Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрациижүктеу 6.83 Mb.
Pdf просмотр
бет3/76
Дата09.01.2017
өлшемі6.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 


4     УНИВЕРСИТЕТ ҚҰРАМЫНДАҒЫ ФАКУЛЬТЕТТЕР МЕН МАМАНДЫҚТАР/ 

ФАКУЛЬТЕТЫ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ В СОСТАВЕ УНИВЕРСИТЕТА 

 

Техникалық бағыттар бойынша/ 

 По техническим специальностям 

Гуманитарлық және педагогикалық бағыттар бойынша/  

По гуманитарным и педагогическим направлениям 

Факультеттер/ 

Факультеты 

Мамандықтар/ 

Специальности 

Факультеттер/ 

Факультеты 

Мамандықтар/ 

Специальности 

Химия-технологиялық 

/Химико-технологический 

 5В060600, 5В060800, 5В070900, 

5В072000, 5В072100,  

Заңтану және халықаралық 

қатынастар / Юриспруденции 

и международных отношений 

5В011500, 5В020200, 5В030100, 

5В030400 

Жеңіл және тамақ өнерқасіби / 

Легкой и пищевой 

промышленности 

5В072600, 5В072700, 5В072800, 

5В073300  

Экономика және қаржы / 

Экономики и финансов 

5В050600, 5В050700, 5В050800, 

5В050900, 5В051000, 5В051100, 

5В090400, 5В090200 

Ақпараттық технология, 

телекоммуникация және 

автоматтандырылған жүйелер 

/ Информационных 

технологий, 

телекоммуникаций и 

автоматизированных систем 

5В060100, 5В070200, 5В070300, 

5В070400, 5В070500, 5В071700, 

5В071800, 5В071900 

Жаратылыстану-

педагогикалық / Естественно-

педагогический 

5В010900, 5В011000, 5В011100, 

5В011200, 5В011300, 5В012000, 

5В060200, 5В060400, 5В060700 

Механика және мұнайгаз ісі / 

Механики и нефтегазового 

дела  

5В070800, 5В071200, 5В072400, 

5В073200 

Спорт және туризм / Спорта и 

туризма 

5В010800, 5В010400, 5В010300, 

5В010500 

Құрылыс және көлік / 

Строительства и транспорта 

5В042000, 5В042100, 5В071300, 

5В072900, 5В073000, 5В090100, 

5В073100 

Филология / Филологии 

5В010100, 5В010200, 5В020500, 

5В021000, 5В011700, 5В011800, 

5В011900, 5В020700 

Агроөнеркәсіп / 

Агропромышленный 

 5В080100, 5В080200, 5В080500, 

5В080600, 5В080800, 5В120100, 

5В090300, 5В090700 

Педагогика және мәдениет/ 

Педагогики и культуры 

5В010600, 5В090500, 5В040600, 

5В011600, 5В040900, 5В091000, 

5В090600, 5В010700, 5В042100, 

5В040200, 5В020300, 5В011400, 

5В041900, 5В020800, 5В041300, 

5В041700 

 

 

 

 

 

 

18 


Мамандығы 5В010100 «Мектепке дейінгі оқыту және  тәрбиелеу»  

Специальность 5В010100 «Дошкольное обучение и воспитание» 

 

№ 

Пәннің коды 

Код 

дисциплин 

Пәннің аталуы 

Название дисциплин 

Пәннің мазмұны  

Содержание дисциплин 

Кредит 

саны 

Кол-во 

кред. 

Базалық  пәндері бойынша таңдау компонент 

Цикл базовых дисциплин 

 

  

 

  

 

  

MTIKZh 1201 А) Мемлекеттік тілде 

іс қағаз жүргізу 

Делопроизводство на 

государственном 

языке 

Мақсаты:  Ауызша  және  жазбаша  түрде  мемлекеттік  тілде  ресми-іскери  құжаттамаларды  жасауға 

оқыту (өтініш, өмірбаян, мінездеме, қолхат т.б.). Пререквизиттер: Орта мектеп көлеміндегі қазақ тілінен лексикалық, граматтикалық минимумдары 

игеру жөніндегі базалық білімнің болуы Постреквизиттер:  Іс  қағаздарын  мемлекеттік  тілде  жүргізу  және  оның  әлеуметтік  қызметін 

кеңейту.Студенттерді  мемлекеттік  тілде  іс  қағаздарын  сауатты  жазып,  оның  түрлерін  білуге 

үйрету.Студенттердің  мемлекеттік  тілде  іс  қағаздарды  сауатты  жазып,  оның  түрлерін  ажырата  

білуге    құжаттарды  толтырудың  жалпы  ережесін,  оларға  қойылатын  талаптарды,  олардың 

безендірілуін, жете меңгерту 

Мазмұны:          Қазақ  тілінің  мемлекеттік  тіл  ретінде  қызмет  етуінің  алғы  шарттарының  бірі  –оның 

қоғамдық  өмірдің  әр  алуан  саласында  қызмет  етуі  және  соған  орай  іс  қағаздарының  қазақша 

жүргізілуі. 

     Іс  қағаздары  қоғам  өмірінде  үлкен  қызмет  атқарады.Іс  қағаздарының  саяси,  тарихи,  құқықтық, 

экономикалық  маңызы  өте  зор.  Мемлекет,  республика,  қала,  кәсіпорын,  ұйым,  мекеме,  тарихын 

жазғанда  іс  қағаздары  ақпараттың  табылмас  қайнар  көзі  бола  алады.  Құжаттар  фактілерді, 

оқиғаларды, қоғам өмірінің құбылыстарын дәлелдейтін айғақ қызметін де атқарады. 

     Іс 


қағаздары—басқару  қызметіндегі  негізгі  бір  сала.  Ұйымдар  мен  мекемелердің, 

кәсіпорындардың  қызмет  етуі  барысында  шығарған  түрлі  шешімдері,  басқару  істері,  атқарған 

қызметі іс қағаздарынан айқын көрінеді.Сондықтан халық шаруашылығын басқаруды жетілдіру, оны 

ұйымдастыру деңгейін көтеру онда құжаттармен жұмыс істеудің қаншалықты ғылыми негізделгеніне 

тікелей  байланысты.  Іс  қағаздарын  жүргізу  –басқару  процесінің    ажырымас  бөлігінің  бірі  болып 

табылады.  Мекемелер  арасындағы  ақпарат  алмасу,  хат,  жеделхат,  телефонхат,  сияқты  құжаттар 

арқылы  іске  асырылады.  Үкіметтің  басқару  істері  жарғы,  қаулы,  нұсқау,  ереже,  бұйрық  сияқты 

құжаттар  арқылы  жүргізіледі.  Іс  қағаздарын  жүргізу—мекеме  жұмысының  нақты  құжаттармен, 

деректермен реттелген, дәйектелген жүйесі. 

        Елімізде  Тіл  туралы заң  қабылданып,  1990  жылдың шілденің  1-нен  бастап  күшіне  енуіне  және 

Қазақстан  Республикасы  Президентінің  1998  жылғы  5  қазандағы  ғ  4106  Жарлығымен  бекітілген 

Тілдерді  қолдану  мен  дамытудың  мемлекеттік  бағдарламасымен  жасалуына  байланысты 

Республикада  мемлекеттік  тіл-қазақ  тілін  ресми  қолдану,  іс  қағаздарын  осы  тілде  жүргізілуіне 

ерекше  мән  беріліп,  жүзеге  асырылуда.  Тәуелсіз  мемлекетімізде  ана  тілінің  деңгейін  көтеру,  оның 

қолдану аясын кеңейту-қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде қызмет етуіне жарқын жол ашпақ.  

19 


       Жалпы  халықтық  тіл  негізгі  қатыс  құралы  ретінде  өмірдің  барлық  саласында  пайдаланылады.  

Сондықтан да адамдарды күнделікті тіршілігінде жазба тілдің қалпына түскен бір көрнекті ретінде іс 

қағаздардың немесе ресми құжаттардың маңызы айрықша. Өйткені, әр адамның қоғамнан өз орнын 

табуы,  өз  мүддесін  еркін  қоғамның  өзге  мүшелерімен  жеке  адамдармен,  мекемелермен,  өндіріс 

орындарымен  байланыстыра  алуы  негізінен  осы  іс  қағаздарына  байланысты.  Қазіргі  таңда 

Республикада  мемлекеттік  органдар  іс  қағаздарын  мемлекеттік  түрде  іс  жүргізуге  бет  бұрды.  Бұл 

әрине  әр  мекемеде  әртүрлі  дәрежеде  атқарылып  жатқан  іс.  Осыған  байланысты  проблемалар  да 

жетерлік.  Оның  бірі—мемлекеттік  қызметшілерді  ана  тілінде  еркін  сөйлеп,  жаза  алмайтыны.  Ал 

орыс  тілді  кез-келген  маман  орыс  тіліндегі  ресми  құжатты  еркін  жазып  шығады.  Бұның  себебі, 

біріншіден,  тілді  жетік  меңгергендігі  болса,  екіншіден  орыс  тіліндегі  іс  қағаздары  ғасырлар  бойы 

уақыт тезінен өтіп әбден қалыптасқан, қай салада да дайын, мәтіндері стандартқа сай. 

 

Цель:  Обучение  составлению  официально-деловой  документации  на  государственном  языке  в 

устной и письменной форме (заявление, автобиография, характеристика, расписка и т.д.). 

Пререквизиты:    Получение  студентами  теоритических  знаний  и  практических  навыков. 

Основноеми  уровнями  казахского  языка  традиционно  признаются:  Фонетических,  лексических, 

словообразовательный морфологический, синтаксический. 

Постреквизиты: Морфология как раздел грамматики.Лексика  - слова как оснавная  номинативная 

единица лексической форме и синтаксическом значении. Содержание:  После  изучения  данного  курса  студенты  казахского  отделения  овладеют  основами 

научной  речи.  Изучение  текста,  его  особенностей  и  коммуникативных  задач    даст  возможность 

правильно  формулировать  мысли,  фигурировать  средствами  общения.  Сосотавление  текста  по 

опорным словам поможет в овладении терминологией научного стиля. Морфология научного стиля 

преследует  цель  не  только  усвоить  особенности  употребления  частей  речи  в  научном  тексте,  но  и 

некоторые  новые  их  признаки.  Синтаксические  средства  связи  также  необходимы  для  освоения 

научной речи и развития практических навыков их умелого употребления. 

EU 1201 


Б) Электрондық 

үкімет 

Электронное 

правительство 

Мақсаты:  Қазақстан  Республикасы  Үкіметінің  ендірген  жаңалығы  осы  курстың  негізі  болып 

табылды.  Пререквизиттер:  Интернетте  жұмыс  істеу  виртуалды  үкіметпен  байланыс  жасау  дағдыларына 

оқыту. 


Постреквизиттер:  Қазақстан  Республикасы  Үкіметінің  ендірген  жаңалықтарын  сабақ  барысында 

талқылау, пікір білдіру. Мазмұны: Тәуелсіз мемлекетімізде ана тілінің деңгейін көтеру, оның қолдану аясын кеңейту-қазақ 

тілінің мемлекеттік тіл ретінде қызмет етуіне жарқын жол ашпақ. Жалпы халықтық тіл негізгі қатыс 

құралы  ретінде  өмірдің  барлық  саласында  пайдаланылады.    Сондықтан  да  адамдарды  күнделікті 

тіршілігінде  жазба  тілдің  қалпына  түскен  бір  көрнекті  ретінде  іс  қағаздардың  немесе  ресми 

құжаттардың  маңызы  айрықша.  Өйткені,  әр  адамның  қоғамнан  өз  орнын  табуы,  өз  мүддесін  еркін 

қоғамның  өзге  мүшелерімен  жеке  адамдармен,  мекемелермен,  өндіріс  орындарымен  байланыстыра 

алуы  негізінен  осы  іс  қағаздарына  байланысты.  Ресми  құжат  немесе  іс  қағаздар  дегеніміз-адамдар 

мен  қоғамдық  мекемелерді  өзара  байланыстырып,  олардың  тіршілігі  үшін  қажетті  мәселелер  мен  

20 


мақсат-мүдделерді шешуге көмектесетін қажеттілік материалдар. 

 

Цель: Новшество, введенное Правительством Республики Казахстан, явилось основой этого курса.  

Пререквизиты: Обучение навыкам работы в Интернете. 

Постреквизиты: Общения с виртуальным правительством. 

Содержание:  Дать  оценку  и  проанализировать  основные  этапы  политического,  социально-

экономического,  исторического,  культурного  положения  в  Республике  Казахстан  в  годы 

независимости История политической мысли Казахстана. Политика в системе общественной жизни. 

Власть  как  политический  феномен:  понятие,  концепции,  структура.  Субъекты    политики. 

Политическая  система  общества.  Политические  режимы:  понятие,  типы.  Демократия  и  ее 

исторические  формы.  Государство  как  основной  институт  политической  системы.  Становление 

правового  государства  и  формирование  гражданского  общества.  Политические  партии  и 

общественные движения. Политическое сознание и политическая культура. Политическое развитие  

и    политическая  модернизация.  Политический  процесс  и  политическая  деятельность.  Мировая 

политика и международные отношения. Внешная политика  РК, ее многовекторных характер.   

IMKК 1201 

В) Интелекті меншікті 

қорғау 

 

Охрана 

интеллектуальной 

собственности  

Мақсаты:  Курс  интеллектуалдық  меншіктің  реттелетін  азаматтық  құқығын  жеке  мүліктік  емес 

құқықтың бірі, ретінде қарайды.  Пререквизиттер:  Интеллектуалды  меншікті  қорғау  туралы  заң  интеллектуалды  меншікті 

субъектілердің  құқығы  мен  мүдделерін  бұзғаны  үшін  жауапкершілікті  жоғарылатады  және 

күшейтеді. 

Постреквизиттер:  Студенттер  интеллектуалды  меншікті  тіркеу  және  оны  пайдалану  мәселелерін 

қарайды 


Мазмұны:  Курс  интеллектуалдық  меншіктің  реттелетін  азаматтық  құқығын  жеке  мүліктік  емес 

құқықтың  бірі,  ретінде  қарайды.  Интеллектуалды  меншікті  қорғау  туралы  заң  интеллектуалды 

меншікті субъектілердің құқығы мен мүдделерін бұзғаны үшін жауапкершілікті жоғарылатады және 

күшейтеді.  Студенттер  интеллектуалды  меншікті  тіркеу  және  оны  пайдалану  мәселелерін  қарайды  

Ресми құжат немесе іс қағаздар дегеніміз-адамдар мен қоғамдық мекемелерді өзара байланыстырып, 

олардың  тіршілігі  үшін  қажетті  мәселелер  мен  мақсат-мүдделерді  шешуге  көмектесетін  қажеттілік 

материалдар. Іс қағаздарының қоғамдық барлық мүшелері үшін ортақ, қолдануға лайық қалыптасқан 

тілдік нормасы, өзіндік белгілері бар. Іс қағаздарының әрқайсысында нормалар мен белгілер әр түрлі 

болады     

Цель: Курс рассматривает как один из личных неимущественных прав регулируемых гражданским 

правом интеллектуальной собственность.  Пререквизиты:  Закон  об  охране  интеллектуальной  собственности  повышает  и  усиливает 

ответственность за нарушение прав и интересов субъектов интеллектуальной собственности. Постреквизиты: Студенты знакомятся проблемами регистрации интеллектуальной собственности и 

их использования. Содержание: Общество, социальные институты и взаимодействия. Социальные группы и общности. 

Личность  в    системе  социального  взаимодействия  (социализация  личности).  Социальные 

неравенство  и  социальная  мобильность.  Социальность  структура    и  социальная  стратификация. 


 

21 


Культура  как  фактор  социальных  изменений.  Глобальные  проблемы  социальной    жизни  и 

общечеловеческие  ценности.  Теории  среднего  уровня  (социология  личности,  социология 

образования, социология и др.). Социальные конфликты и логика их разрешения. 

Аba 1202 Абайтану 

 

Абаеведение 

Мақсаты: Абайдың  өмірі мен шығармашылығы. Абай - қазақ әдебиетінің классигі. Абай — ұлттық 

жазба  әдебиеттің  негізін  салушы.  Ақынның  шығыс  шайырларына  қатысы.  Абай  —  қазақ 

поэзиясындағы жаңашылдығы.  

Пререквизиттер:  Абай  дәстүрі  және  оның  ұлттық  әдебиеттің  дамуындағы  рөлі.  Абайдың  ақын 

шәкірттері.    Абай  —  өз  заманының  жыршысы.  Абай  шығармаларындағы  адамгершілік  тақырыбы.   

Абайдың ағартушылық қызметі. Ақынның сыншылдық көзқарастары.  

Постреквизиттер: Абайдың лирикасы. Абай мұрасындағы табиғат тақырыбы. Абай поэзиясындағы 

махаббат тақырыбы. Абайдың эстетикалық тағылымы. Ақын өлеңіндегі даналық дәрістері. Абайдың 

поэмалары.  Абайдың  көркем  аудармалары.  Абайдың  қара  сөздері.      М.Мырзахметовтың  

зерттеуіндегі Абайтану мәселелері. Мазмұны:  Абайдың  өмірі  мен  шығармашылығы.  Абай  шығармаларындағы  қазақ  қауымының 

әлеуметтік бейнесі.Абайдың ағартушылық қызметі. Әлеуметтік теңсіздік, кедей жалшының мүшкіл 

халі. Махаббат тақырыбына Абай әкелген жаңа леп. Махаббат сезімінің баяндылығын, қазақ әйелінің 

бойына  біткен  табиғи  ұстамдылығын  ақынның  суреттеуі.  Қазақ  жастарын  адал  сүйіспеншілік 

сезіміне  тәрбиелейтін  Абайдың  махаббат  лирикасының  ұлттық  поэзиямызда  алатын  орны.Ұлттық 

поэзиядағы  көркемдік  табиғатын  Абайдың  түсінуі.  Абайдың    ұстаздық  тағылымы,  оның  өнерпаз 

жастарға қалдырған өсиеті. Көркемдік талғам туралы ұғым.Батыс пен Шығыс даналығын 6ip басына 

жинақтаған,  өз  заманының  әpi  ғұлама  ғалымы,  әpi  кемеңгер  ойшылы,  әpi  данышпан  ақыны. 

Лирикалық қаһарманның көңіл күйін, жан дүниесін ашатын туындылары. Абайдың шығармашылық 

мұрасындағы  оның  поэмаларының  орны.  Абайдың  жазба  әдебиетімізде  көркем  аударма  саласын 

дамыту  жөніндегі  еңбектері,  жаңашылдық  бастамасы.  .Абайдың  шығармашылық  мұрасында  оның 

қара сөздерінің алатын орны, ұлттық көркем прозаны дамытудағы маңызы.Қара сөздердің ақынның 

өлендерінде 

өрбітілген 

пікірлермен 

үндестігі. 

Автор 

тұрғысынан алғандағы 

мұның 


себептері.Абайтану ілімінің тарихы. 

Цель: Абай Кунанбаев –основоположник казахской литературы. 

Жизнь  и  творчество  Абая  Кунанбаева.  М.О.Ауезов  о  трех  источниках  идейно  художественных 

исканий Абая Кунанбаева. 

Ранние стихи поэта. Пререквизиты:  Заслуга  Абая  Кунанбаева  в  обогащении  казахской  поэзии  новыми  жанровыми 

формами и средствами выразительности. Основные темы и мотивы в поэмах. 

Тематическая многоплановость и жанровое своеобразие слов назиданий. Формирование Абаеведения 

как литературоведческой науки. Постреквизиты:  Первые  опыты  научного  познания  творчества  поэта.Значение  статей 

А.Бокейханова, А.Байтурсынова, Г.Сагди, М.О.Ауезов основатель Абаеведения. Ж.Ысмагулов,  

З.Ахметов, К.Мухамедханов о мастерстве поэта. М.Мырзахметов о слияний в лирике Абая западной 

и восточной философии познания человека. О культе сердца и суфийских мотивах в наследии поэта, 

отражении в них его религиозных взглядов. Мысли ученых о роли поэзии Абая в решении проблем  

22 


сегодняшнего общества, в формировании новых идеалов человека. Заключение. Развитие и будущее 

Абаеведения. Содержание:  Лирика  Абая.  Абай  Кунанбаев  –зачинатель  критического  реализма  в  казахской 

литературе. Традиций Абая в современной поэзии. Поэмы Абая Мастерство поэта в трансформации 

восточных мотивов в своих поэмах. Переводы Абая. 

Ученые–абаеведы  об  особенностях  перефодов  казахского  поэта.  М.О.Ауезов  –основатель 

абаеведения М.О.Ауезов –издатель и исследователь творческого наследия Абая Кунанбаева. Ученые 

–абаеведы о творчестве Абая Кунанбаева. К.Жумалиев, З.Ахметов и др. ученые о мастерстве поэта, о 

его  роли  в  совершенствовании  поэтического  языка  Абаеведческая  наука  и  развитие  учения  Абая 

Кунанбаева  «о  полном  человеке».  Отражение  гуманитических,  просветительских,  филолофских 

взглядов  поэта  в  прозаических  произведениях.  Новые  подходы  в  исследовании  творчества  поэта. 

Исследования  М.Мырзахметова  в  определение  новых  граней  творчества  и  философских  взглядов 

Абая Кунанбаева. 

 

А) М.Әуезовтың шығармашылық 

қызметі 

 

Творческая 

деятельность  М.О. 

Ауезова 

Мақсаты: М.Әуезовтың «Абай Құнанбаев» монографиясы. Мұхтартану ғылымы және оның міндеті 

мен мақсаты.  Пререквизиттер: М. Әуезовтің өмірі мен шығармашылық қызметі. Жазушының алғашқы кезеңдегі 

шығармалары.  Посреквизиттер: М.Әуезовтің 30 жылдардағы әңгіме повестеріндегі тарихи шындықтар. Мазмұны: 

Қазақ  әдебиеттану  ғылымы  және  М.  Әуезов  шығармашылығы.  М.  Әуезовтің  «Абай  жолы»  роман-

эпопеясының  қазақ  әдебиетіндегі  орны.  М.  Әуезов  -  Абайтану  ғылымының  негізін  салушы.  

М.Әуезов романдарының  жанрлық сипаты.  М. Әуезов жайлы көркем туындылардағы ұлы суреткер 

бейнесі. М.Әуезовтің "Өскен өркен" романының жазылу тарихы, романның тақырыбы.  М. Әуезовтің 

драмалық  шығармалары.  Жазушының    әңгіме  жанры.  М.  Әуезов  -  әдебиет  тарихын  зерттеуші.  М. 

Әуезов  және  әлем  әдебиеті.  Мұхтартанудың  өзекті  мәселелері.  М.  Әуезов  туралы  естеліктері. 

М.Әуезов  –  Абайтанушы.  Әуезов  туралы  сөз.  Әуезов  -  ұлы  суреткер  .Қазақ  әдебиеттану  ғылымы 

және М. Әуезов шығармашылығы.   М. Әуезовтің әңгімелерінің әдеби  прцестің дамуына  әсері.   М. 

Әуезовтің  «Абай  жолы»  роман-эпопеясының  қазақ  әдебиетіндегі  орны.  Мұхтар  Әуезовтің  30 

жылдардағы әңгіме-повестеріндегі тарихи шындық. «Қилы заманның» жазылу тарихы, тағдыры.  М. 

Әуезов - Абай ғылымының негізін салушы.  М. Әуезов жайлы көркем туындылардағы ұлы суреткер 

бейнесі.  М.Әуезовтің  "Өскен  өркен"  романындағы  дәуір  шындығы.  М.Әуезовтің  драмалық 

шығармалары.М.  Әуезов  туралы  естеліктерге  шолу.  Әуезов  және  оның  шәкірттері  М.  Әуезов  - 

әдебиет  тарихын  зерттеуші.Мұхтартанудың  өзекті  мәселелері.  М.  Әуезов  және  әлем  әдебиеті. 

М.Әуезов шығармаларындағы жанрлық ерекшеліктері.      Цель: Ознакомить студентов творческий деятельностью великого писателя и ученого М.О.Ауезова. 

Пререквизиты:  Раскрыть  вопросы  М.О.Ауезов  как  основополосник    науки    Абаеведения.  

Постреквизиты:Дать  подробный  анализ  главному  персонажу  романа  «Путь  Абая»,    который 

входящий в  число шедевров мировой литературы XX  столетия. Показать рольи место М.О.Ауезова 

в мировой литературе и ее развити. жүктеу 6.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   76
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет