құрылысын  зерттеу,  таралу  аймақтары,  тіршілік  әрекеті  және  практикалық  маңыздылығын  үйрету. 

Омыртқасыздар  зоологиясының  даму  тарихын,  қазіргі  кездегі  зоологияның  негізгі  бөлімдері  мен  даму 

ерекшеліктерін  түсіндіру.  Пайдалы  омытқасыздарды  көбейту,  қорғау  шараларымен  танысу.  Зиянды 

омыртқасыздармен күресу жолдарын оқып-үйрену. 

- омыртқасыздар зоологиясын оқыту пәні бойынша олардың алуан түрлерін зерттей отырып,  ерекшеліктерін, 

әртүрлі зерттеу мақсаттарын, әдістерін оқып-үйрену; 

-  жергілікті  жерде  тірішілк  ететін  омыртқасыздардың  көбею  жолдары  мен  мүшелерінің  құрылыс 

ерекшеліктерін ажырата білу

-  омыртқасыздар  дүниесіндегі  жануарлардың  морфологиялық-физиологиялық  бейімделушілік  белгілерін 

 

321 


анықтап, олардың эволюциялық даму сатыларын көрсету. 

 

Изучение  многообразия  беспозвоночных  животных,  их  происхождение,  развитие,  современное  положение  в систематике,  роли  в  биосфере  и  жизни  человека,  этапов  эволюции  животного  мира,  ознокомление  с 

положением  зоологии  в  системе  биологических  наук,  изучение  ее  как  комплексной  науки.  Задача  курса 

«Зоологии  безпозвоночных»  -  ознакомить  с  особенностями  организации,  биологии,  происхождением  и 

хозяйственным значением животных. 

PMZ 1220a 

Паразитология 

және 

медициналық 

зоология 

 

Паразитология и 

медицинская 

зоология 

 

Паразитология 

өзінің 

зерттейтін нысаны: 

медициналық

  паразитология  (адамның  паразитін  зерттейді)  малдәрігерлік  паразитология  (үй  және  кәсіптік 

маңызы 


бар 

жануарлардың 

паразитін); 

агрономдық  паразитология  не  фито  паразитология  (өсімдіктер  паразитін).  Қазіргі  таңдағы  медициналық 

зоологияның дамуы. 

Паразитті  қарапайымдылар  тудыратын:  токсоплазмоз,  безноитиоз,  гемоспоридиоз,  лейшманиоз,  тейлероз, 

пироплазмоз, саркоспоридоз ауруларының патогенезі мен организмде дамуын зерттеу. Сарып, кене энцефалиті, 

оба,  құс  спирохетозы,  туляремия,  кейбір  гельминтоз  ауруларының  табиғи  ошағы  анықталып,  ол  туралы 

зерттеулер  одан  әрі  дамыту  жолдары.  Иксод  және  гамаз  кенелердің, бүргелердің,  масалар  мен  шіркейлердің, 

қансорғыш шыбындар мен соналардың 

фаунасыбиологиясы, зияндылығын зерттеу жолдары. 

Исследовательский 

объект 

паразитологии: медицинская

 паразитология (исследует паразитов человека) ветеринарная  паразитология (паразиты домашних 

животных); агрономная  паразитология или  фито паразитология (паразиты растении). Развитие медицинских 

зоологии  в  нынешнее  время.  Зараждающие  простейшие  паразиты:  токсоплазмоз,  безноитиоз,  гемоспоридиоз, 

лейшманиоз,  тейлероз,  пироплазмоз,  саркоспоридоз  патогенез  болезни  и  исслдование  развитие  в  организме. 

Определит  очаг  и  продолжать  исследовательские  работы    ящура,  энцефалит  клеща,  чумы,  спирохетоз  птиц, 

туляремии, некоторые болезни  гельминтоза.  Фауна и биология клеща иксод и гамаз,блоха,комара,мошкара, 

мух и исследование их вредности. 

SBN  

1220b 


Насекомдар 

биологиясы мен 

систематика 

 

Систематика и 

биология 

насекомых   

Насекомдардың систематикасы. Алғашқы қанатсыз насекомдар немесе жабық жақтылар класс тармағын 

қарастыру. Қанатты насекомдар немесе ашық жақтылар класс тармағы, қылтанқұйрықтылар, біркүндіктер 

отрядтары өкілдері.  

Насекомдардың  классификациясында  таксондардың    қатары:  класс,  класс  тармағы,  инфракласс,  отрядтар 

тобы, отряд, отряд тармағы, тұқымдастар тобы, тұқымдас, тұқымдас тармағы, триба, туыс, туыс тармағы, түр, 

түр 

тармағы.  Өзендерде, құрлықта тағы басқа жерлерде  мекендеушілері-тіршілік ететін омыртқасыз жануарлардың негізгі 

белгілері,алуан түрлілігі. Насекомдардың табиғаттағы және адам өміріндегі практиалық маңызы 

 

Систематика насекомов. Расмотрение класса бескрылые насекомы. Предаставители отрядов крылые насекомы или  открыто  челюстные  ,  однодневные  насекомы.  В  классификации  насекомов  ряд  токсонов:  класс,  пункт 

класса, инфракласс, группа отрядов, отряд, пункт отрядов, гуппа сейместв, семейства, пункт семейств, триба, 

род, пункт родов, виды, пункт видов. Разновидости безпозваночных насекомов живущих в –озерах,  сушах и 

других местах. Практические важность насекомов в человеческой жизни. SR 2219 


Өсімдіктер 

Цель: Целью преподавания данной дисциплины является знакомство с растения, имеющие сходные признаки,  

322 


систематикасы 

 

Систематика 

растении 

объединяют в группы, называемые видами. Пререквизиты: Анатомия и морфология растений, структурная ботаника, физиология растений 

Постреквизиты: Физиология растений 

Содержание:  Өсімдіктер  систематикасы  -  төменгі  және  жоғарғы  сатыдағы  өсімдіктер.  Өсімдіктер 

морфологиясында қолданылатын жалпы биологиялық маңызы бар проблемаларды шешуге мүмкіндік беретін 

тәсілдер.  

Система́тика расте́ний — раздел ботаники, занимающийся естественной классификацией растений. Растения, 

имеющие сходные признаки, объединяют в группы, называемые видами. Если у вида нет близких сородичей, 

он образует самостоятельный, так называемый монотипный род.  

SNR 2219a 

Төменгі 

сатыдағы 

өсімдіктер 

систематикасы 

 

Систематика 

низших растении   

Төменгі  сатыдағы  өсімдіктердің  құрылыққа  шығуына  байланысты  ұл-палар  мен  өсімдік  мүшелерінің  пайда 

болуын, вегетативті жене генеративті мүшелерінің құрылысын білу. 

НИЗШИЕ РАСТЕНИЯ (слоевцовые, или талломные, растения) - подцарство растений. Тело низшего растения 

(таллом,  или  слоевище)  не  расчленено  на  корень,  стебель  и  лист.  Включают  только  водоросли.  Отделы 

водорослей:  бурые,  диатомовые(кремнистые),  желтозеленые,  зеленые,  золотистые,  красные(багрянки), 

пирофитовые  и  другие.  Ранее  к  низшим  растениям  относили  дробянки  (бактерии,  синезеленые  водоросли)  и 

грибы, которые сейчас составляют отдельные царства, а также лишайники, т. е. все организмы, кроме высших 

растений и животных. 

SVR 2219b Жоғары 

сатыдағы 

өсімдіктер 

систематикасы 

 

Систематика 

высших 

растений 

Жоғарғы  сатыдағы  өсімдіктердің  құрылыққа  шығуына  байланысты  ұлпалар  мен  өсімдік  мүшелерінің  пайда 

болуын, вегетативті жене генеративті мүшелерінің құрылысын білу. 

ВЫСШИЕ  РАСТЕНИЯ  -  подцарство  растений.  Синонимы  -  зародышевые  растения  (Embryobionta, 

Embryophyta), побеговые растения (Cormophyta, Cormobionta), теломные растения (Telomophyta, Telomobionta). 

В  отличие  от  низших  растений  тело  высших  растений  разделено  на  специализированные  органы  —  листья, 

стебель и корень. 

ZooB 1221 Омыртқалылар 

зоологиясы 

 

Зоология 

позвоночных 

Цель: Изучение многообразия позвоночных животных, их происхождение, развитие, современное положение в 

систематике,  роли  в  биосфере  и  жизни  человека,  этапов  эволюции  животного  мира,  ознокомление  с 

положением  зоологии  в  системе  биологических  наук,  изучение  ее  как  комплексной  науки.  Задача  курса 

«Зоологии  позвоночных»  -  ознакомить  с  особенностями  организации,  биологии,  происхождением  и 

хозяйственным значением животных. 

Пререквизиты: зоология беспозвоночных, экология, физиология животных 

Постреквизиты: Ихтиология, орнитология 

Содержание:  Хордалылар  типі.  Ұрық  қабықшалы  омыртқалы  жануарлар.  Ұрық  қабықшасыз  омыртқалы 

жануарлар.  Омыртқалы  жануарлардың  табиғаттағы  заттар  айналымындағы  және  адамзат  өміріндегі  маңызы. 

Хордалылар  типінің  классификациясы.  Шеміршекті  балықтар  және  сүйекті  балықтар,  құстар,  сүтқоректілер 

класстары 

Тип  хордовые.  Общая  характеристика  типа.  Значение  хордовых  в  круговороте  веществ  в  природе,  в  жизни 

человека.  Классификация  типа.  Позвоночные  без  зародышевых  оболочек.  Позвоночные  с  зародышевыми 

оболочками. Классы хрящевые рыбы, костные рыбы, птицы и млекопитающие. Надкласс четвероногие. 

Ixt iol 


Ихтиология 

Балықтардың  сыртқы  морфологиясы  мен  пішіні.  Қозғалуы,  оның  өзгергіштігі.  Балықтардың  терісі,  

323 


1221a 

 

Ихтиология 

қабыршақтары.  Тері  пигменттері:  олардың  әртүрлілігі,  жалпы  құрамы.  Балықтардың  түсі  және  оның 

өзгергіштігі. Балықтың қаңқасы мен еті. Омыртқа жотасы.  Асқорыту жүйесі және оның бөлімдері.  Тыныс алу 

және  қан  айналу  жүйелері.  Жүйке  жүйесі.  Балықтар  денесінде  тұз-су  алмасуы.  Ащы  және  тұщы  суларда 

балықтардың  бейімделуі.  Балықтардың  абиотикалық  және  биотикалық  факторлардың  әсеріне  жалпы 

сипаттама.  Балықтардың  тіршілігіне  тікелей  немесе  жанама  әсер  ететін  абиотикалық  факторларға  жалпы 

сипаттама. 

Разнообразие  форм  рыб  и  ее  причины;  разделение  тела  на  части.  Кожа  и  чешуя  у  рыб.  Светящие  органы  и 

фотофоры.  Скелет и мышцы у рыб. Позвоночный столб. 

Осевой, висцеральный скелет. Пищевари 

тельная система и органы пищеварения.  

Дыхательная и кровеносная системы. Строение жабры. Кровообращение у рыб. Нервная система. Центральная 

и периферическая отделы нервной системы.  

Водно-солевой  обмен  и  выделительная  система.  Приспособленность  рыб  в  пресных  и  соленых  водах. 

Мезонефрические почки. 

Ornit 


1221b 

Орнитология 

 

Орнитология 

Құстардың сыртқы морфологиясы мен пішіні. Қозғалуы, оның өзгергіштігі. Құстардың терісі, қанатттары. Тері 

пигменттері:  олардың  әртүрлілігі,  жалпы  құрамы.  Құстардың  түсі  және  оның  өзгергіштігі,  қаңқасы  мен  еті. 

Омыртқа  жотасы.    Асқорыту  жүйесі  және  оның  бөлімдері.    Тыныс  алу  және  қан  айналу  жүйелері.  Жүйке 

жүйесі.  Құстар  денесінде  тұз-су  алмасуы.  Құстардың  ауада  ұшуға  бейімделуі.  Құстардың  абиотикалық  және 

биотикалық  факторлардың  әсеріне  жалпы  сипаттама.    Жұмыртқа  салу.  Тұқымдылық  және  зерттеу  әдістері. 

Құстардың қоректік қоры және қоректенуі. Құстардың миграциясы. Миграцияның себептері. 

Разнообразие  форм  птиц  и  ее  причины;  разделение  тела  на  части.  Кожа  и  ее  пройзводные  у  птиц.  Скелет  и 

мышцы  у  птиц.  Позвоночный  столб.  Осевой,  висцеральный  скелет.  Пищеварительная  система  и  органы 

пищеварения.  Дыхательная  и  кровеносная  системы.  Строение  легких.  Кровообращение  у  птиц.  Нервная 

система. Центральная и периферическая отделы нервной системы.  

Водно-солевой  обмен  и  выделительная  система.  Приспособленность  птиц  в  пресных  и  соленых  водах,  в 

воздушно-наземной среде.  Влияние абиотических и биотических факторов на птиц. Половая система и органы 

размножения. 
жүктеу 6.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   76
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет