Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрациижүктеу 6.83 Mb.
Pdf просмотр
бет34/76
Дата09.01.2017
өлшемі6.83 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   76

Нетрадиционны

е виды 

физической 

культуры 

Пәннің мазмұны мен анықтамалары. Жүзу дене тәрбиесі жүйесінде, ҚР президенттік тесті кешенінің 

спорттық дәрежесі ретінде. Таңдап алынған спорт түрінен жүзуді жалпы физикалық дайындық құралы 

ретінде қолдану. Қазақстан республикасында шет елдерде жүзудің деңгейі мен дамуына қысқаша шолу.   

 

Дәстүрлі емес 

дене тәрбиесі 

Спорт түрлерінің теориялық және әдістемелік негіздері. Дәстүрлі емес дене тәрбиесінің тарихы. Разрядтық 

талаптар,  техникалық  —  тактикалық  қозғалыс  классификациясы.  Дәстүрлі  емес  спорт  түрлерінің  даму 

тарихы. 


 

OTMFKS 

3217 

Олимпийский 

спорт 

Система  подготовки  олимпийского  резерва  РК  Казахстане.  Спорт  для  инвалидов.  Международные 

олимпийские игры. 

 

 

Олимпиадалық 

спорт 

Пәннің мазмұны мен анықтамалары. Жүзу дене тәрбиесі жүйесінде, ҚР президенттік тесті кешенінің 

спорттық дәрежесі ретінде. Таңдап алынған спорт түрінен жүзуді жалпы физикалық дайындық құралы 

ретінде қолдану. Қазақстан республикасында шет елдерде жүзудің деңгейі мен дамуына қысқаша шолу.   

SM 3218 

Спортивная 

медицина, 

лечебная 

физическая 

культура и 

массаж 

Цель:    Студенты должны знать основные системы организма при физической культуре и 

работоспособность спортсменов, принципы определение энергиясбережение. Пререквизиты:  Анатомия осыновы спорт морфологии, физиология человека, физиология видов спорта. 

Постреквизиты:  методика медицинской первой помощи 

Содержание: Студенты должны знать и уметь организацию всей работы по спортивной медицине 

учебного учреждения; обязанности врача специалиста, инструктора по лечебной физкультуре; выполнять 

различные приемы массажа, уметь проводить методы оценки эффективности ЛФК и массажа.  

201 


 

 

Спорттық 

медицина, емдік 

дене тәрбиесі 

және массаж 

 Спорт  түріне  байланысты  ағзаның  негізгі  жүйелерінің  жаттығу  барысындағы  қызметтік  өзгерістерін, 

жалпы жұмысқа қабілеттілігін, энергия қорын анықтау бағалау принциптерінен; спорт түріне, дәрежесіне 

және сауықтыру дене тәрбиесіндегі дәрігерлік бақылауды ұйымдастыру түрлері мен жүргізу әдістерінен; 

оқыстан дамитын сырқаттық жайттар мен тірек-қозғалыс жүйелерінің ауытқушылықтарының пайда болу 

себептерін,  клиникалық  белгілерін,  сақтандыру  жолдарын  және  жедел  медициналық  көмек  беру 

әдістерінен;  жедел  медициналық  көмек  көрсету  және  реанимациялық  әрекеттер  жасауды  кәсіби  тұрғыда 

шешуге қажетті білімдер мен біліктілі қалыптастыру.   

WOFV 3218 

Медико-

биологические 

и 

педагогические 

основы 

физической 

культуры 

дошкольного 

возраста 

Влияние физических упражнений на системы организма. Особенности изменения систем кровообращения, 

крови,  дыхания,  биоэнергетики,  эндокринных,  двигательных  упражнений  при  мышечной  работе. 

Особенности  системных  механизмов  управления  движениями,  условия  необходимые  для  формирования 

двигательных навыков, как комплекс моторных, сенсорных, и вегативных рефлексов. Фазы формирования 

двигательных навыков в зависимости от возраста, спортивной квалификации, вида спорта.     

 

Мектепке 

дейінгі жастағы 

медико-

биологиялық 

және 

педагогикалық 

дене тәрбиесі 

негіздері 

Оқушылардың дене тәрбиесін емдік  және  профилактикалық  мақсатта  қолдануға,  теориялық  білім 

және  практикалық  түрде  үйрету,  дене  шынықтыру  және  спортпен  айналысқандардың  жүмыскерлігін 

жоғарылату.  

MBPOFKD

W 3218 

Биомеханика 

 

 

Раздел  естественных  наук,  изучающий  на  основе  моделей  и  методов  механики  механические  свойства 

живых  тканей,  отдельных  органов  и  систем,  или  организма  в  целом,  а  также  происходящие  в  них 

механические явления.  

 

 

Биомеханика 

Жаратылыстану ғылымдарының бөлімі, тірі организмдердің құрылысын механикалық әдістері және жеке 

органдардың және жүйелердің негіздерін зерттеу. 


 

202 


 

UPSP 3219 

Управление 

процессом 

спортивной 

подготовки в 

избранном виде 

спорта 

Цель:      Воспитание  у  студентов  высоких  моральных  качеств  и  отношений  к  физической  культуре  и 

спорту. Построение современных экономических отношений в физкультурном движении Пререквизиты: Экономика ФК, ТМФК, Организация массово-оздоровительной работы   

Постреквизиты:  В  перечень  дисциплин  для  освоения  видов  и  взаимосвязи с ней входят следующие 

дисциплины:  спортивная  морфология,  спортивная  медицина,  возрастная  физиология,  спортивная 

физиология, биохимия. 

СодержаниеИзучение основных понятий и функций системы управления физической культуры, системы 

органов  управленияфизической  культуры  и  спорта.  Современные  экономические  отношения  в 

физкультурном  движении.  Реформирование  и  совершенствование  системы  физкультурного  образования 

Республики Казахстан. Изучение системы подготовки Олимпийского резерва РК Казахстан.  

 

 

Таңдап 

алынған спорт 

түрлерінің 

спорттық 

дайындықты 

басқару 

негіздері 

Дене  тәрбиесі  дайындығының  мақсаты.  Жалпы  және  арнайы  физикалық  дайындық.  Жалпы  дене 

дайындығының  міндеттері.  Жалпы  дене  дайындығының  әдістері.  Дене  сапаларын  дамыту  жағдайлары, 

күштілік,  төзімділік  қимыл  координациялары  функционалдық  дайындығы.  Психологиялық  дайындық 

жаттығуларының медико-биологиялық және психологиялық дайындығы. 

 

  

PTN 3219 

Повышение 

тренерских 

навыков в 

избранном виде 

спорта 

  Методика преподавания и спортивного совершенствования в видах спорта. применение 

дидактических принципов обученния-наглядность.доступность и активность в овладении отдельных 

упражнений в  технике обучаемого вида.   

 

  

Таңдап 

алынған спорт 

түрлерінің 

тренерлік 

біліктілікті 

жетілдіру 

Дене  тәрбиесі  дайындығының  мақсаты.  Жалпы  және  арнайы  физикалық  дайындық.  Жалпы  дене 

дайындығының  міндеттері.  Жалпы  дене  дайындығының  әдістері.  Дене  сапаларын  дамыту  жағдайлары, 

күштілік,  төзімділік  қимыл  координациялары  функционалдық  дайындығы.  Тренерлік  дайындық 

жаттығуларының медико-биологиялық және психологиялық дайындығы. 

 

OVPS 3219 

Основы 

восстановления 

и питания 

спортсмена 

 (по ИВС) 

 

Цель освоения дисциплины – формирование совокупности компетенций, позволяющих эффективно 

выполнять организационную, научную, методическую, тренерскую, преподавательскую, судейскую и 

другие виды работ в избранном виде спорта. 

 

 

 

 

Спортшыларды

ң тамақтану 

және қалпына 

келу негіздері 

(ТАС -нен) 

Таңдап  алынған  спорт  түрлері  бойынша  тамақ  режимі,  гигиенасы  және  оның  құрамының  балансы. 

Спортшылардың жаттықтыру процестерінен кейнігі қалпына келуді ұйымдастыру. 


 

203 


 

SMPPT 3220  Совершенствов

ание и методика 

профессиональ

ной подготовки 

тренера в 

избранном виде 

спорта 

Цель:дать  знания  по  построению  и  планированию  тренировочного  процесса  квалификационных 

спортсменов Пререквизиты:      для  получения  более  глубоких  знаний  в  видах  спорта  необходимо  изучение  таких 

дисциплин  как:  анатомия,  физиология  спорта,  педагогика  и  психология  спорта,  биомеханика,  биохимия, 

теория и методика физической культуры и спорта 

Постреквизиты:  приобретенные знания,  умения  и навыки по специализации могут быть использованы 

при прохождении педагогической и профессиональной практик, при выполнении курсовых и дипломных 

работ, а также для качественного изучения базовых дисциплин. 

Содержание  определение цели и задачи по профессиональной тренерской деятельности в видах спорта. 

получить  знания  о  роли  тренера  по  управлению  тренировочной  нагрузкой  спортсменов  в  различные 

периоды подготовки и составлению индивидуальных планов подготовки  

 

Таңдап 

алынған спорт 

түрлерінен 

тренерлердің 

кәсіби 

дайындығын 

жетілдіру 

әдістері 

Дене  тәрбиесі  дайындығының  мақсаты.  Жалпы  және  арнайы  физикалық  дайындық.  Жалпы  дене 

дайындығының  міндеттері.  Жалпы  дене  дайындығының  әдістері.  Дене  сапаларын  дамыту  жағдайлары, 

күштілік,  төзімділік  қимыл  координациялары  функционалдық  дайындығы.  Тренерлік  дайындық 

жаттығуларының медико-биологиялық және психологиялық дайындығы. 

 

OPPT 3220 

Основы 

профессиональ

ной подготовки 

тренера в 

избранном виде 

спорта 

Общие  основы  методики    вида  спорта.классификация  видов  спорта  систематика  и  терминология  при 

обучении  упражнениям  в  видах  спорта.    Основы  методики  обучения  двигательным  навыкам  и 

планированию  учебного  процесса.  Обучение  технике  и  тактике  в  видах  спорта  планирование  и 

прогнозирование  спортивных результатов по периодам подготовки. 

 

 

Таңдап 

алынған спорт 

түрлерінен 

тренердің 

кәсіби 

дайындық 

негіздері 

Таңдап алынған спорт түрінен техникалық әдістемелерді оқыту. Таңдап алынған спорт түрінен тактикалық 

дайындықты  оқыту  әдістемесі.  Таңдап  алынған  спорт  түрінен  физикалық  және  арнайы  физикалық 

дайындық.  Жалпы  арнайы  және  психологиялық  дайындық.  Спортпен  шұғылданудың  жас  ерекшеліктері 

және жыныстық айырмашылық негіздері. 

 

 

MPPT 3220 

Методика 

профессиональ

ной подготовки 

тренера в 

избранном виде 

спорта 

Знания по основам и последовательности обучения в видах спорта и подбору средств для решения задач 

обучения.  Привить  умения  по  подбору  упражнений  для  различных  возрастных  групп,  занимающихся  

спортом.  умению видеть и исправлять ошибки в обучении  

 

Таңдап 

алынған спорт 

түрлерінен 

тренердің 

кәсіби 

дайындық 

әдістемесі 

Дене  тәрбиесі  дайындығының  мақсаты.  Жалпы  және  арнайы  физикалық  дайындық.  Жалпы  дене 

дайындығының  міндеттері.  Жалпы  дене  дайындығының  әдістері.  Дене  сапаларын  дамыту  жағдайлары, 

күштілік,  төзімділік  қимыл  координациялары  функционалдық  дайындығы.  Психологиялық  дайындық 

жаттығуларының медико-биологиялық және психологиялық дайындығы. 


 

204 


 

TSONIRFKS 

4221 

Теория спорта и 

основа НИР в 

физической 

культуре 

Цель:  Воспитания у студентов высоких моральных качеств и отношений к физической культуре и спорту. 

Построение современных экономических отношений в физкультурном движении.   Пререквизиты:   Психология ФКиС, Биомеханика, Управление спортивной подготовки. 

Постреквизиты:  приобретенные знания,  умения  и навыки по специализации могут быть использованы 

при прохождении педагогической и профессиональной практик, при выполнении курсовых и дипломных 

работ, а также для качественного изучения базовых дисциплин. 

Содержание Изучение основных понятий и функций системы управления физической культуры, системы 

органов  управленияфизической  культуры  и  спорта.  Современные  экономические  отношения  в 

физкультурном  движении.  Реформирование  и  совершенствование  системы  физкультурного  образования 

Республики Казахстан. Изучение системы подготовки Олимпийского резерва РК Казахстан. 

 

 

Спорт теориясы 

және дене 

тәрбиесінің 

ҒЗЖ негіздері 

Дене  тәрбиесінің  ғылыми  мақсаты  мен  міндеті.  Спорттық  этапты  жетілдіру.  Спорт  түрінде  ғылыми 

бағыттың жоспарлауын, бақылауды жетілдіру 

 

VOTMFKS 

4221 

Возрастные 

основы теории 

и методики 

физической 

культуры и 

спорта 

Раскрыть специфику применяемых средств и методов спортивной тренировки. Модуль даст студентам 

глубокие знания по возрастным основам физической культуры. Задачи: изложить особенности 

направленного использования физической культуры в раннем, дошкольном и школьном возрастах. 

 

 

 

Дене тәрбиесі 

және спорт 

теориясы мен 

әдістемесінің 

жас ерекшелік 

негіздері 

Физикалық  тиімді  дене  шынықтыру  құралдарымен  әдістерімен  қоршаған  орта  факторларымен  ағзаның 

жұмысқа қабілеттіліктілігін сақтау мақсатында барлық адамдардың бойында қимыл қорын қалыптастыру 

негіздерінде білім беру. Дене жүктемелеріне төтеп беруді оқыту – машықтандыру құралдарын және дене 

шынықтырумен  шұғылданатындардың  дамуындағы  бақылаудың  физиологиялық  әдістерін  қолдану 

бойынша  дағдыларды  қалыптастыру.  Спортық  дайындықтың,  дене  сапаларының  және  спорттық 

нәтижелердің дамуын анықтайтын және шектейтін факторлар туралы студенттерге білім беру. 

 

 

SFKS 4221 

Социология 

физической 

культуры и 

спорта 

 

Знакомит  с  основами  теории  и  методологии,  организации  и  методики  социологических  исследований  в сфере физической культуры и спорта, с результатами таких исследований, с основными социологическими 

проблемами и аспектами физической культуры и спорта.  

 

Дене тәрбиесі 

және спорт 

социологиясы 

Социологияның маңыздылығын түсіну, психологиялық ойлаудың маңыздылығы, жалпы психологиялық 

ойлауды дамыту, жалпы психологиялық түсініктемелерді тереңдету, психологиялық таным өтілін меңгеру 

сараптамасы; психологиялық блімді бағалау.  

205 


 

OSIPP 3222 

Основы 

профессиональ

ной и 

прикладной 

физической 

культуры 

 

 

 

 

 

 

Цель:    пополнить  и  усовершенствовать  индивидуальный  фонд  двигательных  умений,  навыков  и 

физкультурно-образовательных  знаний,  способствующих  освоению  избранной  профессиональной 

деятельности;  повысить  степень  резистентности  организма  по  отношению  к  неблагоприятным 

воздействиям условий среды, в которых протекает трудовая деятельность, содействовать увеличению его 

адаптационных возможностей, сохранению и улучшению здоровья; 

Пререквизиты:      «Анатомия»,  «Спорттық  морфология»,  «Мамандандыру»,  «Дене  тәрбиесі  және  спорт 

биохимиясы» Постреквизиты:  приобретенные знания,  умения  и навыки по специализации могут быть использованы 

при прохождении педагогической и профессиональной практик, при выполнении курсовых и дипломных 

работ, а также для качественного изучения базовых дисциплин. 

СодержаниеОбщая характеристика. Задачи, классификация. Обучение, планирование, построение 

занятий по ввду спорта и прикладной подготовки. 

  

Кәсіби және 

қалпына 

келтіру дене 

тәрбиесінің 

негіздері 

Спорт негіздері және дене-куш дайындығы 

Мақсаты,  міндетгері.  Негізгі  түсінігі,  құрылымы.  Дене-күш  сапасын  дамыту  әдістемесі,  құралдары  және 

функционалды дайындығын онтайластыру. 

 

 

ITTPSFK 

3222 

Инновационны

е технологии 

тренировочного 

процесса 

спортсменов 

вывсшей 

квалификации 

Приоритеты  и  актуальные  проблемы  современной  дидактики.  Сущность  и  понятие  современных 

образовательных  технологий.  Технология  модульного  обучения.  Технология  проблемного  обучения  в 

сфере  ФКиС.  Технология  дистанционного  обучения.  Деловые  игры  и  программированное  обучение. 

Особенности  новых  педагогических  технологий.  Проблемы  и  возможные  пути  применения 

инновационных педагогических технологий при написании магистерских диссертаций 

Развития новых систем и психологические особенности приминение в обществе. 

 

 

 

Жоғары 

дәрежелі 

спортшыларды

ң жаттығу 

процесіндегі 

инновациялық 

технологиясы 

Қазіргі  таңдағы  инновациялық  жүйелердің  пайда  болуы.  Жаңа  жүйелердің  дамуы 

мен қоғамдық ортада қолданылу тәсілдерінің психологиялық ерекшеліктері. 

 

IITSTR 3222  Использование 

интерактивных 

технологий в 

спортивно-

тренерской 

работе 

Дать  студентам  глубокие  знания  по  планированию,  организации  тренировочного  процесса,  проведению 

соревнований, контролю с включением НИР, по оценке уровня подготовленности; ознакомить студентов с 

инновационными технологиями тренировочного процесса спортсменов высшей квалификации, студентам 

даются основы управления учебной деятельностью с помощью электронных технологий. 

 

 

Спорттық 

тренерлік 

жұмыста 

интерактивті 

технологияны 

қолдану 

Қазіргі  таңдағы  инновациялық  жүйелердің  пайда  болуы.  Жаңа  жүйелердің  дамуы  мен  қоғамдық  ортада 

қолданылу тәсілдерінің психологиялық ерекшеліктері. 


 

206 


 

PSM 4223 

Повышение 

спортивного 

мастерства в 

избраном виде 

спорта 

Цель:   

Совершенствовать  техническое  мастерство  спортсменов  исходя  из  требований  спортивной 

практики и достижений научно-технического прогресса в сфере спортивного инвентаря и оборудования

  

Пререквизиты  «Анатомия»,  «Спорттық  морфология»,  «Мамандандыру»,  «Дене  тәрбиесі  және  спорт 

биохимиясы» Постреквизиты:  приобретенные знания,  умения  и навыки по специализации могут быть использованы 

при прохождении педагогической и профессиональной практик, при выполнении курсовых и дипломных 

работ, а также для качественного изучения базовых дисциплин. 

Содержание

 Специфика различных видов спорта и особенности отдельных дисциплин в программе того 

или  иного  вида  спорта  накладывают  существенный  отпечаток  на  требования  к  психике  каждого 

спортсмена;  а  соответствующие  психические  качества  формируются  в  результате  занятий  конкретным 

видом  спорта.  И  каждый  занимающийся  должен  знать  о  структуре  специальной  психической 

подготовленности спортсмена, свойственной избранному виду спорта.

  

 

Таңдап 

алынған спорт 

түрлерінде 

спортты 

шеберлікті 

шыңдау 

Жоғары  дәрежелі  спортшыларды  дайындау  жүйесі.  Жылдық  жаттығулардың  айналымы.  Жаттықтыру 

процестерін  ұйымдастыру.  Таңдап  алынған  спорт  түрінен  көпжылдық  жаттығуды  жоспарлау.  Жоғары 

дәрежелі спортшыларды дайындау процестерінің нәтижелерін болжау мен модельдеу. 
жүктеу 6.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   76
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет