Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрациижүктеу 6.83 Mb.
Pdf просмотр
бет29/76
Дата09.01.2017
өлшемі6.83 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   76

Постановка голоса 

и вокал 

 

Цель:  Совершенствование  природных  голосовых  данных.  Формирование  певческой  культуры  и  подготовка  к 

осуществлению вокальной работы в школе.  Пререквизиты: Основы теории музыки, Сольфеджио, Гармония, Хоровой класс, Хороведение.  

Знание  особенностей  певческого  аппарата  и  основ  вок.альной  методики.  Культура  вокального  исполнения. 

Певческая установка. Певческое дыхание. Певческий звук. Основные виды вокализации.  

Постреквизиты: Хоровой класс, Методика преподавания музыки, Педагогическая практика

 

BDZhI 1 (2,3) 309 

Балалар 

дауысымен жұмыс 

істеу 

Мақсаты: бастауыш сынып оқушыларын музыкалы-ән жүйесімен тәрбиелеу. 

Пререквизиттер: Музыкалық білім беру әдістемесі. 

Хордағы  балалар  дауысымен  жұмыс  істеудің  әдістемесі,  балалар  хорындағы  вокалды  хор  жаттығуларының 

принциптері, мектеп әндерімен вокалды-хор жұмыс істеудің әдістемесі. 

Постреквизиттер:Вокал класы,Дауысты қою,Хор класы және хормен жұмыс істеу практикумы.

 

Работа с детскими голосами 

Цель: Система по музыкально – певческому воспитанию младших школьников. Включает вокально – ладовое  и 

метроритмическое  воспитание.  Студент  должен  овладеть  системой  музыкально  –  певческого  воспитания 

младших школьников, приобрести профессиональные  и профильные компетенции. 

Пререквизиты: Методика музыкального образования  

Методика  работы  с  детскими  голосами  в  хоре,  принципы  распевания  в  детском  хоре,  методика  вокально-

хоровой работы со школьной песней.  

Постреквизиты: Вокальный класс, Постановка голоса, Хоровой класс и практикум работы с хором.

 

VShKO 1(2,3) 309 

Вокалды 

шығарамаларды 

көркем орындау 

Мақсаты:  студенттердің  вокалды-педагогикалық  білімін  нығайта  отырып,  академиялық  ән  салу  мәнерінің 

әдістемесін үйрену; көркем-орындаушылық шеберліктерінің дамуын жүйелі түрде қалыптастыру. Пререквизиттер: Вокал класы, Дауысты қою,Хор класы. 

Ән айтудағы музыкалық көркемдік. Шығарманың көркемдік бейнесін ән айтуда көрсету. Постреквизиттер: Сольфеджио,Хорды дирижерлау, Хор жүргізу.

 

Художественное исполнение 

вокальных 

произведений 

Цель:  Продолжение  работы  над  совершенствованием  вокальной  стороны  исполнения  учебного  репертуара, 

расширение и укрепление индивидуального диапазона голоса.  Пререквизиты: Вокальный класс, Хоровой класс. 

Студент должен приобрести  практические навыки певческого голосообразования, а также изучение 

теоретических основ пение в системе индивидуальных вокальных заданий, приобрести профессиональные  и 

предметные компетенции. Средства музыкальной выразительности в пении. Воспроизведение в пении 

художественного образа произведения.  

Постреквизиты:  Сольфеджио,  Элементарная  теория  музыки,  История  музыки,  Хоровое  дирижирование, 

Хороведение.

 

 

21 ShT 2 (3) 

310 

Шет тілі 2 

  Мақсаты:  Студенттерді  күнделікті  өмірде,  тұрмыста  кездесетін  тілдік  формалар,  ауызекі  сөйлеу  тілі  және 

белгілі  бір  мамандық  саласында  күнделікті  өмірде,  кәсіби    қарым-қатынас  жасағанда  шет  ел  тілін  белсенді 

қолдана білуге үйрету. 

Пререквизиттер: Шет тілі. 

Оқытылатын шетел тілінің фонетикалық, орфографиялық, лексикалық, грамматикалық нормалары. Мамандыққа 

байлнысты шетел тіліндегі мәтіндерді ана тіліне тілдік нормаларға сай аудару.  

Пререквизиттері: Шет тілі (ағылшын, неміс, француз тілдері)  

170 


 

                                                                                                    5В010700 – Бейнелеу өнері және сызу мамадығы Специальност ь 5В010700 – Изобразительное искусство и черчение 

 

№ 

 Пәннің 

коды  

Код 

дисцип-

лины 

 

Пәннің аталуы      Наименование 

дисциплины 

 

                                                  Пәннің мазмұны                                                       Содержание дисциплины 

Кредит  

саны 

Количес

тво 

креди 

тов 

Базалық пәндер циклы / Цикл базовых дисциплин AS (І) 1210  

 

Академиялық 

сурет-І,ІІ 

 

Мақсаты: бейнелеу өнері саласы  бойынша, студенттерді кәсіптік шығармашылық қызыметке дайындау.  

 Курс пререквизиті: – (курсты оқып үйрету үшін студент нені білуі қажет) 

- оқулық суреттің мақсаты мен міндеттері; 

-  суреттегі  негізгі  терминдер  мен  түсініктер  (біртұтастық,    осьтік  сызық,  заттық  жазықтық,  үлкен  пішін, 

симметрия,  композиция,  тепетеңдік,  конструкция,  нұсқа,  пластика,  заттық  орта,  рең,  кедір-бұдырлық,  көркем 

бейне  және т.б.) 

- заттың пішінінің құрылысының заңдылықтары

-  графикалық  композициядағы  бейнелеуші-айқындаушы  заттар  (нүкте,  сызықтар,  дақтар,      ырғақ,  контраст, 

композициалық ортаны ажырату, айқындылық, тепе-теңдік, нюанс, техникалық тәсілдер, және т.б.) 

- кескінделуші заттардың перспективалық заңдылықтары; 

-  натюрморт суретіндегі жарық  көлеңкенің ролі; 

- үзақ мерзімдік суретпен, нобайлар және қысқа мерзімдік  суреттердің айырмашылықтары; 

- нобайлар  мен шығармашылық  суреттердің міндеті мен айқындаушы маңызы;  

- парақ бетіне натюрмортың  кескінін  композициялық  түрде  сауатты орналастырудың  ережелері. 

 Курс постреквизиті: (курсты меңгерген студент нені біліп іске асыра алуы қажет). 

-  қағаз бетіне заттың үш өлшемдік пішінін бейнелеу; 

- көмекші сызықтарды пайдалана отырып, заттардың пішінін бейнелеудің сызықтық-конструктивтік тәсілі; 

- қағаз бетіне натюрморттың заттарын композициалық тұрғыда    сауатты орналастыру;  

Иностранный 

язык 2 

Цель: Изучение  терминов по специальности. 

Пререквизиты: Иностранный язык, изучаемый ранее 

Расширение лексического минимума общеупотребительных слов и словососчетаний, овладение 

грамматическими формами и конструкциями на уровне их употребления в речи. Овладение лексическим и 

теримнологичнсеким минимумом по специальности. Построение различных типов речевой деятельности: 

беседа, описание, информирование. Грамматические формы и конструкции в функциональном аспекте. 

Постреквизиты: 

умение 


говорить, 

писать 


и 

понимать 

на 

профессиональные темы.Фонетические,орфографические,лексические  грамматические  нормы  изучаемого  иностранного  языка. 

Перевод текстов по специальности с иностранного языка на родной в соответствии с языковыми нормами.  

171 


-  әр  түрлі  графикалық  материалдармен    сурет  салудың    техникалық  әдіс-тәсілдерін  игеру    (штрихтау,  бояу, 

дақтармен жұмыс); 

-  натюрмортты  аяқтау  кезеңінде  біртұтастық, жалпылау  жұмыстарын  жасау. 

     Мазмұны:  студенттерде  эстетикалық  талғам    қалыптастыру,    бейнелеудің  теориялық  және  практикалық 

тәсілдерін  меңгеру,  композициялық-  шығармашылық  қызыметтерін  дамыту.  Осы  қойылған  міндеттерді  тиімді 

шешу  үшін,  аудиториялық    жұмыс,  студенттердің    өз    бетімен  орындайтын  жұмыстары    қарастырылған,    осы 

жұмыстардың  барлығы,  бір–бірімен  тығыз  байланысты  және бірін–бірі толықтырып тұрады.   

Арнайы сурет -І,ІІ 

 

Мақсаты: бейнелеу өнері саласы  бойынша, студенттерді кәсіптік шығармашылық қызыметке дайындау.  

 Курс пререквизиті: – (курсты оқып үйрету үшін студент нені білуі қажет) 

-  суреттегі  негізгі  терминдер  мен  түсініктер  (біртұтастық,    осьтік  сызық,  заттық  жазықтық,  үлкен  пішін, 

симметрия,  композиция,  тепетеңдік,  конструкция,  нұсқа,  пластика,  заттық  орта,  рең,  кедір-бұдырлық,  көркем 

бейне  және т.б.) 

- заттың пішінінің құрылысының заңдылықтары; 

-  графикалық  композициядағы  бейнелеуші-айқындаушы  заттар  (нүкте,  сызықтар,  дақтар,      ырғақ,  контраст, 

композициалық ортаны ажырату, айқындылық, тепе-теңдік, нюанс, техникалық тәсілдер, және т.б.) 

- кескінделуші заттардың перспективалық заңдылықтары; 

-  натюрморт суретіндегі жарық  көлеңкенің ролі; 

- үзақ мерзімдік суретпен, нобайлар және қысқа мерзімдік  суреттердің айырмашылықтары; 

- нобайлар  мен шығармашылық  суреттердің міндеті мен айқындаушы маңызы;  

- парақ бетіне натюрмортың  кескінін  композициялық  түрде  сауатты орналастырудың  ережелері.  Курс постреквизиті: (курсты меңгерген студент нені біліп іске асыра алуы қажет). 

-  қағаз бетіне заттың үш өлшемдік пішінін бейнелеу; 

- көмекші сызықтарды пайдалана отырып, заттардың пішінін бейнелеудің сызықтық-конструктивтік тәсілі; 

- қағаз бетіне натюрморттың заттарын композициалық тұрғыда    сауатты орналастыру;  

-  әр  түрлі  графикалық  материалдармен    сурет  салудың    техникалық  әдіс-тәсілдерін  игеру    (штрихтау,  бояу, 

дақтармен жұмыс); 

-  натюрмортты  аяқтау  кезеңінде  біртұтастық, жалпылау  жұмыстарын  жасау. 

     Мазмұны:  студенттерде  эстетикалық  талғам    қалыптастыру,    бейнелеудің  теориялық  және  практикалық 

тәсілдерін  меңгеру,  композициялық-  шығармашылық  қызыметтерін  дамыту.  Осы  қойылған  міндеттерді  тиімді 

шешу  үшін,  аудиториялық    жұмыс,  студенттердің    өз    бетімен  орындайтын  жұмыстары    қарастырылған,    осы 

жұмыстардың  барлығы,  бір–бірімен  тығыз  байланысты  және бірін–бірі толықтырып тұрады.  Анатомиялық  

сурет-І,ІІ 

 

Мақсаты: бейнелеу өнері саласы  бойынша, студенттерді кәсіптік шығармашылық қызыметке дайындау.  

 Курс пререквизиті: – (курсты оқып үйрету үшін студент нені білуі қажет) 

-  графикалық  композициядағы  бейнелеуші-айқындаушы  заттар  (нүкте,  сызықтар,  дақтар,      ырғақ,  контраст, 

композициалық ортаны ажырату, айқындылық, тепе-теңдік, нюанс, техникалық тәсілдер, және т.б.) 

- кескінделуші заттардың перспективалық заңдылықтары; 

-  натюрморт суретіндегі жарық  көлеңкенің ролі; 

- үзақ мерзімдік суретпен, нобайлар және қысқа мерзімдік  суреттердің айырмашылықтары; 

- нобайлар  мен шығармашылық  суреттердің міндеті мен айқындаушы маңызы;  


 

172 


- парақ бетіне натюрмортың  кескінін  композициялық  түрде  сауатты орналастырудың  ережелері. 

 Курс постреквизиті: (курсты меңгерген студент нені біліп іске асыра алуы қажет). 

- көмекші сызықтарды пайдалана отырып, заттардың пішінін бейнелеудің сызықтық-конструктивтік тәсілі; 

- қағаз бетіне натюрморттың заттарын композициалық тұрғыда    сауатты орналастыру;  

-  әр  түрлі  графикалық  материалдармен    сурет  салудың    техникалық  әдіс-тәсілдерін  игеру    (штрихтау,  бояу, 

дақтармен жұмыс); 

-  натюрмортты  аяқтау  кезеңінде  біртұтастық, жалпылау  жұмыстарын  жасау.      Мазмұны:  студенттерде  эстетикалық  талғам    қалыптастыру,    бейнелеудің  теориялық  және  практикалық 

тәсілдерін  меңгеру,  композициялық-  шығармашылық  қызыметтерін  дамыту.  Осы  қойылған  міндеттерді  тиімді 

шешу  үшін,  аудиториялық    жұмыс,  студенттердің    өз    бетімен  орындайтын  жұмыстары    қарастырылған,    осы 

жұмыстардың  барлығы,  бір–бірімен  тығыз  байланысты  және бірін–бірі толықтырып тұрады.  

  AS (І) 

2211 

 

Академиялық 

сурет-ІІІ,ІV 

Мақсаты: бейнелеу өнері саласы  бойынша, студенттерді кәсіптік шығармашылық қызыметке дайындау.  

 Курс  пререквизиті:  

 -  бастың қаңқасының пішінін тұрғызу заңдылықтары

-

 адам

  

басының  

негізгі 


 

бұлшық  еттері (шайнау және мимикалық); 

- адам  басы  және қаңқасын  бейнелеудің  перспективалық  заңдылықтары;

 

-  жанды  нұсқаның    портреттік  басының        суретін,    әр  түрлі    графикалық    материалдармен    ракурстық конструктивтік  өз  ара  қатынастары    (алдынан  қараған,қырынан  қараған,  ,  көкжиек  сызығынан  төмен,  жоғары 

немесе  көз деңгейінде); 

- жанды нұсқаның  портреттік басының образдық сипаттамасының ерекшеліктері

Курс постреквизиті (курсты меңгерген студент нені біліп іске асыра алуы қажет). 

-  жанды  нұсқаның    портреттік  басының  кескінін,  сауатты  түрде  анатомиялық    және  пластикалық    талдау  

тұрғысында бейнелеу ; 

-  жанды  нұсқадан  портреттік  бастың    кескінін,  көмекші  сызықтарды  пайдалану  арқылы,  конструктивтік 

орналастыру әдісін қолдану; 

- портреттік бас тақырыбы бойынша, болашақ  жұмыстың   эскизін  жасау;

 

-

 жанды нұсқадан салынған портреттің  образдық сипаттамасын беру; 

-

 портретпен  жұмыстың соңында,  жалпылау  жұмыстарын  жасау; 

Мазмұны:  студенттерде  эстетикалық  талғам    қалыптастыру,    бейнелеудің  теориялық  және  практикалық 

тәсілдерін  меңгеру,  композициялық-  шығармашылық  қызыметтерін  дамыту.  Осы  қойылған  міндеттерді  тиімді 

шешу  үшін,  аудиториялық    жұмыс,  студенттердің    өз    бетімен  орындайтын  жұмыстары    қарастырылған,    осы 

жұмыстардың  барлығы,  бір–бірімен  тығыз  байланысты  және бірін–бірі толықтырып тұрады. 

Арнайы сурет - 

ІІІ,ІV 

 

Мақсаты: бейнелеу өнері саласы  бойынша, студенттерді кәсіптік шығармашылық қызыметке дайындау.  

 Курс  пререквизиті:  

-

 адам

  

басының  

негізгі 


 

бұлшық  еттері (шайнау және мимикалық); 

- адам  басы  және қаңқасын  бейнелеудің  перспективалық  заңдылықтары;

 

-  жанды  нұсқаның    портреттік  басының        суретін,    әр  түрлі    графикалық    материалдармен    ракурстық конструктивтік  өз  ара  қатынастары    (алдынан  қараған,қырынан  қараған,  ,  көкжиек  сызығынан  төмен,  жоғары 

 

173 


немесе  көз деңгейінде); 

- жанды нұсқаның  портреттік басының образдық сипаттамасының ерекшеліктері; Курс постреквизиті (курсты меңгерген студент нені біліп іске асыра алуы қажет). 

- портреттік бас тақырыбы бойынша, болашақ  жұмыстың   эскизін  жасау;

 

-

 жанды нұсқадан салынған портреттің  образдық сипаттамасын беру; 

-

 портретпен  жұмыстың соңында,  жалпылау  жұмыстарын  жасау; 

Мазмұны:  студенттерде  эстетикалық  талғам    қалыптастыру,    бейнелеудің  теориялық  және  практикалық 

тәсілдерін  меңгеру,  композициялық-  шығармашылық  қызыметтерін  дамыту.  Осы  қойылған  міндеттерді  тиімді 

шешу  үшін,  аудиториялық    жұмыс,  студенттердің    өз    бетімен  орындайтын  жұмыстары    қарастырылған,    осы 

жұмыстардың  барлығы,  бір–бірімен  тығыз  байланысты  және бірін–бірі толықтырып тұрады. Анатомиялық  

сурет- ІІІ,ІV 

 

Мақсаты: бейнелеу өнері саласы  бойынша, студенттерді кәсіптік шығармашылық қызыметке дайындау.  

 Курс  пререквизиті:  

 -  бастың қаңқасының пішінін тұрғызу заңдылықтары; 

-

 адам

  

басының  

негізгі 


 

бұлшық  еттері (шайнау және мимикалық); 

- адам  басы  және қаңқасын  бейнелеудің  перспективалық  заңдылықтары;

 

-  жанды  нұсқаның    портреттік  басының        суретін,    әр  түрлі    графикалық    материалдармен    ракурстық конструктивтік  өз  ара  қатынастары    (алдынан  қараған,қырынан  қараған,  ,  көкжиек  сызығынан  төмен,  жоғары 

немесе  көз деңгейінде); 

- жанды нұсқаның  портреттік басының образдық сипаттамасының ерекшеліктері; 

Курс постреквизиті (курсты меңгерген студент нені біліп іске асыра алуы қажет). 

-  жанды  нұсқаның    портреттік  басының  кескінін,  сауатты  түрде  анатомиялық    және  пластикалық    талдау  

тұрғысында бейнелеу ; 

-  жанды  нұсқадан  портреттік  бастың    кескінін,  көмекші  сызықтарды  пайдалану  арқылы,  конструктивтік 

орналастыру әдісін қолдану; 

-    жанды  нұсқадан  портреттік  бастың  кескінін    негізгі  ракурстық  жағдайларда  сауатты  бейнелеу  (алдынан 

қараған,қырынан қараған, , көкжиек сызығынан төмен, жоғары немесе  көз деңгейінде) ; 

-

 жанды нұсқадан салынған портреттің  образдық сипаттамасын беру; 

-

 портретпен  жұмыстың соңында,  жалпылау  жұмыстарын  жасау; 

Мазмұны:  студенттерде  эстетикалық  талғам    қалыптастыру,    бейнелеудің  теориялық  және  практикалық 

тәсілдерін  меңгеру,  композициялық-  шығармашылық  қызыметтерін  дамыту.  Осы  қойылған  міндеттерді  тиімді 

шешу  үшін,  аудиториялық    жұмыс,  студенттердің    өз    бетімен  орындайтын  жұмыстары    қарастырылған,    осы 

жұмыстардың  барлығы,  бір–бірімен  тығыз  байланысты  және бірін–бірі толықтырып тұрады.   

AК (І) 

1212 

Академиялық 

кескіндеме –І,ІІ 

Мақсаты : «Академиялық кескіндеме» туралы терең білім мен практикалық іскерлік болашақ мұға-лімге 

оқушыларды бейнелеу өнерінің сауаттылығына үйретуде, шығармаларды түсінуде әсерлі қабылдауда және осы 

арқылы тәрбиелеуге көмектеседі.  

           «Академиялық кескіндеме» теориялық және практикалық негізінде, яғни перспективалық, композициялық 

заңдылықтарды  меңгерумен  қатар  жарық-көлеңке,  материалдық  техниканың  жасалу  жолдарын  терең  білуімен 

іске асырылады. Курс пререквизиті:  – (курсты оқып үйрету үшін студент нені білуі қажет) 

     -    әдебиетпен жұмыс істеуге дағдылану, ақпаратты талдау. 

 

174 


     -    бейнелеу өнерінің негізгі ұғымдарын сауатты білу. 

     -    көркемдік кескіндеменің бейнелеу материалдарын пайдалану дағдылары. Курс постреквизиті: (курсты меңгерген студент нені біліп іске асыра алуы қажет). 

     -     академиялық кескіндеменің негізгі әдістемелік және ғылыми ұғымдарын білу. 

     -     шығармашылық мән және оның процесстері туралы мәліметтерді білу. 

     -     кескіндеме мен композицияның теориялық негізін білу. 

     -     кескіндемелік тәсілдермен көлемдік формаларды берудегі негізгі заңдылықтарды білу. 

     -          практикалық  сабақта  натюрмортты  жазуда  композициялық  ережені,  перспектива      заңдылықтарын, 

бейнелеу әдістері мен тәсілдерін қолдана білуі.  

Міндеті:  -  көркемдік  таным,  эстетикалық  талғамның  қалыптасуы,  кескіндемелік  бейнелеуде  туденттердің 

теориялық  және  практикалық  қабілеттерін  дамыту,  майлы  бояумен  натураны  бейнелеуде  көлемді  формасын, 

материалдылығын,  кеңістікте  орналасуын,  түстер  арқылы  колористік  шешімін  айқындау,  композициялық-

шығармашылық қызметті арттыру. Арнайы 

кескіндеме –І,ІІ 

Мақсаты : «Арнайы  кескіндеме» туралы терең білім мен практикалық іскерлік болашақ мұға-лімге 

оқушыларды бейнелеу өнерінің сауаттылығына үйретуде, шығармаларды түсінуде әсерлі қабылдауда және осы 

арқылы тәрбиелеуге көмектеседі.  

           «Арнайы  кескіндеме»  теориялық  және  практикалық  негізінде,  яғни  перспективалық,  композициялық 

заңдылықтарды  меңгерумен  қатар  жарық-көлеңке,  материалдық  техниканың  жасалу  жолдарын  терең  білуімен 

іске асырылады. Курс пререквизиті:  – (курсты оқып үйрету үшін студент нені білуі қажет) 

     -    әдебиетпен жұмыс істеуге дағдылану, ақпаратты талдау. 

     -    бейнелеу өнерінің негізгі ұғымдарын сауатты білу. 

     -    көркемдік кескіндеменің бейнелеу материалдарын пайдалану дағдылары. Курс постреквизиті: (курсты меңгерген студент нені біліп іске асыра алуы қажет). 

     -          практикалық  сабақта  натюрмортты  жазуда  композициялық  ережені,  перспектива      заңдылықтарын, 

бейнелеу әдістері мен тәсілдерін қолдана білуі.  

Міндеті:  -  көркемдік  таным,  эстетикалық  талғамның  қалыптасуы,  кескіндемелік  бейнелеуде  туденттердің 

теориялық  және  практикалық  қабілеттерін  дамыту,  майлы  бояумен  натураны  бейнелеуде  көлемді  формасын, 

материалдылығын,  кеңістікте  орналасуын,  түстер  арқылы  колористік  шешімін  айқындау,  композициялық-

шығармашылық қызметті арттыру. Анатомилық 

кескіндеме-І,ІІ 

Мақсаты : «Анатомиялық  кескіндеме» туралы терең білім мен практикалық іскерлік болашақ мұға-лімге 

оқушыларды бейнелеу өнерінің сауаттылығына үйретуде, шығармаларды түсінуде әсерлі қабылдауда және осы 

арқылы тәрбиелеуге көмектеседі.  

Курс пререквизиті:  – (курсты оқып үйрету үшін студент нені білуі қажет) 

     -    әдебиетпен жұмыс істеуге дағдылану, ақпаратты талдау. 

     -    бейнелеу өнерінің негізгі ұғымдарын сауатты білу. 

     -    көркемдік кескіндеменің бейнелеу материалдарын пайдалану дағдылары. Курс постреквизиті: (курсты меңгерген студент нені біліп іске асыра алуы қажет). 

     -     академиялық кескіндеменің негізгі әдістемелік және ғылыми ұғымдарын білу. 

     -     шығармашылық мән және оның процесстері туралы мәліметтерді білу. 

1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   76
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет